Papyri.info

sign in

sb.28.16855 = HGV SB 28 16855 = Trismegistos 5132 = p.hamb.1.91DDbDP transcription: sb.28.16855 [xml]

167 BC Herakleopolite
[Reprinted from: p.hamb.1.91] P.Hamb. 1 91

r
(hand 1) Κυδίαι τῶν δι[αδό]χων καὶ στρατηγῶι
πα̣ρʼ Ἡρακλείδου [Μ]υ̣σοῦ τῶν ὑπὸ
Πανανδρίαν̣. ἀπὸ τῶν γενομένων
σκύλ[ω]ν ἐν Τεβέτνοι παρεδόθη μοι
5ὑπὸ τ[ῶν συν]στρατιω[τῶν](*) [σώ]μ̣α̣τα δ
κα̣τα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] καταγαγ[όντος] μου
εἰς Μέ̣[μφιν ψ]υχαγωγ[ηθέντα] ὑπὸ
τινων ἐ[ξεχ]ώρησε. τῆ[ς δὲ ἀν]α̣ζυγῆς
ἐνστάσης [κ]α̣τενεγύη[σαν] διά μου.
10οἱ συνστρα[τι]ῶται(*) δια   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣]α̣τη  ̣[  ̣  ̣]ρ̣[  ̣  ̣ μ]έχρι τοῦ   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]̣ναι
ἀποκαταστῆσαι. ὕστερ[ον ἐμο]ῦ
εὑρόν̣τ̣ος μίαν αὐτῶν πωλουμένην̣
ἐν τῆι Μέμφει ἐκομισάμην, ἣ κα̣ὶ̣
15ἐπηγγείλατό μοι, ἐὰν ἀποκαταστ[α]θ̣ῆι̣
ἐνταῦθα ἑαυτῆς τε λύτρα̣ μοι
καταβαλεῖν κ̣αὶ τὰ λ[ο]ι̣[πὰ αἰχμά]λ̣ωτα
παραδώσειν [  ̣  ̣  ̣ ἀπο̣σ̣τα̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
εἰς Πῶιν διε[πέ]μ̣ψα̣[τ]ο πρὸ[ς τὸν]
20πατέρα, οὐκ   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ωρησαντο[  ̣  ̣  ̣  ̣]
ἀποδώσειν [μοι τὰ] λύτρα. ἡ πρ[ογε-]
γραμμένη [αἰχμάλ]ωτος ψυχα-
γωγηθεῖ̣σ̣α̣ ὑπὸ τῶν ἐκ τῆς
κώμης ἱερείων(*) λ̣ο̣γ  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
25εἰς τὸ ἐ̣ν̣ τῆι Πώε̣ι̣ [ἱ]ε̣ρ̣[όν. δ]ι̣[ὸ ἀ]ξ̣ι̣[ῶ]
καταφ̣θ̣ειρόμενος ἐπὶ ξένης
μὴ περιιδεῖν με̣, [ἀλλ’ ἐά]ν σοι
φαίνηται γράψαι Δ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τῷ]
ἐπιστάτηι, ἐὰν ἦι οἷ[α προφέρ]ο̣μ̣αι,
30παραδοῦναί μοι τὰ σ̣[ώματα],
περὶ δὲ τῶν ταῦτα διαπ̣επ̣ρα-
γμ[ένω]ν δια̣λαβεῖν κα[τ]ὰ τὸ φανέν σ[οι].
εὐτύχει.
(hand 2) πρ(ονοηθῆναι).
35(hand 3) προ[  ̣  ̣]  ̣(  )   ̣υ(  ) (ἔτους) γ Παῦνι γ.
v
[(ἔτους) γ Π]αῦνι γ Ἡρ̣[ακ]λ̣είδο̣υ Μυ̣σ̣[ο]ῦ̣
[περὶ ⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣ [  ̣  ̣  ̣]ς αἰχμ̣α(λώτων) διαδεδρα(κότων).

Apparatus


^ r.5. l. [συ]στρατιω[τῶν]
^ r.10. l. συστρα[τι]ῶται
^ r.24. l. ἱερέων

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.