Papyri.info

sign in

sb.28.17205 = HGV SB 28 17205 = Trismegistos 47285DDbDP transcription: sb.28.17205 [xml]

r
(hand 2) γ̣ρ̣(άψον) τῶι ἐπ̣(ιστάτηι) τῶν̣ φ(υλακιτῶν) κ̣α̣ὶ̣ τ̣ῶ̣ι̣ ἀ̣ρ̣χ̣ι̣φ̣(υλακίτηι) ὡς(*) αρα  ̣  ̣  ̣  ̣ (ἔτους) λ̣γ̣   ̣[  ̣]  ̣ι̣  ̣  ̣
(hand 1) Φαν̣ῆσις κωμογ̣ραμματεὺ̣[ς] Θμοιναυσίρεως καὶ τῶν συγκυρο̣υ̣[σῶν κωμῶ]ν̣
Πεσούρει χαίρειν· τῆι ις(*) τοῦ ἐν̣τῶτος(*) [μ]η̣νὸς {μηνὸς} ἐπιλα̣βόντα[ς] το̣ὺς̣ ἐν [τ]ῆι
Ῥόδωνος Νῆ̣σ̣ον(*) φυ̣[λ]ακ̣ίτα̣ς̣ Ὡρίων̣α τ̣ῶν ἐκ τῆ̣ς̣ αὐτῆς γεωργῶν, ἀ[ν]ήχθη ε̣[ἰ]ς
5Ἡρακλέους πόλιν ὡς̣ ἐπὶ Κο̣μανὸν τ̣ὸν ἐπιστάτην τῶν φυ̣λακ̣ιτῶν· καὶ με̣τ̣ὰ τ[α]ῦτα
τῆι αὐτῆι ἡμέραι ἐ̣πέ̣βα̣λ̣ο̣ν(*) Ἀγ̣α[θῖ]ν̣ος καὶ Φιλάμμων κ̣ἄ̣[λ]λ̣ο̣ι̣(*) παρ̣ὰ [Διονυσίο(?)]υ̣
τοῦ ἀ̣ρχιφυλακ[ί]του̣ ε̣ἰς τὴν αὐτὴν κ̣ώμην ποιούμενο̣ι πα̣ρασ̣φραγισ[μὸν τῆς]
Ἀβαβ̣ίκιο̣ς οἰκίας ἐ̣ν ἧι ὁ̣ προ̣γεγραμ̣μέ̣νος Ὡρ̣ίων̣ [κατεγένετο](*) κ̣α̣ὶ̣ Π̣[ετε]σ̣ο̣[ῦχος τῶν]
βασιλ̣ικῶν γεωργ̣ῶν [τ]ῶ̣ν̣ [τ]ῆς αὐ̣[τ]ῆ̣[ς ἄ]ν̣ευ [τ]ῆ̣ς ἡ̣[με]τ̣έ̣ρ̣[ας γ]νώ[μης ἢ παραλαβ]εῖν
10τινας τῶν π̣[αρ’] ἡ̣[μῶ]ν. ἔστιν δ̣ὲ τ[ὸ καθ’ ἓν ὧ]ν̣ ἐ[πι]δέδ̣[ω]κεν [ -12-13- ]ε̣·
χῆνα τα̣ρ̣[ιχηρὸ]ν α̣ προσκεφ[άλ]α̣ι̣α̣ β̣ [  ̣  ̣]π̣[  ̣  ̣]α̣μων[ -12-13- ]
ποήσαντ̣ε̣[ς](*) [τὸν παρα]σ̣φ̣ραγισμὸν π̣[αρεγέν]ο̣[ν]τ̣ο̣ εἰς Ἡ̣ρ̣α̣κλέους πό̣[λ]ι̣[ν. ἔγραψά σοι]
ὅπως εἰδῆ[ις.] ἔρρ[ωσο.] (ἔτους) λ̣[γ Φα]ρ̣[μοῦθι ις.]

Apparatus


^ r.1. or ὅ̣π̣ως
^ r.3. or η
^ r.3. l. ἐνεστῶτος
^ r.4. l. Νήσῳ
^ r.6. corr. ex
^ r.6. l. καὶ ἄλλοι
^ r.8. or [παρεγένετο]
^ r.12. l. ποιήσαντε[ς]

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.