Papyri.info

sign in

sb.3.7188 = HGV SB 3 7188 = Trismegistos 5683DDbDP transcription: sb.3.7188 [xml]

151 BC Philadelphia?

[βασιλευόντων Πτολε]μαίου καὶ Κλεο[π]άτρας τῶν Πτολε[μαίου] καὶ Κ[λ]εοπάτρας θε[ῶν Ἐ]πιφαν[ῶν], ἔ[τους ὀγδόου καὶ εἰκοστοῦ, ἐφʼ ἱερέως τοῦ ὄντος ἐν Ἀλεξανδρείαι Ἀλεξάν-]
[δρου καὶ θεῶν Σωτήρ]ων καὶ θεῶν Ἀδελφῶν καὶ θεῶν Εὐεργε[τῶν] καὶ θεῶν Φιλοπατ[όρων] καὶ θε[ῶν Ἐ]πι[φανῶν καὶ θεῶν Φιλομητόρων, ἀθλοφόρου Βερενίκης Εὐεργέτιδος]
[⁦ -ca.?- ⁩, κανηφόρου Ἀρσιν]όης Φιλαδέλφου, ἱερείας Ἀρσινόης Φιλοπάτορος [τ]ῶ[ν] οὐσῶν ἐν Ἀλεξανδ[ρεία]ι, μηνὸς Ξαν[δικοῦ (?)⁦ -ca.?- ⁩ ἐν (?)⁦ -ca.?- ⁩ τοῦ Ἀρσινοίτου]
[νομοῦ. ἐμίσθ]ωσεν Σώπα̣τ̣ρος Πέρσης τῶν Γαλέ̣στ̣ο̣υ τῆς δευ[τέρ]ας ἱππαρχίας ὀγδοη[κο]ντάρουρος καὶ Βότ[ρης ⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]αλωνιος Πέρσηι τῆς ἐπιγονῆς καὶ Ἀσωπεῖ Ὥρου καὶ Στ̣οτοήτει Πεχ[ο]ῦτος τοῖς δυσὶν Ἄρα[ψιν περὶ τὴν κώμην ⁦ -ca.?- ⁩ παράδεισον, Σώπατρος μὲν ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ν, Βότρης δὲ τὸ ὑπάρχον Ζ̣ηνοῖ Ἀ̣ντιφ[ί]λ[ου] τῆι ἑαυτοῦ γυναικὶ [μέ]ρος τέταρτ̣[ο]ν ἐ[ν   ̣  ̣ σφραγι  ̣  ̣  ̣ ὧν γείτονες ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ου· ἡ μίσθωσις ἥδε εἰς ἔτη δύο ἀ̣π̣ὸ τ[ο]ῦ ὀγδόου καὶ εἰκοστοῦ [ἔτ]ους ἐπὶ μέρε[ι ⁦ -ca.?- ⁩ καὶ ⁦ -ca.?- ⁩ Ἀσωπεῖ καὶ ⁦ -ca.?- ⁩ Στοτοήτει τῶν ἀπογιγνομένων]
[⁦ -ca.?- ⁩ ἐκ τοῦ παραδείσ]ου καθʼ(*) ἔτος καρπῶν πάντων καὶ γενημάτων, ἐφʼ ὧι τὴ[ν] κ̣αθήκουσαν [κατὰ τὸ ἐπιβάλλον μέρος ἑκάστωι τῶν μεμισθωμένων ἀπόμοιραν ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ τὴ]ν λογευομένη̣ν ὑ̣π̣ὲρ τοῦ παραδε[ί]σου τούτου τάξοντα κ[ατʼ] ἔτος κοινῇ ἐξ [ἀλληλεγγύης ⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩ οἱ μ]εμισθωμένοι κατὰ τὸ ἐπιβάλλον μέρος οὐδὲν ἐνιαυτοῦ μ̣[  ̣] τάξωνται οἱ μ[⁦ -ca.?- ⁩]
ν ἐξακολουθείτω αὐτοῖς τὸ βλάβος ἀκολούθως τῶι νόμωι. τὰ δὲ ἔργα πάντ̣[α, ὅσα καθήκει, ἐπιτελείσθωσαν κατὰ καιρὸν οἱ μεμισθωμένοι ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ητον ἐπὶ πληγὴν παρανεῳγμένην καὶ τοὺς καθήκοντας π[οτ]ισμοὺς ὑπα[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ ἡμ]έρας καὶ νυκτὸς καὶ τὸν κατασπασμὸν τῶν φοινικίνων καρ[π]ῶν καὶ σκολοπι[σμοὺς ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] τοῖς ἰδίοις ἀναλώμασιν μηθὲν καταβλάπτοντες, ἀλλʼ ὡς συμφέρ[ει] τῶι τε ἐδάρει(*) κ[αὶ τοῖς δένδροις αὐτουργείτωσαν πάντας τοὺς ὑποσχισμοὺς καὶ σκαφητοὺς]
15[⁦ -ca.?- ⁩ περὶ τὰ ἐλάϊ]να δένδρα καὶ τὰ φοινίκινα στελέχη καὶ τὴν ἄλλην ἐπιμέλ̣[εια]ν ποιείσθωσα[ν ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] φοινικίνοις κατὰ καιρόν, ὡς καθήκει. θέτωσαν δὲ οἱ μεμισθωμένοι ἐν τῶι [παραδείσωι ⁦ -ca.?- ⁩ καὶ ἀνοι-]
[κοδομείτωσαν πάντ]α τὰ ἐμβλήματα διὰ κλιβάνων δύο ἐκ τοῦ ἰδίου, κ[αὶ ὅσ]α ἐὰν προσδ[έωνται ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ χ]ωρίου· ὁμοίως δὲ καὶ τὸν ἐξαγωγὸν τὸν εἰς τὸ ῥύμιον φέρ[ο]ντα ἰδίοι[ς ἀναλώμασι ἀνακαθαροῦσι ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] καθʼ ἃ μεμίσθωνται μέρη καὶ παρέξονται τὸν παράδεισον καθαρὸν ἀ[πό τε ἀνατολῶν καὶ τῆς ἄλλης δείσης ἐκρήγματος ⁦ -ca.?- ⁩]
20[⁦ -ca.?- ⁩ ἐν τῶι πρώτωι ἔ]τει τῆς μισθώσεως. ἐν δὲ τῶι δευτέρωι ἔτει τῆς μισθώσεως, ὅ ἐστιν [ἔνατον καὶ εἰκοστὸν ἔτος ⁦ -ca.?- ⁩ καὶ Ἀσωπεὺς καὶ Στοτοῆτις ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ ἀποδότωσαν Σ]ωπάτρωι καὶ Βότρηι τὸν συγκεχω̣[ρ]ημ̣ένον πρὸς ἀλλήλους μισθὸν εἰς ἀνα[φορὰς ⁦ -ca.?- ⁩ μηνὶ ⁦ -ca.?- ⁩ μηνὶ ⁦ -ca.?- ⁩ ἐν τῆι σημαινομένηι κώμηι ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ ταλάντ]ων δύο καὶ δραχμῶν τρισχιλίων κατὰ τὸ ἐπιβάλλον μέρος τῆς μισθώσεω̣[ς ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ τοὺς] μεμισθωμένους. ἐὰν δὲ οἱ μεμισθωμένοι μὴ δῶσιν τὸ ἐπιβάλλον μ̣[έρος τῆς μισθώσεως ἐν τῶι διωρισμένωι χρόνωι, ἐπίτιμον δραχμὰς ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ ἀποτεισάτωσαν] παραχρῆμα καὶ τὸ βλάβος ἡμιόλιον, ὃ ἂν διὰ τοῦτο γένητ̣[αι], κα[ὶ] παρεχέ[τωσαν ⁦ -ca.?- ⁩]
25[⁦ -ca.?- ⁩ τὸν] παράδεισον τοῦτον καθαρὸν ἀπό τε ἀνατολῶν καὶ τῆς ἄλλης δίσης(*) ἐκρ[ήγματος ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ ἕκαστα τῶν] ἐν τῆ[ι]δε(*) τῆι συ̣γγρα̣φῆι διασαφουμένων ἐπιτελοῦντες ο[ἱ] μεμισθωμένο[ι ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ κατὰ τήνδε τ]ὴν συγγραφὴν χ̣ρ̣ό̣ν̣ο̣υ διελθόντος [πα]ραλύοντες παραδειξ[άτω]σαν, ἃ μεμίσθων[ται, καθότι πρόκειται ⁦ -ca.?- ⁩]
[καὶ τὰ ἔργα πάντα, ὅσ]α [κ]α̣θ[ή]κ̣[ει] καὶ πάντα τὰ διηγορευμ̣ένα συντετελεσ[μέν]α καὶ μηθὲν βλά[πτοντες μηδὲ παραβαίνοντες ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]μη  ̣[  ̣]ν̣ ἕ̣[κα]στα τῶν ἐν τῇδε τῇ σ[υγ]γρ̣α̣φῇ ἐγγεγραμ̣[μένων. ἐ]ὰ̣ν̣ δ̣ὲ̣ [⁦ -ca.?- ⁩ καὶ Ἀσωπεὺς καὶ Στοτοῆτις ἐγλίπωσιν τὴν μίσθωσιν ⁦ -ca.?- ⁩]
30[⁦ -ca.?- ⁩ πρὸ τοῦ χ]ρόνου, ἀ[πο]τισάτωσαν(*) παραχρῆμα Σωπάτρωι καὶ Βό̣τ̣ρ̣η̣ι̣ ἐ̣π̣ί[τ]ιμον ἀργυρ̣ί̣ου [⁦ -ca.?- ⁩]
κ̣ι̣η̣[  ̣  ̣  ̣  ̣ κ]αὶ τὸ βλάβο[ς] καὶ ἐξέστω τοῖς μεμισθωκόσι ἐπιμαρτυρομένοις ἐπ[ὶ τ]οῦ ἐπιστάτου [⁦ -ca.?- ⁩ μηδʼ ἐξέστω αὐτοῖς μεταμισθοῦν μηδὲ ἐγβάλλειν τοὺς ⁦ -ca.?- ⁩]
μ̣ε̣μ̣[ισθωμένους], καθʼ ἃ ἑκόντες πρὸς ἑαυτοὺς συνεχώρησαν ὑπὲρ αὐτῶν [  ̣  ̣  ̣ μη]θὲν δὲ παρασυ[γγραφ]είτωσαν [  ̣  ̣  ̣ βεβαιούτωσαν δὲ ⁦ -ca.?- ⁩ καὶ Ἀσωπεῖ καὶ Στοτοήτει ⁦ -ca.?- ⁩]
[κ]αὶ τοῖς παρʼ αὐτῶν Σώπατρος καὶ Βότρης καὶ οἱ παρʼ αὐτῶν τὴν μίσθωσιν ταύτην κ[αὶ ἐκκαρπίσασθαι τοὺς ἐπὶ τοῖς διηγορευμένοις ἐγγεγραμμένους ⁦ -ca.?- ⁩]
αὐτοῖς καθʼ(*) ἔτος καρποὺς καὶ τὰ γενήματα μέχρι τοῦ ἀποκατήσασθαι(*) τὰ δύο ἐ[δάφη ⁦ -ca.?- ⁩]
35ἐξείργῃ. ἐὰν δὲ μὴ βεβα[ι]ῶσιν ἢ ἄλλο τι παρασυγγραφῶσιν, ἀποτεισάτωσαν παραχρ[ῆμα οἱ μεμισθωκότες καὶ οἱ παρʼ αὐτῶν μὴ βεβαιοῦντες ἢ παρασυγ-]
γραφοῦντες τοῖς μεμισθωμένοις ἢ τοῖς παρʼ αὐτῶν ἐπίτιμον ἀργ[υρίου] τοῦ παλαιοῦ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
βλάβος, καὶ μηθὲν ἧσσον ἡ μίσθωσις ἥδε κυρία ἔστω. ἐὰν δὲ βασιλ[ι]κ[οῦ] τινος ἐξείρ[γοντος οἱ μεμισθωμένοι ἐγβληθήσωνται πρὸ τοῦ χρόνου ἐκ τῆς]
μισθώσεως ταύτης ἀποδότω Σώπατρος καὶ Βότρης τοῖς μεμισθωμένοις ἐν τ̣[ῷ διωρισμένωι χρόνωι, ὅσʼ ἂν ἀπογράψωνται, ἐὰν ὦσί τι ⁦ -ca.?- ⁩]
δεδαπαν̣ηκότες εἰς τὸ̣ν παρά̣δεισον μεθʼ ὅρκου ἐκ τοῦ κατὰ λόγον, ἢ ἐὰν ὦσιν ἀπενηνε[γκότες τι ⁦ -ca.?- ⁩]
40σαν ἡμ[ι]όλιον παραχ[ρ]ῆ̣μα, καταστησάτωσαν δὲ οἱ μεμισθωμένοι εἰς τὸν πα̣ρ̣άδεισον τοῦτον̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
ὃς φ[υ]λάξει τὸν παράδ[εισο]ν καὶ εὑρεθήσεται ἐν αὐτῶι· ἐὰν δὲ μὴ κατ[αστήσ]ωσιν, ἀποτεισάτ[ωσαν παραχρῆμα ⁦ -ca.?- ⁩ μηδʼ ἐξέστω τοῖς μεμισθωμέ-]
νοις μηθὲν ἐκκόπτει[ν μηδὲ] δένδρων μηδὲ στελεχῶν ἄνευ τῆς τῶν μεμ[ισθωκ]ότων γνώμης [⁦ -ca.?- ⁩ μηδὲ ⁦ -ca.?- ⁩ ἐλάϊνα δένδρα μηδὲ ⁦ -ca.?- ⁩]
καρδιουλκεῖν φοινίκι[να μ]ηδʼ ἄλλο μηθὲν καταβλάπτειν· ἐὰν δέ τι καταβ[λάπτωσιν,] ἐκτείσουσιν π̣[αραχρῆμα ⁦ -ca.?- ⁩]
σαν οἱ μεμισθωμένοι ὡ[σαύτω]ς τὰ βαρυκαρποῦντ[α] τῶν ἐλαΐνων δένδρων [⁦ -ca.?- ⁩]  ̣υων ἑξακο[⁦ -ca.?- ⁩]
45σαν ἑκάστου κλάδου [διὰ ῥοπ(?)]ὴ̣ν τριβέντος χαλκ[οῦ] δραχμὰς χιλίας κ[αὶ] τὸ βλάβος· ἐὰν δὲ συ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ Σώπατρος] καὶ Βότρ[ης ο]ἱ μεμισθωμένοι τ[ὴν] ἐσομένην εἰκασίαν ἐκ [τοῦ βασι]λ̣ικοῦ διδόντες [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] καὶ τοῖς μη[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 8. l. κατʼ
^ 14. l. ἐδάφει
^ 25. l. δείσης
^ 26. l. τῇδε
^ 30. l. ἀ[πο]τεισάτωσαν
^ 34. l. κατʼ
^ 34. l. ἀποκα<τασ>τήσασθαι

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.