Papyri.info

sign in

sb.5.7558 = HGV SB 5 7558 = Trismegistos 14029 = michigan.apis.1689DDbDP transcription: sb.5.7558 [xml]

AD172/3? Karanis

[ἀντίγρα]φον [ἀνα]φ[ορ]είου(*).
Ἰουλίῳ Λουκούλλωι τῷ κρατίστῳ ἐπιστρατήγῳ
[π]αρὰ Γαίου Ἀπολιναρίου Νίγερος Ἀντινοέως Ὀσοραντινοείου τ[ο]ῦ καὶ Ἑρμα[ιέ]ως. Μάρκο̣ς̣ Ἀνθέστιος
Γέμελλος οὐετρανὸς τελευτῶν, διʼ ἧς ἔθετο διαθήκης, ἠθέλησεν κληρονό[μο]ν ἑαυτοῦ γενέσθαι τὴν θυ-
5γατέρα Οὐαλερίαν Τερτίαν τὴν καὶ Θαισάριον ἀφήλικα τῶν ἀπολιφθέντων(*) ὑπὸ αὐτοῦ ἐν νομῷ Ἀρσι-
νοείτῃ, ἧς τῆς ὀρφανείας(*) κατέλιψεν(*) ἐπιτρόπους μὲν ἐμὲ τὸν Ἀπολινάριον Νίγερα καὶ Οὐαλέριον
Κόμωνα, ἐπακολουθήτριαν δὲ τὴν τῆς παιδὸς μάμμην Οὐαλερίαν Σεμπρονίλλαν. κεκελευσμένου
οὖν, κύριε, υ῾πό τε Ἑρεννίου Φιλώτα τοῦ ἐπιστρατηγήσαντος καὶ Ἀντω[ν]ίνου Μάκρωνος ὁμοίως
περὶ τοῦ Ἀντινοέα μηδενὸς ἄλλου ἐπιτροπεύειν ἢ μόνου τοῦ ἐν τῇ νομαρχίᾳ Ἀ[ν]τινοέως, οὐ δυνάμε-
10νος οὖν οὐδὲ αὐτὸς ὑπακούειν ταύτῃ τῇ ἐνχειρισθείσῃ μοι ἐπιτροπῇ ἀξιῶ ὑποταξαι(*) σοι τῷ κυρίῳ
μου ἀντίγραφ[ον] τῶν ἐφʼ ὁμοίων ἀπαλλαγῆναι τούτου κατὰ τὰ κελευσθέντα καὶ τὸ δόξαν σοι κελεῦσαι
γενέσθαι, ἵνα ὦ [β]εβοηθημένος. διευτύχει. ἔστι δὲ ἀντίγραφον. (ἔτους) ια Αὐτοκράτορος Καίσαρος
Τίτου Αἰλίου [Ἁδρι]ανοῦ Ἀντωνίνου Σεβαστοῦ Εὐσεβοῦς, Μεσορὴ ϛ. κληθέντος ἐκ βιβλιδίου Εὐδαίμονος
Ἑρμαίου, προσελθόντος Διονυσίου, καὶ ἀναγνωσθέντος τοῦ ἐπιδοθέντο[ς] ὑπὸ αὐτοῦ βιβλιδίου, Φιλώ-
15τας εἶπεν· πόθεν ἦν [ὁ] καταλιπὼν Εὐδαίμονα ἐπ[ί]τροπον; Ἀπολλώνιος Νεώτερος εἶπεν· Ῥωμαῖος
[ὢν κατῴκησ]εν ἐν [Ἰ]βιῶνι Πανυκτέρει. Φιλώτας εἰπεν· τοῦτο δικαίως ἀ[π]έλεγεν, εἰ Ἀντινοεὺς ἦν
[ὁ καταστήσα]ς αὐτὸν ἐ[πίτ]ρ[ο]πον· ἄλλῳ γὰρ οὐδενὶ ἀγώγιμός ἐστιν ἐπιτ[ρο]πευει(*) αὐτοῦ τῶν κτημάτων
[οὐχ ὑπαρχόν]των ἐν τῇ νομαρχίᾳ. Ἀπολλώνιος εἶπεν· ἀποδίξομεν(*) αὐτοὺς ἀντιλαβομένους
[τῆς ἐπιτροπῆς] καὶ πάντα πεποιηκότας ὡς ἐπιτρόπους. Φιλώτας εἶπεν· ὅτι μ̣[ὲ]ν̣ οὐκ ὀφέλι(*) ὁ Εὐδαί-
20[μων ἐπιτροπ]εύειν, εἰ μὴ μόνου Ἀντινοέως κέκριται. εἰ δὲ ἀντελάβετο αὐτῆ[ς] τῆς ἐπιτροπῆς,
[τὸν κριτὴν κ]αὶ λογοθέτας δώσωι(*). Ἀπολλώνιος ὁ Νεώτερος εἶπεν· Εὐδαί[μω]ν Ἑρμ[αίο]υ οὐκ ἀντελάβετο
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ α]ὐτοῦ ἀντελάβετο. Φιλώτας εἶπεν· Ἀντινοεὺς ἐστίν; Ἀντινοεὺς ἐστίν, ἀπεκρίνατο, ναὶ
[καὶ αἰτεῖ εὐ]εργεσίαν τὴν ἀπὸ σοῦ. Φιλώτας εἶπεν· δώσω κριτὴν καὶ λογοθέτην τὸν αὐτόν, ὃς ἐξετά-
[σει, εἰ ἀντ]ελάβετο τῆς ἐπιτροπῆς καὶ τοὺς λόγους ἐξετάσει καὶ ἐπαναγκάσει τὸ φανὲν παρὰ τοῖς ἐπι-
25[τηδείοις καὶ] τῶι κ[ατ]ασταθησομένωι ἐπιτρόπῳ· ὁ δὲ τῆς Ἑρμουπόλεως ἐξηγητὴς προνοήσει
[ἐπίτροπ]ον κατασταθῆναι. Θρακίδας εἶπεν· ἵνα μὴ δοκῶμεν σεσιωπηκέναι, ἀσφαλιζόμεθα
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]α̣ ἥμισυ τάλαντα ὀφείλειν τῇ ὀρφανῇ. Φιλώτας εἶπεν· ἃ εἶπας, γέγραπται. Διόσκορος
[εἶπεν· ἀξιο]ῦμεν τὸν κατασταθησό[μενο]ν ἐπίτροπον ἐπὶ τοῖς α[ὐ]τοῖς δικαίοις κατασταθῆναι,
[ἐφʼ οἷς Εὐ]δαίμων κατὰ τὰς διαθήκα[ς] κατεστάθη. Φιλώτας εἶπεν· ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς κατασταθῆναι.
30[Διόσκορος ε]ἶπεν· ε[ἴ σο]ι δοκεῖ, δὸς ἡμεῖν(*) τὸν λογοθέτην. Φιλώτας εἶπεν Ἑρμίαν τὸν ἀγορανομήσαντα
[καὶ κοσμη]τε(ύσαντα). καὶ ἄλλου. Ἀντώνιος Μάκρων Ἀφροδισίῳ ἐνάρχωι ἐξηγητῇ Ἀντινουπόλεως
[χαίρ(ειν)· τῶν δὲ] ὀ[ρ]φανῶν Ἀντινοέων, περὶ ὧν γράφεις, τῶν μὲν ἐνθάδε πραγμάτων αὐτοῖς ἐπιτρόπους
[ἀξιοχρέους κ]αὶ ἐπιτηδείους κατάστησον, τῶν δὲ ἐν ἄλλοις νομοῖς ἐπίστειλον τοῖς στρατηγοῖς, ἵνα
[- ca.10 -]ω καὶ αὐταὶ ἐπι[τη]δείους καὶ ἀξιοχρέους ἕλωνται. (ἔτους) κβ Αὐτοκράτορος Καίσαρος Τραιανοῦ
35[Ἁδριανοῦ Σεβασ]τοῦ, Φαμενὼ[θ] θ. ἀντίγρ(αφον) ὑπογραφῆ[ς]. παραγγείλῃ τοῖς οἰκείοις τῆς
[ὀρφανῆς, ἣ ἐν]έτυχε μοι τὴν ἀξίωσιν σοῦ δοκιμα[στ]ήν. ἡ ἔγβασις(*) τῆς διαλήμψεως, ἐάν
[ποτε ἀπαιτήσ]ῃ τὴν ἐπιτροπήν, οὐκ ἀγνοεῖς, ὅτι δὴ καὶ εἰς τὸ παρεληλυθὸς τῷ σῷ κιν-
[δύνῳ ἀνε]χώρησας. (ἔτους) ιγ, Παῦνι β. ἀπόδος.

Apparatus


^ 1. l. ἀναφορίου
^ 5. l. ἀπολειφθέντων
^ 6. l. ὀρφανίας
^ 6. l. κατέλειψεν
^ 10. l. ὑποτάξας
^ 17. l. ἐπιτροπεύει<ν>
^ 18. l. ἀποδείξομεν
^ 19. l. ὀφε<ί>λει
^ 21. l. δώσω
^ 30. l. ἡμῖν
^ 36. l. ἔκβασις

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

APIS Translation (English)

Copy of a petition; To . . . Iulius Lucullus, the honorable epistrategos, from Gaius Apolinarius Niger, Antinoite, of the Osirantinoan tribe and of the Hermaian deme. Marcus Anthestius Gemellus, a veteran, expressed in the will which he drew up his dying wish that his daughter Valeria Tertia, also called Thaisarion, a minor, be heir of his property left in the Arsinoite nome. As guardians of her orphan state he left me, Apolinarius Niger, and Valerius Komon, and as associate the child's grandmother Valeria Sempronilla. Now as it has been enjoined, my lord, by Herennius Philotas the former epistrategos and by Antonius Makron likewise that an Antinoite shall not act as guardian for any one else than an Antinoite who is in the nomarchy, therefore, being myself unable to undertake this guardianship which has been entrusted to me, I have submitted, my lord, a copy of the decisions in like cases, and ask to be relieved of this according to the judgements, and beg you to order your decision to be carried out, so that I may receive relief. Farewell.;The copy is:; The eleventh year of the Emperor Caesar Titus Aelius Hadrianus Antoninus Augustus Pius, Mesore 6. When Eudaimon, son of Hermaios, had been summoned in accordance with a petition, and Dionysios had come forward and the petition presented by him had been read before the court, Philotas said: "Whence was he who left Eudaimon as guardian?" Apollonios the Younger said: "He was a Roman [who dwelt] in Ibion Panykteris." Philotas said: "Your contention would be just even if [the person who appointed] him guardian were an Antinoite, for he is not obliged to act as guardian for anyone other [than an Antinoite] in the nomarchy." Apollonios said: "We shall show that they undertook [the guardianship] and have done everything like guardians." Philotas said: "It has been decided that Eudaimon is not obliged to act as guardian except only for an Antinoite. But if he undertook this guardianship, I shall appoint [a judge and] auditors." Apollonios the Younger said: "Eudaimon son of Hermaios did not accept it, his . . . accepted it." Philotas said: "Is he an Antinoite? Is he an Antinoite?" He replied: "Yes, [and I ask] your clemency." Philotas said: "I shall appoint the same person as judge and auditor [who] shall investigate who accepted the guardianship and shall examine the accounts and shall compel that which is shown to be in the hands of the (present) guardians [to be given] to him who will be appointed [guardian]. And the exegete of Hermou polis shall see to it that the guardian is appointed." Thracidas said: "Lest we should seem to have remained silent we guarantee that we owe . . . and a half talents to the orphan girl." Philotas said: "What you have said has been written." Dioskoros [said]: "We ask that he who is to be appointed guardian be appointed upon the same conditions [as] Eudaimon was appointed according to the will." Philotas said: "He is to be appointed on the same terms." [Dioskoros] said: "If you please, give us the auditor." Philotas said: "Hermias the former market commissioner [and] former cosmete.";(Copy) of another:; Antonius Makron to Aphrodisios officiating exegete of Antinoou polis, [greeting]: For whatever property of the Antinoite orphans, about whom you write, is in that nome appoint as guardians [reputable] and suitable persons, but for what is in other nomes notify the strategoi so that [for each of them] they too may choose suitable and reputable persons. Twenty-second year of the Emperor Caesar Trajan [Hadrian Augustus], Phamenoth 9.;Copy of subscription:; Announce to the relatives of the [orphan, who also] petitioned me, that your request is approved. The upshot of the decision: If you accept the guardianship [in the future], you are not unaware that you indeed neglected [it] in the past at your own risk. Year 13, Pauni 12. Deliver it.