Papyri.info

sign in

sb.6.9016 = HGV SB 6 9016 = Trismegistos 17842DDbDP transcription: sb.6.9016 [xml]

AD 160 Koptos

1
[ἀντί]γραφον ὑπο̣[μνηματισμοῦ ⁦ -ca.?- ⁩ἀ]νταρχερέως(*), ἔτους κγ Ἀντωνίνου Καίσαρος
[το]ῦ κυρίου Φαρμουθ(*). ἐν π[⁦ -ca.?- ⁩]μου ἱεροποιοῦ καὶ   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ρος τοῦ καὶ Σεραπίωνος ἀρχι-
πρυτάνεως Ἡφα̣[⁦ -ca.?- ⁩]τοις εἶπεν ηχθε̣[⁦ -ca.?- ⁩] ἐν τῶι τοῦ Θειν̣είτου(*) διαλο-
γισμῶι περὶ ἱερ[οῦ ⁦ -ca.?- ⁩]ας μεθʼ ἕτε[ρα ⁦ -ca.?- ⁩] τὰ ὑποτεταγμένα
5μετʼ ἄλλα. ἀντ̣[ίγραφον ὑπομνηματισμοῦ ⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ου Οὐεργ̣ελλίου̣ [Καπίτ]ωνος
[(ἔτους)] η Τιβερίου Κλα[υδίου Κ]α̣ίσα̣ρο̣[ς Σεβαστοῦ] Γερμανικοῦ Αὐ[τοκ]ράτορος Φαμενὼθ α
[ἐν] Πτολεμαιίδι(*) ε  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ριοσ̣  ̣ς  ̣[⁦ -ca.?- ⁩ Ἀ]πολλώνιος Φιλ[ί]ππου· ἡ βουλὴ δοκιμάζειν εἴω-
[θ]εν τοὺς ὑπηρετοῦν[τας ⁦ -ca.?- ⁩]ι γραμμα[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ας νεωκόρους τοῦ ἄλλ[ο]υς(*) τοὺς ὁμοίους· αἰτεῖτ̣αι̣ τὸ ἐξ ἀρ-
χ̣ῆ̣ς̣ ἔθος αὐτῆι φυλα̣[⁦ -ca.?- ⁩] Κ̣απίτω[ν· ⁦ -ca.?- ⁩]ε̣ται. ἀντίγραφον ὑπομνηματισμοῦ Λυσιμάχου
10πρὸς τῶι ἰδίωι λόγω[ι. ἔτους δ]ευτ̣έρου Σερουί̣[ου Γάλβ]α Αὐτοκράτορος Σεβαστοῦ Μεχεὶρ δ. ἀπὸ [ε]ἰσδόσεως
ἀναγεινωσκομεν(*) [⁦ -ca.?- ⁩]ξεν̣νον δύ̣ο και[⁦ -ca.?- ⁩]λαου κατηγόρων δ̣ι̣ʼ ἧς προσήγγειλαν τοὺς Πτολε-
μ̣αιέων βουλευτὰς   ̣[⁦ -ca.?- ⁩ π]ροτε[τ]αγμ[ένην ⁦ -ca.?- ⁩νε]ωκορείαν(*) πεπρακέναι ταλάντων δ. μετὰ τὰ
λ̣[ε]χθέντα Λυσίμα[χος ἐ]ν πινακίδι δια[γ]ρ̣άψ[ας] ἀπόφασιν ἐκέλευσεν ἀναγνωσθῆ̣ναι κατὰ
λ[έ]ξ̣ιν οὕτως ἔχ̣ο̣υ̣σ̣αν̣· καὶ ἐκ τῶν προστα[γμ]άτων τῶν βασιλικῶν ἃ πολλάκις μου εἰς τὰς χρεί-
15ας̣ ἦλθεν καὶ ἐκ τῶν κρίσ̣εων τῶν ἡγεμο̣νικῶν, ὁρῶ τὴν βουλὴν τὰς τοιαύτας τάξεις κατὰ
ψηφίσματα οἷς ἂν κρείνῃ(*) παρέχουσαν τὸν   ̣[⁦ -ca.?- ⁩] ἀμφισβητήσαντα Ἰσίδωρον οὐχ ὑπὲρ υἱοῦ τετε-
λευ[τ]ηκό̣τος λελογοποιημένον ἵνα φιλανθρω[⁦ -ca.?- ⁩]ως αὐτὸν ἡ πρὸς τὴν βουλὴν ἔντευξι̣ς̣ γένηται
δι  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣ε̣ψ̣ηφίσαντο οἱ ἀπὸ τῆς βουλῆς περὶ   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]άξεως οὕτως μενέτω. τοῦ α(ὐτοῦ) Λυσιμάχου ὑπο-
[⁦ -ca.?- ⁩]υ τῶι κ (ἔτει) ἐν δι[αλογ]ι̣σ̣μῶι Θεινείτ̣[ου ἐ]ν Μέμφει τῶι κ (ἔτει) Οὐεσπασιανοῦ θεοῦ Μεχεὶρ δ
20[⁦ -ca.?- ⁩ Λ]υσίμαχος ὑπέγρ[αψ]εν· ἀχθέντος α  ̣  ̣  ̣ως̣[⁦ -ca.?- ⁩] κεῖται ἐπὶ ἀναλημψιμῶν νεωκοριῶν καὶ
[⁦ -ca.?- ⁩]ω̣ν καὶ ἐπιμελ[η]τιῶν(*) τῶν κατὰ [⁦ -ca.?- ⁩]ερος ἐπὶ Πτολεμαί(*)δος καὶ ἐν ἄλλοις νομοῖς,
[Λυσίμα]χος· ἐπε[ὶ] κατὰ ἐπι[τ]η̣ρηθέντα ὑπὸ βασ̣[ιλ]έ̣ων καὶ ἡγεμόνων [τ]ὰς ἐπιμελητείας καὶ
[νεωκορ]ί̣ας οἱ ἀπὸ τῆς βουλῆς φαίνοντ[αι κ]ατὰ ψήφισμα δι[δό]ν̣τες οἷς ἂν κρε[ί]νωσιν(*), μὴ
[⁦ -ca.?- ⁩]σθω. μ̣ε̣θ̣ʼ ἕτ̣ε̣ρ̣α̣· μετ̣ὰ̣ τ̣ὴ̣ν̣ ἀνάγ̣νω[σιν Σ]ε̣ρ̣η̣νιανὸς β̣ου̣[λευ]σάμενος με̣τ̣ὰ τῶν
25[⁦ -ca.?- ⁩]νε̣ι̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ιων  ̣  ̣  ̣α  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]να  ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣κ  ̣  ̣  ̣νκ[⁦ -ca.?- ⁩]ρ̣ε  ̣ω̣ν
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ων  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]αρχ  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩] ωσπερυ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣ουτε
[⁦ -ca.?- ⁩]διδυ[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣ε  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣σενκ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ ἱεροῦ
[⁦ -ca.?- ⁩]με  ̣  ̣  ̣ακ[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ηνι[⁦ -ca.?- ⁩]ε̣ιπ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣α  ̣αν [⁦ -ca.?- ⁩]  ̣χθην
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ωκιων τάξιν [⁦ -ca.?- ⁩]το̣υτα
30[⁦ -ca.?- ⁩]τα πρ[οσ]ή̣κοντα υ[⁦ -ca.?- ⁩]σεται
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
31[⁦ -ca.?- ⁩]ενγρα  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
2
ἀντίγρ(αφον) ὑπογραφῆς τοῦ κρατίστου ἀνταρχερέως(*).
[ἱ]εροῦ Σωτῆρος· πραχθήτω τὰ ὡρισμένα καὶ τοὺς
[λ]όγους ἐν διμήνωι καταχωρισάτωσαν καὶ ἐξέ-
[τασι]ς̣ τ̣οῦ χειρισμοῦ καὶ τῶν {καὶ τῶν} ἀναθημά-
5των γινέσθω ὑπὸ τοῦ κρατίστου ἐπιστρατήγου.
ἀντίγρ(αφον) ἐπιστολῆς τοῦ α(ὐτοῦ).
[Ο]ὔλπιος Σερηνιανὸς στρ(ατηγῶι) καὶ βασιλικῶι
Κοπτίτου χαίρειν.
[ἐ]πιστολῆς γραφείσης μοι ὑπὸ πρυτανέων
10καὶ βουλῆς καὶ δήμου Πτολεμαιέων τ̣ῶν
ἐν Θηβαίδι ἀντίγρ(αφον) ὑποτέτακται. ἐπεὶ οὖν,
ὥς φασιν, ἡ νεωκορία τοῦ ἐν Κόπτωι ἱεροῦ
Σωτῆρος τῆι πόλει αὐτῶν προσήκει, ἀκόλου-
θόν ἐστι τὸ ἐξ ἀρχῆς ἔθος αὐτοῖς φυλάσσεσθαι.
15ἐρρῶσθαι ὑμᾶς εὔχομαι.
(ἔτους) κγ Ἀντωνίνου Καίσαρος τοῦ κυρίου Φαρμοῦθι η

Apparatus


^ 1.1. l. [ἀ]νταρχιερέως
^ 1.2. l. Φαρμοῦθ<ι>
^ 1.3. l. Θινίτου
^ 1.7. l. Πτολεμαίδι
^ 1.8. l. ἄλσους
^ 1.11. l. ἀναγινωσκομεν
^ 1.12. l. [νε]ωκορίαν
^ 1.16. l. κρίνῃ
^ 1.21. l. ἐπιμελητειῶν
^ 1.21. πτολεμαϊδοσ papyrus
^ 1.23. l. κρίνωσιν
^ 2.1. l. ἀνταρχιερέως

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.