Papyri.info

sign in

sb.6.9557 = HGV SB 6 9557 = Trismegistos 14264 = chr.wilck.126 = p.amh.1.3aDDbDP transcription: sb.6.9557 [xml]

AD 250-85 Arsinoite
[Reprinted from: chr.wilck.126] PAmh1,3a;WChr126

1
[- ca.13 -]
[⁦ -ca.?- ⁩]π̣[⁦ -ca.?- ⁩]αυ̣-
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ε̣
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ε̣λ̣ο̣-
[⁦ -ca.?- ⁩]ρ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]ο  ̣
5[⁦ -ca.?- ⁩]ονοι
[⁦ -ca.?- ⁩ Διο]νυσίο̣υ̣ τοῦ ἐ̣-
[⁦ -ca.?- ⁩ τ]ὸ ἐ̣μὸν̣ ἀ̣ρ̣γ̣ύρι-
[ον ⁦ -ca.?- ⁩]αρχ  ̣  ̣ ἐδ̣ισ-
[⁦ -ca.?- ⁩]ο  ̣  ̣τ̣ηνοι̣ καὶ
10[⁦ -ca.?- ⁩]ε̣  ̣  ̣  ̣  ̣ε̣ι̣λ̣ατο ⟦  ̣  ̣  ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]σμα̣[  ̣]  ̣τρ̣ε̣
[1 line missing]
2
κ̣[- ca.9 -]ν̣ο̣υ̣ν̣ σοῦ̣ ἧς ανν[  ̣  ̣  ̣  ̣]
ι̣ε̣[  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐξο]δ̣ιάσαι τὴν κριθὴν [  ̣  ̣  ̣]
ἐκ τ̣ο̣ῦ̣ [αὐτοῦ] λόγου [ἵνα] μὴ τὸ αὐ̣τ̣[ὸ]
15φροντ[ίσωσι]ν οἷον καὶ εἰρ̣ητω(*) α̣[  ̣  ̣]ο
ἐνθηκῶ̣[ν ἀ]π̣ο̣στελλομένων πρὸς
αὐτὸν ἀ[πὸ] τῆς Ἀλεξανδρείας. καὶ
προφάσε[ις] καὶ ἀναβολὰς καὶ ἀνα-
δόσις(*) ποιη[σα]μονος(*) οὐχ(*) οἴομαι αὐτ[ὸ]ν̣
20τα̣ῦτα [ἄ]ν̣ε̣[υ] αἰτίας οὕτος(*) πεφροντ̣[ι-]
κέ̣ναι. εἰ δὲ καὶ ἂν νῦν αὕτη ἡ περισ-
σ̣άτη̣ς̣(*) ἡ συμβεβηκυῖα μὴ ποιῆσαι
λ̣ό̣γον ἰς(*) τὸ καλῶς ἔ̣χ̣ο̣ν̣ τ̣ί̣ν̣ει̣ν εὖ
ἀνέχομαι. εἰ δὲ ἐθ̣[έ]λ̣ε̣τ̣ε̣ ἀρ̣τοις(*) πά-
25λι̣ π̣ε̣πρασ̣ιν̣ \εν/ ⟦ε̣κ̣⟧ εἰς   ̣αιδ  ̣[  ̣  ̣]  ̣ρον γε-
νέσθαι πρὸς τὴν [  ̣  ̣]ε̣  ̣[  ̣]  ̣ν̣ Νί̣λ̣ων
καὶ τὸν πατέρα Ἀπολλωνιν(*) εἰς
Αθ̣[  ̣]τ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣ς ἐπέστειλάν τε
παραχρ[ῆμ]α τὸ ἀργύριον ἐξωδιασ-
30θῆναι(*) ὑμῖν. ὃ καὶ καταγάγειται(*)
ἰς(*) τὴν Ἀλεξάνδριαν ὠνησαμε-
ν̣ον(*) ἀ̣όνας̣ παρʼ ὑμῖν ἐν τῷ Ἀρσινο-
[ε]ίτῃ. τοῦτο γὰρ συνεθ[έ]μην Πρει-
μειτείνῳ ὥστε τὸ ἀργύριον αὐτ[ῷ] ἰς(*)
35τ[ὴν] Ἀ[λε]ξάνδριαν ἐξωδιασθῆναι(*).
(hand 2) [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] Παῦνι η ἀπὸ Ῥώμης.
3
καλῶς οὖν ποιήσαντε̣[ς, ἀδελφοί,]
ὠνησάμενο[ι] τὰ ὀθόνι[α   ̣  ̣  ̣  ̣ τι-]
νες ἐξ ἡμ[ῶ]ν̣ τονα[- ca.10 -]
40αν σὺν αὐτοῖς ἐξορμ̣[ήσαντες πρὸς]
Μάξιμον τὸν πάπα[ν καὶ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
τὸν ἀναγν[ώσ]την. καὶ ἐ̣[ν τῇ πόλει]
πωλήσαντ[ες] τὰ ὀθό[νια   ̣  ̣  ̣  ̣ ἐξο-]
διάσητε τὸ ἀργύριον [Πρειμειτεί-]
45νῳ ἢ Μαξίμῳ τῷ πάπ[ᾳ ἀποχὴν ἀπο-]
λαμβάνοντ[ε]ς̣ παρʼ αὐτ[οῦ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
ἐπιθ̣ή̣κ̣η̣ν̣. [- ca.16 -]
πω̣λου̣[μέ]ν̣ο̣υ̣ ἄ̣ρ̣τ̣[ου κα]ὶ [τῶν ὀθονί-]
ων τὸ ἀργύριον παρακα̣[λῶ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
50δο̣ὺ̣ς αὐτὸ Θεονᾷ ἵνα σὺν [θεῷ   ̣  ̣  ̣]
γενόμενος ἰς(*) τὴν Ἀλεξ[άνδριαν   ̣  ̣  ̣]
εὕρο(*) αὐτὸ ἰς(*) τὰ ἀναλώμα[τά μου. μὴ]
οὖν ἀμελήσητε, ἀδελφο[ί, διὰ ταχέ-]
ων τοῦτο ποιῆσαι, ἵνα μὴ [Πρειμει-]
55τεῖνος διὰ τὴν ἐμὴν προ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐν]
τῇ Ἀλεξανδρίᾳ διατρίψῃ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
ἐπὶ τὴν Ῥώμην, ἀλλʼ ὡς ἡμᾶς̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ πα-]
ρατειν⟦  ̣  ̣  ̣⟧ πάπᾳ καὶ τοῖς σ̣ὺ̣ν α[ὐτῷ   ̣  ̣  ̣]
τάτοις, προ̣  ̣εν̣  ̣ς̣ τει̣σω̣ α̣ὐ̣[τ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
60καὶ πάντα σ[ύμφω]να τάξω̣ ὑ̣[μῖν καὶ Ἀ-]
γαθοβούλ̣[ῳ]   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣σθαι υ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.12 -]  ̣πα̣λατ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]

Apparatus


^ 2.15. l. εἴρητο
^ 2.18-19. l. ἀνα |δόσεις
^ 2.19. l. ποιη[σά]μενον
^ 2.19. l. οὐκ
^ 2.20. l. οὕτως
^ 2.21-22. l. περισ |σότης
^ 2.23. l. εἰς
^ 2.24. l. ἄρτους
^ 2.27. l. Ἀπολλώνι<ο>ν
^ 2.29-30. l. ἐξοδιασ |θῆναι
^ 2.30. l. καταγάγετε
^ 2.31. l. εἰς
^ 2.31-32. l. ὠνησάμε |νοι
^ 2.34. l. εἰς
^ 2.35. l. ἐξοδιασθῆναι
^ 3.51. l. εἰς
^ 3.52. l. εὕρω
^ 3.52. l. εἰς

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.