Papyri.info

sign in

sb.8.9764 = HGV SB 8 9764 = Trismegistos 5793 = p.fay.151DDbDP transcription: sb.8.9764 [xml]

48 BC Bacchias
[Reprinted from: p.fay.151] PFay151

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1(hand 1)   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
γραφίωι. ⁦ vac. ? ⁩
(hand 2) Πε̣τ̣ε̣σ̣οῦχος Πν[ε]φ[ε]ρῶτος [Π]έ̣ρσης τῆς ἐπιγονῆς
ἔχομεν τὸ δάνηον(*) τὰς [το]ῦ πυροῦ ἀρτας(*)
5ἓξ σὺν ἡμ[ιολ]ίαν̣ μέ̣τ[ρῳ] ἑξαχοιν̣ί̣κῳ, ἃς
ἀποδώσω ἐμ(*) μηνὶ Πα[ῦ]νι τοῦ πρώτ[ο]υ καὶ
τρίτου ἔτος(*) κ[αὶ] ποιήσω καθότ̣ι̣ προγέγρα(πται).
ἔγραψεν ὑπὲρ αὐτῶν Ἁρυώ̣τ̣η̣ς̣ Ὀννώφρι̣[ος]
διὰ τὸ μὴ ἐπίστασθαι γρ̣άμμα̣τα.
10(hand 3) Ὀννῶφρις Πετεσούχου Πέρ[σ]ης [τῆς]
ἐπιγονῆς συν  ̣  ̣  ̣  ̣υνι  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
πυροῦ ἀρτ̣(άβας) [  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]ι̣ε̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
οὐθὲν̣ ἐκ[αλῶ](*) [  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ἔγραψ̣εν ὑ̣[πὲρ αὐτοῦ   ̣  ̣]οδ̣  ̣μ̣ο̣[⁦ -ca.?- ⁩]
15ἀξιωθει(*) δι[ὰ τὸ   ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]

Apparatus


^ 4. l. δάνειον
^ 4. l. ἀρτά<βα>ς
^ 6. l. ἐν
^ 7. l. ἔτο<υ>ς
^ 13. l. ἐ<γ>κ[αλῶ]
^ 15. l. ἀξιωθεὶ<ς>

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.