Papyri.info

sign in

stud.pal.20.139 = HGV SPP 20 139 = Trismegistos 41001DDbDP transcription: stud.pal.20.139 [xml]

AD 531 Arsinoite

[† μετὰ τὴν ὑπατείαν(*) Φλ](αουίων) Ὀρέσ[το]υ καὶ Λαμ[παδ]ίου τῶ[ν] ἐν[δοξ]οτάτων(*) Παῦ[νι] κϛ τέλει θ ἰν(δικτίονος) ἐν Ἀρσ(ινοϊτῶν πόλει)
[† Φλ(αούιος) Μηνᾶς ὁ καὶ] Γε[ώργ]ιος στρα[τιώ]της ἀρ[ιθμ]οῦ τῶν γενναιοτάτων Δακῶν υ(*)ἱὸς Ἀγάθου μετʼ ἐγ’γυητοῦ καὶ ἀναδόχου
[ τῆς ἀποδόσεως(*) τοῦ] ἑξ[ῆς] δηλουμέ̣ν̣[ου] χρέους̣ [τ]ῆς αὐ̣τῶ(*) πενθέρας Αὐρηλίας Οὐρανίας θυγατρὸς Ἰωσὴφ χωρὶς κυρίου ἀνδ[ρ]ὸς
[χρηματιζ(ούσης) ἀπὸ τῆ]ς [Ἀρ]σινοειτ[ῶν](*) πόλεως [ἀπ]ὸ ἀμφό̣δ̣ου Βιθυνῶν Ἰσίωνος τοῦ Μηνᾶ τοῦ καὶ Γεωργίου ἑξῆς ὑ(*)πογράφοντος
5[ὑπὲρ αὐτῆς] Φ[λ(αουίῳ) Μ]ηνοδώρ[ῳ τ]ῷ καὶ Ἄπ[α Ὅ]λ τῷ κ[α]θοσιωμένῳ(*) κεντηναρίῳ ἀριθμοῦ τῶν γενναι[ο]τάτων λεόνων(*)
[κλιβαναρίων υἱῷ το]ῦ τῆ[ς μ]ακαρίας [μνή]μης [Φ]οιβάμ’μ[ω]νος ἀπὸ τῆς αὐτῆς πόλεως χ(αίρειν)· ὁμολογῶ διὰ ταύτης μου τῆς ἐγ’γράφ(ου)
[ἀσφαλείας εἰληφέ]ναι με παρὰ σοῦ διὰ [χειρ]ὸς κατὰ παράκ̣λ̣η̣σιν ἐμὴν καὶ δεδανῖσθαι(*) λόγῳ δανίου(*) ἐγ’γυίου ἀκινδύνου τὰ καὶ
[ὀφειλόμενα τῆ]ς ἰδία[ς] μου καὶ ἀν[αγκ]αίας χρίας(*) χρυσίου νομισμάτια δέκα τρεία(*) εὔσταθμα χρ(υσίου) νο(μισμάτια) ιγ εὔσταθμ(α) κεφαλαίου ζυγ(ῷ)
[Ἀρσινοΐτου, τὴν] δὲ το[ύτ]ων ἀπόδ[ο]σίν σοι ποιησόμεθα καὶ παντὶ τῷ κυρίως ὑ(*)πὲρ σοῦ μεθοδεύοντι καὶ προφέροντι ―
10[τὸ παρὸν γραμμ]ατῖον(*) ἐ̣πὶ κατα[βο]λαῖς, λέγω [δ]ὴ ἐνιαυσίως χρυσίου νομισμάτια δύο εὔσταθμα ζυγῷ Ἀρσινοείτου(*)
[- ca.10 - γε]νομένης σοι πα[ρʼ ἐ]μοῦ τῆς πρώτης καταβολῆς μηνὶ Τῦβι τῆς εἰσιούσης δεκάτης ἰνδ(ικτίονος) οὕτως,
[τὸ λοιπὸν μέχρι τῆ]ς τού[τω]ν τελεία[ς ἀπο]δόσεως ἀν[υπ]ερθέτως καὶ ἄνευ πάσης ἀντιλογείας(*), εἰ δὲ ἐμπροθέσμως ὑπερθῶι
[- ca.12 -]ε̣ρισ  ̣[  ̣  ̣]ρ[  ̣  ̣] κατα[β]ολὴ [κ]αὶ βουληθ[είη]ς κατὰ [παράκ]λη[σ]ιν ἐμὴν ἑτέραν μοι ἐνδοῦναι προθ[εσ]μίαν ἐπὶ τῷ με χορηγῆσαί(*) σοι
[ὑπὲρ παντὸς το]ῦ με[τὰ] τὴν προθεσμίαν δι[  ̣  ̣  ̣]ν̣ευ̣ον[τ]ος χρόνου λόγῳ τόκου ἑκάστου χρυσίνου μηνιαίως τὴν νομίμην ἑκατοστὴν
15[- ca.12 -μέ]χρει(*) ἀπ[οδόσεω]ς τοῦ χρέ[ου]ς· εἰ δὲ μὴ [β]ουληθείης ἀνα[σ]χέσθαι μοι παραῦτά με ἀπαιτῖσθαι(*) ἑκάστης προθεσμίας ἐνστώσης
[- ca.12 - κ]αὶ μὴ ἐξεῖναί μοι λέγειν δεδωκέναι [σ]οί τι χω[ρ]εὶς(*) ἐγ’γράφου σοῦ ἀποδε[ί]ξεως ἤγουν ἀνακομιδῆς τοῦδε ἡμῶν τοῦ γραμ’μ(ατείου)
[- ca.12 - ὑ]ποκειμένων σοι εἰς τοῦτο πάντ[ων] ἡμῶν τῶν ὑπαρχόντων καὶ ὑ(*)παρξόντων καὶ ἐπερ(ωτηθέντες) ὡμολ(ογήσαμεν). (hand 2) [†] Φλ(αούιος) Μηνᾶς ὁ κ[αὶ Γ]α̣ι̣ώργιος(*)
[στ]ρατιώτης [Δακῶν ὁ προγεγρ]αμμένος ἔσχον τὰ τοῦ χρυσοῦ νομισμάτια δέκα τρία εὔσταθαμα(*) καὶ ἀποδόσο(*) ἐπὶ καταβολε͂ς(*) καὶ συμφωνῖ(*)μου πάντα τὰ πρ̣ο̣κ̣-
[εκ]ραμέν[α](*) ὁς(*) πρώκ[ειται](*) καὶ ἐπερωτηθὶς(*) ὡμολόγησα καὶ ἀναγνοὺς ἐξ ὁλοκλήρου καὶ ὑπογράψας χιρὶ(*) ἐμῇ ἀπέλοισα(*). (hand 3) † Αὐρηλία Οὐρανία θυγάτηρ [Ἰω]σὴφ ἡ προκ(ειμένη)
20[  ̣  ̣  ̣]η ἐγγ[υῶμ]ε(*) τὴ[ν ἀπόδ]οσιν τοῦ χρυσίου νομισματίον(*) δέκα τρ[ιῶ]ν εὐστάθμον(*) ζυγῷ Ἀρσινοείτου(*) καὶ συμφωνῖ(*) μου πάντα τὰ προγεγραμμένα ὡς πρ[όκ]ι[τ]ε(*) καὶ ἀπέλυσ[α].
[Α]ὐρήλι[ος Μ]ηνᾶ[ς υ]ἱὸς Ἰακὼβ χρυσωχόως(*) ἀπὼ(*) τῆς Ἀ[ρσ]ινοειτῶν(*) πόλ[εω]ς ἀξιοθὶς(*) ἔγρ[α]ψα ὑπὲρ αὐτῆς παρούσης ἀγραμμάτου οὔσης. (hand 4) † Φλ(αούιος) Ἀπόλλων Παύλου στρ[ατ]ι[ώ]της ἀριθμο̣ῦ̣(*)
τῶν(*) γεννε[ο]τάτ(ων) Τ̣ρ[α]ν̣σ̣τιγριτανῶ̣ν̣(*) μαρτυρῶ τῷδε τῷ γραμματίῳ(*) ὁς(*) πρόκι̣τ̣α̣ι̣(*). [(hand 5) †] Φλ(αούιος) Ἠλίας Φοιβάμμωνος στρατιώτης ἀριθμοῦ τῶν καθ(ωσιωμένων) Τρανστιγριτανῶν μαρτυρῶ
[τ]ῷδε τῷ [γραμ]ματίῳ(*) [ὡς πρόκειται. (hand 6) † Ο]ὐ̣αλα̣τινος(*) υ(*)ἱὸς Ἀπ̣φ[ο]ῦς(*) στιπουργὸς(*) ἀπὸ τῆς Ἀρσενοειτο͂ν(*) πόλεος(*) μαρτυρο(*) τῷδε τῷ γραμματιο(*) ὡς πρόκειται. †
(hand 7) [†] Αὐρήλιος Φο[ιβά]μμων υἱὸς Γεροντίου βαφ[εὺς] ἀπὸ τῆς Ἀ[ρ]σ[ι]νοειτῶν(*) πόλεως μαρτυρῶ τῷδε τῷ γραμματιον(*) ὁς(*) πρόκιτε(*).
25di emu Samba   ̣  ̣  ̣  ̣
25διʼ ἐμοῦ Σαμβᾶ ἐπρά(θη).

Apparatus


^ 1. BL 7.263 : ὑπατείας prev. ed.
^ 1. BL 2.2.165 : [λαμπρ]οτάτων prev. ed.
^ 2. ϋιοσ papyrus
^ 2. ἐγ’γυητοῦ papyrus
^ 3. BL 8.469 : - ca.12 - prev. ed.
^ 3. l. αὐτοῦ
^ 4. l. [Ἀρ]σινοϊτ[ῶν]
^ 4. ϋπογραφοντοσ papyrus
^ 5. l. κ[α]θωσιωμένῳ
^ 5. l. λεώνων, BL 9.347 : ληονων prev. ed.
^ 6. [Φ]οιβάμ’μ[ω]νος papyrus
^ 6. ἐγ’γράφ(ου) papyrus
^ 7. l. δεδανεῖσθαι
^ 7. l. δανείου
^ 7. ἐγ’γυίου papyrus
^ 8. l. χρείας
^ 8. l. τρία
^ 9. ϋπερ papyrus
^ 10. l. [γραμμ]ατεῖον
^ 10. l. Ἀρσινοΐτου
^ 12. l. ἀντιλογίας
^ 13. cf. BL 9.347 : χωρηγῆσαί prev. ed.
^ 15. l. [μέ]χρι
^ 15. l. ἀπαιτεῖσθαι
^ 16. l. χω[ρ]ὶς
^ 16. ἐγ’γράφου papyrus
^ 16. γραμ’μ(ατείου) papyrus
^ 17. ϋπαρξοντων papyrus
^ 17. l. [Γ]εώργιος
^ 18. l. εὔσταθμα
^ 18. l. ἀποδώσω
^ 18. l. καταβολαῖς, BL 9.347 : <κατα>βολαῖς δεε (l. δύο) prev. ed.
^ 18. l. συμφωνεῖ
^ 18-19. l. προγ|[εγ]ραμμένα
^ 19. l. ὡς
^ 19. l. πρόκ[ειται]
^ 19. l. ἐπερωτηθεὶς
^ 19. l. χειρὶ
^ 19. l. ἀπέλυσα
^ 20. l. ἐγγυῶμαι
^ 20. l. νομισματίων
^ 20. l. εὐστάθμων
^ 20. l. Ἀρσινοΐτου
^ 20. l. συμφωνεῖ
^ 20. l. πρόκειται
^ 21. l. χρυσοχόος
^ 21. l. ἀπὸ
^ 21. l. Ἀ[ρσ]ινοϊτῶν
^ 21. l. ἀξιωθεὶς
^ 21. BL 9.347 : Πάλος <σ>τρ[ατ]ι[ώ]της ἀριθμοῦ τ[ῶν] prev. ed.
^ 22. BL 9.347 : [αὐτ]ῶν prev. ed.
^ 22. l. γενναι[ο]τάτ(ων), B. Palme in P.Pintaudi, p. 175 : γεννε[οτάτων] (l. γενναι[οτάτων]) [Δακῶν] prev. ed.
^ 22. l. γραμματείῳ
^ 22. l. ὡς
^ 22. l. πρόκειται, B. Palme in P.Pintaudi, p. 175 : πρόκει[ται] prev. ed.
^ 23. l. [γραμ]ματείῳ
^ 23. l. Αὐρήλιος
^ 23. ϋιοσ papyrus
^ 23. BL 1.421 : Ἀμ̣φ[ο]ῦς prev. ed.
^ 23. l. στιππουργὸς
^ 23. l. Ἀρσινοϊτῶν
^ 23. l. πόλεως
^ 23. l. μαρτυρῶ
^ 23. l. γραμματίῳ
^ 24. l. Ἀ[ρ]σ[ι]νοϊτῶν
^ 24. l. γραμματίῳ
^ 24. l. ὡς
^ 24. l. πρόκειται

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.