Papyri.info

sign in

stud.pal.20.15 = HGV SPP 20 15 = Trismegistos 15012 = chr.mitt.289DDbDP transcription: stud.pal.20.15 [xml]

AD 190 Arsinoite
[Reprinted from: chr.mitt.289] CPR1,27;MChr289

[ἔτους τριακοστοῦ Αὐ]τοκράτορ[ο]ς Καίσαρος Μ[άρ]κου Αὐρηλίου Κομμόδου Ἀντ[ων]είνου Εὐσεβοῦς
[Εὐτυχοῦς Σεβαστοῦ Ἀρμενιακοῦ Μ]ηδικοῦ Πα[ρθικ]οῦ Σαρματικοῦ Γερμανικοῦ Μεγίσ[του] Βρεταννικοῦ μηνὸς
[Ἀπελλαίου -1-2- Φαῶφι (?) -1-2- ](*)[. ἐν Πτολε]μαΐ(*)δι Εὐε[ργέ]τιδι τοῦ Ἀρσινοείτου νομοῦ. ὁμο[λο]γεῖ Ἰσίδωρος Σώτου ἀπὸ τῆς(*)
[μητροπόλεως ἀναγρ(αφόμενος)(*) ἐπʼ ἀμ]φ[ό]δου Μ[οή]ρεως ὡς [ἐτῶν] εἴκοσι̣ δύο ἄσημος Πασί[ωνι τῷ] καὶ Ἰσιδώρῳ Μάρωνος
5 [⁦ -ca.?- ⁩ ὡς ἐτῶν ⁦ -ca.?- ⁩ κον]τα δύο [ἀσή]μῳ ἔχειν τὸν Ἰσίδωρον παρὰ τοῦ Π[ασίωνος] τοῦ καὶ Ἰσιδώρου
[ἐπὶ τῇ ἐπιτροπευομένῃ αὐτοῦ Θαϊσ]αρίῳ [Ἡρ]ακλείδου παρ[θ]ένῳ οὔσῃ συνερχομ[ένῃ αὐ]τῷ πρὸς γάμον φερ-
[νὴν χρυσ]οῦ μνα[ιαῖα τρία ἐν] κ̣οσμαρ[ίοις] καὶ ἱμάτια ἐ̣[ν] συντειμήσι(*) δραχμῶν τ[ριακ]οσίων ἅ ἐστιν σου-
[δάριον] ῥοδιακὸν, κ[ιθὼν κόκ]κ̣ινος ἡμιτριβής, ἕτερος σμαράγδινος, σου[βρ]ικ[οπάλ]λιον μόρινον ἡμι-
[τριβές, ἀβόλλ]ης λευκὸς καὶ ἐ[ν τοῖς παραφ]έρνοις κιτὼν κροκώ[τι]νος, παλλίολον γλορ̣ὸ̣ν̣, ἐ̣π̣ικάρσιον(*) καὶ χαλκᾶ
10[Ἀφρο]δείτην, ἔσοπτρον δίπτυχ̣ον, δίφρον, στάμνον, [σ]κάφιον καὶ ξύλινα [⁦ -ca.?- ⁩ θή]κην(*) τῆς Ἀφροδεί-
[της   ̣  ̣  ̣]  ̣ην, σκρήνιον(*) κάθεδραν σὺν ὑποποδίῳ. [σ]υμβιούτωσαν οὖν [ἀλλή]λ̣οις οἱ γαμοῦντες ὅ τε Ἰσί-
[δωρος καὶ ἡ] Θαισάριον ἀμέ̣μπτως τοῦ Ἰσιδώρου [ἐ]πιχορηγοῦ[ντος] αὐτῇ τὰ δέοντα πάντα καὶ τὸν ἱματισμὸν καὶ τὰ ἄλ-
[λα ὅσα καθήκ]ει γυναικὶ γαμετῇ κατὰ δύναμιν τοῦ [βίου κ]αὶ αὐ[τ]ῆς δὲ τῆς Θαισαρίου ἄ[με]μ̣πτον καὶ ἀκατηγόρη-
[τον ἑαυτὴν παρ]εχομενην(*) ἐν τῇ συμβιώσει ἐφʼ ᾧ [καὶ καρπί]ζεσ[θα]ι(*) τὸν Ἰσίδωρον ἐφʼ ὃν χρόνον μένει αὐτοῖς
15[ἡ πρὸς ἀλλή]λους συμβίωσις τὸ ὑπάρχον τῇ Θα[ϊσα]ρ̣ί̣ῳ̣ περὶ [κώ]μην Σεβέννυτον τέταρτον μέρος κοινὸν καὶ
[ἀδιαίρετον] φοινικῶνος ἀρουρῶν δέκα ὀκτώ . ἐὰν δὲ [δ]ιαφορᾶς αὐτοῖς γενομένης χωρισθῶ̣νται ἀπʼ ἀλ[λήλων]
[οἱ γαμοῦντες ἀπ]οδότω ὁ Ἰσίδωρος τὴν προκειμένην φερνὴν [τ]ὸ μὲν χρυσίον ἐν τοῖς α̣[ὐ]τ̣οῖς κοσμαρίοι̣ς̣ καὶ ἴσῃ ὁλ-
[κῇ καὶ τὰ ἱμ]άτ[ι]α ἐν τῇ ἴσῃ συντειμήσει(*) ἐγλογῆ̣ς̣(*) αὐτῇ οὔσης ἤ̣τοι τὰ ἱμάτια λαμβάνειν καὶ τὸ ἀπο̣[δέ]ον ἢ τὴν προ̣-
[κειμένην αὐ]τ̣ῶν(*) συντείμησιν(*) ἐπὶ μὲν τῆς ἀποπομπῆς πα̣[ρ]αχρῆμα, ἐπὶ δὲ τῆς ἑκουσίου ἀπαλλα̣[γῆς ἐν] ἡμέραις
20[τριάκοντα ἀφʼ] ἧς ἐὰν ἀπαιτηθῇ, τὰ δὲ παράφερνα παραχ̣ρ̣ῆμα ὁποίᾳ ἐὰν ἐ̣γ̣βῇ ἐκ τῆς τρεί[ψεως](*) καὶ κατα-
[διαιρείσθω] ἡ πρόσοδος τοῦ φοι[νι]κῶνος εἰς τὴν τοῦ ἔ[τ]ους τοῦ χωρισμ[οῦ] δωδεκάμηνον καὶ λήμψεται
[τὸ ἐπιβάλ]λον ὧν ἐὰν φανῇ μεμενηκυεῖα(*) παρʼ αὐτῷ μηνῶν ⁦ vac. ? ⁩ γεινομ̣έ̣νης τῇ Θαισ[αρί]ῳ τ̣ῆ̣ς̣ π̣ρά-
[ξεως τῆς τε φε]ρνῆς καὶ παραφέρνων ἔκ τε τοῦ Ἰσιδώρου καὶ [ἐκ] τῶν ὑπαρχόντων αὐτῷ πάντων καθάπερ ἐ̣γ̣(*) δ̣ί̣κ̣(ης)
(hand 2) [Ἰσίδωρος Σώτο]υ(*) ἔχω παρὰ τοῦ Πασίωνος τοῦ κα[ὶ] Ἰσιδώρου ἐπὶ τῇ ἐπιτροπευομέ̣ν̣ῃ̣ [αὐτοῦ]
25[Θαισαρίῳ π]αρθένῳ οὔσῃ συνερχομενης(*) μοι πρὸς γάμον φερνὴν διὰ χει[ρὸς] χρυ[σοῦ]
[δοκιμίου μ]ναιαῖα τ[ρ]ία ἐν κοσμαρίοις καὶ ἱμάτι[α] ἐν συντε̣ιμήσε̣ι̣(*) δραχμῶ[ν τριακοσί]ω̣ν̣
[καὶ τὰ προκείμε]ν̣α παράφερνα ἐφʼ ᾧ καὶ καρπίζεσθαί μ[ε] εἰς τὸν κοινὸν ἡμῶν [οἶκον τ]ὸ ὑπά[ρχον]
[σοι π]ερὶ κώμη[ν] Σεβ̣έν̣νυτον τέταρτον μέρος φοινικῶν[ο]ς ἀ[ρουρῶν δ]έ̣κ̣α̣ [ὀ]κ[τὼ]
[γενομένου δὲ χωρισ]μοῦ ἀποδώσω καθὼς πρόκειται. (hand 3) Πασίων ὁ καὶ Ἰσίδω[ρος] Μ̣[άρωνος ἐξε]δό̣-
30[μην τῷ](*) Ἰ[σι]δώρῳ τὴν ἐπιτροπευομένην ὑ̣[πʼ ἐ]μοῦ Θαϊ(*)σάρ[ιον Ἡρακλείδου πρὸς γάμου κοι-]
[νωνίαν](*)[ ἐπὶ τοῖς] προκειμένοις.
(hand 4) κατεχω(ρίσθη) λ (ἔτει) Φαῶ(φι) λ. (hand 5) δὸς ἴ̣σ̣ο(ν). (hand 6) ἐξεδό(θη).

Apparatus


^ 3. BL 7.258 : [Ἀρτεμισίου Φαμενώθ] prev. ed.
^ 3. πτολε]μαϊδι papyrus
^ 3. BL 7.258 : Ἰσί̣δ̣[ωρ]ος ἐκ τοῦ Ἀ̣νογῆς prev. ed.
^ 7. l. συντιμήσει
^ 9. l. χλωρὸν, BL 8.461 : γλοῖ[ον ἐπ]ικάρσιον prev. ed.
^ 10. BL 9.344 : [⁦ -ca.?- ⁩ ἐπιθή]κην prev. ed.
^ 11. l. σκρίνιον
^ 14. l. [παρ]εχομένης
^ 14. cf. BL 1.451 : [ἀποκαρπί]ζεσ[θα]ι prev. ed.
^ 18. l. συντιμήσει
^ 18. BL 8.461 : ἐγλογ[ῆς] prev. ed.
^ 18-19. BL 8.461 : ἀπε̣[⁦ -ca.?- ⁩]ν[  ̣]θ̣ε̣ν̣  ̣⟦ν⟧\ε/πι [ἢ τὴν τούτ]ων prev. ed.
^ 19. l. συντίμησιν
^ 20. l. τρίψεως, cf. BL 1.451 : τρέψ[εωσ] prev. ed.
^ 22. l. μεμενηκυῖα
^ 23. l. ἐκ
^ 24. BL 7.258 : [⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ prev. ed.
^ 25. l. συνερχομένῃ
^ 26. l. συντιμήσει
^ 29-30. cf. BL 1.452 : [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]δο̣[⁦ -ca.?- ⁩] prev. ed.
^ 30. θαϊσαρ[ιον papyrus
^ 30-31. cf. BL 1.452 : [⁦ -ca.?- ⁩] prev. ed.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: cpr.1.27 [xml]

AD 136 Arsinoiton Polis, Krokodilopolis, Ptolemais Euergetis
[Reprinted from: cpr.1.25] dpl=SPP20,5;cfCPR1,25;BL1,115
[Reprinted in: stud.pal.20.15] StudPal 20,15

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.