Papyri.info

sign in

stud.pal.22.173 = HGV SPP 22 173 = Trismegistos 15088 = cpr.1.242DDbDP transcription: stud.pal.22.173 [xml]

AD 40 Soknopaiou Nesos
[Reprinted from: cpr.1.242] CPR1,242

ἔτους πέμπτου Γαίου Καίσαρος Αὐτοκ[ράτορος Σεβαστοῦ]
μηνὸς Σωτῆρ[ος](*)[⁦ -ca.?- ⁩]δεκάτῃ ἐν Σεκ[νεπαίου Νήσῳ]
τῆς Ἡρακλείδου μερίδος τοῦ Ἀρσιν[οίτου νομοῦ. ἐμίσ-]
θωσεν Ἁρπαγάθης Ἐριέως ὡς ἐτ[ῶν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
5οὐλὴ μετόπῳ(*) μέσῳ. Στοθοῆτις ὡς [ἐτῶν ⁦ -ca.?- ⁩]
οὐλὴ μετόπῳ(*) ἐκ δεξειῶν̣(*) καὶ Ἀπ[ῦγχις ὡς ἐτῶν εἴκοσι]
τρις(*) οὐλὴ πήχι(*) ἐκ δεξειῶν(*) ἀμφό[τεροι Πανεφρέμμιος]
Πέρσαι τῆς ἐπ[ιγον]ῆς ἀλλήλων ἔν[γυοι εἰς ἔκτισιν μεμισ-]
θώμεθα παρʼ αὐτοῦ τωὶ(*) ὑπάρχον [αὐτῷ ἐλαιουργεῖον]
10σὺν χοινικεσιν(*) δοισὶ(*) καὶ μηχανης(*) ἐλ̣[αιουργικῇ ἀπὸ τῆς]
ἐνεστόσης(*) ἡμέρας ἕως μηνι(*) Καισαρείω(*)τοῦ ἐνε-
στοσης(*) ἔτους ἕως ἐπαγομένων πέμ[πτης]
φόρου τοῦ παντὸς ἀργυρίου δραχμὰς [⁦ -ca.?- ⁩]
δώσουσιν δὲ οἱ μεμισθωμένοι τ[ῷ Ἁρπαγάθῃ ἀπὸ τοῦ]
15προκειμένου κεφαλαίου ἀργυρίου δρ[αχμὰς εἴκοσι ὀκτὼ ]
ἀπὸ μηνὸς Ἰουλιέως ἕως μηνὶ Δ[ρουσιεῖ τριακάδι]
τοῦ αὐτοῦ ἔτους κατὰ μῆνα ἐκτίν[οντες ἀργυρίου δρα-]
χμὰς τέσσαρες(*) , τ[ὰς] δὲ λοιπὰς ἄλλ[ας δραχμὰς δέκα]
δοίωι(*) δώσουσιν οἱ μεμισθωμέν[οι ⁦ -ca.?- ⁩] [ ελαι-]
20οργιουου(*) ἐν αὐτῶι τὸ ὄργανον πᾶν δ[⁦ -ca.?- ⁩]
ξύλων τοῦ ἐλεοργίου(*) εἶναι πρὸς το[ὺς μεμισθωμε-]
νοις(*) σὺν(*) μισθους(*) τεκτωνες(*) ἐλ[αιουργείου]
εἰεῖναι(*) πρὸς τὸν Ἁρπαγάθην ομ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
(*)πογραφεὺς τῶν μεμισθωμέ[νων ⁦ -ca.?- ⁩]
25[Τ]ε̣σ̣σ̣ε̣ν̣οῦφις ὡς (ἐτῶν) λε οὐ(λὴ) μετόπῳ(*) ἐκ δ[εξιῶν καὶ Σεν-]
οῦφις Σενουφις(*) ὡς (ἐτῶν) κγ οὐ(λὴ) μετ[ώπῳ   ̣  ̣  ̣  ̣]
Στοτοῆτις καὶ Ἀπῦγχις ἀμφώ[τεροι](*) [ πανεφρε-]
μμις(*) οἱ δυω(*) Πέρσαι τῆς ἐπικων[ῆς](*) [ὄντες ἀλλή-]
λων ἔνγυ(οι) εἰς ἔκτισιν ὁμολογ[οῦμεν μεμισ-]
30θωμε(*) παρὰ Ἁρπαγάθου τοῦ Ἐριέ[ως ἐλαιουργεῖον σὺν]
μηχανῇ ἀπὸ τῆς ἐνεστώσις(*) [ἡμέρας ἕως μηνὶ]
[Καισαρ]ε̣ί̣ω̣ι τ̣ο̣ῦ̣ ἐνε̣[σ]τ̣ῶ̣τ̣ο̣ς̣ [ἔτους ἐπαγομ(ένων) ε φόρου]
τοῦ παντὸς ἀργυρίου δραχμὰς τεσσαράκον-
τα ἃς καὶ διαγράψομεν ἀργυρίο̣[υ δραχμὰς εἴκο-]
35σι ὀκτὼ ἀπ̣[ὸ τ]οῦ προκειμενη(*) ἀπ[ὸ μηνὸς Ἰουλιέως]
ἐν μηνὶ Δρουσιευς(*) κατὰ μη(*) ἑξο  ̣σο(*) [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣][ δραχμὰς]
τέσσαρος(*) ἃς καὶ διαγραψομε(*) τῷ μ[ηνὶ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣][ δραχ-]
μὰς δέκα δυω(*) ἀ[πὸ τ]οῦ προκειμέν[ου κεφαλαίου]

Apparatus


^ 2. BL 2.2.167 : Σωτηρ[ίου] prev. ed.
^ 5. l. μετώπῳ
^ 6. l. μετώπῳ
^ 6. l. δεξιῶν
^ 7. l. τριῶν
^ 7. l. πήχει
^ 7. l. δεξιῶν
^ 9. l. τὸ
^ 10. l. χοίνιξι
^ 10. l. δυσὶ
^ 10. l. μηχανῇ
^ 11. l. ἐνεστώσης
^ 11. l. μηνὸς
^ 11. l. Καισαρείου
^ 11-12. l. ἐνε|στῶτος
^ 18. l. τέσσαρας
^ 19. l. δύο
^ 19-20. l. [ἐλαι]|ουργείου
^ 21. l. ἐλαιουργείου
^ 21-22. l. [μεμισθωμέ]|νους
^ 22. corr. ex σοι̣ν
^ 22. l. μισθοῖς
^ 22. l. τεκτόνων
^ 23. l. εἶναι
^ 24. ϋπογραφευσ papyrus
^ 25. l. μετώπῳ
^ 26. l. Σενούφιος
^ 27. l. ἀμφό[τεροι]
^ 27-28. l. [Πανεφρέ]|μμιος
^ 28. l. δύο
^ 28. l. ἐπιγον[ῆς]
^ 29-30. l. [μεμισ]|θῶσθαι
^ 31. l. ἐνεστώσης
^ 35. l. προκειμένου
^ 36. l. Δρουσιεῖ
^ 36. l. μῆ<να>
^ 36. l. ἕκαστον
^ 37. l. τέσσαρας
^ 37. l. διαγράψομε<ν>
^ 38. l. δύο

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.