Papyri.info

sign in

stud.pal.5.119 = HGV SPP 5 119 R I = Trismegistos 22996DDbDP transcription: stud.pal.5.119 [xml]

AD 266/7 Hermoupolis Magna

r
Fr1
Traces
[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ω̣ν̣ μου
[⁦ -ca.?- ⁩]καὶ Ἀλεξαν-
5[⁦ -ca.?- ⁩]ιον τὸν [κ]α[ὶ]
[⁦ -ca.?- ⁩]ε[  ̣]κεTracesης
[⁦ -ca.?- ⁩]ς Διοσκόρου
[⁦ -ca.?- ⁩ εἰσελ]αστικοῦ(*)
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣χιλιων
10[⁦ -ca.?- ⁩ γρα]μ̣ματε̣υ-
[⁦ -ca.?- ⁩](*) [⁦ -ca.?- ⁩]ε̣ιε̣του
[⁦ -ca.?- ⁩]α των λόγου
[⁦ -ca.?- ⁩ φυλασσομένου τῇ πόλει καὶ τῇ βουλ]ῇ περὶ οὗ ἔχου-
[σι παντὸς δικαίου διευτυχεῖτ]ε
Fr2
(StudPal 5 119 Fr2 reprinted in CPR 35 24) Fr3
(StudPal 5 119 Fr3 reprinted in CPR 35 25) Fr4
(StudPal 5 119 Fr4 reprinted in CPR 35 26) Fr5
(StudPal 5 119 Fr5 reprinted in CPR 35 27) Fr6
(StudPal 5 119 Fr6 reprinted in CPR 35 28) Fr7
(StudPal 5 119 Fr7 reprinted in StudPal 20 63) Fr8
(StudPal 5 119 Fr8 reprinted in CPR 35 30) v
Fr1
(StudPal 5 119 V Fr1 reprinted in CPR 35 19 Col. 1) Fr2
(StudPal 5 119 V Fr2 reprinted in CPR 35 19 Col. 2) Fr3rp
μηθην ην δυνατον̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν ἄπερ ἠξίους διαπράξασθαι τῆς τοίνυν τύχης
τοῦ μεγαλοδωροτά[του] κυρίου ἡμῶν ἀηττή[τ]ου Γαλλιηνοῦ Σεβα̣στοῦ συναιρο-
μένης κα[ὶ τ]ῆς προνο[ία]ς [τ]οῦ κυρίου μου λαμπρ[οτά]του ἡγεμόνος Ἰ(*)ουουενίου̣
Γενιαλίου καὶ τῆς τύ[χ]ης [τῆς] πόλεως πάντα ἡμῖν κατʼ εὐχὴν ἤνυσται· ἃ δέ γε
5ἐπέστειλεν ἡμῖν ὁ [διαση]μ̣ό̣τατος Γενιάλιος καὶ τῷ κρ[ατίστῳ ἐ]πιστρατήγῳ
ἔτι τὲ(*) καὶ τῷ το[ῦ ν]ομοῦ [στρα]τη[γ]ῷ ταῦτα ὑμῖν διεπεμψάμην
(ἔτους) ιδ Ἐπεὶφ κ̣α̣ ⁦ vac. ? ⁩ ( κε ϛ´ )
Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ Πούβλιος [Λ]ι[κίν]νιος Γαλλιηνὸς Εὐσεβὴς Εὐτυχ[ὴ]ς Σεβαστὸς
Αὐρηλίῳ Πλουτίωνι χαίρειν καλῶς καὶ προσηκόντως
10αὐτὸ ἐποίησας πρὸ[ς τ]ὴν ὀρφανίαν ἐπιμεληθεὶς τοῦ πα[ιδὸς] καὶ ὑπὲρ αὐ-
τοῦ ἐπιστε[ίλ]ας μοι· κα[λε]ῖ δὲ καὶ ἡ το[ῦ δι]καίου τάξις ὡς κ̣αὶ τ̣ὰ ἐκ τῆς παρὰ σοῦ δεήσεως
ἑτοίμως [δ]ι̣δ[ό]ναι τ[ὴ]ν χάριν· γεγενημένος γὰρ ἐκ γονέων μὲν Ἀσκληπιάδου
παι̣δ̣ό[ς τ]ε Νείλου ἀ[νδρ]ῶν εὐδοκίμων κατὰ τὴν ἄθλησ[ιν] γενομένων πῶς
[ο]ὐ κ[όσ]μος ἦν καὶ πα[ῖδα ε]ὐχερῶς τυχεῖν; ἀφείσθω τοίνυν Αἴλιος Ἀσκληπιάδης
15[ὁ] καὶ [Νεῖ]λος χ̣ρ̣ε̣ιῶ̣ν̣(*) [κα]ὶ ἀρχῶν καὶ [λε]ιτουργιῶν ἁπασῶ[ν ἵν]α δ̣ι̣ὰ τὴν [τῶν προγόνων]
ἀρετὴν ἀπολαύσῃ τῆς ἐμῆς φιλανθρωπίας ( κζ )
(*)ουουένιος Γενιάλ̣[ιος](*)[ Ἑρμου]πολιτῶν τῇ βουλῇ χαίρειν
ὁποίαν εὐε̣[ργεσίαν καὶ] χ[άρι]ν τοῦ δεσπότου ἡμῶν τοῦ ἀηττήτο[υ] Γαλλιηνοῦ
πα[ρέλαβε ἐκ τ]ῶ[ν](*) θ̣[είω]ν γραμμάτων Ἀσκληπιάδης ὁ καὶ Νεῖλος εἴσ[ε]σθε ἐντυ-
20χό[ντες](*) τ̣οῖς πρ[ογεγραμμέν]ο̣ι̣ς̣· ἐκέλευσα δ[ὲ οὐ]δὲν ἧττον κ[αὶ] τὴν ἀξίοσιν(*) αὐ-
τ[οῦ καὶ τ]ὰ π[ε]ρ[ὶ] α[ὐτὴν γεγεν]ημένα ὑπομνή[ματ]α̣ ὑ(*)πο[τ]αγῆναι [π]ρὸς δὲ καὶ ἃ
ἐν̣ [τ]ῇ [β]ουλῇ̣ [ἐλέχθ]η ἱ(*)νʼ ἅπασιν ἐντυ[γ]χά̣ν̣[ουσι] πα̣ρ̣[είητ]ε καὶ τὰ προστετα-
γμένα καὶ τὰ κεκριμ[ένα] φ[υ]λάττοιτε
(ἔτους) ιδ Παῦνι [⁦ -ca.?- ⁩]
25[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ι[  ̣  ̣  ̣]αλ [- ca.15 -  ̣α[  ̣]ι̣ο̣ς̣ ἐπι[σ]τ̣ρ̣ά[τηγος - ca.14 -]
Fr4
(*)ουο̣[υένιος Γενιᾶλις ⁦ -ca.?- ⁩]
νε[⁦ -ca.?- ⁩]πολλ̣α[  ̣]ε̣ιλεα̣[⁦ -ca.?- ⁩]
χ[- ca.15 -] β̣[  ̣  ̣  ̣  ̣] καὶ τῇ πατρίδ[ι τε καὶ] ὑμῖν εὐνου[⁦ -ca.?- ⁩]
ασ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]α̣ι̣[  ̣  ̣  ̣]ο̣ς καὶ ἡ ἔ[ναγ]χος αὐτοῦ περὶ τ[ούτ]ου πρεσβεία διε[⁦ -ca.?- ⁩]
5ὑ̣μ̣[  ̣  ̣ ἀπέστ]ε̣ι̣λα πρὸς ὑμ[ᾶς το]ύς τε ἄνδρας τ[όν   ̣τε] πρόεδρον [κ]αταμ[⁦ -ca.?- ⁩]
τ[- ca.11 -]ν ηκειν̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣]ηξοντα καὶ τὰ [κατὰ] τὰ προσταχθ[έντα ⁦ -ca.?- ⁩]
γέν̣[η πολύ]κωπα πλή[ρη ἀν]δρῶν τε καὶ ὅπ[λων γ]έ̣μ̣ον̣τα ἤδη τοῦ καιρο[ῦ ⁦ -ca.?- ⁩]
τυ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τ̣ω νενεμηκ[υ]ί̣ης ἔστι δὲ ὁ τῆς τοῦ ἱ(*)[ερω]τάτου Νείλου πλημ[μυρίας ⁦ -ca.?- ⁩]
εν δ̣ε̣ικν[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣υν  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]στον ὑμῶν καὶ εὐήκοον πρὸς τὴν ημ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
10καὶ π̣ε̣πρ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]εμφ  ̣  ̣  ̣τα [γν]ήσιον(*) πολίτην ὑμέτερον ὄντα διαμ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
τ̣α̣τ̣ου ἀνδρὸ[ς   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ πο]λύ[κω]πα  ̣[  ̣]πέμψατε ὧν ἂν κατὰ καιρὸν απαντ[⁦ -ca.?- ⁩]
ουδε γαρ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣σ  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]μ[⁦ -ca.?- ⁩]υν εἶναι ὄφελος καὶ κὰν(*) πολλὴ κα  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]η ἐπι[⁦ -ca.?- ⁩]
σεν βραδυν[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣αυτης [  ̣  ̣  ̣]τη[ς] χρείας ὑπ[  ̣  ̣  ̣]αι ἀλλὰ διπλοῦν   ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ἐκ τοῦ μη  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣π[  ̣]τος τ[ὰ] ἡμ[εῖ]ν(*) κεκελευ[σ]μέν[α] καὶ ἐκ του[⁦ -ca.?- ⁩]
15τω μετὰ τὴν χ[ρ]ε̣ί̣α̣ν̣ ἥκειν τ[ο]ῖς [  ̣  ̣  ̣  ̣]μασιν ἀπηντηκ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
(ἔτους) ιδ Ἐπ[εὶφ] ιγ ( λδ ἕως λϛ )
Αὐρήλιος Ν[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ων β[ουλῇ Ἑρμο]πολιτῶν [χ]α̣ίρει[ν]
ὁποία[ν ἔχετε π]αρʼ ἐμοὶ υ̣[- ca.10 -]τα πρός με̣ διαγ[γ]ε̣λ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
βιωνο̣ς̣ τ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]η̣μ̣α̣ι̣ τουτο[- ca.10 -]ο̣υ̣ τοῖς γράμμασιν [⁦ -ca.?- ⁩]
20ὑμέτερον μ̣[  ̣  ̣  ̣]ειη ἔργον ὥ̣σ̣τ̣ε̣ τ̣ο̣ν̣[  ̣  ̣  ̣  ̣] τον κ[  ̣  ̣  ̣ π]ληρωθη[⁦ -ca.?- ⁩]
τους ἐπ̣ι̣με̣λ̣[η]τὰς κακουργίαν ε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]\ε/[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ειρημενο[⁦ -ca.?- ⁩]
ὡς ἀναγκαιο[τάτ]ην ἀποκατ[ά]στ[α]σιν [τω]ν[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣λε  ̣ε[⁦ -ca.?- ⁩]
ἐνέδρας τιν̣[ὸς] γενομένης(*) περὶ [τ]ην̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ἐπακολο[υθή]ση μ[η]δʼ ἂν μηδε[μ]ία[ν ⁦ -ca.?- ⁩]
25αὐτοὺς υπε̣[  ̣  ̣]  ̣η[  ̣  ̣]ας παραλαβοντ[⁦ -ca.?- ⁩]
(ἔτους) ιδ [⁦ -ca.?- ⁩]
Α̣ὐ̣[ρήλιος ⁦ -ca.?- ⁩ ἀ]λλὰ τοῦτο λ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]
FrA
(StudPal 5 119 FrA reprinted in CPR 35 111) FrB
(StudPal 5 119 FrB reprinted in CPR 35 112)

Apparatus


^ Fr1.8. BL 1.415 : [⁦ -ca.?- ⁩]αστικου prev. ed.
^ Fr1.10-11. BL 1.415 : []μ̣ματε̣υ[⁦ -ca.?- ⁩] prev. ed.
^ Fr3rp.3. ϊουουενιου̣ papyrus
^ Fr3rp.6. l. δὲ
^ Fr3rp.15. cf. BL 1.415 : π̣ο̣ρ̣ε̣ιῶ̣ν̣ prev. ed.
^ Fr3rp.17. ϊουουενιοσ papyrus
^ Fr3rp.17. cf. BL 1.415 : Γενιᾶλ̣[ισ] prev. ed.
^ Fr3rp.19. BL 3.236 : πρ̣[- ca.12 - τ]ῶ[ν] prev. ed.
^ Fr3rp.19-20. BL 3.236 : εἰσ[ῆ]λθε ἐντυχώ[ν, δῆλον] prev. ed.
^ Fr3rp.20. l. ἀξίωσιν
^ Fr3rp.21. ϋπο[τ]αγηναι papyrus
^ Fr3rp.22. ϊνʼ papyrus
^ Fr4.1. ϊουο̣[υενιοσ papyrus
^ Fr4.8. ϊ[ερω]τατου papyrus
^ Fr4.10. BL 1.415 : [  ̣  ̣  ̣]ησιον prev. ed.
^ Fr4.12. l. ἂν
^ Fr4.14. l. ἡμ[ῖ]ν
^ Fr4.23. BL 1.416 : γενο  ̣ε  ̣ησ prev. ed.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: stud.pal.20.63 [xml]

AD 266 Hermoupolis Magna
[Reprinted from: chr.mitt.275] M.Chr 275
[Reprinted from: cpr.1.39] CPR 1 39
[Reprinted from: cpr.1.241] CPR 1 241 Fr1
[Reprinted from: chr.wilck.377] W.Chr 377

[τ]ῇ κρατίστῃ βουλῇ Ἑρμου̣π̣ό̣λεως τ[ῆς μεγάλης]
ἀρχαίας καὶ λαμπρᾶς καὶ σεμνοτάτ[ης διὰ Αὐρηλίου]
Κορελλίου Ἀλεξάνδρου ἱππικοῦ ἀπὸ στρ[ατιῶν]
γυμνασιάρχου βουλευτοῦ ἐνάρχου πρυτάνεως
5τῆς αὐτῆς πόλεως καὶ ὡς χρηματίζει
[πα]ρὰ Αὐρηλίου Μενελάου Πασχειουτος μητρὸς
Ἐγευτος ἀπὸ κώμης Θελβώνθεως· βούλομαι
[ἑ]κουσίως μισθώσασθαι ἐκ τοῦ π[ο]λειτικοῦ(*) λόγου
ἐπὶ χρόνον ἔτη τέσσαρα ἀπὸ τοῦ ἐνεστῶτος ιδ (ἔτους)
10περὶ τὴν α[ὐ]τὴν Θέλβωνθιν ἐκ τοῦ Φιλοκράτους
κλήρου ἀρούρας ἓξ εἰ(*) σπορὰν πυροῦ καὶ ἀναπαυ-
ματικῶν γενῶν κατʼ ἔτος κατὰ τὸ ἥμισυ ἐκφορί-
ου καὶ φόρου κατʼ ἔτος ἀποτά[κ]του τῶ[ν ὅλων]
ἀρουρῶν πυροῦ ἀρταβῶν δέκα ὀκτὼ καὶ ἀργυ-
15ρίου δραχμῶν ἑβδομήκοντα δύο ἃς ἀποδώσω
καὶ μετρήσω ἐν τῷ Παῦνι καὶ Ἐπεὶφ μησὶ κατʼ ἔτος
τὸ μὲν ἀργύρι̣[ο]ν δόκιμον, τὸν δὲ πυρὸν εἰς τὸ δη-
μόσιον πρώτῃ μετρήσει μία[ν] δοχικῷ ἀντὶ
μιᾶς Ἀθηναίου καὶ ποισω(*) μέτρησιν κα[θ]αρὰν εἰς τὸ
20[  ̣  ̣]ασταλῆναι, τῶν δημοσίων πάντων τῆς γῆς
καὶ ἐπιμερισμῶν ὄντων πρὸς τὸν τῆς πόλεως
λόγον· ἐὰν δὲ ὃ μὴ γείνοιτο ἄβροχος γένηται ἀπὸ το[ῦ]
ἑξῆς ἔτου[ς] ἐπάναγ’κες ἐπαντλήσω κ[αὶ] τ̣ελέσω
τῶν προκειμένων φόρων τὸ ἥμισυ, ἐπιθαί-
25ματος(*) δὲ γεινομένου ἐξὸν ἑτέροις μεταμισθοῦν
ἢ καὶ αὐτουργ[εῖ]ν καὶ ἐπερωτ(ηθεὶς) ὡμολ(όγησα). (ἔτους) ιδ Αὐτοκράτορο[ς]
Καίσαρος Πουπλίου Λικιννίου Γαλλιηνοῦ
Γερμανικοῦ Μεγίστου Περσικοῦ Μεγίστου Εὐσεβοῦς
Εὐτυχοῦς Σε[β]αστοῦ Χοιὰκ γ
30[Α(ὐρήλιος)] Μενέλα[ος Πασχειουτ]ος μεμίσθωμαι ὡς πρόκ(ειται).
Α(ὐρήλιος(?)) Κοπρῆ[ς ἔγρ(αψα) ὑ(πὲρ) αὐτ(οῦ) μ]ὴ ε̣ἰ̣δ(ότος) γρ(άμματα).

Apparatus


^ 8. l. πολιτικοῦ
^ 11. l. εἰ<ς>
^ 19. l. <ἐ>ποιήσω
^ 23. επαναγ’κεσ papyrus
^ 24-25. l. ἐπιθέ|ματος

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: cpr.1.241 [xml]

AD 126 Soknopaiou Nesos
[Reprinted in: stud.pal.20.63] StudPal 20 63

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.