Papyri.info

sign in

upz.1.14 = HGV UPZ 1 14 = Trismegistos 3405 = p.lond.1.23,p37DDbDP transcription: upz.1.14 [xml]

158BC Memphis
[Reprinted from: p.lond.1.23,p37] PLond1,23;PForshall2;COrPt37-`8

r,1
(ἔτους) κδ Θῶυθ β
ἐπετοδοκα(*) τὴν ἔντευ-
ξιν τῶι βασιλεῖ καὶ
τῆι βασιλίσηι(*).
r,2
5βασιλεῖ Πτολεμαίωι καὶ βασιλίσηι(*) Κλεοπάτραι τῇ ἀδελφῇ θεοῖς Φιλομήτορσι χαίρειν
Πτολεμαῖος Γλαυκίου Μακεδὼν τῆς ἐπιγονῆς τῶν ἐκ τοῦ Ἡρακλεοπολίτου.
τοῦ προιρημένου(*) μου πατρὸς Γλαυκίου ὄντος μὲν τῶν ἐν τῶι Ἡρακλεο-
πολίτηι συνγενῶν κατοίκων, τούτου δὲ μεταλλάξαντος τὸν βίον
ἐν ⟦τῇ⟧ τοῖς \τῆς/ ταραχῆ<ς> χρόνοις καὶ ἀπολελοιπότος ἐμέ τε καὶ Ἀπολλώνιον
10τὸν νεότερόν(*) μου ἀδελφόν, συνβάντος δὲ γεγονέναι με ἐν κατοχῆι
ἐν τῷ πρὸς Μέμφει μεγάλῳ Σαραπιείωι ἔτη ιε, προσδεομένου
δέ μου τοῦ περιποιῆσαι τῷ σημαινωμένωι(*) ἀδελφῶι στρατείαν
διὰ τὸ ἀτεκνόν με εἶναι, διʼ ἧς καὶ αὐτός τε ἐν κατο\χ/ῇ(*) ὢν ἕξω τε <διʼ>
αὐτοῦ διευσχημονεῖν καὶ βοήθειαν ἔχειν, δέωμαι(*) ὑμῶν
15τῶν μεγίστων θεῶν Φιλομητόρων ἐμβλεύσαντας(*)
εἰς \τὰ/ προγεγραμμένα ἔτηι(*), καθότι οὐθαμόθεν ἔχω τὰ ἐπι\τή/δηαι(*)
πλὴν τοῦ τὴν ἐφʼ ὑμᾶς καταφυγὴν τοὺς θεοὺς μεγίστους
καὶ ἀντιλήμπτορας ποιησάμενον τυχεῖν με τῆς δηλουμένης
εἰς τὸν ἀδελφὸν στρατείας, ἐὰν φαίνηται, μερίσαι κἀμοὶ(*) ἧς ἔχετε
20πρὸς πάντας τοὺς τοιούτους θεοσεβοῦς(*) ἀντιλήμψεως <καὶ προστάξαι>
γραφῆνηι(*) οἷ<ς> καθήκει(*), προσλαβέσθαι τὸν προωνομασμένον μου
ἀδελφὸν
r,3
Ἀπολλώνιον εἰς τὴν Δεξειλάου σημέαν(*),
ἣ τὸ τεταγμένον ἔχει ἐν Μέμφει, καὶ
25ἐκθεῖναι αὐτῶι, ὅσον καὶ ⟦ο̣ἱ̣ ἐ̣κ̣ε̣ι̣ν⟧ αὐτοὶ
λαμβάνουσιν μετρήματα καὶ ὀψόνι-
α(*), ὅπως διευσχημονῶν(*) δύνωμαι
ἐπιτελεῖν τὰς θυσίας ὑπέρ τε ὑμῶν
καὶ τῶν τέκνων, ὅπως κυριεύητε(*)
30πάσης χώρας, ἧς ὁ Ἥλιος ἐφορᾶι, τὸν
ἅπαντα χρόνον. τούτου δὲ γενομένου
ἔσομαι διʼ ὑμᾶς(*) ἐσχηκὼς τὸν βίον
τὸ[ν] ἀέναον χρόνον.
εὐτυχεῖτε.
——
35ποιῆσαι, ἀνενεκεῖν(*) δέ, πόσον ἔσται.
r,4
τὸ πρὸς [τ]ὴν εἴσδοσιν πρόσταγμα (ἔτους) κδ Τῦβι ιθ(*),
ἐς(*) ᾧ γέγραπτα<ι> ποιεῖν(*) δεκειου(*), γραφῆναι
Σωστράτωι γραμματεῖ κατακολλουθεῖν(*)
τοῖς προστε\τα/γμένοις, ἐπιγράψαι δὲ αὐτῷ
40τὴν χώραν καὶ σοὶ διασαφῆσαι, ὅπως
καὶ δι\ὰ/ τῶν συμβόλων ἐγγλογίζεται(*)
αὐτῶι ἀκολούθως.
——
Δημητρίωι.
Ἀπολλώνιον Μακεδώνα προσλαβέσθαι
45εἰς τὴν Δεξιλάου σημείαν(*) τὴν τεταγμέ(νην)
ἐμ(*) Μέμφει καὶ ἐκθεῖναι αὐτῶι ὡς καθή-
κει, οἵσα(*) καὶ οἱ ἄλλοι λαμβάνουσι(*), (δραχμὰς) ρν
καὶ πυρῶν ἀρ(τάβας) γ, ἀφʼ ὧν πυρῶν ⟦ἀρ̣τ̣έ̣β̣ην⟧
ἀρ(τάβην) α καὶ τὴν τιμὴν ἐκ (δραχμῶν) ρ.
50(ἔτους) κδ Τῦβι ϛ.
τοῖς γραματεῦσιν(*). κατακολουθῖν(*).
ἔτους κδ Τῦβι ιβ. ἀναγραφὴ ιβ.
r,5
Δημήτριος Διοσκουδει(*) χαίρειν. τῆς
πρὸς Σώστρατον γραμματέα γεγραμένης(*)
55ἐπιστολῆς τἀντίγραμφον(*) ὑποτετάχαμεν,
ὅπως παρακολλυθῇς(*). ἔρρωσο. (ἔτους) κδ Τῦβι ιδ.
Σω<σ>τράτωι. τῆς παρὰ τῶν γραμματέων
ἀναφορᾶς τἀντίγραφον(*) ὑποτετάχαμεν,
ὅπως ποιῇς κατʼ αὐτά. παρὰ τῶν γραμ-
60ματέων.
δόντος ἔντευξιν τῶι [βασιλεῖ] καὶ τῇ βασιλίσηι(*)
Πτολεμαῖος(*) Γλαυκίου Μ[ακεδ]όνος, διʼ ἧς ἐ<γε>γράφει
εἶναι ἐν κατοχῇ ἐν τῷ πρ[ὸς Μέμ]φει μεγάλωι
Σαραπιείοω(*) (ἔτη) ιε καὶ ἠ[ξίου] Ἀπολλώνιον
65τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ προσ<λα>β[έ]σθαι εἰς τὴν
Δεξιλάου σημέαν(*) καὶ ἐκθεῖναι αὐτῶι, ὅσον
καὶ αὐτ[ο]ὶ λαμβάνουσ<ι>ν, καὶ <τῆς> εὐτεύξεως(*) ἐχού-
σης χρηματισμόν· ποιῆσαι, ἀνενενκεῖν(*) δέ,
πόσον ἔσται, εἰσεδόθη (ἔτους) κδ Χοίαχ κϛ
70τοὺς ἐν τῇ Μέμφει ἐπιγόνους προσειλα[  ̣]αι(*)
ἐπὶ (δραχμαῖς) ρν καὶ πυρῶν ἀρ(τάβαις) γ, [ἀφʼ ὧ]ν τείθεσθαι(*)
πυρῶν ἀρ(τάβην) α, τοῦ δὲ λοιποῦ τ[ῆς ἀ]ρτάβης (δραχμὰς) ρ
ἐπὶ γραφε͂ι(*) Δεξιλάου καὶ Θέονος, προστετάχθαι
δὲ οἷς ἂν γίνηται καὶ τὸ σιτόνιον(*) ἐκ (δραχμῶν) ρ, ἐκθεῖναι
75ταῦτα  ̣(*) μεθʼ(*) ἐνειαυτὸν(*), προσανενέκχθη(*)
δὲ διότι ὁς(*) ἂν προσταγχθῖη(*) τίθεστα(*) αὐτῶι
⟦μεθʼ ἑνιαυτὸν⟧ πυρῶν <ἀρτάβην> α, τοῦ δὲ λοιποῦ
τῆς ἀρτάβης ἐκ (δραχμῶν) ρ
r,6
καὶ ἄλλα ἔ[σ]ται καθότι
80προστετ[αγ]μ<ένον> ἦν. ἐνέχθη δ[ὲ]
[τὸ πρὸς τὴν εἴ]σδοσιν πρό[σ-]
ταγμα (ἔτους) κδ Τῦβι θ
ἐς(*) ᾧ γέγραπτα<ι> ποιεῖν(*) δεησίου(*),
γραφῆναι Σωστράτωι
85γραμματέα(*) κατακολουθῖν(*)
τοῖς προστεταγμένοις, {επ}
ἐπιγράψαι δὲ αὐ\τῶι/(*) <τὴν>
χώραν καὶ σοὶ διασαφῆσαι, ⟦ὅπ⟧
ὅπως καὶ διὰ τῶν συμβόλων
90ἐγγλογίσζηται(*) αὐτῶι
ἀκολούθως.
——
τοῖς γραμματεῦσειν(*). ἐπισκεψά-
μενον(*) ἀνενεγκεῖν.
——
r,7
τὰς παρὰ τοῦ Δημητρίο[υ το]ῦ ἀρχισωματαφύλακος(*)
95καὶ γραμ̣ματέα(*) τῶν δ[υ]νάμεων ἐπιστολὰς
δ μίαν τῷ Ποσιδω[νίῳ τῶν](*) στρατηγῶν(*) καὶ α
Ἀμμωνίωι τῷ ἀρχ[υπ]ερέτην(*) καὶ μίαν
τῷ Καλλιστράτῳ γραμματεῖ καὶ μίαν
Διοσκουδει(*) τῶι διοικ[ητ]ῆι,
100ἀπέτωδωκα(*) αὐτοῖς [αὐ]τὰς Τῦβι ιθ (ἔτους) κδ,
παρὰ τοῦ Διοσ-
κου<ρί>δου τοῦ διοικητοῦ ἐπιστολὰς ⟦δ  ̣⟧ {μ̣ι}
δύο μίαν Δωρίωνι τῷ ἐπιμελητῇ
καὶ μίαν τῷ στρατηγῶι Ποσιδωνίῳ
ἀπέδωκα(*) αὐτοῖς τοῦ κδ (ἔτους) Τῦβι κε.
——
105(ἔτους) κδ Θῶυθ ἀπέδωκα(*) τῷ βασιλεῖ
καὶ τῇ βασιλίσσηι <τὴν> ἔντευξιν καὶ ἐκο-
μισάμην παρʼ α\ὐ/τ[ο]ῦ καὶ ἀπέδωκα(*)
Δημητρίωι ἐσφρα[γι]σμένην καὶ ⟦πα⟧
παρὰ τοῦ Δημητρίου ἐκομισάμην
110παρʼ ἀτοῦ(*) τʼ Ἀρρίστωνος(*) καὶ μητήνεκα(*)
εἰς τὸ γλογιστήριον(*) Διοσκουρίδῃ τῷ γραμ<μα>-
τεῖ καὶ <παρὰ> Διοσκουρίδει(*) Χαιρήμωνι καὶ <παρὰ>
Χαιρήμωνι(*) Ἀπολλοδώρωι καὶ εἴσ-
δοσιν ποιεῖ εἰςς(*) αὐλὴν τῇ κϛ
115καὶ ἐκομισάμη<ν> τὰ πρὸς τὴν ἴσδοσιν(*)
προστάγμματα(*) δύο α Δημητρίωι
καὶ α Διοσκουδει(*) καὶ παρὰ Δημητρίου
τοῦ ἀρχισωματαφύ[λακ]ος(*) καὶ γραμμτεῖ(*) τῶ[ν]
δυνάμεων ἐκ[ομι]σάμην ἐπι<σ>τολὰς δ
r,8
120μίαν Ποσιδω[νίω]ι στρατηγῶι καὶ α
Ἀμμωνίωι τῷ ἀρχειπερέτην(*) καὶ α
Καλλιστράτωι τῷ γραμματεῖ καὶ α
[Δι]οσκουδει(*) τῶν φίλων καὶ διοικητῆι.
ἀπεδόθη τὸ πρόσταγμμα(*) καὶ τὴν(*) {επις}
125ἐπιστολὴν(*), ἐδόθη εἰς ἀνάγνωσιν τῶι διοι-
κητῆι καὶ ἐκομισάμην τὸ πρόσταγμμα(*) <παρὰ>
Πτολεμαίωι(*) τοῦ ὑπομνηματοφος(*) καὶ
τὴν ἐπιστολὴν ἐκομισάμην <παρὰ> Ἐπιμένηι(*)
καὶ μετήνε\γ/κα(*) πρὸς Ἰσίδωρων(*)τὸν αὐτω-
130τελῆι(*) καὶ παρʼ αὐτοῦ μεπήνε\γ/κα(*) Φιλοξέ-
νωι καὶ παρʼ α\ὐ/τοῦ μετήνεκα(*) Ἀρτέμωνι
καὶ παρʼ αὐτοῦ Λύκῳ καὶ τύπον ποιεῖ
καὶ μετήνεκκα(*) εἰς τὸ ἐπισ<το>λογραφεῖ<ο>ν
τῷ Σαραπίωνι, παρʼ αὐτοῦ Εὐβίωι
135,msκαὶ
135παρʼ αὐτοῦ Δωρ<ί>ωνι καὶ τύπον ποιεῖ
καὶ πάλιν Σαραπίωνι {καὶ Εὐβίωι καὶ}
⟦ γράφει Νικάνορει καὶ γράφει ἐπιστολὰς ⟧
⟦ δύο καὶ ἀνενέχθη<σαν> Σαρα ⟧
καὶ εἰσεδόθησ<αν> εἰς ἀνάγνωσιν τῷ διοικητε͂ι(*)
140καὶ ἐκομισάμην Ἐπιμένηι καὶ μετή\νεγ/κα
Σαραπίωνι καὶ γράφει Νικάνορει
καὶ ἔγ<ρα>ψε {δύο} ἐπιστολὰς δύο μίαν Δωρίωνι
τῷ ἐπιμελητῆι καὶ μίαν τῷ Ποσιδωνίῳ
⟦ τῷ στρ̣ατ ⟧
145,msτῶι
145στρατηγῷ τοῦ Μεμφείτου.
——
v
(hand 2?) Ἀπολλωνίω(ι)
χρηματισ-
μός

Apparatus


^ r,1.2. l. ἐπέδωκα
^ r,1.4. l. βασιλίσσηι
^ r,2.5. l. βασιλίσσηι
^ r,2.7. l. προειρημένου
^ r,2.10. l. νεώτερόν
^ r,2.12. l. σημαινομένωι
^ r,2.13. \χ/ῇη corr. ex κατο⟦  ̣⟧η
^ r,2.14. l. δέομαι
^ r,2.15. l. ἐμβλέψαντας
^ r,2.16. l. ἔτη
^ r,2.16. l. ἐπιτήδεια
^ r,2.19. l. καὶ ἐμοὶ
^ r,2.20. corr. ex θεοσεβοῦ⟦α⟧ς
^ r,2.21. l. γραφῆναι
^ r,2.21. corr. ex καθεκει
^ r,3.23. l. σημείαν
^ r,3.26-27. l. ὀψώνι|α
^ r,3.27. corr. ex διεευσχημονῶν
^ r,3.29. corr. ex κυειεύητε
^ r,3.32. corr. ex υμαι
^ r,3.35. l. ἀνενεγκεῖν
^ r,4.36. l. θ
^ r,4.37. l. ἐν
^ r,4.37. corr. ex ποιην
^ r,4.37. l. ἃ ἠξίου
^ r,4.38. l. κατακολουθεῖν
^ r,4.41. l. ἐγλογίζηται
^ r,4.45. corr. ex σημέαν
^ r,4.46. l. ἐν
^ r,4.47. l. ὅσα
^ r,4.47. corr. ex λαμβάνουσι⟦ν⟧
^ r,4.51. l. γραμματεῦσιν
^ r,4.51. l. κατακολουθεῖν
^ r,5.53. l. Διοσκουρίδηι
^ r,5.54. l. γεγραμμένης
^ r,5.55. l. τὸ ἀντίγραφον
^ r,5.56. l. παρακολουθῇς
^ r,5.58. l. τὸ ἀντίγραφον
^ r,5.61. l. βασιλίσσηι
^ r,5.62. l. Πτολεμαίου
^ r,5.64. corr. ex σαραπιειου, l. Σαραπιείῳ
^ r,5.66. l. σημείαν
^ r,5.67. l. ἐντεύξεως
^ r,5.68. l. ἀνενεγκεῖν
^ r,5.70. l. προσλαμβάνεσθαι
^ r,5.71. l. τίθεσθαι
^ r,5.73. l. γραφῆι
^ r,5.74. l. σιτώνιον
^ r,5.75. l. ταῦτα
^ r,5.75. l. μετʼ
^ r,5.75. l. ἐνιαυτὸν
^ r,5.75. l. προσανενέχθη
^ r,5.76. l. ὡς
^ r,5.76. l. προσταχθῆι
^ r,5.76. l. τίθεσθαι
^ r,6.83. l. ἐν
^ r,6.83. corr. ex ποιῆσαι
^ r,6.83. l. ἃ ἠξίου
^ r,6.85. l. γραμματεῖ
^ r,6.85. l. κατακολουθεῖν
^ r,6.87. corr. ex αὐ⟦τὴν⟧
^ r,6.90. l. ἐγλογίζηται
^ r,6.92. l. γραμματεῦσιν
^ r,6.92-93. l. ἐπισκεψα|μένους
^ r,7.94. l. ἀρχισωματοφύλακος
^ r,7.95. l. γραμματέως
^ r,7.96. l. [τῶ]ι
^ r,7.96. l. στρατηγῶι
^ r,7.97. l. ἀρχυπηρέτηι
^ r,7.99. l. Διοσκουρίδηι
^ r,7.100. l. ἀπέδωκα
^ r,7.104. l. ἐπέδωκα
^ r,7.105. l. ἐπέδωκα
^ r,7.107. l. ἐπέδωκα
^ r,7.110. l. αὐτοῦ
^ r,7.110. l. Ἀρίστωνι
^ r,7.110. l. μετήνεγκα
^ r,7.111. l. ἐγλογιστήριον
^ r,7.112. l. Διοσκουρίδου
^ r,7.113. l. Χαιρήμωνος
^ r,7.114. l. εἰς
^ r,7.115. l. εἴσδοσιν
^ r,7.116. l. προστάγματα
^ r,7.117. l. Διοσκουρίδηι
^ r,7.118. l. ἀρχισωματοφύ[λακ]ος
^ r,7.118. l. γραμματέως
^ r,8.121. l. ἀρχυπηρέτηι
^ r,8.123. l. [Δι]οσκουρίδηι
^ r,8.124. l. πρόσταγμα
^ r,8.124. l. ἡ
^ r,8.125. l. ἐπιστολὴ
^ r,8.126. l. πρόσταγμα
^ r,8.127. l. Πτολεμαίου
^ r,8.127. l. ὑπομνηματογράφου
^ r,8.128. l. Ἐπιμένους
^ r,8.129. \γ/κακα corr. ex μητηνε\ν/κα
^ r,8.129. l. Ἰσίδωρον
^ r,8.129-130. l. αὐτο|τελῆ
^ r,8.130. l. μετήνεγκα
^ r,8.131. l. μετήνεγκα
^ r,8.133. l. μετήνεγκα
^ r,8.139. l. διοικητῆι

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.