Papyri.info

sign in

upz.1.19 = HGV UPZ 1 19 = Trismegistos 3410 = p.paris.22DDbDP transcription: upz.1.19 [xml]

163 BC Memphis
[Reprinted from: p.paris.22] P.Paris 22

r
βασιλεῖ Πτολεμαίωι καὶ βασιλίσση[ι Κλεο]πάτραι τῆι ἀδελφῆι θεοῖς
Φιλομήτορσι χαίρειν Θαυῆς κα[ὶ] Ταῦς δίδυμαι λειτου[ργοῦσ]\αι/(*) ἐν τῶι
πρὸς Μέμφει μεγάλωι Σαραπιείωι, τῶι Ὀσοράπει χοὰς σπενδουσων(*) ὑπέρ τε
ὑμῶν καὶ τῶν ὑμετέρων τέκνων. ἐν πλείοσιν ἀδικούμεναι ὑπὸ Νεφόριτος
5(hand 2) καὶ Παχράτου(*) \(hand 2) τοῦ υἱοῦ αὐτῆς/ (hand 1) τὴν καταφυγὴν ἐφʼ ὑμᾶς πεποήμεθα(*), ἵνα τύχωμεν τῶν
δικαίων. ἡ γὰρ δηλουμένη Νεφόρις \(hand 2) συνοῦσα Φιλίππωι τινὶ τῶν ἐγ(*) Μέμφεως/ ⟦ἀπολιποῦσα τὸν πατέρα ἡμῶν συνώικησε(*)
⟦Φιλίππωι τινὶ καὶ τοῦτο πράξασα οὐκ ἔσχε τὸ τῆς ἀδικησάσης(*) πρόσωπον,⟧
8/9,ms⟦Διονυ⟧
8/9,msτου τῆι
⟦ἀλλὰ καὶ⟧ ἐξηργά\ζε/το(*) ὡς ἐπανελεῖται αὐτὸν ὁ δηλούμενος Φίλιππος ἐν τοῖς
περιστᾶσι\ν/ ⟦τότε⟧ ἀμείκτοις καιροῖς. ἐνκαθίσας παρὰ τῆι(*) θύραι τῆς οἰκίας αὐτοῦ
10τῆς οὔσης πρὸ[ς] τῶι ποταμῶι ἐν τῆι Αἰγυπτίαι ἀγορᾶι, τοῦ δὲ πατρὸς ἡμῶν
ἐξελθόντος καὶ ἔννοιαν σχόντος ἀποκολυμβήσαντός τʼ εἰς τὸν ποταμὸν (hand 2) \καὶ/ (hand 1) μόλις ⟦τε⟧(*)
ἀνασωθέντος ⟦αὐτοῦ⟧ ἐπί τινα νῆσον καὶ ἀναληφθέντος \(hand 2) εἴς τι/ (hand 1) ⟦ὑπό τινος⟧ παραπλέον(*)
πλοῖον(*) καὶ ὧδε μὲν οὐκέτι τολμήσαντος ἀποβῆναι(*), εἰς δὲ τὸν Ἡρακλεοπολίτην
χωρισθέντος, [τ]ῶι δὲ μὴ ἡμᾶς εἶναι σὺν αὐτῶι ὑπὸ τῆς ἀθυμίας μετήλλαχεν
15τὸν βίον. τῶν δὲ ἀδελφῶν αὐτοῦ ἀναπλευσάντων(*) ⟦καὶ ἀγαγόντων⟧ καὶ παρακο-
μισάντων αὐτὸν εἰς τὰς κατὰ Μέμφιν νεκρίας, μέχρι τοῦ νῦν οὐ τετόλμηκεν
αὐτὸν ἡ Νεφόρις θάψαι. τὰ δʼ ἐκείνου ὑπάρχοντα ἀναληφθέντα εἰς τὸ βασιλικὸν
ἐλυτρώσατο ἡ Νεφόρις ἀποδομένη ἥμισυ οἰκίας τῆς οὔσης κοινῆς ἡμῶν καὶ αὐτῆς
χαλκοῦ (ταλάντων) ζ κα[ὶ] ἐκομίσατο ἀξίαν οὐσίαν χαλκοῦ (ταλάντων) ξ καὶ ἐνοικιολογεῖ κατὰ μῆνα
20χαλκοῦ (δραχμὰς) Αυ \(hand 2) καὶ ἀπὸ τούτων ἡμῖν οὐθὲν μερίζει/. (hand 1) οὐκ ἀρκεσθεῖσα δʼ ἐπὶ τούτοις ἐξέβαλεν ἡμᾶς ὥστʼ ἂν
κ[ι]νδυνεύειν τῶι λιμῶι διαλυθῆναι. ἐπινοησασῶν δʼ ἡμῶν Πτολεμαῖόν
τινα τῶν ἐν κατοχῇ ὄντων ἐν τῶι μεγάλωι Σαραπ[ι]είωι, τοῦ δὲ πατρὸς ἡμῶν
ὑπάρχοντα φίλον \(hand 2) καὶ/ (hand 1) πρὸς τοῦτον ἀναβᾶσαι διετρεφόμεθα. ἐπιγενηθέντος δὲ τοῦ
πένθους τοῦ Ἄπιος κατάγουσιν ἡμᾶς πενθεῖν τῶι θεῶι. τῶν δὲ τῆς μητρὸς
25φίλων ἀναπεισάντων ἡμᾶς προσλαβέσθαι τὸν ἐκείνης υἱὸν(*) διακονεῖν ἡμῖν
καὶ τούτου γενηθέντος καιροτηρήσας ἡμᾶς μετά τινα χρόνον καὶ λαβὼν [τὸ] γραφὲν
ἡμῖν \[σύ]μβολον (hand 2) ὑπὸ τῶν πρὸς ταῖς πραγματείαις/
(hand 1) πρὸς τὸν ἐπὶ τῆς ἐλαικῆς ἐλαίου μετρη\τοῦ/(*) (hand 2) \ἑνὸς/(*) \τοῦ καθήκοντος ἡμῖν δίδοσθαι παρʼ ὑμῶν/ (hand 1) ⟦ὥστε κομίσασθʼ ἡμᾶς⟧
⟦τὸν γινόμεν[ο]ν κατʼ ἐνιαυτόν⟧ \(hand 2) καὶ/ (hand 1) τοῦτον λάθραι κομισάμενος καὶ οὓς ποτʼ εἴχομεν
χαλκοὺς \καὶ ἄλλα/ ἀποσυλήσας(*) ἡμᾶς ἀνέλυσεν πρὸς τὴν μητέρʼ αὐτοῦ, ὥστʼ ἂν μηδὲ
30τὰ ἀναγκαῖα ἡμᾶς ἔχειν. δεόμεθα οὖν ὑμῶν ἀποστεῖλαι τὴν ἔντευξιν ἐπὶ
Διονύσιον τῶν φίλων καὶ στρατηγόν, ὅπως γράψῃ \(hand 2) Ἀπολλωνίωι/ (hand 1) ⟦Μεννίδει⟧ τῶι ἐπιμελητεῖ(*)
καὶ Δωρίωνι τῶι ἀντιγραφεῖ μήτε τὸ γινόμενον ἡμῖν ἔλαιον καὶ κῖκι μηδʼ ἄλλο μηθὲν
χρηματίζειν αὐτῆι τῶν ἡμετέρων, ἐπαναγκάσῃ δʼ αὐτὴν, εἰ τ[ὸ] πατρικὸν ἡμῶν
παρὰ λόγον ἔχει, ἀποδοῦναι, ὅπως ὦμεν διʼ ὑμᾶς βεβοηθημέναι.
——
35εὐτυχει(*).
v
(hand 2?) [Νεφ]όρεις καὶ Παχράτης
(perpendicular) (hand 1) Νεφόριτ[ος ⁦ -ca.?- ⁩]

Apparatus


^ r.2. corr. ex λειτου[ργουσω̣ν̣⟧
^ r.3. l. σπένδουσαι
^ r.5. corr. ex (hand 1) της μητρος ημων
^ r.5. l. πεποιήμεθα
^ r.6. corr. ex εν, l. ἐκ
^ r.6. l. συνῴκησε
^ r.7. corr. ex αδικωσασης
^ r.8. \ζε/τοτο corr. ex εξηργα⟦σα⟧το
^ r.9. corr. ex της
^ r.11. corr. ex δε
^ r.12. corr. ex παραπλεον⟦τος⟧
^ r.13. corr. ex πλοιου
^ r.13. corr. ex επιβηναι
^ r.15. corr. ex κναπλευσαντων
^ r.25. corr. ex υιων
^ r.27. corr. ex μετρη⟦τὴν⟧
^ r.27. corr. ex ⟦ἕνα⟧
^ r.29. corr. ex απο  ̣υλησας
^ r.31. l. ἐπιμελητῇ
^ r.35. l. εὐτυχεῖτε

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.