Papyri.info

sign in

upz.2.152 = HGV UPZ 2 152 = Trismegistos 3553 = p.lond.1.51A,p59DDbDP transcription: upz.2.152 [xml]

IIIsac Thebes
[Reprinted from: p.lond.1.51A,p59] PLond1,51a

βασιλεῖ Πτολεμαίωι χαίρειν οἱ παστ[οφόροι]
1a\κα̣[ -ca.?- ]/
τοῦ Ἀμενώ[φ]ι̣ο̣ς̣ θεοῦ με[γίστου -ca.?- ]
⟦κ  ̣  ̣  ̣  ̣ε  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
3a⟦φ  ̣  ̣  ̣  ̣
⟦Ἀμεν̣ώ̣θης ἱ̣ε̣ρ̣ε̣ὺ̣ς̣ [θ]ε̣ο̣ῦ με̣[γίστου Ἀ̣μ̣ε̣ν̣ώ̣φ̣ι̣ο̣ς̣]⟧
——
5ἀδικούμεθα ὑπὸ Ἀ[ντιπάτρου (?) -ca.?- ]
φυλακιτεύον[τ]ος τὸν [Περὶ Θήβας τ̣ό̣π̣ο̣ν̣ ]
6a\γὰρ γε[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣γ[ -ca.?- ]/
οιτ[  ̣  ̣] περι  ̣[  ̣  ̣  ̣]ν εἰσφ[ -ca.?- ]
τῶ[ν κ]αθη̣κ̣ό̣ν̣[τ]ων ἡμῖν ἐκφορί[ων -ca.?- ]
  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣]  ̣[  ̣  ̣]  ̣ Ἀντιπ̣ατ[ρ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]  ̣γρ̣  ̣[ -ca.?- ]

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.