Papyri.info

sign in

upz.2.218 = HGV UPZ 2 218 = Trismegistos 3620 = p.lond.1.15,Fr1+2+3,p51DDbDP transcription: upz.2.218 [xml]

II/Isac Thebes
[Reprinted from: p.lond.1.15,Fr1+2+3,p51] PLond1,15,Fr1,2,3;Acten1

1
[Διονύσιος Ἡρακλείδει χαίρειν. Αἰλούρου] τοῦ Δάμωνος τῶν ἀπὸ Διὸς πόλεως τῆς Μεγάλης δόντος
[ἡμῖν τὸ ὑποτεταγμένον ὑπόμνημα, διʼ] οὗ ὑφίστατο(*) τοῦ ὑπάρχοντος ἐν τῆι αὑτοῦ σιτοφόρωι
[γῆι πρὸς τῶι ὑπάρχοντι αὑτῶι ἐποικίωι κει]μένου βουνοῦ εἰς πε̣ρ̣ι̣[γρα]φ̣ὴν π(ηχῶν) ϛ ἐν τῆι ἄνω τοπαρχίαι
[π(ηχῶν) β εἰς πλήρωσιν π(ηχῶν) η, ἐκδοθείσης αὑτῶι τῆς ἐ]γ(*) βασιλικοῦ διαγρα[φῆς τάξεσθαι] ἑκάστου πήχεως
5[(δραχμὰς) σ, τὰς συναγομένας τῶν η π(ηχῶν) (δραχμὰς) Αχ, καὶ πρὸ]ς τοῦτο Πχορχ[ώνσιος τοῦ το]πογραμματέως ἀνενεγ-
[κόντος διὰ τῆς προσκατακεχωρισμέν]ης ἀναφορ[ᾶς, ἐξ ὧν ἀνενήνοχεν ὁ κ]ωμογραμματεύς, διʼ ἧς
[ἐδήλωσεν -ca.?- ]σ̣ον καὶ [εἶναι τῶν β π(ηχῶν) καὶ] ϛ π(ηχῶν) εἰς πλήρωσιν η π(ηχῶν)
[τὴν ἀξίαν καθὼ]ς καὶ ἐπὶ τῆς ὑπο[σ]τάσεως (δραχμὰς) Αχ ἐπεὶ οὖν [ἐξ]έθεν[το] τὰς γᾶς εἰς πρᾶσιν
[ -ca.?- ἐπὶ] τοῦ δρόμου τοῦ μεγ[ί]στου θεοῦ Ἄμμωνος σὺν τοῖς ἄλλοις τοῖς ἐγδιοικησίμοις
10[ἐγγαίοις, προκηρυ]χθέντων διʼ Ἀσκληπιάδου τοῦ παρʼ ἡμῶν καὶ [Π]οσειδωνίου τοῦ
[παρʼ Ἡλιοδώρου τοῦ βα]σιλικοῦ γραμματέως, συνπαρόντων Ἡρακλείδου οἰκονόμου καὶ τοῦ
[Ὀσοροήριος, Ἰμο]ύθου κωμογραμματέως Διὸς πόλεως, Διογένου[ς] το[ῦ μετ]αχειριζομένου
[τὴν ἐν Δι]ὸς πόλει τράπεζαν καὶ ἄλλω[ν π]λειόνων διὰ κήρυκος Ι̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τῶν ὑπ]ηρετῶν
[οὐδεὶς τῶ]ι ἀγορασμῶι προσελήλυθε[ν] διὰ τὸ ἕτερον μὴ δύνασθαι ὠ[νεῖσθαι ἐπὶ] τῶι τὴν
15[γῆν σι]τοφόρον εἶναι τοῦ διασαφουμένου Αἰλούρου καὶ δεσπόζειν αὐτ[όν, τὸν δὲ βου]νὸν ἐν
[μέσοις] τόποις εἶναι καὶ εἰς ἕτερον μηδὲν χρησιμεύσειν τῶι ὠνησο[μένωι πλὴ]ν εἰς μαγδώλων
[φυλακάς (?)]. μόλις οὖν πεπείκαμεν αὐτὸν ἐπιδέξασθαι ἄλλας εἰς πλήρω[σιν (δραχμὰς) Β]. κατακολου-
[θήσας καὶ] δεξάμενος ἐπὶ τῆς ἐν Διὸς πόλει τῆι Μεγάληι τραπέζης, συνυπο[γράφον]τος Ἡλιοδώρου
[βασιλικοῦ γραμματέως, παρὰ τοῦ σημ]αινομένου Πύρρου τὰς τοῦ χαλ[κοῦ πρ]ὸς ἀργύριον (δραχμὰς) Β,
20[ἐντάσσοντος δὲ τοῦ τοπογραμματέ]ως τ[ά τε μέτρα καὶ τὰς γειτν]ίας κ[αὶ προσ]διασαφοῦντος
[ -ca.?- τῶ]ι ἰδίωι λ[όγω]ι [τ]οῦ βασιλέως του[ -ca.?- ]  ̣αι
[ -ca.?- καὶ μ]ηθὲν ἠ[γ]νοῆσθαι, <ἀνένεγκε εἰς τὸ βασιλικόν>, ἐφʼ ὧι ταξάμε[νος κυριεύσει καθʼ ἃ]
οἱ ἐγ(*) βασιλικ[οῦ πριάμεν]οι, οὐδένα λόγον συστησάμενος π[ρὸς ἡμᾶς περὶ οὐδενὸς]
ἁπλῶς. ἐά[νπερ μὴ πλεῖον τῶι βασιλεῖ(?) γέν]εται(*), ἐπαναπραθήσεται καὶ κὰν(*) τ[ι ἀφεύρηι, πραχθήσεται].
25ἐξέσται δὲ [τοῖς τὸ πλεῖον ὑποστησομ]ένοις ὑπερβάλλειν ἕως ἡμε[ρῶν ι. <ἐξέσται δὲ καὶ τοῖς βουλομένοις ὑπερβάλλειν>, ἕως ἂν ἡ α ἀναφορὰ]
διαγραφῆι, ἐ[πειδὰν ὁ θαλλὸς δοθῆι, οὐκ ἐλ]άσσονος δὲ τῶν ἐπι(δεκάτων). προσ[κόμισαι δὲ καὶ τὰ καθήκοντα τέλη διπλᾶ]
καὶ εἴ τι ἄλλ[ο καθήκει]
[ἔρρωσο. (ἔτους) - ca.10 -]
Διονυσίωι [τῶν ἀρχισωματοφυλάκων καὶ διαδεχομένωι τὰ κατὰ τὴν θηβαρχίαν]
30παρʼ Αἰλούρ[ου τοῦ Δάμωνος τῶν ἀπὸ Διὸς πόλεως τῆς Μεγάλης. ὑφίσταμαι τοῦ πρὸς τῶι]
ἐποικίω[ι μου -ca.?- ]
βουνοῦ [ -ca.?- εἰς]
πλήρω[σιν π(ηχῶν) η ἐκδοθείσης μοι τῆς ἐκ βασιλικοῦ διαγραφῆς τάξεσθαι -ca.?- ]
τιμὴν. [ -ca.?- ]
35ἀξιῶ συ[ντάξαι -ca.?- ]
διαγραφη [ -ca.?- ]
——
2
Πχορχώνσιος. πρὸς τ[ὸ μετενηνεγ]μένον ὑπόμνημα
ἐπιδοθὲν δέ σοι παρʼ Α[ἰλούρου το]ῦ Δάμωνος τῶν
ἀπὸ Διὸς πόλεως τῆ[ς Μεγάλη]ς διʼ οὗ ὑφίσταντο(*)
βουνοῦ πρὸς τῶι ὑ[πάρχοντι] αὑτῶι ἐποικίωι
5πηχῶν β πηχῶ[ν ϛ εἰς] πλήρωσιν π(ηχῶν) η
ἐγδοθείσης(*) αὑτῶ[ι τῆς ἐκ βα]σιλικοῦ διαγραφῆς
τάξεσθαι ἑκάστου [πήχεως] (δραχμὰς) σ, τὰς συναγομένας
τῶν ὀκτὼ πη[χῶν (δραχμὰς)] Αχ, π[αρ]επιγραφὲν
δʼ ὑμῖν, ἐπισκεψ[αμένους ἀνενεγκεῖν, παραθέντας]
10καὶ τὴν ἀξίαν, μετ[αλαβὼν Ἰμούθης ὁ κωμογραμ-]
ματεὺς πεπόηται(*) τ[ὴν ἀναφορὰν γεγραμμένην]
τοῖς ἐνχωρίοις γρά[μμασιν, ἣν μεθερμηνεύ-]
σαντες ἑλληνιστὶ [μεταφέρομέν σοι, ὡς]
ὑπόκειται. ἀναφέρομ[εν. (ἔτους) - ca.11 -]
——
15παρʼ Ἰμούθου τοῦ ἐ[ν τῆι ἄνω τοπαρχίαι κωμογρα(μματέως)]
Διὸς πόλεως τῆς Μ[εγάλης. μετηνέχθη]
ἡμῖν τὸ ἐπιδοθὲν ὑ[πʼ Αἰλούρου τοῦ Δάμωνος]
ὑπόμνημα Διονυ[σίωι τῶν ἀρχισωματοφυλάκων]
καὶ διαδεχομένωι [τὰ κατὰ τὴν θηβαρχίαν]
20[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]εται  ̣[- ca.18 -]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 1.2. corr. ex υφισταντο
^ 1.4. l. ἐκ
^ 1.23. l. ἐκ
^ 1.24. l. γένηται
^ 1.24. l. ἂν
^ 2.3. l. ὑφίστατο
^ 2.6. l. ἐκδοθείσης
^ 2.11. l. πεποίηται

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: p.lond.1.15-Fr4+5-p52 [xml]


[Reprinted in: upz.2.218] UPZ 2,219

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.