Papyri.info

sign in

zpe.190.215 = HGV ZPE 190 (2014) S. 215 = Trismegistos 341752DDbDP transcription: zpe.190.215 [xml]

Σοκνοπ(αίου) Νήσ(ου) κάμηλ(ος) α
Θεοδώρ̣[ῳ] στρα(τηγῷ) καὶ Τειμ[α-]
γέν̣ει βασιλ(ικῷ) γρ̣α̣(μματεῖ) Ἀρσι(νοΐτου) Ἡρα(κλείδου) μερίδο̣[ς]
παρὰ Ἁρπαγάθου Πα-
5κύσεω̣ς το̣ῦ̣ Π̣ν̣ε̣φερῶ(τος)
ἀπὸ κώ̣μης Σοκνοπ(αίου) Ṇήσου.
ἣ̣ν̣ τῷ κ̣ (ἔτει) ἀπεγρα(ψάμην) περὶ
τὴν κώμην κάμηλον
μ̣ί̣αν κ̣[αὶ ν]ῦν ἀπογρά(φομαι)
10εἰς τὸ ἐνεστὸς κα (ἔτος)
Ἀντωνίνου Ḳα̣ί̣σ̣α̣ρ̣ο̣ς̣ τοῦ
κυρίου ἐπὶ τῆς κώμης.
ἀπεγρά(φη) παρὰ στρα(τηγῷ)
διὰ Ἀνουβίωνο̣ς
15β̣οηθ(οῦ) κάμηλ(ος) α
Μεχείρ δ̣
ἀπεγρά(φη) παρὰ βασιλ(ικῷ γραμματεῖ)
κάμ[η]λ̣(ος) α Μεχ(είρ) δ
ἐξηριθμ(ήθη) παρὰ στρα(τηγῷ) σ(υμφώνως)
20παρὰ β̣α̣σ̣ι̣λ̣(ικῷ) γ̣ρ̣α̣(μματεῖ) σ(υμφώνως)
παρὰ ἐξα̣ρ̣ι̣θ̣(μ- ) σ(υμφωνω- )

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.