Papyri.info

sign in

p.phil.1 = HGV P.Phil. 1 = Trismegistos 12713 = oxford-ipap.apis.1969DDbDP transcription: p.phil.1 [xml]

AD103-124 Philadelphia

1
[⁦ -ca.?- ⁩ Ἀρτε]μιδώρῳ [σ]τ̣ρ[ατ]η̣[γῷ]
[Ὀνο]υ̣φείτ̣[ου ⁦ -ca.?- ⁩](*)
[ἀναφό]ρ̣ιον δοθέν [μο]ι̣ ὑπὸ Δωσᾶ Σ̣τ̣εφάνου(*) καὶ τῶν
[σὺν αὐτ]ῷ χειροτεχν[ῶν] ὑποτάξας σεσημίωμε(*) μ̣έ̣ν· θαυ-
5[μάζω] δὲ πῶς ὁρισθέ[ντο]ς τοῦ πράγματος καὶ ὑπὸ Μαξίμου
[τοῦ κρ]ατίστου καὶ ὑπʼ [ἐμο]ῦ ἔτι ἐπηρ[ε]άζεται. τὸ γὰ[ρ] γεγρα-
φέ[ναι εἰς ὃ] ἐ̣π̣[ε]ζήτη[σεν] ὑπολείπεσθαι, εἴ τινες εὔπο-
ροι ὄν[τες] θέλουσιν [ὑπ]οστέλλειν τῇ ἐργασίᾳ τούτοις
μὴ προχωρεῖν δ[ῆλο]ν ὡς ἐπὶ τῶν πλίονα(*) πόρον ἔ-
10χόντων ἔταξα. Μ[αξί]μου γὰρ ἀπὸ ταλάντου καλοῦντο(ς)
ἰς(*) γεωργίαν τοὺς ἰ(*)διω[τικ]ὴν γῆν κεκτημένους, ἀπο-
λύοντος δὲ σὺν τοῖς ἄλλοις τοὺς γερδίους, δῆλον ὡς
οὐκ ἐάν τις γέρδιος τάλαντον ἦν κεκτημένος ε[ἰ]ς λι-
τουργίαν(*) ἀχθήσεται [ἀ]πενάντιον τῇ Μαξίμου κρίσι(*),
15ἀλλὰ εἴ τις ἔτι πλείονα πόρον κεκτημένος ὑπ[ο]φεύ̣γ̣ι̣(*)
σκέπῃ τῆς ἐργασίας, δ[ο]κεῖ μοι ἐξαρκεῖν τὸ τείμημα(*)
μ̣ε  ̣[  ̣  ̣]  ̣υ̣ειν ταλαντ[  ̣]ν. (ἔτους) ιβ Τρα[ι]ανοῦ, Θώθ ια

————————
κεφά[λ]αιον ἐγ(*) διατ[άγμ]ατος Γα[ί]ου Οὐϊβίου Μαξίμ(ου)
ἐπάρχου Αἰγύπτου. καὶ ἐκ τούτων δὲ τῶν ὑπο-
20γε[γ]ραμμένων εἰδῶν λιτουργήσουσιν(*) οἱ ἰ(*)διωτικὴν
γῆν κεκτημένοι πλὴν ἢ μείζονα ταλάντου πόρον
ἔχ̣οντες, ὅπερ οὐκ ἐκ τῆς μὴ δομοσίας(*) ἀπογραφῆς
ἀλλʼ ἐκ τῆς ἀληθοῦς αὐτῶν ὑποστάσεως ἐξετασθῇ [⁦ -ca.?- ⁩]
οἱ μέντοι [ἱ]ερεῖς ἀχθήσ[ονται μ]όνον ἐὰν ἰ(*)διωτ[ικὴν]
25γῆν γεωργῶσι.
——
εἰσὶ δὲ οἱ ἀπ[ολ]υόμενοι δημο[σίων ⁦ -ca.?- ⁩]
(*)ερεῖς λογίμων ἱ(*)ερῶν οι τ  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣αδ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
μ̣οι κτηνοτρόφοι οι τ̣η̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ὑπερετεῖς ἐπισινεῖς ἐπικριθέντε[ς ⁦ -ca.?- ⁩]
30(*)ατροὶ α[  ̣  ̣  ̣]  ̣εις αυ̣[  ̣  ̣  ̣]αι φυλα[⁦ -ca.?- ⁩]
πῶλα[ι ⁦ -ca.?- ⁩]αμεῖς [ἐλ]αιουργοὶ [⁦ -ca.?- ⁩]
γν[α]φεῖ[ς ⁦ -ca.?- ⁩] τέκτονες [⁦ -ca.?- ⁩]
χρυσο[χόοι] καὶ εἴ τινες ὀνομασ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ετο χει[ρω]νάξιον [⁦ -ca.?- ⁩]
35
————————
35ἔτ̣[ο]υ̣ς̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
τ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
2
[  ̣  ̣  ̣  ̣]ως δια[τ]εταχότι αὐτοῖς ἐφʼ(*) ἔτους πρώτως η (ἀρούρας) βασιλικῆς γῆς
[καὶ ο]ὐ̣σιακῆ[ς] καὶ ἀγιωχέναι ἐξ αὐτῶν πρεσβύτερον· ἀπολελύ-
40[σθαι] γὰρ τοὺ[ς] γερδίους πάσης λιτουργίας(*), καὶ ἔχειν ὑπομνηματισμ(οὺς)
[κα]θʼ οὓς κατεκρίθησαν οἱ ἀπὸ τῆς αὐτῆς κώμης γεωργοὶ θε-
[⁦ -ca.?- ⁩]νεισφέρειν αὐτοὺς ἰς(*) τὸ τέλεσμα ἧς σ[π]είρουσι βα-
[σιλικῆ]ς γῆς· καὶ ἀναγνωσθέντων ὑπομ[ν]ηματισμῶ[ν] Ἐρά-
[σου](*) [καὶ Ἔρ]ωτος(*) [σ]τρατηγῶν καὶ Ἰ(*)ουλίου Ἀθηνοδώρου ὑπομνημ[α-]
45[τ]ογράφου, καὶ τοῦ Ἀμούνεως εἰπόντος ἐξασθενησάντων
τινῶν ἐν τῇ κώμῃ ἓξ ἀρούρας βασιλικῆς γῆς τοῖς εὐπόροις τῶν
γερδίων δ[ι]ατετάχθαι, καὶ αὐτοῦ ταύτην ἐπικλάσαντος ἄλλου
οἰκοδεσπότου τινὸς τῷ ἑαυτοῦ κινδύνῳ, ὁμολογεῖν δὲ ὅτι
πρώτως ἐξ αὐτῶν πρεσβύτερος ἐγένετο τῆς κώμης, Ἰούλιο(ς)
50Θέων γενόμενος ὑπομνηματογράφος ἀπεφήνατο κα-
τὰ λέξιν οὕτως· τὰ μὲν γενόμενα ἐν τοῖς δυσχερέσι καιροῖς συν-
γνώμην ἔχει τὴν ἀνάγκην, ὁ δὲ κωμογραμματεὺς νῦν ἀρ-
ξάμενος γερδίοις ἐπιμερίζειν δημοσίας γῆς παρὰ τὰ ὑπὸ αὐ-
τῶν κεκριμένα αὐτὸς ταύτης ἀντιλήψεται ἀπὸ τοῦ ἑξῆς ἔτους
55ἢ ἑτέροις [με]ταδιατάξι(*) τῷ ἑαυτοῦ κινδύνῳ· καὶ ἀνθʼ οὗ δὲ
ἦγεν ἐξ α[ὐτῶ]ν πρεσβυτέρου ἄλλον καταστήσι(*), ἐπεὶ καὶ αὐτὸ(ς)
ὡμολόγ[ησε] νῦν τοῦτο πρώτως κεκαινικέναι.

————————
Ἁτέριος Ν[έπ]ως Φλαουίωι Ἀκιλιανῶι στρατηγῶι [Ἀρ]σινοείτ(ου)
Θεμίστ[ου] μερίδος χαίρειν.
60[⁦ -ca.?- ⁩]πολλων[⁦ -ca.?- ⁩]ης ας ωφει[⁦ -ca.?- ⁩]μ̣πων ον[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ηρον[⁦ -ca.?- ⁩]ων  ̣π  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣τον[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣λο̣[⁦ -ca.?- ⁩]κ̣λ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]νον[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]εν  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
3
65εφ  ̣α  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
αὐτὸν ἱστωνάρχας [⁦ -ca.?- ⁩]
γὰρ οντ  ̣  ̣ κατ[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣[  ̣  ̣  ̣]θαι εἰς διαφο[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
70πιανος ἐξετάσι(*) βας[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣  ̣ος   ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
εἰ ταῖς ἀ[λ]ηθεία[ις ⁦ -ca.?- ⁩]
ιστ  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣ αρ  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
και   ̣[⁦ -ca.?- ⁩] κ̣ατ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
75ουν̣ κε  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
σ̣ι̣μει  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]

————————
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 1.2. BL 9.211 : [⁦ -ca.?- ⁩]υ̣φει  ̣[⁦ -ca.?- ⁩] prev. ed.
^ 1.3. D. Hagedorn (digital image) (via PN) : Δωσατεφάνου (or Δωσα<σ>τεφάνου) prev. ed. : Δωρᾶ [Σ]τεφάνου BL 4.69
^ 1.4. l. σεσημείωμαι
^ 1.9. l. πλείονα
^ 1.11. l. εἰς
^ 1.11. ϊδιω[τικ]ην papyrus
^ 1.13-14. l. λει|τουργίαν
^ 1.14. l. κρίσει
^ 1.15. l. ὑποφεύγει
^ 1.16. l. τίμημα
^ 1.18. l. ἐκ
^ 1.20. l. λειτουργήσουσιν
^ 1.20. ϊδιωτικην papyrus
^ 1.22. l. δημοσίας
^ 1.24. ϊδιωτ[ικην] papyrus
^ 1.27. ϊερεισ papyrus
^ 1.27. ϊερων papyrus
^ 1.30. ϊατροι papyrus
^ 2.38. l. ἐπʼ
^ 2.40. l. λειτουργίας
^ 2.42. l. εἰς
^ 2.43-44. BL 9.211 : [Ἱ]έ̣ρα|[κος] prev. ed.
^ 2.44. BL 6.117 : [  ̣  ̣]ῶτος prev. ed.
^ 2.44. ϊουλιου papyrus
^ 2.55. l. [με]ταδιατάξει
^ 2.56. l. καταστήσει
^ 3.70. l. ἐξετάσει

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.