Papyri.info

sign in

psi.12.1265 = HGV PSI 12 1265 = Trismegistos 17421DDbDP transcription: psi.12.1265 [xml]

AD-426/41 ?

r
Traces 1 line
2[- ca.40 - τὸ κοινὸν τῶν τῆς λαμ]π̣ρ̣[ᾶς - ca.10 -] πόλεως [τραπεζ]ι̣τῶν ἑξῆ̣ς [ὑ]π̣ο̣γραφόντων Α[ὐ]ρηλίῳ Χαιρήμο̣ν̣ι   ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ ἀπὸ τῆς αὐτῆς πόλεως
[χαίρειν. - ca.33 -]  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣ς̣ ἡμῶ[ν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ συστ̣ά̣σεως φ̣ρ̣ο̣ντίζοντες καὶ πρό̣νοιον ποιούμενοι τῶν λυσιτελούντων τῷ κοινῷ ἡμῶν συστέματι(*) καὶ αὐτοῖς τῆς(*) δημοσίοις
[- ca.38 -]  ̣  ̣ χειρο̣τ̣ο̣ν̣οῦμεν ε[ἰς ἐν]ιαυτὸν ἕνα των(*) ἀπ̣ὸ̣ νεομηνίας τοῦ νῦν ὄντος μηνὸς Τῦβι τῆς παρούσης δεκάτης ἰνδικτίονος ἄξιον τῆς πίστεως καὶ διοικήσεως
5[- ca.16 -]   ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣οι  ̣  ̣  ̣  ̣ τὰ ἀνήκοντα τῇ ἐργασίᾳ καὶ καταβαλεῖν πρὸς ὠφέλιαν(*) τῆς ἐργασίας ἑκαστη(*) κεφ[αλ]η(*) κατὰ ὀκτωκ[αι]δ̣ε̣κάτην ἑκάστου μηνὸς εἰς τὸν λόγον τοῦ
[συστήματος ἀργ]υρίου μυρι̣ά̣[δ]α̣ς̣ διακοσίας ἀπαιτουμένας διά σου τοῦ κεφαλαιοῦ(*) καὶ φυλαττομένας παρὰ σεαυτῷ εἰς τὴν διαγραφὴν τοῦ πραγμα[τ]ευτικοῦ χρυ[σαρ]γ̣ύ̣ρου. τὰ δὲ ἀναλώματα ἐπιγνῶναι
[ἡμ]ᾶ̣ς κατὰ πῆγμα καὶ κατὰ τὴν ἀρχαίαν συνήθιαν(*) παρὲξ τοῦ πραγματευτικοῦ χρυσαργύρου. δ[ι]ὰ γὰρ τοῦτο τὸ μέρος ἐπικ  ̣  ̣  ̣  ̣αι εἰς ἕκαστον κατὰ τὴν προσοῦσαν αὐτῷ δύναμιν. καὶ μὴ ἐξεῖναι μηδενὶ ἐξ ἡμῶν
ἀ̣ν̣τιπαρατάττειν σοι τῷ κεφαλαιωτῇ εἰς μηδοτιοῦν· καὶ [προ]σκαρτερ[εῖ]ν [ἡ]μᾶς ἐν τοῖς γιγνομένοις συνλόγοις πρὸς διατύπωσιν τῶν εἰς ἡμᾶς ζητουμένων. εἰς δέ τις ἐξ ἡμῶν κληθεὶς εἰς σύλλογον μὴ ὑπακούσῃ
ε̣ἰ̣ς̣ τ̣ὴ̣ν ὡρι[σμ]έν[η]ν [ὥ]ραν ἄνευ κακώσεως καὶ ἀποδημίας, ἐξέσται σοι τῷ κεφαλαιωτῇ τοῦτον καταδικάσαι. εἰ δέ τις πάλ[ι]ν ἐξ ἡμῶν βουληθῇ ἀντιστῆναι καὶ μὴ πισθῆναι σοι τῷ κεφαλαιωτῇ εἰς τὴν
10[κατ]α̣β̣ο̣λ̣ὴν κατὰ μῆνα τοῦ ἀρ̣[γ]υρίου ὡς προδεδήλωται, ἐξο[υ]σ̣ί̣ας σου οὔσης προ[σηνα]γ̣κάσθαι τοῦτον [καὶ] ἐ[πα]ξίως ὁρίσ[αι] κα[τ]ὰ το[ῦ] σφάλλοντος ἐπαξίως τοῦ ἁμαρτήματος. εἰ δὲ συμβῇ τινὰ ἐξ ἡμῶν
[περιπεσεῖν ὀφει]λ̣[ήμ]ασι ἢ ἄλλοις ζη[τ]ήμασι, ἐπὶ τῷ ἡμᾶς συνελθεῖν ἀλλήλοις καὶ συνεπισκυλῆναι καὶ μὴ ἀπολιφθῆναι(*) αὐτὸν̣ ἄ̣χρις οὗ ἄν λάβοι(*) [ἀ]π̣ο̣θέσιν(*) τὰ κ[ατʼ α]ὐτὸν ἐπι  ̣[  ̣  ̣]τους ὀφιλο[  ̣  ̣  ̣  ̣ ε]ὑρεθῆν̣[αι]
[- ca.13 -] ἐ̣ν̣ ταῖς γιγνομέ̣ν̣α̣ις εὐφη[μ]ίαις καὶ ἱ(*)ερομηνίαις ταῖς γιγνομέναις ὑπὲρ νείκης(*) καὶ διαμονῆς τῶν δεσποτῶν τῆς οἰκουμένης. καὶ εἰ ἀ[πο]λιφθῇ(*) τις ἐξ [ἡ]μῶν ὑποκῖσθ[αι](*) αὐτὸν τῇ κατὰ συνηθια(*)
[ζημίᾳ. εἰ δὲ καὶ] σ̣οὶ(*) ὁ κεφαλαιω[τὴς] καταγν̣ωσθῇς ἔν τινι, ἐπὶ τῷ καὶ σὲ διδόναι τῇ κοινότητι χρυσοῦ οὐγκίαν μίαν · καὶ ἐπὶ τούτοις ὄμνυμει(*) θε[ὸν] τὸν παντοκρά[τ]ορα καὶ τὴν εὐσέβιαν(*) τῶν τὰ πάντα νεικώντων(*)
[δεσποτ]ῶν ἡμῶ[ν] Θεοδοσίου <καὶ> Οὐαλεντινιανοῦ τῶν αἰωνίων Αὐγούστων, καὶ πρὸς ἀσφάλιαν(*) ταύτην ἐξεθέμεθα τὴν χειροτο[ν]ίαν(*) ἁπλῆν γραφ̣(εῖσαν)· καὶ ἐπερ(ωτηθέντες) ὡμολ(ογήσαμεν).
15(hand 2) [Αὐρήλ]ι[ο]ς̣ Δι̣ο[γενι]ανὸ̣ς̣ [Σ]αραπᾶτος συμφονῖ(*) μοι πάντα τὰ ἐνγεγραμένα(*) ὡς πρόκιται. Αὐρήλιος Ἀφοῦς Γεσσίου συμφονῖ(*) μοι πάντα τὰ ἐ[ν]γεγραμένα(*) ὡς πρόκι[τ]αι. ὡσαύτος(*) Διογε[νι]ανὸς̣ ἀξιωθὶς(*) ἔγραψα ὑπὲρ αὐτοῦ γράμματα μὴ εἰδότες(*).
(hand 3) [Αὐρήλιος] Ἁρμα̣[ῖς Διο]ν̣υσίου συμφονῖ(*) π[άντ]α τὰ ἐγγ̣ιγραμένα(*). (hand 4) Αὐρήλι[ο]ς Φοιβάμμων Σερήνου τραπεζ̣ίτης συμφωνῖ(*) με(*) ὡς προκαιται(*). (hand 5) Αὐρήλιος [Ἰ]ωάννης Δωρ[ο]θέου συμφον[ῖ](*) μοι ὡς πρόκιται.
(hand 6) [- ca.17 -]  ̣  ̣  ̣  ̣ συ[μφωνεῖ] μοι ὡς πρόκειται. (hand 7) Αὐρήλιος Δωρᾶς Θεογνώστου συμφονῖ(*) με(*) ὁς(*) πρόκειται. (hand 8) Α[ὐρ]ήλιος   ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] συμφ̣ο̣ν̣[ῖ](*) [μοι ὡς] πρόκι[ται].
(hand 9) [- ca.18 -]φιλου συμφω[νεῖ μοι πάντα ὡς] π̣ρ̣όκειται. (hand 10) Α[ὐρήλιος   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ θ  ̣  ̣  ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]   ̣  ̣  ̣  ̣[- ca.60 -]
(hand 11) [- ca.35 -συμφ]ονῖ(*) μ[οι ⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
v
[⁦ -ca.?- ⁩ Αὐρηλίου Χαιρήμ]ονος κεφαλαιω[τοῦ χειροτονία. ⁦ -ca.?- ⁩]

Apparatus


^ r.3. l. συστήματι
^ r.3. l. τοῖς
^ r.4. l. τὸν
^ r.5. l. ὠφέλειαν
^ r.5. l. ἑκάστη<ν>
^ r.5. l. κεφαλὴ<ν>
^ r.6. l. κεφαλαι<ωτ>οῦ
^ r.7. l. συνήθειαν
^ r.11. l. ἀπολειφθῆναι
^ r.11. l. λάβῃ
^ r.11. l. ἀποθήσειν
^ r.12. ϊερομηνιαισ papyrus
^ r.12. l. νίκης
^ r.12. l. ἀπολλειφθῇ
^ r.12. l. ὑποκεῖσθαι
^ r.12. l. συνήθεια<ν>
^ r.13. l. σὺ
^ r.13. l. ὄμνυμι
^ r.13. l. εὐσέβειαν
^ r.13. l. νικώντων
^ r.14. l. ἀσφάλειαν
^ r.14. corr. ex χειροτο[ν]οαν
^ r.15. l. συμφωνεῖ
^ r.15. l. ἐγγεγραμμένα
^ r.15. l. ὡσαύτως
^ r.15. l. ἀξιωθεὶς
^ r.15. l. εἰδότος
^ r.16. l. συμφωνεῖ
^ r.16. l. ἐγγεγραμμένα
^ r.16. l. μοι
^ r.16. l. πρόκιται
^ r.17. l. συμφωνεῖ
^ r.17. l. μοι
^ r.17. l. ὡς
^ r.17. l. συμφωνε[ῖ]
^ r.19. l. [συμφ]ωνεῖ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.