Papyri.info

sign in

p.ness.3.79 = HGV P.Nessana 79 = Trismegistos 39302DDbDP transcription: p.ness.3.79 [xml]

VII spc Nessana

† γν(ῶσις) εἰσωδιασμος(*) κρα(  ) π̣ρ̣ο(  ) [⁦ -ca.?- ⁩]
/ παρ(ὰ) Γωμασερου [⁦ -ca.?- ⁩]
/ παρ(ὰ) τοῦ πρεσβ̣(υτέρου) Σωβ̣ετώ̣[ης ⁦ -ca.?- ⁩]
/ παρ(ὰ) Γεωργίου πρεσβ(υτέρου)   ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5/ παρ(ὰ) γυνεκες(*) γ [⁦ -ca.?- ⁩]
/ γυνὲ(*) ἀπὸ Σ̣ω̣β̣[άτων ⁦ -ca.?- ⁩]
/ παρ(ὰ) Θεωδόρου   ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
/ π̣α̣ρ̣(ὰ) Γε̣ωργίου̣   ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
/ παρ(ά) τινο̣ς Νεω̣τερου   ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
10/ π̣α̣ρ̣(ά) τ̣ι̣ν̣ο̣ς̣ Σω̣βετι[νοῦ ⁦ -ca.?- ⁩]
/ παρ(ὰ) υἱ(*)ὸς Θεμου Σ̣ωβετιν̣οῦ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
/ π̣α̣ρ̣(ὰ)   ̣  ̣  ̣ε̣  ̣θ̣ερου Ἀμμονί̣ο̣[υ ⁦ -ca.?- ⁩]
/ παρ(ὰ) ἀδελφοῦ Κ̣  ̣α̣ε̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
/ παρ(ά) τινος̣ Ἐ̣λ̣[ουζ(ηνοῦ) (?)⁦ -ca.?- ⁩]
15/ παρ(ὰ) Στεφάνο[υ Ἐ]λ̣[ουζ(ηνοῦ) (?)⁦ -ca.?- ⁩]
/ παρ(ὰ) Μαρκέου ἀπὸ̣ Σ̣ω̣β̣[άτων ⁦ -ca.?- ⁩]
/ παρ(ὰ) τον(*) Φακειδινον   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
/ παρ(ὰ) Ζενοβίου Πυργεωτο̣υ̣ ς  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
/ παρ(ὰ) γυνι(*) ἀπὸ Βετομολαχο̣ν̣   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
20/ παρ(ὰ) ἀνθρόπου̣(*) ει̣υ̣ς  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
/ παρ(ὰ) Γεωργίου πρεσ̣β̣(υτέρου) [⁦ -ca.?- ⁩]
/ παρ(ά) τινος ἀπὸ Α̣ρ[⁦ -ca.?- ⁩]
/ παρ(ὰ) Σωεδον (ὁμοίως) [⁦ -ca.?- ⁩]
παρ(ὰ) Αβδαλγου οἰκοδόμ(ου) [⁦ -ca.?- ⁩]
25† λ(ό)γ(ος) εἰσωδίον(*) προσφορᾶς εἰς τὴν μο̣ν̣(ὴν) ε̣ἰ̣ς̣ τὰ̣ μ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
/ παρ(ὰ) Αρμαλα Σαλιου (ὁμοίως) [⁦ -ca.?- ⁩]
/ παρ(ὰ) Θεωδό̣ρ̣ο̣υ̣ Σ̣τ̣ε̣φ̣ά̣ν̣ο̣υ̣ [εἰ]ς̣ τὴ̣ν̣ α̣ὐ̣λή̣ν̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
/ παρ(ὰ) Θεωδόρου Βετομ̣ο̣λ̣α̣χ̣ο̣ν̣ ε̣ἰ̣ς̣ τ̣ὸν οἶ̣κ̣ο̣(ν) Γ̣ο̣μα̣[σερ(ου) ⁦ -ca.?- ⁩]
/ παρ(ά) τινος Σωβετινοῦ εἰς̣ τ̣ὰ̣ μ̣α̣τ̣ρ̣ο̣ν̣[ίκι]α̣(*) [⁦ -ca.?- ⁩]
30/ παρ(ὰ) Μαλχονος ἀπὸ Βηρθειβα̣ς̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
/ παρ(ὰ) Σεργίου εἰς τὰ ματρονί̣κ̣ι̣α̣   ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
/ π̣α̣ρ̣(ὰ) Ζοναινου Σαμονα (ὁμοίως) [⁦ -ca.?- ⁩]
/ παρ(ὰ) Καειουμου Σαμονα (ὁμοίως) [⁦ -ca.?- ⁩]
/ παρ(ὰ) τῆς γυνεκὸς(*) Ζεριζας [⁦ -ca.?- ⁩]
35/ παρ(ὰ) Μενᾶς ἀπὸ Βοτ̣ε̣ο̣υς εἰς τὸν οἶκο(ν) Γομασ̣[ερ(ου) ⁦ -ca.?- ⁩]
/ παρ(ὰ) Ζονα̣ινου Ἀβραα̣μ̣ί̣[ου]   ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
/ παρ(ὰ) Σεργίου ἀπὸ Βοτεους̣ εἰς τὸν οἶκο(ν) Γομασερ(ου) [⁦ -ca.?- ⁩]
/ παρ(ὰ) τῆς πενθερᾶς τοῦ ἀββᾶ̣ Ἠλίου   ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
/ παρ(ὰ) Ἰ(*)ωάνου ἀπὸ Βετωμολαχον εἰς τὴν α[ὐλήν ⁦ -ca.?- ⁩]
40/ παρ(ὰ) Ωσεδου Σωβετινοῦ (ὁμοίως) [⁦ -ca.?- ⁩]
/ παρ(ὰ) Ἰ(*)ωάννου Στεφάνου Ἐλουζ(ηνοῦ) [⁦ -ca.?- ⁩]
/ παρ(ὰ) Ἀμονίου χ̣ρ̣ο̣ι̣σοχ̣ό̣ο̣ς̣(*) [⁦ -ca.?- ⁩]
/ παρ(ὰ) Ἰ(*)ωάννου Ροκ̣ε̣ο̣ς̣ Ἐλου̣ζ(ηνοῦ) ε̣ἰ̣ς̣ τ̣ὸ̣ν̣ ο̣ἶ̣[κο(ν) Γομασερ(ου) (?)⁦ -ca.?- ⁩]
† λ(ό)γ(ος) εἰσωδίον(*) εὐλογία̣[ς εἰς τ]ὴ̣ν̣ μ(ονὴ)ν̣ τ̣ο̣ῦ̣ ἁ̣γ̣ί̣(ου) Σ̣ε̣ργίο[υ]
45/ παρ(ὰ) Ἀβρααμίου Αεδου [⁦ -ca.?- ⁩]
/ παρ(ὰ) τοῦ αδελφ(οῦ) Αλγ̣ομεου Αρακενου [⁦ -ca.?- ⁩]
/ παρ(ὰ) τοῦ υἱοῦ Αλχεφρι ἀπ(ὸ) Σουδανον [⁦ -ca.?- ⁩]
/ παρ(ὰ) Κυριακοῦ ἀπ(ὸ) Βεδοροθ̣ης [⁦ -ca.?- ⁩]
/ παρ(ὰ) τῆς ἀδελφῆς αὐ̣το̣ῦ̣ Τ̣α̣μαλγ̣α̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
50/ παρ(ὰ) τοισουρθον [⁦ -ca.?- ⁩]
/ παρ(ὰ) Ζαχαρίου Αλθουεθηλ Σ̣ω̣βετώης [⁦ -ca.?- ⁩]
παρ(ὰ) ἀβᾶ(*) Βίκτορος πρεσβ(υ)τ(έρου) Σωβετώ̣ης [⁦ -ca.?- ⁩]
παρ(ὰ) τῆς γυνκ(ὸς)(*) Γεωργί(ου) Δαρεβου Ἐλο̣υ̣σ̣(ηνοῦ) [⁦ -ca.?- ⁩]
/ παρ(ὰ) Ζοναινου Ἀβρααμίου (ὁμοίως) [⁦ -ca.?- ⁩]
55παρ(ὰ) Ἰ(*)ωάννης Ἀβρααμ̣ί̣ο̣υ̣ Ἐλουσ̣(ηνοῦ) [⁦ -ca.?- ⁩]
† λ(ό)γ(ος) εἰσωδίον εὐλογίας εἰ[ς] τ̣ὴ̣ν ἑορτὶν(*) τοῦ ἁγί(ου) Σεργίου   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
παρ(ά) τινος Βεροσαβῆς [⁦ -ca.?- ⁩]
† / ιδδ πα(ρὰ) Θεωδόρῳ Στεφάνου εἰς τὴν αὐλή̣[ν ⁦ -ca.?- ⁩]
/ πα(ρὰ) κυρ(ί)ῳ Ἰ(*)ωάννῃ ὀπτίονι Πακιδιν[ω ⁦ -ca.?- ⁩]
60/ πα(ρὰ) κυρ(ί)ῳ Μάριον Πικι̣δινω [⁦ -ca.?- ⁩]
πα(ρὰ) Σιλουανοῦ Θαβ̣αθας [⁦ -ca.?- ⁩]
/ πα(ρὰ) Γεωργίου (καὶ) Νόνα εἰς τὰ ματρονίκια(*) [⁦ -ca.?- ⁩]
/ πα(ρὰ) Γεωργίου Αρσαφου [⁦ -ca.?- ⁩]
/ πα(ρά) τινος Φακιδινω εἰς τὸν οἶκον Ζονα̣[ινου ⁦ -ca.?- ⁩]
65/ πα(ρὰ) Στεφάνου Ἀγαθειμέρο̣υ [⁦ -ca.?- ⁩]
/ οἴνου κ(ύα)θ(ος) εἰς τὸν οἶκ(ον) Αβδελα   ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
/ (καὶ) εἰς τὸν οἶκ(ον) Ἰ(*)ωάνου Κοτεμου [⁦ -ca.?- ⁩]

Apparatus


^ 1. l. εἰσοδιασμοῦ
^ 5. l. γυναικῶν
^ 6. l. γυνὴ
^ 11. υϊοσ papyrus
^ 17. l. τῶν
^ 19. l. γυναικὸς
^ 20. l. ἀνθρώπου
^ 25. l. εἰσοδίων
^ 29. l. ματρωνίκια
^ 34. l. γυναικὸς
^ 39. ϊωανου papyrus
^ 41. ϊωαννου papyrus
^ 42. l. χρυσοχόος
^ 43. ϊωαννου papyrus
^ 44. l. εἰσοδίων
^ 52. l. ἀββᾶ
^ 53. l. γυναικ(ὸς)
^ 55. ϊωαννησ papyrus
^ 56. l. ἑορτὴν
^ 59. ϊωαννη papyrus
^ 62. l. ματρωνίκια
^ 67. ϊωανου papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.