Papyri.info

sign in

basp.60.159 = HGV BASP 60 (2023) S. 159 = Trismegistos 566135 = princeton.apis.p505DDbDP transcription: basp.60.159 [xml]

r

⳨ οἶδα καὶ πείθω ἐμαυτὸν ὡς ὅτι παρ’ ἐμοὶ καὶ μ[όνῳ ⁦ -ca.?- ⁩ ἡ ὑμετέρα]
λα̣[μπ]ρ̣ὰ ἀδελ̣φότη̣ς̣ ἀμελῖ(*). σὺν θεῷ πρὸς τὰ̣ σ̣ὰ̣ γ̣ρ̣άμ[μα]τ̣[α ⁦ -ca.?- ⁩]
ἀδικεῖται εἰ μὴ ἐγὼ καὶ μόνος. θεὸς γὰρ οἶδεν ὡ[ς ⁦ -ca.?- ⁩]
5ὡς εἶπον διὰ̣ τ̣ὸ δύνασθαι αὐτὴν εἰς̣ ἐμ̣ὲ̣ κ̣α̣ὶ μόνο[ν ⁦ -ca.?- ⁩]
ἀδι̣κ̣οῦμαι καὶ φον̣εύομαι ἐφ’ ἑκάστης ὥρ̣ας [⁦ -ca.?- ⁩]
τὴν ὑ(*)μετέραν λαμπρὰν ἀδελφότητα δυσωπῆσ[α]ι̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
κ̣ό̣μ̣ιτα̣ θ̣ε̣ο̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἕνεκεν τῶ̣ν̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣φ̣θέντ[ων ⁦ -ca.?- ⁩]
π̣αρ̣[ὰ] τ̣ῶν̣ ἀπὸ Πηλέα̣ς τοσοῦτον ἠνύσαμεν οὐδὲν ὅτι ε̣[⁦ -ca.?- ⁩]
10[- ca.22 -]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
v
10[⁦ -ca.?- ⁩] π̣άσ(ης) τιμ(ῆς) (καὶ) προσκ(υνήσεως) (seal) ἀξ(ίῳ) (καὶ) ἀδελφ(ῷ) Κόμιτι μαγίστερ(ι) † Θ̣ε̣ῖ̣(ος) σύμ(μαχος) †

Apparatus


^ r.3. l. ἀμελεῖ
^ r.7. ϋμετεραν papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.