Papyri.info

sign in

p.ryl.4.589 = HGV P.Ryl. 4 589 Z. 92 - 148 = P.Ryl. 4 589 Z. 1 - 91 = Trismegistos 65627 = LDAB 6878DDbDP transcription: p.ryl.4.589 [xml]

180BC Philadelphia?

r,Fr1,1
Traces 1 line
2[- ca.12 -]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣[⁦ -ca.?- ⁩][ Φ]αμεν[ώθ]
——
Ἀρσά[κη]ν (τάλαντον) [α] (δραχμὰς) ρκ̣
5Πτ[ολ]έμ[αρ]χον [(τάλαντον)] α (δραχμὰς) ρκ
Εὔ̣[φ]ρονα (τάλαντον) α (δραχμὰς) α[κ]
Π̣τ̣ο̣λ̣εμαῖον Π̣ερδίκ(κου) Β (δραχμὰς) μ
ἄλλω[ς] διὰ Μ[ε]νεκράτ̣[ο]υ Γ (δραχμὰς) [ξ]
Μεν̣εκ[ρ]ά̣την Γ (δραχμὰς) ξ
10Τρύφω[ν]α̣ Κλειτορίου Α̣ (δραχμὰς) κ
Χιων[ί]δ̣ην (δραχμὰς) ρ (δραχμὰς) β
(γίνεται) τόκος φ̣μβ
r,Fr1,2
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] Φ̣α̣ρ̣μοῦ̣[θι ⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣
15 [  ̣  ̣][ (?)]νη[ν τ]ιμὴ̣ν τ̣[ῆς σ]τ̣ά̣-
θμης ἐλαίου κδ (ἔτους) πε
Ἀθη̣[ν]ό̣δωρον καὶ Ἀρτέμωνα μ
18,msζ(ήτησον)
Διοσκουρ̣[ί]δην β (δραχμὰς) ι
Κράτην α ε
20Πτολεμαῖον Ἀμβ(ιλάου) α ε̣ (γίνονται) ρμε
(γίνονται) τῆς διμήνου Αυκθ
πρ[ᾶ]ξον δὲ καὶ τοῦ Παχών
Ἀρσάκην (τάλαντον) α ρκ
r,Fr1,3
Π[τολέμ]αρ[χο]ν (τάλαντον) α ρ̣κ̣
25Εὔ[φ]ρ̣ω̣ν(*) (τάλαντον) α ρκ
Π̣τολεμα̣ῖ̣ον Περ(δίκκου) Ε ρ
Τρύφωνα Κλειτο(ρίου) Α κ
Χιωνίδην ρ β
(γίνεται) τόκος υπβ
30Παῦνι
Ἀρσάκην (τάλαντον) α ρκ
Πτολέμαρ̣χ̣ο̣ν (τάλαντον) α ρκ
Εὔφρονα Γ ξ
Πτολεμαῖον Περ(δίκκου) Ε ρ
35Τρύφω[ν]α̣ Α κ
r,Fr2,4
Χιωνίδ̣η̣ν̣ [ρ] (δραχμὰς) β
(γίνεται) τόκος [δ]κβ
Ἐπεὶφ
Ἀρσ̣ά̣κην (τάλαντον) α ρκ
40Πτο[λ]έμαρχ[ο]ν (τάλαντον) α ρκ
Ε[ὔ]φρονα Γ ξ̣
Πτολεμαῖον Περ(δίκκου) Ε ρ
Τρύφωνα Κλει(τορίου) Α κ
Χιωνίδην ρ β
45(γίνεται) τόκος υκβ̣
r,Fr2,5
[Μεσορ]ὴ ὁμ̣[οί]ω̣ς
Ἀρσάκην (τάλαντον) α ρκ
Π̣τ̣[ο]λέμαρχον (τάλαντον) α ρκ̣
Εὔφ̣ρονα Γ ξ̣
50Πτ̣ολ̣εμα[ῖον Π]ερ(δίκκου) Ε ρ̣
[Τ]ρύφων[α Κ]λειτο(ρίου) Α κ̣
Χι̣ωνί[δ]ην κ β
(γίνεται) τόκ[ο]ς υκβ
(γίνονται) τόκου Βωλβ
55διὰ Εὐμ(ένους) στ̣άθμης καὶ
ἕκ̣των ρμε
r,Fr2,6
(γίνονται) κθ[οζ]
[⁦ -ca.?- ⁩]α̣ιερεις̣ δεδ̣ωκώς
Ζήνων[ι ἕ]ως̣
60[Πα]χ̣ὼν θ[ο]
λο(ιπὸν) Βζ
πρᾶξον δὲ καὶ τ̣[οὺ]ς κ̣ε̣-
χρικότας ξένου̣[ς] ἀπὸ
——
Παχὼν α ἀν[ὰ λ]ό̣γ̣(ον)
65λ̣
Δα̣βρέαν καὶ Σέ[λευκον(?)]
περιλειμμ[άτων κ]
r,Fr3,7
περ̣[ι]δείπνου τ̣ῆς Ἑστιείο̣[υ]
ἀδελφῆς πζ
70Ἀ̣[πολ]λοφάνη̣[ν] ἐν̣ Κ̣ρο-
κοδίλων Π̣[όλ]ει ϙη̣
(γίνονται) τλε (γίνονται) Βτμβ
Ζήνω̣[ν]ι Φ̣αν̣ο(  ) \α[  ̣  ̣  ̣]κει/ [  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣] Πτολεμ̣[αῖον(?)]   ̣των
εν  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣]ηνης[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣][ ἑ]κ̣ατοστῶ̣ν̣ [⁦ -ca.?- ⁩][  ̣  ̣]δαμ̣ι  ̣  ̣
75χα(λκοῦ) ψ̣η
(γίνονται) Βκ
λο(ιπὸν)   ̣  ̣
——
π[ρᾶ]ξον δὲ κα̣ὶ̣ τ̣οὺς ὀφε[ί-]
[λο]ντας ἔλαιο̣[ν]
——
Μενεκ[ρά]την ἐλαίου
κο(τύλας) α[  ̣] δ´
Πτολεμ̣[αῖο]ν Ἀ̣μ̣βιλάου
80ὑδ̣ρ̣[ίαν] α κο(τύλας) κ
r,Fr4,8
[Ἀ]π̣ο̣λλοφάνην̣ ὑδρ[ί]ας   ̣ κο(τύλας) ϛ δ´
[  ̣  ̣  ̣  ̣]ρρ̣αμην ὑδ(ρίας)   ̣ κο(τύλην) α
[ -4-5- ]  ̣ε̣α [ὑ]δ(ρίας) η κο(τύλας) δ [⁦ -ca.?- ⁩]
πρᾶξον δὲ καὶ [το]ὺς ὀ̣φείλ[ο]ντας
85[ἐ]πί̣κ̣οινα χρήματα
r,Fr4,8,md
ιβ Θωὺθ
ἀπέ̣[χ]ε̣ι Ζή̣ν̣ω̣ν̣
ἃς π[ρ]οσοφείλ̣η-
σα(*) πρ̣ὸς τὴν
5πρακτορίαν
Ἀπολλοφάνου
(δραχμὰς) [⁦ -ca.?- ⁩]
Σ̣αραπ̣ά̣μ̣μω-
ν̣ι [⁦ -ca.?- ⁩] (τάλαντ (?))   ̣β
10(γίνονται) τν
r,Fr4,8
(hand 2)
ἀπέ̣[χ]ε̣ι Ζή̣ν̣ω̣ν̣
Ἀρσά[κη]ν (τάλαντον) α
Πτολέμαρχον (τάλαντον) [α]
90πρακτορίαν
Εὔφ̣ρονα Γ
[Π]τ̣ο̣[λεμ]αῖον Περ(δίκκου) Ε̣
Τρύφ[ω]ν̣α [Α]
[Χιω]ν[ίδην(δραχμὰς)ρ]
95(γίνονται τάλαντα) γ Γρ

Apparatus


^ r,Fr1,3.25. l. Εὔφρονα
^ r,Fr4,8,md.3-4. l. προσωφείλη|σα

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

HGV 65627a Translation (Englisch) [xml]

textpart

Translation of lines 4-12: 4  (reckoning of interest for Pharmuthi) ‘collect from Arsaces on 1 talent, 120 drachmae; from Ptolemarchus on 1 tal., 120 dr,; from Euphron on 1 tal., 120 dr.; from Ptolemy son of Perdiccas on 2,000 dr., 40 dr.; in sundry ways due through Menecrates, on 3,000 dr., 60 dr.; from Menecrates on 3,000 dr., 60 dr.; from Tryphon, son of Cleitorios on 1,000 dr., 20 dr.; from Chionides on 100 dr., 2 dr. Total interest, 542 drachmae.’