Papyri.info

sign in

p.tebt.3.1.815 = HGV P.Tebt. 3 .1 815 = Trismegistos 7752 = berkeley.apis.1486 = berkeley.apis.1496 = berkeley.apis.1493 = berkeley.apis.1492 = berkeley.apis.1490 = berkeley.apis.1221 = berkeley.apis.1491 = berkeley.apis.1499 = berkeley.apis.1500 = berkeley.apis.1497 = berkeley.apis.1498 = berkeley.apis.1494 = berkeley.apis.1488 = berkeley.apis.1487 = berkeley.apis.1495 = berkeley.apis.1476 = berkeley.apis.1473 = berkeley.apis.1477 = berkeley.apis.1479 = berkeley.apis.1482 = berkeley.apis.1474 = berkeley.apis.1483 = berkeley.apis.1480 = berkeley.apis.1472 = berkeley.apis.1478 = berkeley.apis.1485 = berkeley.apis.1481 = berkeley.apis.1475 = berkeley.apis.1484DDbDP transcription: p.tebt.3.1.815 [xml]

228-221BC Tebtynis

Fr1,r,1
00⁦ -ca.?- ⁩ Fr1,r,2
η. ἐμίσθωσεν   ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣νε̣μ̣μ̣ε̣ω̣ς̣ Ἀ̣θ̣η̣ν̣α̣ῖ̣ο̣ς̣ τῶν Ἀνδρί̣σ̣-
κου καὶ τῆ̣ς̣ δ̣ ἱ̣π̣π̣[αρχί]α̣ς̣ Νουμηνίωι Διονυσίου Ἀλ[ε-]
ξανδρεῖ τῆς ἐπιγονῆς τῶν οὔπω ἐπηγμένων γ̣ῆν ἔ̣ρημ̣ο̣ν̣   ̣  ̣  ̣  ̣
τὸν αὑτοῦ κλῆρο̣ν̣ γῆς ἀρούρας οε(*), ὧν ὅρια ἀπὸ λιβὸς α̣  ̣
5[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣α̣ κατ  ̣  ̣ν σ̣χ̣ο̣ι̣νί̣α̣ βασιλικὴ γῆ, ἀπὸ ἀπη[λι]ώ̣[του]
[  ̣  ̣]α̣ρ̣ο̣υ̣ το  ̣  ̣ι̣  ̣  ̣  ̣  ̣ κλ̣(ῆρος), ἀπὸ νότου ἡ διῶρυξ, ἀπὸ βορρᾶ Εὐ-
[  ̣  ̣]ο̣υ̣ κλ(ῆρος), ἐκφορίου ἑκάστην (ἄρουραν) πυ(ρῶν) ἀρ(ταβῶν) γ̣(*) 𐅵(*) ἄνευ σπέρ-
[μα]τος ἀκίνδυνον [καὶ ἀ]νυπόλογον παντὸς ὑπολόγου εἰς   ̣  ̣  ̣
[  ̣  ̣]τ̣ρον ἔχει τ̣ὸ̣ μ̣ὲ̣ν̣ δά̣νε̣ι̣ο̣ν π̣ρ̣ο̣  ̣  ̣  ̣  ̣ω̣ν (δραχμ ) α̣  ̣
10[  ̣  ̣]  ̣ εἰς τιμὴν Traces
Traces 3 lines
00μισ(θός)
00συγγραφοφύλαξ
Traces 8 lines
24συγγραφοφύλαξ Ἀλεξίδημος (ἑκατοντάρουρος).
25[  ̣]  ̣ε̣δ̣εσ̣  ̣[  ̣]  ̣α̣φ  ̣ν̣το̣  ̣ρ̣ω̣ν̣  ̣  ̣  ̣  ̣κω̣ν  ̣  ̣  ̣ Μύστα
  ̣α̣μ̣ι̣κ[  ̣  ̣] Μακ[έ]τα μετὰ κυρίου Πυθοδώρου το̣ῦ̣
Αἰσχίν[ου] Κυζικηνοῦ τῆς ἐπιγονῆς καὶ
[Ἀ]ρίστων Φιλ̣ο̣[γέ]νους Π̣έ̣ρ̣σ̣η̣ς̣ τῆς ἐπιγονῆς
Ἀρίστωνα̣ Μ̣ε̣νείο̣υ̣ Κυρ̣η̣ν̣α̣ῖο̣ν̣   ̣  ̣  ̣  ̣ π̣α̣ρὰ̣ Μ̣ύσται̣ ἄ̣λ̣λ̣α̣ (ἔτη(?)) β̣
30ἀπὸ τοῦ προγεγραμμένου μηνὸς ἐχ̣ό̣μ̣ε̣ν̣ο̣ν καὶ τ̣ε̣λ̣ο̣ῦ̣ν̣-
τ̣α μ̣ό̣ν̣ο̣ν πάντα τὰ̣ συντασσόμενα̣, λαμβάνο̣ντ̣α̣
κατὰ μῆνα χαλκοῦ (δραχμὴν) α (τετρώβολον) κ̣α̣ὶ̣ ε̣ἰ̣ς(*) ε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
  ̣ο̣ν χαλκοῦ (δραχμὰς) ιβ, τὰ δὲ δέοντα τὸ καθʼ ἡμέραν
ἕξει μετὰ Μύστας ὅ̣σ̣α̣ ἂ̣ν καὶ Μύστα   ̣  ̣  ̣ε̣ι̣  ̣  ̣  ̣
35(δραχμὴ) α (ὀβολὸς). συγγραφοφύλαξ Αἰσχρίων.
ὁμολογεῖ Νίκων Δημητρίου Θραῖξ(*) τῆς ἐπιγονῆς
Ποσειδωνίωι Ἡρακλείδου Πέρσηι τῆς ἐπιγονῆς
μεταδεδωκέναι ἀπὸ τῶν   ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣νδ̣ρ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ν̣
των μισθοφόρων ἱππέων ο̣ὓ̣ς μεμίσθωνται κοινῆι
40κατὰ συγγραφὴν μισθώσεως τὴν κειμένην κυρίαν
παρὰ συγγραφοφύλακι Π̣ι̣θίαι κλ̣η̣ρ̣ο̣ύ̣χ̣ωι τοῦ
αὐτῶι ἐπιβάλλοντος μέρους γ̣ῆ̣ς̣ ἀ̣ρ̣ο̣υ̣ρῶν ἑ̣κ̣α̣τ̣ὸ̣ν̣
του(*) τὸ ἥ̣μ̣ι̣σ̣υ, ἐκφορίου ἑκάστην ἄρουραν π̣υρῶν
ἀρταβῶν δ(*) 𐅵̣ ἄνευ σπέρματος   ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ω̣ς.
45\συγγραφοφύλαξ/ ⟦Traces
\(δραχμὴ) α. πολεμαῖος(*)   ̣  ̣  ̣  ̣/ ⟦Traces
Fr1,r,3
00⁦ -ca.?- ⁩
00παράδεισος
Fr1,v,1
00⁦ -ca.?- ⁩ Fr1,v,2
00⁦ -ca.?- ⁩
1α̣ ισι  ̣  ̣α̣ι̣ς̣
ἐπαγομέναις
συγγρα(φαὶ) κ,
μισ(θὸς) (δραχμαὶ) κ,
5ὑπογρα(φεῖ(?)) (δραχμαὶ) γ̣(*),
  ̣  ̣  ̣
——
Fr1,v,3
00⁦ -ca.?- ⁩ Fr1,v,4
Traces 19 lines
20ὅ[ρ]κος ὃν ὤμοσεν καὶ ὑπεχ[ειρογράφησεν - ca.28 -]
Ἀνδρομάχωι Κ̣ι̣  ̣  ̣  ̣  ̣ο̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩ ὀμνύω βασιλέα Πτολεμαῖον τὸν ἐκ βασιλέως Πτολεμαίου]
καὶ βασίλισσαν Βερενίκ[η]ν τ̣ὴ̣ν̣ τ̣[οῦ] βασιλέως ἀδελ[φὴν καὶ γυναῖκα καὶ θεοὺς Ἀδελφοὺς]
καὶ θεοὺς Σωτῆρας τοὺς τούτων γονεῖς καὶ τὸν Σ[άραπιν καὶ τὴν Ἶσιν καὶ τοὺς]
ἄλλους θεοὺς πάντας καὶ πάσας ἦ μὴν ἀφε̣[- ca.22 -]
25τοῦ αὑτοῦ κλ(ήρου) τοῦ θ (ἔτους) κατὰ \συγγραφὰς/(*) τὰς κειμέ[νας παρὰ - ca.12 - ἀ̣π̣ὸ̣]
πυρ(ῶν) ἀρ(ταβῶν) ϡν ἀφεικέναι \ἄφεσιν τῆς φθορᾶς/ πυρῶν ἀρ(τάβας) σ ὧ̣ν̣ [- ca.23 -]
εὐορκοῦντι μέμ(*) μοι εὖ εἴη, ἐφιορκοῦντι δὲ τ[ὰ ἐναντία. ⁦ -ca.?- ⁩]
Fr2,r,1
Traces 3 lines
4εἰς Ξανδικὸν τοῦ κ (ἔτους)
⁦ -ca.?- ⁩
00χαλκὸς ἰσονόμος
00συγγραφοφύλαξ Ἀμεινόβιος Ἀμεινοβίου
00συγγραφοφύλαξ Λεοννᾶτος Βαλάκρου
[⁦ -ca.?- ⁩] Κ̣υρη̣ναῖος τῶν Ἀνδρίσκου καὶ δ (ἑκατοντάρουρος)
Fr2,r,2
ἐμίσθωσεν Ἀριστίων Κυρηναῖος δεκανικὸς τῶν Μ̣ε̣  ̣  ̣  ̣  ̣
Πετεμούτι Ἁρμιύσιος Ἄραβι γεωργῶι καὶ Ταύρωι
Πτολεμαίου Θρικὶ(*) τῆς ἐπιγονῆς τὸν αὑτοῦ κλ(ῆρον)
ὃν ἔχει ἐκ βασιλικοῦ περὶ κ(ώμην(?)) Ἀ̣ρ̣σ̣ι̣ν̣[ό]η̣ν γῆς (ἀρουρῶν) λ̣ϛ̣ ἐκφορί̣[ου]
5ἑκάστην (ἄρουραν) η 𐅵 ἄνευ σπέρματος,
τούτου τὸ ἥμισυ, καὶ καταστῆ̣ι̣ μη̣νὶ̣ Δ̣ύσ̣τ̣ρ̣ω̣ι τὰ ἐκφόρια.
——
μισ(θὸς) (δραχμὴ) α. συγγραφοφύλαξ
Κλεώνυμος.
ιϛ. ὁμολογεῖ Ἀπολλωνίδης Ἀπολλωνίου Α̣ἴ̣νιος
10Ἀπολλωνίωι Διονυσίου Κυρηναίωι τῆς ἐπ(ιγονῆς)
προσδεδέχθαι τὸ ἔργον τὸ ἐπιβάλλον αὑτῶι
καὶ προσκαθ̣α̣ρ̣  ̣  ̣  ̣  ̣τα̣τ  ̣  ̣  ̣  ̣ τοῦ παραδείσ[ο]υ
τοῦ Ἡρακλείδ̣ο̣υ̣ ἐπὶ ἀριστερᾶς, καὶ τὸ πρόδομα
ἀπέχει παρὰ Ἀπολλωνίου τὰς (δραχμὰς) ι.
15μισ(θὸς) (τετρώβολον) συγγραφοφύλαξ
⁦ vac. ? ⁩
ιζ. ἐδάνεισεν Μουσαῖος Σίμωνος Ἰουδαῖος τῆς ἐ̣π̣(ιγονῆς)
Λ̣α̣σ̣αίτηι Ιζ̣ι̣  ̣  ̣ι̣ος Ἰ̣ο̣υ̣δ̣[α]ί̣[ω]ι̣ τῆς ἐπιγο̣ν̣ῆ̣ς̣
χαλκοῦ ἰσονόμου (δραχμὰς) ρ̣η τόκου (δραχμὰς) β κατὰ μῆνα   ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
20Λ̣α̣σ̣α̣ίτη̣ς̣   ̣  ̣  ̣  ̣ο̣ι̣ς̣ Traces ω̣τ̣ο̣υ̣μ̣  ̣ν  ̣ε  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣  ̣  ̣ιδ̣  ̣  ̣  ̣ι̣ω̣ι̣. συγγραφοφύλαξ Δωσίθε[ος]
μισ(θὸς(?)) (τετρώβολον)   ̣  ̣  ̣  ̣ε̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ιη̣, ιθ· οὐθέν. κ· οὐθέν   ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
κα. ὁ̣μ̣ο̣λ̣[ο]γ̣εῖ Ν̣ικ̣α̣ί̣α Ἀμύντου Μακέτα μετὰ κ[υρίου   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
25τοῦ Βιζ̣ώ̣ν̣ους Θραικὸς(*) τῆς ἐπιγονῆς Στρουθῶι   ̣[- ca.9 -]
καὶ Φι̣λ̣α̣σ̣τερ̣ί̣ωι Εὐκράτους Πέρσηι   ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
παρὰ τοῦ Στρ[ου]θοῦ {πάντων} περὶ ὧν πάντω̣[ν ἐ̣π̣έ̣δ̣ω̣κ̣ε̣ν̣]
ἐντεύξε̣ι̣ς̣ (δραχμῶν) κ̣ ἕως μηνὸς Πανήμου τ̣[οῦ   ̣  ̣ (ἔτους)]
μισ(θὸς) (δραχμὴ) α. συγγραφοφύλαξ Μένανδ̣ρ̣ο̣ς̣.
30κβ.
ἐμίσθωσεν Τροχινίδης Βοιώτιος τοῦ ἀγ[ήματος καὶ τῆς δ (ἑκατοντάρουρος)]
Πτολεμαίωι Δημητρίου Πριηνεῖ τῆς ἐ[πιγονῆς ἀπὸ τοῦ]
αὑτοῦ κλ(ήρου) οὗ <ἔχει> περὶ κώ(μην) Λαγίδα γῆς (ἀρούρας) ι̣ [ἐκφορίου]
ἑκάστην (ἄρουραν) πυ(ροῦ) β ἄνευ σπέρματος ἀκίνδ[υνον πάσης φ̣θ̣ο̣ρ̣ᾶ̣ς̣]
35εἰς (ἔτη(?)) γ̣· ἐπιγεωργείτω τοῦ αὐτοῦ ἐκφορίου   ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
μισ(θὸς) (δραχμὴ) α. συγγραφοφύλαξ   ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
——
κ, κγ· οὐθέν   ̣  ̣ ( ) [⁦ -ca.?- ⁩]
Fr2,r,3
Traces 10 lines
48ὃ ὑπολογήσει ἐκ τῶν φόρων τῶν καθʼ ἡ̣μ̣έ̣ρ̣α̣ν. ἔγ-
γ[υο]ς τῶν κατὰ τὴν συγγραφὴν εἰς ἔκτεισιν
50Πτολεμαῖος Δωρίωνος Κρὴς τῆς ἐπιγονῆς.
μισ(θὸς) δ (πεντώβολον). συγγραφοφύλαξ πολεμαῖος(*) κλ(ηροῦχος).
κδ. ἐμίσθωσεν Καλλισθένης Πολέμωνος
Μακεδὼν Π̣α̣ρ̣[μ]έ̣νοντι Ἀλεξάνδρου
Μήδωι τῆς ἐπιγονῆς ἀπὸ τοῦ Χ̣α̣μ̣ί̣δ̣ου κλ(ήρου)
55οὗ καὶ αὐτὸς μεμίσθωται κατὰ συγγραφὴν μισ-
θώσεως τὴν κειμένην κυρίαν παρὰ συγγραφο-
φύλακι Φανίαι κ̣λ(ηρούχωι) γῆς (ἀρούρας) ξ τε̣σ̣σ̣α̣ρ̣ω̣ν(*) περ[ὶ]
κώ(μην) Ἀπολλωνιάδα ἐκφορίου π̣υ̣(ροῦ) π̣, ἃ̣ς̣ καὶ
ἀπέχει, {ἣ̣ν} καὶ δώσει αὐτὴν κατεσ-
60παρμένην. συγγραφοφύλαξ
μισ(θὸς) (δραχμὴ) α. Θευδόσιος Ἀλεξάνδρου.
56,msTraces 4 lines
60,ms  ̣  ̣ ε̣ἰ̣ς (ἔτος) α.
61,msTraces 1 line
62κε̣.
[ἐμίσθωσεν] Τροχινίδης Βοιώτιος
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣ Ἄραβι β  ̣  ̣  ̣α̣ρωι
65[τὸν παράδεισον] τὸν ὄντα ἐ̣ν̣ τῶι ἰδίωι
[κλ(ήρωι) ὃν ἔχει ἐκ β]ασιλικοῦ περὶ κώ(μην) Λαγίδα
[φόρου τοῦ παντ]ὸ̣ς̣ χαλκοῦ ἰσονόμου (δραχμῶν) ξ,
[δώσει δὲ κ]α̣τ̣α̣β̣ο̣λ̣α̣ῖς γ ἀπὸ μηνὸς Ἐπεὶφ
[τοῦ   ̣  ̣ (ἔτους) κατὰ μῆν]α̣ ἕ̣κ̣αστον (δραχμὰς) κ, τὰ δὲ εἰς τὸ
70[βασιλικὸν]   ̣  ̣  ̣ τ̣ὴ̣ν (ἕκτην) αὐτὸς τάξεται,
[παραδώσει] δ̣ὲ̣ ἐξαιρέτω̣ν̣ ἐλαιῶν χ(οίνικα) α
[- ca.10 -] καὶ φοίνικα ἐξαίρετον ὃ̣ν ἂ̣ν
Traces 13 lines
74χαράδριον
Fr2,v,1
ἐδάνεισεν Ἀντιφάνης
Δωρίωνι Ἀπολλωνίου Ἀ̣ρ̣ι̣μ̣ενα̣ί̣ωι
χαλκοῦ ὀφθαλμοφάνους (δραχμὰς) ρ
ἕως μηνὸς Δύστρου(*)
5Αἰγυπτίων Παχὼς
τοῦ αὐτοῦ. τάξον-
ται καταβολαῖς γ,
τοῦ μὲν Ἁθὺρ (δραχμὰς) μ,
καὶ τοῦ Τῦβι (δραχμὰς) λ,
10καὶ τοῦ Παχὼς (δραχμὰς) λ.
ἔγγυοι τῶν κατὰ μῆνα
Εὔτυχος Ἀπολλωνίου,
Σοντοφο̣ῆς̣ Νειλέω̣ς̣, \Λεω̣νί̣δα̣ς̣/ Κ̣  ̣  ̣ρ̣ς̣  ̣  ̣  ̣
μετὰ κυρίου τοῦ προγ̣[εγρ(αμμένου)].
15ἐδάνεισεν Ἀντιφάνης Δωρίωνι
Ἀπολλωνίου πυ(ροῦ) ἀρ(τάβας)   ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣[  ̣  ̣]
ους̣. τόδʼ ἐστιν ὃ δ̣ά̣ν̣ε̣ι̣ο̣ν προσ-
ωφείλησεν Δωρίων πρὸς τὰ ἐκφόρια
τοῦ Ἀντιφάνους κλ(ήρου) ὀρφανοῦ ἐν τῶι ϛ [ (ἔτει)(?)].
20ἀπόδοσις Δαισίου ἢ ὅτα̣ν̣ ἡ̣ ἄφεσις
παρὰ τοῦ βασιλέως ἀφεθῆι.
ἔγγυοι οἱ αὐτοί.
——
κ̣ϛ̣·
μισ(θὸς) (δραχμὴ) α,
——
25κ̣ι̣λι̣  ̣  ̣ (δραχμὴ) α (διώβολον),
——
γ̣α̣  ̣[  ̣] (δραχμὴ) β,
κενὸ̣ν (δραχμὴ) α (ὀβολὸς),
Πρωτάρ(χωι) (τριώβολον),
Ὥ̣ρ̣ω̣ι̣ (διώβολον)   ̣ ⟦⟧
Fr2,v,2
30ἐγράφη Πανήμου ζ.
ἐδάνεισεν Νίκαν̣δ̣ρ̣ο̣ς̣ [Θεσ]σ̣[α]λ̣ὸς τῶν   ̣  ̣  ̣  ̣
καὶ τῆς δ (ἑκατοντάρουρος(?)) Ἡρακλείδηι νε(ωτέρωι(?))
Α̣ρε  ̣  ̣ν̣α̣ι̣ο̣υ̣ α̣  ̣  ̣  ̣  ̣ρ χαλ(κοῦ) (δραχμὰς) ρ
εἰς μῆνας ι̣ ἀπὸ [μ]ηνὸς Δαισίου
35κ̣ζ̣ ἕως μηνὸς Δύστρου ἐσχά-
του λ. ἐὰν δὲ μὴ ἀποδῶι, ἔγ-
γ[υο]ς τῶν ρ (δραχμῶν) εἰς ἔκτεισιν
Ἀ̣ρισ̣τ̣οκλῆς Κυρηναῖ̣ος τῶν
Ἀνδρίσκου καὶ δ (ἑκατοντάρουρος(?)). συγγρα-
40φοφύλαξ Πασ̣ί̣ων Πυθοδώρου.
——
ι. συγ(γραφαὶ) ιβ̣,
μισ(θὸς) (δραχμαὶ) ιδ̣ (τριώβολον),
ἀνη(λώματος(?)) (δραχμαὶ) η̣ (τριώβολον),
ἐλαίου (δραχμὴ) α,
45λ(οιπαὶ) (δραχμαὶ) ε̣.
——
Fr2,v,3
00Traces 7 lines Fr3,r,1
00⁦ -ca.?- ⁩
(inverse) 00 (hand 2) ⁦ -ca.?- ⁩
Fr3,r,2
βασιλεύοντος Πτολεμαίου τοῦ Πτολεμαίου καὶ Ἀρσινόης θεῶν Ἀδελφῶν ἔτους πέμπτου καὶ εἰκοστοῦ ἐφʼ ἱερέως Δωσιθέου τοῦ Δριμύλου Ἀλεξάνδρου καὶ θεῶ[ν]
Ἀδελφῶν καὶ θεῶν Εὐεργετῶν, κανηφόρου Ἀρσινόης Φιλαδέλφου Βερενείκης τῆς Πυθαγγέλου, μηνὸς Γορπιαίου Αἰγυπτίων δὲ Χοίαχ μιᾶι καὶ εἰκάδι, ἐν Ἀρσινόηι τῆι ἐπὶ τ[οῦ]
χώματος τῆς Θεμίστου μερίδος τοῦ Ἀρσινοίτου νομοῦ. ἐμίσθωσεν Πρώταρχος Σώτου Ἀ̣θ̣η̣ν̣α̣ῖ̣ο̣ς̣ τῶν Πτολεμαίου τοῦ Ἐ̣τ̣ε̣ω̣ν̣έ̣ω̣ς̣ ἑ̣κ̣α̣τ̣ο̣ν̣τ̣ά̣ρ̣ο̣υ̣ρ̣ος Ἀρείωι Θ̣έ̣ω̣ν̣ο̣ς τῶν   ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]
  ̣  ̣  ̣  ̣ο̣υ̣ Ἀχαιῶι τῆ̣ς̣ ἐ̣π̣ι̣γ̣ο̣ν̣ῆ̣ς̣ τ̣ὸ̣ν̣ α̣ὑ̣τ̣ο̣ῦ̣ κλῆρον̣ ὃν ἔχει ἐκ βασιλικοῦ περὶ κώμην Κερκεοσεῖριν εἰς τὸ ἕ̣κ̣τον καὶ εἰκοστὸν ἔτος ἐκφορίου το̣ῦ̣ π̣α̣ν̣τ̣ὸ̣ς̣ ἀ̣ρ̣ταβ̣ῶ̣ν̣
5  ̣  ̣  ̣  ̣ω̣ν   ̣  ̣  ̣  ̣ω̣ν̣ ἀ̣ρτα̣β̣ῶ̣ν̣   ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ ἄ̣ν̣[ε]υ σ̣π̣έρμ̣α̣τ̣ο̣ς̣ ἀκίνδυνον καὶ ἀνυπόλογον πάσης φθ[ο]ρᾶς εἰς ἐνιαυτὸν ἕνα , ἐξέ̣σ̣τ̣ω̣ δ̣ὲ̣   ̣  ̣  ̣  ̣τ̣ω̣σε̣  ̣  ̣  ̣  ̣ω̣ι  ̣  ̣[  ̣]
Traces ca. 16 characters ν̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ παραγέλληται(*)   ̣  ̣  ̣  ̣ τοῖς ἰδίοις ἀ̣ν̣η̣λ̣ώ̣μ̣α̣σ̣ι̣ν, κόψει δὲ κ̣α̣ὶ̣ τ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ο̣υ̣ κα̣ὶ̣ Traces ca. 15 characters ἐὰν δὲ μ̣ὴ̣   ̣  ̣[  ̣]
  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣] Traces ca. 22 characters ν̣ Ἄ̣ρ̣ε̣ι̣ος̣   ̣  ̣  ̣  ̣έτω α̣ὐ̣τῶι̣ Traces ca. 18 characters κ̣α̣ὶ̣ ἀ̣π̣ο̣τείσει   ̣  ̣  ̣  ̣ τὴν τιμὴν τ  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐκ τῶν ἐκφορίων
Traces ca. 20 characters τ̣[ὸ] δ̣ὲ ἐκφ̣ό̣ρ̣ι̣ο̣ν̣ κ̣α̣τ̣α̣σ̣τ̣ή̣σει [τ]ῶ̣ν πέντε ἀρουρ̣ῶ̣ν ⟦  ̣  ̣  ̣  ̣⟧ ἑκάστης ἀρούρας πυρῶν ἀρτάβας τέσσαρας , ἐὰν δὲ μὴ καταστή̣σ̣η̣ι̣
  ̣  ̣  ̣  ̣ ἑ̣κ̣ά̣[σ]τ̣η̣ς̣ ἀρούρας τοῦ χόρτου   ̣  ̣  ̣  ̣ κατα̣ Traces ca. 20 characters ν̣ ἑκάστης ἀρούρας τοῦ   ̣  ̣  ̣  ̣ου καὶ προσ̣καταστήσ̣ε̣τ̣α̣ι χαλκοῦ νομίσμα̣τ̣ο̣[ς]
10δραχμὰς   ̣  ̣  ̣  ̣, ἐξέστω δὲ Ἀ̣ρ̣ε̣ί̣ωι σπείρειν ὁσάκις ἂν βούληται σπέρμασιν οἷς ἂν θέληι καὶ σησαμεύειν τοῦ αὐτοῦ ἐκφορίου ἐν τῶι αὐτῶι ἔτει, ἄρξει δ̣ὲ̣
τ̣ῆ̣ς̣ μ̣ι̣σ̣θ̣ώ̣σ̣ε̣ω̣ς̣   ̣  ̣  ̣  ̣ι̣ μ̣η̣ν̣ὸ̣ς̣ Ξανδικοῦ Αἰγυπτίων δὲ Ἐπεὶφ τοῦ ἕκτου καὶ εἰκοστοῦ ἔτους. ἀποδότω δὲ Ἄρειος Πρωτάρχωι τὸ ἐκφόριον ἐν μηνὶ Ξαν-
δικῶι Αἰγ[υπ]τίων δὲ Ἐπεὶφ ἢ ὅταν ἡ ἄφεσις παρὰ τοῦ βασιλέως ἀφεθῆι τῶν ἐκφορίων   ̣  ̣τ̣  ̣  ̣  ̣  ̣δ  ̣  ̣ω̣ι, καὶ   ̣  ̣  ̣  ̣τ̣ήσεται πυρὸν νέον καθαρὸν ἄδολον τὸν γενόμενον
ἐν τῆι γῆι   ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣ι̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ν πρὸς τὸ χαλκοῦν μετρήσει καὶ σκυτάληι δικαίαι καὶ καταστησάτω Ἄρειος πρὸς Πρώταρχο̣ν̣ ε̣ἰ̣ς̣ τ̣ὴ̣ν̣ ση̣μ̣α̣ι̣νο̣μ̣έ̣ν̣η̣ν̣ κώμην Ἀρσινόην τ̣ο̣ῖ̣ς̣ ἰ̣δ̣ί̣ο̣[ις]
ἀνηλώμασιν. ἐὰν δὲ μὴ ἀποδῶι καθ̣ὰ̣ γ̣έ̣γ̣ρ̣α̣π̣τ̣α̣ι̣, ἀποτεισάτω Ἄρειος Πρω̣τ̣ά̣ρ̣χ̣ω̣ι̣ τ̣ι̣μ̣ὴ̣ν̣ ἑκά̣σ̣τ̣η̣ς̣ ἀ̣ρ̣τ̣ά̣β̣η̣ς̣ τῶν̣ π̣υ̣ρ̣ῶ̣ν̣   ̣  ̣  ̣  ̣ [  ̣]  ̣  ̣  ̣ ἀ̣ργ̣υ̣[ρίου δρα-]
15χμὰς τέσσαρας . τ̣ῶ̣ν δ̣ὲ̣   ̣  ̣  ̣  ̣ν[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ κ̣α̣ὶ̣ τ̣ῶ̣ν̣ γ̣ε̣ν̣η̣μ̣ά̣των κυριευέτω Πρώταρχος ἕ̣ω̣ς̣ [ἂν] τ̣ὰ   ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ [- ca.20 -] Πρώταρχο̣ς̣ Traces ca. 60 characters [⁦ -ca.?- ⁩]
⁦ -ca.?- ⁩
(perpendicular) 17 ⁦ -ca.?- ⁩
Fr3,v,1
φοίνικα ὃν ἂν βούληται [⁦ -ca.?- ⁩]
σταφυλῆς μνᾶς ιϛ [⁦ -ca.?- ⁩]
τῆς σταφυλῆς (δραχμ ) β του̣[⁦ -ca.?- ⁩]
παραδώσει δὲ καὶ τὰ δ  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5προιόντος ὕδατος ἐν τῶι   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩ τὰ δὲ τείχη π̣α̣ρ̣έ̣ξ̣ε̣τ̣α̣ι̣]
ἐχ̣υ̣ρ̣ὰ καθὸ καὶ παρέλαβε̣ν̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
ἔγ̣γ̣υ̣ο̣ς̣ τ̣ῶ̣ν̣ ὅ̣λ̣ων εἰς ἔκτ̣[εισιν ⁦ -ca.?- ⁩]
δ̣ο̣νους̣ κατὰ τὰ προγεγραμ[μένα. ἡ δὲ πρᾶξις ἔστω ἐξ α̣ὐ̣τ̣ο̣ῦ̣]
καὶ ἐκ π̣ά̣ντω̣ν. συγγ[ραφοφύλαξ ⁦ -ca.?- ⁩]
——
10μισ(θὸς) (δραχμὴ) α (τριώβολον).
κη.
/ ὁμολογεῖ Φαιδρίας Φαι[δρίου ⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣ω̣νι
Μ̣έ̣γ̣η̣τος Μακεδόνι τῆς ἐπιγ[ονῆς μεταδε]δ̣ω̣κέναι ἀ̣π̣ὸ̣ τ̣ῆ̣ς̣
γ̣ῆ̣ς̣(*) ἧς γεωργεῖ ἐκ β̣[ασιλικο]ῦ̣ οὔσ̣η̣ς̣ περὶ κ(ώμην)   ̣  ̣  ̣η̣ν̣
15γῆς ἀρο̣ύ(ρας) ιϛ ἐκφορίου κατ̣ὰ̣ [τὸ ἔ̣θ̣ο̣ς̣] τῆς κ(ώμης)   ̣  ̣  ̣  ̣ν  ̣  ̣
ε̣κ̣  ̣  ̣  ̣ης διαγραφῆς τῆς   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ε̣ι̣ π̣ρ̣ό̣σ̣τιμ̣ο̣ν (δραχμ(?)) ρ̣.
μισ(θὸς) (δραχμὴ) α. [συγγ]ραφο\φύλαξ Ἀ̣π̣ο̣λ̣λ̣ώ̣ν̣ι̣ο̣ς̣/ ⟦Traces⟧.
κθ.
/ ἐδάνεισεν Φιλωτέρα Νουμηνί[ου   ̣  ̣  ̣]  ̣α̣τ̣  ̣  ̣  ̣ρουσ̣τ̣α̣ μ̣ε̣τ̣ὰ̣ κ̣υ̣ρ̣ί̣ο̣υ̣
20τοῦ ἀνδρὸς Διονυσίου τοῦ Ἀντι[  ̣  ̣  ̣  ̣] Π̣έ̣ρσ̣ο̣υ τῆς ἐπιγονῆς π̣α̣ρ̣  ̣  ̣ν̣  ̣  ̣  ̣
χαλκοῦ νομίσ(ματος) (δραχμὰς) ρν ἄτοκον̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ζ̣η̣νι Καλι̣σ̣θ̣έ̣νους(*)
Μακεδόνι τῶν ο̣ὔ̣π̣ω̣ ὑ̣π̣  ̣  ̣  ̣[  ̣ εἰκ]οσιπενταρούρωι   ̣  ̣
μισ(θὸς) (δραχμὴ) α. [συγ]γραφοφύλαξ Διόσκορος Ἀ̣μ̣μ̣ω̣ν̣ίου.
  ̣  ̣  ̣  ̣ (ἡμιωβέλιον) .
25λ. ἐμίσθωσεν Καλᾶς Φιλί[σκου] Μακεδὼν τῆς ἐπιγονῆς
Χό̣λ̣μ̣ει Παῆτος Ἑρμοπολε̣[ίτη]ι(*) γεωργῶι τὴν ἱερὰν γ̣ῆ̣ν
{γῆν} ἣν ἔχει ἐκ βασιλικοῦ πε[ρὶ κώ]μ̣η̣ν Λ̣α̣γ̣ί̣δ̣α̣ γῆς ἀρού[ρας] ιϛ
ἐκφορίου ἑκάστην (ἄρουραν) πυ(ροῦ) (ἀρταβῶν)   ̣ [ἄνευ] σπέρματος ἀκίνδυνον καὶ ἀνυ-
πόλογον πάσης φθορᾶς εἰς τὸ σ̣[κ](*) [(ἔτος)   ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ν, ἐξέστω [δ]ὲ̣ α̣ὐ̣τ̣ῶ̣ι̣ [σπείρε]ι̣ν ὁσάκις ἂν
30βούληται σπέρμασιν οἷς ἂν θέλ[ηι   ̣  ̣]τ̣  ̣  ̣  ̣ε̣λ̣η̣  ̣  ̣  ̣ ἄ̣ρ̣ξ̣ε̣ι̣ τ̣[ῆς] μ̣ισ̣θ̣ώ̣σε̣ω̣ς̣
ἀπ̣ὸ̣ μ̣η̣νὸ̣ς Παῦνι τοῦ σκ(*) (ἔτους) τῶ̣[ι   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ω̣ι. συγγραφοφύλαξ
Λίβυ̣ς̣ Τρο̣χ̣ί̣ν̣δου.
μισ(θὸς) (δραχμὴ) α (ὀβολὸς).
Περειτίου Παῦν[ι ⁦ -ca.?- ⁩]
α.   ̣υ  ̣  ̣  ̣γε̣νημα[⁦ -ca.?- ⁩]
35[⁦ -ca.?- ⁩]κ̣  ̣  ̣  ̣
β̣. ἐμίσθωσεν Ἀλέξανδρος Α̣[⁦ -ca.?- ⁩]
Δικαίωι Μακεδό̣ν[ι] τῶν οὔ[πω ὑπ ⁦ -ca.?- ⁩ ἀπὸ]
τοῦ αὑτοῦ κλ(ήρου) ὃν ἔχει ἐκ βασιλ[ικοῦ περὶ κώ(μην) ⁦ -ca.?- ⁩ ἐκφορίου]
τοῦ παντὸς πυ(ροῦ) ἀρ(ταβῶν) π ἄνευ σπέρ[ματος ⁦ -ca.?- ⁩]
40καὶ   ̣  ̣  ̣  ̣ι̣σει τὸ ἐκφόριον ἐν [μηνὶ ⁦ -ca.?- ⁩ συγγραφοφύλαξ]
——
μισ(θὸς) (δραχμὴ) α. [⁦ -ca.?- ⁩]
ἐμίσθωσεν Τρύφων Ἀντιπ̣[ά]τ̣[ρου ⁦ -ca.?- ⁩]
Fr3,v,2
Traces 20 lines
21μετέδωκεν Δημήτριος Π̣ο̣ι̣άνου Φάριος
Ἡρακλείδηι Θευδώρου Πέρσηι τῆς ἐπιγονῆς
ἀπὸ τῆς βασιλικῆς γῆς Traces
Traces 5 lines
29εἰσμετρήσει εἰς τὸ βασιλικὸν ἐν μηνὶ Φα̣μ̣ε̣ν̣ὼ̣θ̣
30τοῦ σ̣κ(*) (ἔτους) Traces
⁦ -ca.?- ⁩
Fr4,r,1
Φαῶφι ⟦Φα̣⟧ Πανήμου ιβ̣.
α. διομολογεῖ Πτολεμαῖος Στεφάνου Σαλαμείνιος(*) τῆς ἐπιγονῆς
ἔχειν παρὰ Θευτείμης τῆς Ἡρακλείδου Κυρηνίας(*) με-
τὰ κυρίου ⁦ vac. ? ⁩ φερνὴν τῆς αὐτῆς θυ(γατρὸς)
5Θευξένας χαλκοῦ ἰσονόμου (δραχμὰς) ψ ἐφʼ ὧι π̣ο̣ή̣σ̣ειν(*) συγ-
γραφὰς συνοικεσίου, ἐὰν δὲ   ̣  ̣  ̣  ̣ π̣α̣τρὸς α̣ὐ̣τ̣ῆ̣ς̣ Ἡρα-
κλεί̣[δου]   ̣  ̣  ̣  ̣η̣ι Θευτείμη̣ ἢ Θευξένα τ̣ὴ̣ν̣
[φερνὴν ἀ̣π̣ο̣δ̣ό̣τ̣ω̣] π̣α̣ρ̣α̣δεχόμενος αὑτῶι τὰ ἀναλ̣ώ̣μ̣α̣τα
πάντα̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ κα̣τ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ π̣α̣ρέχει Στέφανος ἀπὸ τῆς φερ(νῆς)
10(δραχμὰς) σ. συγγραφοφύλαξ Ἀγήνωρ Σισσίνου.
μισ(θὸς) (δραχμ ) [⁦ -ca.?- ⁩]
Traces 5 lines
17συγγραφοφύλαξ Ἰσοκράτης Μ̣ε̣ιδ̣ίο̣υ̣.
ἐδάνεισεν Κράτης   ̣  ̣  ̣  ̣ου Μ̣α̣κ̣ε̣δ̣ὼν τῆς ἐπιγονῆς Θεμίστωι
Ὀλυμ[π  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] χαλκοῦ ἰσονόμου ὀφθαλμοφάνους (δραχμὰς) κ ἄτοκον
20εἰς μῆνας ⟦  ̣  ̣  ̣  ̣ δ]ώ̣δεκα ἀπὸ Ὑπερβερεταίου ι. ἐὰν δὲ
μὴ ἀποδῶι ἐν τῶι ε̣ἰ̣ρ̣η̣μένωι χρόνωι καθὰ συγγέγραπται
μισ(θὸς) (δραχμὴ) α̣ (τετρώβολον). συγγραφοφύλαξ Τροχινίδης.
——
ἐδάνεισεν Ἀνδ  ̣ρ  ̣  ̣νος[  ̣  ̣] Θραῖξ(*)τῶν Μενελάου πρώτων ἐκ τοῦ Ἑρμοπολεί-
του(*) καὶ τῆς τετάρτης ἱ̣π̣[παρχ]ί̣α̣ς̣ Εὐτυχίδι Ταρρίου Μακέται μετὰ κυρίου
25Σύρου τοῦ Ζηνοδ[ό]του   ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣ο]υ τῆς ἐπιγονῆς χαλκοῦ ἰσονόμου δοκίμου
ὀφθαλμοφάνους [δραχμὰς] μη εἰς μῆνας ιβ ἀπὸ τοῦ προγεγραμμένου
μηνὸς τόκου ὡς ἐκ [δ]ύο δραχμῶν τῆι μνᾶι κατὰ μῆνα ἕκαστον.
ἔγγυος τῶν μη (δραχμῶν) εἰς ἔκτεισιν Σύρος ὁ καὶ κύριος αὐτῆς ἐπιγεγραμ-
μένος. μ[ι]σ̣(θὸς) (δραχμὴ) α̣ [⁦ -ca.?- ⁩] συγγραφοφύλαξ Ἀντιφάνης (ἑκατοντάρουρος).
——
30ἐμίσθωσεν Τρ[ο]χινίδης Βοιώτιος τοῦ ἀγήματος καὶ τῆς δ [(ἑκατοντάρουρος)]
Πτολεμαίωι Δ̣η̣μ̣η̣τρίου Πριηνεῖ τῆς ἐπιγονῆς ἀπὸ τ[οῦ]
αὑτοῦ κλ(ήρου) οὗ ἔχει ἐκ βασιλικοῦ περὶ κώ(μην) Λαγίδα γῆς (ἀρούρας) ι, ὧν ὅρι[α]
ἀπὸ βορρᾶ ο  ̣  ̣  ̣  ̣ ἀπο  ̣  ̣  ̣  ̣ε̣υ  ̣  ̣  ̣  ̣ι̣ος, ἀπ̣ὸ̣ ν̣ό̣του   ̣  ̣  ̣  ̣ε̣ις̣   ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣ ⟦ [⁦ -ca.?- ⁩] ⟧
35[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣μα ἐκφορίου ἑκάστην ἄρουραν χαλκοῦ (δραχμῶν(?)) ι (διωβόλου) [⁦ -ca.?- ⁩]
[ἀπὸ   ̣  ̣  ̣ (ἔτους) ε]ἰ̣ς̣ ἐ̣νια̣υ̣τ̣ὸ̣ν̣ [ἕνα(?)] . σ̣υ̣[γ]γραφοφύλαξ
[μισ(θὸς)] (ὀβολοὶ) δ 𐅵. ⁦ vac. ? ⁩ Ἀντιφάνης (ἑκατοντάρουρος).
[ἐμίσθωσεν] Πτολεμαῖος Δημητρίου Πριηνεὺς τῆς ἐπιγονῆς
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]πει Ἁρμα̣ί̣ο̣υ̣ Ἀ̣ρ̣σ̣ι̣νοίτ̣η̣ι γεωργῶι ἀπὸ τοῦ Τροχινί̣δου κλ(ήρου)
40[οὗ ἔχει] ἐκ βασιλικοῦ περὶ κώ(μην) Λαγίδα γῆς ἀρούρας α  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ [ἐ]κφορί[ο]υ ἑκάστη̣[ν ἄρου]ραν χαλκοῦ (δραχμῶν) ια (ὀβολῶν) δ 𐅵 ἀκίνδυνον
καὶ ἀνυπόλογον καθὰ καὶ αὐτὸς μεμίσθωται κατὰ συγγραφὴν
μισθώσεως τὴν κειμένην κυρίαν παρὰ συγγραφοφύλακι Ἀντιφάνηι.
(ὀβολοὶ(?)) δ 𐅵. ⁦ vac. ? ⁩ συγγραφοφύλαξ Ἀντιφάνης (ἑκατοντάρουρος).
45ι̣δ̣· οὐθέν.
——
ἐμισθω̣σ̣ωσεν(*) Κλ̣  ̣  ̣  ̣  ̣θ̣ε̣ο̣υ Σ̣ά̣μ̣ι̣ος τῶν Μενελάου πρώτων [⁦ -ca.?- ⁩]
καὶ δ ἱ̣π̣π̣α̣ρ̣χ̣ί̣α̣ς̣ (ἑκατοντάρουρος) Ἀμεινοβίωι Ἀμεινοβίου Κυρηναίωι τῆς ἐπιγ[ονῆς]
τὸν αὑτοῦ κλ(ῆρον) ὃν ἔχει ἐκ βα̣(σιλικοῦ) περὶ κώ(μην) Φιλαγρίδα ἐκφορίου τοῦ [παντὸς]
\ἀπὸ μηνὸς Ἀρτεμισίου α̣ / πυρῶν (ἀρταβῶν(?)) τ̣ ἄνευ σπέρματος ἀκίνδυνον καὶ ἀνυπόλογον εἰ̣ς̣ (ἔτ) [  ̣  ̣]
50ἀ̣π̣ὸ̣   ̣  ̣[  ̣  ̣]κ̣ ἐφ̣ʼ ὧ̣ι ε̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τ̣ὸ̣ν̣ π̣ρ̣ῶ̣τον σπόρον τὸν ε  ̣  ̣τ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
σ̣π̣ερ[  ̣  ̣, ἀ]ν̣α̣π̣α̣υ̣σάτ̣ω̣ δ̣ὲ̣   ̣  ̣  ̣  ̣ ἢ̣ χ̣ό̣ρ̣τωι ἢ̣ ἀ̣ρά̣κ̣ω̣ι ἢ̣   ̣  ̣τ̣ω̣ι ἢ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
ὧ̣ι̣ ἂν [βούληται (?)], ἐὰν δὲ μὴ   ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]σηι̣ καθὰ συγγέγραπται, ἀπο[τει-]
σάτω [χωρὶς(?) τοῦ] ἐκφορίου ἑκάστην (ἄρουραν) ἀνὰ χαλκοῦ ἰσονόμου (δραχμὰς) ι.
μισ(θὸς) (δραχμὴ) α (ὀβολοὶ) δ 𐅵. συγγραφοφύλαξ Ἀντιφάνης (ἑκατοντάρουρος).
Fr4,r,2
00⁦ -ca.?- ⁩ Fr4,v
Πτολεμαῖος (ἐτῶν) λ
μέσος μεγέθει μελίχρως̣
κλ̣α̣στόθριξ σπανοπώγων.
Θευξ[έ]να ὡς (ἐτῶν) κ μέση
5μεγέθει [λε]υ̣κόχρως οὐλὴ
τ̣ῆ̣ι̣ σ̣ια̣γ̣[όνι τ]ῆ̣ι̣ δεξιᾶι.
⁦ -ca.?- ⁩
Fr5,r
Π̣α̣ν̣ή̣μ̣ο̣υ̣ Ἁ̣θ̣[ὺρ] α̣.
——
ἐμίσθωσεν Π̣α̣ρμ̣ένων Μακεδὼν τῶν οὔπω ὑπὸ̣ ἱ̣π̣π̣άρ̣χ̣η̣ν̣ (ἑκατοντάρουρος(?))
Ἀνδρονίκωι Β̣ασ̣ι̣λ̣ε̣ί̣δ̣ο̣υ̣ Κυρήνωι(*) ἀπὸ τοῦ αὑτοῦ κλ(ήρου) οὗ ἔχε̣ι̣
περὶ κώ(μην) Φ̣ι̣λ̣ο̣π̣άτορα τὸ ἥμισυ, ἐκφορίου ἑ̣κ̣ά̣σ̣τ̣η̣ν̣
5πυ(ροῦ) γ̣ ἄνευ σπέρματος ἀκίνδυνον πάσης φθορᾶς, τῶ̣ν̣   ̣  ̣  ̣ω̣ν
Traces 1 line
7Traces καρπ̣ῶ̣ν̣ κ̣υ̣ρ̣ι̣ε̣ύ̣σ̣ε̣ται Παρμένων
8aTraces 1 line
8συγγραφοφύλαξ
(δραχμὴ) α. ⁦ vac. ? ⁩ Ἀγάθων (ἑκατοντάρουρος).
10ἐμίσθωσεν Τρύφων Ἀ̣ν̣α̣ξ̣ι̣μ̣ένους Α  ̣  ̣  ̣  ̣ τ̣ῆ̣ς̣ ἐ̣π̣ι̣γ̣ο̣ν̣[ῆς(?)]
Σίμωνι Ἀντιπάτρου Πέρσηι̣(*) τῆς ἐπιγονῆς
καὶ Ζηνοδότωι Χαριδήμου Θραικὶ(*) τῆς ἐπιγονῆς
ἀπὸ τοῦ κλ(ήρου) ἑ̣κ̣α̣τ̣ο̣ν̣τ̣αρούρου οὗ ἔχει περὶ κώ(μην) Κερκε-
οσεῖριν γῆς ἀρούρας κζ ὁπ̣ι̣σαι(*) ἂν γένωνται
15ἐκ γεωμετρίας, ὧν ὅρια ἀπὸ βορρᾶ ο̣  ̣  ̣ρος, ἀπὸ λιβὸς
τὸ   ̣ρ̣  ̣  ̣μ̣α̣ τοῦ   ̣  ̣  ̣  ̣του κλ(ήρου), ἀπὸ ἀπηλιώτου
  ̣  ̣  ̣  ̣, ἀπὸ νότου τὸ χ̣έ̣ρ̣σ̣ον τοῦ κλήρου,
καθὰ ε̣σ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ι̣ Τρύφων τῶν̣   ̣  ̣  ̣  ̣ω̣ν παρα  ̣  ̣  ̣  ̣
εἰς τὸ β̣α̣σ̣ι̣λ̣ι̣κ̣ὸ̣ν̣   ̣  ̣  ̣  ̣σ̣ε̣τ̣α̣ι (δραχμὰς) ι, ἐκφορίου ἑκάστην (ἄρουραν)
20πυρῶν ἀρταβῶν ε(*) 𐅵 ἄνευ σπέρματος,
κόψουσιν [δ]ὲ̣ τ̣ὸ̣ν π̣υ̣ρ̣ὸ̣ν̣ καὶ δώ̣σουσιν καθʼ ὥραν καθʼ ἣν
συντάσσε̣ι̣ Τρύφων τοῦ σκ(*) <ἔτους> καὶ καταστήσουσιν
πρὸς θ̣η̣σ̣α̣υ̣ρ̣ὸν ε̣ἰ̣ς Ἀ̣λ̣ε̣ξάν(δρειαν), ἐὰν δὲ μὴ κόψωσιν ε̣  ̣  ̣  ̣  ̣ν
ε̣κ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ις (δραχμ ) ι̣, ὁσάκις ἂν βούλων-
25ται, ⁦ vac. ? ⁩ σπέρμασιν οἷς ἂν θέλωσι χωρὶς σησάμου.
τ̣ῶ̣ν̣ δ̣ὲ̣ ἐ̣κ̣φορίων εἰς Κερκεοσεῖριν ἐπίτιμον (δραχμαὶ) λ.
μισ(θὸς) (δραχμὴ) α (ὀβολὸς). συγγραφοφύλαξ Ἀγάθων (ἑκατοντάρουρος).
ϛ. ἐμ̣ί̣σ̣θ̣ω̣σ̣ε̣ν̣ Νικόσστρατος(*) Μ̣ονίμ̣ου Θραῖξ(*) τῆς ἐπιγονῆς
Β̣αρ  ̣  ̣  ̣  ̣ Ἀμμωνίου Ἰδα̣υμαίωι(*) σικυῶνα ὃ̣ν̣ ἔ̣χ̣ε̣ι̣   ̣  ̣  ̣  ̣σ̣ι̣
30πυρῶν ἀρταβῶν η χαλκοῦ νομίσματος ⟦(δραχμῶν(?))   ̣  ̣
(δραχμῶν) β, ⁦ vac. ? ⁩ ἃς ἀποδώσει ἐν Ξανδικῶι Αἰγυπτίων δ̣ὲ̣ Μεσορὴ
ἢ ὅταν ἡ ἄφεσις παρὰ τοῦ βασιλέως ἀφεθῆι ἐν τῶι κλ(ήρωι) κ  ̣  ̣
μισ(θὸς) (πεντώβολον). συγγραφοφύλαξ
——
⁦ vac. ? ⁩ Πλάτων Τι̣μ̣α̣γ̣έ̣νους.
35ζ. ἀπέδοτο Νικάνωρ Μένωνος Ἀλεξανδρεὺς τῶν οὔπω ἐπηγμένων
εἰς δῆμον Ἀμμωνιήα τῶν Μενελάου πρώτων ἐκ τοῦ Ἑρμοπολε̣ί̣τ̣ου(*) καὶ (ἑκατοντάρουρος)
Ἀπολλοδώρωι Ν̣εοπ̣τ̣ο̣λ̣έ̣μ̣ο̣υ̣ Θ̣ραιξ(*), Δωρίωνι Θήρωνος Κρητὶ τῆς ἐπιγονῆς,
καὶ Πτολεμαίωι Δωρίωνος Κρητὶ τῆς ἐπιγονῆς τοὺς καρποὺς τῶν ἀκροδρύων παν(*)
καὶ τῆς ἀμπέλου πάσ̣η̣ς̣ τῆς τοῦ(*) παραδείσου ὄντος περὶ κώ(μην) Ἀρσινόην φόρου
40τοῦ παντὸς χαλκοῦ (δραχμῶν)   ̣, ἐφʼ ὧι τάξονται τὰ εἰς τὸ βασιλικὸν καθήκοντα
ἀπὸ τῶν το̣ῦ̣ π̣α̣ρ̣α̣δε̣ί̣[σου]. π̣ᾶ̣ν ἀποδώσωσιν(*) ἐν μηνὶ Θὼτ ἐσχατ  ̣ν   ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ϛ (ἔτους(?)), π̣α̣ρ̣α̣δ̣ώσουσιν δὲ καὶ ἐξαίρετα παρὲκ τοῦ φόρου φοινικῶνο̣ς̣ καρπό̣ν.
Fr5,v
00Traces 13 lines
(inverse) 00 Traces 12 lines
Fr6,r,1
00⁦ -ca.?- ⁩ Fr6,r,2
[τ]ῶν ϙ ἀρουρῶν ἀποδό̣τ̣[ω ἐν] μηνὶ Ξανδικῶι Αἰ-
[γ]υπτίων δὲ Μεσορὴ εἰς Κε̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣ν̣, τὸ δὲ χ̣ω̣μ̣ατικὸν
καὶ τὸ φυλακειτικὸν(*) καὶ τ̣ὸ̣ γ̣ρ̣α̣μ̣μ̣α̣τ̣ι̣κ̣ὸ̣ν̣
εἰς τὴ̣ν κώ̣(μην(?)) π̣α̣ρ̣ὰ̣ τ̣ὸ̣   ̣ (ἀρουρ). [συ]γγραφοφύλαξ
——
5[ -1-2- ] μισ(θὸς) (δραχμαὶ) β. ⁦ vac. ? ⁩ Ζωίλος κλ(ηροῦχος).
ἐμίσθωσεν Τιμοκλ̣ῆ̣ς̣ [  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ τῶν Ἀνδρίσκου
καὶ δ̣ (ἑκατοντάρουρος) Ἀμεινοβίωι   ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣ Κυρηναίωι τῆ̣ς̣ ἐ̣π̣ι̣γ̣ο̣ν̣ῆ̣ς̣
ἀπὸ τοῦ αὑτοῦ κλ(ήρου) γῆς (ἀρούρας) [  ̣  ̣], αἵ εἰσιν ἀν̣ὰ̣ ῥ̣ε̣ῦ̣μ̣α̣
ἀπὸ λιβὸς τοῦ κλ(ήρου), ἀπηλιώτ[ου]   ̣  ̣  ̣  ̣, βορρᾶ   ̣  ̣
10[  ̣]  ̣  ̣  ̣ (δραχμ(?)) ϛ εἰς τὸ σκ(*) (ἔτος(?)) (ἀρταβῶν) λ̣. ἡ̣ μ̣έτρ̣η̣σ̣ις δὲ
ε̣ἰ̣ς̣ βασιλικόν. μ̣α̣ρ̣τ̣ύρω̣ν. [συγ]γραφοφύλαξ
μισ(θὸς) (δραχμὴ) α (ὀβολὸς). ⁦ vac. ? ⁩ Λεοννᾶτος.
[α]ϛ. ἐμίσθωσεν Φίλισκος Κ[υρ]ηναῖος τῶν Ἀνδρίσκου
δ̣ ἑκατοντάρουρος(*) Πετεχ̣[ῶντ]ι ⁦ vac. ? ⁩ Θηβαί[ωι]
15γεωργῶι ἀπὸ τοῦ αὑτοῦ κλ(ήρου) [ὃν] ἔχει ἐκ βασιλικοῦ π̣ε̣ρ̣ὶ̣
κώ(μην) Λαγίδα γῆς ἀρούρα[ς   ̣  ̣] αἵ εἰσιν ἀπὸ ἀπη-
λιώτου τοῦ ἡμικληρίου, ἀπὸ νότου βασιλική,
ἀπὸ λιβὸς τὰ χώματα Ἑριγ̣έ̣[ως], φόρου πρὸς χαλκὸν
⟦ἑκάστην ἀρουρ⟧ τοῦ παντὸς [χ]αλκοῦ νομίσματος
20(δραχμῶν) πη ἀκινδυνον(*) κα[ὶ] ἀνυπολογον(*) πάσης
φθορᾶς εἰς τὸ σκ(*) (ἔτος). [ἐ]ξέστω δὲ αὐτοις(*)
σπείρειν ὁσάκις ἂν βούληται σπέρμασιν οἷς
ἂν θέληι τοῦ αὐτοῦ [ἐ]κφορίου ἐν τῶι αὐτῶι
ἔτει, ὧν δʼ ἂν ἐκ̣ Φι̣λ̣ί̣σ̣κ̣[ου]   ̣  ̣  ̣  ̣ν̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τοῦ
25  ̣  ̣ιανο̣υ̣ ἀποδι  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣, κ]υ̣ρ̣ι̣ε̣ύ̣σ̣ε̣ι̣ δ̣ὲ̣ τ̣ῶ̣ν̣ φόρων
ἕως ἂν τὰ αὑτοῦ κομίση[τα]ι̣   ̣  ̣τ̣  ̣ν  ̣  ̣  ̣  ̣, ἐ̣ὰν
δὲ μή, ἐξ ἀνάγκης   ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ ⟦⟧
ἐκ τῶ̣ν πά̣ντω̣ν̣   ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣, κ̣α̣ὶ̣ ἀποδ̣ό̣τ̣ω̣
τὸν φόρον ἐν μηνὶ Δύ[στ]ρωι Αἰγυπτίων δὲ Ἐπεὶφ
30ἢ ὅταν ἡ ἄφεσις̣ τοῦ β̣α̣σ̣ι̣[λέως ἀ]φ̣ε̣θ̣ῆ̣ι̣. συγγραφοφύλαξ
μισ(θὸς) (δραχμὴ) α. ⁦ vac. ? ⁩
ιζ. ἐμίσθωσεν Νικάνωρ̣ [Ἀλε]ξ̣ανδ̣ρ̣ε̣ὺ̣ς̣ τ̣ῶ̣ν̣ ο̣ὔ̣π̣ω̣ ἐ̣π̣η̣γ̣μ̣έ̣ν̣ω̣ν̣
εἰς δῆμον Ἀμμωνι[έα]   ̣  ̣ τ̣ῶν Μενελάου πρώτων κα̣ὶ̣ (ἑκατοντάρουρος)
Ἀπολλωνίωι Ἐ̣π̣ι̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣κ̣ο̣υ̣ Θραικὶ(*) τῆς ἐπιγονῆς
Traces 6 lines
Fr6,r,3
[εἰ]ς τὸ βασιλικ[ὸ]ν [καθήκοντα (?)⁦ -ca.?- ⁩]
δώσει καὶ ἕξει ἐ̣ξα̣[ί]ρ̣[ετα (?)⁦ -ca.?- ⁩]
σταφυλῆς μνᾶς μ[⁦ -ca.?- ⁩ φοίνικα]
δ̣ὲ̣ ξ̣ηρὸν ὃν βούλ[εται   ̣  ̣]π̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
45καρπῶν χοίνικας ιβ, ἐλαιῶν (ἀρταβ(?)) [- ca.19 -]
τῶν γενομένων πάντων τὸ ἥμισυ, τῆ̣ς̣ δ̣ὲ̣   ̣  ̣[- ca.15 -]
καλάμους δισχιλίους . ἔσ̣τ̣ω̣ δ̣ὲ̣ καὶ ε̣  ̣κ̣  ̣  ̣νο̣σ̣ο  ̣[- ca.14 -]
τὰ δὲ τείχη παρέξεται ἐχ̣υ̣ρ̣ὰ καθʼ ἕκαστον καθό̣τ̣ι̣ α̣  ̣  ̣[- ca.10 -]
  ̣  ̣  ̣  ̣αι ἐπισσκευαζέτω(*) ἐ̣κ̣ τ̣ο̣ῦ̣ ἰδίου, οὗ δʼ ἂν ἐπισκ̣ο̣π̣ῶ̣ν̣   ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
50  ̣  ̣  ̣  ̣σ̣ε̣ται δὲ π̣α̣  ̣  ̣ο̣ις καὶ τὸ τεῖχος τοῦ ἀποδοχίου κ̣α̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
  ̣  ̣  ̣ρος φυτευσάτω δὲ κ̣α̣θ̣ʼ ἕκαστον ἔτος ἃ̣ ἂν α̣  ̣  ̣  ̣  ̣ι φυτὰ [  ̣  ̣  ̣]
σ̣υ̣ν̣τ̣ά̣ξεται ζωοφυτοῦντα καὶ τὰ χώματα ἀναβαλεῖ καθὰ̣   ̣[  ̣]
τ̣  ̣  ̣  ̣ε̣ι καὶ τὸ κτῆμα ἐπισκάψει καὶ παραδείξει καθαρὸν ἀπὸ θρύου
καὶ καλάμου καὶ πάσης β̣ά̣του δ̣ε̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ν,
55ἕ̣ξ̣ει δὲ τῶν φυτῶν <τῶν> ἐνκάρπων (δραχμὰς) μ, τοῦ δὲ νομοῦ (δραχμὰς) κ,
τῶν δὲ νεοφύτων (δραχμὰς) ι, τοῦ δὲ ἀφόρου (δραχμὰς) δ, ἀναστήσει δὲ αὐτῶι
τοὺς περιπάτους καθʼ ἕκαστον θρύον καὶ κάλαμον καὶ β̣ά̣τον,
τὰ δὲ στύμ̣ατα παρέξει Νικάνωρ. ἐὰν δὲ μὴ παρέχηι ἀλλὰ κ̣α̣ὶ̣
ἄ̣λ̣λ̣ο̣ς̣ τινὰ αὐτῶι παρεχης(*), ὑπολογήσει εἰς τὸν φόρον οὗ ἂν τοὺς
60[  ̣  ̣]  ̣[  ̣]  ̣  ̣ς σχῆι τιμὴν ἑκάστου στύμ̣ατος̣(*) καθʼ ὃ ἂν ἀγοράσηι,
ὃ ὑπολογήσει. ἕξει καὶ κη̣λ̣ω̣να(*) δύο ἃ παραδείξει διε̣λ̣θ̣ό̣ντο̣ς,
ἐὰν δὲ μή, ἀποτείσει ἑκάστου κη̣λ̣ω̣νήου(*) (δραχμὰς) δ, ἐὰν δέ τι συντριβῆι, δ̣ώ̣-
σ̣ε̣ι Νικάνωρ ξύλον. ἐὰν δέ τι τοῦ τεῖχος τοῦ κ̣η̣λ̣ω̣νή̣ου(*) πέσηι, αὐτὸς̣   ̣  ̣[  ̣]
  ̣  ̣  ̣  ̣ε̣ταδ̣  ̣  ̣ καὶ τὸ ἀποδόχιον ⁦ vac. ? ⁩ καὶ τὸν (δεκά)χουν. ἐὰν δέ τι
65  ̣  ̣  ̣δ̣ε̣  ̣  ̣  ̣ο̣υ̣ καταβάλη̣ι̣ τ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἀποτείσει καθʼ ὃ ἂν συν
κ̣  ̣  ̣ν̣  ̣  ̣ π̣α̣ρ̣α̣λαμβάνηι Ἀπολλώνιος, Ἀπ̣ο̣λ̣λ̣ώ̣νι̣ος δʼ ὅ̣τ̣α̣ν τοῦ ὕδατος συνπαραλ̣ά̣β̣η̣[ται]
Νικάνωρ, ἐὰν δὲ μὴ συνπαραλ̣ά̣β̣ηται Ἀπολλώνιος δὲ μεταλάβηι τινὰς αὑτῶι,
ἀποτεισάτω̣ (δραχμὰς) κ, καὶ ἐὰν   ̣  ̣  ̣  ̣ ς ἐ̣ργα̣ς  ̣  ̣ ἔχει δὲ
καὶ σκαφῆα(*) β, τρίποδα, δικέλλας β, δ̣  ̣  ̣δ̣ο̣να  ̣[  ̣  ̣], δρέπανον, ἅμ̣αξ̣[αν],
70[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣], ἀξίνην, [ἃ πάντ]α̣ παραδείξει διελθόντος τοῦ χρόνου, <ἢ(?)> ἀποτείσει
[τιμ]ὴ̣ν τ̣ὴ̣ν ἐν τῆι ἀγορᾶι οὖσαν   ̣  ̣  ̣ι̣, ἐὰν δ̣ʼ ἀπολ̣ίπ̣ηι, ἀποτεισά̣τ̣[ω   ̣  ̣],
ὅ̣τ̣αν δ̣ὲ̣   ̣  ̣  ̣  ̣ν καταλίπηι (δραχμὰς) Α καὶ ὃ̣ ἂν ἀπ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τ̣ῆ̣ς̣ ἀναμισθ̣[ώσεως]
βεβαιο̣υ̣  ̣  ̣  ̣  ̣κ̣. ⁦ vac. ? ⁩ μ̣ι̣σ̣(θὸς(?)) (δραχμὴ) α̣ (ὀβολοὶ 4(?)). [συγγρα]φοφύλαξ
  ̣  ̣  ̣ μισ(θὸς) (δραχμὴ) α (τετρώβολον) ⁦ vac. ? ⁩ [⁦ -ca.?- ⁩]
75  ̣  ̣  ̣ (δραχμαὶ) δ.
Traces 7 lines
77-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Fr6,v
00⁦ -ca.?- ⁩ Fr7,r
δ̣. ἐμίσθωσεν Φίλισκος Κυρηναῖος τῶν Ἀνδρίσκο[υ δ (ἑκατοντάρουρος)]
Θέωνι Θέωνος Πέρσηι τῶν ἐπέργων ἀπὸ τοῦ αὑτοῦ κλ(ήρου) π̣ε̣ρ̣[ὶ]
κώ(μην) Λαγίδα γῆς (ἀρούρας) ιϛ φόρου πρὸς χ̣α̣λ̣κὸ̣ν̣   ̣  ̣  ̣  ̣
ε̣ἰ̣ς̣ σκ(*) (ἔτος) ἀπὸ μηνὸς Δύστρου Αἰγυπτίων Ἐπείφ, κ̣[αὶ]
5ἐξέστω αὐτῶι σπείρειν ὁσάκις ἂν βούληται σπέρμασιν οἷς ἂν [θέληι]
κ̣α̣ὶ̣ σ̣η̣σ̣α̣μ̣ε[ύ]ειν ἐν μὲν τῶι σκ(*) (ἔτει(?)) ἀρούρας πέντε ἐ̣ν̣ δ̣ὲ̣ [τῶι]
ε̣κ̣(*) (ἔτει(?)) ἀρούρας πέντε Traces
Traces 3 lines
11μισθός Traces
συγγραφοφύλαξ Traces
Traces 15 lines
28[ἐμίσ]θ̣ω̣σ̣ε̣ν̣ Πτολεμαῖος Ἡρακλε̣ώ̣της δεκα(νικὸς) κλ(ηροῦχος)
[Φιλίσ]κωι Κυρηναίωι τῶν Ἀνδρίσκου δ (ἑκατονταρούρωι)
30[ἀπὸ τοῦ α]ὑτοῦ κλ(ήρου) γῆς (ἀρούρας) λϛ ἐκφορίου π̣υ̣(ροῦ) ἀ̣ν̣ὰ̣
[  ̣  ̣  ̣ κα(?)]ὶ̣ χ̣ό̣ρτου ἀρούρας β̣ κόψει τ̣  ̣  ̣ ἀναν̣ε̣  ̣  ̣ο̣ντ̣  ̣ς
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ου̣ τ  ̣  ̣  ̣α̣ (δραχμ ) μ, ἀρε̣σ̣τ̣ὰ̣ ἀ̣χ̣ύρ̣ου   ̣  ̣  ̣  ̣ς̣.
μισ(θὸς) (δραχμὴ) α (ὀβολὸς). ⁦ vac. ? ⁩ συγγραφοφύλαξ ⁦ vac. ? ⁩
[ἐμίσ]θωσεν Ἀρίστων Ἀθηναῖος τῶν Ἀνδρίσκου (ἑκατοντάρουρος)
35[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ι̣ω̣ι Σολεῖ τῶν Πτολεμαίου το̣ῦ̣ Να̣υ̣τ̣ᾶ̣ γ ἱπ̣[(παρχίας)]
[ἀπὸ] τ̣ο̣ῦ̣ [α]ὑτοῦ κλ(ήρου) γῆς ρ ἐκφορίου ἑκάστην (ἄρουραν) [π]υ(ροῦ)
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] καὶ χόρτου τ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ χωρὶς τοῦ ἐκφορίου
καὶ καταστήσει ἢ ἀποτει(*) (δραχμὰς) μ, καὶ ἀχύ(ρου) ⁦ vac. ? ⁩ γ
ἢ̣ ἀποτείσει (δραχμὰς) κ, εἰς σκ(*) (ἔτος). συγγραφοφύλαξ
40μισ(θὸς) (δραχμὴ) α (τριώβολον). ⁦ vac. ? ⁩
——
ἐμίσθωσεν Ἀρίστων Ἀθηναῖος τῶν Ἀνδρίσκου
Πτολεμαίωι τ̣ῶ̣ν̣   ̣  ̣  ̣[  ̣]ν̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]χ̣ο̣υ̣ γ ἱππ[α]ρ[χ]ί(ας)
ἀπὸ τοῦ <αὑτοῦ κλήρου> γῆς ρ̣ ἐκφορίου πυ(ροῦ) λδ ἄνευ <σπέρματος> εἰς ζκ(*) (ἔτος).
ἐξέστω σπείρειν καὶ σησαμεύειν τοῦ αὐτοῦ ἐκφορίο[υ].
45,msκα Α̣
45μισ(θὸς) (δραχμὴ) α (τριώβολον). ⁦ vac. ? ⁩ συγγραφοφύλαξ ⁦ vac. ? ⁩.
Fr8,r,1
⁦ -ca.?- ⁩ Fr8,r,2
ἐμίσθωσεν Λ̣α̣[- ca.12 -]  ̣ε̣ν̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣ι̣ς̣[  ̣  ̣  ̣]
μ̣α̣  ̣  ̣δ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ρω̣ι̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ Ἀ]ν̣[τ]ιπ̣ά̣[τρ]ου̣
Π̣α̣φ̣λ̣α̣γ̣ό̣νος τῆς ἐ̣π̣ι̣γ̣ο̣ν̣ῆ̣ς̣ [ Πέρ(?)]σηι [Ἀ]ντιγόνου
Ἀμφιπολείτηι(*) τῆς ἐπιγονῆς μ̣[ετὰ] ὧ̣ν Δ̣  ̣[  ̣  ̣]τος
5Θηβαῖος γεωργὸς βασιλικὸ[ς   ̣  ̣]  ̣ ἀ̣π̣[ὸ] ρ (ἀρουρῶν)
ὧ̣ν ἔχει παρὰ τοῦ π̣  ̣  ̣  ̣  ̣ρου  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣] τ̣ο̣ῦ̣ α̣ὑ-
τοῦ κλ(ήρου) τοῦ ὄντος περὶ κώ(μην)   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ (ἀρούρας)   ̣] αἵ εἰσιν
ἀπὸ ⟦νότου τῆς⟧ \τῆς κεφαλῆς/ τ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣] ἐκφορίου
ἑκάστην (ἄρουραν) πυ(ροῦ) (ἀρτάβας) β ἄν[ευ] σ̣π̣έ̣ρ̣μ̣[ατος ἀκί]νδυνον κ̣α̣ὶ̣ <ἀνυπόλογον>,
10ἐξέστω δὲ αὐτοῖ[ς - ca.12 -]ι̣ σπ̣ε̣ί̣ρ̣ε̣ι̣ν
ὁ̣σά̣[κις] β̣[ού]λ̣ο̣ν̣τ̣αι ἕως [- ca.9 -]  ̣ τοῦ εκ(*) (ἔτους(?))
ἐφʼ ὧι ἐ̣ργωνται(*) κοινῆι [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τῆς] μισσθώσεως(*)
ἀπὸ μηνὸς Ἐπεὶφ τοῦ ε̣κ(*) (ἔτους(?)) κ̣α̣[  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣]  ̣ (δραχμ(?)) ι̣
——
μισ(θὸς) (δραχμὴ) α. \Ἀρτεμισίου τὸ̣ π̣ρ̣ος  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]/ συγγραφο[φύλαξ   ̣  ̣]βα  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣] (ἑκατοντάρουρος).
15ἐδάνεισεν Ἄ̣ρε̣ι̣ο̣ς̣ [- ca.10 - τ]ῆς ἐπιγονῆς
Ἀντιγόνωι Ἀντιπάτρου   ̣[- ca.13 - χ]αλκοῦ (δραχμὰς) ιδ
τόκου ὡς β (δραχμῶν) τῆι μνᾶι κατὰ μῆνα ἕκ[αστ]ο̣ν̣, ἃς
ἀποδότω τοὺς μὲν τόκους κατ[ὰ μῆνα ἕκ]α̣σ̣τον
τὰς δὲ ιδ ἐν μηνὶ   ̣[- ca.10 -] τοῦ (ἔτους) σκ(*).
20μισ(θὸς) (τετρώβολον). ⁦ vac. ? ⁩ συγγραφοφύ[λαξ]
⁦ vac. ? ⁩ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ Ἀν]δρονίκου.
γ, [δ], ε, ϛ· οὐ[θ]έν.
ζ̣. ⁦ vac. ? ⁩ ἐδάνεισεν   ̣  ̣[  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ς Ἀφροδεισίου
[⁦ -ca.?- ⁩ Ἀν]τιοχεὺς τ[ῆς ἐπιγ]ονῆς Καλλικράτηι
25Π̣έρ̣σ̣η̣ι̣ τῶν Πτολεμαίου τ  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] καὶ τῆς δ (ἑκατονταρούρωι) χαλκοῦ
νομίσματος (δραχμὰς) ρ ἄτοκον Traces
Traces 4 lines
28-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Fr8,r,3
00⁦ -ca.?- ⁩ Fr8,v,1
00⁦ -ca.?- ⁩
00ἔνσειμος(*)
Fr8,v,2
β
Φ̣ιλ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣] ὡς (ἐτῶν) ν
εὐμεγέθης μελίχρως
μ̣ῆ̣λ̣α μείζονα οὐλὴ πα-
5ρὰ κροτάφωι δεξιῶι.
Ἑρμίας ὡς (ἐτῶν) με
μέσος μεγέθ̣ει μελάνχρως
κλασστόθριξ(*) οὐλὴ παρὰ
κροτάφωι δεξιῶι.
10Ἀντίγονος ὡς (ἐτῶν) λ
μ̣έ̣σος μεγέθει μελίχρως
{μ̣ε̣λ̣ί̣χ̣ρως} ἀναφάλαντος
[φα]κ[ὸ]ς ἐπὶ   ̣  ̣  ̣β̣ο̣υ̣ ἀριστερο̣[ῦ].
——
Ποσειδώνιος ὡς (ἐτῶν) λ
15μέσος μεγέθει μελίχρως
φ̣α̣[κὸς] ἐ̣ν̣ μ̣έ̣σ̣ω̣ι̣ προσώπωι
ἀναφάλακρος.
——
Fr9,1
00⁦ -ca.?- ⁩
00ἐὰν παραγένητ[αι]
Fr9,2
Traces 17 lines
18τρ̣οφεύειν μηδʼ ἐνκαλέσειν πρ  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
μηθὲν ἐὰν παραγένηται εἰς Ὀξύρυγχα τ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
20[  ̣]  ̣  ̣ο̣  ̣  ̣  ̣  ̣ρ  ̣  ̣  ̣σ̣ει δὲ καὶ ἄλλας ἡμέ[ρας ⁦ -ca.?- ⁩]
Traces 1 line
22[  ̣  ̣  ̣]
25ιδ.
ἐμίσθωσεν Καλλικράτης Ἀπολλωνίου Πέρση[ς τῆς ἐπιγ(ονῆς(?))]
27,ms(ἔτος) κ
Πα̣ῶ̣τι Ὥρου Ἑρμοπολείτηι(*) καὶ Λεω̣ν̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
Ἑρμοπολείτηι(*) φυλακείτηι(*) ἀπὸ τοῦ κλ(ήρου) [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
  ̣  ̣τ̣ος οὗ ἔχει ἐκ βασιλικοῦ περὶ κώ(μην) [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
30γῆς (ἀρούρας) ι̣ε, ὃν καὶ αὐτὸς μεμίσθωτ[αι κατὰ]
[συγγραφὴν μισθώσ]ε̣ω̣ς̣ τ̣ὴ̣ν̣ κειμένην παρ[ὰ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
εἰς (ἔτη) β, τοῦ μ[ὲν σ]κ(*) (ἔτους) ἐκφορίου ἑκ[άστην (ἄρουραν)]
π̣υ̣(ροῦ) ἀρ(τάβης) α 𐅵, τοῦ ζκ(*) (ἔτους) ἐκφορίου ἑκάστη[ν (ἄρουραν) πυ(ροῦ) ἀρ(ταβ )   ̣]
ἄνευ σπέρματος. ⁦ vac. ? ⁩ συγγραφοφύλαξ [⁦ -ca.?- ⁩]
35μισ(θὸς) (δραχμὴ) α. ⁦ vac. ? ⁩ Εὐσ̣τ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ιε· οὐθέν. ⁦ vac. ? ⁩ ιϛ· [οὐθέν.]
[α]ζ. ἐμίσθωσεν Ὀνήτωρ Κρὴς τ̣[ῆς ἐ̣π̣ι̣γ̣ο̣ν̣ῆ̣ς̣]
Καλλικράτηι Ἀπολλωνίο[υ ⁦ -ca.?- ⁩]
τὸν αὑ(τοῦ) κλ(ῆρον) περὶ κ̣ώ̣(μην) καθʼ ἑκασ̣[τ ⁦ -ca.?- ⁩]
40,msδ̣ι̣π̣ρ̣(  ) (δραχμ) δ̣ύ̣ο̣
40ἐκφορίου τοῦ παντὸς   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
μισ(θὸς) (δραχμὴ) α. ⁦ vac. ? ⁩ συγγραφοφύλαξ   ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ιη· οὐθέν. ιθ. ὁμολογεῖ Α̣[⁦ -ca.?- ⁩]
Πέρσης τῆς ἐπιγ[ονῆς ⁦ -ca.?- ⁩]
Fr10,1
Traces συγγραφοφύλαξ
ὁμολογεῖ Κτήσα̣ρ̣χ̣ος Τιμοφάνους Χ̣ῖος τῆς ἐπιγονῆς
[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ώρωι τῶι Στρουθ̣ο̣ῦ̣ τῶι περι
[  ̣]ναρ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ε̣κλ̣ε̣  ̣  ̣  ̣  ̣α̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐντεύξεως
5[ἣ]ν̣ ἀ̣νέν̣ε̣γ̣κ̣εν εἰς τὸ τοῦ βασιλέως ὄνομα Ἀ̣φ̣θ̣ο̣-
[ν]ή̣τωι τῶι στρατηγῶι καὶ Ζήνωνι τῶι πρὸς τῶ̣ι
[σ]υ̣ν̣τάγμ̣α̣τ̣ι τεταγμένωι τ̣ῶν   ̣  ̣  ̣  ̣κα (ὀβολ 5)
[π]α̣ρὰ̣ τῆς θυγατρὸς Ἀγαθοκλέ̣ας μηδὲν ἔτ̣ι
[ἐ]γ̣καλεῖν. ⁦ vac. ? ⁩ συγγραφοφύλαξ Μένανδρος κλ(ηροῦχος).
10μισ(θὸς) (δραχμὴ) α.
[  ̣]  ̣ οὐθέν.
Traces 1 line
13[⁦ -ca.?- ⁩]
⁦ -ca.?- ⁩
Fr10,2
καθαρὸν ἕως τοῦ νεοφύτου, τῶι
δὲ τρίτωι τὸν ⟦  ̣  ̣ε  ̣  ̣⟧ τρίτον
πλινθίσοντ̣α̣ι̣ π̣λ̣ὴν ὅσο̣υ̣ ἂ̣ν(*)
ἦ̣ι̣ αὐτῶι(*) καθαρό̣ν, καὶ τὸ νεόφυ-
5τον παρέξονται καθαρὸν ἀπὸ θρύο[υ]
(δραχμὰς) ρ, καὶ ἕξουσι ὡ̣ς̣ δ̣ά̣[ν]ει̣ο̣ν (δραχμὰς) ι,
τεμοῦσιν δ̣ὲ̣ κ̣α̣ὶ̣ εἰς ξύλον τὴν̣
ἡμιση(*), τὴν δὲ ἡμιση(*) εἰς κα̣ρ̣π̣ὸν
καὶ ἐπὶ τὰ̣ λ̣οιπ̣ὰ εἰς τὰ̣ δ̣έ̣ο̣ν̣[τα],
10ἐὰν δὲ μή, ἕξουσι ἀ̣ν̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
ἔχουσι δὲ καὶ σκαφειν(*) ἀπὸ τ̣ο̣υ̣  ̣  ̣  ̣  ̣,
τὴν δὲ παλαιὰν ἄμπελον αν̣τ̣  ̣  ̣  ̣ου
[  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣κάειν   ̣  ̣δ  ̣και̣  ̣  ̣  ̣  ̣
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] π̣λ̣έ̣ο̣υ̣ς τοὺς ὑπ̣α̣ρ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
15[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] αὐτοῖς σ  ̣  ̣τα̣στ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[⁦ vac. ? ⁩] συγγραφοφύλαξ
Μένανδρος Αὔ̣τ̣ιδ̣ος κλ(ηροῦχος).
μισ(θὸς) (δραχμὴ) α (τριώβολον).
Fr11,r
00Traces 31 lines
00Ζήνων Ἰᾶπυξ τῶν Ἀνδρίσκο[υ ⁦ -ca.?- ⁩]
00Ἑρμήσανδρος Ἀρκάς
Fr11,v,ctr
00Traces 8 lines
00Μυρτὼ Φίλωνος
00⁦ -ca.?- ⁩
Fr11,v,msup
(perpendicular) (ἔτους) σκ(*) Φαρμοῦθι α̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
(perpendicular) συγγραφαὶ [⁦ -ca.?- ⁩]
(perpendicular) μισσθὸς(*) (δραχμ ) [⁦ -ca.?- ⁩]
(perpendicular) κενὰ (δραχμ )   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
Fr12,1
Traces 5 lines
6[μηνὸς Ἀρτ]εμισίου Αἰγυπτίων δὲ Μεσορή
Traces 1 line
8[⁦ -ca.?- ⁩ ἐὰν δὲ μ]ὴ χρήσηται τῆι κοινῆι εἰ̣[σόδ(?)]ωι
[καὶ ἐξόδωι ?, ἀποτείσει] ἐπίτιμον (δραχμὰς) ρ
⁦ -ca.?- ⁩
Fr12,2
00⁦ -ca.?- ⁩ Fr13
[ἐμίσ]θωσεν Θευκλῆς Πισίδης εἰλάρχη[ς](*)
⁦ -ca.?- ⁩
3-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Fr14,r
00Traces 7 lines
00κλ(ήρου(?)) ὀρφανοῦ (ἑκατονταρούρου)
00⁦ -ca.?- ⁩
Fr14,v
00⁦ -ca.?- ⁩
00[πα]ραβολὴ (δραχμαὶ) δ.
Fr15,r,1
00⁦ -ca.?- ⁩ Fr15,r,2
00⁦ -ca.?- ⁩ Fr15,v
κα. συγγραφαὶ ιθ.
μισ(θὸς) (δραχμαὶ) κ (διώβολον),
κενὰ (δραχμαὶ) β (ὀβολοὶ) β 𐅵,
ἀνάλωμα (δραχμαὶ) β (ὀβολοὶ) ε 𐅵 τέ(ταρτον ὀβολοῦ) ,
5πυρῶν (δραχμαὶ) β,
[(γίνονται) (δραχμαὶ)] κζ (διώβολον) τέ(ταρτον ὀβολοῦ)
  ̣  ̣  ̣  ̣ων ἀπέχει   ̣  ̣  ̣  ̣
Traces 2 lines

Apparatus


^ Fr1,r,2.4. corr. ex   ̣  ̣
^ Fr1,r,2.7. corr. ex   ̣
^ Fr1,r,2.7. corr. ex 𐅵̣
^ Fr1,r,2.32. corr. ex   ̣  ̣  ̣
^ Fr1,r,2.36. l. Θρᾷξ
^ Fr1,r,2.43. l. τού<του>
^ Fr1,r,2.44. corr. ex   ̣
^ Fr1,r,2.46. l. Π<τ>ολεμαῖος
^ Fr1,v,2.5. corr. ex   ̣
^ Fr1,v,4.25. corr. ex ⟦σ̣υ̣γ̣γ̣α̣φ⟧
^ Fr1,v,4.27. l. μέν
^ Fr2,r,2.3. l. Θρ<ᾳ>κὶ
^ Fr2,r,2.25. l. Θρᾳκὸς
^ Fr2,r,3.51. l. Π<τ>ολεμαῖος
^ Fr2,r,3.57. l. τέσσαρας
^ Fr2,v,1.4. corr. ex   ̣υστρου
^ Fr3,r,2.6. l. παραγ<γ>έλληται
^ Fr3,v,1.14. corr. ex β̣α̣σ̣ι̣λ̣
^ Fr3,v,1.21. l. Καλλισθένους
^ Fr3,v,1.26. l. Ἑρμοπολίτηι
^ Fr3,v,1.29. l. κϛ
^ Fr3,v,1.31. l. κϛ
^ Fr3,v,2.30. l. κϛ
^ Fr4,r,1.2. l. Σαλαμίνιος
^ Fr4,r,1.3. l. Κυρην<α>ίας
^ Fr4,r,1.5. l. ποιήσειν
^ Fr4,r,1.23. l. Θρᾷξ
^ Fr4,r,1.23-24. l. Ἑρμοπολί|του
^ Fr4,r,1.46. l. ἐμίσθωσεν
^ Fr5,r.3. l. Κυρην<αί>ωι
^ Fr5,r.11. corr. ex περσου
^ Fr5,r.12. l. Θρᾳκὶ
^ Fr5,r.14. l. ὁπόσαι
^ Fr5,r.20. corr. ex ϛ
^ Fr5,r.22. l. κϛ
^ Fr5,r.28. l. Νικόστρατος
^ Fr5,r.28. l. Θρᾷξ
^ Fr5,r.29. l. Ἰδουμαίωι
^ Fr5,r.36. l. Ἑρμοπολίτου
^ Fr5,r.37. corr. ex   ̣ραιξ, l. Θρᾳκί
^ Fr5,r.38. l. πάν<των>
^ Fr5,r.39. corr. ex   ̣  ̣  ̣
^ Fr5,r.41. l. ἀποδώσουσιν
^ Fr6,r,2.3. l. φυλακιτικὸν
^ Fr6,r,2.10. l. κϛ
^ Fr6,r,2.14. corr. ex καιατονταρουρος
^ Fr6,r,2.20. l. ἀκινδύνου
^ Fr6,r,2.20. l. ἀνυπολόγου
^ Fr6,r,2.21. l. κϛ
^ Fr6,r,2.21. l. αὐτῶι
^ Fr6,r,2.34. l. Θρᾳκὶ
^ Fr6,r,3.49. l. ἐπισκευαζέτω
^ Fr6,r,3.59. l. παρέχηι
^ Fr6,r,3.60. corr. ex στυμ̣ατου
^ Fr6,r,3.61. l. κηλών<ει>α
^ Fr6,r,3.62. l. κηλωνείου
^ Fr6,r,3.63. l. κηλωνείου
^ Fr6,r,3.69. l. σκαφεῖα
^ Fr7,r.4. l. κϛ
^ Fr7,r.6. l. κϛ
^ Fr7,r.7. l. κε
^ Fr7,r.38. l. ἀποτεί<σει>
^ Fr7,r.39. l. κϛ
^ Fr7,r.43. l. κζ
^ Fr8,r,2.4. l. Ἀμφιπολίτηι
^ Fr8,r,2.11. l. κε
^ Fr8,r,2.12. l. ἐργάσονται
^ Fr8,r,2.12. l. μισθώσεως
^ Fr8,r,2.13. l. κε
^ Fr8,r,2.19. l. κϛ
^ Fr8,v,1.00. l. ἔνσιμος
^ Fr8,v,2.8. l. κλαστόθριξ
^ Fr9,2.27. l. Ἑρμοπολίτηι
^ Fr9,2.28. l. Ἑρμοπολίτηι
^ Fr9,2.28. l. φυλακίτηι
^ Fr9,2.32. l. κϛ
^ Fr9,2.33. l. κζ
^ Fr10,2.3. corr. ex   ̣  ̣
^ Fr10,2.4. corr. ex κυτωι
^ Fr10,2.8. l. ἡμίσειαν
^ Fr10,2.11. l. σκαφεῖον
^ Fr11,v,msup.1. l. κϛ
^ Fr11,v,msup.3. l. μισθὸς
^ Fr13.1. l. ἰλάρχη[ς]

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

APIS Translation (English)

Antiphanes has lent to Dorion son of Apollonios (and) to Ariminaios (?) 100 drachmas of bronze produced to view until the month Dystros, or Pachon by the Egyptian calendar, of the said year. They shall pay in three instalments, in Hathyr 40 drachmas, in Tybi 30 drachmas and in Pachon 30 drachmas. Sureties for the monthly payments Eutychos son of Apollonios, Leonidas son of K�, Sontophoes daughter of Neileus with her guardian the aforesaid. Antiphanes has lent to Dorion son of Apollonios � artabas of wheat. This is the further loan due from Dorion for the rent of the orphan's holding of Antiphanes in the [.]6th year. Repayments in Daisios or whenever the release of crops is given by the king. The same sureties.

APIS Translation (English)

The 26th. Pay, 1 drachma; ?, 1 drachma 2 obols; ?, 2 drachmas ?, 1 drachma 1 obol. (Col. II) 10th. 12 contracts pay, 14 drachmas 3 obols. Expenditure: 8 drachmas 3 obols? Oil, 1 drachma; Remainder: 5 drachmas.

APIS Translation (English)

Aristion, Cyrenaean, decurio of the troop of Me[-], has leased to Petemous son of Harmiysis, Arabian, cultivator, and to Tauros son of Ptolemaios, Thracian of the epigone, his holding which he has from the state near the village of Arsinoe, consisting of 36 arouras, at a rent of 8 1/2 (artabas) per aroura, without seed, namely half his holding; and he shall deliver the rent in the month Dystros. Charge 1 drachma. Keeper of the contract, Kleonymos. 16th. Apollonides son of Apollonios, from Aenos, acknowledges to Apollonios son of Dionysios, Cyrenaean of the epigone, that he has undertaken the work allotted him and will clear � the garden of Herakleides on the left, and he has received from Apollonios the prepayment of 10 drachmas. Charge 4 obols. Keeper of the contract, N.N. 17th. Mousaios son of Simon, Jew of the epigone, has lent to Lasaites son of Iz�is, Jew of the epigone, 108 bronze drachmas at par, with interest at 2 drachmas per month�. Keeper of the contract, Dositheos. Charge 4 obols. 18th, 19th: nothing. 20th: nothing. 21st. Nikaia daughter of Amyntas, Macedonian, with her guardian N.N. son of Bizones, Thracian of the epigone, acknowledges to Strouthos son of N.N. and Philasterios son of Eukrates, Persian, that she has received from Strouthos in respect of all the matters about which she presented petitions 20 drachmas up to Panemos of the xxth year. Charge 1 drachma. Keeper of the contract, Menandros. 22nd. Trochinides, Boeotian, of the guard and 4th hipparchy (?), holder of 100 arouras, has leased to Ptolemaios son of Demetrios, Prienian of the epigone, from his holding which he has near the village of Lagis 10 arouras of land at a rent of 2 artabas of wheat for each aroura, without seed, subject to no risk of loss, for 3 years; and he shall continue to cultivate them � Charge 1 drachma. Keeper of the contract, N.N. 20th, 23rd: nothing.

APIS Translation (English)

(lines 1-29) Phaophi 1, Panemos 12. Ptolemaios son of Stephanos, Salaminian of the epigone, acknowledges that he has received from Theutime daughter of Herakleides, of Cyrene, with her guardian N.N. as the dowry of her daughter Theuxena, 700 bronze drachmas at par on condition that he shall make a contract of cohabitation, and if (with the concurrence) of her father Herakleides Theutime or Theuxena (demand back?) the dowry, he shall repay it without deduction of all expenses; and for � Stephanos provides 200 drachmas out of the dowry. Keeper of the contract, Agenor son of Sisines. Charge [.] drachma(s?). (�) Keeper of the contract, Isokrates son of Meidias. Krates son of N.N., Macedonian of the epigone has lent to Themistos son of Olymp[--] 20 drachmas of bronze at par, visible, the rent being included for twelve months from the 10th of Hyperberetaios. And if he does not pay back within the period mentioned as is written above. (the sentence was not finished) Charge 1 drachma, 4 obols. Keeper of the contract, Trochinides. And[--], Thracian of the first men of Menelaos from the Hermopolite nome and the fourth hipparchy, has lent to Eutychis daughter of Tarrhios, with her legal guardian Syros son of Zenodotos, xx of the epigone, 48 drachmas of bronze at par, legal, visible, for 12 months from the aforementioned month, the rent being at two drachmas per mna each month. Security for the payment of the 48 drachmas is Syros, her guardian aforementioned. Charge 1 dr. Keeper of the contract is Antiphanes 100-arouras-holder.

APIS Translation (English)

Panemos, Hathyr 1st. Parmenon, Macedonian, one of the persons not yet admitted to the hipparchy, 100-arouras-holder (?), has leased to Andronikos son of Basilides, Cyrenaean, from his own holding that he own near the village Philopator, the half part, the rent being 3 artabas of wheat without seed, free from all loss, (�). Charge 1 dr. Keeper of the contract, Agathon, 100-arouras-holder. Tryphon son of Anaximenes, xx of the epigone, has leased to Simon son of Antipater, Persian of the epigone, and to Zenodotos son of Charidemos, Thracian of the epigone, from his 100-arouras cleruchis holding that he owns near the village Kerkeosiris, 27 arouras, which are based on land measurement (geometria), the boundaries of which are, on the north .., east .., west, south the dry land of the holding (�), the rent of each aroura being 5 1/2 artabas of wheat without seed; and they will harvest the wheat and they will give at the time when Tryphon orders them (to do so) in the 26th year and they will deliver it to the granary in Alexandria, and if they do not harvest (�) 10 drachmas, how often they want, with the seed which they choose except sesame. Penalty for the rents for Kerkeosiris, 30 drachmas. Charge 1 drachma, 1 obol. Keeper of the contract is Agathon, 100-arouras-holder. 6th. Nikostratos son of Monimos, Thracian of the epigone, has leased to Bar[--] son of Ammonios, Idymenaean, the fig-plantation which he has � 8 artabas of wheat and 2 drachmas of coined bronze, which he will pay in Xandikos, which is Mesore in the Egyptian calendar, or whenever the release is made from the king, in the holding. Charge 5 obols. Keeper of the contract, Platon son of Timagenes. 7th. Nikanor son of Menon, Alexandrian not yet admitted to the deme Ammonieus, one of the first class from the Hermopolite nome of the troop of Menelaos and 100-arouras-holder, has sold to Apollodoros son of Neoptolemos, Thracian, Dorion son of Theon, Cretan of the epigone, and Ptolemaios son of Dorion, Cretan of the epigone, the produce of all the fruit-trees and all the vines of the garden at the village of Arsinoe at a total rent of .. Drachmas of bronze, on condition that they shall pay the dues to the treasury from the produce of the garden. They shall pay everything in the month Thoth �, and shall deliver as extras fruit from the date plantation.