Papyri.info

sign in

cpr.4.162 = HGV CPR 4 162 = Trismegistos 82291DDbDP transcription: cpr.4.162 [xml]

[- ca.10 -]ⲩ̣ⲧⲉ(*) ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲡⲁ ⲇⲁⲙⲓⲁⲛⲉ ⲉⲓⲥϩⲁⲓ   ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ⲡ̣ⲱⲣ  ̣  ̣  ̣ ⲛ̣ⲁⲕ ⲧⲁⲣⲉⲕⲣ ϩⲱⲃ ⲛⲁⲓ ϩⲱⲥ(*) ⲣⲱⲙ ⲛ̣ϩⲱⲧⲣ ⲧⲁ̣ⲧ̣ⲓ̣
ⲛⲁⲕ ϩⲁ ⲡⲉⲕⲃ̣ⲏ̣ⲕⲉ ⲛⲟⲩϩⲟⲗⲟⲕⲟⲧⲧⲓⲛ̣(*) ⲙⲛ̣ ⲟ[ⲩ]ⲧⲣⲓⲙⲏⲥ̣ⲓⲟⲛ(*) ⲛ̣-
ⲛⲟⲩⲃ ⲙⲛ̣ ⲙⲁ̣ⲁⲃ ⲛⲉⲣⲧⲟϥ ⲥⲟⲩⲟ ⲙⲛ̣ ⲙ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣ⲟⲩ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣(*)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --(?)

Apparatus


^ 1. or [ϩⲙ ⲡⲟⲩⲱϣ ⲙⲡⲛⲟ]ⲩ̣ⲧⲉ, or [ϩⲙ ⲡⲣⲁⲛ ⲙⲡⲛⲟ]ⲩ̣ⲧⲉ
^ 2. i.e. Greek ὡς
^ 3. i.e. Greek ὁλοκόττινος
^ 3. i.e. Greek τριμήσιον
^ 4. or ⲙⲛ[ⲧⲥⲛ]ⲟⲟⲩⲥ ⲛⲉⲣⲧⲟϥ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.