Papyri.info

sign in

basp.60.62 = HGV BASP 60 (2023) S. 62 = Trismegistos 988032DDbDP transcription: basp.60.62 [xml]

fragment a
[⁦ -ca.?- ⁩ γ]ρ̣ά̣ψαι δι’ ἐγγρά̣πτων παραγίνεσθ[α]ι̣ πρὸς τὴν
[⁦ -ca.?- ⁩ ἀπέσ]τ̣α̣λ̣κ̣έν τ̣[ι]να τὸν ἐμφανιοῦντα τὴ̣ν αἰτίαν
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣εσταλμένων ὡς κυρίων κ̣[α]θεστώτ̣ω̣[ν]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣ε̣α̣ρ̣[  ̣]  ̣νου [τ]ῶν δ̣ι̣ασαφουμένω̣ν̣ κτηνῶ[ν]
5[⁦ -ca.?- ⁩ κ]αταπροειμέναι ὑπὸ τούτων παρακει̣-
[μέν- ⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣] καὶ προσδιεσαφεῖτο παραδεδόσθαι
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣] ο̣ἱ τε̣λ̣ῶναι προσκαταχωρίσαντ̣ε̣ς̣.
[⁦ -ca.?- ⁩ γε]γ̣ε̣νῆσθαι συνεβεβήκει κτή̣νη̣
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ οὔτ’ ε̣ἰ[ς] ἄλλας ἀρχὰς ἐμπεσ[ο]ῦντ[αι]
10[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ων τῶν τε κτηνῶν ἐγδιοικηθέν̣[τω]ν̣
[⁦ -ca.?- ⁩ κα]ταχ[ω]ρισθήσεται εἰς τὸν τῆς̣
[ἐγλήψεως λόγον ⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ ὑπὸ̣ τοῦ Λυσ[ι]μάχου ἐξ[α]ρι-
[θμεῖται (?) ⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ τυχεῖν τ[ὰ] ἐνεστη[κό]τα
[⁦ -ca.?- ⁩]σ̣οντα̣σ[  ̣  ̣]  ̣ξ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣α̣ι[  ̣]τ̣η̣ν̣(*)
15[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣αυτω̣ν ταυ̣τὴ̣ν καταχωρισ̣-
[⁦ -ca.?- ⁩](*)
[⁦ -ca.?- ⁩ περὶ (?)] ὧν εἴπαμεν̣ τ̣ῶ̣ιΣ̣ι̣μ̣ί̣α̣̣ι διὰ(*)
[⁦ -ca.?- ⁩ ἀ]μ̣ελ̣οῦντα τῶν ἀπολειπόντω[ν]
[⁦ -ca.?- ⁩ ἑστ]ηκότων δι[ά]ληψ̣ις
fragment b
[⁦ -ca.?- ⁩] ὡμολογεῖτο διεσ̣τάλθαι̣ τ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ν̣τος παρεγεγόνει α̣υτ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ε̣[  ̣ παρ]α̣γενέσθαι αλλα  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment c

column i
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ωνο̣  ̣  ̣  ̣ι̣ο̣ν̣
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣γ̣αχθη̣  ̣  ̣σ̣αι
[⁦ -ca.?- ⁩]ι̣δ̣ω̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ι̣
[⁦ -ca.?- ⁩]κα̣ι̣χ  ̣τ̣η̣  ̣κ̣ε
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
column ii
πληθῶν ὑπομεμενηκέναι   ̣  ̣  ̣  ̣τ̣άσσεσθαι τὰ καθ̣ήκ̣οντα(*),
δὲ καὶ ἀντὶ τῶν ἐν τῆι ἀπογρα̣φ̣ῆι̣ δηλουμένων κυ[ρίων   ̣  ̣  ̣](*)
κ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τοῖς̣ φυλ̣α̣κ̣[ί̣ταις]   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ ἀ̣ναλαβ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣ε̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
διεσάφουν ἐκτετό̣π̣ισθαι α̣λ̣λ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5  ̣ν̣ο̣ν̣το- ca.9 -[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣]  ̣  ̣  ̣τησωφ̣ο̣υ  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment d
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[- ca.20 -]ε̣ν̣καρ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.10 -]  ̣η̣ν̣τοτησε̣ιμηκ  ̣τοισ- ca.9 -
[- ca.5 - τῆς πε]ρ̣ὶ̣ το̣ύ̣των ἐπισκέψεως ἐν̣ κ̣ι̣ν̣ω̣[  ̣]
[- ca.10 -]αγω̣ν τὴν ὑπ’ αὐτῶν τ̣ι̣μ̣ὴ̣ν̣κα(*)
5[- ca.9 - Νί]καρχον καὶ τοὺς πρὸ{σ}δεδηλωμ[έν]ο̣υ̣ς̣
[- ca.7 - Λυ]σιμάχου   ̣  ̣  ̣ τοῖς σ  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.6 -] Νικά̣ρχου̣ οὐχ ὑπακούσα̣ντος επ  ̣δ̣  ̣ε̣σ̣
[- ca.10 -]των κα̣τ̣αν̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]σδ̣ιω̣ κ̣ω̣μ̣ο̣γ̣ρ̣(αμματε- )
[- ca.6 -]  ̣[  ̣  ̣]  ̣μ̣ονον ο̣ι̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]π̣  ̣ κατακεχωρισμένης
10[  ̣  ̣  ̣  ̣]επ[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ω̣στε̣κτ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣εκ[  ̣]σ̣ε̣ν̣ καὶ ὑπέσχη̣-
[τα]ι   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ διεξαγωγὴν αλλα  ̣[  ̣]εξ[  ̣]  ̣νδ̣ρ̣  ̣  ̣α̣ς
fragment e
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ρ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣τ̣  ̣[  ̣]  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣πατ̣ε̣  ̣ε̣ν̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5[μ(?)]ενης λόγον καὶ [⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣ημ̣ενα κεγ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[- ca.12 -]ν̣τα κα̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
τῆς ἁρμοζούσης ἐ̣πιπ̣[λήξεως], συνεκρ̣[ίναμεν]
ἀ̣π̣ογρα̣φὴν κτηνῶν ἐγδιοικηθῆνα[ι ⁦ -ca.?- ⁩]
θῆναι εἰς̣ τὸν τῆς ἐγλήψεως λόγον π[⁦ -ca.?- ⁩ μετα-]
10πέμψ̣[εσθαί] τιν̣α αὐτοπτὴν πρὸς τ[ὴν πέρι τούτων (?)]
διεξαγωγὴν̣ ἢ ὅτι ἔσται τις ἐπιστα̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
——
δι’ εἰσαγωγέως Σαραπίων[ος]
τοῦ Διονυσ[ίο]υ ⁦ vac. ? ⁩

Apparatus


^ a.14. or τ̣η̣ν̣[⁦ -ca.?- ⁩]
^ a.15-16. or καταχωρισ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
^ a.16-17. or δια|[⁦ -ca.?- ⁩]
^ c.ii.1. or καθ̣ήκ̣οντα [  ̣  ̣  ̣], or καθ̣ήκ̣οντα [νῦν]
^ c.ii.2. or κυ[ρίων ⁦ -ca.?- ⁩]
^ d.4. or κα[⁦ -ca.?- ⁩]

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.