Papyri.info

sign in

basp.60.76 = HGV BASP 60 (2023) S. 76 = Trismegistos 989138DDbDP transcription: basp.60.76 [xml]

(ἔτους) κδ Ἁθ̣ὺρ ζ πρ[οσ]ά̣ν̣γ̣ελμ̣α̣
Ἀσκληπιάδει ἀρχιφυ(λακίτῃ) τοῦ Πέραν
παρὰ Τοτοῆ̣[τος - ca.5 -]ο̣υ̣ ἰδι̣ώτο̣υ
τῶ̣ν̣ ἐφ̣[- ca.4 -](*) [ἐπ]ε̣λ̣θ̣ὼ̣[ν]
5τῆι ϛ τοῦ Ἁθ̣ὺ̣ρ ἐπὶ τὰς ϛ (ἀρούρας)
ἃς ἔχω ἐν τῶι Φιλοξένου κλ(ήρωι)
κατέλαβο̣ν τ̣[ὴ]ν̣ Φανήσιος βοῦν
νεμομένην ἐν τῶι ὑπάρ-
χοντι ἐν αὐ[τ]αῖς ἀράκωι
10κ̣αὶ μέρο̣ς μέν̣ τι κ̣[αταβεβρω-]
κυῖαν, τὸν δὲ λοι̣π̣[ὸν κατα-]
λελ̣υμ̣ασ̣μ̣έ̣νη̣[ν ὥστε]
καὶ ἀχ̣ρη[στον γεγονέναι(*)]
ὅ̣θ̣εν ἐπιλαβό̣μ̣εν[ος - ca.5 -]
15βοὸς ἀ̣ναγαγὼν [- ca.7 -]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 4. or ἐφ̣[όδων]

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.