Papyri.info

sign in

= P.Herc. 1589 = Trismegistos 140271 = LDAB 140271DCLP transcription: 140271 [xml]

fragment 1
ἔφην φιλ̣[ -ca.?- ]
σοφου π  ̣ [ -ca.?- ]
οὐ μόνο[ν -ca.?- ]
καὶ βουλε̣[ -ca.?- ]
5σ[  ̣ ]ντ̣ον  ̣  ̣ [ -ca.?- ]
τ[  ̣ ]π̣ου πρὸς τ[ῆς συμ-]
βι̣ώσεως α[ -ca.?- ]
τ̣ων μ̣εν  ̣ [ -ca.?- ]
οισ  ̣ [ - ca.10 - τῶν]
10πρακ̣τ̣έ̣ων̣ [ -ca.?- ]
ἀλλα   ̣  ̣  ̣ [ -ca.?- ]
τεροντ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]νεπα  ̣ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ων τοιο̣[υτ -ca.?- ]
fragment 2
[- ca.2 -] τῆς Θεμίστας τ̣[- ca.3 -]
[τῶν] γ̣ραφέντων ἐφ' [Ἡγε-]
[μά]χου πρὸς Λεον[τέα ὑ-]
[πὲρ] τῶν με[ρ]ῶ̣ν ω̣[- ca.4 -]
5[- ca.2 -]κ̣αμ̣εν  ̣ ἃ το̣τ̣[ε - ca.4 -]
Traces 3 lines
fragment 3
[ -ca.?- ]  ̣ ων[ -ca.?- ]
[ca.2 lines missing]
4[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣ [ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]ν̣ομι[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣ Δ̣ι̣αγόρα κ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ α  ̣  ̣  ̣ δ̣ι̣δασκη[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣ οὐδ' ἀ̣ν̣α̣γκασ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ ο̣ι̣ ὑποπ[ -ca.?- ]

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.