Papyri.info

sign in

= P.Herc. Stub = Trismegistos 59744 = LDAB 848Introduction

This papyrus has been digitally edited by Christian Sailer and revised by as part of the Project Anagnosis and the Würzburger Zentrum für Epikureismusforschung

DCLP transcription: 59744 [xml]

fragment 1
[ -ca.?- ] δι[ὰ τ]ῆ̣ς̣ δυνάμ[εως]
δυνήσ[  ̣  ̣  ̣  ̣] νικᾶν [ -ca.?- ]
θηναι [  ̣  ̣  ̣]ειζειν
[3 lines missing]
7[το]ύ̣του   ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]γισμ[ῶ]ν τῶν τοῦδε
[τοῦ] φιλοσόφο[υ]
10[αὐ]τ̣ο̣ῦ π  ̣  ̣να̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ο̣υ̣ πλεον[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]. π̣ε̣ρὶ α[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]τ̣[ -ca.?- ]
fragment 2
[ -ca.?- ]τι οὐ [το]ι̣οῦτον
[εἶναι] οὐδ’ οἷον ὅλω[ς]
[τῶ]ν ὄντων τις ἔνια.
[οὐ δεῖ], φημί, ζητεῖν
5[ταῦτα] διάνοιαν, ἀλ-
[λὰ μόν]ον τις, ἐπεὶ
[ -ca.?- ]τ  ̣οι̣ο̣υ̣ς [  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣π̣ο̣υ
[ -ca.?- ]  ̣ενα [πε]ρ̣ὶ τοῦ
fragment 3
δον̣ [αὐ]τὸν οὐδ[ὲ δυνά-]
μενον νοεῖσθα[ι ὅτι]
χρόνος οὐκ ἂν εἴη πο̣-
τέ, ἀλλ’ εὐθὺς ἐπιβ̣λε̣-
5πόμενον ὅτι τ[οῦ-]
τό τι νοεῖ ἐξ ἀν[ά̣γ-]
κης εν   ̣  ̣ι χρόνον
[ -ca.?- ]δι  ̣
fragment 4
[ -ca.?- ] -ca.?- [ -ca.?- ]
  ̣  ̣ι̣ πολ̣[ -ca.?- ]
α  ̣  ̣π[ -ca.?- ]
  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
5  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
τον[ -ca.?- ]
fragment 5
μνηι διὰ λ̣έξε[ως ἐθισ-]
μούς, ὦ πρὸς θε[ῶν, ὅ-]
τι ταῦθ’ ὁρᾶις θη[  ̣]μ  ̣  ̣
κατὰ δόξας ἰών• [πα]ν-
5τοδαπῶς {πως} γινο-
μένων πραγμάτ̣[ων]
[τί]ς ταράττοι [ἂ]ν ἀ̣-
ε̣ὶ̣ γὰ[ρ] ὄν[τ]α κεν[ὰ]
fragment 6
[ -ca.?- ]ουσ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ο̣ πᾶσιν α[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ν ὁ χ[ρόνος]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
fragment 7
[ -ca.?- ]  ̣ρο̣ς ἂν
[ -ca.?- ]ο καὶ τὰ
[ -ca.?- ]λων ἐσ
[ -ca.?- ] ὁπόταν
5[ -ca.?- ]ξα ἐχαρ
[ -ca.?- ]χενα
[ -ca.?- ]  ̣ν̣υ̣
[ -ca.?- ]  ̣ξι δὲ
[ -ca.?- ε]ὐθ̣ύς τι
fragment 8
ὅτι χ[ -ca.?- ]
——
γὰρ ἐχ[ -ca.?- διὰ τὸ ὀλί-]
γον τὸ μέγα [μετρεῖν]
μὴ προστιθέντο̣[ς ἤ]
5τι ξύλον ἢ ζῶιόν [τι]
ἐζή[τη]σεν [ -ca.?- ]
τις [  ̣  ̣  ̣]οντ  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ὑ]πὸ [τ]ο̣ῦ[δ̣]ε̣ κ̣α̣ὶ̣   ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
fragment 9
[ -ca.?- ]ειν ὅτε καὶ τῆς
[ -ca.?- ]  ̣ ὑπ[  ̣  ̣]ανησ  ̣  ̣
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣ τὸ [π]ερὶ χ[ρ]ό̣-
[νου]  ̣  ̣  ̣ν̣α̣[ -ca.?- ]
fragment 10
[ -ca.?- ] τοὺς ἀνθ̣ρώπους
[γι]νώσκοντας πε-
[ρὶ ταὐ]τοῦ τούτ̣ου,
[ἀ]λλὰ ταὐτῶι μὲν α-
5[ -ca.?- ]εν περὶ οὐδε[νὸς]
[ -ca.?- ]μεθα π[α]ν[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ν[ -ca.?- ]
fragment 11
οὐ γὰρ τοιού[τοις τισὶν]
ἐγχειρήμασι π̣[ρὸς διά-]
νοιαν λόγοι γίνοντ[αι],
ἀλλ’ ὅταν τόδε τ[ὸ]
5προειλημμένον δει-
κνύηι τις κατὰ̣ τὸ ἴδι-
[ο̣ν̣] ὄνομα, εἶτα ἐξ ἀποστή-
[μ]ατος κ̣άτ[ω̣] προσυ[πο-]
μένοντο̣[ς -ca.?- ]
10το̣ῦ̣τ̣ο̣ μεν[ -ca.?- ]
fragment 12
[ -ca.?- οὐ]δέ τίς [ἐσ]τι τόδε τι ἄλ-
λο νομίζειν δίκαιος•
καὶ μά[λ]α εὖ, ἔφη, μοὶ δο-
[κ]εῖς ἅπαντα τὰ προ-
5[ειρη]μένα διειλέχθαι,
[καὶ οὐ]κ ἀνυποπτευ-
[ -ca.?- ]η ποτὲ οὐ
[ -ca.?- ] πολλὰ βα-
[ -ca.?- τ]ὰς ἡμ[έ]ρας
10[καὶ τὰς νύκ]τας [  ̣  ̣]οδι
fragment 13
  ̣[ -ca.?- ]
με  ̣[ -ca.?- ]
σιν εἰς ὅλα̣ [βλέπον-]
τες [κ]ρίνομεν [τὸν]
5βραχ[ὺ]ν καὶ μ[α]κ̣ρ̣ὸ̣ν̣
[χρ]όνο̣[ν] οὐκ ἄ[λλως]
[λογίζοντες•] ἀλ[λ’] ὅσα
fragment 14
ἀλλ’ ἐκ[ -ca.?- ]ερα  ̣
ἀπο  ̣  ̣λ[ -ca.?- ] βρα̣-
χ̣ὺ̣[ν -ca.?- ]ν ἐν α
[ -ca.?- ] μακ[ρὸν -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣
5[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
fragment 15
[μ]ατος τεκ̣μα[ιρόμε-]
νοι, τὰς δὲ γινομ̣[έ-]
νας φαντασίας ἡ-
μῶμ περὶ μεγέθους
5χρόνου μὴ συμφώ-
νους τῶι πλήθει̣ τοῦ
[παν]τὸς ὡς ψευδε̣[ῖς, μη-]
[δὲ πρὸς] τὸ ἄλλο μέγε-
[θο]ς προστυ[πουμένας•]
10[τ]ουτ[ο]νὶ ἔφη [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ον ὅλω̣[ς] βλε[ -ca.?- ]
παρενο[ -ca.?- ]
fragment 16
  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
νοσ[ -ca.?- ]
νον[ -ca.?- ]
τ̣[ -ca.?- ]
5ταυ[τ -ca.?- ]
προ[ -ca.?- ]
ο̣ὐ̣δ[ -ca.?- ]
fragment 17
[ -ca.?- ἔ]χ̣ομέν [τινα φαν-]
τα[σ]ίαν τ[ῶ]ν ἡμε-
ρῶν καὶ νυκτῶν,
καθ’ ἣμ μῆκός τι νο-
5[ο]ῦμεν περὶ αὐτὰς
[κατα]μετρητικὸν
[πασ]ης κεινήσεως• οὐ
[γὰρ] θέλομεν αὐτο[ὶ]
[ταῖς] αὐταῖς μετ[ρεῖ-]
10[σθαι̣] τό[γ χρό]νον ὡ̣[ς]
[ἡμερῶ]ν̣ [καὶ] νυκ[τῶν]
fragment 18
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
ὄντω̣[ν]
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
ναι[ -ca.?- ]εν  ̣  ̣
5[ -ca.?- ]υν χρ[όνον]
θ̣αι τὸγ κ̣  ̣  ̣  ̣ου  ̣
λαβομεν[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ].αι χρό[ν -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
fragment 19
[τῶι] χρόνω(*) π̣ω[ς] ἅμα
[λαμβά]νεσθαι τ[ὰ] συ[ν-]
[α]μφότερα, τὸν πο-
[λὺν χρόν]ομ μετρεῖ-
5[σθαι καὶ τὸ]ν δια
fragment 20
κον καὶ το[ -ca.?- ]
εἰ ἄρα σοι [π̣ερὶ] τα[ῦτα]
ἐκ τῆς ἐκκειμ[ένης]
λέξεως ὁ λό̣γο̣ς ἦ̣ι̣,
5οὐδ’ ἂν ὀκνήσα[ι]μι οὐ̣
χρόνον εἶναι τὰς ἡ-
μέρας φῆσαι καὶ τὰς νύ-
[κτας οὐ]δ’ ἄμετρον
fragment 21
[ -ca.?- ]ον  ̣  ̣ [παρα-]
[σκ]ε̣υάσ̣α̣ς καὶ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ενος τ[ -ca.?- ]
αιτο[ -ca.?- ]
fragment 22
[ -ca.?- ] τοῦτο μὲν [ὁμο-]
[λογοῦ]μεν, τὸ δ’ ἐναν-
[τί]ον κατασκευάζο-
μεν ἵνα δὴ ἡμῖν
5ἀμφότεροι οἱ λόγοι
περὶ [ἕ]καστον ὑπάρ-
χωσιν• ἀλλὰ προφά-
[σει]ς οἰόμεθ[α εἶ-]
[ναι] τῶ̣[ν] τάσ[δε τὰς]
fragment 23
[τὸ]ν οὐ νοο̣ύ̣μεν[ον]
[χρό]νον δὴ ὁπόταν
[ὑμ]ᾶς εἴπωμεν νοεῖν,
τὸγ̣ χ̣ρόνον ὡσαν[εὶ]
5[συ]μβεβηκός τινι
[φαντ]ασία[ι τ]ῆι τῶ̣ν
[ -ca.?- ]μειμ
fragment 24
[ -ca.?- ]δει
[ -ca.?- ]χ̣  ̣  ̣
[ -ca.?- ]νκα
[ -ca.?- κα]ὶ μέ-
5[τρον λέγον]τος ἢ μαι
[3 lines missing]
9[ -ca.?- ]νο
10[ -ca.?- ] ἀρχ̣[η  ̣ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣ν
[ -ca.?- ]αν  ̣
fragment 25
κἀκε̣ίν̣ων [οὐχὶ ο]ὐθὲν̣
τοδὶ πρ[οσμ]ετρεῖς
ἐπειδάν τις λέγ̣η̣ι,
τὴν τοῦ ἡλίου κίνη-
5σιν παραθεω̣ρ̣ῶ̣ν̣ πλε[ί-]
ω ἢ ἐλάττω χρόνον
γιγνομένην, κα̣τ̣α-
δοξάζειν [αὐ]τὸ καὶ
τὸγ χρό[νον] διὰ το[ὺ]ς [ -ca.?- ] 10. -ca.?- μ̣ενα[ -ca.?- ]
αὐ̣τ̣ο̣ῦ̣   ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
fragment 26
[ -ca.?- ]  ̣ς τῶ̣ν εἰθι-
[σμένων δι]α̣μ̣έ̣ν̣οντα
[ -ca.?- ]  ̣  ̣ [κα]ὶ̣ τῶνδε
[ -ca.?- ] ο̣ἷ̣ο̣ν τὰ εὐθὺς
fragment 27
ταὐτοῦ πλέον[ος]
αὐτῶν ὄντος, ἕ-
τερον δὲ καὶ οὐ ταὐ-
τὸ πάλιν, ὅτι ⟦δ⟧ τὸ π̣ε̣ρ̣ὶ
5[τ]ῶν οὐχ ὑπ̣ὸ νοῦ̣ν
σ̣υμ̣π[ιπτ]όντων αὖ
[ -ca.?- ]τ̣ου̣ς μὲν
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣ον
fragment 28
[ -ca.?- ] -ca.?- ν
[ -ca.?- ]ην̣[  ̣  ̣]υ
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣ε  ̣  ̣ν[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣αμ  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ] -ca.?- [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣κα
[ -ca.?- ]  ̣ημα
[ -ca.?- ]  ̣ταυ
[ -ca.?- ]  ̣νκαι
10[ -ca.?- ] χρόνου
[ -ca.?- ] -ca.?-
[ -ca.?- ] -ca.?-
fragment 29
καὶ τ[ῶ]ν λοιπῶν πρα-
γμάτων ἀτάρα̣κ̣τ̣α̣
[ἐ]πὶ τοῦ χρ[όνου ο]ὐχ ὅ-
τι ἤ[ρ]ξαν[το]   ̣  ̣.οσ
5[ -ca.?- ]  ̣α  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣τι
[ -ca.?- ]ὄψει
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣
fragment 30
εἶνα[ι -ca.?- ]
  ̣  ̣πα[ -ca.?- ]
  ̣ονα  ̣[ -ca.?- ]
ἐνα̣ρ[γ -ca.?- ]
5δ  ̣[ -ca.?- ]
fragment 31
[ -ca.?- ]τ̣οις, καὶ φαντασ[ί-]
[α τ]ίς ἐστιν ὁ χρόνος
[κι]ν̣ήσεως πάσης κα-
[τα]μετρητικὴ καὶ
5[οὐ τ]ῆ(*) κειν̣[ήσει]
[συμ]μετρουμένη
[μέ]γεθος, ἀν[ -ca.?- ]
fragment 32
κα[ -ca.?- ] -ca.?-
ταῦ̣[τα .]α̣[λαμ-]
βάν[οντ]ες τε[ -ca.?- ]
τοῦτο [θ]έ̣λου̣[σιν]
5κατη[γο]ροῦ[ντες]
ταῖσδέ τισιν ἑρ[μη-]
[νε]ί̣αις• κ̣[αὶ] π[άλι]ν
[πρὸ]ς ὅλον [τρ]έποντος
[τὸ προειρη̣]μένον [ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]ασε[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ν μηδ -ca.?-
[ -ca.?- ] -ca.?-
fragment 33
κ̣ε̣ξαι[ -ca.?- ]
πασῶν δι[α]ληφθέν-
[τ]ος[  ̣  ̣  ̣  ̣]η  ̣να̣τε
βαν[ -ca.?- ]  ̣  ̣τ̣α̣ι̣
5ινο[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣ν
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
δει[ν]ὸς [ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣
κος ου[  ̣  ̣  ̣] -ca.?-
  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ] -ca.?-
10ν̣οπ̣[ -ca.?- ]
fragment 34
[ -ca.?- ἑρ]μηνείαις χρῶ[νται•]
——
ἀλλὰ γοῦν οὐ[δεπώ-]
ποτε οἱ τ̣όδ’ ἡμ[ῶ̣ν]
γενεᾶς [τ̣ὸ̣ κ̣]ῦδο̣[ς ἐ-]
5πὶ τοῦτο τὸ παράλ-
λαγμα φέροντες
[ -ca.?- ]ν οἷς ὁ τοῦ
[ -ca.?- ]νον
fragment 35
[ -ca.?- ] -ca.?- ὑ̣πὲρ
[τ]ῶν [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τ̣ότητα
[κατ]αλαμ[βανόντων]
lost1lin 5. -ca.?- ηι̣ο̣ι̣
[ -ca.?- τῶν νυκτ]ῶν ἅμα
τ[ε καὶ τῶν ἡ]μερ[ῶν]
βλέπων̣ [παραλλαγὰς]
[ἱκα]ναῖς λέξεσιν
10ὀκνεῖς χρῆσ[θ]αι•
——
εἰ δὴ ἐμ φύσει μ[έ-]
[τρον] μὴ ἔστι, κ[αθὰ]
[ὑ]με[ῖ]ς ὑμν̣[εῖτε, οὐ-]
[δὲ] χρόνον ε[ἶναι]
15[δεῖ νομίζειν -ca.?- ]
fragment 36
[ -ca.?- ]ν κατηγοροῦ-
μεν, καὶ τὴν ἡμέραν
ἔχοντες, κατ’ αὐ-
τῶν τοιαύτην τ[ήν-]
5[δε] φαντασίαν, ἧι
[ὡς μῆ]κός τι {ν̣} ἄλλο,
[κα]ὶ ὁμοία[ν τῶι] πλή-
[θει], εἰ ὑφ’ ἡμ[ῶν -ca.?- ]
[πλή]θει κ[αὶ] εἰς ο[ -ca.?- ]
10τὸ νῦν -ca.?- α[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]α -ca.?- [ -ca.?- ]
fragment 37
[εἰ δ]έ ποτ’ ἐκ πρ[οτέρων]
θε̣ω̣ρ̣[ιῶν τοῦ]τό μ̣ο[ι λεί-]
ψει ἐξ ἀνάγ[κ]ης, [ἀλλ’]
ὅμω̣[ς λέγομε]ν̣ ὅτι,
5ὅταν ὁ λό[γος περὶ τὸγ]
[χ]ρόνον πρὸς α[ὐτὰς ἀν-]
[έλθηι], ταύταις δέ
[τ]οι δοκοῦσιν αἵ τε
[ἑρμην]εῖαι καὶ αἱ φαν-
10[τασ]ί̣α̣ι ἐνδιαμ̣έ̣[νειν]
[ὡς ἀπ]ὸ τοῦ ὅλου κα-
[τὰ ταύτα]ς τὰς ενχη
[ -ca.?- ]ι̣ φ̣ύσεως
fragment 38
[ -ca.?- οὐχ ὁμοίως ἐν]διαμέ̣[νει] σ̣ώ̣ματι τὸ
[κ]α̣θ̣’ ἑ[αυ]τὸ μὲν καὶ τὸ
[κα]τὰ [τὴ]ν ἰ̣δ̣ι̣ό̣τροπον
[πρόλ]ηψιν νοούμε-
5[νον καὶ] οὐκ ἔχον δ[ἰ] αὑ-
[τὸ οὐδὲ]ν τοῦτο ἄλ-
λο{ν}, ὡς μία ἡμέ-
[ρ]α διαφορᾶι καλεῖ-
[ται, κ̣]α[ὶ ο]ὐ μό[νον]
10[λέγομεν ἐν αὐτῆι] ταύ-
[την διαφο]ρ̣ὰν ἐν[υπ-]
[άρ]χειν• ὃ θεωρῶ[ν]
[καὶ] τ̣ὸ ὑπὸ ταύ[της]
fragment 39
εἰ εκ[ -ca.?- ]
σεις γν̣[ -ca.?- ]
τὸ γὰ[ρ τ]οῦ̣το χαιρ̣[ -ca.?- ]
εἰς τασ[  ̣]κα  ̣  ̣ [πε-]
5πλεγμένον[  ̣  ̣  ̣  ̣]ηαι
εἰ ἄρα καὶ τὸ ἕ[τερον]
ε̣ἶ̣ν̣[αι κα]τ’ ἐ̣[ν̣]α̣[ν]τίαν
[θεωρίαν πεπλεγ]μ̣ένον̣
[λέγομεν, ὅμως] ζητεῖ-
10[ται -ca.?- ] δ̣ιὰ τό-
[δε τοῦ πεπλεγ]μέ̣ν̣ο̣υ
[ -ca.?- ]  ̣  ̣αυ
[ -ca.?- ]νερ
fragment 40
φωνὰ̣ς̣ [περὶ] τοιαύ̣[την]
[φ]ύσιν ἀπὸ τοῦ ὄν-
[τως εἶ]ναι τὸγ χρό-
[νον] παρὰ τὸ μηθὲν
5εἶ[ναι μ]ῆκος τοιοῦτο
[μᾶλλον ἢ] [ἐ]κ̣εῖνο• οὕτως
[ -ca.?- ]εκτα[ -ca.?- ]
fragment 41
πολλ[ -ca.?- ]
μου η[ -ca.?- ]ενας
τὰς λα[μβ]α[νο]μ̣έ̣ν[ας]
ὑφ’ ἑκα[τ]έρων [τῶν]
5ἑρμην̣[ειῶν] κ̣αν  ̣  ̣  ̣ [ἁ-]
πλῶς ταῦτα [ -ca.?- ]
τες οὐθὲν ε[  ̣  ̣]μ
μ̣[  ̣]τ̣α̣ι̣ ο̣υ̣τ̣[  ̣  ̣]φορ[ -ca.?- ]
[τὰς ἑ]ρμη[νεί]ας δ[ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]ερ[ -ca.?- ]
fragment 42
[ -ca.?- ]ν ἅμα κ̣αὶ κα-
[τὰ τ]ὴν ἑτέραν βρα-
[χύ] τι νο[ῆ]σαι τοῦ
[ὅλ]ου [πρ]άγματος
5γεν[ομέ]νου• ὥσ-
τε [καὶ ἄλ]λο πως
π̣α[ρ’ ἑτέ]ραν ὀνο-
[μασίαν ἅ]μα τι ἴδι-
ον[ -ca.?- ]τ[ -ca.?- ] ὅθεν
10[ -ca.?- ]ιεντο
[ -ca.?- ]κ̣α̣ι̣ερα
[ -ca.?- ]να τῶ̣ι̣ κα
[ -ca.?- ] ὄν[ο]μα
fragment 43
εκ[ -ca.?- ]
ἐν ὧι τόδ[ε]
τ  ̣[ -ca.?- ]ον[  ̣  ̣  ̣]ραι τὸ
ἄλλο ὑφ’ ἑκ[ατέρ]ων
5τῶν ἑρμ[ηνειῶν]
φάσμα [ -ca.?- ]
ἄγοιτο̣ σ[ -ca.?- ]
στ[ό]ματο[ς] α[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ν̣ο̣ι̣ς̣ [  ̣]νη[ -ca.?- ]
10του[ -ca.?- ]
  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
καὶ δ[ -ca.?- ]
  ̣  ̣τ[ -ca.?- ]
fragment 44
[ -ca.?- ] ζ̣η̣τ̣ο̣ῦσ̣ιν ἅ[μ]α πο-
[σά]κις μ̣ὲ̣ν [ἐ]πὶ τὸ α
ποτευσι.ν ἀνάγ-
κη τὸ[ν ἐπι]νοού-
5μενον [κ]α[ὶ] παρε-
π̣όμε[νον δια]λαμ-
[βάνειν χρ]ό̣ν[ον] λα
[ -ca.?- ]λο[  ̣  ̣]του
  ̣ειοσ[ -ca.?- ]α[  ̣  ̣]αν
10θ̣ηναι[ -ca.?- ]λευ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]αιτο[ -ca.?- ]ων[ -ca.?- ]
επ[ -ca.?- ]παρ[ -ca.?- ]
δο  ̣[ -ca.?- ]ημαυ
fragment 45
ε̣[ -ca.?- ]
κ[ -ca.?- ]
  ̣[ -ca.?- ]
φα̣[ -ca.?- ]
5τα̣[ -ca.?- ]
  ̣[ -ca.?- ]
  ̣[ -ca.?- ]
fragment 46Multi-spectral image captured 1999-2015 by [unidentified responsible individual]

[ -ca.?- ]ε̣  ̣[ -ca.?- ]
[χ]ρ̣όνον [  ̣]  ̣  ̣
[ -ca.?- ]ων τῶι τῆς
[ -ca.?- ]  ̣  ̣υ[  ̣  ̣]ω̣[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]  ̣ τὸν ἄ[λλ]ον
[ -ca.?- ]τ̣  ̣ κατ’ α̣ὐ̣[τὸν]
[λαμβ]άνο̣ι̣μ̣ε̣ν̣ [  ̣]  ̣  ̣
[ -ca.?- ]νδη[  ̣  ̣  ̣]ν̣
[ -ca.?- ]λε
10[ -ca.?- ]ν
[ -ca.?- ]π̣ερ
fragment 47Multi-spectral image captured 1999-2015 by [unidentified responsible individual]

[τ]ὸν συνκείμε-
[νον] χρόνον [ἐξ ἁπ]άν-
[των μερῶν -ca.?- ]ων
[ -ca.?- χρ]όνο[ι -ca.?- ]
5[ -ca.?- ἡμε]ρινοὶ
[ -ca.?- ]ισ̣
νοού[μεν τε καὶ]
προσεπινο[ούμεν]
ἀφήσομεν [οὖν ἡ]με[ῖς]
10τὸ ἐπινοη[θὲ]ν ε[ἶναι]
χρόνον, χ̣ρ̣ό̣[νον δὲ]
κατὰ τι[ -ca.?- ]
fragment 48Multi-spectral image captured 1999-2015 by [unidentified responsible individual]

τοῦτο [γὰρ οὐ μόνον]
νοοῦμεν θεω[ροῦντες]
ἐπὶ τ[ῶ̣ν̣δ̣ε̣ τ̣ῶ̣ν̣] κι̣[νη-]
τῶν, ἀλλὰ πᾶ[ς ὁ] [δι-]
5ειλημμένος [ἡμῖν]
χρό̣ν[ος] ἄλλος τα[ -ca.?- ]
κ̣οσ[  ̣  ̣  ̣]του[  ̣  ̣]να[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] πλὴν [ὅτι]
[ἐμ φ]ύσει [ -ca.?- ]
10ἀπὸ τ̣ο̣[ -ca.?- ]
τος κεκρυ[μμένου εἴ-]
πο̣ι̣ ἑκαστο[ -ca.?- ]
fragment 49Multi-spectral image captured 1999-2015 by [unidentified responsible individual]

[ -ca.?- ]ων καὶ   ̣[ -ca.?- ]
[ο]ὐχ ἑκαστο̣  ̣ [λέγον-]
τες μήτε   ̣  ̣  ̣τ  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ηα[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]τ[  ̣  ̣  ̣]ανα[ -ca.?- ]
[π]ᾶσαν ο[ -ca.?- ]
ἦι ὀ τ̣ρ̣[όπος -ca.?- ]
[1 line missing]
9[ -ca.?- ]ν̣ ἡ του[ -ca.?- ]
10ταὐτὸ σ̣ημ[ειουμένη]
ο̣ὐ̣ τ̣ὸ̣ν μι̣κ̣[ρὸν χρό-]
[νον] δια̣λ̣α̣βο̣[ῦσα -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ελ̣[  ̣  ̣]τ̣[ -ca.?- ]
fragment 50
[ -ca.?- ]τουτ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ερ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] τοῦ νο[εῖν]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- μ̣ι̣]κ̣[ρ]ο̣ῦ̣ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- μέγ]εθοσ[ -ca.?- ]
  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]εται  ̣  ̣  ̣  ̣τη
  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]σι
α̣σο[ -ca.?- κατ]ὰ τάδε τὰ
10αὐ[τ -ca.?- τ]ο̣ὺ̣ς̣
ἀνα[λαβόντας] τ̣ο̣δ̣ὶ̣
fragment 51
τὰ [τῆς] φύσεως• τῆς γὰρ
[ -ca.?- ]ημε[  ̣  ̣] ἐξ ἐκείνων
[ -ca.?- ]πον̣[  ̣  ̣  ̣]σαι πρὸς τά-
[δε] τοῦ σ̣[ -ca.?- ] μόνον
5[λέγ]ομεν ὅ[τι μέ]μ̣νηται ο
τῶ̣ν[δ’ ἀλλὰ τ]οῦ λοιποῦ
[ -ca.?- ]υ̣ουσιν ἀπὸ
[ -ca.?- ]ανιαν
[ -ca.?- ]αις υ
10[ -ca.?- ἄλ]λο π[ρ]ολε-
[ -ca.?- ]τ̣υ̣μεν
[ -ca.?- ]μενε[ -ca.?- ]
ε[ -ca.?- ]δείξει ὅτι
θ̣ε̣[ -ca.?- ]
fragment 52
[ -ca.?- λέγο]υσι χρ[ό-]
[νον -ca.?- ] τ̣ο[ῦ]τ̣ο μό-
[νον -ca.?- ]λ̣η̣μ̣’ ἄλ-
[λο -ca.?- ]ουση̣[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ] -ca.?- γν̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] -ca.?- α[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] -ca.?- [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] -ca.?- γὰρ με  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] -ca.?- ο̣υ̣σ̣π̣[ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ] -ca.?- κ̣α̣τ̣ὰ̣   ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] -ca.?- με  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] -ca.?- νε[ -ca.?- ]
fragment 53
[ -ca.?- ]υσ̣[ -ca.?- ἐ-]
[κ]ε̣ίνου αὐ  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
  ̣ου καὶ τα[ -ca.?- δη-]
λονότι ἀνα[ -ca.?- ]
5παντὸ̣ς χ̣[ρόνου]
[ -ca.?- τὴ]ν̣ τ̣αχ̣[υτῆ-]
[τα -ca.?- ]ησ̣[ -ca.?- ]
[3 lines missing]
11[πα]ρ̣ὰ τ̣οὺς [ -ca.?- ]
συ  ̣[ -ca.?- ]
  ̣  ̣[ -ca.?- ]
fragment 54
ρ̣η̣μ[α -ca.?- ]
τε ὁ χρ̣[όνος -ca.?- ]
ἔχουσιν
καταδ[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
fragment 55
[ -ca.?- ]  ̣ ἔχουσιν[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ ὑπὲρ αὐτο[ῦ -ca.?- ]
οἱ παρ’ α[ὐ]τοῦ ανα[ -ca.?- ]
τότε καὶ τού[του]
5[ -ca.?- ] λ̣ε̣[γομέ]νου [τ]ὸν χ[ρό-]
[νον -ca.?- ]
fragment 56
[ -ca.?- ] τ̣[ο]ὺ̣ς κ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣δη̣ι̣κ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣οισ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ει̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
5  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣γα̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]τ̣μ̣[ -ca.?- ]
fragment 57
τοιοῦτος   ̣[ -ca.?- ]
καὶ μὲν ὁ χ̣[ρόνος -ca.?- ]
ἐπ[ὶ] τ̣ὸ̣ [ -ca.?- ]
ἐνα̣ν[τίον]
5λέξεων -ca.?- [ -ca.?- ]
φέρον[τες]   ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ν̣ην  ̣σ[ -ca.?- ]
fragment 58
[ -ca.?- ] -ca.?-
[ -ca.?- ] -ca.?- η̣ν̣
[ -ca.?- ] -ca.?- τότε
[ -ca.?- ] βούλη-
5[μα ὁ] χρό[νος ἀπα]ντᾶι
[ -ca.?- τ]άδε καὶ
fragment 59
[τ]ουτ[  ̣  ̣]δι  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ἐπ]ελθὸν ἂν [οὐδὲν]
ἀντιμαρ[τυρεῖ, οὐδέ τι]
[ἄλ]λο τῶ̣ν [τοιουτοτρό-]
5[πων] ἀναλ̣[όγως] τῆι χ[ρό-]
νου β[ραδυτῆτι ἢ] [τα-]
[χυτῆτι, ἂν μόνον] τά[δ]ε̣
[διαμέ]νη[ι τὰ σ]υμπί-
[πτοντα ὡς ἐ]ν τῆ(*) ἄλ-
10[ληι -ca.?- ]  ̣τ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣κ[•]
fragment 60
[ -ca.?- δι]α[φ̣]ορὰ τοιαύ-
[τη τὸ γ]ιγνόμεν[ο]ν
[πρᾶγμα] τάδε καὶ τ̣ὰ
[ἄλλα] τινὰ β[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- τὸ] αὐτὸ [ -ca.?- ]
fragment 61
[ -ca.?- ]ο πε[ρ]ὶ
[ -ca.?- ]μπερ
[ -ca.?- ]ν αὐτὸ
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣
5[δ]ιαλαμ[βάνοντα]   ̣  ̣υ
[ -ca.?- ]  ̣  ̣δειεν[ -ca.?- ]
[1 line missing]
8[ -ca.?- ]τε[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ητο[ -ca.?- ]
10κεν̣ ἄλ̣λ̣ο̣   ̣  ̣[ -ca.?- ]
  ̣  ̣τα  ̣  ̣α[ -ca.?- ]
  ̣  ̣ αὖ βουλ[ -ca.?- ]
fragment 62
  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
  ̣  ̣ον̣τ[ -ca.?- ]
λα  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
5α̣[ἱ] δ̣’ ε̣ὐ[ -ca.?- ]
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
ψ̣  ̣[ -ca.?- ]
  ̣  ̣[ -ca.?- ]
  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]  ̣ε̣[ -ca.?- ]
fragment 63
  ̣  ̣  ̣λυο  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
  ̣  ̣ [δ]ῆλον  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]μ  ̣[  ̣  ̣  ̣]του[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ρ̣[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]  ̣φαν[τασ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]τι  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[καθ]όσον κελευ[ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]ειν ἐπὶ σπ  ̣[ -ca.?- ]
[τοιο]ύτου[ -ca.?- ]
fragment 64
αλ[ -ca.?- ]
γμα[ -ca.?- ]
το ε[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ημ[ -ca.?- ]
fragment 65
[ -ca.?- ὑπά]ρχειν [δὲ] τὸ
[ -ca.?- εὐλ]αβηθῆναι
[ -ca.?- ]δε οἱ τοῦτο
[ -ca.?- ἐ]πεχρήσασ-
5[θε τοιαύτηι] χρήσει
fragment 66
[ -ca.?- ]ν εὐθ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]μ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]δ̣ε δὲ κα[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]  ̣  ̣νοη[ -ca.?- ]
fragment 67
[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
ἧ̣ττον[ -ca.?- ]
μει τὸ πρᾶγμ[α πρὸς]
τὸ τὴμ ψυχὴ[ν -ca.?- οὐ-]
5δὲ εἶναι τὸ αὐ[τὸ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣νε  ̣  ̣α[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ο  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
fragment 68
[ -ca.?- ]νε ἐν[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣ον̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣α  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣ερω̣[ -ca.?- ]
[1 line missing]
6[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣ματος  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ησο̣υ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣λ̣ε[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ε[ἰ] γὰρ [τ]ὰ πρὸς τ[αύ-]
10[τα]ς τὰς τ̣οῦ βίου β[ -ca.?- ]
fragment 69
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ν ὑπὲρ το[ -ca.?- ]
[ -ca.?- τὸ]ν λοιπὸν [ -ca.?- ]
[δ]υνάμεσιν εἴτε [ἐν]
5οἷς δήποτε πα[λαι-]
οῖς̣ εἴτε ἧ[ι] διὰ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ι ἐκ τ̣ο̣υ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]η  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ι [τ̣]ἄλλα α̣[ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]τ  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]νοη[μ -ca.?- ]
fragment 70
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣
[ -ca.?- ]  ̣δ  ̣  ̣
[ -ca.?- δυν]άμεσι
[ -ca.?- ]νται
5[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣ρα[  ̣  ̣] καθό-
[σον τ]ῆ̣ς φύσ[εως  ̣  ̣]ο̣
[ἱ]κ̣α̣ναὶ ε[ἶε]ν ἅπαν-
τα τρόπον τ[ῆ]ς [β]ρα[δυ-]
[τῆ]τ[ος π]αρ[ὰ τ]ὴ̣[ν πε]π̣ο̣ι̣[η-]
10[μέ]ν̣η̣ν̣ τα  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣
[ -ca.?- ]  ̣  ̣ εἰ βο̣[υλ -ca.?- ]
fragment 71
τοῦ λεγομέ[νου -ca.?- ]
τειν τ[ -ca.?- ]
fragment 72
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣
[ -ca.?- ]τ̣οσα
[ -ca.?- ]σδε
5[ -ca.?- ]λ̣ο̣υ̣
[ -ca.?- ]  ̣ται
[ -ca.?- ]  ̣αμ
[ -ca.?- ὑ]μ̣ᾶς αὐ-
[τοὺς -ca.?- ]  ̣τες
10[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ι̣ο̣υ̣
fragment 73
  ̣  ̣[ -ca.?- ]
  ̣  ̣[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣σ̣
  ̣  ̣[ -ca.?- ]  ̣λετε  ̣  ̣
τ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣
5  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣] φ̣ύ̣σιν̣   ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἀ̣ο̣ρ̣α̣[τ -ca.?- ]
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣ετα̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ ο̣ὐ̣ γὰρ ἀν[ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣α[  ̣] ἄλλην
[ -ca.?- ]  ̣  ̣ατ  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
fragment 74
  ̣  ̣[ -ca.?- ]
ὑπ[ -ca.?- ]
βαν[ -ca.?- ]
μενο[ν• εἰ γὰρ ὀ] χρό-
5νος, φήσα[ι τις, ἐστὶ]
τὸ̣ αὐτ̣ὸ̣ εἶν[αι -ca.?- ]
αιο[ν]
[μ]ὴ [ -ca.?- ]
[1 line missing]
10[ -ca.?- ].ερ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- οὐ]χ̣ αἱ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣η[ -ca.?- ]
[ -ca.?- συμπ]ῖπτο[ν -ca.?- ]
fragment 75
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ὦ] φίλτα[τε -ca.?- ]
[ὡσ]περεὶ γὰ[ρ τῶι ὑπ-]
[α]ρχθέντι  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]ν̣ βούλετα[ι -ca.?- ]
[τ]οῦ χρόνου   ̣  ̣εκτο[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]η  ̣  ̣  ̣  ̣[κ]ατ’ ἀλ-
[ -ca.?- ]π̣ο̣[ -ca.?- ]
κοσ  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]ν̣ οὖν ἐμοὶ
10τα  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣νη π̣ε-
ρὶ χρόν[ου  ̣  ̣] ὅσον ἐ[ν-]
ῆ̣σ̣αν[ -ca.?- ]  ̣ανο[ -ca.?- ]
[ -ca.?- συμπιπ]τ̣ο̣ντ[ -ca.?- ]
fragment 76
[ -ca.?- ] -ca.?- [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] -ca.?- ε̣ι̣[ -ca.?- ]
π̣[  ̣] -ca.?- εἰπεῖν ὃ̣ς̣ τ̣ου[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] δὲ οἱ τοιοῦτο [ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]  ̣ τις εἰπ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- τὸν] χρόνο[ν τὸν κα-]
[ταλαμ]β[ά]νοντ[α -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ν ὑπ̣ὲ[ρ -ca.?- ]
fragment 77
[ -ca.?- ].αιλε  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] δηλονότι   ̣  ̣
[ -ca.?- ] ἐ̣ν̣ ἡμῖν ἧι   ̣  ̣
[ -ca.?- ]ε̣α̣ς̣ ἂ̣ν̣ ἡμεῖ[ς -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]α ν̣ό̣μ̣ο̣ν
[ -ca.?- ]  ̣ κ̣ατὰ
fragment 78
[ -ca.?- ]λ̣α[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]σ̣ειε̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[το]ὺ[ς τ]ρόπους ο  ̣[ -ca.?- ]
[βου]λ̣ετέον κα̣  ̣[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- βρ]αχέ[ω]ν̣ κ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] βουλόμενο̣ς̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ [ -ca.?- ]νε  ̣α
τ  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]ο̣υ̣
κατὰ σ[ -ca.?- ]  ̣
10προσχ[ -ca.?- ]  ̣ι
[ο]ὔ̣τε̣   ̣[ -ca.?- ]  ̣α
fragment 79
  ̣  ̣  ̣μεν  ̣  ̣  ̣αν[ -ca.?- ]
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ παρα[ -ca.?- ]
φ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ερας̣ π[ -ca.?- ]
α  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]τες οἱο[ -ca.?- ]
5νο  ̣[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣σ̣
[ -ca.?- ο]ὐ[δ’ ἐ]λέγ-
-ca.?- τῆς] ὄ̣ψεω̣ς
κατ[ -ca.?- ]  ̣  ̣ν̣
ταῦ[τα -ca.?- λαμβά]νον-
10τες[ -ca.?- ]

Apparatus


^ 19.1. l. ωι
^ 31.5. l. ῆι
^ 59.9. l. ῆι

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.