Papyri.info

sign in

= P.Herc. 221, 245, 463, 1423 = Trismegistos 62393 = LDAB 3558DCLP transcription: 62393 [xml]

fragment 1P.Herc. 221 Fr. 1
Sketched by Giovanni Battista Casanova
Sketched 1781-1806 by Giovanni Battista Malesci
Engraved by Ferdinando Ventrella

[εἴ τις σοῦ λαβό]μ̣ενος εἰς τὸ δεσ̣[μωτή-]
[ρ]ιον ἀπάγο̣ι̣ φάσκ[ων]
[ἀ]δικεῖν οὐθὲν ἀδ[ι-]
[κ]οῦντα, μὴ ἂν ἔχειν,
5[ὅ] τι χρήσαιο σαυτῶι̣,
[ἀλ]λ' ἰλιγγιᾶν καὶ χασμᾶς-
[θ]α̣ι̣ ἀπορίαι τοῦ τί εἰ-
[π]εῖν καὶ ἐν δικαστη̣-
[ρί]ω̣ι κατηγόρου̣ τ[υγχά-]
10[νο]ντα πάνυ φαύλ[ου τε]
[καὶ μο]χθηροῦ θαν̣[εῖσ-]
[θαι]. Πῶς δὲ σοφ[ό]ν ἐ̣[σ-]
[τιν, εἰ ε]ὐγ[ε]νῆ τις [ἄ]ν[θρω-]
[πον λα]βοῦσα τέχ[ν]η [χεί-]
15[ρονα ἔθη]κ̣εν; β̣λε[  ̣  ̣  ̣]
ταδ[  ̣  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]ανε[  ̣  ̣]συη[  ̣  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]λουσ[  ̣  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]υμβκα[  ̣  ̣]
20[ -ca.?- ]σπολυ[  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]τηναυ[  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]νησειν̣[  ̣  ̣]
fragment 2P.Herc. 221 fr. 2
Sketched by Giovanni Battista Casanova
Engraved by Ferdinando Ventrella

0{οὐ τὸν διδάσκοντα}
[δεῖ μι]σεῖν καὶ ἐκβάλ-
[λειν -ca.?- τοῦ] γὰρ δικαίου
[χάριν πα]ρέδωκεν [ -ca.?- ]ἀλ-
[λὰ ὁ οὐ]κ̣ ὀρθῶς χρώμε-
5[νος δίκαι]ος ἀποκτεί-
[νεσθαι.] Π̣ῶλο̣ς δὲ̣ [τ]ὸ
[ἐπίλοιπ]ο̣ν ἐ̣ν τῆι σ̣υν-
[εχεῖ ἀ]π̣ολογίαι πε-
[ρὶ τῆς τέχ]νης εχ[  ̣]η[  ̣] ἐ̣κ̣τ̣ι̣θ̣ε̣ὶ̣ς̣
10τουηκω [  ̣  ̣]
[ -ca.?- ] ἐν ταις
fragment 3P.Herc. 221 fr. 3
Sketched by Giovanni Battista Casanova
Engraved by Ferdinando Ventrella

[  ̣  ̣  ̣  ̣] λ̣όγων ο̣ὐκ̣ ἄν τ[ις]
[τὸ δι]α̣λεκτικὸν ε[ἴ-]
[πειεν ο]ὐδὲ τῶν παρὰ
[τοῖς Ἐ]π̣ικουρείοις τὸ
5[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν̣ικὸν προσαγο
[ρευόμ]ε̣νον· οὐκ ἀ
[ποφαίνετ]αι δ' οὐδὲ τὸ
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ιν μετὰ τὸν
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ον ωφεσ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
10 [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]υκοιη-
λησ[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]νισ[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]ισ[  ̣  ̣  ̣  ̣]
fragment 4P.Herc. 221 fr. 4
Sketched by Giovanni Battista Casanova
Engraved by Ferdinando Ventrella

[προτρέπον] μ̣ὲν ἐπὶ τὰ κ̣[αλὰ]
[καὶ] συμφέροντα [πλή-]
[θεσι]ν, ἀποτρέπον δὲ
[τῶν] αἰσχρῶν καὶ βλα-
5[πτό]ντων καὶ προχω
[  ̣  ̣  ̣]νο[  ̣]ἐν δυσὶν καὶ
[  ̣  ̣  ̣]αιδροις ἀδια[  ̣  ̣  ̣  ̣]ιν
ι̣νϲ̣[  ̣]φε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]ητ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
10[ -ca.?- ]α[  ̣]λησιν [  ̣  ̣  ̣  ̣]
νιονμσ[  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]νισετα[  ̣  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]ον[  ̣  ̣]γον[  ̣]
[ -ca.?- ] και [  ̣  ̣  ̣  ̣]
fragment 1aP.Herc. 245 fr. 1a

[Ὁμοίως δὲ Αἰσχίνης ἕως]
[ἦν ὑποκριτὴς καὶ γρα]μ-
[ματικὸς ἐπενήτ]ευ-
[εν, εἶτα ῥη̣]τορεύσας
5[ἁνὴρ ἐγέ]νετο φι-
[λόξενος κα̣]ὶ βαθύπλου-
[τος· καὶ δὴ καὶ Δ]η̣μοσθέ-
[νης τὸν βα]σιλέα τὸν
[ -ca.?- ] υδ   ̣  ̣  ̣ και
fragment 1bP.Herc. 245 Fr. 1b
Sketched 1781-1806 by Giovanni Battista Malesci

0[Ἰσοκράτης παρὰ]
τοῦ Κυπρίο[υ̣ τάλαντα ἔ-]
λαβεν εἴκ[ο̣σι καὶ πα-]
ρὰ Τιμοθέ[ο̣υ τοῦ Κό-]
νωνος οὗ[τος ἔλαβεν ἄλ-]
5λα δέκα κ - ca.9 -
ας ο̣ὐκ ελε [ -ca.?- ]
μόνον [ -ca.?- ]
σασε [ -ca.?- ]
λους [ -ca.?- ]
fragment 2P.Herc. 245 fr. 2
Sketched by Francesco Celentano
Engraved by Francesco Biondi

[ -ca.?- ]ημας
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ο̣ν μεταλα
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ των ἡμέρων
[ἀ]νθρώπων [ὑ̣]περι-
5[δ]ό̣ντας, ὅση[ν] ἀνομί-
[α]ν̣ εἰσάγουσι[ν̣] τῶν
[ἐθ]ισμῶν κατα[φρονοῦντες,]
[ὥσ]τ̣' οὐδ' ὅσιον σ   ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣ ισκα   ̣ ο̣γ̣(*)
fragment 3P.Herc. 245 fr. 3
Sketched by Francesco Celentano
Engraved by Francesco Biondi

[ -ca.?- ] δ' ἡγητέον τ   ̣  ̣
  ̣  ̣ ια   ̣ ων, οἵαν εἶν[αι]
τὴν ῥητορικὴν μ̣[ό-]
νην συμβέβηκεν̣· [εἰ]
5γὰρ ἀπ' αὐτῆς μόν̣[ης]
καὶ δὴ πανταχῆι [νε-]
νομοθετήκασι ι̣   ̣  ̣
πονωνμενοτο̣   ̣  ̣
καταρξανανοι   ̣  ̣  ̣
10ταμ̣   ̣  ̣ το̣   ̣  ̣ λοσ
fragment 4aP.Herc. 245 fr. 4a

[ -ca.?- ]   ̣ οις εἰ μη   ̣  ̣ ν
[ -ca.?- ὑ]πὲρ αὐτοῦ
[  ̣  ̣  ̣συμπεφ]ωνηκότες
[ -ca.?- ὑ]πὲρ αὐτῆς
5[ -ca.?- ]ιφων ανοικα
[ -ca.?- ]οντες ἐπὶ τὴν
[ -ca.?- ]ευσαι αὐτοὺς
[ -ca.?- ]αισθαι· χαλε
[ -ca.?- ]δεανδεπο
10[ -ca.?- ]λ̣   ̣ τωνται
fragment 4bP.Herc. 245 fr. 4b

τοις καὶ δ[ιὰ τὴν ἡλικί-]
αν καὶ δ[ιὰ τὴν περὶ]
τοὺς λόγ[ο̣υς ἄσκησιν]·
τὸν δὲ Ξ[ενοκράτην],
5ὡς εἰώθ[ει διαπεραί-]
νεσθαι π[ρὸς θέσιν ἐν Ἀ-]
καδ[η̣μίαι -ca.?- ]
παν[ -ca.?- ]
σε   ̣ [ -ca.?- ]
10ταυ[ -ca.?- ]
fragment 5P.Herc. 245 fr. 5
Sketched by Francesco Celentano
Engraved by Francesco Biondi

μενοι   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ θοτειας(*)
οὗτοι δήπουθέν εἰ-
σίν τε καὶ γεγόνασι
καὶ περὶ τῶν ἐν εἰρή-
5νηι καὶ πολέμωι κα-
θηκόντων οἱ σύμβου
λο̣[ι  ̣  ̣  ̣] π̣σ̣σ̣ενεν   ̣  ̣  ̣
καιτον̣   ̣  ̣  ̣ καινι   ̣  ̣  ̣
οιτησσι̣   ̣  ̣  ̣ αρας   ̣  ̣  ̣
10της ἐλευθ[ερ -ca.?- ](*)
fragment 6aP.Herc. 245 fr. 6a

[ -ca.?- ]ν̣ ν̣ωιων(*) ον   ̣
[ -ca.?- ]ντρωμενων
[ -ca.?- ]ιλυμηι τῶν
[ -ca.?- ]νιαις ἐσκια-
5[τροφημέν]ων φιλοσό-
[φων -ca.?- ]τωντασ
[ -ca.?- ]πηρκοτων
[ -ca.?- ]ς ἀλλὰ τοῖς
[ -ca.?- ]και   ̣  ̣ στο
10[ -ca.?- ]ποημυ
[ -ca.?- τ]ῆς ἐλευ-
[θερίας]
fragment 6bP.Herc. 245 fr. 6b

0[πα-]
ρασχομεν [ -ca.?- ]
τοὺς μεγι[ -ca.?- ]
ταλ̣αυτη[ -ca.?- ]
καὶ γὰρ παρα[ -ca.?- ]
5διὰ τοῦ λόγ[ο̣υ -ca.?- ]
ἀκολούθου[ -ca.?- ]
ενροισαη̣[ -ca.?- ]
καιμ   ̣  ̣ σ[ -ca.?- ]
γαιλ̣   ̣  ̣  ̣ σ(*) [ -ca.?- ]
10ραι[ -ca.?- ]
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ το̣[ -ca.?- ]
fragment 7P.Herc. 245 fr. 7
Sketched by Francesco Celentano
Engraved by Francesco Biondi

Ἀναξα[γ̣ό̣ραν δὲ μασ-]
τιγωθε[ίς] τ[ις Κ̣λ̣έ̣]ων[ος(?)]
πα[ῖ]ς ἐπεδείκνυεν
τοῖς δι[κ̣ασ]ταῖς, καὶ Πυ-
5θαγόρ[ᾳ μ̣ὲν̣] Κύλων ὁ
Κροτωνιάτ[η]ς ἐπα-
γαγὼν ὀ[φλή]ματα τῆς
πόλεως ἐξέβαλε, τοὺ<ς>
δὲ μαθητὰς ἀθρόους
10ἐνέ[πρ̣η̣]σε, καὶ Σω[κρά-]
της, ὧι τὸ μ[ὲ̣]ν πρό[τερον]
column 1
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2[  ̣  ̣  ̣  ̣]ν κατο [  ̣  ̣  ̣  ̣] ο[  ̣  ̣  ̣]
κε[  ̣] αὐτῶι καὶ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
τῶν κατὰ [τ]ὴν [ἐμπει(?) -ca.?- ]-
5ρίαν διεξερχο[μένων]
ῥήτωρ λέγε[ι(?)  ̣  ̣ τοιοῦ-]
τός ἐστιν τ[αύτης ἐπι(?)-]
στήμης διὸ καὶ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
οἶμαι καταπε [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
10μεν ἀποπληξία [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
ῥητορικῶν τούτων σο-
φιστῶν, ἐπειδὰ[ν τοὺς]
καλῶς τὴν ῥητορικὴν
ψέγοντας περιτρ[έπεσ(?)-]
15θαι φῶσιν vac. ? ἐπειδὴ[  ̣  ̣]
ἀπὸ ῥητορικῆς [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
το καλῶς καὶ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
γείνεται [- ca.9 -]
column 2
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2[ -ca.?- ]ας τοὺς
[ -ca.?- ]των κατα
[ -ca.?- ] τῶν ἁμαρ-
5[ -ca.?- τημάτων] διὰ τὸ μὴ προς
[ -ca.?- ]ιν ἐπὶ τῶν ι [  ̣  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]ην τῶν ἰατρῶν
[ -ca.?- καὶ(?) τῶν(?)] γαρμματικῶν
[ -ca.?- ]τιων σοφιστῶν
10[ -ca.?- ] ν\η/ τωνποκ\λη/ ρι [  ̣  ̣  ̣]-
[ -ca.?- ]σι δύναμιν
[ -ca.?- ] διὰ μεταφε-
[ -ca.?- ]την κατὰ το [  ̣  ̣  ̣]
[ -ca.?- ] καὶ ὅτε μις
15[ -ca.?- ]ς διὰ προση-
[ -ca.?- ]την καὶ πο
column 3
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2[ -ca.?- ]ς εἰδὼς [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] [ -ca.?- ]
[ -ca.?-   ̣  ̣  ̣ἐ]πιστήμη πρ[αγ]μα
[ -ca.?- τικ]ὴ δι' ἄλλα φήσει π[  ̣]
5[ -ca.?- ] κρινόμενον καὶ
[ -ca.?- ]αμενον τῆς ῥητ
[ -ca.?- ορικ]ῆς πραγματείας
[ -ca.?- ] βούλεσθαι δια
[ -ca.?- ]ης ἅπαντα [  ̣  ̣  ̣  ̣]
10[ -ca.?- ]υθινοτ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
fragment 1aP.Herc. 463 fr. 1
Sketched by Francesco Celentano
Engraved by Francesco Biondi

[ -ca.?- ]ον κα[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]στοχη[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ης ὀνομα
[ -ca.?- λα]μβανου
5[ -ca.?- ]μέρος καὶ
[ -ca.?- ]πρὸς νε
[ -ca.?- ]γὰρ λέγειν
[ -ca.?- ]αὐτό τις
[δ' ἐν τοῖς δικ]ανικοῖς, τις
10[δ' ἐν πολιτι]κοῖς, τις δ' ἐν
[πανηγυρικοῖς], τις δ' ἐν φιλο-
[σόφοις λόγοι]ς, τις δ' ἐν οἰ
[κονομικοῖς κατ'] ἄλλας πρα
[ -ca.?- ]νο προσφέ-
15[ρεται], [ἐ]ν τοῖς δ' ἔτι
[ -ca.?- ]λοις οὐ κ[α]τ' αὐ-
[τὰς προσφ]έρεται δει
[ -ca.?- ]ηποιωσο
[ -ca.?- ]. ασκα
fragment 1b
οτι[ -ca.?- ]
δαν[ -ca.?- ]
ρονα̣[ -ca.?- ]
τερω[ -ca.?- ]
5ξεις[ -ca.?- ]
τονη[ -ca.?- ]
χενα̣[ -ca.?- ]
ταχ[ -ca.?- ]
μυθο[ -ca.?- ]
10ναιγ[ -ca.?- ]
γων[ -ca.?- ]
ενα[ -ca.?- ]
ρια[ -ca.?- ]
τω[ -ca.?- ]
15θε[ -ca.?- ]
τ[ -ca.?- ]
fragment 2P.Herc. 463 fr. 2
Sketched by Francesco Celentano
Engraved by Luigi Corazza

[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ωσειτωνε [μνή-]
[μ]ην ποιούμεθα κ̣[α-]
[τ' ἀ]ρχὰς τῶν διεξ̣[ό-]
[δ]ω̣ν, ἵν' ἐκ παραλλ[α-]
5[γῶν] τῶ<ι> ματαίω<ι> καὶ [περιτ-]
[τῶι ὄ]ντι παραπλή[σιον]
[οὐ]κ ἔχειν τὸ χρήσιμ̣[ον]
[ἀλλὰ] μακρὰν διε̣[σ]τη[κέναι]
κατανοηθῆ<ι>. πολλὰ δέ
10τοι τῶν πραγματ[ικῶν]
σκεμμάτων π̣[οιεῖ ἡμᾶς]
νῦν μη[κ]\ύ/νειν. τ̣[ὰ δὲ]
γὰρ ἐκκείμενα τα[ῦτα]
συναφθησόμενα π[αρ']
15ἡμῶν ἅπαντα, πρα
γματικωτάτην [κα]
ταφανήσεται τ[ὴν]
ἔρευναν πρὸς δι [ -ca.?- καὶ]
χρησίμην καθα[ -ca.?- ]
fragment 3P.Herc. 463 fr. 3
Sketched by Francesco Celentano
Engraved by Luigi Corazza

[  ̣  ̣  ̣]ἐπὶ ἰατρικῆς ολο[ -ca.?- ]
[ -ca.?- τ]ὸ πᾶν ἔργον ηναλ
[  ̣  ̣τ]ὰ ἴδια φάρμακα
[  ̣  ̣  ̣]ομων· ἔτι δὲ πρὸς
5[  ̣  ̣  ̣]ων καὶ ἀποχῶν
[ -ca.?- ]ινησεων καί τι-
νων ἄλλων πολλὰ τοι-
αύτη οὐ =σ' ἀπειργάζετο,
[μ]ᾶλλον δ̣ὲ̣ τὰ πλεῖστα
10καὶ σχεδὸν τὰ πάντα.
τὸ παραπλήσιον δὲ καὶ
ἐπὶ τῶν ἄλλων ἐστὶ
τεχνῶν· ἔχουσι μὲν
γὰρ ἂν τοὺς ἰδίους εκ[ -ca.?- ]
15καὶ τὸ μέντοι τέλο[ς]
δι' ἐνειργειῶν καὶ πρ[οσ-]
[τ]άξεων συντελοῦ[σι]
[  ̣  ̣]ατου δει[ν]ὴν θαυμα-
[σιουργίαν -ca.?- ]
fragment 4P.Herc. 463 fr. 4
Sketched by Francesco Celentano
Engraved by Luigi Corazza

[ -ca.?- ]ουμεν εἰ πλε[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ατε λυπεῖ καὶ μ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]αι[  ̣] κἂν ἐλέγομε[ν]
[ -ca.?- ] ὅτι συνθ[έτ]οις [λό-]
5[γοις ὡς] τοῖς̣ τῶν σοφιστῶν
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἤ τισιν ἄλλαις [ὀνο-]
[μα]σίαις προσεχρῶν̣[το]
[  ̣  ̣]μωρ διελύθησαν κ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ο τῶν ἐργαστῶν
10[ -ca.?- ]ν ὅταν κοπιας[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]το [ὅ]ταν οἰκια[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]τῶι ῥωπω[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ταβη[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]θευ[ -ca.?- ]
15[ -ca.?- ]υσεν[  ̣]ρ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]λις διομ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]αισυπεας[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]τε[ -ca.?- ]
fragment 5P.Herc. 463 fr. 5
Sketched by Francesco Celentano
Engraved by Carlo Orazi

τεισημ[ -ca.?- ]
οπεριδι[ -ca.?- ]
πραγμα[ -ca.?- ]
μενων[ -ca.?- ]
5εἰ δ' αγνο[ -ca.?- ]
καλοῦσιν̣ [ -ca.?- ]
πραγματ[ -ca.?- ]
ὄνομα δὲ [ -ca.?- ]
φέρων [ -ca.?- ]
10φηω[ -ca.?- ]
ἐστι[ -ca.?- ]
στημα[ -ca.?- ]
περ ἁπλ[ -ca.?- ]
λον[  ̣]ερ [ -ca.?- ]
15ρουνε[ -ca.?- ]
μάλιστ[α -ca.?- ]
κατα[ -ca.?- ]
fragment 6aP.Herc. 463 fr. 6
Sketched by Francesco Celentano
Engraved by Carlo Orazi

[ -ca.?- ]ντη
[ -ca.?- ]υσαθ
[ -ca.?- ]ατο
[ -ca.?- ]αστε
5[ -ca.?- ]τενις
[ -ca.?- ]ητε
[ -ca.?- ]οσου
[ -ca.?- ]ηστων
[ -ca.?- ]παλ[ -ca.?- ]
10[ -ca.?- γ]εινόμενον
[ -ca.?- ]ειπα[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ωσθ[  ̣]εχ
[ -ca.?- ]τος ἄλλον
[ -ca.?- ]τη̣[ -ca.?- ]
15[ -ca.?- ]κε[  ̣]τας
[ -ca.?- ]ταις
fragment 6b
τωνα[ -ca.?- ]
πωνε[ -ca.?- ]
τικα[ -ca.?- ]
οι τεχ[ν -ca.?- ]
5[ῥ6ἐ6ως ὑ -ca.?- ἐ-]
πεὶ δια[ -ca.?- ]
οι μηδ [ -ca.?- ἐ-]
πὶ τὰς [ -ca.?- ]
νας α[ -ca.?- ]
10μενο [ -ca.?- ]
λον απ[ -ca.?- ]
συς[ -ca.?- ]
σια  ̣[ -ca.?- ]
[ου -ca.?- ῥητο-]
15ρικ[ -ca.?- ]
ερω[ -ca.?- ]
εω[ -ca.?- ]
fragment 7aP.Herc. 463 fr. 7
Sketched by Francesco Celentano
Engraved by Domenico Casanova

[ -ca.?- ]η
[ -ca.?- ]την
[ -ca.?- ]υη
[ -ca.?- ]οιον
5[ -ca.?- ]  ̣ρα
[ -ca.?- ]α
[ -ca.?- ] να
[ -ca.?- ]οὐδε
[ -ca.?- ]ταινος
10[ -ca.?- ]τοῦτον ε
[ -ca.?- ]γμενωι
[ -ca.?- ]ντων μ̣ι
[ -ca.?- ]δυ̣νατός
[ -ca.?- ]  ̣ναε
15[ -ca.?- ]φιλοσο-
-ca.?- ] α  ̣  ̣ασοις
[ -ca.?- ]   ̣περ[ -ca.?- ]
fragment 7b
τοῦ φιλοσ[όφου -ca.?- ’-]
ναντίον δ [ -ca.?- εὐ-]
δαιμονίας[ -ca.?- ]
καὶ φυλακη̣[ -ca.?- ]
5γὰρ ὅτι τῆ[ς -ca.?- ]
λιας καὶ πρ[ -ca.?- ]
οὐ δέποτ' ἀ[ -ca.?- ]
φι̣ωκρατ[ -ca.?- ]
πρότερον [ -ca.?- ]
10καὶ τῶν ο [ -ca.?- ]
τῶν περι[ -ca.?- ]
βης αὐτοὺς [ -ca.?- ]
των ος  ̣[ -ca.?- ]
γε καὶ π[ -ca.?- ]
15ραμενον[ -ca.?- ]
του την μ[ -ca.?- ]
ῥηθέντο[ς -ca.?- ]
η[  ̣]αλλ[ -ca.?- ]
fragment 8
P.Herc. 463 fr. 8
Sketched by Francesco Celentano
Engraved by Luigi Corazza

fragment 8col1
[19 lines missing]
20[με]
fragment 8col2
[τ]αχειρίζεσθαι[ -ca.?- ]
[προσήκοντα δια̣ -ca.?- ἱ]
κανῶς τὰς δειν[ότητας]
συνειρήτωσαν ε[ -ca.?- ]
5τῶν ἐναντίων [ -ca.?- ]
[τοὺς ῥητορικοὺς α -ca.?- οὐ-]
κ οἰκειαι στρατοπ̣[ -ca.?- ]
ειν ἐροῦσιν, ἀλλὰ [ -ca.?- ]
τῶν φιλοσόφων [ -ca.?- ]
10τοῖς αὐτοῖς συ̣[ -ca.?- ]
ται πᾶσιν ἐπικε[ -ca.?- ]
σιν· ἐπεί τ(6ὀ6ί γ' ἐκ [ -ca.?- ]
οντως καὶ παρα[ -ca.?- ]
σιαν ἀπολογη[σάμενοι καθ' ἕ-]
15καστον ῥηθήσ[ονται] τῶν
ἐκκείμενον ὑ[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣]. κεχωρι[ς -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]των[ -ca.?- ]
fragment 9
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν̣ θαυμαστὴν
[ἐπα]νγελίαν ἂν ἀκρο-
[ασάμε]νοι, μετὰ ταῦ-
[τα] πρὸς τὴν τέχνην
5[οὐδὲ]ν λέγουσιν ἄλλ' ἢ
'[φιλ]όσοφος ἀνὴρ [οὐ]
[πολ]ειτεύσεται.' δι[ό-]
[περ] ἄ̣ρχονται μακρῶς
ἢ πρὸς τὸν Δημοκρίτ[ει-]
10ον Ναυσιφάνην διαμά-
χονται· πρὸς δὲ τού-
τοις μάλ' ἀπίστως
μειρακίσκον ὄντα{ι}
τὸν [ἑ]αυτῶν Ἰδομενέ-
15α μαθητὴν παρεισά-
γουσιν ἐν τοῖς χα[ύ-]
[νο]ις οὕτω περιγειν[ό]μ[ε-]
[νον  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]. μενου
[ -ca.?- ]εδε[ -ca.?- ]
fragment 10aP.Herc. 463 fr. 10
Sketched by Francesco Celentano
Engraved by Ferdinando Ventrella

[ -ca.?- ]. αφη
[ -ca.?- ἀλ]α̣ζονικῶς
[ -ca.?- ὀλ]ίγ' οὐκ ἐχον
[ -ca.?- ὁμ]ο̣λογοῦντες
5[ -ca.?- πο]λλάκις ὑπ' αὐ-
[τῶν -ca.?- ]τες ἐν τοῖς
[ -ca.?- πολλά]κις καὶ το̣ῖς
[ -ca.?- ]μασιν βλασ-
[φημ -ca.?- ]ενω̣ καὶ φιλο-
10[σοφ -ca.?- ] α  ̣αιδειας
[ -ca.?- ]ι̣ως  ̣ενιαδε
[ -ca.?- ]. θεντες ων
[ -ca.?- ο]νται τινες
[ -ca.?- ]ι̣ τῶν Σικε-
15[λικῶν -ca.?- ]τῶν προς
[ -ca.?- ]ὑ̣π̣οψίας πολ-
[λῆς -ca.?- ῶ]ν φιλοσόφων
[ -ca.?- ]ε[ -ca.?- ]
fragment 10b
λων[ -ca.?- ]
τουπα[ -ca.?- ]
τον δια[ -ca.?- ]
νησαπα[ -ca.?- ]
5τωνοι  ̣ [ -ca.?- χρη-]
σίμης μ[ -ca.?- ]
τοτασς̣[ -ca.?- ]
[δειντα -ca.?- φιλο-]
σοφίαι λ̣[ -ca.?- ]
10ὑπὲρ το[ -ca.?- ]
το ζηλο[ -ca.?- ]
καταμ̣[ -ca.?- ]
κει νο̣[ -ca.?- ]
αντ[ -ca.?- ]
15ηγου[ -ca.?- ]
τοπ[ -ca.?- ]
πας[ -ca.?- ]
νον[ -ca.?- ]
fragment 11aP.Herc. 463 fr. 11
Sketched by Francesco Celentano
Engraved by Domenico Casanova

[ -ca.?- ]ας
[ -ca.?- ]  ̣ολο
[ -ca.?- ]  ̣σοβι
[ -ca.?- ]φιλοσο-
5 -ca.?- ]ου πολι-
[τικ -ca.?- ]ου κατα
[ -ca.?- ]  ̣μεν
[ -ca.?- ]ς ὄφελος
[ -ca.?- ]αιμνηι
10[ -ca.?- ]ν̣ανυτι
[ -ca.?- ]ος πειθω
[ -ca.?- ]τως νυ
[ -ca.?- ] δύναμιν
[ -ca.?- ]ν εἰς τὴν
15[ -ca.?- ]ασιν πρὸς
[ -ca.?- ]ζομε
fragment 11b
θων ἐπεξ[ -ca.?- ]
γος ἐκ τῆς α̣[ -ca.?- ]
χρησίμων [ -ca.?- ἐπί-]
πληξιν α[ -ca.?- ]
5ποήσειν φιλο[σοφ -ca.?- ε-]
ριστὰς διότι [ -ca.?- ]
ριω καταπε[ -ca.?- ]
νει πρὸς εὐδ[αιμονίαν]
ἅπαντα κα[ -ca.?- ]
10οὐδαμῶς πρ[ -ca.?- ]
νη τῶν παρ' [ἡμῶν -ca.?- ]
καὶ βαρβάρ[ων -ca.?- ]
μας μεν[ -ca.?- ]
ων προς[ -ca.?- ]
15μονη του[ -ca.?- ]
ὁ δή ποτε[ -ca.?- ]
τη καὶ δ[ -ca.?- ]
θωνθο[ -ca.?- ]
fragment 12P.Herc. 463 fr. 12
Sketched by Francesco Celentano
Engraved by Luigi Corazza

[ -ca.?- ]ου πε
[ -ca.?- ]ον πράγμα-
το[ς  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]. περιστὰς
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] επὶ πλεῖον
5[ -ca.?- ]τας μὴ δέωνται
[ -ca.?- ]τοῖς φιλοσόφοις
[ -ca.?- ]  ̣ωτερας προσε
[  ̣  ̣  ̣  ̣] τυγχάνουσι καὶ
[  ̣  ̣  ̣]. ων κατασχον-
10τ[  ̣  ̣  ̣]τινων ἀνθρώ-
πων ἐπιβολὰς ανα
[ -ca.?- ]. ομαιδειν καὶ
[ -ca.?- π]ερὶ τῆς ῥητορι-
[κῆς οἰ]κονομίαν καὶ
15[ -ca.?- ]εινει καὶ μὴ προ
[ -ca.?- ]αθ[  ̣] [  ̣]υδης
[ -ca.?- ]τοις
fragment 13P.Herc. 463 fr. 13
Sketched by Francesco Celentano
Engraved by Luigi Corazza

[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ε καὶ πρὸς τῆς
[  ̣  ̣  ̣  ̣] ἐμπνευσθέντες
[ἀνα]φωνῆς, οἱ μὲν ὥσ-
τε θαυμαστῶς προβῆ-
5[ναι] τὴν Ἀπολλοφάνους
[ἐπὶ] τοῦ βήματος τύρ-
[β]η̣ν ἐζήλωσαν, οἱ δὲ
καὶ καταπλεύσαντες
εἰς τὸν λιμένα καὶ παρα-
10{φα}σχόντες ἐλίδας ὡς
αὐτοὺς 'οὐδ' ἂν τὸ σεμν[ὸν]
πῦρ εἰργάθοι Διὸς τὸ
μὴ οὐ κατ' ἄκρων περ-
γάμων ἑ[λ]εῖν' τὸν εὐ4 δαίμονα βίον, εἶθ' ὕστ[ε-]
15ρον ἀντ[εμπ]νευ\σ/θέντες
[ἐφήπτοντ]ο τῆς ἀπο-
[νίας]
fragment 14a
[ -ca.?- ]ω
[ -ca.?- ]ν̣παρα
[ -ca.?- ἀν]αλθῆ α
[ -ca.?- ]απτα.
5[ -ca.?- ]μετων
[ -ca.?- ]ουφωρητα
[ -ca.?- ]σοτωνεπρ.
[ -ca.?- ]ς̣ ἄλλης καὶ
[ -ca.?- ]αθημαδε
10[ -ca.?- π]αρέργου δεῖ
[ -ca.?- ]δρειας ειπο̣
[ -ca.?- ]σθαι μέλλει
[ -ca.?- ]υτους καὶ σε
[ -ca.?- ]νας ενδι
15[ -ca.?- ]ιδας[  ̣]ς
[ -ca.?- ]α
fragment 14b
δην[ -ca.?- ]
ρεας [ -ca.?- φιλο-]
σοφια[ -ca.?- ]
ταπ\λ/ηγ[ -ca.?- ]
5τιφ[  ̣]ολ[ -ca.?- ]
λόγοις [ -ca.?- ]
νους το   ̣[ -ca.?- ]
λεμ[  ̣]α [ -ca.?- ]
σους[ -ca.?- ]
10αντ[ -ca.?- ]
ταυ[ -ca.?- ]
ειρη[ -ca.?- ]
μεν[ -ca.?- ]
τια[ -ca.?- ]
15γὰρ [ -ca.?- ]
πα ρα[ -ca.?- ]
τη [ -ca.?- ]
fragment 15aP.Herc. 463 fr. 15
Sketched by Francesco Celentano
Engraved by Francesco Biondi

[ -ca.?- ] τ̣αύ[τη]ς
[ -ca.?- ]α̣λλο[  ̣]
[ -ca.?- ]αφα
[ -ca.?- ]  ̣ασε.
5[ -ca.?- τ]αῖς χύσ̣[ε-]
[σι -ca.?- ]ἐναντι
[ -ca.?- ]αιοτεν
[ -ca.?- ]τηνδο
[ -ca.?- ]δηπα
10[ -ca.?- τοὺ]ς ἰδιώτας
[ -ca.?- ]ς οὐχὶ πολ
[ -ca.?- ]ν φρονουν
[ -ca.?- ]ο̣νποιη
[ -ca.?- ]φιλοσο
15[ -ca.?- ]εν
fragment 15b
προσδ  ̣[ -ca.?- ]
ας ὑφ' ἧς [ -ca.?- ]
παραλογ[ -ca.?- ]
  ̣ταθεο  ̣[ -ca.?- ]
5ἅπασαν [ -ca.?- ]
[  ̣]δαπεχ[ -ca.?- ]
τοις μετα   ̣[ -ca.?- ]
ὥσπερ πατ[ -ca.?- ]
ασι δόξαν[ -ca.?- ]
10φυνασπει[ -ca.?- ]
τον ἐξωτ[ατ -ca.?- ]
φιλοσοφο[ -ca.?- ]
τὴν ῥητο[ρικὴν -ca.?- ]
λ' ἐχωρη[ς -ca.?- ]
15γεννα[ -ca.?- ]
τουπαρ[ -ca.?- ]
καὶ πρ[ -ca.?- ]
fragment 16aP.Herc. 463 fr. 16
Sketched by Francesco Celentano
Engraved by Ferdinando Ventrella

[ -ca.?- ]οντ
[ -ca.?- τὴ]ν ῥητ[ορι-]
[κὴν -ca.?- ]τε[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]νω σε[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ἀλα]ζονία
[ -ca.?- ]εγραμα
[ -ca.?- ]νεωτε
[ -ca.?- ]ενιστο
[ -ca.?- ]πλειω
10[ -ca.?- ]ταῖς δυ-
[νάμεσι -ca.?- ]τω
fragment 16b
ζητήσεις [ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣] εἰ χρήσ[ιμος]
[πε]ρὶ τῆς ῥ[ητορικῆς]
[  ̣  ̣] λόγος [ -ca.?- ]
5εἰ μὴ χρήσ[ιμος   ̣  ̣  ̣]
οὐκ ἂν οἱ πε[ρὶ τὸν Ἐ-]
πίκουρον α[ -ca.?- ]
ἐποήθησ[αν -ca.?- ε-]
μειγμένα ς̣[ -ca.?- ]
10πράγματ[α -ca.?- ]
θ' ἑαυτὸν [ -ca.?- ]
τειρημιτ[ -ca.?- ]
ὁμολογε  ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣] νκα [ -ca.?- ]
15[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]να [ -ca.?- ]
title subscriptioP.Herc. 1423 Subscriptio
Sketched 1802-1806 by Carlo Orazi

ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙ ΡΗΤΟΡΙΗΚΣ
Δ
ΤΩΝ ΕΙΣ ΔΥΟ ΤΟ
ΠΡΟΤΕΡΟΝ
column 1
[περὶ τῶν φ]ύσει κα[ὶ κ]ατ' ἀ-
[λήθειαν] συμφερόντων
[ἡμῖν συ]ν̣εροῦσιν. Εἰ-
[κότως οὖ]ν ὁ τἀγαθὰ
5[καὶ τὰ κ]ακὰ καὶ τὰ με-
[ταξὺ τῇ] φύσει κατα-
[νε]νοηκὼς καὶ τὰ [π]οι-
[ητ]ικὰ τούτων πρ[ο]σε-
[σκευ]ακὼς τά τε ἐμ
10[πράξεσ]ιν καὶ τὰ κατὰ
[τὰς θεω]ρίας, ὃ μὲν ἀ-
[μφότερον] κατασκ[ε]υ-
[άζεσθαι δεῖ  ̣  ̣  ̣]
column 2P.Herc. 1423 col. 2
Sketched 1802-1806 by Giovanni Battista Malesci

περαίνεσθαι νομίζου-
σι, μ̣ηδ' ἄν που καὶ φι-
λοσοφίαν τὴν ἑαυτῶν
δ[ύναμιν κ]αὶ τέχνην
5[εἶναι. Ε]ἰ δ' ἐβούλον-
το [μὲν τέ]χ̣ν[ην εἶναι,]
τὴν δ' [αὐτ]ὴν [εἶπο]ν
ἢ μόνην ἢ̣ μάλιστ' ἐν
χρήσ[ει, συν]ωνύμως
10τῆι τ[ῶν Ἰσοκ]ρατικῶν
καὶ τ[ῶν ὁμοί]ων ἐκά-
λουν. [Συνῴ]κιζον γοὖν
ἐκείνη[ν τῷ ὅ]λωι γένε[ι]
καὶ οὐχ[ὶ τ]ὸ̣ Περιπα-
15τητικὸ[ν ἢ] Στωικὴν
[μόνον αἵρεσι]ν(?) οὐδ' ο   ̣  ̣
column 3P.Herc. 1423 col. 3
Sketched 1802-1806 by Giovanni Battista Malesci

πετουν, ἐὰν καλὴν νο-
μίζωσι τὴν καὶ συμ-
φερόντων κατὰ τὰς
δό[ξας πρ]αγμάτων
5εἰσ[ηγητικ]ὴν καὶ ψυ-
χαγ[ω]γεῖ[ν ἐπισταμ]έ-
νη[ν τ]οὺς [ἀκο]ύον[τας,]
ὅτι [καὶ τὰ π]ερὶ τῶν
κατὰ δ[όξαν σ]υμφε-
10[ρ]όντων [λεγό]μενα
μετάξ[ομεν] καὶ τῆι
ψυχαγωγί[αι τ]ὰ πα-
ραπλή[σι]α [το]ύτοις ἐ-
φαρμόσομ[ε]ν. Ἐκ πε
——
15ριττοῦ [δ' ἐστὶ] μάται-
ον πρὸς α[ὐτὸν] τὸν ὄ-
χλον ἀν[αφέρειν τοῦτο]
[κ]αὶ ταλα[ιπωρότατον(?)]
[οὕ]τως τ -ca.?- ((dagger)) 3 ((dagger)) 3   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ην (G: ημ)
column 4P.Herc. 1423 col. 4
Sketched 1802-1806 by Giovanni Battista Malesci

ἡ καλ[ὴ φ]ράσις, εἶτ[α]
τοῖς ἀεὶ συνεγγίζου-
σι τῶν ὁμοίως φιλο-
σοφούντων, τοῖς δὲ
5[ῥή]τορσι καὶ [μάλι]σ[τα]
[τ]οῖς σοφιστ[αῖς οὐ]δ' ἐ-
[ξ] ἀπόπτ[ου]. Φ[α]νερὸν
δ' ἐστίν· ἂ[ν] τὴν ὡμοι-
ωμένην [τῆι] τὰ κυ-
10[ρ]ιώτατα σημανού-
[σ]ῃ καλή<ν> τις ἡγῆται,
τὴν τοῦ σοφοῦ καὶ
[φ]ιλοσόφο[υ οὐ τ]άξει
δευτέραν [ὥσ]περ(?)
15ητ - ca.10 - ου
column 5P.Herc. 1423 col. 5
Sketched 1802-1806 by Giovanni Battista Malesci

[τὰ συμφέ] ((dagger)) 3 ((dagger)) 3 ροντα καὶ παρατετη-
ρη[κ]ὼς τὰ πείθοντα
δηλοῖ, καθ' ὃν τρόπον
αἰσθ[έ]σθαι τε δύναιν-
5τ' [ἂν τἀληθὲς οὔτ' ἀπ-]
[α]τ[ᾶ]σθ[αι ἐκ τοῦ] σο-
φ̣ισ[τι]κὸν [τὸ ἀφομ]οί-
ωμα καὶ καθ[ά]περ εἴ-
δωλον ἐκ[είνων] εἶ-
10ναι μακρ[ῶι] τ[ιν]ι κα-
θαπερεὶ σαρκ[ὶ δι]αφέ-
ρον. [Μιμ]εῖσ[θ]α[ι] δὲ
——
τὰ πράγματ[α μ]ὲν φω-
ναῖς ο[ὐ] δυν[ατ]όν ἐσ-
15τιν, ἤχους [δέ τι]νας
καὶ ψόφους, ἀ[φεστῶ]τα
πό̣ρρωθεν [καὶ ταύ]τῃ [ἐ-]
[π]α[κ]ο[ύ]οντ[α] εἰ [μὴ] κα-
[τ'] ὀλίγων [φ]ων[ῶν κ]α-
20[τὰ] παντέλ[ειαν οὐ ῥ]ά̣ι-
[δι]ον· ουο -ca.?-
column 6P.Herc. 1423 col. 6
Sketched 1802-1806 by Giovanni Battista Malesci

ταῦτ', ἐὰν μὴ συνεχί-
ζῃ μιμουμένωι. Ῥή-
τωρ δ[ὲ] καὶ πᾶς συγγρα-
[φεὺς τούτ]ων οὐκ ἔστα[ι]
5[ἔμπειρος. Οὐ] μέντοι κα-
[τὰ μὲν τὸ]ν καλὸν
[ἢ τὸ]ν̣ [σεμνὸν] λόγον οἷ-
ον τὸ[ν Ἰσοκ]ράτους
καὶ τῶν ὁ[μοί]ων ἢ τὸν
10Δημοσθένους καὶ
τῶν ἀναλό[γω]ν ο[ὐ]δε-
νὸ̣ς̣ οὔτε π[ρὸ]ς [ἀκ]ο-
[ὴν ἐπ]α[ι]σθησ[όμεθ' ὁμοι-]
ώματος, ο[ὔτε πρὸς]
15διάνοιαν χ[ρωμένους]
θεωροῦμεν [αὐτούς. Διό-]
περ οὐδὲ [τὸν περὶ τῶν]
λίθων εἰς τ[ὸ τοιοῦτο]
παραλαμβά[νοντες λό-]
20[γο]ν ἢ τὸν ὑπ[ὸ τῶν]
[τε]χνογρά[φων  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ((dagger)) 3 ((dagger)) 3   ̣  ̣ υες καὶ
column 7P.Herc. 1423 col. 7
Sketched 1802-1806 by Giovanni Battista Malesci

[ὥσ] ((dagger)) 3 ((dagger)) 3 περ οὐδὲ τοῖς ὑπ' ἐνί-
ων θαυμαζομένοις λί-
θοις. Οὐδὲ γὰρ ἔκκει-
ται ζημία τις οὐδ' ἄλ-
5λη δυσχ[ρη]στία το̣[ῖς]
μὴ χρωμένοις. Ἔ[π̣ει-]
——
τ' εἰ μὲν μη̣δ̣ὲ εἷς ἦν φ[υ-]
σικῶς καλ[ὸ]ς λόγος, ἴ-
σως ἂν ἦ[ν] ἀναγκαῖον
10ἀγαπᾶ[ν τὸ]ν κατὰ θέ-
μα· νῦν δ' ὑπάρχοντος,
ἄθλιον τὸ παριέν-
τας αὐτὸν [ἐ]π' ἐκεῖ-
νον καταντ[ᾶ]ν. Καὶ δὴ
——
15γὰρ οὔτε πα[ρὰ] πᾶσιν
ἰσχύει τὸ θ[εμ]ατικὸν
οὔτε παρὰ [τοῖ]ς αὐ[τοῖς]
ταὐτὸν οὔτ' ἐπὶ τι[νῶν]
λόγων, ἀλλ' οἱ μ[ὲν τὴν]
20[Ἰ]σοκράτους, ο[ἱ δὲ τὴν]
[Θ]ουκυδίδ[ου λέξιν ζη-]
[λ]ο̣ῦσ[ιν], ἣν ο   ̣  ̣ η̣τ   ̣  ̣  ̣  ̣
column 8P.Herc. 1423 col. 8
Sketched 1802-1806 by Giovanni Battista Malesci

[ἑκά] ((dagger)) 3 ((dagger)) 3 τερον, ὅτι τοῦ Κλειταρ-
χείου. Πρὸς τίνας οὖν
——
ἀνθρ[ώ]πους ἁρμοσώ-
μεθα καὶ ταῦτα τηλι-
5κούτο[υ π]όνου προσ-
όντ[ος, εἰ μ]ὴ νὴ Δία
πά[ντας ἐ]κπονήσο-
μεν τοὺς [π]αρ' ἑκάστοις
καὶ κατὰ χ[ρ]όνους εὐη-
10μεροῦντας; Οὐ μὴν
——
οὐδ' ἐκεῖν' ἔστιν εἰ-
πεῖν, ὅτι τοῖς γε ῥή-
τορσιν αὐτοῖς ἕν τι
γένος λόγ[ο]υ καλὸν τε-
15θεμάτιστ[αι] καὶ μετα-
διώκεται· [μᾶλ]λον γὰρ
ἐν τούτοι[ς ἢ τ]οῖς πολ-
λοῖς τὰς διαφόρου[ς]
εὐαρεστίας κατοψό-
20μεθα· Καίτοι πρόχει -
——
ρον γ' ἦν λέγειν̣ [οὐ]θ' ὑ-
πὸ τῶν [τεχ]ν[ιτῶν ἐ-]
παι[νεῖσθ]αι προσαγ   ̣  ̣  ̣  ̣ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ῥητορι-
column 9P.Herc. 1423 col. 9
Sketched 1802-1806 by Carlo Orazi

[τοῖς αὐ] ((dagger)) 3 ((dagger)) 3 τοῖς κα[τ]ακολουθεῖν 2.ἀλλὰ [καὶ δ]ια[φόρ]ους
θε[μ]α[τί]ζειν μᾶλλον,
ὃ καὶ δ[ὴ] ποιοῦ[σι, τ]οὺς
5μέντ[οι] πλε[ίστους μικ-]
τοὺς [ὑπ]ο[γρ]άφ[ειν μ]έν,
ἄ[λλ]ους δὲ ἄλλον, τὸ
δ' ἀνάλογον ποιεῖν κα[ὶ]
τοὺς λοιποὺ[ς] τῶ[ν] λ[ό-]
10γωι χρωμένω[ν· λ]έ[ξεις δὲ]
καλὰς ἂν ἔχοιμεν, ε[ἰ μὴ]
καὶ σπάνιον οὕτως [τὸ]ν
καλὸν λόγον ἀπολεί-
ποιμεν. Ἰσοκράτει [γ]ὰ[ρ]
15ἢ παντά[π]ασιν οὐδεὶς
ἢ δύ' ἢ τρ[εῖς] ὁμοιοτ[ρό-]
πως διε[τέ]θησ[αν μόνον,]
τινὲς δέ [φ]ασι μη[δ' αὐ-]
τοῦ τὸ[ν λό]γον Ἰσ[οκρά-]
20τους ὅμο[ι]ον [ἐ]μ [πᾶσι]
γεγονέν[α]ι τοῖς σ[υγ-]
γράμ[μασιν] λ̣   ̣ σ̣   ̣  ̣  ̣ δ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3 με
column 10P.Herc. 1423 col. 10
Sketched 1802-1806 by Carlo Orazi

[ἀ] ((dagger)) 3 ((dagger)) 3 πίστων μᾶλλον ὄν-
τω[ν] ἢ γραμματικοὶ καὶ
φ[ι]λ[ό]σοφοι περὶ τῶν ὁ-
[μοί]ων συνγεγ[ρα]φό[τες]
5[οὐδ]ὲ συμπεφωνη[κ]ό-
[τες πᾶσιν ἢ τοῖς πλ]είσ-
τοις [τῶν π]α[ρακει]μέ-
νων [το]ύς τε λόγους
ἁπ[λῶς συ]νάπ[τ]ο[ντ]ες
10[οὐ κ]ατὰ [τὰς] τεχνολ[ογί-]
ας κατ̣αγελαστοτ[ά-]
τ̣ους [ἐ]γδεδωκότ[ες.]
Ἡμεῖ[ς] μὲν οὖν ὅπω[ς]
ἂ̣ν ἐκπ̣εριέλθωμε[ν]
15[ὀρθ]ῶς [π]ᾶ̣ν, ὃ δύναται
[ῥηθ]ῆν̣[αι], καὶ διειλό-
[με]θ̣[α κα]ὶ πρὸς ἕκασ-
το[ν ἀπη]ντήσαμ̣εν
τὸν [τρό]πον τοῦτον.
20Ἐκεῖν[ο] δ' ἐοίκασιν
τῆι [τ]ε [πλε]ίστηι φο-
ρᾶ[ι καλλ]ω[πίζεσ]θαι
κ[α]ὶ και[νοτ]ομο[ῦντες, ὅ-]
[π]ερ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ οθηται
column 11P.Herc. 1423 col. 11
Sketched 1802-1806 by Carlo Orazi

τροπικῶ[ς καὶ] πεπ[οημέ-]
[νω]ς, ἐν δὲ [τῇ π]ροφο[ρᾷ]
  ̣  ̣  ̣  ̣ νε   ̣  ̣  ̣  ̣ αν πα   ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣ σ̣ι̣ [  ̣  ̣Π̣]ερὶ μὲν̣
5[οὖ]ν τῆς [Ἑλ]ληνικῆς
[ἑρ]μηνείας, ἣν οἱ μὲ[ν]
[συνά]γουσιν ἐν τῶι τὰς
[ἐθν]ικάς τε φυλάτ-
τειν ἰδιότητας κἀν
10τῶι μὴ σολοικίζειν -
[ο]ἱ δὲ βαρβαρίζειν, οἱ
δὲ καὶ τὸ τὰς ἐθνικὰς
μὴ τηρεῖν σολοικί-
ζειν καλοῦσιν, ἄλλοι
15δὲ τοῦ βαρβαρίζειν
τὸ [δα]σύνειν ἢ ψιλοῦν
[ἢ ταῖ]ς προσῳδίαις
ἑ[τέ]ρως τῆς συνηθεί-
ας ἐκφέρειν διαφέ-
20ρειν νομ[ίζο]υσιν - οὐ-
κ εὔκ[αι]ρο[ν ἐ]πὶ [μ]ὲν τοῦ πα-
ρ[όντος παρεμ]βάλλειν
[τι, ἀλλ' ἱκα]νὸν λέγειν (vel sim.)
column 12P.Herc. 1423 col. 12
Sketched 1802-1806 by Carlo Orazi

[τοὺς] ((dagger)) 3 ((dagger)) 3 πλείσ[τους] ἐκ πά[ντ]ων
τῶν β[υβλί]ων π[αρατ]ε-
[θε]ικέ[ναι] σολοι[κι]σ-
[μο]ὺς [τοὺς σ]οφι[στάς.]
5Διέτα[ξα γο]ῦν τ[ὸ κε]φά-
[λαι]ον [τοῦτ]ο ὕσ[τερον.]
Ο[ὐ] μ̣ὴν ἀλλὰ τέχν[η]ν
ο[ὐ]κ ἔχει τὸ το[ι]οῦτο
τῆς φράσεως εἶδος, ο[ἵ]αν
10δ' οὗτοι θέλουσι, κἀκ
τῶν ἄλλων μαθημά-
των οὐκ ὀλίγοι πα-
ραδεδώκασι. Συλ[λή-]
——
βδην δ' εἰπεῖν περ[ὶ ἁ-]
15πάντων τὸ μὲν μέ-
σως ἐν αὐτοῖς ἀνασ[τρ]έ-
[φ]εσθαι καὶ περὶ πολλ[οὺ]ς
ἰδεῖν ἔστι τῶν φιλοσό-
φων, μᾶλλον δὲ καὶ
20τῶν ἄλλων τῶν περὶ
τὴν παιδείαν [ἀ]νεστραμ-
[μέν]ων, εἰ μ̣ὴ νὴ Δία
[κ]αὶ τῶν ἄ[λ]λων [ἁπάν-]
των, οὐχ [ὅ]τι μ[όν]ους
25τοὺς [ῥήτ]ορας [εἶν]αι τε-
[χνικοὺς (vel τελείους)  ̣  ̣  ̣  ̣]
column 13P.Herc. 1423 col. 13
Sketched 1802-1806 by Carlo Orazi

  ̣  ̣  ̣  ̣ τινων   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
μ̣   ̣  ̣  ̣ φθονω   ̣  ̣ (εισ)   ̣  ̣
τ   ̣  ̣  ̣ ων τα   ̣ (νοσα)
τ   ̣  ̣ πολλ[η]   ̣ (ντ)   ̣  ̣  ̣  ̣
5  ̣  ̣  ̣ τος εξ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
νου τι φιλη[δές, καὶ φι-]
λοσόφου κα[ὶ] οὐ[κ ὀλίγων]
ταὐτὸν πορ[ιζ]ομέ-
νων ἴδιον εὑρήσει,
10καθάπερ ἐν τοῖς περὶ
λέξεως ἀποδίδομεν
ἐξεργαστικῶ[ς· ταὐτ]ὰ
δὲ καὶ νῦν κεφα̣λα[ι]ω-
δῶς ὑπομνήσομεν.
——
15Εὐθέως γὰρ ἀσ[ά]φ̣εια
τὶς μὲν ἐπιτηδ[ε]υμα-
τικῶς γίνετα[ι], τὶς
δ' ἀνεπιτηδεύτως·
ἐπιτηδευματικῶς
20μέν, ὅταν μηθ[ὲ]ν ἀγα-
θόν τις εἰδὼς κ[α]ὶ λέ̣-
[γω]ν ἐπικρύπ[τῃ τοῦ-]
[το] δι[ὰ τ]ῆς ἀ[σαφείας, ἵ-]
[να] δ[όξ]ηι τι χ[ρήσιμον]
25[γράφειν] καὶ [λέ]γειν   ̣  ̣
- ca.9 - οσολο   ̣
column 14P.Herc. 1423 col. 14
Sketched 1802-1806 by Carlo Orazi

τιλ̣ε̣ν̣   ̣  ̣ ς κακοπαθε[ῖν]
——
κα[ὶ] π[εριι]στάμενος ἀντι-
γραφὰς καὶ διὰ τὸ πολύ-
χους θέλειν φαίνεσθαι
10[π]ολλὰς ποιούμενος
[π]αρεκβάσεις καὶ διὰ
[β]ούλησιν ἐμφάσεως
τοῦ ποιητικοῦ καὶ τρο-
πικοῦ κα[ὶ τ]ῆς ἀνακε-
15χωρηκυί̣[ας] ἱστορίας ἐμ-
πείρου κα[ὶ τ]οῦ φιλαρ-
χαίου κατ[ακ]όρως τοῖς
ἀπὸ τούτ[ων] χρ[ώμ]ε-
[ν]ος καὶ δ[ι' ἐπ]ιθ[υμία]ν
20[το]ῦ δοκε[ῖν] ἀ[κριβολ]ό-
[γος(?)] εἶν[αι  ̣  ̣  ̣  ̣] λ   ̣  ̣  ̣  ̣ ν
column 15P.Herc. 1423 col. 15
Sketched 1802-1806 by Carlo Orazi

  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ γράφων ὁτι-
δήποτε νομισθέν-
τας σολοικισμούς, ὧν
[π]ερικλινομένων ἀ-
10νάγκη πολλὰ μηδ' εἰς
σύνεσιν ὅλως ἔρχεσ-
θαι τοῖς ἀκούουσι· καὶ
——
διά τινας ἄλλας αἰτί-
ας ἐπὶ τούτων πλεί-
15ους, ἃς οὐκ ἀναγκαῖ-
ον ἐπεξιέναι πά-
σας ὑποδεδειγμέ-
νου τοῦ γένους· ἐ -
——
κεῖνο δὲ λέγειν, ὅτι
20μόνος ὁ νοούμενος
ἰδίως σοφὸς εἰλικρι-
νῶς καὶ ἀμεταπτώ-
[τ]ως [κ]αθαρός ἐστ[ι τ]ῶν
[το]ιού[τω]ν κακιῶ[ν καὶ]
25[ὀλί]γα κα[τὰ λ]όγ[ο]ν τῶν
[π]ρὸς αὐ[τὸν σ]ύνεγγυς
[ὄ]ν[των] κατ̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ον   ̣ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ εν
column 16P.Herc. 1423 col. 16
Sketched 1802-1806 by Carlo Orazi

5  ̣  ̣  ̣ ι̣ν   ̣  ̣  ̣  ̣ ν̣αιδ   ̣  ̣
α   ̣ τινω [σύ]στημα [πα-]
ρέ[χ]ειν ἑκάστων ὑπο-
δεδειχώς. Ἄνευ δὲ
——
ἐπιτηδεύσεως ἀσά-
10φεια γίνεται παρὰ τὸ
μὴ κρατεῖν τῶν πρα-
γμάτων ἢ μὴ διειλημ-
μένως, ἢ παρὰ τὸ μὴ
φιληδεῖν <ἢ> μὴ προσκαρ-
15τερεῖν τῆι περιωδευ-
μένηι προφορᾶι καὶ
γραφῆι, καὶ κοινῶς τε
——
παρὰ τὸ μὴ καλῶς ἑλ-
ληνίζειν ἐπίστασθαι -
20καὶ γὰρ σολοικισμοὶ
ποιοὶ καὶ βαρβαρισ-
μοὶ πολλὴν ἀσάφειαν
ἐν τοῖς λόγοις ἀποτε-
λοῦσι - καὶ παρὰ τὸ συμ-
25φ[ανῆ] τὰ ῥήματα τοῖ[ς]
πρά̣[γμ]α[σιν ν]ομίζειν
εἶ[ναι  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ μ]ήτε τὰ   ̣ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3   ̣  ̣  ̣  ̣ ακρ̣
column 17P.Herc. 1423 col. 17
Sketched 1802-1806 by Carlo Orazi

ὅτι δ' αἱ μὲν κατ' ἐνάρ-
γειαν, αἱ δὲ κατὰ δό-
ξαν τίθεντα[ι], καὶ
10τινὲς μὲν προσδιδάσ-
κουσιν ἔνια, τινὲς δ' ο[ὔ,]
καὶ τινὲς μὲν ἐπ' οὐ-
θὲν ψεῦδος καταφέ-
ρουσιν, τινὲς δὲ κα-
15ταφέρουσι, καὶ πα-
ρὰ τὸ [μὴ γ]ινώσκειν
ὅλω[ς, δι]ὰ τίνας αἰτί-
ας ἀντιμεταληπτέ-
ον λέξεις ἀντὶ λέ-
20ξεων καὶ τακτέον
[οὕ]τως ἀλλ' οὐχ οὕτως,
μ[η]δ[ὲ π]ῶς μοχθη-
[ρ̣]ὸν τὸ λέγειν ἕτερον
ἕτερον καὶ πῶς οὐ
25μ[οχ]θηρόν, μ[η]δ[ὲ] τί
τ[ῶν ὀν]ομασιῶ[ν] δ[ια]φ[έ-]
[ρ]ε[ιν ὀνομασ]ίας   ̣  ̣  ̣ π̣
column 18P.Herc. 1423 col. 18
Sketched 1802-1806 by Carlo Orazi

καθόλου τὰς ἄλλας
διαφοράς, ὧν ἔκθεσ[ιν]
ἐν τοῖς περὶ τούτων
10ποιούμεθα λόγοις.
——
Πρὸς δὲ τούτοις, ἃ καὶ
παρά τισι τῶν τεχνο-
γράφων κατακεχώ-
ρισται, διὰ τὸ κατα-
15πυκνοῦν τοῖς ὑπερ-
βατοῖς οὐκ οὔσης ἀ-
νάγκης χρησιμεύ-
ειν ὑπολαμβάνοντας,
ἂν δὲ ἀναγ̣κ̣αῖον ἦι
20χρ̣ῆσθα[ι], μὴ βραχύτα-
τον ὡς μάλιστα τὸν
[λόγον] ποιεῖν καὶ
τὸ[ν σύ]νδε[σμον μὴ]
διὰ [βραχέ]ων ἀ[ν]ταπο-
25[δι]δόν[αι] κα[ὶ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ασ
  ̣ ακ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ρω   ̣  ̣ ους ((dagger)) 3 ((dagger)) 3   ̣ υ   ̣  ̣ νο   ̣  ̣  ̣
column 19P.Herc. 1423 col. 19
Sketched 1802-1806 by Carlo Orazi

  ̣  ̣ ν̣η [  ̣  ̣  ̣  ̣τῶν φρ]ά[σεων]
ταῖς [κα]θωμ̣ι[λημέ-]
ναις χ[ρ]ῆσθαι μετὰ
τοῦ πρέποντ[ο]ς, καὶ
10μήτ' ἀκύρως μήτ[ε] κα-
θολικῶς μήτε κοινῶς
ἀλλὰ ῥητῶς ἐκφέρειν.
——
Τὰ δὲ πράγμαθ' ὅτ[ι]
τὰ μὲν ἀλλήλοις ὡμοί-
15ωται, τὰ δὲ διαφέρει,
καὶ τὰ μὲν μᾶλλον, τὰ
δ' ἧττον, τὰ δ' ὡμο[ί]ω-
ται καὶ διαφέρει κα-
τ' ἄλλο καὶ ἄλλο κ[ατὰ]
20συμβεβηκός, καὶ [τὰ]
μέν ἐστιν ἐναρ[γ]ῆ
τελέως, τὰ [δ'] ὡς [ἐκ συλ-]
λογισμοῦ, δ[ῆλον, ὅτι οὐ-]
δ' ὅλως ἐκτ[εθείκασιν.]
25Τὰς [δὲ ν]οήσ[εις ὅτι τὰς]
μὲν [ἀ]πὸ τῆς μ̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3   ̣ ει   ̣  ̣  ̣ τησ

Apparatus


^ 2.9. Sudhaus : κατατα̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τ̣ο pap.
^ 5.1. pap. : περὶ σωτηρίας Sudhaus
^ 5.10. Sudhaus : λευθσο   ̣ κ pap.
^ 6a.1. pap. : ζώιων Sudhaus
^ 6b.9. pap. : ὑπάρχοντες Sudhaus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.