Papyri.info

sign in

= P.Herc. 222, 223, 1082, 1089, 1643, 1675 = Trismegistos 62394 = LDAB 3559DCLP transcription: 62394 [xml]

title subscriptioP.Herc. 1675 fr. 1
Sketched by Giovanni Battista Malesci
Engraved by Francesco Casanova

Φιλοδήμου
περὶ κακιῶν καὶ τῶν
[ἀντικ]ειμένων ἀρετῶν
κα[ὶ τ]ῶν ἐν οἷς εἰσι καὶ
5π[ερὶ ἅ.]
ΑΡΙΘ [Χ]ΧΧ[ΧΗΗΔΔΔ]Δ
column 6P.Herc. 1675 col. 6
Sketched by Francesco Celentano
Engraved by Raffaele Biondi

  ̣  ̣καὶ μᾶλλον κόλαξ ἢ παρ-
ρησιαστὴς οὕτως ἐπιπλήττων
λίαν κακῶς ἐποίησας· οὐχ ἡ-
μεῖς ἡδέως ἐπιτιμῶμέν σο[ι]. δ̣ι̣ὰ
5; τί γὰρ ἐπὶ τούτοις
καἰ τοῖς ἄλ-
λοις ἐπιτιμῶμεν ἄλλ[οισ; ὅτι]
ΛΟΥ*Μ  ̣  ̣ΣΑΙ θαυμάζ[ο]μεν,
τὸ δ' οὐχ ἡμῖν̣ ἀρέσ[κον] καὶ Σ2.
10  ̣ΟΝΟΥΝ  ̣ΣΟΥ*Π  ̣ΕΤΟΝ  ̣  ̣  ̣τούς γ[ε]
μὴν ἀπὸ ψυχῆς εὐθείας φίλους
μάλιστα προβεβλημένος ὑ-
περαποδέχ[εσ]θαι  ̣  ̣  ̣
column 11P.Herc. 1675 col. 11
Sketched by Francesco Celentano
Engraved by Francesco Casanova

[ -ca.?- ἐπιλογισ-]
τικωτέρων περὶ τοῦ κολα-
κεύ[ε]ιν, νομίζω ὀλίγα τῶν
παθολογίας δεομένων προσ-
5διευκρινῆσαι καθ' ὃν εἰώθ[α-]
μεν τρόπον. ((asteriskos)) διὰ τί τῶν κο-
λάκων ἔνιοι καὶ σφόδ[ρ]α κο-
λακεύουσιν καὶ λοιδοροῦσι
πικρῶς οὓς κολακεύουσὶ μά-
10λιστα μὲ[ν] αἰτία ἐστίν, ἣν Ἕρ-
μαρχος [ἀπ]οδίδωσ[ι]. τὸν γὰρ
ἀ[θ]ορύβως διάγοντα, φησ[ί], [τὸν]
β[ίο]ν μὴ λίαν ὄντα λυ[πρὸ]ν
κατ̣αφρονεῖν ἀνὰ κ[ρ]άτ̣ο̣[ς]
15τῶν ἀλλ[ή]λων [ἀ]πορο[ύντω]ν·
πονοῦσιν ου<ν> <οἱ> πολι[τ]ευόμε-
νοι· προσεπιφέρε[ι] τοιγαρ-
οῦν·'πα̣ραιτο<ῦ>ντα[ι] διὰ μὲν
τὸ περὶ πόλλοις δυσαρεστεῖν
20στυγοῦντες αὐτού̣ς, διὰ δὲ
τὸ περὶ πλείστου ποιε[ῖ]σθα[ι]
τὰς παρ' αὐτῶν δό[σεις] καὶ
[τ]ειμὰς, πάλιν ἀν[τι]ποι[οῦ-]
μενοι δουλεύειν.' [τοιοῦτό]ν̣ τι
25[γ]ίνεται, φησί, καὶ [π]ερὶ τοὺς
κόλ[α]κας 'διὰ μὲν αὐτὸ [τὸ]
δύσκολο[ν] <τὸ> ἐν τοῖς ἤθεσιν
τῶ̣ν κολακευομένων πι-
κρῶς αὐτοὺς λοιδο[ρ]οῦσιν, δι-
30ὰ δὲ τὸ μεταλαμβάνειν
τὰ γινόμενα̣ π̣αρ' αὐ̣τῶν πε[ριουσί-]
α̣ι δεινῶς αὐτοὺς κολακεύ-
ειν ἀ̣ναγκάζονται.' τι-
νὲς δὲ καὶ ἀπ' ἀρχ̣ῆς κολα-
35κεύ̣ο̣ν̣τες α̣ἰ̣τ̣ίαι̣ μὲν ἑαυτῶν
καὶ τ[ὴ]ν τοῦ κολακε[ύ]ειν δ[ό-]
ξαν [λ]οιδοροῦσιν, ὁπό[τα]ν̣ ἀν[α-]
χ̣ί̣ων ἐ̣π' ἄθ̣λων τυγχάνωσιν
ὑπε[ρβ]αλλόντως θεραπεύ-
40ον[τεσ]  ̣* διὰ τὶ πρὸς φίλους
κα[ὶ σ]υγγενεῖς διαβάλλου-
σι τοὺς κολακευομένουσ;
ὅτι [  ̣  ̣λοιδορ]ουμένους
ἑαυτο[ὺ]ς ὑπε[  ̣  ̣]υ[  ̣]π̣ων εἰ τῆ[ς]
45[  ̣  ̣  ̣]ιτ[  ̣  ̣  ̣]λιω [νομι]ζόμενοι Ν   ̣  ̣
ΑΤΑΤΕ  ̣  ̣  ̣ει αι καὶ γνήσ[ιοι]
column 12P.Herc. 1675 col. 12
Sketched by Francesco Celentano
Engraved by Luigi Corazza

ὡς εὐνοεῖν προσδοκ̣ῶσιν ὑ-
π' αὐτῶν ἐξωσθήσεσ̣θαι. ((asteriskos)) καὶ
σπεύδουσι μᾶλλον δ̣ο̣κεῖν εὐ-
νοεῖν τοῖς τρέφ̣ουσιν, ἤπερ οἱ
5φίλτατοι νομιζόμ[εν]οι, καὶ
μὲν ὅμ̣[οι]ον πείθονται φανε-
ρὰν ἔσεσ[θ]αι τὴν ἐνέδραν αὐ-
τῶν τῆι παραθεωρίαι ττῆ̣[ς χ]αύν[ης]
ἀναστροφῆς, καὶ τούτους ἀνε-
10λόντες εὐχειρώτους ἕξειν τοὺς
ἄλλους νομίζουσιν ἢ τατ-
τομένους ὑφ' αὐτούς, καὶ ἀβοη-
θήτους ὑπερηδομένων οἴον-
ται ποιῆ[σ]αι [ἵνα μὴ] ἀδικῶσιν,
15καὶ δύναμιν [ἔχουσι   ̣  ̣]ΩΤΙΚΗΝ
καὶ τῶν ἀναγκαίου [π]όθων ἐπι-
[δ]ε̣ι[ν]οῦνται  ̣* διὰ τί τοῖς
προαγομένοις τῶν οἰκετῶν
ζηλοτύπως ἔχουσιν; ὅτι τὰς
20χρείας δι' ἃς παραλαμβάνον-
ται, φοβοῦνται μήποτ' ἐκεί-
νων παρεχομένων, ὡς ἄχ[ρη-]
στοι παραβ̣[άλλωνται   ̣] καὶ κολα-
κεύουσι τοὺ[ς δε]σπότας μᾶλ-
25λ̣ον οἱ δοῦλοι̣, καὶ προάγονται
παρ' αὐτοῖς οἱ ταύτηι διαπρέπον-
τες καὶ μάλιστα τοῖ̣ς κόλα-
ξιν ἀντίκεινται παραιρουμέ-
[νο]ι̣ς τὰς ὑπουργίας καὶ μά-
30λιστα παρατηροῦσιν αὐτοὺς
ἐπὶ τῶ[ν] κατὰ μέρος πραττο-
μένων καὶ παραδιδόασιν
ἐπ' αὐτοφώρω[ι] κακου̣ργοῦν-
τας  ̣ καὶ νομίζουσιν, ἂν κλέ-
35πται φανῶσιν οἱ δοῦλοι, τὰς
ἁρπαγὰς αὑτῶν ἐπ' ἐκείνους
τρέψειν καὶ σπεύδοντες α[ὑ-]
τοῖς ὑποτάττειν αὐτούς, ἵνα
καὶ στέγωσι καὶ συνεργῶσι
40καὶ πίστιν ἐμποι̣ῶσ̣ι̣[ν] του [ἔ-]
ξωθεν ὅτι ΜΕ- ca.9 -
ἀλλὰ τον οικον  ̣* διὰ τί καὶ
  ̣  ̣  ̣ΑΥΣ  ̣  ̣  ̣ΤΑΙΙΣ  ̣  ̣  ̣ΝΑΤΑΣ
- ca.10 -ΑΤΙΟΝ  ̣  ̣  ̣ΡΗΝ
45  ̣  ̣  ̣Δ  ̣[μ]άλιστα ΚΑ  ̣  ̣  ̣ΘΕΡΟ
[  ̣  ̣  ̣  ̣πα]ρὰ τῆς   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ΑΙ.
column 13P.Herc. 1675 col. 13
Sketched by Giovanni Battista Casanova
Engraved by Carlo Malesci

ψεύδε̣ι̣ ἐσ[τ]ί. γίνεται δ̣ὲ̣ τὸ πρό-
τερον ὅτι καὶ Ζηλοτυποῦσι τού-
τους ἵνα μόνοι κατεσθίωσιν·
καὶ φοβούμενοι μὴ παρωσθῶ-
5σι καὶ δόξαν ἐκκόπτοντες ὡς
ἀληθινῶς φιλοῦσιν, ὑπολη-
ψομένων οὐκ ει αι τοιο̣ύτους
ὅρους διαβάλλουσιν, ὑποπτεύ-
ουσι δὲ καὶ μὴ καταφανεῖς γε[ί-]
10νωνται καὶ στυγῶνται τοῦ
γένους δαψιλεύσαντες. ((asteriskos)) διὰ
τί καὶ τοὺς καλοὺς κολακεύου-
[σιν] οὐκ̣ [ἐκκ]όπτοντες, [δι]αβά[λ-]
[λοντες δὲ π]ρὸς τοὺς   ̣ΝΕ  ̣Α  ̣  ̣  ̣
15Δ  ̣  ̣  ̣; [ὅτι κ]αὶ τὸ πόλυ τῶν ἀν-
θρώπων πλῆθος ἐρωτικόν
ἐστιν, καὶ δ' ἐπιθυμίαν ἠναγ-
κ[α]σμένην ὑποτρέχειν δο-
κοῦσι καὶ π̣[ρ]ὸ πολλῶν παραλο-
20γίζεσθαι καὶ ἐλευθερίους ει-
ν[αι ψευδῶς κ]ατ[ὰ] τὸ δ[ειπνεῖ]ν
π̣[ρός γε το]ὺς κολακευο[μέ-]
[νους  ̣]* καὶ τοὺς μὲν [ἀ]μ[έτρως ὑ-]
πὸ δεῖ[πνον κ]ολακευομέ[νους],
25το[ὺ]ς δὲ ὑπ' ἄλλα, καὶ τοὺς μὲν
ὡ[ς] τὸ πολὺ μηδενὸς ἀποσπᾶν
τῶν ἀναγκαίων, τοὺς δ' ἀ-
πὸ πάντων, καὶ τοὺς μὲν ἀ-
πλαστῶς φαίν[ον]τα διὰ τὴν
30ἐπιθυμίαν λέγειν, [τ]οὺς δ' ἐ-
πὶ τὸ ἐπ̣[  ̣  ̣]ισολ[  ̣  ̣  ̣] τὰ πλεῖστα
μὴ συναρέσκομεν ὅσο[ν], καὶ
τοὺς μὲν φίλους ματ[  ̣]δους
διὰ τὸ καὶ καλεῖσθαι τὸν ἔ-
35ρωτα φιλ[ί]αν, τοὺς δ' ὑποκρι-
τας ει ΑΙΑΑΣ. καὶ τοὺς
μὲν ἕνα κολακεύειν, τοὺς δ̣ὲ̣
παρ' ὅσων ἂ̣ν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ΧΘΕ προσδο-
κήσωσ̣ιν [  ̣  ̣  ̣]ιτομένου δ' αὐ-
40τὸν τοῖς τιν[  ̣]ν[  ̣]ς[  ̣  ̣]ωσκου-
σιν τὸ λα[βεῖ]ν ολ̣[  ̣  ̣  ̣]τας. διὰ τί Μ*ι̣
  ̣  ̣ΔΕ*ΝΟ- ca.11 -ΑΚΩΝ
ΤΑΙ οἷς οὐδ[ὲ το]ῦτον ὁμολο-
γοῦσίν τιν[ες] ἐνδίκοις ΑΚΕ
45ΟΥΜΕΝΩΝ  ̣  ̣  ̣Σ2  ̣ΝΕΥΜΕΝΟΙ
column 1P.Herc. 1089 col. 1
Sketched by Francesco Casanova
Engraved by Vincenzo Corazza

[ -ca.?- το]ῖς μείζοσιν δελ[έασιν -ca.?- ]
[ -ca.?- ]νων οὐ φροντιζ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]κ(*)έγομεν οὐ κτι[- ca.20 -]
[ -ca.?- ]οσων οὐ φιλοφιλο[ -ca.?- ](*)
5[ -ca.?- το]ύτοις ὁ μὲν ι[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ται καθάπερ α̣μ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]εραν ἀπ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]σι καν[ -ca.?- ]
[ -ca.?- δια]θέσεως ὁ μεν[ -ca.?- ]
10[ -ca.?- βο]ηθεῖν· ἃ γὰρ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]οσειληπαικ[ -ca.?- ](*)
[ -ca.?- πο]λεμεῖ τοῖς ἐκ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- διά]θεσιν οἷον ε[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]τ̣ροις καὶ λύμ̣[αις -ca.?- ]
15[ -ca.?- ]δε τὸν μεν[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]υμα τοῖ[ς -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ντον[ -ca.?- ]
column 2P.Herc. 1089 col. 2
Sketched by Francesco Casanova
Engraved by Vincenzo Corazza

[  ̣  ̣  ̣](*) καὶ πρόχειρος [παρεγένε]
τ’ἐν ταῖς χρείαις ὁ φ[ίλος καὶ]
[μό]νος ἐν μηκίστηι π[ενίαι -ca.?- ]
[  ̣  ̣](*) καί πρὸς τὸ τοὺς μ[ -ca.?- ](*)
5[  ̣  ̣]τας(*) αὐτοῦ τὰς εὐφο̣[ρίας -ca.?- ]
[  ̣  ̣δ]εῖξαι(*) ματαίους ε[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]α καὶ δὴ φανη[.]σ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]τ̣ος ἐναντίος[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]ι καὶ πρὸς τὸ ωσσ̣[ -ca.?- ]
10[τὴ]ν ἔχθεσι[ν](*) [  ̣  ̣]των ε[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣]τις κακὰ παρα[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]ργης· εἰ δὲ καὶ προ[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]αι τινα καὶ τῶ̣ν[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]ἀλλὰ φιλοῦσι κο[λακ -ca.?- ]
15[  ̣  ̣]καὶ[  ̣  ̣  ̣  ̣]ἀλλὰ[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣]ονιων κολακ[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]γὰρ δὴ γεπα(*)[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]αι τινα καὶ τῶν [ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]ἀλλὰ φιλοῦσι κο[λακ -ca.?- ]
15[  ̣  ̣]καὶ[  ̣  ̣  ̣  ̣]ἀλλὰ [ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣]ονιωνκολακ[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]γὰρ δὴ γεπα[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]τ[  ̣  ̣  ̣  ̣]ετων ε[.]αι[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]καὶ[ -ca.?- ]
column 3P.Herc. 1089 col. 3
Sketched by Francesco Casanova
Engraved by Carlo Orazi

πεποίηκεν[ -ca.?- Ἐπί-]
κουρον· ὅταν δ[ὲ -ca.?- ]
——
δεῖν καὶ μήτε[ -ca.?- ]
καὶ παιδίον ισο[ -ca.?- ]
5νην κολακευσ̣[ -ca.?- δο-]
κεῖ μοι καθ’ὁμ[οιότητα -ca.?- ](*)
θαι ταὐτὸ[  ̣]ων[ -ca.?- ]
καὶ ταυ[ -ca.?- ]η[ -ca.?- ]
τον[  ̣  ̣  ̣]ν[ -ca.?- ]α[ -ca.?- ]
10[  ̣]κ[ -ca.?- ] γὰρ [ -ca.?- ]ι[ -ca.?- ]
τ[ -ca.?- ]ε[ -ca.?- ]προς[ -ca.?- ]
λ[ -ca.?- ]π[ -ca.?- ] ἐπι[ -ca.?- ]
τ[  ̣  ̣]ν[ -ca.?- ]ντωγε[ -ca.?- ]
η[  ̣  ̣]ενεκατε(*)[ -ca.?- ]
15[  ̣  ̣  ̣]ισυ[  ̣  ̣]φερ[ -ca.?- ]
κολ[ακ -ca.?- ]το[ -ca.?- ]
νεκ[  ̣  ̣]η[ -ca.?- ]μο [ -ca.?- ]
εν[  ̣  ̣]α[κο]λακ[ -ca.?- ]
γ[  ̣]δη[  ̣  ̣]επα[ -ca.?- ]
20[  ̣  ̣]τωνε[  ̣]α[ -ca.?- ]
π[ -ca.?- ]σ[  ̣]α[ -ca.?- ]
column 4P.Herc. 1089 col. 4
Sketched by Francesco Casanova
Engraved by Salvatore Ventrella

[ -ca.?- ]ιπ[  ̣]ειν[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣]ρευομενον ει[ -ca.?- ]
[τὴ]ν κοίλην οὖν ἠθε[ -ca.?- ](*)[πα-]
[ρά]γεται κολακεύε̣ι[ν -ca.?- ]
5[  ̣ὑ]πό διαθέσεως τικ[  ̣]α [ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣]ι ἤτοι καθάπαξ[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣]ρ ὅσων τ̣’εἰς τὸ κ[  ̣]α[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]αυτα καὶ πρ[  ̣  ̣  ̣]η[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]υδειδ[  ̣  ̣  ̣]κα[ -ca.?- ]
10[  ̣  ̣  ̣]κ[  ̣  ̣]δια[  ̣  ̣]ει[  ̣  ̣]τ[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣]α[  ̣  ̣]λ̣[  ̣  ̣  ̣]ητε̣[  ̣  ̣]η[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]εστ[  ̣]ποι[  ̣  ̣  ̣]ι[ -ca.?- ]
[φιλο]δοξ[ία] ν[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣]εφα[  ̣  ̣]ι[  ̣  ̣]νο[  ̣  ̣]το[ -ca.?- ]
15[  ̣  ̣]ηνικα[  ̣  ̣  ̣]προσ[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣]υ[  ̣  ̣]ει[  ̣  ̣  ̣  ̣]ι[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣]ατεοσ[  ̣  ̣]ι[  ̣  ̣]κο[λακ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]χ̣κα[  ̣  ̣  ̣]σω[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ευ[ -ca.?- ]
column 5P.Herc. 1089 col. 5
Sketched by Francesco Casanova
Engraved by Domenico Casanova

[ -ca.?- ]ονου[  ̣  ̣  ̣  ̣]πωλ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ν τοι γε ω[  ̣  ̣  ̣]ν[  ̣]η[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]καὶ πρότερον ου[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]τιω τοῦ κολακε[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]ν μαρτυρεῖν εσ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]τετυφώμενα[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ἀ]πόρρητα κα[  ̣]τ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ἀπο[  ̣]ν[  ̣  ̣]καὶ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ερο[  ̣  ̣]γα[  ̣  ̣]ων[ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]μεσ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]μετασ[  ̣  ̣  ̣]κον[ -ca.?- ]
column 6P.Herc. 1089 col. 6
Sketched by Francesco Casanova
Engraved by Domenico Casanova

ἀλλοτ[ -ca.?- ]
καὶ τῆι προσ[ -ca.?- πα-]
ράσιτον ου[ -ca.?- οἴ-]
νωι καὶ σίτοι[ς -ca.?- χω-]
5ρὶς γὰρ τοῦ νομ[ -ca.?- ]
οὐδ’ὁμοειδῆ τ̣[ -ca.?- ]
——
γὰρ ωσ[  ̣  ̣  ̣]ομα[ -ca.?- ]
τωσαν οτων[ -ca.?- ]
οὐδ’ωσο[ -ca.?- ](*)
10σεως καὶ[  ̣  ̣]σ[ -ca.?- ]
χοντων[  ̣  ̣]ι[ -ca.?- ]
κει κακει[  ̣]ν[ -ca.?- ἐ-]
νίοτ’ἀπο[ -ca.?- ]
θωτικησ(*)[  ̣  ̣]πρ[ -ca.?- ]
15νυν λαμ[βα]ν[ -ca.?- ]
πειθεγο  ̣[  ̣  ̣  ̣]λ̣[ -ca.?- ]
ι[  ̣  ̣]νο[  ̣  ̣]αλ[ -ca.?- ]
προσ[ -ca.?- ]τη[ -ca.?- ]
column 7P.Herc. 1089 col. 7
Sketched by Francesco Casanova
Engraved by Francesco Biondi

[ -ca.?- ]χ̣ρήσει[  ̣  ̣  ̣  ̣]τον[ -ca.?- ]
[ -ca.?- πε]ρ̣ι̣στάσεων ὁμιλ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]κως(*)· προφερον[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ἀλ]λοτριοκ(*) εἶναι λεγο[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]κολακικῶς ὁμιλήσε[ι καὶ]
[πτω]χεύσει καὶ ψεύσεται[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ι[  ̣  ̣]λ̣λος [  ̣]παναληθει[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ν ἀφέντες[  ̣  ̣]ατον[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]γ[  ̣  ̣]ισραψα[  ̣  ̣  ̣]τον[ -ca.?- ]
10[ -ca.?- Τι]μαγόρας ἕτερον[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]λελ[  ̣]ν[  ̣  ̣  ̣ἄ]λλο δὲ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]α τελε[  ̣  ̣  ̣  ̣]ως[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]σος[  ̣  ̣]λουβεδ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]πε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ηγορεσ[ -ca.?- ]
15[ -ca.?- ]τιν[  ̣  ̣  ̣  ̣]σ̣υθει[  ̣  ̣]ν[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ντα[  ̣  ̣]ε[  ̣  ̣]οπ[  ̣]ιτ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- τ]ὰ σχιματ̣α(*) λ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ι̣συο[  ̣  ̣]νο[  ̣  ̣  ̣]ν[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]αν[ -ca.?- ]
column 8P.Herc. 1089 col. 8
Sketched by Francesco Casanova
Engraved by Vincenzo Orsini

[ -ca.?- ]σιν[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ιτου(*)σετ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ην οὐ τότε οσ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ε καὶ τὸ ταυ[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]ηγορουσας τοῖς[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]τον[  ̣  ̣]τας επα[ -ca.?- ]
column 9P.Herc. 1089 col. 9
Sketched by Francesco Casanova
Engraved by Vincenzo Orsini

[ -ca.?- ]ους κακι[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ιε που γελοι[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]πεκωτ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ν τοισ[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]ετβια(*)[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ν γα γελοι[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]των[ -ca.?- ]
[ -ca.?- κ]αθάπερ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]εμωι δο[ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]αν ξο[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]παρον[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]η γὰρ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ρων ε[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]μεν[ -ca.?- ]
15[ -ca.?- ] ἐπὶ δε[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]τερον[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]αυτη[ -ca.?- ]
fragment 1
[ -ca.?- ]α
[ -ca.?- ]υ̣σ̣ας τ̣οι̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]σ̣η̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ε̣[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]σ̣[  ̣]π̣εθ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ἀνυπα̣[ρ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]η̣ γὰρ ω[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]χ̣[ -ca.?- ]
fragment 2
[ -ca.?- ]λλων[ -ca.?- ]ν  ̣π[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ων[ -ca.?- ]ε[ -ca.?- ]νε[ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]ρ  ̣η̣ε[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]α̣ι[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]θ[ -ca.?- ]
column 1P.Herc. 222 col. 1
Sketched by Francesco Casanova
Engraved by Luigi Corazza

διὰ τη[ -ca.?- ]
διὰ τὴν ὑ[ -ca.?- ]
τ̣ωνδ̣αυ[  ̣]ωσινα[ -ca.?- φι-]
λαλ̣ή̣θους προ[  ̣]γ[ -ca.?- ]
5σι[ν] καὶ φυλαττω[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣] ἐρωτικὰ πά[θη -ca.?- ]
[  ̣] επ[  ̣  ̣] βιάζεται π̣[ -ca.?- πα-]
[ρα]σίτων α[  ̣]ο[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣]σι[  ̣  ̣  ̣] πρα[ -ca.?- ]
10[  ̣  ̣  ̣]χαρισ̣[ -ca.?- ]
ελ[ -ca.?- ]οσ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ρα[ -ca.?- ]
τον [ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]ινεα[ -ca.?- ]
15οσ[  ̣]σωδη[  ̣  ̣  ̣] ἀντὶ τ̣ῆ[ς -ca.?- ]
——
ἀρ[χ]αίουσ[2]τοντες α[ -ca.?- ]
τα[  ̣]λεισο[  ̣]λ[  ̣]εν[  ̣]δηρα[ -ca.?- ]
λι̣ε[  ̣]πε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ι̣ωστη[ -ca.?- ]
περ[  ̣  ̣]σ[  ̣  ̣]ι σ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]ωμεθ[ -ca.?- ]
20τειν· οἱ πα[  ̣  ̣  ̣  ̣] γὰρ ημ[ -ca.?- ]
πρ[  ̣]τουσ[  ̣  ̣]ειν[  ̣]π̣οκ[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]νουνη[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣]επαισ[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]ωτατη[ -ca.?- ]
25[  ̣]παν μει[ -ca.?- ]
[  ̣] λεγον[ -ca.?- ]
[  ̣]των τ[ -ca.?- ]
[  ̣]πην δια[ -ca.?- ]
τ̣ῆς ὀρέ[ξεως -ca.?- ]
column 2P.Herc. 222 col. 2
Sketched by Francesco Casanova
Engraved by Raffaele Biondi

κροτητος ἔσονταί τινες ὁμοι-
ότητες· ὁ δὲ σοφὸς ὅμοιον μ[ὲν]
οὐδὲν προσοίσεται κόλα[κι,]
παρέξει δέ τισιν ὑπόνοιαν [ὡς]
5ἔστι τοιοῦτος, ὅτι κη[λεῖ φρέ-]
νας οὕτως ὃν τρόπον οὐδ' α[ἱ μυ-]
θικαὶ Σειρῆνες. καὶ περὶ ἠθ[ῶν]
[ἐ]νκατασκευὴν προσκα[θαρ-]
τικὸς ὁρᾶται καὶ [τ]ῶν [ἀγα-]
10θῶν ἐπ̣α[ιν]ετικὸ[ς σοφίας, δια-]
πρέπ̣[ει δὲ] καὶ κ[ακίας] διακ[ρί-]
να[ς ἢ τὰς] παρ' [ἡμῖ]ν̣ ἢ πάσα[ς.]
μάλιστα δὴ τῶν ἀ[νθρώπων]
[τοὺς] κόλακας ἐ[κ]διώκει, κα[ὶ]
15[πολύ]ς ἐστι κατατρέχων τῆ[ς]
δι[αθέ]σεω[ς] α[ὐ]τ̣ῶν. καὶ τῶν [ὑ-]
παρχόντων πόλλ' ἀπολα[υ]σ(*)-
τὰ διδόασιν αὐτῶι· κα[ὶ σ]υ[γ-]
——
γενεῖς ἐνίων καὶ συνήθε[ις]
20π[ρ]οτιμώ[μ]ενον ὁρῶντες [ἀπο](*)-
[διδ]όασιν αὐτὸν ὡς κόλα[κα.]
[τοῦτ]ο δὲ καὶ σοφισταὶ ποιο[ῦ-]
[σι  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν̣ τ̣ὰς ἐρημίας ε[  ̣  ̣](*)
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣γ]νωρίμων ἀπολ̣[  ̣  ̣](*)
25[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] διὰ δὴ καὶ τὸν ηκ[  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]οποτεγενομε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]νον Ἐπικ[ουρ  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]υθ' ἡ βάσις[  ̣  ̣  ̣  ̣]
column 3P.Herc. 222 col. 3
Sketched by Francesco Casanova
Engraved by Raffaele Biondi

το[  ̣  ̣  ̣] δ' οὐ τυχὼν ἡσδήποτε
χρείας ἐπὶ τὴν ἡ[σ]υχίαν ἀπέρ-
χεται. [ἔ]τι δ' οὐ διὰ φιλι[κ]ω̣τέρου(*)
πράγματος ἀλλὰ διὰ κολα-
5κείας ἐξαγίστου π[αρ'] ἁπ[άν-]
των πάσας ἐκπορίζεται τὰ[ς]
ἐν τῶι βίωι χρείας, ὧν ἀτευ-
κτήσει μᾶλλον [ὑ]πονοηθεὶ[ς]
μόνον εἶναι κό[λ]αξ, οὐχ ὅτι
10καὶ καταγνωσθ̣[εὶς  ̣  ̣]χουν̣
α[  ̣  ̣  ̣  ̣]νος εσ[  ̣  ̣]ανει διακ[  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] δια[  ̣  ̣  ̣  ̣]εσασαλ̣[  ̣]
[βέ]βαιον μὲ[ν φίλ]ον ὃν πείθο[ν-]
[ται] δι' αὐτῆς ἐν̣[ν]οεῖσθαι φω[ρά-]
15[σα]ντες δ' ἐξο̣[ρί]ζουσι καὶ π[ι-]
[κρῶς] βλάβαις μ̣ε[γ]άλαις ἀ-
[πωσ]άμενοι· [τ]ῶν δ' αἰεὶ φ[  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]κων οὔθ' α[ἱρε]τὴν ἔστ[ι]
[τὴν φ]ιλίαν λέγειν οὔτε δυ[  ̣]
20[  ̣  ̣  ̣  ̣]ενεσθαι λ[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣]αν ἀλλὰ μ[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣] ὥστε πλαν[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣] τι πᾶς δειλ[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣]ην ἀληθινὴ[ν] φιλτα[  ̣  ̣  ̣]
25[προ]σήκειν ἢ̣ τα[  ̣]α[  ̣]δια[  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]ου μή τι δὴ γελ̣[  ̣]α[  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣] καὶ τὸ[ν] παρρη[σιαζό-]
[μενον  ̣  ̣]ς καὶ τα[ -ca.?- ]
column 4P.Herc. 222 col. 4
Sketched by Francesco Casanova
Engraved by Raffaele Biondi

καιων(*) λόγος ἥιρει κακὰ τη-
λικαῦθ' ὑπομένειν ἐκτίν[ειν]
εἵνεκα τῶν περισαλ̣ων αι(*)
[  ̣]ησει̣[  ̣ · ἡ] δόξα τοίνυν χάριν ἀσ-
5φαλείας ἐδιώχθη κατὰ φύ-
σιν, ἣν ἔξεστιν ἔχειν καὶ ἰδι-
ώτηι καὶ φιλοσόφωι, κακία[ς](*)
[δ' ο]ὐ πάσης, ἐν αἷς ἡ κολακεία
[πρ]ωτα[γ]ω̣νι[στ]εῖ καὶ μεί[ζο-]
10[ν]ά [γ'] ἀδοξ[ί]αν αἰ[κ]ῆ π[ε]ριτίθ̣[η-]
[σιν ὅταν ε]ὐδοξίαν ἀποτελ̣[εῖ-]
[ν προσδοκᾶται]
column 5P.Herc. 222 col. 5
Sketched by Francesco Casanova
Engraved by Raffaele Biondi

0[χάριν περιου-]
σίας ἢ δόξης ἢ καί τινος ἀ[ρ-]
χῆς ἀρέσαντες ἀνθρώπ[οις]
μεγαλοπλούτοις καὶ δυν[α-]
στευτικοῖς ἢ καὶ δημοκ̣ό̣[ποις.]
——
5ἔνιοι δὲ διὰ ποικίλων χρε[ιῶν]
ἐν οἰκονομίαι[ς] ἴσως δ' ἔτι
καὶ φιλίας ἐροῦσι ταύτην ε[ἶ-]
ναι ποριστικωτέραν, τὴ[ν δὲ]
[αὐ]τὴν αὐστηρὰν καὶ ἀληθ̣[ινήν.]
10ἀλλὰ τῶι μὲν ἄλλως ἀδ[υνά-]
[τωι παρ]ασκευάζεσθαι [τἀπι-]
[τήδει' εἰ]ς τὸ ζῆν ουδ[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]δ' ἀνεκτὸς κα[  ̣  ̣  ̣]
[- ca.9 -]ια πολλῶν α[  ̣  ̣  ̣]
15[- ca.9 -δυ]ναμένο[  ̣]ς [  ̣  ̣  ̣]
[- ca.9 -φι]λολόγωι δ[  ̣  ̣  ̣]
[- ca.11 -]υ καὶ διαφ[  ̣  ̣  ̣]
[- ca.12 -]ινεσθαι [  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.10 -]ν̣ βίον κολ̣[ακι-]
20[κὸν  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ριαι τῶν ἀν[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ς φαίνοντα[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ἀ]νάγκης κα[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.10 -] κολακε[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[ -ca.?- κό]λαξ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
25[ -ca.?- ]εν[  ̣]α [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]ιη[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]τα προ[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]α[  ̣]δη[ -ca.?- ]
column 6P.Herc. 222 col. 6
Sketched by Francesco Casanova
Engraved by Domenico Casanova

0[κο-]
λακευομ[ -ca.?- ]
τωι πολλ[ -ca.?- ]
——
νεται πα[ -ca.?- ]
αις ἐὰν το̣[ -ca.?- ]
5ων καλου[ -ca.?- ]
καὶ χαρω[ -ca.?- ]
ἐπὶ τραπέ[ζης -ca.?- ]
νος μονο[ -ca.?- ἐ]
κ τινων λ[ -ca.?- ]
——
10καὶ τὸ συν[ -ca.?- ]
γ[  ̣  ̣]νωνο[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣]χεται λε[ -ca.?- ]
πυρος ἐπα[ -ca.?- ]
νος ἀλλαεσ̣[ -ca.?- ]
15ψέγεται [  ̣]να[ -ca.?- ]
——
μὲν οἴετα[ι -ca.?- ]
δ' ὑπὸ πάντω[ν -ca.?- ]
ἂν ἐπιγνωσθῆ[ι -ca.?- ]
ζει τόδε πάσχ[ων -ca.?- ]
20ται ζημιο[ -ca.?- ]
——
μεν παρε[ -ca.?- ]
τοίους τυχεῖν, [ἐν μὲν τῶι δι-]
καστηρίωι μ[  ̣]ν[ -ca.?- ]
ἐν δὲ τῶι κολα[ -ca.?- ]
25ωσι μήποτε [ -ca.?- ]
μὴ τὴν πρόθε̣[σιν -ca.?- ]
σι καὶ μὴ δια[ -ca.?- ]
column 7P.Herc. 222 col. 7
Sketched by Francesco Casanova
Engraved by Raffaele Biondi

0[μισεῖ δ' ὁ κόλαξ]
πάντας ἁπλῶς τοὺς [ἐπιτη-]
δείους τῶν κολακευ[ομένων,]
μάλιστα δὲ γονεῖς κ[αὶ τοὺς]
ἄλλους συγγενεῖς κα[ὶ γαμε-]
5τὴν καὶ φίλους, οἷς [ἐπὶ δείπ] 6.-νοις ἐξοχώτατα πολεμ̣[εῖ.]
——
το̣[ὺς] κόλακας δὲ τοὺς ἄ[λλους]
ἐ[ρήμ]ους ἔχει μονοφα[γῶν κοὐ]
π[ολυω]ρουμένους· μει[λίττει]
10δὲ τὸν κολα[κε]υόμεν[ον καὶ μὴ]
νήψαντα - [οὐ]κ αὖ ἀτόπα̣[στον τοῦ-]
[το] - γ[ιν]ωσκόμενος ὅτι [πρόθυ-]
[μ]ος ὑβρίζεται καὶ πάνυ [πολλὰς]
ἀναδ̣[έ]χεται παροινί[ας καὶ]
15προ[π]ηλακισμοὺς ἄχ[ρι ἅ-]
μα [τ]ρ[ώσε]ων καὶ πληγῶ[ν πολ-]
λῶ[ν  ̣  ̣] οὐ παρ δὴ τὸν οδ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣]ιον οἱ μνηστῆρε[ς -ca.?- ]
λο[  ̣  ̣  ̣  ̣]τ̣οδιοισω[ -ca.?- ]
20λο[  ̣  ̣  ̣  ̣]αισδυσοσ[ -ca.?- ]
να[  ̣  ̣  ̣] προσωπο[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]οσετ̣ει[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]λα μᾶλλ[ον -ca.?- ]
[ -ca.?- ] οἱ τρέφον[τες -ca.?- ]
25[ -ca.?- ]υ[  ̣  ̣]ουσθα[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]νελε[ -ca.?- ]
column 8P.Herc. 222 col. 8

[ -ca.?- ] κ̣αὶ κατηγορίαν
[ -ca.?- ] τῶν ἐν π[ο]λλοῖ[ς]
[ -ca.?- ]γκοφάγων μη
[ -ca.?- ]ος κατεχ[  ̣]ν ἀλ
5[ -ca.?- ]ροντος εκρ[  ̣]τ
[ -ca.?- κ]αιδεχ' αἱ πρ[  ̣]
[ -ca.?- παν]τάπασι καὶ
[ -ca.?- ]σολ[  ̣] δυνα
[ -ca.?- ]ουλησε
10[ -ca.?- ] η αἱ ἐπιχει-
[ρήσεις -ca.?- ]α[  ̣]εν π[λ]ει [4 lines missing]
16[ -ca.?- ]αμη
[ -ca.?- ]χεσθ[  ̣]
[ -ca.?- σ]υμφε-
-ca.?- ]ον[  ̣  ̣]
20[ -ca.?- ]τω
[ -ca.?- ]υομε
[ -ca.?- ]ν κ̣αὶ
[ -ca.?- ]οβο[  ̣]
[ -ca.?- ]σο[  ̣]
25[ -ca.?- ]ονη
[ -ca.?- ]οτε δὲ
[ -ca.?- ]ρτα[  ̣]
[ -ca.?- ]ον[  ̣]α
column 9P.Herc. 222 col. 9

νος εστην ὑπερ[ -ca.?- ]
τὴν ἀρετὴν ηυ[ -ca.?- ]
ἐκπλήττεσθαι [ -ca.?- ]
——
καὶ καθευδω[ -ca.?- ]
5τιοι αὐτὰ κα[ -ca.?- πε-]
ρὶ αὐτοῦ πρ[ -ca.?- ἀ-]
ξιολόγου χ[ -ca.?- ]
γεσ[ -ca.?- ]
χην[ -ca.?- ]
10τως [ -ca.?- ]
λουν[  ̣  ̣]τησ[  ̣]ξ[ -ca.?- ]
θαι λε[ -ca.?- ]
[  ̣]πιτηπ[  ̣]οσαυ[ -ca.?- ]
κἂν κυνίδιον [ -ca.?- ]
15ἢ [π]ιθή[κ]ιον ἤ τ[ι τοιοῦτον]
τῶν τιθασῶ[ν ζώιων -ca.?- ]
το καὶ εἰ τι[  ̣]ει̣ [ -ca.?- ]
των καὶ παν[ -ca.?- ]
αὐτὸν ἐξ ἀλ[ -ca.?- ]
20φ[  ̣]οις κατα[ -ca.?- ]
[  ̣]ναυ[ -ca.?- ]
δ' εὐθε[ -ca.?- ]
αιπα[ -ca.?- ]
α[  ̣]ελ[  ̣]φ[ -ca.?- ]
25ανεχ[ -ca.?- ]
του[  ̣  ̣]αθ[ -ca.?- ]
παραμει[ -ca.?- ]
δὲ καὶ ε[ -ca.?- ]
column 10P.Herc. 222 col. 10

[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ἱ]κανὰ ταῦτα [  ̣  ̣]εφι
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣οἴ]ησιν εἶναι τὴν [πρ]αό-
[τητα πρὸς] τὸν κόλακα φιλο
[- ca.9 -] οὐχ οἷον ἱκαν[ῶ]ς ο
5[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣κ]α̣θάπερ Ἀρίστ[ω]ν ἔ-
[φησεν, ἀλ]λὰ μόριόν ἐστι τῶν
[ὑπ' αὐτοῦ π]α̣ραλελ̣ειμμέ[νω]ν,
[ὅπερ διεσαφ]ήσαμεν ἡμε[ῖς. ἄ]λ-
[λο μὲν γὰρ] τὸ μιμεῖσθαί τ̣[ιν', ἕ-]
10[τερον δὲ] τὸ ζηλοῦν κα[  ̣  ̣  ̣  ̣]το
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]εται[  ̣  ̣]τεδε[  ̣  ̣  ̣]α
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]εισθα[ι  ̣  ̣  ̣]ι̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]κη
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ειλ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ιμασα
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]χ[  ̣]ε[  ̣  ̣  ̣  ̣ο]ὕτως ε
15[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]νθ' ὑποδομὴν [  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]αι μεταφορικ[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] δε[  ̣]ν τοῦτο γ[  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]σει προλη[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣τ]ὴν ἀρέσ[κειαν  ̣  ̣  ̣]
20[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣οὐ]κ ἐλάττονος [  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ο]υσαν δὲ καὶ [  ̣  ̣]α[  ̣  ̣]
[- ca.10 -]ινειν τῆς κ[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.9 -]ε[  ̣] καὶ τὸ κ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]ξεθ[ -ca.?- ]
column 11P.Herc. 222 col. 11

ων· οἱ δὲ π[ -ca.?- ]
ξ[ε]νικῶν [ -ca.?- καὶ]
δ[υν]αστ[ευτικῶν -ca.?- ]
έχουσι π[ -ca.?- ]
5λέγειν [ -ca.?- ]
μεντ[ -ca.?- ]
καὶ δ[ -ca.?- ]
τα λιτ̣[ -ca.?- ]
[στο]χασ̣[ -ca.?- ]
10[  ̣  ̣  ̣]φερο̣[ -ca.?- ]
[  ̣]λιτῆς ἀ̣ξ[ -ca.?- ]
γὰρ ἐν ἅπα̣[σι -ca.?- ]
άττειν λ̣[ -ca.?- ]
[  ̣]σται που[ -ca.?- ]
15καὶ που [ -ca.?- ]
τινες α[ -ca.?- ]
ρωτερο̣[ -ca.?- ]
καθά[περ -ca.?- ]
αλ[ -ca.?- ]
20οι[  ̣]ο̣[ -ca.?- ]
θαλ[ -ca.?- ]
δη κα[ -ca.?- ]
[  ̣]μεν[ -ca.?- ]
[  ̣]ασ[ -ca.?- ]
column 12P.Herc. 222 col. 12
Sketched by Francesco Casanova
Engraved by Raffaele Biondi

0[τὴν]
[ὑπό]κρισιν τὴν τοῦ φιλεῖν [εἰ]ς [κέρ-]
[δισ]τ' ἢ τὴν αἰσχρὰν ὁμιλία[ν συμ-]
[φέρ]ουσαν τῶι κολακεύον[τι  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣]ν τῶι κόλακι λέγει κατ' ἀνα
5[  ̣  ̣  ̣  ̣]ν ἢ οὐ[κ·] ἀλλὰ τοῦτο λέγει [  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]ν πρὸς τὸ κολακεύειν ο[  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣]φοι ἡμῖν· [  ̣  ̣] τότε γὰρ δε[  ̣]α[  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣] ὁμιλίαν ἀντὶ τοῦ [λ]α[λ]ε[ῖν]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τερόν ἐστι τῆς̣ [  ̣]λ[  ̣]α[  ̣  ̣]
10[  ̣  ̣  ̣]ων συνηθείας τιθε[  ̣  ̣]ωι̣[  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]ι τῆς [συν]αν[ασ]τροφῆς [  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]δ[- ca.9 -] μόνον ο[  ̣  ̣]
[- ca.10 -]ειν[  ̣] 'ἐν δ' Ἔρις, [ἐν δὲ]
[Κυδοιμ]ὸ̣ς̣ ὁμίλεον ἐ[ν δ' ὀλοὴ Κήρ]'
15[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ἀ]πὸ κράτους ε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣τὴ]ν ὁμιλ[ίαν] γ̣ε̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ομογ̣να[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τον[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]θη[  ̣]ρχα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]λλα[  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣κα]τ' Ἐπίκου[ρον  ̣  ̣  ̣]χο[  ̣  ̣  ̣]
20[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣π]αραβάλλοντα [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]οις ὁμιλί[α  ̣]ασ[  ̣]μη[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τας ἔν τισιν προ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] πρὸ ὁμ[ιλ]ία[ς  ̣]πρ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] κα[ὶ] μὴ τοῦτο [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
25[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ε μετα[  ̣]ονο[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]αγμε[  ̣  ̣  ̣]ς τοὺ[ς  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣χαρ]ακτῆρα[ς   ̣  ̣]ς καὶ[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]γ̣ε[ -ca.?- ]

Apparatus


^ 1.3. l. λ (corr)
^ 1.4. φιλοφίλο[υς -ca.?- ] (?) Acosta Méndez
^ 1.11. ος εἴληπται κ[ -ca.?- ] (?) Acosta Méndez
^ 2.1. [ἄο|κνος] Acosta Méndez
^ 2.3-4. [με|νει] Acosta Méndez
^ 2.4. μ[αταίους] Acosta Méndez
^ 2.5. [αὐ]τὰς Acosta Méndez
^ 2.5-6. [ἀ|ποδ]εῖξαι Acosta Méndez
^ 2.10. l. ἔκθεσι[ν] (corr)
^ 2.17. πεπα (?) Acosta Méndez
^ 3.6-7. ὁμ[οιότητα] (or ὁμ[οειδείαν]) [γενέσ]|θαι (?) Acosta Méndez
^ 3.14. ἕνεκά τε (or ἐν ἑκατέ[ραι] (?)) Acosta Méndez
^ 4.3. ἤθε[ι] (or ἤθε[σι]) Acosta Méndez
^ 6.9-10. [ -ca.?- διαθέ]|σεως (?) Acosta Méndez
^ 6.14. θωπικῆς (or θω<πευ>τικῆς) Acosta Méndez
^ 7.3. [κα]κῶς (or [κολακι]κῶς) Acosta Méndez
^ 7.4. l. λοτρίοις (corr)
^ 7.17. l. σχήματ̣α (corr)
^ 8.2. [παρασ]ίτου (or παρασίτους) (?) Acosta Méndez
^ 9.5. l. εγβια (corr)
^ 2.17. l. ν (corr)
^ 2.20. [προ] Ihm
^ 2.23. ἑ[ταί]-[ρων καὶ] Barbieri
^ 2.24. ἀπολ̣[αύ]-[ουσι] Barbieri
^ 3.3. φιλι[α]ι̣τέρου Philologia Philosophica Herbipolensis IV
^ 4.1. [δι]-καίων Philologia Philosophica Herbipolensis IV
^ 4.3. αἱ-[ρ]ήσει Philologia Philosophica Herbipolensis IV
^ 4.7. κακία[ι] Philologia Philosophica Herbipolensis IV

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.