Papyri.info

sign in

= P.Herc. 994, 1419, 1676, 1677 = Trismegistos 62433 = LDAB 3606DCLP transcription: 62433 [xml]

fragment a
ΔΕΝ ΟΥΝ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣ ΤΙ̣ ΧΡΗ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
ΘΗΝΑΙ ΔΙ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
ΕΣΤΙΝ ΚΑ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
fragment b1
- ca.9 - ΑΥΛΟΝ
- ca.14 -
- ca.14 -
- ca.14 -
5  ̣  ̣  ̣ ΕΙΝΑ   ̣  ̣  ̣ ΚΟΝ
- ca.14 -
- ca.10 - ΑΙΟΥ
- ca.10 - ΟΥΚ
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ΟΝΩ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
fragment b2
ΓΡΑΦΩΝ   ̣  ̣
Τ̣ΟΚΑ   ̣  ̣  ̣  ̣
ΔΕΚΑΚ   ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣ ΦΥΣ  ̣  ̣  ̣
5ΕΙΝΑΙ   ̣  ̣  ̣  ̣
ΕΙΣΕΝ   ̣  ̣  ̣  ̣
ΚΑΚ̣ΟΝ̣   ̣  ̣  ̣
ΟΥ ΠΑΝ  ̣  ̣  ̣
- ca.9 -
fragment 1P.Herc. 994 fr. 1
Sketched by Carlo Malesci
Engraved by Ferdinando Ventrella

ΗΘΟΥΣ ΑΛΛΕΙ
ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΘΥ
ΑΜΜΕΝΟΝ
ΤΟΙΑΝ   ̣  ̣ ΓΡΑΦΕΙΝ
5- ca.15 -
ΝΟΝ ΓΑ
ΑΥ
ΟΥ̣
ΩΣΙ̣Ν
10ΧΡΗΜ
ΝΑ
ΠΑΝ
ΤΟΤΕΚ
ΕΙΝΕΙ
fragment 2P.Herc. 994 fr. 2
Sketched by Carlo Malesci
Engraved by Domenico Casanova

  ̣ ΗΤΑΙΣΕ- ca.13 -
ΚΑΝΤΑ  ̣ ΟΙ- ca.12 -
ΝΟΥΣ ΨΟ̣ΓΟ- ca.11 -
- ca.19 -
10- ca.19 -
ΘΕΣΙΝ - ca.14 -
ΠΩ - ca.16 -
- ca.19 -
- ca.19 -
15  ̣  ̣ ΘΕΜΙΝ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ΝΘΕΙΗΜ
δὲ καὶ περὶ - ca.12 -
⌈ὑ⌉πάρχον οὖν - ca.10 -
⌈εἶν⌉αι ⌈δὲ⌉ τὰ ΚΑΘΑΝ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
λιγ̣υ̣ρὰν φωνὴν̣ - ca.10 -
20  ̣  ̣ Φ̣ΗΣΙΝ ΚΟ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ [τὸ]
ἰαμβικὸν [καὶ τὸ σπον-]
⌈δα⌉ῖον ὡς ΟΥ - ca.9 -
⌈ὁ⌉ ⌈μὲν⌉ ⌈ἄνθρω⌉ [πος   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
⌈π⌉[ρ]⌈ὸς⌉ ⌈οὐδεμ̣ίαν⌉   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
25[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἀγ]ωνιαζ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
ΠΟΛΥ ΤΟΥ ΜΑ- ca.9 -
fragment 2a
ΝΑΙ ΠΕ̣- ca.14 -
ΗΘΗ Κ- ca.14 -
ΚΑΙ ΕΜΦ- ca.13 -
ΑΚΟΥΣΤ - ca.13 -
5ΝΤΑΗΔ - ca.14 -
ΚΝΗΦΗ Κ- ca.12 -
- ca.19 -
  ̣  ̣ ΒΗ- ca.15 -
  ̣  ̣ ΤΩΙ- ca.15 -
10- ca.19 -
fragment 3P.Herc. 994 fr. 3
Sketched by Carlo Malesci
Engraved by Carlo Orazi

  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ΤΟΜΙΑΙΣ ΑΦΗΝ
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ Η̣=̣ τὰ τρα[γικά]
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ π̣οιη[τ]ήν
  ̣  ̣  ̣  ̣ ΚΤ̣ΟΙ  ̣ Η- ca.9 -
5  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ Λ̣Λ̣Ω
- ca.19 -
- ca.19 -
  ̣  ̣ Η  ̣ ΚΟΗ  ̣ ΑΠ
  ̣  ̣  ̣  ̣ ΟΥΣΗ̣Ι̣ΤΟΚ
10  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ Η̣ΧΙΑ̣Ν
- ca.19 -
- ca.19 -
ΤΑ  ̣ Τ̣Ο̣Υ̣Σ κωφὸν κ̣α̣ὶ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣ ΙΟΜΕΝ  ̣ Ι̣ΞΕΝΗΙ
15  ̣  ̣  ̣ ΠΕ  ̣ αὐτ̣ῶι τ̣ῶ[ι   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ΤΑΙ- ca.11 -
- ca.19 -
[  ̣  ̣  ̣  ̣ τ]ῆς συνθέσε[ως]
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ΟΝ ΕΘΕΙ ΚΑΙ
20  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ΩΝ  ̣  ̣ ΚΑΙ
  ̣  ̣  ̣  ̣ ΝΤΟ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
fragment 4

fragment 4P.Herc. 994 fr. 4

  ̣  ̣  ̣  ̣ τ' ἐπαινο[υμ]ένων
5  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ΚΕΝ ἀγαθόν
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ΟΝ τὸ ἐπαιν̣[ει]
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ΑΙΤΗΝ  ̣  ̣  ̣  ̣
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ο]ὐδὲν   ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ΑΙ τὸ εὐηχέ̣[ς]
10  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ΩΠΩΝ  ̣  ̣  ̣  ̣
- ca.19 -
- ca.19 -
- ca.19 -
- ca.19 -
15- ca.19 -
- ca.19 -
- ca.19 -
- ca.19 -
- ca.19 -
20- ca.19 -
- ca.19 -
- ca.19 -
- ca.19 -
- ca.19 -
fragment 4 infP.Herc. 994 fr. 4 inf.

20Τ̣Α ΚΑΙΤΙΝ  ̣  ̣ Σ̣Ε
τοιαῦτα διο[ι]κε̣ῖ̣ν̣
τῆι συνθ̣έσει, [αὐτῆι συνα-]
γομεν τὸ καλὸν ἀκολου-
θεῖν, καὶ μὴ διανοῆσα̣[ι]
25ὑπάρχ[ε]ιν πάντα <τα>ῦτα π[αρ-]
[έ]πεσθαι τοὺς ἀδύνατα
fragment 4a
[- ca.9 -] ΧΗΣΑΣ
[- ca.10 -] ΕΙΚΑ
[- ca.9 -] ΤΟΗΜΕΤ
[- ca.10 -] ΝΕΤΑΙ [  ̣]
5[- ca.10 -] ΣΕΙ   ̣ ΚΑ [  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ΠΕ̣ΚΤ[Ο]Υ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣] πάντως̣ Α̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣] Λ̣ΟΝ αὐτοῖς   ̣ Ω[  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣] Τ̣Α [  ̣] ἅπερ ἀκο[λουθεῖ]
10[τῆι] συνθ̣έ̣σει Τ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
χωρὶς α̣ὐ̣τῶν [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.15 -]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ΑΝΟ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣] οὐδὲ τὸ πεσεῖ[ν  ̣  ̣]
15[  ̣  ̣  ̣  ̣ἐ]μ μιᾶ[ι  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.15 -]
[- ca.15 -]
[μ]ίξεως ΕΡΩ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣] ΤΗΤΑ ΕΚΕΙΝ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣]
20[- ca.15 -]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ΤΟΥ ΛΟ̣
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ΙΝΛΗ [  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] Ν̣ θεωρε[ῖν  ̣  ̣  ̣  ̣.ἴ-]
δοι τ̣ι̣, κἀν τ[οῖς  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
25λ̣έγειν Δ[- ca.9 -]
fragment 5P.Herc. 994 fr. 5
Sketched by Carlo Malesci
Engraved by Carlo Orazi

  ̣  ̣  ̣ π̣ειθόμ̣ε̣θα- ca.10 -
  ̣  ̣ Ρ̣ΥΣ ἐν̣εργ[εῖν τοιαῦ-]
[τα] δ' ὀφείλω[μεν], [οὐ μόνον]
[τινῶ]ν ἀναγκ̣α̣ζο[μέ]ν̣ω̣[ν]
5[τὴ]ν̣ σ̣ύ̣ν̣θεσ̣ι̣ν ἀγαθὸν ἂν̣
ε̣ἰ̣πεῖν, ἀλλὰ καὶ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ [ἐ-]
π̣[ί]π̣αν ὡς προσῆκε  ̣ ΤΟ
  ̣  ̣ ΑΨΤ  ̣ ΠΑΝΙ- ca.10 -
- ca.19 -
10- ca.19 -
- ca.19 -
- ca.19 -
  ̣  ̣  ̣ ΕΩ  ̣ ΚΑ- ca.10 -
ΤΟΥΚΙ- ca.14 -
15- ca.19 -
- ca.19 -
Κ̣ΑΙ ΟΥΔΕ- ca.12 -
ΚΑΘΟ- ca.15 -
- ca.19 -
20- ca.19 -
  ̣  ̣ ἐδύν[αντο] καὶ ἄνευ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣ ν̣ δ̣ιὰ τοῦτο αἱ ἀ[κοαὶ εὐ-]
[φων]ίαν καὶ ἐνά[ργειαν],
[καὶ] π̣ᾶν τὸ παρὰ πο[λλοῖς]
25[αἴ]τιον̣ εἶναι τοῦ εὖ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
[φωνοῦ]ντος ΗΜΕ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ΤΗΣ ΠΑ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
fragment 6P.Herc. 994 fr. 6
Sketched by Carlo Malesci
Engraved by Vincenzo Corazza

5- ca.19 -
  ̣  ̣  ̣ ἀργοὶ μὲν οὖν  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
[  ̣  ̣ τ]οῦ κάλλους αἰτ[ιο  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
- ca.19 -
  ̣  ̣  ̣  ̣ ΝΩΣ - ca.11 -
10[  ̣  ̣ αἴ]τιον εἶναι τι  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
- ca.19 -
  ̣  ̣  ̣  ̣ ΑΝΑΓ- ca.11 -
  ̣  ̣  ̣ ΑΥΤΩΝ - ca.10 -
ποε̣ῖ̣ παντὸ[ς- ca.11 -]
15- ca.19 -
  ̣  ̣ παραφ[- ca.12 -]
  ̣  ̣  ̣ εὖ, καθάπερ - ca.9 -
- ca.19 -
- ca.19 -
20- ca.19 -
- ca.19 -
- ca.19 -
  ̣  ̣  ̣ γράφοντι- ca.10 -
ΔΡΟΠΑ   ̣ μέρος οὖν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
25  ̣  ̣  ̣ ΝΑΙ- ca.13 -
  ̣  ̣  ̣ ΕΙΝ- ca.13 -
fragment 7P.Herc. 994 fr. 7
Sketched by Carlo Malesci
Engraved by Domenico Casanova

ΠΟΝ- ca.14 -
ΤΟΥ- ca.14 -
- ca.19 -
ΚΑ̣ΤΑ- ca.13 -
5Φ  ̣  ̣  ̣ ΑΣ- ca.11 -
ΤΟΥ εὖ λέγων φέρειν τι̣
τούτων̣ οὐδὲ γὰρ ἐ̣ν̣ε-
φάνη̣ λύπ[η]ν̣ εἰλ[ηφέ-]
ναι λέξιν ἣ̣ν ο̣[ἰκεί-]
10ως ἔθε̣[σι] κ̣αλ̣ο̣[ῖς προσή-]
κειν, Α - ca.13 -
σύνθεσιν- ca.12 -
ΤΗΣ ΕΛ  ̣  ̣ Α- ca.9 -
ΝΟΝ ΗΜ- ca.11 -
15ΝΩ  ̣  ̣  ̣ ΜΕ- ca.9 -
  ̣ ΗΣ - ca.14 -
fragment 7a
- ca.17 -
  ̣  ̣ φέρεσθαι - ca.9 -
  ̣  ̣ ΕΡΓΑ- ca.11 -
  ̣  ̣  ̣ ΕΝ- ca.11 -
5  ̣  ̣ ΕΣΙΝ ΠΙ- ca.10 -
ΚΡΟ - ca.13 -
  ̣  ̣ ΛΟΓΟ- ca.11 -
  ̣  ̣ ΩΡΕ- ca.12 -
Ν- ca.15 -
10ΕΣ̣   ̣ δοκεῖ ποιῆσ̣αι οἵους
φέρεσθαι, [ἀ]λ̣λὰ νοη-
μάτων θεω̣ρητικῶν
  ̣  ̣  ̣  ̣ ΤΩΝ Η̣ΜΕΡΩΝ
fragment 8P.Herc. 994 fr. 8
Sketched by Carlo Malesci
Engraved by Francesco Biondi

ε̣ὐθύν̣[ει] τῆ<ι> προσα̣γορεύ-
σ̣ε̣ι̣. α̣ὐ̣τὸ̣ν γὰρ εὐερ-
γ̣ε̣τ̣ῆ̣[σ]α̣ι̣ δῆλον ὅ[τ]ι
δε[ῖ τ]ὸν ποητήν  ̣ τὸ
5δ' ἀκο[υ]σθὲν εὖ καλόν, ὃ̣
[οὐ]κ ἀνέσεις φασὶν ὀ-
[νο]μάζειν, εἰ δ' ἐκ τῆς ἐ-
[πα]ινουμένης διαλέ-
[κτο]υ̣ μόνον π̣ά̣ρ̣εστι
10ΡΕΙ  ̣  ̣  ̣ ΜΑ̣ΖΕΤ  ̣  ̣  ̣ ΠΕΝ
ΠΟΛΥ̣   ̣ ΕΙΜΕΝΟ̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
ΘΕΝΟΥΣΛ̣ - ca.10 -
ΕΙΝ  ̣  ̣  ̣ ΙΔΟΥ ΜΕΝ  ̣  ̣ ΥΝ  ̣
ΚΡΙΣ- ca.11 - ΕΙΝ
15ΠΟΗ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ΝΟΣ  ̣  ̣  ̣ Α
ΠΛΗ- ca.14 -
Τ̣ΩΝ Κ- ca.12 -
ΔΙΑ ΤΑ̣- ca.12 -
Η ΛΕΓΕ- ca.12 -
20- ca.17 -
- ca.17 -
- ca.17 -
ΕΙΓΑ- ca.14 -
ΤΙΝ- ca.14 -
25ΡΙΣΕΝ   ̣ ΟΜΕΤΑ- ca.9 -
ΕΞΕΤΑΙ Ε  ̣  ̣ ΡΟ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
fragment 8a
  ̣ ΕΝ Ἕκτωρ θεὰ ῥέξε̣ν, ἀ̣λ-
5λ̣' οὐκ̣ ἐξορέξει τὰ ν[ο]ο̣ύ̣-
μ[ε]ν', ἀλλ' ἐν ὁμοι̣ώ̣[σει]
οὐ μ[ηνύ]σ̣ει μίαν εἶν̣α̣ι
νε[ανίο]υ φαν̣τ̣ασίαν
- ca.19 -
fragment 8b
20- ca.19 -
- ca.19 -
  ̣ βέλτειον - ca.12 -
Τ̣Α ΚΑΘΑ̣ ΔΥΣΟΝ̣Ο̣Μ̣Α   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
[  ̣ ἐ]πιτιθείς - ca.11 -
25  ̣  ̣  ̣ οὕ[ν]εκα- ca.10 -
ΑΘ  ̣  ̣  ̣ ΑΝΕΑΛ  ̣ ΕΑ̣Υ̣Τ̣  ̣  ̣  ̣
fragment 8c
5  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ΩΣ τῆ̣ι ποιό-
[τητι δ]ι̣αφερούσας  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
[  ̣  ̣  ̣ πο]ή̣σει ΦΩΚ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ΝΔΕΝ- ca.9 -
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τ]ῆι φω[νῆι  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
10- ca.19 -
fragment 9P.Herc. 994 fr. 9
Sketched by Carlo Malesci
Engraved by Francesco Biondi

π̣οικίλας  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ [ὠφε-]
5λεῖν φωνὰς [καὶ ποι-]
κίλας ἡδον̣[ὰς ἀκο-]
ῆι παρασ[ωρ]εύειν,
πολὺ νο̣[μίζο]μ̣εν
τῆι συ̣[νθέσει] καὶ ποι-
10κίλο[ν ἐνέργ]η̣μ̣[α]
- ca.17 -
- ca.10 - [διὰ τῆς]
[συνθέ]σεως κι̣ν̣εῖ̣  ̣ [εἰ δὲ]
[διὰ τοῦτ]ο ἀγαθὰ ποή-
15[ματα], τί κατὰ μέρος
[τὰ πεπο]η̣μένα δρῶσι
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ΤΗΝΟ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ΑΤΑΚΟΗΝ  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣ ΜΕΝ ΣΟΙ Ν̣Ο   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
fragment 10P.Herc. 994 fr. 10
Sketched by Carlo Malesci
Engraved by Domenico Casanova

λέγεται χ̣ρ̣η̣[σιμωτάτη]
π[οη]μάτων π̣[άντων ἡ]
τ[ραγ]ω̣δ̣ί̣α κα̣[τ' αὐτόν],
καὶ διὰ ταῦτα ⌈σ⌉[υντε-]
5λεῖν αὐτήν. εἰ δ' ἦσ[ά]ν
τινες, οἳ φωνὰς ἐνό-
μ̣ιζον ἑτεροίας γεί̣-
νεσθαι, καὶ διὰ τῆς
συνθέσεως_ο̣[ἷό]ν̣ φη[σι]ν
10αὐτό[ς_μ]έτρωι πα(*)ρ̣ω̣σ̣-
[θ]ῆ̣[ν]α(*)ι̣, π̣ᾶν ε[ἶ]χ̣εν Ε
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ΜΩΣ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣ γὰρ οὖν Η- ca.9 -
- ca.17 -
15- ca.17 -
- ca.17 -
- ca.17 -
- ca.17 -
- ca.17 -
20  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ΔΕ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ΝΕΙ ΤΗΝ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣ Σ ΑΛΛΑ ΠΕ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
[  ̣  ̣ κ]α̣τηξ̣[ί]ωται  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
[τὴ]ν τραγωδίαν  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
25  ̣  ̣  ̣ Φ̣ίληβον ΚΑ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣ ΚΑΙΤΑ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
fragment 10a
[  ̣  ̣  ̣ γινώ]σκει πᾶσαν
ἐγ[γὺς τ]ε̣χ̣νῶν τα̣ύ̣τη̣ν
παρατ̣[ιθε]μ̣ένην τέ-
χνην [ὑφ'] ἡ̣μῶ̣ν λίαν
10οὔτε Π̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ [τ]έχνη  ̣
οὔτε καλὸν [ὅ]ταν
  ̣ ΩΣΙΝ [ὑ]πὲρ ὧν [π]ολλὰ δύ-
νατα[ι π̣]αρα[τίθ]εσθαι τοῖς
[πά]ντως- ca.10 - [εἶ-]
15πεν εὐ̣φων̣- ca.11 -
τ̣οῖς ὅλοις
fragment 10b
20  ̣  ̣  ̣  ̣ ΑΝ ΚΑΤΑΚ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣ ΘΑΙ ΚΑΙ Π  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣ χαράν- ca.11 -
  ̣  ̣  ̣  ̣ ΟΝΤΑΙΤ- ca.9 -
εἰς ν̣οῦν ῥεῖ ΜΑ- ca.9 -
25ΤΙΝ τ[ὰς] ἐπ̣ιγραφά̣ς  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
fragment 10c
  ̣  ̣ ΑΠΑΣ - ca.13 -
  ̣  ̣ κατ' εἶδος Α- ca.9 -
5  ̣  ̣  ̣  ̣ ΟΥΘΟΜ - ca.9 -
  ̣ ΟΝΟΣ [Υ]ΠΟΤΥΠ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣ αὐτῶ̣ι ΜΗΤ- ca.10 -
fragment 10d
  ̣  ̣  ̣  ̣ ΡΟΣΔΕΞΟ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣ γὰρ πᾶν ΟΥ- ca.10 -
25ΝΕ̣Ν αὐτὸς ε - ca.11 -
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ΟΞΗΙ- ca.9 -
  ̣  ̣  ̣  ̣ ΔΟΝΤΑΣ - ca.9 -
column w

fragment 11P.Herc. 994 col. w
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Domenico Casanova

ἀπο̣λ̣ε̣ί̣πων, τ̣ὴ̣ν̣ δ̣ιά-
θεσιν πα[ρ]α̣ιτούμενο̣[ι]
ἢ̣ ἐφ̣[ιέμ]ενοι τ̣ὰ̣ παρά̣-
[νομα]. τό γε λεγ[ό]μεν̣ο̣ν̣
5ὑπὸ τούτων εὔφωνον̣
καὶ κ[ακό]φω̣νον οὐδὲ̣ν̣
πονηρὸ̣ν̣ ὑπογράφειν
ἀνάλ[ογο]ν. τί γὰρ δεῖ
λέγειν τὸ τοῦ καλο[ῦ ἢ] [τ]οῦ
10κα[κοῦ ποη]τὴν λογισ-
[θήσεσθαι̣]  ̣  ̣ ΣΩ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
fragment 14P.Herc. 994 col. w
Sketched by Vincenzo Crispino
Sketched by Carlo Malesci
Engraved by Francesco Biondi

- ca.17 -
- ca.17 -
- ca.17 -
15- ca.11 - ΗΣ  ̣  ̣  ̣  ̣
- ca.10 - ΕΠΕΙΜΟ  ̣  ̣
  ̣ ΤΗΣ  ̣ ΟΥΝ - ca.9 -
  ̣  ̣ πᾶν οὖν βυ[βλίο]ν
δυνατὸν μὲν [τοί]νυν
20ἦν. εἰ δὲ τῶι μι[κρὸ]ν
τοῦτ' ὂν ἐλέγετο, μή-
θ' ὅπως ὤιετο 'γραπ̣-
τὸν ὥστ̣' [ἐ]φάπτειν
[ἅπα]ντα,' Παυσίμα[χος]
25[ὁ κρι]τικὸς ἆρά γε ὂν
[ἐν εὐη]χίαι τὸ καλὸν
column x

fragment 12P.Herc. 994 col. X
Sketched by Carlo Malesci
Engraved by Domenico Casanova

- ca.17 -
- ca.17 -
- ca.17 -
ΟΝ̣ΚΑ̣ - ca.9 - [ἀγο-]
5ρεύειν, οἳ π[ε]ρ̣ὶ τού̣[των]
εἰθίκασι μ̣έν τι π̣[ρ]ο-
σώπω<ι> κα[ὶ] διαθέσει καὶ
καθόλου̣ τ̣άγμασιν ἐν̣-
αρμό[ζ]ειν, ἔ̣οικεν ἄλ-
10λα τ[ιν]ὰ φλοιώ̣[δη  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
ΝΕ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ΓΑ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
- ca.10 - Τ̣Ο̣Ν̣ ΗΧΟ̣Ν̣
- ca.17 -
- ca.17 -
fragment 15P.Herc. 994 col. x
Sketched by Vincenzo Crispino
Sketched by Carlo Malesci
Engraved by Francesco Biondi

15- ca.17 -
- ca.17 -
- ca.9 - [οὐ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
φαῦλο̣[ν], ἀλλὰ μὴν ἄτο-
πον τὴν [φύσιν], [τὸ μὲ]ν
20μέγεθος̣ [φ]ωνῆς ἐν συν-
θέσε̣ι̣ χρηστῆι̣ κείμενον
ἐναρμόσει παντὶ πρ̣οσ[ώ-]
πω[ι] κ̣α̣ὶ̣ διαθέσει πάσηι.
φωνὴ μ̣ὲν γὰρ οἵαν
25οὗτοι π̣αρε̣ισάγουσιν οὐ[δὲ]
column y

fragment 13P.Herc. 994 col. Y
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Ferdinando Ventrella

τὸν Παυ[σίμαχ]⌈ον⌉, ⌈<ἐὰν>⌉ ⌈ἐπα⌉-
νάγωμε̣[ν εἰς αὐτ]όν,
⌈τέρ̣ψ̣ε̣ι̣·⌉ [ὅτι δὲ διὰ τὴν]
σύ̣νθεσιν ἁν̣δ̣ά̣νει τι̣
5καὶ τὴν ἐπιφα̣ιν⌈ομ⌉έ-
νη̣ν, ταύτηι̣ τ̣ῆι κ̣ατ[οχῆι]
τ̣ε̣ συμφωνο̣ῦ̣ντα[ι]
ἅ̣τ̣ε̣ κατάγο̣υ̣σι [τῆι]
κ̣ατ̣ο̣χ̣ῆι τὸ κα[ταλέγειν]
10καὶ διορίζεσ[θαι   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
  ̣  ̣ ΨΤ  ̣  ̣ ΝΑ- ca.9 -
- ca.17 -
- ca.17 -
- ca.17 -
fragment 16P.Herc. 994 col. y
Sketched by Carlo Malesci
Engraved by Vincenzo Orsini

15- ca.10 - ΑΙΔΙΑΤ   ̣  ̣
  ̣  ̣ ΙΟΣ  ̣  ̣ ΔΙΑ   ̣  ̣  ̣  ̣ [του-]
τέστ[ιν]- ca.10 - [εἰς]
[το]ῦτο σ̣τρέφεσ̣θ̣α̣ι̣ ἠ-
δύναντ̣' [ἂν] π̣αυσάμε-
20νοι τήν̣ [γε σ]υναφθη{ι}-
σομέν[ην] θ̣λῖψιν, ὅτι
πολλῶν τὴν κρίσιν δια-
στησάντων, [ἡ]μεῖς τὴν
παρ' ὀλίγοις σ̣[ιω]π̣ῆς προστα-
25σίαν παρε̣[δώ]κ̣αμεν.
column zP.Herc. 994 col. Z
Sketched by Carlo Malesci
Engraved by Carlo Orazi

- ca.17 -
- ca.17 -
- ca.17 -
- ca.17 -
5- ca.17 -
- ca.17 -
- ca.17 -
- ca.17 -
- ca.17 -
10- ca.17 -
- ca.17 -
- ca.17 -
- ca.17 -
- ca.17 -
15- ca.17 -
- ca.17 -
- ca.17 -
- ca.17 -
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐ[πε]ιδὴ περὶ̣ [αὐ-]
20τ[ῶ]ν κριτὴς λέγει καὶ π[ι-]
θανὸν [ἂν] τὴν φων[ὴν]
ὁμοία̣[ν] ἀποτελεῖν κατὰ
π[ι]θ[α]νὸν ἢ μὴ̣ πιθανὸ̣[ν]
ἄλλως, τίνος φω[ν]ῆς πρὸς
25ἀκοὴν ἦ δειν[ὸ]ν̣ τοῦτ' ἦν
column aP.Herc. 994 col. a
Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Raffaele Biondi

[καὶ]| γὰρ αὖ λόγωι ἐ[πι]τυγ̣-
[χάνει τὸ παν]τὸς ποή-
[ματος τ]ὴ[ν σύνθεσιν]
[ἀπ]α̣ντᾶν τ̣ῆ̣ι̣ φ̣ω̣νῆ<ι> α̣ὐ-
5τ̣ῆι, καὶ ἀπ̣αι̣[τεῖ οὐ] τῶι
ἀποδιδόναι [τ]ῆ̣ς̣ ἡδείας
φωνῆς̣, ἀλλ[ὰ] τῶ<ι> μη-
δ̣ὲν ἡμ̣ᾶς̣ ἄν[ε]υ τῶν φω-
νηέντων φθέγγεσθαι.
10[τ]ὸ δὲ κἀν̣ τ̣ού̣τοις μη-
[δὲ]ν̣ ἧ̣τ̣τ̣[ον α]ὐτοὺς
[ἀ]περεί̣δ̣ε[σθ]αι ἂν α̣[ὐτῆι]
[τ]ῆι ῥ̣ή̣[σει τῶ]ν γρ[αμμ]ά-
τ̣ω̣ν, γεν̣ν̣αίως [τινὰ]
15[τ]έρψιν ἀκού̣σ̣εως ἀνί̣σ̣-
τ̣ησιν̣ ὅ̣σα δ' ἐπ̣αναγνῶ̣-
[ν]αι τῶν [μ]ὴ κ̣αταλεγομέ-
ν̣ων ἀ̣πο̣ρεῖ [τις], [εἰ μὴ]
[πα]ρεῖθ' ὅ[λως τὴν ε]ἰσαγ[ω-]
20[γ]ὴν τα̣[ῖς ἀκο]α̣ῖς ἀ[εὶ ἀ-]
[πο]λ̣είπο[υσα]ν τὰ[ς φω-]
[νὰ]ς̣ κατ̣' [ἄλ]λα γράμ⌈μα⌉-
[τα θε]ῖναι, ἦν δι' αὐτὰ μηδ̣'
[ἐκφέ]ρεσθαι μ̣ε̣τὰ πόνου,
25[ἀλλ'] εὐχερέστατα̣ τὸ δέ
[τινα] μὲν αὐτῶν εὐηχεῖσ-
[θα]ι τὰ γρ̣άμ̣μ̣ατα προσ
column bP.Herc. 994 col. b
Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Vincenzo Orsini

λαμβανόμ̣[ενα καὶ ἀ-]
[ν]άπαλιν ἀ[ποτιθέμενα]
ἐπὶ τῶν ὀνομά̣[των ἢ] τῶ[ν]
ῥημάτων καὶ τῶν ἄ[λ]λων̣
5μερῶν τοῦ λόγου καὶ τῶν
παρακειμ̣έ̣νων αὐτοῖς
συμβεβηκ̣ότων, πάντα
πλὴν τούτου̣ διδόσθω{ι}
τό γ[ε] ἐφ' ἡμᾶς [ε]ἶναι̣ στί-
10χον {δὲ} καὶ σ̣τροφὴν εὔρυ-
θ̣μον ἢ ἄ̣[ρ]υθμο̣ν [ὁ]μ̣ο̣[ί-]
ως διανο[ῆσ]αι κατὰ μ̣έ̣-
ρος τὴν ἀ[κοή]ν. ʼω(*)όμε[θα]
γὰρ δήπ̣ου καὶ̣ ὑπὸ ῥυθ-
15μ̣[ῶ]ν [κ]αὶ ὑπὸ μέτρων̣
[α]ὐ̣τὴν γαργαλίζ̣ε̣σθαι, τὰ
δ̣' ἀπὸ̣ τούτ[ο]υ φανερῶς
ο̣ὐ̣ φιλακρ[ι]β̣εῖν ν̣[ο]μίζο-
μεν, καὶ πρῶτον τὸ τὰς
20τοι̣ο̣ύτων πολλάκι
θέ̣σεις ὁμ[ο]ι̣ο̣ῦν <μ>ὴ λυπεῖν
διὰ τὸν ἦχον, ὡς τὸν λω-
τὸν καὶ τοὺς Λωτοφά-
γους ἂν̣ μηδὲν ἄλυπον
25εἶναι διὰ τ[ὸ] τ[ο]ὔνομα
κατὰ τὸν ἦχον ἡδὺ τῆι
column cP.Herc. 994 col. c
Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Francesco Biondi

ἀκοῆι ὠρθοεπ[ῆσ]θ̣[αι]
[μὴ δύνασθαι], ἀλλὰ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
- ca.17 -
- ca.15 - [εἰ]
5[μὴ τ]ῆι ἀκοῆι προσέπε-
[σο]ν ἡδεῖς, ὁ̣ μὲν αἴσθη-
σιν εἶχεν, ἡ̣μεῖς δὲ πεπη-
ρωμέν̣οι ἦ[με]ν̣ ἐ̣κ̣ τούτ̣ων̣.
ἀδ[ι]άφορό̣ν̣ τ' ἐστ̣[ιν εἰ]
10παυόμ̣ε̣θά πού [τιν']
αὐτῶν [θεῖ]ναι τῶν [ἀ-]
κουσ̣τ[ῶν] φωνῶν. [καὶ ἔσ-]
τι<ν> ἐν[ίοτε] δῆλον ὡς ἐν
ἀπεργ̣ασίαι, κα[λὴν] τ̣ὴ̣ν̣
15σύνθεσ[ιν ἐργ]ασαμέν̣η̣ς̣
τῆς λέξε̣ω̣[ς α]ὐτῆς, ἐᾶι
τὴν ψυχὴν τάχ' , εἰ καὶ
μὴ τὴν̣ [ἐξ]οχ̣ή̣ν ποτ[ε]
τῆς ψυχ[α]γωγία̣ς, ὧι συν-
20έβαινε κα̣τ̣[απί]π[τ]ε̣ι̣[ν]
ἐ̣κ̣ ῥυθμοῦ, τῶν ἤ[χω]ν
παραπλεκομένων καὶ
μελίζε[σ]θ̣αι δυναμέ-
νης ὑπὸ [τῶ]ν πρ[ο]σ̣φερο-
25μέ̣νων. ἡ δ' ἁ̣π̣λῆ φωνὴ
εὖ̣ π̣άν[τ'] ἂν ἀπ[ὸ] τῶν εὐει
column dP.Herc. 994 col. d
Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Carlo Orazi

[δῶν]- ca.14 -
- ca.17 -
- ca.17 -
εἶτ' οὐ τὴν τα̣[υτο]λ̣ογ̣ί̣[αν]
5ἀνακρίνει δι' ἣ̣[ν το]ῦ αὐ-
τοῦ κειμένο[υ] τὸ με[τ'] αὐ̣-
τὰ'κὶς οὐ λυ̣[πήσ]ει μόνον,
τὸ δὲ σάκο[ς μόνο]ν.' κακῶς
δὶς ἔλεγε̣ν̣ [διὰ τ]ὸ πά[θ]ο̣ς̣
10μὲν οὐκ̣ ε̣[ἶναι] συ[σκευα-]
ζόμενο[ν], [ἴ]σως δ[ὲ λυ-]
πεῖν ἡμ[ᾶς τὸ] δεύτ̣[ερον]
σάκος λέγ[ων], οὐ λυπ̣[ου-]
μένου[ς δ]ι̣ὰ τὴν [πρώτην]
15ἀ̣νάθλι̣[ψιν], εἴπερ ἐλ̣[ύ-]
[π]ει τὸ δεύ[τε]ρον μ̣[ό]νον
φάσ[κ]⌈ων⌉, ἀλλ' οὐχὶ καὶ
[τ]ὸ πρότ̣ε̣ρον, ματαίως̣
ἀχ[ά]ρ̣ι̣σ̣τ̣[ο]ν̣ ἐ̣π̣ὶ̣ τῆι ἀ-
20κοῆι ποιῶν, τοῦ ματαί-
ως κεῖσθαι [τὸ] δεύτερον,
οὐκ ἂν ἐπι[δ]ε̣ίξων δ' ἡ-
μᾶς οὐ [τῆι] ψυχῆι λ̣υ̣-
πουμένους ὑπὸ τοῦ δευ-
25τέρου μόνον. [κα]ὶ εἴπερ
column eP.Herc. 994 col. e
Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova
Sketched by Giovanni Battista Casanova
Engraved by Vincenzo Corazza

⌈ἄρ⌉α̣, ψυχαγ⌈ωγ⌉ίαν ἐ̣[δ]ύ̣-
ν̣[ατο ποεῖν τῆι τῶν] Λω-
τοφάγων ὡ̣ς καὶ [αὐτῆι]
τῆι τοῦ Νειρέως, ἐπειδὴ
5τὸ π[ρ]οσηνῶ[ς] δὶς τεθὲν
ἀεὶ καὶ πολλ[ά]κι λεγό-
[μεν]ο̣ν εὐφρ[α]ίνει, καὶ
[τοὺ]ς ἐπικ̣[οὺ]ς οὐ ψ[υ-]
[χαγ]ωγ[εῖν], [ὁμοίο]υ̣ς δ' ἐπι-
10[κοῖς] κ̣α̣[ὶ τραγικ]ούς, ὥσ[τε],
[τὸ συ]νέχον τούτου, δῆ-
[λο]ν̣ ἔχ̣ε̣[ιν] τὴν ἀνάλο-
[γ]ον ἰδιότ[ητ]α̣ τὸ δὲ δῆ-
[τ'], εἴ τινος ἀκοὴν ἐλύ-
15[πει], [οὐ]δ' ἕν' ἂν̣ [εἶ]πεν χ[αλ-]
[κὸν αὐτ]ός. λυπ[εῖ δ' ο]ὔ πως,
[καίπερ] δ̣υσέκφορον ἢ̣
[δύσφων]ν ὂν, τ̣ὸ̣ 'ῥῆξε [σ]ά-
[κος]'- ca.14 -
20[διὰ τ]ῶ̣ν̣ ἰσοδυναμούν-
[των̣ εἰ δ]ὲ φῆι̣ 'παρατεθέν-
[των ἀκ]οῆι,' ταὐτὸν ἐνό-
[μισε Πα]υσίμαχος εἶναι
τ[ὸ] πρὸ[ς ἀ]κοὴν ἡδὺ καὶ
25τ[ὸ] χαλεπῶς κα[ὶ] μετ' ὀ
column fP.Herc. 994 col. f
Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova
Sketched by Giovanni Battista Casanova
Engraved by Francesco Biondi

[χλήσ]ε̣ως ἐκ[φερό]με[νον]
  ̣  ̣  ̣ ξ̣ένον- ca.11 -
- ca.17 -
- ca.17 -
5  ̣  ̣  ̣ ΤΩΙ  ̣ τὰ δ' ἑξῆς ἐ̣[πι-]
[φε]ρ̣ό̣μ̣ενα τῶν οὐχ ἅπα[ξ λε-]
[γο]μ̣ένων, τὸν χαλκὸ̣ν̣
καὶ̣ τ̣ὸ̣ Γά̣ργα̣[ρον] καὶ τὸ πρῶ-
τον̣ [οὐδὲν] μ̣ε̣[λ]ιτόεν
10- ca.17 -
- ca.17 -
- ca.17 -
- ca.17 -
- ca.17 -
15- ca.17 -
- ca.17 -
- ca.17 -
- ca.17 -
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ οὐ γ]ὰρ διὰ  ̣  ̣  ̣  ̣
20τ̣ῆ̣[ς] τύ̣χ̣[ης] ἢ̣ καλῆ̣ς̣ ἢ πο-
νηρᾶ̣ς̣ [ἐστ]ι̣ν̣, ἀλλὰ διὰ τὸ
πάντα τα̣ἰ̣⌈σθ⌉η̣τ̣ή̣ρ̣ι̣α̣
ἐν ἀρχῆι̣ μ̣ὲν̣ δύ̣νασ̣θαι̣,
πικρὸν δ' ὑ̣π̣ὸ̣ τῶν αὐτῶν
25αἰ[σθητῶν] π̣λ̣ηρωθέν-
[τα]- ca.13 -
fragment 24P.Herc. 994 fr. 24
Sketched by Carlo Malesci
Engraved by Vincenzo Corazza

  ̣ ΕΡ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ΔΙΑΤΟΥ
- ca.10 - ΑΣΚΕΝ
- ca.12 - Κ  ̣  ̣  ̣  ̣
- ca.17 -
5- ca.17 -
- ca.14 - ΕΝ
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τὸ μ̣<ε>ῖζον
  ̣  ̣  ̣  ̣ ἡ παρ̣ήκουσ̣[α]
- ca.12 - καὶ π̣α̣-
10[ρ]ῆκ̣ον  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἕτερον
  ̣  ̣ ΤΗΝ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ΑΣ ΚΑΙ ΜΕ
  ̣  ̣ Ν  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ΤΟΣ̣ ΣΥ
- ca.17 -
- ca.17 -
15- ca.17 -
- ca.17 -
- ca.10 - ΥΝ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
- ca.10 - ΚΑ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
- ca.17 -
20  ̣  ̣  ̣  ̣ ΠΤΕΡΟΝ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
ΕΠΕ  ̣  ̣ Ν ΡΗ̣Μ̣  ̣  ̣  ̣ ΔΩΣ, τῆ<ι>
μὲ[ν ξ]ηρᾶ<ι> π̣ε̣λ̣άζω{ι}μεν
αὐτοῦ, καὶ τὸ διὰ μηδὲν
ἕτερον ἂν ἐ̣π̣ί̣δηλον
25[ἔσεσθαι τ]ἀ̣γ̣αθόν
fragment 24a
- ca.17 -
- ca.17 -
- ca.17 -
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ΦΕΡΩΝ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
5[ἀλ]λ̣ὰ̣ κεινοῦν̣[τα διὰ]
[τῆ]ς δε̣ή̣σεως̣ - ca.9 -
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἦ̣χον̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ Τ̣ΟΥ ΠΟΗΣΕ
  ̣  ̣  ̣  ̣ τῆι δι̣α̣[νοίαι]
10[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ σ]υναπτον
  ̣  ̣  ̣ Κ  ̣  ̣ ΑΛΛΗ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
- ca.17 -
- ca.17 -
- ca.17 -
15- ca.17 -
- ca.17 -
ΚΑΣΙ ΤΗΝ Ε - ca.9 -
παρὰ τὸ βου̣[λευτήριον]
κάθ̣ηται ΔΕ̣ - ca.10 -
20μ̣εγάλου πόν̣[ου   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
ἀ̣κί̣β̣δηλον̣ ὅμ̣[ως φαί-]
νεται τἀγαθόν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
θεωρεῖ γὰρ διὰ φ̣ω̣ν̣[ῆς]
[ἦχο]ν προσχορη[γεῖσθαι]
25  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ΠΕΚ̣ΩΝ   ̣  ̣  ̣  ̣
fragment 24b
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ Α καὶ λόγο̣ν̣
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐ]κφερόμ̣ε̣ν̣[ον]
- ca.17 -
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ Α  ̣ ΟΝΚ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
5- ca.10 - ΗΘΕΣΙΝ  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ΤΟΥΤΟΜ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
ΦΑ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἀ]λ̣γ̣εινῶ[ν]
ΕΚ  ̣  ̣  ̣ δεύτε[ρο]ν, θεῶ̣[ν]
πράγμασιν [ἐνό]ν̣τα [δ' ἐ-]
10γνωκώς,  ̣ ΟΥ  ̣  ̣ ΟΥ ΠΡ  ̣  ̣
  ̣  ̣ λέγειν - ca.11 -
  ̣  ̣  ̣ καινήν- ca.10 -
  ̣  ̣ λόγ̣ο̣[ς] ἐστὶν  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
[  ̣  ̣  ̣ π]αρακεινῆ̣[σαι  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
15  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ κατὰ τὸ κα[λόν]
- ca.11 - ΝΟ  ̣  ̣  ̣  ̣
- ca.17 -
- ca.17 -
- ca.17 -
20- ca.17 -
- ca.11 - [κα-]
[τ̣αλείπηι  ̣  ̣  ̣] φαίνε-
ται τἀγαθόν, πλὴν τ[ῶν]
[κα]τὰ τὰς συναφὰς τόνω̣[ν],
25[φα]νερὰ καὶ οὐκ ἀληθῆ̣
column 1P.Herc. 994 col. 1
Sketched by Carlo Malesci
Engraved by Domenico Casanova

ΟΙ  ̣ Υ
ΚΕΠ||  ̣  ̣  ̣  ̣ ΕΥ
ΝΑΝ||  ̣  ̣  ̣  ̣ ΔΩΝ
ΔΕΤΗ||  ̣  ̣  ̣  ̣ ΕΙΡΩ
5ΑΚΟΗΙ 898989ε[ὐν]όμως τε
[ΕΞΩΓ̣ || ταῦ]τα [γ]ρ̣ά̣φομ[εν].
[ΜΕΝΗ || ὁ] [δ' ἐπιφέρ]ων σ[υ]νθέσει
[ΜΑΤΩ || τέρψιν ψ]υχαγωγικὴν
[||διὰ τοῦ νο]εροῦ _ μήτε τις
10[||αὐτῶν] ὧ<ι> καί ποτε μ̣ίμ̣η̣-
[||σις]  ̣  ̣  ̣  ̣ ΒΟ  ̣  ̣  ̣ ΤΑ ΠΕΡΙ
ΦΥΚ||  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
ΛΑΠΟ||  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
Ε̣Υ̣ΦΡΑΙ̣ΝΕ || ΤΗΣ ΜΕ̣
15||ΝΗΣ ΤΗΣ
- ca.17 -
- ca.17 -
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ μ]ίμημα [δ' εἶ]ν̣αι
[ἐ]ν οἷς [ἀ]ξ̣ιώσεις τ̣ὴ̣[ν ἀπο-]
20δ̣ο̣κιμα̣ζομ̣έ̣νην ὑ[π']
αὐτοῦ σύνθεσιν ῥ̣η[μά-]
τω̣ν, καὶ μάλιστα ταῖς
[κα]λαῖς ἁρμογαῖ[ς] ἱκα-
ν̣ὴν φωνήν, [ἀ]λλὰ τὰς
25[ἀ]ν̣ομ[ο]ίας ἀ̣[ν]έσεις καὶ
column 2P.Herc. 994 col. 2
Sketched by Carlo Malesci
Engraved by Vincenzo Corazza

ἐπ[ι]τάσει[ς] Ο̣Υ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ΑΝΤ  ̣  ̣ Ν  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ Λ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ΠΡΟΣ  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ καὶ ἀνόη̣[τον]
5τὴν ἀκοὴ̣ν εἶν̣α̣ι τι-
[νὰ τ]ρόπον ἀλη[θεύει].
[λέ]γ̣ομεν δ̣ὲ πλεο̣[νάζειν ἐ-]
ὰν μὴ μίμημ̣[ά τι προσ-]
φέρη<ι> τῆς δ̣εδομ̣[ένης]
10ἐπ̣ι̣κρούσεως καὶ
π̣[ο]ῆσαι τῆς- ca.9 -
οὐδὲ Τ- ca.13 -
- ca.17 -
- ca.17 -
15- ca.17 -
- ca.17 -
- ca.17 -
- ca.17 -
  ̣  ̣ ΩΝΕ- ca.12 -
20ΤΟΥ  ̣ ΣΚΩ - ca.9 -
καίτοι, π̣[ολλῶν ἤχων συμ-]
πλ[ε]κομ̣[ένων], [τὸν ῥυθ-]
μὸν ἀποπ[ίπτειν θεωροῦ-]
μεν, καὶ νὴ Δ[ία  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
25ΤΩΝ  ̣ Ν - ca.11 -
ΝΑΙ ΚΑΙ Ν- ca.10 -
column 3P.Herc. 994 col. 3
Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Giuseppe Casanova

φλύαρος ἦ̣ν, τῆς μὲν γε̣ύ-
[σεως καὶ ὀσφρήσεως μετ]αβ̣[αλ-]
[λομένης διὰ φυσ]ικὰς
[αἰτίας], [ἐνίοτε] δὲ καὶ
5δ̣ιὰ ψυχικά[ς], ὡ̣[ς] ο̣ὗ̣τ̣[ος] οἴ⌈ε⌉-
ται, τῆς δ' ἀκοῆ̣ς̣ ἅπα̣σι δι-
ὰ παντὸς̣ ⌈ἀνε⌉τ̣εροιώτου
μενούση̣⌈ς⌉ ⌈κ⌉αὶ τῶν ὁ-
μοίων ἀν⌈τιλ⌉αμβανο-
10⌈μέ⌉ν̣η̣ς̣ ὥστε καὶ παρα-
πλ̣ησ[ί]ως οἰκειουμ̣ένης,
ὀχλου[μ]έ̣[ν]ης̣ δ' ὑ[π' ο]ὐδε-
νός̣ [δ]ι̣ὰ ν̣όμον δ' Ε̣ὐ̣[β]ο̣[ύ-]
λο̣υ̣ [δι' α]ὑ[τ]ῆ̣ς̣ ἀλλοτ[ριω-]
15θῆναι πρὸς τῶν ἐ̣[ξ ἴσ]ο̣υ
φύσ̣ιν ἐχόντων ἀκ[ολου-]
θεῖν οὐ [διδ]όσθω{ι}, καὶ τοῖ̣ς̣
νοουμένοις τὸν μέντοι
καλὸν ἦχον ἀλλότριον
20γε̣[ίνε]σ̣θ̣α̣ι̣, καθάπε̣[ρ] τὸ μέ-
λει πεικρόν̣, ο̣ὐκ ἂν δ̣ο̣θεί-
ηι. κατὰ δὲ [τ]ὸ καὶ νοουμέ-
νων οἴεσθαι τὸ πόημα
σ̣τ̣ο̣χά{σ}ζεσθ̣[αι], [κ]α̣ὶ μὴ παν
25- ca.12 - ανα
- ca.12 - ν
- ca.11 - τοις
column 4P.Herc. 994 col. 4
Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Raffaele Biondi

ἀνάπτηι. καίτο̣⌈ι⌉ [γ]ε̣ πά-
λιν ἔοικ̣ε̣ν̣ [ο]ὐ̣δ' ἐ[πὶ δ]ια-
βολῆι̣ [τοῦτο λέγεσθαι],
οὐδὲ τῆς ἀκ[ο]ῆ̣ς̣, ἀλλὰ τῆς
5ἀκοῆς ἡδο[ν]ῆς γεινομέ-
νης ὁμ̣οίας ὑπὸ τῶν οἰ-
κειούντων ἐπικρατοῦ-
σαν τὴν π̣ροσκοπὴν τῶι
νοο[υ]μένωι̣ διό̣περ ἐ-
10λε<γ>κτέον αὐτὸν̣ τῆι τε
πρὸς ἑ̣α̣υτὸν δι̣[α]φ̣ωνίαι
κ̣αὶ τῶι̣ [δ]ριμεῖ̣ [τ]ῆς λέξε-
ως, ἣν λ̣[έξιν] ο̣ἰκειοῦν φύ-
[σ]ε̣ι παράλογον τῶν δια-
15νοημάτων, μ̣ηδ' ἡστινοσ-
οῦν ἡμᾶς ἀν̣τιλαμβάν⌈εσ⌉-
θαι τ[έρ]ψεως, οὐχ̣ [ὅ]τ̣ι κα-
τὰ τὴν ἀκοήν, ἀλλ̣' ο̣ὐδὲ
⌈κ⌉α̣τὰ τὴν ψυχ̣ήν, π̣[ερ]ισπᾶ-
20σθαί θ' ὑ̣πὸ τῶν νο[ουμέ]ν̣ω̣ν
οὐ̣δ' εὐ̣τ̣ρεπίσα̣[ι τὸ] π̣ρ̣ὸ̣ς̣ ἑ̣αυ-
τοὺς ἀκρειβές. ἀλ[λ' εἰ] τοιοῦ-
τόν τι γεινόμενόν̣ ἐστιν
φ̣υσ̣ικ[όν], [ἀληθῶς οὐκ ἐπὶ]
25τοσοῦ[το]ν̣ μ̣ό̣ν̣[ο]ν ληρ̣ώ-
δης ἂν [ὁ ἄ]ν̣θ̣ρ̣ω̣πος, ὥστ̣ε
τοῦ λεγ̣ο̣μ̣ένο̣υ̣ βουλη
column 5P.Herc. 994 col. 5
Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Luigi Corazza

θεὶς ὑπ⌈όδειγμα⌉ ⌈παραθεῖ⌉-
ναι, πε⌈ρισπώμενο[ν]⌉ ⌈[ὑ]πὸ⌉
διανο⌈ήμα⌉ [τος] α̣ὐ̣[τὸς]
κατεχώρισεν, οὐχ ἡμ̣ε̣[ῖς].
——
5'οἷον γάρ_φησίν_καὶ ὅταν
Σοφοκλῆς εἴπηι̣ ναῦται
δ' ἐμηρύσαντο νηὸς ἰσ-
χάδα. φ[ε]ρόμεθα γὰρ ἐφ' ὃ
βούλετα̣ι κα̣ὶ̣ ὁ ποιητής,
10οὐ[κ ἐπ]⌈ὶ⌉ ⌈τὸν⌉ κ̣α̣ρ̣πόν, [κ]α̣ί-
πε̣⌈ρ⌉ ⌈ἴσ{σ}ω̣ς⌉ ⌈γε⌉ν̣[ο]μέν̣η̣ς̣
τι̣⌈νὸς⌉ ⌈πληγ⌉[ῆς] π̣ρὸς̣ τ̣ὴν
[ἀκοή]ν̣, [ἐ] ⌈ν⌉ ⌈ἧ⌉ [ι μᾶλ]λ̣ο̣ν ἄ̣ν
τ̣ι̣ς ἐ̣ξεδ[έξα]το τὸν καρ-
15[πόν]. [τὸ] δ' αὐτὸ̣ καὶ ἐπ' ἀλ̣-
λων συμβα̣ίνειν πλειό-
νων ὡς καὶ ⌈ἐ⌉πὶ τῶν ἄλ-
λων τοιοῦτο συμβαί-
⌈⌉νειν ὑπολα̣μβά̣ν̣ο̣μ̣ε̣[ν]'
——
20παρ̣α̣θεωρη̣τέον δ' ἅμα̣
καὶ τὸ φύρειν ὁμ̣οῦ δ̣ι̣-
άνοιαν ἀκοῆι, λέγοντα̣ κ̣α[ὶ]
γείνεσθαι τινὰ πληγὴν
πρὸς τὴν ἀκοήν, ἐν ἧι μᾶλ̣-
25λο̣⌈ν⌉ ἄν τις ἐξ̣ε̣δέξατο
τὸν καρπόν. ἀλ̣λὰ τὸ δ[ -ca.?- ]
- ca.18 -
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ὅτι ἐπὶ τῶν]
[ἑλληνιζόντων ἴδιος]
30[ὁ ἦχος], [καὶ ἐπὶ τῶν ἰδι]
column 6P.Herc. 994 col. 6
Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Giuseppe Casanova

ο̣βαρβαριζόντων ἕτερος
[αὐ]τ̣ῶν, τοῦ μὲ̣ν ἡδέως
[ἡ]μ̣ᾶς ἀκ̣ο̣ύειν̣, τοῦ δὲ τ̣ἀ̣-
ναντ[ί]α̣, κἂν διὰ μηδὲν
5ἕτερον ἢ διὰ τὸ⌈ν⌉ ἦ̣χ̣ο̣ν̣ γ̣ε̣ί̣-
νηται καὶ ἐ[πὶ] τ̣ῆ̣ς̣ ἀηδό-
ν̣ος καὶ τῶν ἄ[λ]λων ὀρ-
νέω̣ν, πῶς ἀ[πο]δεικτι-
κ̣όν ἐστι τοῦ τ̣ὸ̣ν ἐκ τῆς
10ἀ̣ρθρώσεω̣ς ἦχον ἀπ̣[ο-]
τ̣ελεῖν τινα̣ χ̣άρ̣ιν, περι̣σ̣-
[π]ᾶσθαι δ̣' ὑ̣π̣' [ἄ]λ̣[λ]ων τ̣ι̣[νῶν̣ λέ-]
[γει γ]ὰ̣ρ ἐπὶ [τ]ῶ̣ν βα̣ρ̣βαρ̣ιζόν-
[τ]ω̣ν ὑπ[ὸ] τοῦ̣ δι̣ὰ τὴν ἀρ-
15[θρ]ωσ[ιν ἤχ]ου τ̣ὴ̣[ν] ἡ̣δο-
[ν]ὴ̣ν ἔξ̣ω χ̣ε̣ῖ̣ν, καὶ τὴν
[ἀλ]λ̣οτριότη[τ]α συ̣μ̣βαί̣-
[ν]ε̣ιν. ἀλλ' [ἡ] ἄρθ̣[ρω]σ̣ις [τῆς]
[ἀλ]λοτριότη̣τ[ος α]ὐ̣τῆ[ς]
20ο̣ὐ̣κ̣ [ἔ]σ̣τιν [αἰ]τία̣, κ̣αὶ
σ̣υ̣μ̣φ̣ορὰν [ἐ]δ̣ε̣ι̣κνύ-
ο̣μεν καὶ διὰ τὰς ἀρθρώ-
[σ]εις λέγειν̣ παρακολου-
θ̣εῖν̣, καὶ ταύτηι δυ̣σ̣χ̣ερ-
25[ὲ]ς̣ εἶνα[ι] λαμ̣β̣ά̣ν̣[ειν τι ἡδο-]
νῶν, ο̣ὐ̣δ' εἶναι πρός ⌈τι⌉
column 7P.Herc. 994 col. 7
Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Giuseppe Casanova

κ̣α̣κῶς. κα̣ί̣τ̣[ο]ι̣ γὰρ οὔ-
τ̣' εὖ ἓν κ̣[α]λ̣[λ]ύ̣ν{ν}ει
[ἡ δι' ἀρθρώσεως φ]ω̣νή,
[οὔτε τὰς ἀκοὰς] οὐθεὶς
5ἂ̣[ν] κλείσαι̣τ̣[ό] π̣οτ' ἐ-
νακούων̣ [ἀ]ρ̣[θρ]ώσεων.
δεύτερον ὅ φησ̣ι̣ν̣ '⌈ἑκ⌉ά̣-
τερ̣' ἐνθουσιῶ' αὖ διέφ<ην>ε-
ν εἶ̣ναι πάντω̣ς̣ ἧ<ι> λογ̣[ι-]
10σ̣μ̣[ὸν] οὐ τέθεικ̣εν.
ἀ̣λ̣[λ]ὰ πῶς [γ'] ἅ ποτε [πε-]
[φ]υκ̣[έ]ναι φ̣ύ̣σ̣ε̣[ι] παρορᾶ̣[ι]
- ca.17 -
- ca.17 -
column 8P.Herc. 994 col. 8
Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Luigi Corazza

ΤΑ ΚΑΙ Τ- ca.11 -
ΩΝΗ - ca.13 -
θεῖον̣ - ca.11 - [πα-]
ραπλή̣σιο̣ν̣ [ἄλλο] τ[ι] σ̣υ̣ν[ά-]
5γειν, Ἐνυώ [τ' εὔ]πεπλ̣ο̣ν̣
καὶ τα̣νύσφυρ⌈ον⌉ εἰπεῖ̣ν̣.
οὐδὲ μὲν̣ [γ]ὰρ ὄχ[λ]ησις τα̣ῦ̣-
τ̣' ἀκούουσιν ἡμεῖν οὐ̣δ̣ὲ̣
θάτε̣ρον ἡδον̣ὴ π̣αρακο-
10λουθεῖ, μ̣όνον̣ δὲ δυσχέ-
ρεια κατὰ τὴν προ̣φοράν,
τοτὲ δ̣' εὐχέρει̣α καὶ νὴ Δί-
α̣, τ̣ὸν - ca.13 -
- ca.17 -
column 9P.Herc. 994 col. 9
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Luigi Corazza

  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ΚΩΜ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣ ΔΙΑΚΟ- ca.11 -
- ca.17 -
[πάντ]ω̣ν τῶ[ν γραμμάτων]
5μὲ⌈ν⌉ ⌈ὂ⌉ν εὐφωνότερον̣,
ἢ ἐπ⌈ι⌉φέρε⌈ι⌉ ὀλίγου μᾶλ̣[λον]
κ⌈α⌉ὶ μακροὺς καὶ στεν[οὺς]
κ⌈α⌉θ̣⌈άπε⌉ρ εὐεκφορίαν, κ̣α̣ὶ̣
ἀπ̣έ[ρ]αντά φησιν εὖ φ̣ω̣[νεῖν].
10[καὶ πῶ]ς̣ ἐξενήνοχ[εν δι-]
ὰ [τὸ]ν̣ ἦχον, οὐδὲ το[ῦτ' εἰ]
ἐπιδεῖξαι δυνησό[με-]
θα, τὰ λυ[πηρά  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐ̣[φίσ]τ̣ησιν  ̣  ̣  ̣  ̣
15  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ΝΠΡ  ̣ Σ  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣ ⌈τοὺς⌉ παρόν⌈τας⌉  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣ ΕΣ ο̣τι νοητ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣ ἡ̣γεῖται τ⌈η⌉  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ Ε  ̣ ΕΗΙ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
20- ca.17 -
- ca.17 -
ΕΤΕ   ̣  ̣  ̣  ̣ κα̣ὶ̣ στενο  ̣  ̣  ̣  ̣
τι [δ'] οὐκ ἔστιν οὐδεὶς ὃ̣[ς]
το- ca.9 - τὸ μέγα
25[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ κ]αὶ [ο]ὐκ ἀ̣[κηκό-]
ασιν ἔθ̣[η πο]ῆ̣σ̣αί πο
column 10P.Herc. 994 col. 10
Sketched by Carlo Malesci
Engraved by Vincenzo Orsini

[θ'] αἱ Πλαταιαὶ τῶ⌈ν⌉ Β̣ο̣⌈ι⌉[ω-]
τῶν̣, οὐδὲ τὸ μέγα λέ[γειν]
[μόνοι] Ἑ̣λλήν̣ω̣ν, [φησὶ Λύ-]
[κος], [οἱ Ῥ]ηγῖν[οι]. ἐξ ὧν
5οὖν ὅ[τι φωνὰς οὐ]κ̣ ἔστιν
[ε]ὐηχ̣ε[ῖς εὑρεῖν] τοῦ πρινί̣-
[νου]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ Ε πρότ[ερ]ον
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ΟΝ̣ ἐκφερό-
[μενον ἐπὶ τ]ῆι προθέσ̣ε̣ι
10  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐ̣ν ὧι μαρτυ-
ρεῖ τὸ π[ῶς] καὶ διότι μὴ̣
τούτω  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ [ἀλ]λ' οὐχ
  ̣  ̣  ̣ ΤΩ - ca.11 -
ΚΑΙ ΚΑΘΑ- ca.9 -
15ΠΙΠΤ- ca.13 -
Π̣ΡΟΣ Τ⌈ΩΝ⌉- ca.9 -
- ca.17 -
- ca.17 -
- ca.17 -
20- ca.17 -
  ̣  ̣  ̣ ΗΔ - ca.12 -
- ca.10 - εὑρεῖν
τὴν ⌈συ⌉λλ⌈α⌉[βήν], [οὐδ]ὲ πρὸς
τὸ μέτρον [ἂν ἐνέ]π̣ιπτε
25τὸν αὐτ[ὸν τρόπον], [οὐδ]⌈ὲ⌉ π̣ρὸς
σ̣τενὸν̣ [ἢ μακρὸν αὐ]τῆς
column 11P.Herc. 994 col. 11
Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Giuseppe Casanova

[οὔθ' ὃ] κεί[μενο]ν, οὔθ' ὃ [λε-]
[λει]μμ̣[ένον] ἦ̣ν ἐπόει.
[εἰ δὲ καὶ] πρίνινος ἐ[γέ-]
[γρ]απτο, οὐδὲν ἐλύπει
5[κ]α̣ταρχομένα̣ς ἀποστε[ρή-]
σεις εἰ μὴ νοῦς οὐχ ὑφὴν
ἂ̣ν̣ ἐ̣β̣ούλ̣[ε]το, καὶ τὸ συν-
απτει̣ν ἂν̣ τὰς ἀναλόγο̣υς̣
π̣τώσεις π̣ά̣σ̣α[ς ἀ]τοπίας
10[ἀ]π̣α̣[λλ]άτ̣[τοι]. ἀλλὰ τὴν
διάν̣οιαν ἐν̣β̣αλεῖ, τάχα
δὲ ΜΑ  ̣  ̣  ̣  ̣ ΟΜΑ  ̣  ̣  ̣ ΕΜΕ
  ̣ Ζ  ̣ Υ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ Α  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ΘΙ
[  ̣  ̣  ̣  ̣ θέλο]ν̣τα[ς λῦ]σ̣αι
15[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τὰς ἀ]τοπίας, οὐ
[- ca.9 - τ]ὴ̣ν̣ ἀλλα-
[γήν]- ca.10 - ΠΑΡΕ
- ca.11 - ΝΕΝ ΤΩΙ
- ca.11 - ΔΙΑΝΟΙ
20- ca.12 - ἀλλαγῆι,
[ὅτι δεῖ διὰ] τ̣ο̣ῦτο μέντοι
'[ὀχ]⌈λεῦ⌉νται' θεῖναι, καὶ
[μ]ὴ̣ τὸ 'κεινοῦνται' εἰ
[μὴ σύνεισ]ι̣ν αὐτῶν̣ τὸ
25[πά]θ̣ο̣ς καὶ ὁ τῶν ψή̣
column 12P.Herc. 994 col. 12
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Raffaele Biondi

φων ἦ[χ]ο̣ς, οὐ δύναμαι
σ̣υνι̣[ένα]ι̣ οὐ γάρ. ὡ̣ς ἐνί-
[ους ἂν οὐδαμ]ῶ̣ς̣ [ἔβλα]ψε
τ̣ὸ̣ παρ̣α̣⌈π⌉λησι[ά]ζ̣ειν,
5καθάπε⌈ρ⌉ καὶ τὸ κ[ε]λαρύ-
ζει̣ν τὴν̣ ὀπὴν̣ τῶν ὑ-
δάτων, [ο]ὕ̣τω̣ καὶ τὸ ὁ-
[μο]ι̣ο̣ῦν τ̣[ι] τῶ̣[ι] τῶν ψή-
φ̣ων ἤχω̣ι ἦ[ν εὔ]κ̣ολον
10ἐ̣κείνω̣[ι πά]ν̣τ[ως]. ὁ δ' οὕτω
γ̣ενναί̣[ως μὲ]ν̣ εἶπε τοῦ-
[το]· φ̣ω̣[νὰς ἐ]ν̣ίας ἢ ΚΑ
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ΣΕΝ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ὅλην τ[ὴν  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
15  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ διόπερ εἴρη-
[ται]- ca.14 -
- ca.17 -
column 13P.Herc. 994 col. 13
Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Luigi Corazza

π[ρά]γμασιν παρατίθη-
[σιν]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ΣΤΙ̣Ν ΕΙ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ Ν- ca.10 -
- ca.17 -
5  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ΤΟΥ  ̣  ̣ ΝΟΥ
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ΝΟ  ̣  ̣ ΝΕΥΕΙ
- ca.17 -
πα̣[ρε]μφαίνουσι τὸ δι-
ὰ τ̣[ὴν] ἡδονὴν τῆς̣ ἀ̣[κο-]
10ῆς ἀπο[δ]έχεσθαι τοὺ̣[ς ἤ-]
χους, σ̣υ̣νάγεται τ[ὸ]
συσ̣[τάν], ἀ̣λ̣λ' οὔ π̣ω[ς]
ἐνάρξαι τις βούλ̣ε̣-
ται π[ερ]ὶ τῶν ποημάτ̣[ων]
15α̣[ὐ]τ̣[ῶ]ν. οὐδὲ γ̣[ὰ]ρ το̣ύ̣-
τωι προ[κ]είμεν̣ό[ν ἐστιν]
ὅτι πα̣[ρα]λ̣α[μ]β̣α̣νόμε-
θα τοῦ π̣εριέχο̣ν̣το̣ς πο-
ήματο̣ς̣ ἢ τῶν ἤ̣χ̣ων.
20ἀναμφίλεκτον γὰρ
πά[ρε]σ̣τι διὰ τὴν εὐφω̣-
νία[ν ὃ] [κ]α̣τὰ τὸ συνέχον
ἕκαστον λέγεται πᾶ-
σι τοῖ̣ς π̣[ο]ιηταῖς ἐπιτ̣υ̣[γ-]
25χάνει[ν], ὃ δ̣[ὲ] λ[οι]π̣ὸν
column 14P.Herc. 994 col. 14
Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Raffaele Biondi

ἐπὶ τῶν ἤ[χων  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
- ca.17 -
- ca.17 -
- ca.13 - [πρὸς]
5τὸ τέρπειν τὸ̣ν̣ ἦ̣χον
αὐτὸν π[ρο]σκεί̣μ̣εν̣ον
[ἢ λ]υπεῖν ἀφαιρο<υ>με̣ν̣ο̣ν̣
οὐ <συν>τιθέμ[εθ'] α̣ὐτῶι. πα-
ρ̣ὰ̣ γ̣ὰρ τὸ πρ⌈ο⌉σ̣κείμενο̣ν̣
10τὸν ἦχον ἢ ἀφηιρημέ-
νον ἢ ποε̣ῖ̣ν μέτρον
ἢ μὴ ποεῖν, ὧν τ⌈ὸ⌉ ⌈μ⌉ὲν
τέ̣ρπει τὸ δ' οὔ, συμβ̣αί-
νει τ̣υχε̣ῖ̣ν ἂ̣[ν] ἀ̣π̣ο̣-
15δοχῆς τὴν πρόσθεσι[ν],
καὶ δύσκολ̣[ο]ν ἔχε[ι]ν̣ [αὐ-]
τ[ὴ]ν ἐν μέ[ρ]ε[ι], [καὶ λό-]
γον οὐ νο̣ε̣ῖ̣ν ἐπει̣-
κῆ πᾶσι το[ῖ]ς πρ[οε]ι̣ρημέ-
20νοις, ὅτε πάντ' ἐπὶ τὸν
ἦχον εὑ[ρ]ό̣ν̣τας ἀναλυ-
θ[ῆν]α̣ι, καὶ ὅσα μὴ περισ-
πᾶ̣τ̣α̣[ι] πρ⌈ὸ⌉ς τῶν ν̣ο̣ου-
μ[ένων- ca.12 -]
column 15P.Herc. 994 col. 15
Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Giuseppe Casanova

ΤΑΥ- ca.14 -
- ca.17 -
- ca.17 -
- ca.11 - [εἰ δ']
5ἀναλυό̣μενα φησὶν εὑ-
[ρεῖν διὰ τοὺς] προσπεί-
πτο̣ντας ὁ[μοί]ως, φλην̣-
αφᾶι, τοῦ τ[ο]ὺ[ς] ἐπ̣ὶ̣ πολ̣[ὺ]
σημαίνον[τ]α̣[ς] καὶ π̣ρ[οσ-]
10πείπτοντα[ς] ἄ̣λλω̣ς ἀ-
ληθῆ μὲν [τά]χα λέγειν̣,
οὐδὲν δὲ τῆ̣[ι] π̣ροθέ[σει]
συνάι̣δοντ[ας]. εἰ δὲ τυ̣-
πὲν τὸ π[ρ]ο[κεί]μεν̣[ον]
15μὴ δέξη[ται] λ̣έ̣γειν,
γελοιότα̣τον̣ καὶ [χά-]
ριν τούτ[ου δι]καίω̣[ς]
ἀποδί[δ]οσ[θαι] π̣οη-
τὴν ἢ γενό̣μ̣ε[νον] ⌈π⌉[αρα-]
20μέν[ει]ν̣ ἃ̣ δ[έ] φησιν̣ π̣ο[ή-]
ματα κυρεῖ[ν], τετύχη̣-
κεν ὄντα μ[εί]ο̣[ν' ,] [ἔ]ν̣ι̣[α]
δ' οὔτε̣ ποήμ[α]τα, κα̣θό-
λου τ' , [εἰ] παντε[λ]ῶς αἰν⌈ῶ⌉-
25ς ταγῆι τό γε- ca.9 -
column 16P.Herc. 994 col. 16
Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Luigi Corazza

  ̣  ̣ ΩΣ - ca.12 -
  ̣ ΗΜ̣ - ca.13 -
- ca.17 -
  ̣  ̣ ΤΟΥΤΟΥΣ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ [ἄ-]
5[λο]γ̣οι ἦχ[ο]ι τέρ[πο]υσ[ιν],
ο̣ὕτως τ̣' ἀ̣ξιοῦντα καὶ
ἐ̣πὶ τῶ̣ν̣ Ὁμήρου θεω-
ρεῖν ἡδ̣ὺ μὲν οὐ π̣άν-
των ἐπῶ̣ν τ̣ἀσυ[νε]χὲς
10αὐτοῦ [τῶ]ν ἐ̣[πι]νοη{ι}-
μάτω̣ν̣, [πολ]λ̣ὰ̣ δ' ἐπι̣-
τηρ[οῦν]τα ἀνάγειν ἐπ̣ὶ̣
τὴν ἐπι̣π̣ρέ̣[π]ειαν, κ[αὶ]
[τοι]α̣ῦτ̣[ά γ' οὐ]κ ἐνδεῶς
15π̣ώπο̣τ̣' , [ἀλλ]ὰ [γεν]ν̣α̣ί̣ω̣ς̣
ΑΤΑ- ca.11 - ΤΗΝ
ΤΗΝ Α- ca.9 - Ε̣ΝΑΙ̣
- ca.17 -
ΤΕΙΝ- ca.13 -
20  ̣  ̣ ΑΚ- ca.13 -
- ca.17 -
  ̣ ΕΙΝ̣ - ca.13 -
  ̣  ̣  ̣ ἔ̣τ̣ι̣ μ̣ὲν εἰς ὁ̣μο̣[ί-]
αν, τὴν δ' ἀηδό̣να καὶ ἀ-
25νάγ̣[ειν διὰ τῶν ἐ]πιφω-
νη̣μ̣ά̣[των καὶ κ]ε̣ι̣νεῖν
column 17P.Herc. 994 col. 17
Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Raffaele Biondi

ὃν μάλα - ca.12 -
ΚΟΝ Κ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ [τὸν γὰ-]
ρ ποη[τὴν φυγεῖν τὴν ὑπ' αὐ-]
τ̣ῶ̣ν̣ λεγ[ομένην φωνὴν]
5ἀποίητον, ἀ[λλ]ὰ̣ π̣ρ̣ο̣[σ]φέ-
ρεσθαί τιν' ἡδονήν, τι-
νὰ δ̣[ὲ] τοὐ̣ν̣αντίον, καὶ
κατ̣α̣πει̣[θό]ν̣[τ]ων αὐ̣-
τὰ τῶν [ἐπι]ν̣[οη]μάτω̣[ν]
10οὐκ ἀντ[ιλ]α̣μ̣βανό-
[μ]ε̣να, φύσε̣ι̣ τ̣ο̣ὺς ἀλό-
γ̣ους ἤ̣χους̣ ἀ̣π̣οτελε̣ῖ̣[ν],
καὶ κ[α]τ̣αλ[υό]μ̣ε̣ν̣α πρ⌈ὸς⌉
ἡμῶν̣ ὁ̣μ[οίως] ἦ̣χ̣[ον δοῦ-]
15ναι, περισπᾶ̣σθαι δ̣' ὑπὸ
τ̣ῶν νενο̣η̣μένων. [ὅσα]
δ̣ ε̣[ὐ]μαρῆι̣ [κ]λειδῶν,
[ὅμο]ι̣ον [οἱ ἄνα]ρ̣θροι τοῖ̣ς̣
ὑ̣[φ]' ἡμῶ[ν λε]γ̣ομένοις
20εὐσ̣ήμοι̣ς̣, ὑ̣πὸ δ̣ὲ̣ τῶν̣
ΑΝ - ca.15 -
φων[ῶν  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ενων
τε καὶ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ καὶ τοῦ
τὸν ψ[όφον  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] καὶ το̣[ῦ]
25δ̣ι̣⌈αφέ⌉ρεσθ̣[αι ἂν] ἡ̣μῶν
τι- ca.10 - κ̣α̣ὶ πρὸς
column 18P.Herc. 994 col. 18
Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova
Sketched by Carlo Malesci
Engraved by Ferdinando Ventrella

- ca.16 -
- ca.16 -
- ca.16 -
ΛΟΓ- ca.10 - [φω-]
5νὰς δὲ καὶ [τῶι διαφέ]ρεσ-
θαι τὴν ἀκοὴν ε[ὐτε]ρ-
πῶς διατιθέν̣αι. [ἀπο]λο-
γούμ̣εν[οι] δ̣ὲ καθόσ̣ον
ἀρθ[ρω]τῶι̣ π̣[α]ντ̣[ὶ] τ[ὴ]ν
10[π]ε[ρ]ι̣φ̣οράν, τὰς τῶν ἀ̣[ν-]
θρώπων ἀπαρ̣νούμε-
νοι τέρπειν μ̣ι̣κ̣ρῶς, εἰ καὶ
[ἐκε]ῖ̣νον τὸν ΚΑ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
καθ̣ά[π]τουσ[ι]
15  ̣  ̣  ̣ ΕΡΕΙΝ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ΤΟΝ
  ̣  ̣  ̣  ̣ ΝΟΙ  ̣  ̣  ̣  ̣ ΟΝ
  ̣  ̣  ̣  ̣ ΕΜΑ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ Υ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣ ὑπερκ[ρ]α̣τῶ̣ν
20τ̣έχνης ΕΠΑ- ca.9 -
ΕΝΑ  ̣  ̣  ̣ ΥΣ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ΝΤΟΣ
ΚΑ- ca.9 - ΝΘΕΑ
μεγ̣[άλ]α̣ μὴ̣ γί[νω]ν̣ται ΕΠ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ Ι καὶ ἐξαλ̣[λό]μ̣εν̣α
25  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ Κ̣Ε̣Ι̣Ν̣ΑΙ καὶ
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ε]ἶνα̣ι̣ κατὰ φύσιν
column 19P.Herc. 994 col. 19
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Raffaele Biondi

[ὑ]π̣άτω[ν - ca.10 -]
- ca.17 -
- ca.17 -
μὲν γρα[φὴ]ν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
5  ̣  ̣  ̣  ̣ ΜΑΤΩΝ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
ΔΕΣ  ̣  ̣  ̣ ΤΑ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
ΚΑ̣ΚΟΕΧΩ̣ - ca.9 -
λέγηται - ca.11 -
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ΥΣΙ Π  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
10  ̣  ̣ ΔΕ ΚΑΙ ΑΝ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
ΛΑ  ̣ ΒΑΝ- ca.11 -
- ca.17 -
ΤΑΙ- ca.14 -
ΤΟ ΒΗ̣ΝΑ̣Ι̣- ca.10 -
15ΑΝΑΤΕΙ̣Ν̣ - ca.10 -
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ Η̣Τ - ca.9 -
ΗΧ- ca.14 -
ΚΑΙ  ̣ Ο - ca.9 - [πα-]
ραπ̣λ[η]σ̣ι̣α - ca.9 -
——
20ποητ̣ή̣[ς - ca.11 -]
Ρ̣ΕΚ - ca.13 -
Α̣ΜΕΛ   ̣ ΣΙ̣- ca.9 -
Τ̣Α ΜΕΓ - ca.11 -
Τ  ̣ Η ΠΟΙΗ  ̣ ΤΑ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
25Δ  ̣  ̣  ̣ ΟΥΣ  ̣ Τ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
column 19 bisP.Herc. 994 col. 19 bis
Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova

- ca.18 -
- ca.18 -
- ca.18 -
- ca.18 -
5  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ΙΣ, οὐδ' , εἰ ξεν[ώ-]
[τατ' εἴη] τῆ<ι> εὐηχία<ι> τῶν
[φωνῶν], [τοῖς] ἤχοις ἀπ̣[ο]διδοῖ
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἂν] εὐ[άρ]μ̣οστα
- ca.18 -
10[νομί]ζ̣ο[υ]σι κ[α]ὶ εὐφυε̣σ̣-
[τάτους ο]ὐχ̣ὶ διὰ τὸ τοῖς ἤ̣-
[χοις], [ο]ὓς ὁμο̣ί̣ω̣ς̣ ἐπόει, ἐπι-
[σημαί]νο̣ντα̣ς, ἀλλὰ διὰ
[τὸ τούτους] ἐ̣φ' ἡ̣μῶν ἀπο̣-
15[διδόντας]- ca.12 -
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ φύσ̣ει λέ̣γειν
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ΝΕΙΣΤ  ̣  ̣ ΕΥΓΕ
- ca.18 -
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ΕΝΑ- ca.9 -
20[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ εἰ δέ] τις [αὖ] τῶ̣[ι]
[μέλει τὸν] δ̣ιάλογον π[α-]
[ρέθηκ',] [οὐκ ἔσ]θ' ὅπως εὐη̣-
[χία συνέβαι]ν̣εν, ὡς ὄντ̣ο̣ς̣
[μὲν οὐχ] ἑνός, πρώτην
25[δὲ λαμβάνο]ντ̣ος ἢ τάξιν
column 20P.Herc. 994 col. 20
Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Luigi Corazza

- ca.17 -
[πρ]ώτη- ca.12 -
- ca.17 -
- ca.17 -
5Γ  ̣ Ι, διόπε[ρ ε]ὖ δὴ γ[οῦ]ν ἐ-
φαρμ̣[όττ]ο̣υ̣σαν φρ̣ό̣νη-
σ̣ι̣ν̣ νο[ή]ματος ὅ̣λως
[ἐ]φ̣ευρίσκεται καλῆι
[συ]στ̣ά̣[σ]ε̣ι̣, [ἣν θέλουσί]
10[τι]σίν τι̣ν̣ες τῶν ποημά-
τ̣ω̣ν ἐφα̣ρ̣μόττειν̣, [ο]ὐ-
δ̣ὲ̣ κ̣ατασ̣κευὴ̣ν ῥ[υθμῶν]
τ̣ι̣νων ἐ̣ν̣ τοῖς ο̣ἰκείοις ἀπο-
λ̣[αμβάν]εται τόποις, οὐ
15  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ΑΙ̣ΤΙΑ̣  ̣  ̣ Γ̣Ν̣
- ca.10 - ΣΜ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ λογισθήσετ̣α[ι]
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ο̣ὐδὲ φω̣ν̣[ὴν κα-]
[λῶς ἀ]π̣οδεδομέ[ν]η̣ν,
20[ἀλλὰ] τ̣ὴν τ̣οῖς̣ γένε-
[σιν ἱκα]ν̣ήν, διὰ τούτου
[δ' ἐνίους] τ̣ὰς τραγι̣κ̣ὰς
[διδόναι], ἑτέρους δ' ἐπ̣ι-
[κάς], αὐτοὺς δὲ μέλη{ι},
25[ἅπερ] ἀ̣[λ]λ̣οῖα κἂν εὑρίσ
column 21P.Herc. 994 col. 21
Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Luigi Corazza

κωνται, παρε[μ]βά[λ]λον-
τ̣ες Ε - ca.13 -
  ̣  ̣ Ν Κ - ca.12 -
⌈δια⌉ ⌈μη⌉ - ca.11 -
5⌈⌉ ⌈κατὰ⌉ ⌈γε⌉ τοῦτο. καὶ μὴν
——
⌈ἐ̣πεὶ⌉ ⌈σ̣⌉ύμπ̣ανθ' ὅσα
ἐπαινοῦ[με]ν̣ ἐμ ποήμα-
τι κοινὰ κα̣[ὶ τ]ῶν εὖ γε̣γραμ-
[μέν]ω̣ν ἐσ̣τ̣[ὶ καὶ τῶν]
10⌈κακῶ⌉ς, ἄλλα ἴδ̣ι̣α̣{ι} τῶν εὖ
π̣ρ̣οειρηκό[τε]ς ἀπο̣χρ[ώ]ν̣-
τ̣ω̣⌈ς⌉, ἐά̣σομεν νυνί. μα̣-
καριοῦμεν δὲ τοῦτον
[λ]έγοντ' , ἐπε̣ὶ̣ πάντα κοι-
15[νὰ π]λὴν τ̣οῦ ἐ̣ν̣ [δι]αλέ-
[κτωι] τοῖς π̣[οήμασιν ἐμφ-]
⌈ύ⌉[ει], [ο]ὐδενός [γ]ε̣ περιλη-
[φθη]σομέ̣⌈νο⌉υ̣, ἐ̣[π]ε̣[ὶ]
[κοι]νὰ πάντ̣⌈α⌉ πλὴ̣ν τῶν
20[ἤ]χων π̣ε̣⌈ρι⌉ληπ̣[τέα]
[μ]η̣δὲ κ[α]τ̣ὰ τὸν α[ὐ]τ̣όν,
ο̣ὐκέτι τῶν ἤχων̣ τὴν
ἡγεμονίαν ἀπολαμ-
β̣α̣νόντ⌈ων⌉, ἀ̣λλὰ ⌈κ⌉αὶ
25⌈τὸ⌉ πᾶν. εὖ τάχα μὲν
column 22P.Herc. 994 col. 22
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Raffaele Biondi

κ̣αὶ̣ ο̣ὐκ ἄφων' ἢ [φω-]
[νήε]ν[τα γέγονεν ἡμῖν]
α[ἴτια τοῦ παρὰ τὠ-]
μῶι κρ[ιτ]ικ̣[ῶι δι-]
5ατετριφέναι. [καὶ μὴ]ν [οὐ-]
κ εἶχον ὁπωσο[ῦν] τὸ ⌈πρό⌉-
τερον κατα[δικά]ζε̣[ιν], [μη-]
δ̣ὲν̣ [με]ταποιῶν ἑκά̣[στο]υ
μ[ορ]ίο[υ]. 'παραλο[γίζεται_φησ]ὶ-
10ν_ὁ Μειλήσι[ος], [ὁ δια-]
⌈⌉σ̣ημηνάμενος̣ ἀ̣π[ειρ]ά
——
[τω]ς περὶ τῶν σπ̣ου[δαί-]
ων τεχν[ο]λό[γων], [ἐπὶ τῆς]
ἁπλῆς, τοῦ̣ κ̣[ακ]ὴ̣ν ἄ[κου-]
15σιν ποεῖν̣ πολ̣ὺ [τῆς]
τ̣απειν[ῆς] ο[ὐ χωρίζων]. [εἶ-]
τα δ̣' ἐντάτ̣[τ]εται τῆ<ι> κα-
τὰ τὴν προφο[ρὰν] εὐχ̣[ε-]
ρε̣ί̣α<ι> τὴν̣ ⌈ἡ⌉δε̣[ῖαν καὶ τ]ὴ̣ν
20κ̣α̣θ̣[α]ρ̣ὰ̣ν̣ ἕ̣ξ̣[ι]ν, κ̣[αὶ τ]ῆι
δυσχερείαι̣ τ̣[ο]ὐ[νο]χλ[ε]ῖ̣ν
καὶ τῆι κα̣[τ]επε̣[ίξει] πρὸς
τοῦτο, καθόλου τ̣ὴν δυσ-
ηχίαν μὴ ἄν ποθεν ἢ [ἐ]κ̣
25τῆς δυστομί̣α̣ς παρα[γεί]'
column 23P.Herc. 994 col. 23
Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Giuseppe Casanova

'ν̣ε[σθαι]' 'λ[έγων]'
και - ca.14 -
- ca.17 -
- ca.17 -
5- ca.17 -
  ̣  ̣ ΣΕΙΣ̣ ΚΑ- ca.9 -
  ̣  ̣ Α  ̣  ̣ ΗΜ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ΚΑ
  ̣ Ω  ̣  ̣ Α  ̣  ̣  ̣ ΤΑ   ̣  ̣  ̣  ̣ ἑκάτ̣ε̣-
ρον [ἄ]π̣ει̣ρ̣ον εὑ̣[ρε]ῖ̣ν̣ εὐφω-
10νίας, κἄλλ̣[ο]ις κοι[νό]ν. ἔ̣[τ]ι δέ
ἐστι δῆ(*)λ̣[ο]ν ἄνδ[ρα γεν-]
νᾶσθαι [ἐπ]ὶ τὴν ε̣ὐφ̣ω̣[νί-]
αν ἐκ τῆς εὐπετοῦς προ-
φορᾶς, καὶ τὴν κακοφω̣-
15ν̣ίαν ἐ̣κ̣ [τῆ]ς δ[υσπετο]ῦς
αἷς ἐ̣[ν]έ̣[μ]ε̣[ιν]εν, οὐ̣[δ' ἀπ' αὐ-]
τῆς παραγεί̣νεσ̣θ̣αι [τὴ]ν̣
δυσήχειαν, ἐκ τῆ̣ς̣ δυ[στ]ο-
μίας̣ μ̣ωρανοῦ̣[σ]αν,
20μήτε βλέπ[ε]σθαί̣ τ̣ι̣ν̣α̣ς̣
(*)χους ἐν τοῖς [π]ο̣ή[μ]α̣-
σιν ἀτερπεῖς ἤ τ̣ι̣ν̣α̣ς̣
ἐπ̣ι̣τ̣ερπεῖς, μη̣δ' [ε]ἶ-
[ναι] π̣ιθανὸν παραστ̣ή̣-
25μ̣ατος ἀνίαν [ἐ]π̣έ̣[χειν]
column 24P.Herc. 994 col. 24
Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Giuseppe Casanova

ἡδὺ̣[ν ἦχο]ν ἢ λ̣υ̣πηρόν.
[καὶ γὰρ] ὀλίγ̣[οι τ]ινὲς
[οἷοί τ' ἄνε]⌈υ⌉ δυ̣[ση]χείας
κα̣[λ]ὰ [καὶ τ]ερπνὰ [κ]αὶ πο-
5νούντων παρεσ[τακ]ένα[ι]. [ἀ-]
[ν]α̣[γ]κ̣[αῖο]ν [δ]ὲ καὶ τ[ὸ ῥ]ηθησό-
μ⌈ε⌉νον ὑπ' ἄλλων ἴσως,
ὅ̣τι συ̣γκεκύρηκ̣εν <ε>ἰ-
δὼς [τὰ] μὲν ῥάιδ[ια] κα-
10⌈τὰ⌉ τ[ὴ]⌈ν⌉ ἐκφορὰν̣ [τέ]ρπε̣ι̣ν,
τὰ δὲ δ̣ύ̣σκολα κ̣[νίζειν]. [οὐ]
γὰρ μ̣ὴ̣ γ̣ε̣[ίν]η̣τα[ι ἡδ]έ̣⌈ω⌉ς
τι συγκ̣υρεῖν λέγ[ει]ν̣, χω-
ρὶς τοῦ μὴ δοκε̣ῖν [ἂ]ν̣ ἅ-
15πα[ντα]ς̣ πάντ̣ως λέγε̣ιν
εὔηχα̣ τὰ ῥάι̣δι̣[α], τ̣οῦτο
δ̣' ⌈ἀ⌉μέλει καὶ πρὸ̣ς τὸν
αἰτίας ἀποδι̣δ̣[όν]τα τῆς̣
εὐηχ̣ε̣ί̣[ας], [πειρώμενον δὲ]
20τὴν δ̣υστομί̣α̣[ν καὶ τὴν εὐ-]
σ̣τομί̣α̣ν̣ ⌈ἐ⌉ν̣αρ⌈μό⌉ζ̣ειν.
π̣ρ̣οσπυθοίμη̣ν̣ δ̣' [ἂν] ἔτι
τἀνθ̣[ρώ]π̣ο̣υ̣ πῶς π̣⌈ε⌉ρ̣ι̣-
ό̣δ̣ο̣υς ο⌈ἰό⌉μενος α̣ὐ̣τῶν
25τῶν γ̣ραμμάτων ἐ̣ν
column 25P.Herc. 994 col. 25
Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Giuseppe Casanova

τα[ῖς] συμπαγ̣[ί]α̣[ι]ς̣ [αἰ]τιᾶ-
[σθαι], [τοῖς ἤχοις καὶ]
[ταῖς φωναῖς διδόναι] τ[ὴν]
ἡ̣⌈γ⌉ε̣μονίαμ μὲν ὑπε̣-
5λάμβανε, κ⌈α⌉τ̣ὰ τ̣ὸ συνέ̣-
χ̣[ο]ν̣ καὶ κυρ̣ιώτατ̣[ον δὲ]
τῶν ἐμ ποιη̣τικῆι̣ δια-
φέρειν <Χο>ιρίλ̣ο̣ν κα̣[ὶ] Ἀ<να>-
ξιμένην Ὁμή<ρου> καὶ
10Καρκίνον καὶ Κλεα[ί]<νε>-
τ̣ο[ν] Ε̣ὐρειπίδου καὶ τοὺς
ἄλ[λους] τοὺς πονηρ̣οὺς
ἐμ̣ ποιητικῆ̣⌈ι⌉ τῶν̣ ἀρί̣-
[στων]. [ὁ]μ̣ο[ί]⌈ως⌉ γ̣ὰρ ἄν
15- ca.17 -
ἅπα̣ντες ἅ̣⌈π⌉α̣[σ]ι τοῖς γρ̣[ά]μ̣-
μασ̣ι χρ[ῶν]τ̣αι καὶ ταῖς
συλλαβ⌈α⌉ῖς πά̣σαις τάχα
κ̣α̣ὶ̣ π̣ᾶ̣σ̣[ι τοῖς] ἤ̣θεσ̣ι̣ν̣ [το]ῦ̣
20[λόγ]ου, ἀκ̣[ύρως α]ὐτὸν
⌈οὐ⌉κ ὑπε̣⌈ρβ⌉[ά]⌈ν⌉[τ]ε̣ς̣ ἀ̣λ̣[λ']
εὐηχ̣ίας ὡς - ca.10 -
- ca.17 -
ΦΨ̣- ca.15 -
25ΝΩ  ̣  ̣ ΝΗΝ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ [μη]
column 26P.Herc. 994 col. 26
Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova
Sketched by Antonio Lentari
Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova
Engraved by Luigi Corazza

δ' ἐξέχειν συνθέ̣σ̣⌈εως⌉ ⌈φ⌉[ύ-]
σ̣[ει], μ̣⌈ήτ⌉ε̣ δ[ιαφέρειν]
[ὀ]⌈νό⌉μ̣α̣τ̣α ν̣[ομίζει]
ἀ̣ρ[ί]⌈σ⌉τ̣ω̣ν π[ολλὰ]
5τῶν κακῶν ποητῶν,
πῶς οὐχὶ καὶ τελ[έ]ως
ἀπαραλλάκτους ε̣[ἶναι],
ἐπειδὴ [καὶ] τὰ μέτ̣⌈ρα⌉ ⌈κ⌉[αὶ]
τοὺς μέτρου <ῥυ>θμοὺ̣⌈ς⌉ ⌈ε̣ἰ⌉-
10ώθασι τηρεῖν̣ μᾶλ̣[λο]⌈ν̣⌉
δὲ πῶς οὐχὶ καὶ τοὺς [πρώ-]
τ̣ους ὀνομαζομέν̣[ους]
τῶν πρ̣οσαγορευομέ-
ν̣ων ποη̣[τῶν], τῶ[ν  ̣  ̣  ̣]
15- ca.17 -
- ca.9 - [διά τινας ἤχους]
[βρ]α̣βεύε̣τ̣αι σ[υλ]λ̣α[βὰς]
⌈κω⌉λ̣⌈ύ⌉ειν̣ οὓς καὶ δι̣[α-]
νύσ̣ας [τι] καὶ τὰ πα[ρ' αὐ-]
20τ̣ῶ̣ι̣ ⌈κ⌉[ε]ί̣μενα περὶ̣
μέτ[ρω]ν̣ ε̣ὐ̣φ̣ω̣ν̣[ίας], [τὰ]
περὶ λέξεως ἀποθε̣ω̣[ρεῖ].
ἀφεὶ̣ς̣ μὲν γὰρ δεῖν ε̣[ἶναι]
τὴν συνηρμοσ̣μένη̣[ν]
25λέξιν μήτ' ἀκούεσθα[ι ἀρ]
column 27P.Herc. 994 col. 27
Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Luigi Corazza

[γ]αλέ̣α̣[ν] μήτε λέγεσθα[ι]
[σ]κ̣λ̣[ηρ]ά̣ν, εἰ δέ τιν' ἀκούεσθ[αι]δ[υ]σ-
[χε]ρ̣ε̣[στ]ά̣την κ̣[αὶ χαλεπὴν]
[οὖσαν], τὴν δὲ θ̣λ̣[ῖψι]ν
5ἀκοῆι παρασκευάζουσα̣ν̣
ἄπειρον, ἀπέσχε τοῦ δει-
κνύειν. τραχε̣ῖαν γ̣ὰρ̣ καὶ
μ⌈ο⌉[χθ]ηρὰγ γείνεσθαι
γράφει, μὴ συναρμο̣τ-
10τόντων ἀλλήλ̣ο̣ι̣[ς]
τ̣ῶν ἐξ ὧν ἡ δ̣ιάλεκτ̣ο̣[ς]
συντί[θ]ε̣ται, λ<ε>ίαν δ' εὖ συν-
[κει]μένην συνα[ρμ]ο̣τ-
τ[ό]ν[τ]ω̣[ν] προσηκ̣[όντως], [τὴν δὲ]
15[λέξι]ν σ̣υ̣ντίθε̣σ̣[θαι κα-]
[λῶς συλλέγ]⌈εσ̣⌉[θαι μά-]
⌈λι̣σ̣⌉τα παρ[ὰ τοῦ ἀ]κ̣ούσαν̣τ̣[ος],
[γεί]ν̣ε̣⌈σ⌉θαι δὲ τ⌈ὰ⌉ς μὲν ἄλλ̣α̣[ς]
[α]ὐ̣τῶν ἐξ ἁ⌈π⌉άν̣τ̣[ων]
20[τῶ]ν γρα̣μμάτων, τὰς̣ ἄ̣[λ-]
[λας] δ' [ο]ὔπ̣[οτ'] , ἐκ δὲ δέ{νι}-
κ̣α μόνον, ὧν τὰ φωνή-
ε̣ντα μὲν πάντα τῶν
[ἀφώ]νω̣[ν] συνάρασ[θαι].
25[οὐ]δ' εἰ δ̣ὲ μεῖξις ἅπ̣α̣
column 28P.Herc. 994 col. 28
Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Raffaele Biondi

[σ]α̣ν πόησ̣[ιν κα]θίσ[τη-]
[σιν]- ca.13 - ΨΣ
- ca.17 -
- ca.15 - [τού-]
5[τ]ων τ̣[οὐ]ν̣αντίον. φ̣ω̣-
νῆεν μὲγ γὰ̣ρ τῶι ἀφώ-
ν⌈ω⌉ι πάντα τ̣ρ̣όπον συ̣[ν-]
αρ̣μόττειν, τὸ δὲ̣ φωνῆ-
[ε]ν̣ τ̣ῶι{δε} φωνήεντι μο-
10χθ̣ηρὰν̣ ἔχει<ν> τὴν σ̣υ̣μ̣β̣⌈ο⌉-
[λή]ν. ἀνάγκ[η γὰρ] τ̣ὸ τ̣ὰ̣
[ἐφ]εξῆς κε[ίμενα] ἢ μὴ
συμβάλλει⌈ν⌉ ἀλ⌈λ⌉ή̣[λοις δι']
[ἅπα]ν τ⌈ὸ⌉ στόμα, καὶ̣ πα̣[ρα-]
15π̣λ̣ήσιον φθέγγε̣[σθαι]
[τῆι] φ̣ύ̣σε̣[ι τῶν] φ̣ων̣[ῶν],
[ὥ]σ̣τ̣' οὐδ̣ὲ τοῦ ἑπομ̣[ένου]
[γ]έ̣μ̣[ειν] ἀπ[ο]στρ̣ό̣[φου]
[γ' ο]ὐδὲ τῆς τῶν ἀ[φώ-]
20[ν]ω̣ν̣ [ἀ]λλή̣λο[ις σ]υ̣μ̣β̣ο-
λῆς. πάντων μὲν οὐδὲν
δεῖ̣ λέ[γ]ε̣[ιν τὴν φύσιν], [ἀλλὰ]
πέντε τῶμ ⌈π⌉α̣[σῶν φω-]
νῶ̣ν̣ τὸ γὰρ <α> π̣ρ̣ὸ̣ς̣ [τ]ὸ <ω̣>
25κ̣[αὶ] τὸ <η> καὶ τὸ <ο̣> καὶ τὸ̣ <ε̣> [καὶ]
α[ὐτ]ὸ πρὸς ἑαυτ̣[ὸ] μ̣ὴ̣
column 29P.Herc. 994 col. 29
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Luigi Corazza

μέ[νει]ν̣, πρὸς δ̣έ τ̣[ι] τῶν
προ̣[τέρ]ων ἄ̣λ[λ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἀ̣λλ' ἔτ[ι   ̣  ̣  ̣]
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ⌈λ⌉έγο[μεν], [πά]ν-
5τα μὲ̣ν οὖν παραφυλ[ά]τ̣-
τ̣ειν οὐ̣ ῥάιδιον εἶναι, στε-
ρηθήσ̣εσθαι γὰρ ἑτ̣έρων̣
_σ̣χη̣[μά]τ̣ω̣ν δ' οὐ χ[ρεία]ν̣
τ[ίς ἂν ἔ]χ̣οι̣ τὸ δ' ἐν ἰά[μβοις]
10'τ[ρέ]χει χυ̣θεὶς τρέχε̣ι̣· τρα-
χεῖς <ἐξε>τρ[ε]χον' παρά̣[νομ]ον,
οἷον κ[αὶ   ̣  ̣  ̣]ώ, Φοῖ[νι]ξ,
Ξανθ[ὸς], Ζ̣ῆθ̣ος καὶ̣ τὰ λοι-
πὰ πα[ρ'] α[ὑ]τοῖς [ὁ]μοίαν
15ἔ[χο]ν̣τ[α] τ̣ὴν̣ τ̣ρ̣αχύτη-
τα- ca.15 -
- ca.17 -
column 30P.Herc. 994 col. 30
Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Giuseppe Casanova

[τρα]||χύτητα̣ δ' οὖσα̣ν̣ [ὅτι]
[ἐνβάλ]λ̣εται <ἐ>πακ̣τ̣[ὸν εἰς τὰ]
[λελογι]σμένα μ̣έ̣[ρη διὰ]
τ̣ῶν συλ̣[λαβῶν], [ὃ πάν-]
5τα παραπ̣[λήσι]ον ὂν ἴσως
[τ]αῖς ἐφεξ̣ῆ̣ς̣ δυσχρησ̣τία̣ι̣[ς]
[κ]α[ὶ] π̣[ο]λ̣[λὰ]ς̣ ἰσχ[ν]ό̣τη̣[τ-]
ας ἔχον, [ἐφ]ίησιν ⌈θ⌉ετοῖς π̣ρ̣[ο]σ̣-
λαβε[ῖ]ν συλ̣λαβὰς ἢ καὶ
10τείν[ει] ἐπ[ὶ] τ̣ὰ[ς] συνθέσεις
[ὥ]στε φλὰψ κτ̣[εί]ς̣, οἷον αὖ
κ̣ατε⌈ρ⌉[γα]σ̣τ̣έ̣[ον ἂ]ν σ̣υ̣λ̣-
λαβὰς κο̣μ̣[μ]ατ̣[ικὰς] ἐπι̣λέγ[ον-]
τα- ca.10 - ωσ̣περ ΑΥ
15- ca.9 - ΩΝ τ̣ρ̣αχ̣ὺν εἶ-
[ναι]- ca.14 -
συν[αγόμεν]α̣ προσπταίειν̣,
κ̣α̣θά[περ τ]αυτο<λο>γοῦσι, κ̣αὶ τὰ
[π]λή[θη] μ̣[ο]χ̣θ̣ηροτάτων ὀν[ο-]
20[μάτω]ν ἢ̣ τὰ̣ς ἀποδοκι̣[μα-]
ζ̣ο[μένας] συλλαβὰς̣ ⌈ὧ⌉ν
[τὰς] φ̣[ων]ὰ̣ς κα̣ὶ τὰ παραπλ-
⌈ή⌉[σια]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ⌈προ⌉  ̣  ̣
[  ̣  ̣  ̣ κ]α̣ὶ τὰς γραμμὰς
25[ἁ]π̣ά̣[σ]αις προσβολαῖς κα̣[ὶ]
[πο]λ[λα]ῖς τελευταῖς ΕΡ
column 31P.Herc. 994 col. 31
Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Giuseppe Casanova

- ca.18 -
- ca.18 -
- ca.18 -
- ca.10 - οὐ̣ μὴν ἀ̣[λ-]
5[λ' ὡς προ]επέ̣⌈δ⌉[ει]ξ̣α ἐν τῶι
π̣ρώτωι πε̣ρ̣' [ε]ὐφ̣[ωνί-]
ας ἐπακ̣ο̣λ̣[ούθων γραμ-]
[μά]τ̣ων [κα]ὶ ὁμ̣[ο]ί̣ω̣ν̣, κει-
[ν]ῆσαί τι δύ̣ν̣ατα̣ι̣ τ⌈ῶν⌉
10ἐπιλελογ̣ι̣σ̣[μ]ένων̣ ἑτ[έ-]
[ρως γ]ὰρ τ̣[ο]ι̣αῦτα διορ̣[ίσ-]
αμεν̣ εἰ[σ]ὶ λ̣έ̣[ξεις διὰ]
τῶν φωνη⌈έ⌉ν̣τ̣ω[ν] βα-
δίζουσα̣[ι], ⌈μ⌉ακροσύλλ̣α-
15β̣[ο]ί̣ τε οὖσ̣[αι] τ̣ὸ π[λ]ε̣ῖ̣ο[ν],
μονόγραμ̣[μ]ά̣ τ̣' ἔ̣χ̣[ου]σ̣α̣[ι ἢ]
δίγραμμα τὸ̣ ἓν ἢ̣ πλεῖσ-
{α}τα ὅμοια ἑξῆς. εἰ δ' ἐρ̣γ̣ῶ-
δες εὑρεῖ̣ν λέξι̣ν̣ ἀ̣π̣⌈ε⌉χο-
20μ̣έ̣νην τῶν ἀ̣[λλοτ]ρ̣ί̣-
ως διακ⌈ει⌉[μένω]ν̣, δεῖ παρεμ̣-
β̣άλλειν ἓν δυν̣ατὸν καὶ
ὡς βραχύ{  ̣} {}τατον καὶ λει̣-
ότατον, [ἀ]π̣έχεσθαι δὲ τῶν
25μετα̣[χειρ]ίστων καὶ τῶν
ἄλλων ὅσ̣α ἔχει ῥοῖζον μ̣[ή]
column 32P.Herc. 994 col. 32
Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Raffaele Biondi

τε σ̣υνεχῆ̣- ca.11 -
  ̣  ̣  ̣ ΤΟΝ  ̣  ̣ Δ̣ε̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ [αἰσθ-]
ητηρίω̣[ν  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] μὴ [λέξ]ιν
γ̣ὰ̣ρ ἀκ̣ρ̣ε̣ιβῆ{ι} λαβεῖν τ[ρα-]
5[χύ]τητα, ⌈τ⌉ὴ̣ν ἐνδε⌈χο⌉-
μένην λαμβάνει̣⌈ν⌉ ⌈πα⌉-
ραδεχ̣ο̣μ̣ένους τ[ά] ⌈τ⌉[ε] ⌈β⌉ρ̣α-
χε{ῖ}α τ[ῶν φ]ωνηέ̣ντων,
κα̣ὶ τὸ ἐν̣[α]λλὰξ τιθ̣έναι
10τά ⌈τε⌉ ἄφωνα καὶ τὰ φω-
νήεντα, ⌈μ⌉ὴ μέντοι πᾶ-
σαν̣ εἶναι τοιαύτην, ἀ̣λ-
λὰ καὶ τῆς προσκ{ν}ειμ̣έ-
[νη]ς̣ τ̣ι̣ παραμεί̣[βεσθαι],
15ἵνα̣ μ[ὴ] μ̣[οχθ]ηρ̣[ό]τερον
<εἰς> εἶδος ἐμπέσω[σι]ν̣ ἐ̣ν-
τολα[ί]. [ο]ὐ δ̣ε⌈ῖ⌉ δ' ἀ[εὶ τ]ὸ ἐμ-
πεῖπτον εἰς τὴν̣ ἰδέαν
ἐγλέγεσ̣θαι̣. ἡ̣ δὲ τραχεῖα
20ἐναντί̣α τ̣[ις] εἶν̣α̣ι̣ τῆ<ι> λεί-
α<ι> βούλεται. δ̣εῖ δ' ⌈α⌉ὐτὴν
ὡς ἔνεστι π̣[ο]⌈λ⌉υγράμ[μα-]
τον εἶναι καὶ πολὺ τὸ ἄ-
φωνον ἔχειν̣ οἰκειότερον
25γὰρ ὁ ψόφος τῆς φωνῆς
τῆι τραχύτητι̣ τῶν γὰρ
column 33P.Herc. 994 col. 33
Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Giuseppe Casanova

- ca.17 -
- ca.17 -
  ̣  ̣  ̣  ̣ ΑΙ ΚΑ- ca.9 - τὸ
<ξ> καὶ τὸ <ζ> κ̣[αὶ] τὸ <ς̣> καὶ τὸ
5<ρ> καὶ χαθί[λου] τὰ ῥοῖζον
ἢ̣ ⌈σι⌉γμὸν ἢ δασύτητα ἤ
τι τοιοῦτο συμβαλλόμε-
να. δεῖ δὲ μὴ συνεχὲς ζη-
τεῖν <τ>ὸ τῆς τραχύτητος.
10ο̣ὐ̣ γὰρ ῥάιδιον εὑρεῖν τοι-
αύτην ἑ̣ρ̣μηνεία[ν] πρᾶ-
γμα σημαίνουσαν, ἀλλ' ἐ-
ὰν τὸ π̣ο̣λὺ τῆς ⌈ὀ⌉ νομασί̣-
ας τοιοῦ̣τ̣[ο]ν̣ ἦι καὶ ἐ̣πικρα-
15τ̣[ῆι] ὁ τρ̣α̣χὺς ἦχος δ̣[ιὰ τὴν]
ἀ̣ρ̣ε̣τὴν τῆς τραχύττ̣[ητος].
[ε]ἰ̣ δ̣[έ τις] δ̣[ιὰ] πα̣ν̣τ̣[ὸς βού-]
λεται συνηρμ̣οσμ̣[ένην]
δ̣[ι]α̣κριβῶν, ἅ[μα πρᾶ]γ̣μ̣α̣
20<π>ροσσημαίνειν, οὐκ̣ [ἂν φθά-]
νοι̣ τὸ δ' ⌈ἐ⌉κ τ̣ῶ̣⌈ν⌉ ⌈φ⌉ωνη̣έ̣ν̣-
των πως [φώ]νη̣μ̣ά τ̣[ι]
κεχηνότι τῶ<ι> στόμ̣ατ̣ι
τὴν τοῦ̣ σ̣υμ<π>επεδ̣η̣κ⌈ότ⌉ο̣ς̣
25καὶ συνη̣ρμένου φα̣ν̣τ̣α̣
column 34P.Herc. 994 col. 34
Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Raffaele Biondi

σίαν δυνατὸν γ̣ί̣νε̣σ̣θαι̣ εἰ
μή γ' ἄ̣[φωνον εὐη]χ̣ές, μ[εῖ-]
ον, ἀ[λλ]ὰ̣ δηλον[ότ]ι με̣τ̣ρ̣[ί-]
ως δεῖ̣ σχεδὸν γὰ̣[ρ] ὥσπερ
5κόλλα τις ἢ γόμφ̣ος̣ ἢ εἴ
τι τοιοῦτο π[ρὸ]ς̣ τὴν τῶν
ξυλίν[ω]ν σύν[θ]εσιν, οὕτως
ἔχει κα[ὶ τ]ὸ ἄφωνον πρὸς
τὴν τῆς λέξεως σύμπη-
10ξιν εὐκαίρως λαμβανό-
μενον. δέξειε δὲ̣ χωρισ-
τέον εἶναι τῆς εὐπαγοῦς
καὶ τὴν πολυ̣γράμμα-
τον καὶ τὴν̣ [σ]φ̣[ό]⌈δ⌉ρα̣ [ὀ-]
15λιογράμματον {καὶ} {τὴν}
{σφόδ̣ρα}. συνεσ̣⌈τ⌉ραμμέ-
νον γὰρ εἶν̣α̣⌈ι⌉ θ̣έ̣λ̣⌈ει⌉ [τ]⌈ὸ⌉ εὐ-
παγές. οἷον γοῦν ἐπὶ τῶν
σω̣μάτ[ων] τὸ εὐπαγὲς γ̣⌈ε⌉ί-
20νετ⌈αι⌉ ὅταν τ̣ὸ̣ ὅλον σῶ-
μα ὑφ' αὑττ̣ὸ ε̣ὖ̣ δ⌈ι⌉[α]κεί̣με̣-
να τὰ μέρη̣ ἔ̣χη<ι>, τοῖς τε
μήκεσι καὶ τοῖς ὄγκοις
ὁμολογο[ύ]⌈με⌉νά τ̣ε̣ κα̣ὶ
25σύμμετρα ὄντα̣, τῆι τε
συνθ̣έ̣σ̣⌈ε⌉ι οὕτ̣ω̣ς̣ πρὸς ἄλ
column 35P.Herc. 994 col. 35
Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Luigi Corazza

ληλα̣ συνηρ̣[μο]σ̣μέν̣α ὥσ-
[τε] Α  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ΛΙΟ̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
οις̣ σω[ι]ζόμ̣[ενα πάσας]
τὰς χρήσεις τὰς τῶ̣ν̣ [με-]
5⌈ρῶ⌉ν̣ καὶ τὰς τοῦ ὅλου̣ [σ]ώ-
μ̣[α]τος̣ ὅταν δ' ἧι δια[τετ-]
ρημένον τὸ σῶμα καθά-
π̣ερ π[ο]λλὰ τῶ̣[ν] μ̣ακρῶν̣
ἔστιν ἰδεῖν, κ[αὶ ὁ]πηλίκο̣⌈ν⌉
10τι ἔτυχεν ἕκ[αστο]ν τ̣[ῶν]
μερῶ̣ν ἔχο[ν καὶ] ἐγκεί̣-
[μ]ενον ὅπ̣ω[ς ἔτ]υχε π̣ρ̣ὸ̣ς̣
τ̣ὸ συνεχές, δ[έδο]κ̣τ̣α̣[ι ὅ]τ[ι]
τ̣⌈ῶι⌉ τοιο[ύτωι] οὔτε τὸ
15εὔσχημο̣ν οὔτ̣ε̣ τ̣ὸ εὐ-
κεί{ε}ν̣ητον ὑπάρχει̣. τοι-
οῦτον ἔχειν φαίν⌈ε⌉ται
καὶ τὸ ἐν τῆι λέξει εὐπα-
γέ̣ς, διὸ περιαιρετέον ὅσα
20μ̣[ε]γάλας ἀνωμ[α]λίας ἔ̣-
χ̣⌈ε⌉ι, ἢ τὸ ἄσχημον καὶ ἅ-
μα̣ δυσκείνητον, τό τε
δὴ̣ [κ]αθ' ὑπερβολὴ̣ν τραχὺ
κα̣ὶ τὸ καθ' ὑπερβολὴν λεῖ-
25ο⌈ν⌉ ⌈κ⌉α̣ὶ̣ τὸ̣ πο̣λυγράμμα
column 36P.Herc. 994 col. 36
Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Luigi Corazza

[το]ν̣ καὶ τ̣⌈οὐ⌉[να]ντίο̣ν̣,
[καὶ] τ̣ὸ κατὰ [σ]⌈χῆμα⌉ πολυ-
μ̣[ερ]ὲς κατὰ̣ [τοιο]ῦ̣τ̣ό̣ν̣
ἐστιν ἐν ταῖς ⌈προ⌉σω<ι>δί-
5αι̣ς, οἷον περι[συνά]γειν τι
φαίνεσθαι ποεῖν τῶν
[λέξεων ἐ]κ̣λο[γὴν] ἀκ̣ρ̣ι̣[βῆ].
αὕτη μὲν οὖν [ἡ] ε̣ὐπα-
γής̣ τὸ δὲ τῆς ἐ̣ν̣αντ̣ί̣-
10ας εἶδος οὐ χαλεπὸν ἐκ
τ̣ούτων συνιδ̣ε̣ῖ̣ν̣. τὴν
τοίνυν λεί̣αν καὶ τὴν
τραχ̣εῖαν δ̣ιάλεκ̣[τ]ο̣ν̣ ὅ̣τ̣ι̣
μ̣ὲν σ̣υνήθως ἐκτίθ̣η̣-
15σιν δ̣ι' ἃς ἀπ̣οδέδω̣κ̣εν̣
ἐ̣κτιθεί̣ς, ο̣ὔ̣ μοι φ̣ρ̣α̣[στέον ἐ-]
[στίν], ὃ δή το[ι ο]ὐδ' ε̣[ἰ]
ν̣ομίζει [π]ρ̣έπειν [ἂν]
πρά[γ]μασιν̣ οὕτω τισὶν
20[ἢ οὕ]τως ἑρ̣μηνεύεσθαι
[ἐκ τῶν] αὐτῶν ἤχων, οὐ-
δ' εἴ ⌈τι⌉ ⌈κ⌉ἀν τῶι περ̣ὶ τού-
[τω]ν̣ λόγωι κἀν τῶι πε̣-
ρὶ τῶν κατόπιν ἰό̣[ντων]
25ο̣ὐ̣κ ἄλογον. ἴσως δ' Ἔφο
column 37P.Herc. 994 col. 37
Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Giuseppe Casanova

ρον ἀξιοῖ π⌈ρ⌉ [ὸς τ]ἄρ̣⌈υ⌉ [θ]μον̣
ζ̣[η]τ̣ε̣[ῖν] το[ιαύ]⌈τη⌉ν συμ̣-
[πλο]κ̣ήν, ἐ[πεὶ οὐκ ἀγαθὸ]ν ἀ-
ποτελεῖσθαι ἂ̣ν̣ λ̣ει̣οτά-
5την, οὐχ ὅτι τὴν δυνατὴν
μεθοδεύεσθαι τέρψιν τ̣ῆς̣
[ἀ κοῆ]ς̣_ἀλόγ [ισ]τ̣' ἂν̣ κ̣α̣ὶ τἄλ-
⌈λ'⌉ ⌈ἔχει⌉ν̣ συμβέβηκεν_οὐ-
δ̣ὲ̣ ⌈τὰ⌉ Λ̣άσου μ̣άλιστα τοι-
10α⌈ῦτα⌉ πεποικιλμένα ποι-
ε[ῖν τ]ο̣ιοῦτον̣ ⌈οὔ⌉τε τὴν ἐ-
σ̣χ̣[ά]την τ[ρ]⌈αχε⌉[ῖ]αν̣ ἀλγη-
δόνα φανερ[άν]. κ̣αὶ πολ-
λά[κι] λόο̣ν̣ κ̣αὶ̣ [λέξ]εις
15[κα]τὰ ὁμ̣ο̣[ιότητ]α τ̣ῶν
δε̣[ινῶν] π̣α̣θ̣ῶ̣ν̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
- ca.9 - τῆς [ψυ-]
[χῆς], ἐν δ̣' [οἰ]κείω̣ι̣ σώ-
ματι θε̣ωρο̣ῦ̣μεν, [οὔθ'] ἡ̣-
20δονή τις ἕνεκα τῶν συν-
τεθέντων ἄλογος, [οὔ]τε
δ̣[ι]ὰ̣ τῆς ἐναντία̣[ς ἀ]λ̣λο-
τρι{δ}ότης γείνεται, ψυ-
χ̣ῆς δὲ ⌈δ⌉[ιά] τι̣νας λο[γισ]μ̣ο̣ύ̣ς̣,
25τάχα μὲ̣ν̣ κ̣ενούς, ταχέω̣ς
column 38P.Herc. 994 col. 38
Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova
Sketched by Antonio Lentari
Engraved by Raffaele Biondi

δ[ὲ] φ̣υ̣σ̣ικούς, ἀποδοχὴ{ι}
κ̣α̣ὶ̣ πάλιν προσκο̣π̣ή, [δι]ὰ
- ca.15 - [ἐ-]
π̣ι̣σ̣εσημασμένων τού-
5τω̣ν, ἐπειδήπερ ἐκ τῶν
προαναλογισθέντων
συνεθεωρεῖτο ⌈καὶ⌉ οὐκ ἐ-
ξη̣τ̣α̣σ̣μένον οὕτως
ὥσπερ εἰ μηθὲν ἐτύχο-
10μεμ πρὸς ἑτέρου[ς] ε̣[ὑ]ρίσ-
κε[ιν], [δη]λ̣οῦν[τας] ὑπὸ
γραμμάτων ἁπλῶν
καὶ [σ]⌈υν⌉θέτων ο̣ἰ̣κειοῦ-
σθαι̣ τὴν ἀκοήν, εὔδη-
15λος ἡ τῶν ἄλλων φλη-
να̣φ̣[ία φ]αίνεται̣ τ̣ῶ̣ν ἢ
ταὐτ̣ὰ̣ τέ̣ρπειν καὶ ὀχλεῖν
ἢ διάφορα κατηξιωκό-
τω̣ν, ὡς καὶ τινος τῶν
20ἀρχαίων Ἀντιφῶντος,
εἴτ' οὗν ῥητορικὸ{υ}ς εἴτε
καὶ φιλό̣σ̣οφος̣ ⌈ἠ⌉βούλε-
τ' εἶναι.

Apparatus


^ 10.10. l. αι
^ 10.11. l. αι
^ b.13. l. ωι
^ 23.11. l. ῆι
^ 23.21. l. ἤι

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.