Papyri.info

sign in

= P.Herc. 1065 = Trismegistos 62445 = LDAB 3618DCLP transcription: 62445 [xml]

column 1a
[  ̣  ̣  ̣  ̣]λέ
[γειν   ̣  ̣  ̣  ̣ κα]τὰ τὴν ὁμοι-
[ότητα  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ΤΑΡΕΣ εἰσιν
[- ca.10 -]ΝΕΙΣ μὲν ἑκα-
5[τερ  ̣  ̣ ὅτι δὲ παρ'] ἡμῖν ταῦτ' ἐ̣σ̣-
[τίν], [κἀν τοῖς ἀδή]λοις ταῦθ' ὑ-
[πάρχειν οὐ] δέον· [ἔ]πειτα
[- ca.10 - ἡμ]ῖν καὶ [τ]ἀν τοῖς
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]Π ΙΝ[  ̣]ΙΤ[  ̣]ΤΕΣ δέ, ὅτ̣[ι]
10[παρ' ἡμῖ]ν οὐκ ἔστι[ν] ταῦτα, μ̣η-
[δ' ἐν ἄ]λ̣λοις ὑπάρχε[ι]ν ταῦτα·
[καὶ γὰρ] ὁ ἐκ τοῦ πα[ρ'] ἡ̣μῖν μ[ὴ]
[εἶναι τὸ] μηδ' ἐν τ̣ο[ῖς] ἀδήλοις
[εἶναι συνά]γων τὸ ἀ[να]γκαστι-
15[κὸν οὐ προσφ]έρεται   ̣  ̣  ̣
[21 lines missing]
column 1P.Herc. 1065 col. 1
Sketched 1788-1798 by Gennaro Casanova
Sketched by Gennaro Casanova
Engraved by Bartolomeo Orazi

0[  ̣  ̣  ̣  ̣ οὐδὲ περὶ τὸ κοινὸν σημεῖ-]
ον, ὅτι μοχ̣θηρόν ἐστ[ι], [  ̣  ̣]ΑΛ
ΕΙΣ διστάσ[ομ]εν· καὶ μὴν δι' οὐθὲν
ἕτερον κοινόν ἐστιν ἢ διότι
καὶ ὄντος τοῦ ἀδήλου καὶ μὴ ὄν-
5τος ὑπάρχειν τοῦτο δύναται.
τόν γέ τοι νομίζοντα [ὡ]ς χρηστὸς
ὅδε τίς ἐστιν ἄνθρωπος ἕνεκα
τοῦ πλουτεῖν μοχθη[ρ]ῶι φαμεν
καὶ κοινῶι χρῆσθαι σημείω̣[ι δι-]
10ὰ τὸ πολλοὺς μὲν πλο[υ]τοῦντας
ἀτόπους εὑρίσκεσθαι [π]ολλο[ὺς]
δὲ χρηστούς· ὥσ[τ]ε τὸ ἴδιον εἴ[περ]
ἀναγκαστικὸν ἀδυνατεῖν ἄλ-
[λ]ως ὑπάρχειν ἢ σὺν τῶι ὃ λ̣έ̣γ̣ο̣-
15[μ]εν αὐτοῦ κατ' ἀνάγ̣κ̣ην εἶνα[ι],
[τ]ἀφανές, οὗ σ̣[η]μεῖόν ἐ[σ]τι, μη[δ]ὲ
[τ]όδε μη[δὲ τὸ] ἄδηλον ΟΓ[  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣] τῶι κ[αθ' ὁμοιό]τ̣η̣τ̣[α τρό]πωι
[τ]ῆ̣ς σημ[ειώσεως]. ἔ[τι δὲ] πρ̣[ὸς]
20[τ]ὰ μοναχ̣ὰ [τὰ ἐν τοῖς παρ' ἡμῖν]
[φ]α̣ινόμενα̣ τ̣ό̣[ποις οὐκ ἀνα-]
[γ]κάζειν ὁ διὰ τῆς ὁ̣[μοιότη]τ̣ο̣ς
ἔοικεν τρόπος, ε̣[ἰ λίθων] πολλῶν
καὶ παντ[οδ]απῶν [ὄντ]ων ἕν ἐσ-
25τι τούτων εἶδος ἐπι[σ]πώμε-
νον τὸν σίδηρον, ἣν κ̣αλοῦσιν
μα[γ]νῆτιν λίθον, οἱ δ' Ἡρακλε-
[ῶτιν], μόνον δὲ καὶ τὸ ἤλεκτρον
[ἑλκυσ]τικόν ἐστι τῶν ἀχύρων,
30[καὶ] τετράγωνος ἀριθμὸς εἷς
μόνος ὁ τέτταρ' ἐπὶ τέτταρα
τὴν περίμετρον ἴσην ἔχει τῶι
ἐμβαδῶι. πόθεν οὖν ἔχομεν
εἰπεῖν ὡς οὐκ ἔστιν τι γένος
35ἀνθρώπων ὃ μόνον οὐκ ἀπο-
θνήσκει διαιρούμενον τὴν
καρδίαν, ὥστε μὴ κατ' ἀνάγ-
[κην εἶ]ναι λαβε[ῖν ἐκ τοῦ] τοὺς
column 2P.Herc. 1065 col. 2
Sketched 1788-1798 by Gennaro Casanova
Sketched by Gennaro Casanova
Engraved by Bartolomeo Orazi

παρ' ἡμῖν ἀνθρώπους διαιρουμέ-
νους τὴν καρδίαν ἀποθνήσκειν
τὸ καὶ πάντας; καὶ σπάνια δ' ἐ-
στὶν παρ' ἡμῖν ἔνια, καθάπερ ὁ γε-
5νόμενος ἡμίπηχυς ἄνθρωπος
ἐν Ἀλεξανδρείαι κεφαλὴν δὲ
κολοσσικ̣[ὴ]ν ἔχων ἐφ' ἧς ἐσφυροκό-
πουν, ὃν [ἐ]πεδείκνυον οἱ ταρει-
χευταί, [κ]αὶ ὁ γαμηθεὶς ὡς παρ-
10θένος [ἐν] Ἐπιδαύρωι κἄπειτα
γενόμ̣[εν]ο̣ς ἀνήρ, καὶ ὁ γενόμε-
νος ἐν̣ [Κρή]τηι πηχῶν ὀκτὼ καὶ
τεττ[αρά]κοντα τοῖς ἐκ τῶν εὑ-
ρεθέν[των] ὀστῶν σημειουμέ-
15νοις, ἔτ[ι δ' οὓ]ς ἐν Ἀκώρει πυγμαί-
ους δ[εικνύ]ουσιν, ἀμέλει δ' ἀν-
α[λ]όγο[υς τοῖς οὓς] Ἀντώνιος νῦν
ἐξυρία[ς ἐκο]μίσ[ατο]. [εἰ δ' οὖν ἐξ-]
[ῆ]λθεν̣ [τὰ προ]κείμ̣[ενα πάνθ' ἃ] [εἰ-]
20[θίσ]μεθ[α καὶ] οὐκ ἔστιν [ὅμοια], ἔ̣-
χομεν [ζη]τεῖν εἴ τι καὶ [τούτων],
ὑπὲρ ὧ[ν συ]ντιθέμε[θα τὴν ση-]
μείωσ[ιν], ὅτι οὐκ ἔστιν [  ̣]Σ[  ̣]ΝΑ ΜΕΝΟΝ [ἔ]νια δ' ὑπερβολὴ[ν ἔχει]
25κατὰ [τόν]δε τὸν κόσμον. ὅταν
δὲ κατ̣[αξ]ιῶμεν· ἐπεὶ οἱ παρ' ἡ-
μῖν ἄν̣[θρω]ποι θνητοί εἰσι, καὶ
τοὺς π[άντας], [τ]ὸ διὰ τῆς ὁμοι-
ότ[η]το̣[ς ὑγιές <ἐστιν> εἰ] κατὰ πάντα
30τοὺ[ς ἐν τοῖς ἀ]δ̣ή̣λοις ὁμοίους
ὑπο[τιθέμ]εθα τοῖς παρ' ἡμῖν, ὥσ-
τε κ[αὶ κατ]ὰ τὸ θνητοὺς ὑπάρ-
χειν, [οὐ τού]του χωρίς. εἰ μὲν γὰρ
κατὰ [πάν]τα, καὶ κατ' αὐτὸ τοῦ-
35τό γ' ὀ[ρθ]ό̣τατα σημειωσόμε-
θα. τ[οιοῦ]τος γὰρ ὁ τρόπος ἔσται
δήπ̣[ουθε]ν· ἐ[πε]ὶ οἱ παρ' ἡμῖν
ἄνθ[ρωποι θνητ]οί ε̣ἰ̣σιν, κα[ὶ εἴ]
column 3P.Herc. 1065 col. 3
Sketched 1788-1798 by Gennaro Casanova
Sketched by Gennaro Casanova
Engraved by Bartolomeo Orazi

που κατ' ἄλλους τόπους εἰσὶν ἄν-
θρωποι τοῖς παρ' ἡμῖν ὡμοιωμέ-
νοι κατά τε τἆλλα καὶ κατὰ τὸ θνη-
τοὶ εἶναι, θνητοὶ ἂν εἴησαν. τ[ὸ]
5γὰρ καταληπτ[ὸ]ν τῶι σ[η]μεί-
ωι τ[ούτωι οὐ] διοίσει τοῦ σημεί-
ου ἀφ' [οὗ καὶ] αὐτ[οὶ] σημειούμε-
θα, εἴ γε ἑκάτερα θ̣[ν]ητὰ ὑποτι-
θέμεθα καὶ τοιοῦ[τ]ό τι λέγομεν·
10ἐπεὶ οἱ παρ' ἡμῖν [θν]ητοί εἰσιν ἄν-
θρωποι, κ̣α̣ὶ εἴ πού [εἰσ]ιν θνητοὶ ἂ[ν-]
θρω[ποι], [θν]ητοί [εἰσι]ν· εἰ δ' οὐχὶ καὶ
κατὰ [τὸ θνητ]ο[ὺς ὑπ]άρχειν ὁμο[ί-]
ους [ἐκείνο]υς ὑ[πο]τιθέμεθα
15[π]ε[ρὶ ὧν σ]ημει[ούμ]εθα, ἀλλὰ τα[ύ-]
[τ]ηι [δι]α[λ]λ̣άττον[τας] καὶ διαφο̣ρ[ὰ]ς
[παρέχ]οντα[ς] ΣΠΕΡ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Ε[ -ca.?- ]ΘΑ δῆ[λον ὡ]ς οὐκ [ἔχει]
[τ]ὴ[ν ἀ]ν[ά]γκην ἡ̣ [ση]μείωσις· [οὐ]κ ἄ-
20[ρ'] ἀν̣[αγ]καῖον ἔ[σται] τοὺ[ς ἐν ἀ-]
[δήλοις ἀ]νθρώπ[ους] ε[ἶ]ναι θν[η-]
[τούς], [οὐδὲ] τοὺς ἄλ[λου]ς, τοὺς κα[τὰ]
μὲ[ν] τἆλλ' ὁμοίου[ς] κατὰ δὲ τὸ
[θνητοὺς ὑ]π̣ά[ρχειν διαλλ]άττον-
25τας, κα[ὶ] κατὰ το[ῦτ' ἐ]οικέναι τοῖς
παρ' ἡμῖν. καθό[λο]υ τ' εἰ κατα-
[ξ]ιο̣ῖ̣· [ἐπε]ὶ οἱ παρ' ἡμ[ῖν] ἄν[θρ]ωποι
[θν]ητοί εἰσιν, καὶ ε[ἴ πού εἰσιν ἄ]νθρω-
[πο]ι θνητοὺς ε[ἶναι· εἰ τοῦτο]
30μὲν ἴσον αὐ[τῶι τούτωι· ἐπεὶ οἱ πα-]
ρ' ἡμῖν ἄνθ[ρωποι ἧι] ἄν[θ]ρωποι
καὶ καθὸ ἄνθ[ρωποί] εἰσι θνητοί
εἰσιν, καὶ τοὺς π[αντ]αχῆ θνητοὺς
ὑπάρχειν, ὀρθ[ῶς ἀ]ξιώσει τοῦ-
35το. εἰ δὲ ἄλλω[ς συ]μβεβηκότος
τούτου τοῖς π[αρ'] ἡμῖν ἀνθρώ-
ποις, τοῦ θνητ[οὺς] εἶναι, ἀξιώ-
σει, ἐπεὶ οἱ πα[ρ' ἡμῖ]ν εἰσι θνη -
column 4P.Herc. 1065 col. 4
Sketched 1788-1798 by Gennaro Casanova
Sketched by Gennaro Casanova
Engraved by Bartolomeo Orazi

τοί, κα̣ὶ τοὺς πανταχῆι θνητοὺς
εἶνα[ι], ματαίως ἀξιώσει. μὰ Δία
γὰρ οὐδ' ὅτι οἱ παρ' ἡμῖν εἰσιν ὀλι-
γοχ̣ρόνιοι [κ]αὶ τ[οὺς] Ἀκροθωίτας
5ἐροῦμεν ὀλιγο[χρο]νίους εἶναι. δει-
κτέον τοίνυν [καὶ τ]οὺς ἀνθρώπους
ἧι καὶ καθό̣ εἰ[σιν ἄ]νθρωπ[ο]ι θνη-
τοὺς ὑπάρ[χ]ε[ι]ν, εἰ μέλλο[μ]εν
ἀναγκα̣στ[ι]κ[ὸν τ]ὸ προ[κεί]με-
10νον συστῆσ[αι· δυνάμ]ενο[ι δὲ κα-]
τ' ἀ[ν]ασκευὴ̣ν τοῦτο δει[κνύ]ε<ι>ν,
τὸν κατὰ τ[ὴν] ὁμοιότητ̣[α] πα-
ρήσομεν τρ[όπον]· εἰ δὲ κ[ατ]ὰ̣ τ̣ὴν
ὁμοιότητα [τὴν τῶν σημείων πο]ι[η-]
15σόμεθα σύν[θεσιν], [πάλιν εἰς] τ̣ὴν
αὐτὴν ἐμ[πεσούμεθα κακίαν].
ΕΙΜΕΝΚΑΤ  ̣  ̣  ̣
ΘΗΣΕΙΤΟ  ̣  ̣  ̣
[3 lines missing]
22ΤΙΝ  ̣  ̣  ̣
ΛΑ  ̣  ̣  ̣
ΤΙΝ  ̣Α  ̣  ̣  ̣
25ΕΙΝΑΥΤ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ διὰ τῆς ἀνασ-]
κευῆς τοῦτ[ο   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ παρή-]
σομεν τὸν κ[ατὰ τὴν ὁμοιότη-]
τα τ̣ρόπον, ε[ἰ δὲ διὰ τῆς ὁμοιό-]
τητος, εἰς τὴν αὐτὴν [κακίαν]
30ἐμπεσούμεθα, ὥστε κ[αὶ κατα-]
λαμβάνεσθαι τὸ μὴ ἀ[ναγκασ-]
τικὸν εἶναι τὸν κατὰ τ[ὴν ὁμοι-]
ότητα τρόπον τῆς ση[μειώσε-]
ως· ὅλως τ' εἴπ[ερ ἀν]αγ[καστι-]
35κὸς οὗτο[ς ὁ] [τρόπος ἐστίν],
τά γ' [ἐν] τ[οῖς ἀδήλοις ὅμοια]
ὑποτίθεται τοῖς παρ' ἡμῖν. ἔτι δὲ
[κατὰ τὴν ὁμοιότητα μεταβατέον·]
column 5P.Herc. 1065 col. 5
Sketched 1788-1798 by Gennaro Casanova
Sketched by Gennaro Casanova
Engraved by Bartolomeo Orazi

ἐπεὶ πάντα τὰ παρ' ἡμῖν σώμα-
τα χρόαν ἔχει, σώματα δ' εἰσὶ
καὶ αἱ [ἄτ]ομοι, κἀκεῖναι χρόαν
ἔχουσιν· ἐπεὶ πάντα τὰ [παρ' ἡ]μῖν
5σώματα φθαρτὰ ΕΤ [ἐστίν], [σώμ]α-
τα δ' εἰσὶ καὶ αἱ ἄτομοι, φθαρτὰς
εἶναι ῥητέον {α} καὶ τὰ[ς ἀ]τόμο[υ]ς.
ἀπὸ ποίας θ' ὁμοιότ[ητος] ἐπὶ
ποίαν δεῖ μεταβαί[νειν], ἀπ' ἀν-
10θρώπων ἐ[π'] ἀνθρώπ[ο]υς λόγου
χάριν, καὶ τ[ί] μᾶλλον ἀπ̣ὸ τού[των]
ἐπὶ τούτους ἢ ἀπὸ ζώιων ἐ-
πὶ ζῶια; ἀλ[λ'] ἀπὸ ζώ[ιω]ν ἐπ[ὶ ζῶια;]
[κ]αὶ τί μᾶλλον \ἢ/ ἀπὸ [σωμάτων]
15ἐπ[ὶ σ]ώματα; ἀλλ' αὖ [ἀπὸ σωμάτων]
[ἐπὶ σώ]ματα; κ̣αὶ ΤΩ  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣ΕΠΙ  ̣  ̣  ̣ΣΙ  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣Α  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣Θ  ̣  ̣  ̣ΠΙΣ  ̣  ̣
20  ̣  ̣  ̣ΕΡΕΙΠ  ̣  ̣ΑΕΠ  ̣  ̣
Μ  ̣  ̣  ̣Ν  ̣  ̣  ̣ΗΣΟ  ̣  ̣
ΤΟ  ̣  ̣  ̣Ο  ̣  ̣  ̣ΝΟΥΤΩΝ
ΑΛ  ̣  ̣  ̣Ν  ̣  ̣  ̣  ̣Ν ἔ[τι δ' ἀ]τ̣οπώτε-
ρον ΑΛΛ[  ̣  ̣  ̣  ̣ ἀ]π̣ὸ [τῶ]ν ἐν-
25γυτάτω[ν ἐπὶ τὰ ἀ]νώ[τα]τα ὁ̣μογε-
νῆ μεταβη[σ]όμ̣[εθ' ἢ] ἀπὸ τῶν
[κ]α̣ὶ τοῖς σώμασι[ν] καὶ ψυχαῖς
[μά]λισθ' ὡμο̣[ι]ωμένω[ν ἀν]θ̣ρώ-
πων ἐπὶ το[ὺς] ὁμογεν[εῖς]. [ο]ὐκ ἄ-
30ρα χρησόμε[θ]α τῶι ΚΟ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
ἐπειδὴ οἱ π[α]ρ' ἡμῖν ἄνθ[ρωποι]
θνητοί, καὶ [ο]ἱ ἐν Λιβύηι θν[ητοὶ]
ἂν εἴησαν, οὐ̣[δ'] ἔτι μᾶλλον τ[ῶι]
ἐπεὶ τὰ παρ' [ἡ]μῖν ζῶια θνητά
35ἐ[σ]τιν, καὶ ε[ἴ τιν]α ἐν τῆι Πρεταν-
νικῆι ζῶιά ἐ[στι]ν, θνητὰ ἂν εἴη.
[ἐκ]εῖ δὲ καὶ [το]ύτοις χρ[ῆ]σθαι
[κατὰ] τὰ[ς ὁμοιότ]ητ̣ας ἐφίλ̣η̣ -
column 6P.Herc. 1065 col. 6
Sketched 1788-1798 by Gennaro Casanova
Sketched by Gennaro Casanova
Engraved by Bartolomeo Orazi

σαν· πότερον τὸ ἀπ[α]ράλλακτον
εἰς τὴν [σ]ημείωσιν παραληψό-
μεθα ἢ τὸ ὅμοιον ἢ τὸ πόσην ἔ-
χον προσεμφέρεια[ν]; τὸ μὲν οὖν ἀ-
5παράλλακτον λέγ̣[ε]ιν γελοῖον·
τί γὰρ μᾶλλον ἔσται τὸ φανε-
ρὸν τἀφανοῦς σημεῖον ἢ ἀντιστρ̣[ό-]
φως; οὐκ ἔσται τε ἔτι τὸ μὲν φα-
νερὸν τὸ δὲ ἄδηλον, ἀπαρα[λ-]
10λαξίας ὑπαρχούσης. εἰ δὲ τ[ὸ] ὅ-
μοιον, πόθεν ἕξομεν εἰπ[εῖν] ὡς
οὐχὶ καθ' ἣν ἔχει διαφορὰν [καὶ πα-]
ραλλάτ[τ]ει τοῦ φαινομένου [ἀφ']
[ο]ὗ ποιού[μ]εθα τὴν σημε[ί]ωσιν;
15[οὐ]δὲν [μ]ᾶλλον ΕΚ[  ̣]ΗΙΣ[  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] τοιοῦτό[ν] ἐστ[ι] Κ[  ̣  ̣]
[  ̣  ̣]ΙΟΤΗΕΚ  ̣  ̣  ̣ΣΡΣΚ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[πρὸ]ς ὁτιο̣ῦ[ν ἄδηλον μετα-]
[βή]σομε[ν]. [ἐὰν δὲ τῆι προσ-]
20[εμφ]ερείαι [μόνηι χρώμενοι με-]
[ταβ]αίνωμεν [σφαλλόμεθ' ἐ-]
[πειδ]ήπερ ἢ κα[τ' οὐσί]αν [ἐν-]
[δέχε]τ' ἢ κατὰ συ[μβ]εβ[ηκὸς τὸ]
[ὅμοι]ον ὑπάρχειν. εἰ μὲ[ν οὖν]
25[κατὰ πάν]τα ληψόμε[θ'], οὐκ ἔ[σται]
[τὸ μὲ]ν ἄδηλον τὸ δὲ φα[νερόν],
[εἰ δὲ κ]ατά τινα τοὔ[μπαλ]ιν, πει-
[σθέντε]ς ποιότητι πα[ρ]απ̣α̣[ιού-]
[σηι σημ]ειωσόμεθα περὶ τῆς ο[ὐ-]
30[σίας κἀ]πὸ ταύτης περὶ τῶν ἀδ̣ή̣-
[λων]. ἐπεί τε τὸ ἧι τ[όδ]ε τοιοῦ-
[τ' ἐστ]ὶν ἐ̣π̣[ελή]φθη [οὐ] προσηκό̣-
[ντ]ως, ἀπρόβατος ὁ λόγος ἡ-
[μῖν]. τ̣οῦτο γὰρ διὰ λόγου κα-
35[τασκευ]α̣σθήσεται καὶ διὰ ση-
[μειώσε]ω̣ς· καθ' ὁμ[ο]ιότητα
[μὲν οὖν] προάγ̣[ο]ν̣τ[ες] εἰς ἄπε[ι-]
[ρον ἐκβ]ησόμ[εθα πάντω]ς, τοῦ[το]
column 7P.Herc. 1065 col. 7
Sketched 1788-1798 by Gennaro Casanova
Sketched by Gennaro Casanova
Engraved by Bartolomeo Orazi

τὸ εἰ ἧι τόδε τό[δ]ε ἄδηλον ἔχον-
τες, ὥστ' ἀτελῆ τὴν σημε̣ί̣ωσιν
εἶναι. διὰ δὲ τῆς ἀνασκευῆς προ-
άγοντες, ὅτι μόνη τὸ βέβ[α]ιον ἔ-
5χει, κυρώσομεν. πειρᾶτα[ί τ]ε Διο-
νύσιος πρὸς ἃς φέρουσιν ἀντιρρή-
σεις [οἱ π]αρ' ἡμ\ῶ/ν φιλοτεχνεῖν·
φασκ[ό]ν̣των γὰρ ὅτι καὶ διὰ τοῦ
κατ' [ἀ]ν̣ασκευὴν τρόπου πάντως
10ὁ κα[θ' ὁ]μοιότητα διήκει κ[α]ὶ βεβαι-
οῦτα[ί γ]ε ἐκεῖνο[ς] διὰ τού[τ]ου, πλα-
νᾶσ[θαί] φησιν αὐτοὺς ὑπὸ φωνῆς
κοινό̣[τ]η[τ]ο̣ς̣, ἐπ̣[ε]ιδήπερ [ὁ]μοιό-
τητ̣[ -ca.?- ]ΛΕ[ -ca.?- ] τούτου
15Κ[ -ca.?- ]ΝΕΣ[ -ca.?- ]  ̣  ̣ΑΝ[ -ca.?- ]ΑΙ
Ε[ -ca.?- ]Σ[ -ca.?- ]ΝΟΥΣ[ -ca.?- ]ΣΠ[ -ca.?- ]ΗΙΧΡΩ
[ -ca.?- ]ΙΑΙ
ΜΕ[ -ca.?- ]ΑΓΜΙ[ -ca.?- ]Ι τῆς ὁ-
μοιω̣[ -ca.?- ]  ̣ΗΜΕΝ[ -ca.?- ]
20ΚΑΘΑ[ -ca.?- ]ΤΗΣΑ[ -ca.?- ]Σ[ -ca.?- ]Σ
ΒΟΛΗ[ -ca.?- ]ΔΕΚΑΤΕΤΟ [πᾶσαν τὴν ἐ-]
νάργειαν, καὶ τὴν κα[τὰ] τ̣ύ[χη]ν̣,
ἀναγκαίαν εἶναι ΝΟ[ -ca.?- ]Ε[  ̣]
καὶ τὴν ὁπωσδήποτε καλ[ου-]
25μένην ὁμοιότητα χρησίμην
ὑπολ[α]μβάνοντας. ἔτι δὲ λε-
γόν[τω]ν ὡς καὶ τὰ τερατώδη
πρός [τιν' ὅ]μοια, 'κατ' αὐτοὺς εἰ
μὴ τ[ὰ π]αρ' ἡμῖν ὅμοια τούτοις,
30οὐχ [ὑπά]ρχειν ἀποκόψομεν,' τῶι
τε κ[ατ' ἀ]νασκευὴν ἀποκό[ψ]ειν
φησ[ίν]. [οὐ] μὴν ἀλλ' ἐπαρκέ[σει] ἡ-
μῖν [τό τε] πεπεῖσθαι περὶ τ[ο]ύ-
τω[ν καὶ π]ερὶ τῶν ἐκ τῆς πε[ί]ρας
35κατ[ὰ τὴν] εὐλογίαν, ὃν τρόπον
ὅτι [γενη]σόμεθα πλέ̣οντες
θέρ[ους] ἐν ασφαλεῖ̣ [ -ca.?- ]  ̣Ω
ΤΗ [ -ca.?- ]ΡΟΥ ἔχ[οντες]. [κε] -
column 8P.Herc. 1065 col. 8
Sketched 1788-1798 by Gennaro Casanova
Sketched by Gennaro Casanova
Engraved by Bartolomeo Orazi

νόν τέ φησιν εἶνα[ι τὸ] προστιθέ-
μενον, ὅταν μηδ[ὲν ἀ]ντιπ<ίπ>τηι,
τότε δεῖν χρᾶσθα[ι τῶι κ]ατὰ τὴν
ὁμοιότητα τρόπωι. π̣ό̣θεν γὰρ
5ἔσται [λ]αβε[ῖ]ν ὡς οὐθὲν οὔτε τῶ[ν]
φαινομένων οὔτε τῶν προα-
ποδεδειγμένων; εἰ γὰρ σημει-
ωσόμεθα, δῆλον ὡς ἢ διὰ τῆς ὁ-
[μο]ι̣ό̣[τη]τ̣ο̣[ς ἢ] διὰ τ[ῆς ἀνασκ]ευ-
10[ῆς·] καὶ εἰ μ[ὲν] διὰ τῆς ὁμοιότητο̣ς̣,
[πά]λιν ἐπιζ[η]τηθήσεται, πόθεν
[θαρ]ρ̣ήσ̣ομε[ν ὡ]ς οὐδὲ ταύτηι μά-
[χετ]α̣ί̣ τι τῶ[ν] ε̣ἰ̣ρημέ[νων]· εἰ δὲ
[δι]ὰ τῆς ἀ[νασ]κευῆς, [οὐ δεῖ] τοῦ-
15τον ἀπ[ονεύ]ειν ὑ[μᾶς τὸν] τρόπον.
ε[ἴ] τις ΘΗ[ -ca.?- ]ΔΗ
ΚΑ[ -ca.?- ]ΤΟΙΣΥ[ -ca.?- ]ΛΟΓΩ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΑΙΟΙ καὶ τ[ὸ δ]όγμα [ἀληθεύε-]
[σθαι ν]ομίζο[μ]εν, κἂ[ν μόνον]
20[ὡ]ς ἐπὶ πολ[ύ] γ̣' ἐ̣νεύ[ρωμεν τὴν]
ὁμ̣[ο]ιότητα. συνεχ[ῶς δ' ἔστιν]
ε[ἰπ]εῖν ὑπὲρ τοῦ δόγματος· ἐπ[εὶ]
ὁ [κ]ατὰ τὴν ὁμοιότητα τρόπος
[ἀ]ναγκαστικὸς οὐκ ἔσ[τ]ιν, οὐδ' ὁ
25[κ]ατὰ τὴν ἀνασκευὴν προσοίσε-
[τ]α[ι] τὴν ἀν[άγ]κην. τ̣ὸ γὰρ ὅτι εἰ
[ἔστι κίνησις ἔστι] κενόν, οὐ<κ>
[ἄλλω]ς̣ κα[ταλαμ]β̣άνομεν ἢ
[τῶι] διὰ τῆ[ς ὁμοιότ]ητος τρόπωι
30[κατα]σ[κευάζον]τες τὸ μὴ δυ-
[ν]ατὸν εἶν[αι χ]ωρὶς κενοῦ κίνη-
σιν συντελε̣[ῖσθ]αι. τὰ γοῦν παρακο-
λ̣ουθοῦντ[α πά]ντα τοῖς παρ' ἡμῖν
κινουμέν̣[οις], [ὧ]ν χωρὶς οὐδὲν
35ὁρῶμεν κ[ινούμ]ε[νον], ἐπ[ιλογι-]
σάμενοι, [τούτ]ωι̣ πά[νθ' ὅσα κι-]
νεῖται κατὰ π[ᾶ]ν πρὸς [τὴν ὁμοι-]
ότ̣ητ' ἀξιοῦμε[ν κιν]εῖσθαι, [καὶ]
column 9P.Herc. 1065 col. 9
Sketched 1788-1798 by Gennaro Casanova
Sketched by Gennaro Casanova
Engraved by Bartolomeo Orazi

τῶι τρόπωι τούτωι τὸ μ̣[ὴ] δυνα-
τὸν εἶναι κίνησιν ἄνευ κενοῦ
γίν[εσ]θαι σημε[ι]ούμεθα. διόπερ
εἰ βία[ν ο]ὗ̣τος οὐκ ἔχει πρὸς <τὸ> ἀπο-
5δεῖξ̣[αι το]ῦτ', [οὐ]δ' ὁ [κ]ατὰ τὴν ἀνα-
σκευ[ὴν ὑπ' αὐτ]οῦ [κ]αὶ δι' αὐτοῦ βε-
βα[ιούμενος] ὅ[λ]ος, οὐδ' ἐκεῖνος
ἔχ[ει τὴ]ν ἀ[νάγκ]ην. οὐ χεῖρον δ' ἴ-
[σως ἐσ]τὶν [κατὰ τ]ὸν ἐπὶ μέ[ρ]ους
10ἀ[ν]α[λογισ]μὸν [μεταβ]ῆναι τοῦ λεγο-
μ[έ]ν[ου κατ' ἀπαραλλαξ]ίαν σημείου·
ἀ[λ]λὰ̣ γ̣ὰ[ρ τῶν παρ'] ἡμῶν κατα-
τ[ει]ν̣[όντων τὰ π]ερὶ το[ῦ]τον
[τὸν κόσμον ὑπο]κείμ[εν]α̣
15[ὅσ' ὁρῶμεν τοσαῦ̣θ' ὑπάρ]χειν, [τὸν]
[ἥλιον ἀ]ξ[ιοῖ τοῦ φαινομένου]
[πολὺ μ]είζον[α εἶναι δι]ὰ [τὸ ἀ-]
[φ' ἡ]μ[ῶ]ν ἀπ[όστημα· τά γ' ἄλλα πόρ-]
[ρωθεν μεῖον φαί]νον[τα καὶ βρα-]
20[δέα θε]ωρεῖσθαι, τὸν δ' ἥ[λιον]
[ἠναντιωμέν]ην ἀποδιδόναι ὄψ̣[ιν]
[καὶ ταύτηι ἀντί]στροφον κίν[η-]
[σιν· τὰ γὰρ π]α̣ρ' ἡμῖν φαινό-
[μενα πάντα κατ]ὰ τὰς χρό[α]ς̣
25[πόρρωθεν ἐπ' ἔλαττ]ον θε[ωρεῖ]σθα<ι>
[παραλλάττοντα δι]ὰ̣ τ̣ὸ σ[κ]ο̣πε[ῖ-]
[σθαι σ]κ̣ιο[ειδῶς ἀποφ]α<ί>νειν
[τὴν χρῶ]σιν, τὸν [δ' ἥλιον] ἔχον-
τ[α μαρμαρυγ]ή̣[ν τι]να σφο̣δ̣ρὰν
30ἐσ[τερη]μένον [τοῦ] ἀποστήμα-
το[ς πε]φυκό[τ]ος [ἐ]πὶ πολὺ καθαι-
ρεῖν τ̣ὰ μεγ̣έ̣θη, [πο]λλαπλασίο-
νά τ' [εἶν]α̣ι τοῦ φα[ινο]μένου, καὶ ταύ-
τηι ἐ[ξα]λλάττ[ειν] πάντων τῶν
35παρ' [ἡ]μῖν φαιν̣[ομ]έ̣νων, ὡς τὴν
σιδηρῖτιν λίθ[ον ἁ]πάντων δι[α-]
φέρ̣[ουσ]αν ἐπισπᾶσθαι μόνην
[τὸν σίδηρο]ν. οὕτως δὲ κεινῶν
column 10P.Herc. 1065 col. 10
Sketched 1788-1798 by Gennaro Casanova
Sketched by Gennaro Casanova
Engraved by Bartolomeo Orazi

τὸν ἡμέτερον λόγον αὐτὸς ὑπὲρ
τ̣οῦ μέγαν εἶναι τὸν ἥλιον κατὰ
τ̣ὸ ὑποκείμενον τοι[α]ύτηι χρᾶ-
τ̣αι σημειώσει· τὰ παρ' ἡμῖν ὅ-
5[σ]α βραδείας ποιεῖται τὰς παρὰ τὰ
ἐπιπροσθετοῦντ' ἐκ[φ]άσεις ἤτοι
[π]αρὰ τὸ βραδέω[ς] κιν̣εῖσθαι [π]ά-
σχει τοῦτο ἢ παρὰ τὸ μ̣εγάλα
σφοδρ' ἔχειν τὰ [μ]εγ[έ]θη· καὶ τὸν
10ἥλιον οὖ\ν/ ἀναγκαῖ[ον], ἐπεὶ βρα-
δέως ἐκφαίνεται, τ[ῶ]ν δυεῖν πε-
πονθένα[ι] θ̣ἄτερον· [κ]α̣ὶ βραδέ-
[ω]ς μὲν οὐ κ̣[ι]νεῖται [δή]που, κα-
[θὼ]ς ἐν δώ[δεχ'] ὥραις τ̣[ὴν] ἀπ' ἀνα̣-
15τολῆ[ς εἰς δύ]σιν [ὁδὸν ἀ]νύει, [δι-]
άστημ̣[α μέ]γα τ[οῦτο συ]ν̣εχῶ̣[ς].
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ -ca.?- ]Ρ  ̣[  ̣  ̣  ̣]
ΟΥΝ[ -ca.?- ]Ν τι δ[ιὰ τὰ]ς δια[στά-]
[σεις μεταβ]λητ[ὸν] ὁρῶντι [ -ca.?- ]ΑΙΤ[ -ca.?- ]
20[ -ca.?- ]ΩΝΕΥΣ[ -ca.?- ]ΟΝ ἐστίν, ὡς κ[αὶ ὁ]
[λ]όγος αὐτοῦ κατὰ τὴν ὁμοιότη-
τα τὴν πρὸς τὰ παρ' ἡμῖν ἐρευ-
[ν]ώμενος ὁμοίως ἀνατραπή-
σ̣ετ̣' ε[ἴ]πε[ρ] οὐκ ἔστ[ιν ὁ] κατὰ τὴ[ν]
25ὁμοιότη̣τα τρόπος ἀναγκα-
[στι]κό[ς]. ἔστω γὰρ τὰ π[α]ρ' ἡμῖν τὰς
ἐκ[φ]ά̣σ̣εις ποιούμε[να βρα]δεί-
ας ἢ κινεῖσθαι βρα[δέως ἢ] [μ]εγά-
[λα]ις κεχρῆσθαι χ̣[ώραις]. [ἀ]λ-
30λ̣ὰ τίς ἀνάγκη κα[ὶ τὸ]ν ἥλ[ι]ον βρα-
δέως παρεξιόντα̣ [δ]ιὰ τὰς αἰτί-
α̣ς̣ ταύτας τοῦτο π[ᾶσ]χ̣ειν; ἐκποι-
εῖ γὰρ παρ' ἄλλην ἰδί[αν] καὶ διαλλάτ-
του̣σαν τῶν παρ' ἡμ[ῖ]ν. οὐ γὰρ αὖ
35[π]άντα μὲν τὰ παρ' [ἡ]μ̣ῖν τὰς χρό-
ας τρανεῖς ἔχοντα [φ]αινομένας
[ἰ]δ̣ία̣ν̣ δ̣ύναται λαμ[β]άνειν πα-
[ραλλαγ]ὴν ἐπὶ τὸ μεῖζον ἢ τοὔ -
column 11P.Herc. 1065 col. 11
Sketched 1788-1798 by Gennaro Casanova
Sketched by Gennaro Casanova
Engraved by Bartolomeo Orazi

λαττον, ὁ δ' ἥλιος οὐκ ἴσχει τὴν ἰδι-
ότητα τὴν τοιαύτην; οὐχὶ δὲ
κα[ὶ] τὰ παρ' ἡμῖν ἐκφα[ι]νόμε-
να παρὰ τὰς δύ' αἰτίας δυ[νήσε-]
5ται τοῦτο πάσχειν, ὁ δ' ἥλιος οὐ
διὰ ταύτας ἀλλὰ δι' ἄλλην ἐξηλ-
λαγ̣μένην τῶν π̣αρ' ἡμ̣ῖν ἀδυ-
να[τ]ήσει τὸ συνβαῖνο[ν] ἴσχε[ι]ν;
οὐδὲ τὸ τῶν λίθων μόνην
10τὴν μαγν[ῆτι]ν ἕλκ[ει]ν τὸν σί-
δηρον ἐνδε[ίκνυ]ται τὴν ἡμετέ-
ραν σημείωσ[ιν] οὐκ ἀναγκαστι-
κήν. οὐχὶ δὲ [διὰ] τὴν ὑπὸ Διονυ-
σίου προενη̣[νε]γμένη ἀνά-
15τρεψ[ιν -ca.?- ]Α[ -ca.?- ]ΑΣΑΙ [ -ca.?- ]ΕΤΑΙΣ[ -ca.?- ]Ν
τούτου ΓΑ[ -ca.?- ]ΣΘΩΝ[ -ca.?- ]ΡΟΥ [ -ca.?- ]
τῶν ἄλ[λων -ca.?- ]ΚΑ[ -ca.?- ]ΣΙΤ[ -ca.?- ὁ]
κατὰ τὴ̣[ν ὁ]μοιότη[τα] τρό[πος τῆς]
σημε[ιώσεως ἀνα]ι̣ρεθήσεται.
20πρ̣ὸς π[ᾶν γὰρ τὸ] τῆς ἀντιρρή[σεως]
[ὑ]περφυῶ̣ς̣ ὡ̣[ς ἁ]ρμόττον, ὡς [καθ' ὁ-]
[μ]οιότητα μᾶ[λλ]ον ἢ κατὰ τὴν <ἀνα>-
[σκε]υ̣ήν̣· ἡ δὲ μετάβασις ἀναγκα-
[στικωτέρ]α δοκοῦ[σ'] εἶναι μηδὲ
25τ[αύτη]ι ἀναγκά[ζε]ται τοῖς βεβαι-
ο[ῦσιν] τὸ [ἀνασκευα]στικήν. καὶ
μ[ὴν τοὺς λόγους αὐ]τοῦ [γ'] εὐαπο-
λύτους εἶναι τοῖς ἐ[ρευν]ω-
μένοις συμβέβηκε[ν]. [οἱ μ]ὲν
30γ[ὰ]ρ πρῶτοι δύο τὴν [αὐ]τὴν δύ-
ναμιν ἔχοντες ὡσ[αύ]τως δι-
ακόπτονται. τιθεμ̣[έ]νου γὰρ
τοῦτό τε ἀληθεύ[εσθα]ι, τὸ εἰ τὸ
πρῶτον τὸ δεύτε[ρο]ν, ὅταν ἀ-
35ληθὲς ἦι τὸ εἰ μὴ τ[ὸ δ]εύτερον
[οὐ]δὲ τὸ πρῶτον, οὐ [κα]τὰ τοῦτο
[συν]άγεται τὸ μόνον εἶναι τὸν
[κατὰ τ]ὴν ἀνασκευὴν τρό -
column 12P.Herc. 1065 col. 12
Sketched 1788-1798 by Gennaro Casanova
Sketched by Gennaro Casanova
Engraved by Bartolomeo Orazi

πον ἀναγκαστικόν. τὸ γὰρ εἰ μὴ
τὸ δεύτερον οὐδὲ τὸ πρῶτον ἀ-
ληθὲς [γ]ίνεται ποτὲ μὲν παρό-
σον τοῦ δευτέρου καθ' ὑπόθεσιν {σθ}
5ἀνασκευασθέντος, παρ' αὐτὴν
τὴν ἀνασκευὴν αὐτοῦ καὶ τὸ πρῶ-
τον ἀναιρεῖται, καθάπερ [ἔ]χει
καὶ ἐπὶ τοῦ εἰ ἔστι κίνησ[ις] ἔστιν
κενόν· ἀναιρεθέντος γὰ[ρ] καθ' ὑ-
10πόθεσιν τοῦ κενοῦ, παρὰ ψιλὴν
τὴν ἀναίρεσιν [αὐτ]οῦ καὶ ἡ κί-
νησις ἀναιρεθή[σεθ'], ὥστ' εἰς τὸ
κατ' ἀνασκευὴ[ν γέν]ος ἐναρμότ-
τειν τὸ τοιοῦτ[ο· ποτὲ] δ' οὐχ οὕ-
15τως ἀλλὰ παρ̣' [αὐτὸ τὸ μὴ] δύνα-
[σ]θαι τὸ μὲν π̣[ρῶτο]ν ὑπά̣[ρχ]ον <ν>ο-
[εῖν] ἢ τοιοῦτον [ὑπάρ]χον τὸ δὲ
[δ]εύτε̣ρ[ον] μὴ [ὑπά]ρχον ἢ μ[ὴ] το[ι-]
οῦτον, ο[ἷο]ν̣ ε[ἰ] Π[λά]των ἐστὶν ἄν-
20[θρωπος], καὶ Σω̣κ[ράτ]ης ἐστὶν ἄν-
[θρ]ωπ̣[ος]· τούτου γὰρ ἀληθοῦς
ὄντ[ος ἀλη]θὲς [γ]ίνετα[ι] καὶ τὸ
εἰ Σωκ̣ρά̣τ[η]ς οὐκ ἔστιν ἄνθρωπος,
οὐδὲ Π[λάτ]ων ἐστὶν ἄνθρωπος,
25οὐχὶ [τ]ῶι τ[ῆι] Σωκράτους ἀναιρέ-
σει συνανασκευ[ά]ζεσθα[ι] τὸν Πλά-
τωνα̣, ἀλλὰ τῶι μ̣ὴ δυν[α]τ[ὸν]
εἶναι τὸν μὲν Σω[κ]ράτη[ν εἶναι]
οὐκ ἄν̣θρω[πον], [τ]ὸν δὲ Π̣[λάτω-]
30να ἄνθρωπον, [ὃ] δὴ τοῦ κ[αθ'] ὁμοι-
ότητ[α] ἔχεται τ[ρό]που. [δι]όπερ
οὔ[θ' ὁ] [π]ρῶτος οὔθ' ὁ δεύτ[ερ]ο̣ς λό-
γος συνάγει τὸ τὸν καθ' [ὁ]μοιότη-
τα τρόπον τῆς σημει[ώ]σ[ε]ως
35μὴ προσφέρεσθαι τὴν ἀ̣νάγ-
κην. οὐδ' ὁ τρίτος δὲ [τ]οῦτο
παρί[σ]τησιν, ἐπειδὴ κακῶς ἀ-
ξιο̣[ῖ] τὰ τῆς ὁμοιότητος εἰδι -
column 13P.Herc. 1065 col. 13
Sketched 1788-1798 by Gennaro Casanova
Sketched by Gennaro Casanova
Engraved by Bartolomeo Orazi

κὰ μὴ ἔχειν τὸ ἀναγκαστικόν. οὐ
γὰρ ἀφ' ἧς ἔτυχεν κοινότητος
ἐφ' ἣν ἔτυχε κοινότητα μετα-
β\α/τέον ἐστίν, ἀλλ' ἀπὸ τῆς οὐ-
5δὲν εἰς τοὐναντίον αἴθυγμα
παραδιδούσης οὐδ' ἐπισπασμὸν
ἀντιπίπτοντα [το]ῖς ἐναργ[έ]σιν
προσφερομένης. τί γὰρ ὅμοιόν
ἐστιν ἐκ τοῦ τοὺς παρ' ἡμῖν ἀπο-
10κεφαλιζομένου̣ς ἅ̣παντας τε-
λευτᾶν καὶ μὴ φυ[ο]μένας ἴσχειν
κεφαλὰς σημειο[ῦσ]θαι περὶ τοῦ
καὶ τοὺς ὁπουδ[ήπο]τ' ἀνθρώπους
ἀποκεφαλιζομένους ταῦτα
15πείσεσθαι, κἀκ [τοῦ] παρ̣' [ἡ]μῖν
[ῥοι]ὰς ἢ συκᾶς εἶν̣[αι] καταξ̣ιοῦν
[τὸ] π[α]νταχοῦ̣ [τ]α[ύτ]ας ὑπάρχε[ι]ν;
[ -ca.?- ]ΘΡΩ[ -ca.?- ]ΚΝΑΓ[ -ca.?- ]ΟΥ
[ -ca.?- ]ΙΜΙΝΠ[ -ca.?- ]ΟΙΣΕΛ[ -ca.?- ]Α
20[ -ca.?- ]Σ φυ[ο]μ̣έν̣ας οὐδὲ κατὰ
[ -ca.?- ]Α [ -ca.?- ] πάνθ' ὑπαρ-
[ -ca.?- ] δὲ τὰ [ἐ]κ τ[αὐ]τοῦ γ̣ένους
ΑΠ[ -ca.?- ] κα̣[ὶ φ]ύσεσιν καὶ χρό-
αις καὶ σ̣[χ]ή̣μασι [καὶ] μεγέθεσι
25καὶ τοῖς [ἄλ]λοις̣ ἰδιώμασιν, ὥσ-
τ' οὐκ ἐνδείκνυτ[α]ι τὸν [κα]θ̣' ὁ-
μοιότητα τρόπον οὐκ ἀναγ-
καστικ̣ὸν ὁ λόγος, ἀ̣λλ' εἰκ[αῖ]ος
καὶ ὑπὸ τῶν ἔργων ἐλεγχό[μ]ε-
30νος καὶ οὐδ' αὐτὴν τὴν ὁμ̣[ο]ιό-
τητα καὶ διαφορὰν τὴν ἐ[ν τ]οῖς
φαινομένοις ἐπιλογιζό[με]νος,
εἰ μὴ ῥητέον· ἐπειδήπερ [ἰ]ό̣νθους
ὁρῶμεν ἐκθλειβομένο[υς] καὶ
35πάλιν ἄλλους ἐν τοῖς αὐ[τ]οῖς τό-
ποις γεννωμένο\υ/ς, δισ[τ]ά̣σειν
μή ποτ̣ε καὶ ὀφθαλμοὶ τοῦτο
πάσχ[ου]σι, καὶ ἐπειδήπερ ὄνυ -
column 14P.Herc. 1065 col. 14
Sketched 1788-1798 by Gennaro Casanova
Sketched by Gennaro Casanova
Engraved by Bartolomeo Orazi

χες ἀφαιρούμενοι πάλι φύο[ν]ται,
μὴ καὶ κεφαλαί. καὶ μὴν ἀσύνα-
κ̣τός ἐστιν καὶ ὁ διὰ τοῦ κοινοῦ καὶ
ἰ̣δίου σημείου συνκείμενος. οὐ γὰρ
5ἀναγκαῖον, ἐπεὶ τὸ κοινὸν ση-
μεῖον καὶ ὄντος τοῦ ἀδήλου καὶ
μὴ ὄντος ὑπάρχει, τὸ δ' ἴδιον [ὑ-]
πάρχοντος μὲν [ἔ]στιν, οὐκ \ὄν/τ[ος]
δ' οὐχ ὑπάρχει, διὰ τοῦτο πᾶν ἴδ[ι-]
10ον σημεῖον εἶναι κατ' ἀνασκ[ευ-]
ήν· ἀλλ' ἐὰν μὲν παρ' αὐτὴν <τὴν> τἀφα-
νοῦς ἄρσιν α<ἴ>ρηται τὸ ἐναργές,
κατ' ἀνασκευὴν εἶναι τὴν σημεί-
ωσιν, ἐὰν δὲ μὴ παρὰ τοῦτο κ[α-]
15[τ' ἄλλο]ν δὲ τρόπον μὴ δ[ύν]η-
[ται τὸ] μ̣ὲν [ὑπ]άρχειν τὸ δὲ [μὴ]
[ὑπάρχ]ει[ν], [οἷ]ον ὅταν ἀδιανόητο[ν]
[ἦι τὸ μὲν ἐ]ναργ[ὲς] εἶναι ἢ τοιοῦτ' [εἶ-]
[ναι τὸ δ' ἄδ]ηλον μὴ ὑπάρχειν,
20[οὐχὶ κατ'] ἀ̣νασκευήν ἐστιν τ[ὸ τοι-]
ο[ῦτ' ἀλ]λὰ καθ' ὁμοιότητα,
καθ' [ἣν οὐ δύ]ναται τὸ μὲν ἐνα[ρ-]
γὲς ὑπ[ά]ρ[χει]ν̣ νοεῖσθ' ἢ τοιοῦτο νο-
εῖσθαι τὸ [δ' ἄδ]ηλον μὴ ὑπάρχειν
25ἢ μὴ τοιο[ῦ]τον, ὥσπερ οὐ δύν̣[ατ]αι
νοεῖσθ' Ἐπίκ̣ουρος μὲν ἄνθρω[π]ο̣ς
Μητρόδωρος δ' οὐκ ἄνθρωπ[ος].
[ἀ]σθενὴς δὲ καὶ ὁ διὰ τῶν μ[ο-]
ναχῶν συλλογισμός. οὐδε[ὶς]
30γὰρ ἡμῶν τὰ τοιαῦτ' ἀναιρεῖ [τ]ῶν
ἰδιωμάτων, οὐδ' ὁ κατὰ τὴν ὁ[μο]ι-
ότητα γίνεται τρόπος οὐκ ἀ[ναγ-]
καστικὸς ἕνεκα τοῦ λίθων ἓ[ν] γέ-
νος ἐπισπᾶσθαι τὸν σίδηρον̣· [κ]αὶ
35γὰρ ἥλιος εἷς ἐστιν ἐν τῶι κ[ό]σ-
μωι καὶ σηλήνη, καὶ πλῆθο[ς] λ̣ί-
θων ὑπάρχον ἰδιότητ' ἔχε̣ι κα-
θ' ἕκαστον γένος οἵαν τῶν ἄλ-
λων οὐ[δὲ] ἕν. εἰ μὲν οὖν ὁμοί -
column 15P.Herc. 1065 col. 15
Sketched 1788-1798 by Gennaro Casanova
Sketched by Gennaro Casanova
Engraved by Bartolomeo Orazi

ω[ν ὄ]ντων τῶν ἄλλων λίθων
μᾶ[λ]λον δὲ καὶ ἀπαραλλάκτων,
ὅσαι τὸν σίδηρον ἐπισπῶνται
τινὲς μὲν [το]ῦ̣τ' ἐποίουν, τινὲς
5δ' οὐκ ἐποίουν, ἐσαλεύετ' ἂν ἡ κα-
τὰ τὸ ὅμοιον μετάβασις. ἐπεὶ
δὲ τοῦτο μὲν οὐ γίνεται, πολ-
λῶν δ' ὄ̣ντων ἰδιωμάτων καὶ
πολλὴν διαφορὰν προσφερομέ-
10νων ἔστιν τις ἰδιότης καὶ τοι-
αύτη, πολὺ πρότερον καὶ φύσιν ἰ-
δίαν τῆς λίθου προσφερομένης,
κατ' οὐδὲ ἓν κινεῖται. [τ]ό τε μόνο[ν]
τῶν τετ[ρ]α̣γώνων ἀρ̣[ιθ]μῶν
15τὸν τέτ[τ]α̣ρ' ἐπ[ὶ] τέττ[αρ]α τῶι ἐ[μ-]
[βαδῶι τὴ]ν περίμετρον ἴση[ν ἔ-]
[χειν οὐδὲν] ἐμποδ[ίζει] πρὸς
[τὸ σημειοῦ]σθαί τινα διὰ τῆς
[ὁμοιότητος]· αὐτοὶ γὰρ οἱ τετρά-
20[γωνοι ἀριθμοὶ] πάντες ἐκ πείρας
[βεβασανισμένοι] ταύτην αὐ-
τὴ[ν τὴν διαφο]ρὰν ἐν αὑτοῖς
ὑπά[ρχο]υσ[αν π]αρέδειξαν, ὥσ-
τε τὸν ἀν[αιροῦ]ντ' αὐτὴν μά-
25χεσθαι τοῖς ἐνα[ρ]γ[έ]σι. γελοῖον δ' ἐ-
στὶν ἐκ τῆς ἐναρ̣γείας σημειού-
μενον περ̣ὶ τῶν ἀδήλων [μά-]
[χε]σθαι τῆ[ι ἐ]ναργείαι. παραδε-
[δ]ωκυίας [δ'] ἅπαξ αὐτῆς τετρ[ά-]
30γωνον ἀριθμὸν τοιοῦτον ὁ σ[η-]
μειούμενος ἐκ τῶν παρ' ἡμ[ῖν]
τοιούτω[ν] ἀριθμῶν καὶ πε[ρὶ]
τῶν ἐν τ[οῖ]ς ἀπείροις κόσμο[ις],
ὅτι καὶ πᾶς ὁ τέτταρ' ἐ[πὶ] τέ[ττ]α-
35ρα τὴν περίμετρον ἴσην ἔχ[ει]
τῶι ἐμβαδῶι, καλῶς σημε[ι]ώ-
σεται, κατα[κ]λείων εἰς ἀδιανό-
ητον τ̣[ὸ τοὺς] μὲν παρ' ἡμῖν τοι-
ούτους [εἶν]αι, τοὺς δ' ἀλλαχῆ μὴ
column 16P.Herc. 1065 col. 16
Sketched 1788-1798 by Gennaro Casanova
Sketched by Gennaro Casanova
Engraved by Bartolomeo Orazi

τοιο[ύ]τους. [εὖ] λέγ̣εται δὲ ἃ [ἄ]ρτι λέγει
καὶ πρὸς τὸν ἀπὸ τῶν σπανίων, εἰ
καὶ δαψιλῆ συνεῦρεν̣ ψευδολογί-
αν. οὐ προσάγει μέντοι γ' οὐδ' ὁ
5συνεχής. ὅταν γὰρ μεταβαίνω-
μεν ἀπὸ τοῦ [τ]οὺς παρ' ἡμῖν ἀν-
θρώπους θνητοὺς εἶναι καὶ ση-
μειώμεθα̣ περὶ τοῦ καὶ τοὺς ὁπου-
δήποτ' ἀνθρώπους θνητοὺς ὑ-
10πάρχειν, οὔτε τοῦτ̣ο [προ]ϋφισ[τά-]
μεθα, τὸ καὶ κατὰ τὸ θνητοὺς
εἶναι τοὺς ἀνθρώπους ὑπὲρ ὧν
σημειούμεθ̣' ἐοικέναι τοῖς πα-
ρ' ἡμῖν, οὔτε τὸ κατ[ὰ μ]ὲν τἆλ-
15λ' ἐοικέναι κατὰ δ[ὲ τὸ] θνητοὺς
[εἶν]αι \[δ]ιαφέρει̣ν̣/, ἀλλὰ κοινῶς̣ [ἐκ τ]ο̣ῦ̣ τοὺ[ς]
[παρ'] ἡμῖν ἀν[θ]ρώπο[υς πά]ντας καὶ
κ[ατὰ τὸ θνητοὺς εἶναι π]αραπλη-
σ[ίους ὑπάρχειν ση]μ̣ειού-
20με[θα καὶ ὅλως τ]ο̣[ὺς ἀνθρ]ώπους̣
πάν[τας εἶναι θανάτου δ]εκτι-
κούς, μ̣[ηδενὸς εἰς τοὐνα]ντί-
ον ἀντι[πίπτοντος μη]δ' ἕω̣ς ἴχνο̣υς
ἐπισπωμ[ένου π]ρὸ[ς] τ̣ὸ̣ τελευ-
25τῆς αὐτοὺς [ἀ]δέκτου[ς] ε̣ἶνα̣ι, κα-
τὰ τὴν ὁμο[ι]ότητα ταύτην
[π]ροκαλούμενοι κα[ὶ κατ]ὰ τοῦ-
[τ' αὐ]τοὺς ὁ[μο]ίους ἀποφαίνε-
[σ]θα̣ι τοῖς πα[ρ'] ἡμῖν. ἠγνοῆσθ[αι]
30δὲ συμβαίνει καὶ τὸν παρακε[ί-]
μενον. ὁ γὰρ μεταβαίνων [ἀ-]
πὸ τῶν παρ' ἡμῖν καὶ συλλογ[ι-]
ζόμενος περὶ τῶν ὁπουδ[ή-]
ποτ' ἀνθρώπων, ὅτι εἰσὶν θν[η-]
35τοί, τῶι καὶ τοὺς καθ' ἱστορίαν [γε-]
γονότας καὶ τοὺς ὑπὸ τὴν [πεῖ-]
ραν πε[π]τωκ̣ότας ἀνθρώπους
πάντας ε[ἶναι] θνητούς, εἰς τοὐ -
column 17P.Herc. 1065 col. 17
Sketched 1788-1798 by Gennaro Casanova
Sketched by Gennaro Casanova
Engraved by Bartolomeo Orazi

ναντίον μηδενὸς ἀνθέλκον-
τος, κατὰ τὴν ὁμοιότητα σημε[ι-]
οῦται, καὶ τὸ τοὺς παρ' ἡμῖν ἀν-
θρώπους ἧι ἄ[ν]θρωποί εἰσιν εἶ-
5ναι θνητούς, ὅπερ ἴσον ἐστὶ τῶι
σὺν τούτωι τοὺς ἀνθρώπους ἀν-
θρώπους ὑπά̣ρχειν, αὐτῶι τού-
τωι διαβεβα[ι]οῦται. τ[ῶν] δὲ κατὰ
τὴν ἀνασκε[υ]ὴν τρό[π]ωι [τε καὶ]
10ὁδῶι φιλοσοφούντων οὐδε[ὶς]
κατασκευάζει τὸ τοιοῦτον. καὶ
οὐ διὰ τοῦτο τοὺς Ἀκρο̣θ̣ωΐτας ὀ-
λιγοχρονίου[ς] εἶναι φή̣σομεν, [δι-]
ὰ τὸ τοὺς παρ' ἡμῖν ὀλιγοχρον[ί-]
15[ους ὑπ]άρχειν. ο[ἱ] μὲν οἰ[κ]οῦντε[ς]
[ -ca.?- ]ΤΟ τοὺς [πα]νταχῆ
[ -ca.?- ]ΥΤΟΝ[ -ca.?- πα]ραπλη-
σ[ -ca.?- ]Ν[ -ca.?- ]ΑΣΥ[ -ca.?- καὶ] γὰρ οἱ
π[αρ' ἡμῖν ἄν]θρωπο[ι π]ολὺ διαλ-
20λάτ[τοντες ὁρῶ]ντα[ι κ]α̣τὰ πο-
λυ{ν}χρ[ο]ν̣ιότη̣τα καὶ ὀ̣[λιγο]χρο-
νιότητα παρ[ὰ] χώρας κ[αὶ τό]που[ς],
ὥστ' ἀπαράδεκτον [οὐ]χὶ̣ τό
τινας ὑπερεκπείπτον[τ]ας εἶ-
25ναι μακροβιοτείαι, καὶ ταῦτ' οὐ-
δὲ πολλῶι παραλλάττουσα̣ν
ἡμῶν ἐχόντων ἐνίων ὡς οὐ-
δὲ τῶν Ἀκροθωϊτῶν. οὐχ ὑγ[ιὴς]
δὲ λόγος ἐστὶν οὐδ' ὁ παρακε[ί-]
30μενος. οὐ γὰρ εἰ ἐπί τινων ἱκν[ού-]
μενός ἐστ[ι]ν ὁ κατὰ τὴν ὁμο[ι-]
ότητ\α/ τρόπος περιοδευόντ[ων]
ἡμῶν τῶι ἐπιλογισμῶι δεό[ν-]
τω[ς τ]ὰς ὁμοιότητας, διὰ τοῦ[το]
35καὶ ἀ̣φ̣' ὧν ἔτυχε κοινοτήτω[ν]
σημειωτέον περὶ ὧν ἔτυχε[ν].
εὐθέως γὰρ [τ]ὰ παρ' ἡμῖν σώμα-
τα [ο]ὐχ ἧι σώματ' ἐστὶν φθαρτά
column 18P.Herc. 1065 col. 18
Sketched 1788-1798 by Gennaro Casanova
Sketched by Gennaro Casanova
Engraved by Bartolomeo Orazi

ἐστιν ἀλλ' ἧι φύσεως ἠναντιωμέ-
νης τῆι σωματικῆι καὶ εἰκτικῆς
μετείληφεν. ὁμοίως δὲ χρώμα-
τ' ἔχει τὰ παρ' ἡμῖν σώματα οὐ-
5χ ἧι σώματ' ἐστίν· τὰ γὰρ ἁπτὰ
καθὸ μὲν ἀντιτυπεῖ τ̣ὴν ἁφὴν
σώματ' ἐστίν, καθὸ δ' ἁπτά ἐστιν
οὐδεμίαν ἐμφαίνει χ̣ρόαν. τὰ
γοῦν ἐν τῶι σκ̣ότει χρ̣ό̣[α]ν μὲν [οὐ-]
10κ ἔχει, σώματα δ' ἐστί[ν]. ὅθε̣[ν ἀπ]ὸ
μὲν τούτων οὐ σημε[ιο]ύμεθα
περὶ τῶν πάντων σ[ω]μάτων, ἀ-
πὸ δ' ἄλλων ὁμοιοτ[ήτ]ων οὐ κω-
λυθησόμε[θ]α τῆ[ι κατὰ] τ̣ὸ ὅμοιον
15μ̣ε[ταβ]άσε[ι] χρώ[μενοι] δεόντως
σημειοῦσθ[αι]. [αὐ]τ[όθεν] δ' ἐλαφ[ρός]
[ἐ]στιν ὁ ΜΕ[ -ca.?- ]ΤΟΣ. ἀπὸ
[γὰρ τῶν μάλιστα συν]εγγιζόν-
τ[ων καὶ ἀπὸ τῶν ὡς] ἔνι μάλ{λ}ι-
20σθ' ὁμ[ο]ιοτάτων με[ταβα]τέον, καὶ
οὐ τ[αῖς] ἐπ̣[άν]ω χρησ[τέ]ον κοινό-
τησ[ι], [τ]ὰς [μά]λιστα κ[ατ]αλλήλ̣[ου]ς
παρέντας· οἷον ἀπὸ [τ]ῶνδε [τ]ῶ̣ν
κατὰ μέρο[ς] ἀνθρώπ[ω]ν ἐπὶ τοὺς
25μάλιστα τούτοις ὁμ̣ο̣ίους, ἀ-
πὸ δὲ τοῦ γένους τῶν ἀνθρώ-
[π]ων ἐπὶ τὸ γένος τούτων ὅπ[ερ]
[τ]ῶι συνόλωι γένει παρακολ[ο]υ-
θ[ε]ῖ, μηδενὸς εἰς τοὐναντί[ο]ν̣
30μηδ' ἕως αἰθύγματος ἀ̣νθέ[λ-]
κοντος, ἀπὸ δὲ τῶν τοιῶνδ[ε]
ζώιων ἐπὶ τὰ μάλιστα τούτ[ο]ις
ἐοικότα, ἀπὸ δὲ τοῦ γένους ἐπὶ
τὰ περὶ τὸ γένος, ἀπὸ δὲ τοῦ [τ]οι-
35οῦδε σώματος ἐπὶ τὸ τοιόνδ̣ε,
καὶ ἀπὸ τοῦ γενικοῦ ἐπὶ τὸ γ̣ενι-
[κ]όν, καὶ [ἀπ]ὸ τοῦ ὄντος τοῦ τοιοῦ-
[δ' ἐπὶ τ]ὰ μάλιστ' ἐοικότα, ἀπὸ
column 19P.Herc. 1065 col. 19
Sketched 1788-1798 by Gennaro Casanova
Sketched by Gennaro Casanova
Engraved by Bartolomeo Orazi

δὲ τοῦ γενικοῦ καὶ πλείστοις ὄν-
τος παρακολουθοῦντος, οὗ χω-
ρὶς οὐδὲ νοῆσαι δυνάμεθα τὸ
κοινῶς ὄν, ἐπὶ τὸ γενικόν. ἡμῖν
5μὲν οὖν δ[ι]αλεγόμενος ὁ Ζήνων
καὶ λόγους τῶν ἀντιδοξαζόν-
των τοὺς ἐκκειμένους προεφέ-
ρετο καὶ τοιαύταις ἀπαντήσεσι
πρὸς αὐτοὺς ἐχρῆτο· Βρόμιος δὲ
10τοιαῦτ' ἔφασκε πιστώματ' [αὐτ]ῶν
καὶ συναντήματ' ἐκτίθεσθαι.
πῶς ἀπὸ τῶν φαινομένων ἐπὶ
τἀφανῆ{ι} μεταβήσηι; πότερον
τὰ φανερ[ὰ] π̣[αντ' ἐκ]περιελθὼν
15ἤ{ι} τινα τούτω[ν]; εἴτε γὰρ τὸ πρό-
[τ]ερον, οὐ δυνατὸν̣ γ̣ενέσθαι τοῦ-
[τ]ο· εἴτε τὸ δ[εύ]τερ[ον], οὐδεὶς μὴ
[ποιῆται σ]υντρεχό[ντων] τινῶν [τὴ]ν
[τῶν σημείων σ]ύντ[αξ]ιν. ἐπεί
20τ[ε τῶν ἀέρω]ν εἰσὶν [πα]ραλλαγαὶ
καὶ τ[ρ]ο̣[φῶ]ν καὶ σ[υστ]άσεων φυ-
σικῶν, πό̣θεν ο̣ὖ̣[ν οὐκ ἂ]ν εἴησ[α]ν
παρὰ [τ]αῦ[τ]ά τινες καὶ ἄτρω[τοι]
καὶ τοιαύτας ἄλλας ἐπιφερ[ό-]
25μενοι διαφοράς; ἤτοι τε ἀπὸ
τῶν προσφερομένων φύσιν
καὶ δύναμιν ἀπαράλλακτον
ποιήσει τὴν μετάβασιν ἢ ἀπ[ὸ]
τῶν οὐχ ὁμοίας ἐχόντω[ν];
30τὸ μὲν ἐκ τῶν ἀπαραλλ[άκτ]ω[ν]
ὁρμᾶσθα[ι] τὸ σημειῶδες ο̣[ὐ]κ ἴ[σ-]
χει· μόνον γὰρ ἀριθμῶι διαλλά-
ξει. τὸ δ' ἀπὸ τῶν μὴ τοιού[τ]ων
μεταβαίνειν πιστὸν οὐκ ἔ[σ]τα[ι]
35διὰ τὴν προσοῦσαν παραλ[λ]α-
γήν. ἔτι [τε] ἤτοι τἀπεριφ[ανῆ] σ̣υ̣ν-
ενπεριλαβὼ{με}ν ἐρεῖς· ἐπεὶ πάν-
τες εἰσὶν [ἄ]νθρωποι τοῖς παρ' ἡ-
μῖν ὅμοιοι καὶ [κ]α̣θό εἰσιν θνη -
column 20P.Herc. 1065 col. 20
Sketched 1788-1798 by Gennaro Casanova
Sketched by Gennaro Casanova
Engraved by Bartolomeo Orazi

τοί, θνητοὺς εἶναι δεῖ πάντας
ἀνθρώπους. ἢ τοῦτο παραλείπων
οὐ μὴ προβῆ<ι>ς κατὰ τὸν συλλο-
γισμόν. εἴ τε αὐτὸ τὸ ἄδηλον
5ἔχει τινὰς ἰδιότητας ὡς πρὸς
τὸ φανερὸν ἐ[πι]βαλλόμενον,
πῶς ὀρθῶς ἐπ̣[οί]ση<ι>, τοῖς κατά
τ̣ι διαλλ[άττο]υσιν τὰ παρα-
πλήσια συ[ν]ά[πτ]ων συνπτώ-
10ματα; ἐξέ[θηκε δ]ὲ κα[ὶ τ]ὸν ἐκ τῆς
μονογενεία[ς λόγον] καὶ τὸ<ν> πα-
ραφέροντα ὡ̣[ς τὰ] κατ' ἄλλον τρό-
πον διαλλάτ[τ]ο[ν]τα σαλεύειν
τὰς κατὰ τὴν [ὁμοι]ότητα σημει-
15ώσεις, ὧν ἐστ[ιν τ]ό τινα τὰ βόει-
α κρέα ῥᾶ[ιον πέττε]ιν ἢ̣ τ̣ὰ δο-
κοῦντα π̣ο̣λ̣[ὺ τούτ]ων εὐκατέ̣[ρ-]
[γασ]τ' εἶνα[ι μᾶλλον]· ὅθεν ὡ[ς] οὐχὶ
[πιστ]ῶ̣ν ὄν[των π]ερὶ τὰ πράγμ̣[α-]
20[θ' ἡμῖν], [β]εβα̣[ίως τῶ]ν ὁμοίων κα-
[τείπομεν τὰς διαφ]οράς. οὐχὶ κα-
[θόσον διαφέρει το]ῦ φανεροῦ τἀ-
φ̣α̣νές, καὶ π[αρακ]ρούειν ἡμᾶς
{ε}αὐ̣τοὺς θέλο[μεν], ε̣ἰ δὴ τὰ παρ' ἡ-
25μῖν ζῶια πά[ντ]α λ̣έγοντες εἶ-
ναι φθαρτὰ τ[οὺς] θεοὺς ἀφθάρτους
ὑπάρχειν λέ[γο]μεν, καὶ πά[ντων]
γενητῶν κα[ὶ φθ]αρτῶν ὄν̣τω[ν]
τὰς τῶν ὅλω[ν ἀ]ρχὰς ἀγ[ε]νήτ[ο]υς
30εἶναι καὶ ἀφθ[άρ]τους ἀ[ξιο]ῦ[μεν];
ὧν πρὸς μὲν [τ]ὸ̣ πρῶτον ἐροῦ-
μεν, φησίν, ὡ[ς] οὔτε πά[ν]τα ἀ-
ναγκαῖά ἐστι[ν ἐ]κπεριε[λ]θεῖν τὰ
φαινόμενα [παρ' ἡ]μῖν οὔ[τ]ε μὴν
35οἷς ἔτυχεν ἐντ[υχ]εῖν, ἀλ[λὰ] πολ-
λοῖς ὁμογενέσι καὶ ποικίλοις, ὥσ-
τ' ἐκ τῆς τούτοις περιπτώσεως
καὶ τῆς ὑπὲρ τῶν αὐτῶν ἱστο-
ρίας τὸ συνεδρεῦον ἀχωρίστως
column 21P.Herc. 1065 col. 21
Sketched 1788-1798 by Gennaro Casanova
Sketched by Gennaro Casanova
Engraved by Bartolomeo Orazi

ἑκάστωι τῶν κατὰ μέρος λαβόν-
τας, ἀπὸ τούτων μεταβαίνειν
ἐπὶ τἆλλα πάντα. εἰ γὰρ καὶ τἆλ-
λα μὲν διαφέροντες ὅμοιον εἰ-
5πεῖν ἄνθρω[π]οι πρὸς ἀλλήλους
εὑρίσκονται, κατὰ δὲ τοῦτο δι[α-]
φορὰν οὐκ ἔχοντες [τ]εθεώρην-
ται, ἆρά γ' ἐφ' οἷς ἐνεκ[υ]ρήσαμεν
καὶ ὑπὲρ ὧν ἱστορήσαμεν πῶς
10οὐ φήσομ[ε]ν θαρροῦντες ἅπαν-
τας εἶναι γήρως καὶ νόσου δεκτι-
κούς; τοῦ[τ]ο [δ'] ὅταν ληφθῆι καὶ
πρὸς τοὐ[ν]αν[τ]ίον μ[η]δὲν ἀν-
τιπίπτη[ι], [ψευδ]ολογεῖν φήσομεν
15τοὺς λέγο[ντα]ς· ἄνθρ[ω]ποί τ' ἄτρω-
[το]ι̣ ἔ[σα]ν. [π]ρὸς δὲ τὸ δεύτε[ρον]
[ἐρ]οῦμε[ν τὴν] μετάβασιν [οὐδὲ]
[ταῖσ]δε κιν[εῖσθ'] ἂν τ[α]ῖς συστ[άσε-]
[σιν], [ἀλλὰ] τοια[ύτα]ις κεχρημέν̣ο̣ι̣
20[κατ' ἴ]χνος [τοῦ ξ]ένου καταξιο[ῦν]
τ[ὰ θε]ωρητά, [ἅτ]τ' οὖν ἡμᾶς πρῶ-
τον εἰς τοῦτο προκέκληται. πευ-
σόμεθα δ[ὴ γ]ὰρ ὑπὸ τίνος κινη-
θέντα κα[ὶ ἀπὸ] τίνος ὁρμηθέν-
25τα δ[ι]απορεῖν περὶ οὑδήποτε ἢ
τὴν ἐπιζήτησιν ἀέριον ποιεῖσ-
θαι, χωρὶς [το]ῦ τὸ πάσης κ[ο]ινότη-
τος ἐστερημένον [τῆς πρ]ὸς τὸ
φαινόμεν[ον] ἀδιαν[όητον] εἶναι.
30καὶ περὶ αὐτῶν δ' ἀέ[ρ]ων καὶ πα-
ραλλαγῆς φύσεων [τ]ὸ̣ν αὐτὸν
ποιησόμε[θ]α λόγον, [ο]ὐ̣κ̣ ἐπίπα-
σαν ἐκβάλλ[ο]ντες π̣αραλλαγήν,
καὶ ταῦτα μή τις [ἀπ]αντήσηι
35καὶ ταύτηι δύσκολον, ὥστε δισ-
τάσαι μή ποτε παρὰ̣ τ̣ὰς τοιαύ-
τας διαφοράς εἰσιν [ἄν]θρωποι
σιδήρου φύσιν ἔ[χο]ντες καὶ διὰ τοί -
column 22P.Herc. 1065 col. 22
Sketched 1788-1798 by Gennaro Casanova
Sketched by Gennaro Casanova
Engraved by Bartolomeo Orazi

χων πορευόμενοι καθάπερ ἡμεῖς
[δ]ι' ἀέρος. πρὸς δὲ τὸ τρίτον, ὅτι πο-
τὲ μὲν καὶ ἀπὸ τῶν ἀπαραλλά-
κτων μεταβησόμεθ', ὅταν ἦι τι
5δισταζόμενον τῶν περὶ [αὐ]τὰ
συμβαιν[όν]των, τῶι δὲ τὸ [μὲν ἐ-]
ξ ἐναργεία̣ς καταλαμβάν[ε]σθαι
τὸ δὲ μὴ πρόδηλον εἶναι, [χρ]ησόμε-
θα σημείωι τῶι βλεπομέ[ν]ωι πρὸς
10τὴν παραδοχὴν τοῦ φα[ινο]μέ-
νου· ποτὲ δὲ [ἀπὸ τ]ῶν οὐκ [ἀπ]αραλ-
λάκτων, ἐ[φὸ] καὶ καθὸ μ[ετ]έχει
τῆς αὐτ[ῆς γε] κοινότη[το]ς τῶν
ὁμοίων α̣[ὑτοῖ]ς̣ συμπτωμάτων,
15οἷον ὅταν̣ [τινὰ] μὲν ἀνθρώποις
μ̣[όνο]ι̣ς̣ ἐ̣[οίκ]η<ι>, τινὰ δ' ἐο̣[ικότα τ]ῶ̣[ι θ]ε̣-
ῶ̣ι̣ [ζ]ῶιά ἐστ̣ιν. εὐστόχως ἄ[ρα τ]ῆ̣ι ἐ[κ]
ζώ[ι]ω̣ν μετα̣βάσει χ[ρησόμεθα],
νο[μίζοντες] οὐδὲν [κωλύειν]
20[μὴ τῶι φρονεῖν μ]ὲν ἀνθρ̣[ώποις]
ὡ[μοιωμένον] τὸν θεὸν ὑπ[ά]ρχ[ειν]
δ[ιὰ τὸ τὸν] ἄνθρωπον φρο̣ν[ή-]
σε[ως μόνον τῶν] παρ' ἡμῖν ζώιων
δεκτικ̣[όν], [φρ]ονήσεως δὲ χωρὶς
25μ̣[ὴ νοεῖσθ',] [ἀλλ]ὰ̣ μὴ γεννᾶσθαι
συνεσ[τηκένα]ι̣ δ' ἐκ ψυχῆς καὶ
σώμα[τος· καὶ ἔσ]τ̣α̣ι ζῶιον σὺν
τούτωι [καὶ ἀθ]ά[νατον]. πρὸς
δὲ τὸ [τέταρτο]ν ὡ[ς οὔτε χρ]ὴ πε-
30ρ̣[ι]λαβε̣[ῖν] τὸ μὴ [πρόδη]λον, ὥσ-
τ' εἰπεῖν· ἐπεὶ καὶ [κ]ατὰ τὸ εἶναι
θνητοὶ οἱ ἐν οἱσδ̣ή̣ποτε τόποις
ὄντες ἄνθρωπ[οι] τοῖς παρ' ἡμῖν
εἰσιν ὅμ[οι]οι, δεῖ [π]άντας εἶναι
35θνητούς· [ο]ὔτε μὴν τοὐναν-
τίον τῶι προκειμένωι προλή-
ψομ̣αι, καταντήσω{ι} δὲ διὰ τοῦ
τῶν̣ φαινομένων ἐπιλογισ-
μοῦ [ἐπὶ] τὸ καὶ κατ' αὐτὸ δεῖν τὴν
column 23P.Herc. 1065 col. 23
Sketched 1788-1798 by Gennaro Casanova
Sketched by Gennaro Casanova
Engraved by Bartolomeo Orazi

ὁμοιότητα ὑπάρχειν. ἐπεὶ γὰρ τοῖς
παρ' ἡμῖν ἀνθρώποις τοῦτο παρέ-
πεται τὸ σύμπτωμα, πάντως
ἀξιώσω πᾶσιν ἀνθρώποις τοῦ-
5το παρακολουθεῖν, ἐπιλογισμῶι
συνβιβάζων ὅτι καὶ κατὰ τοῦτο
δεῖ τὴν ὁμοιότητ' εἶναι. πρὸς
δὲ τ[ἀκ]όλουθον, ὅτι καὶ ἧι διαφέ-
ρει τ̣ὰ ταῖς αἰσθήσεσιν ἄδηλα κα-
10λῶς̣ ὁ σημ[ει]ούμενος τὴν πα-
ραλ[λαγ]ὴν αὐτοῖς ἀποδώσει καὶ
ἧι τ[ὰς κο]ι̣νότητας ἔχει πρὸς [τ]ὰ
φ̣α[νερὰ τ]ούτων οὐ στερήσει, [ὃν]
[τρόπον] δύ̣ναιτ̣' ἂν ἀπὸ τῶν
15[παρ' ἡ]μῖν μεταβα̣ί̣νων πυρῶν
[πρὸς τὸ] καὶ ἐν Η[ -ca.?- ]ΑΙΑΛΙ
[ -ca.?- πῦ]ρ, δι[ι]σχ[υρίζεσ]θ̣α̣ι̣ ΤΩ
[ -ca.?- καθ]όλου εἶν[αι]
[ -ca.?- πυ]ρὶ καθ[ὸ] πῦρ [ -ca.?- ]
20[ -ca.?- αὐ]χμὸν ΗΣΥΡ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Σ τὰς καυτι[κὰς]
[ -ca.?- ] τῶν ἑτέρ[ων]
[ -ca.?- ]ΙΝΑΣΔΙΑ[ -ca.?- ]ΤΡΑ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- α]ὐτὰ τ̣[ὰ] φαινόμ[ε-]
25[να], [τούτου τοῦ π]αρ[α]λλάγματος
ἐμ̣[ποδίζει ἡ] [ἀ]π[οτ]αχθεῖσ' ἰδι-
ότ[ης -ca.?- ]ΟΙΑ[ -ca.?- τῶν] πυρῶν
κ[αὶ τοῖς παρ' ἡ]μῖ[ν φα]ινομένοις
κ [ -ca.?- ] κά[ε]σθα[ι] χρόν[ους]
30ΗΠΙ[ -ca.?- ] ἂν εἴ[πο]ις δυνάμε-
ων π̣[ολυχ]ρον[ί]ους ἢ ὀλιγο-
χρονίο[υς γινο]μ̣έ̣[να]ς καὶ δ[ιαλ-]
λαττο[ύσας] π̣άσ̣ας· ὥστε τὰς
αὐτὰς οὐσία̣[ς] μ[ήθ' ὁμ]ο̣ί̣ως ὑπὸ
35τῶν κατὰ μέρος κ[άεσθαι], [κ]α[ὶ]
πυρῶν τὰ μὲν [εὐαπόσβεσ]τ' εἶ̣-
ναι τὰ δ' οὔ· καὶ πρὸ[ς σκλ]ηροῦ μ[ε-]
ταβολὴν καὶ χρ[οῶν] παραλ-
[λ]αγὰς προσφέρε[ται] τὰ πυρὰ [κα] -
column 24P.Herc. 1065 col. 24
Sketched 1788-1798 by Gennaro Casanova
Sketched by Gennaro Casanova
Engraved by Bartolomeo Orazi

[τὰ] τὰς διαφόρους ὕλας· ὅθεν καθὰ
[μὲ]ν̣ ἰδ[ι]ώματα τὰς παραλλαγὰς
καταλείψει τῶν φαινομένων ὁ προσ-
ήκοντα ποιούμενος ἐπιλογισ-
5μόν, καθὰ δὲ <  ̣  ̣  ̣> τὰς πρὸς τὸ φαινό-
μενον διαφυλάξει κοινότητας,
ὧν ἄτερ οὐδὲ νοηθῆναι̣ πυρὸς
ἔχοντα φύσιν ἐστὶ δυνατόν. ὁ
δ' αὐτὸς καὶ περὶ τῶν ἄλλων πρα-
10γμάτων ἐστὶ λόγος. πρὸς δὲ τὸ
πε[ρὶ τ]ῶν̣ μοναχῶν, ὅτι ὁ{υ} καλῶς
σημειο[ύ]μενο[ς κ]αὶ τὰς κοινότ[η-]
τας καὶ τὰς ἰδι[ότ]η̣τας ὀρθῶς κα-
τανενοηκὼς [ἐν] ταῖς οὐσίαις
15καὶ ταῖς δυνάμε[σ]ι καὶ ποιότησι
καὶ συμπτώμασ[ι κ]αὶ διαθέσεσι
\καὶ/ \πλήθ[εσι]/ καὶ ἀριθμοῖς δεο̣ύ̣σηι χρήσ[ε]ται με-
ταβάσε[ι], καὶ ἐφ' ὧ[ν μὲν] π[ο]λλὰς
ἐν τοῖς ὁμο̣ειδ[έσι]ν̣ δι[αφο]ρὰ[ς]
20καταλε[ί]ψει ΤΗ[ -ca.?- ]Τ[ -ca.?- ]
πρὸς ἀλλήλας [ -ca.?- ]Α[ -ca.?- ἐφ' ὧ]ν
δ' ὀλίγα[ς] παντελ[ῶς· -ca.?- ]Η[ -ca.?- τοῦτόν]
τε τρόπον μετα[βαί]νων <ἀξιώσει> τοὺς
ὁπουδ[ήποτ' ἀν]θ[ρώπου]ς τρω̣[τ]ο̣ὺ̣ς̣
25εἶναι, κο̣[ι]νὸν̣ μὲ̣ν ἔχοντας τό-
δε τι, διαφορὰς δ' ἄ̣λλας ταῖ[ς] ἐ-
φ' ἡμῶν ἀναλόγ̣ους, καὶ οὐκ ἔ̣[σται]
τοιαύτη τις ἰδιότης ἐν[ίοις] ὡ<ς>
δυνατὸ[ν ἔσ]ται καὶ ἄνθ̣ρω{σ}-
30π[ό]ν τινα μὴ εἶναι τρωτόν, καὶ
πεπερα[σμέ]νον τι μὴ παρ' ἕτε-
ρον θεώμεθα· καὶ παρ[ὰ] γὰρ αὐ-
τ[ο]ῦ το[ῦ τ]ο̣ῖς [ἐ]πὶ πάν[τ]ων ταὐ-
τὰ ἀ̣ε[ὶ] σ̣υ̣[ν]τρέχει[ν] ὁ τῶν̣ φαι-
35νομένω̣ν λόγο̣ς̣ [ἔδ]ωκε τὴν
διαβεβ[αίωσι]ν. καὶ γ̣[ὰρ] σοφὸς μέν
τις δύνατ' εἶναι, τῶ[ν πο]λλῶ̣ν ἀ-
φρόνων ὄντων, [σὺν δὲ τ]ούτωι
[λέγ]ετα̣[ί τι]ς ἄνθρω[πος], [σὺν] τῶι
column 25P.Herc. 1065 col. 25
Sketched 1788-1798 by Gennaro Casanova
Sketched by Gennaro Casanova
Engraved by Bartolomeo Orazi

φθαρτὸς εἶναι, καθάπερ ἀριθμὸς
σὺν τῶι ἐγ μονάδων συνεστη-
κέναι. καθόλου τε καὶ ψυχὴ πρᾶ-
γμά τ<ί> ἐστιν ἴδιον οἷον ἄλλ' οὐδέν,
5καὶ χρόνος οἷον οὐδέν ἐστιν· ἆρ' οὖν
καὶ τούτοις τις χρήσ\ε/ται πρὸς
τὸ μὴ δεῖν ἀπὸ τῶν ὁμοίων
ποιεῖσθαι τὴν μετάβασιν σημε̣ι-
ουμένους περὶ τῶν ἀδήλων
10ὁμοιότητα δὲ πρὸ̣ς̣ τὰ παρ' ἡμῖν
κεκτημένων; ο̣ὐ μ̣[ὴν ἀλλὰ] τὰ πα-
ρ' ἡμῖν ποικίλμ[αθ' ὁρ]ῶν [κα]τ̣αξι-
ώσει τις κἀν το[ῖς] ἀ[δήλοις ὑ]πάρ-
χειν, ἐφ' ὧν μὲν κα[τὰ κοινό]τη-
15τας ἐφ' ὧ[ν δὲ] κ̣ατ' ἰ[δι]ό̣τητας, ὥσ-
περ ΤΕ[ -ca.?- ]ΟΜ[ -ca.?- ]ΟΝΖΟΝΤ[ -ca.?- ]
ΣΥΝΤΡ[ -ca.?- ]ΤΩΣ
πάλιν φύ[εσθαι· τὸ δ'] ἀπ[αρά]λλα-
κτον ἑ[κάστου κα]τε[ιλη]φότες
20οἰκείαις χρ̣[ώμεθ]α τ[αῖς] μετα-
βάσεσιν ἀπὸ τῶ[ν] ὁμο[ίων] καὶ ἀ-
ναλόγων ἰδι[ότη]σι καὶ κοινότη-
σι τὰς μεταβάσεις ποιούμενοι.
καὶ τἀκόλουθον δὲ πα[ρασ]τησό-
25μεθα λέγοντες ὅτι τοὺ[ς κ]ακῶς
σημειουμένους εὐθύνε[ι] — [ψε]υδο-
ποε[ῖ] γά[ρ] — τὸ ἐπὶ μέρους ἐ[ν]υπαρ-
κ[τ]ικὸν ὂν σὺν τῶι τοὺς ἀποφ[αι-]
ν[ο]μένους περὶ ὡνδήποτ' ἐνίο-
30τ[ε] μὲν περὶ τοῦ καθολικοῦ διισ-
χ[υ]ρίζεσθαι, ποτὲ δὲ χρῆσθαι τῶι
ὡ[ς] ἐπὶ τὸ πολύ, καὶ τούτων αὐ-
τῶν ἐκ τῶν φαινομένων κα-
τωπτευμένων. ὅτι γὰ̣[ρ] αὖ πο-
35λὺ τὸ πρός τί ἐστιν ἔν τ[ισι]ν, ἐπ' ἐ-
νίων δ' εἰσὶ κοινότητες ἀκίνη-
τοι, τὰ φαινόμενα παρέσ̣τησε,
καθάπερ τινὰ̣ τῶν θανασίμων
καὶ καθαρ[τ]ικ[ῶν καὶ] τὰς [ἄ]λλας
column 26P.Herc. 1065 col. 26
Sketched 1788-1798 by Gennaro Casanova
Sketched by Gennaro Casanova
Engraved by Bartolomeo Orazi

ἐχόντων δυνάμεις. θαυμαστὸν
δ' οὐδὲν εἰ τῶν τροφῶν πολλῆς
καὶ ποικίλης οὔσης διαφορᾶς καὶ
τῶν τρεφομένων τὸ τοιοῦτ' ἰ-
5δίωμα δύνατ' εἶναι περ[ὶ] ἄνθρω-
πον· οὐχ ἕνεκεν τούτου προσδε-
ξόμεθ' ὅτι κά[ρφην ἄ]νθρωποι
σιτούμενοι τρέφονταί τ[ε κ]αὶ
ῥαιδίως πέττουσιν. ἔνια δὲ
10καὶ πλάττεται πρὸς τὴν δόξαν
[φ]ορῶς καὶ παραλαμβάνεται τῶν
ψευδῶς ἱστορουμένων, χωρὶς
τοῦ μηδὲν περαίνεσθαι τῆς
προ{σ}θέσεως. ὁ γὰρ ἐ[πὶ τ]ῶν φαινο-
15μένων τινὰ κοινὰ ψευδο[λογῶν]
[τ]ὸν ὅλον οὐ δ[ιαπο]λ̣εῖ τρ[όπον]
[τῆς σ]ημειώ[σεως]. πρὸς δὲ [το]
[ -ca.?- ]ΩΣ[ -ca.?- ] τίνι̣ προ̣[σ-]
[έχων] ὁ ση̣μειο[ύμενο]ς τὴν ἀ[πὸ]
20[τῶν φ]α[ιν]ομ[ένων] ποιεῖται μ[ε-]
[τ]ά[βασιν; ἐν τούτ]οις καὶ τὰς
πρὸς [ἄλλ]ηλα κ̣[οινό]τητας καὶ
ἰδιότητας ἀναλογισάμενος
κ[αὶ] οὕ̣τ̣ω[ς π]ω̣ς σ[τ]ατισάμενος
25ὅτι τοῦτ' [ἐξ] ἀν[άγ]κης τοῖσδέ
τισιν π[αρέπεται], χρῆτα[ι τῆι]
μεταβά[σει]· ὁ πεποιθὼς δ̣[ὲ οἷς]
φαίνετ[αι -ca.?- ]ΟΙΣ ἀπ[ο]δέ[ξεται]
σὺν τῶ[ι ἐκ]φαίνεσθ[αι] ΠΟ[ -ca.?- ]
30ΡΕΣ καὶ σ[ελή]ν̣ην εἶναι καὶ [ἄν-]
θρωπο[ν] σὺν τῶι [ἀποθν]ή[σ]κ[ει]ν,
ὥσ[τε] μὴ πάντως ἐπ̣' [ἀ]ριθ[μῶν]
πολλῶν συμβεβ̣ηκότων ἀναι-
ρεῖσθαί τι, δι' ἣν αἰτίαν ἐφ' ὧν
35μὲν ἑνὶ προσπεσὼ{με}ν ἐρεῖ τό-
δε τι τοιόνδ' εἶναι, πολλάκις δὲ
δυσίν, ἔστιν δ' ὅτε πλείοσιν, τὸ
πολύτροπον τῶν σημείων
ἀναλογιζόμενος. ὅθεν οὐδεὶς ἐ -
column 27P.Herc. 1065 col. 27
Sketched 1788-1798 by Gennaro Casanova
Sketched by Gennaro Casanova
Engraved by Bartolomeo Orazi

[κ]είνωι τι κατ' ὀσμὴν καὶ χρόαν
καὶ χυλὸν {ἐστι} παραπλήσιον, ὅ-
τι̣ καὶ τ[ρό]φιμόν ἐστι διισχυ[ρ]ι-
εῖται. π[ολλὰ] γὰρ ἀποκεκρυμμέ-
5νας ἔχ[οντα] διαφόρους δυνάμεις
τεθεώ[ρηται] χρόαις ὄντα κα[ὶ χυ-]
λοῖς κα[ὶ τοῖς] ἄλλοις ἰδιώμασιν
τοῖς φα[ινομ]ένοις παραπλήσια,
καθάπ[ερ ἐπ' ἄ]λλων τοὐναντίον.
10ὅταν δ' [ἀπο]κ̣ρούωσιν ἡμᾶς, πρῶ-
τον μ̣[ὲν ὑπ]ομνησθ̣[ησόμε]θ'
ὅτι τα[ῦτα πρ]ὸς τὴν τοῦ δόγμα-
τος εὐ[λογί]αν οὐδέν ἐστιν, ἔπει-
θ' ὅτι κ[αὶ] ταῦθ' οὕτως ἀποφαι-
15νόμε[νοι] μαχόμ[εθ]α [οὐδα]μῶς
ἑαυ[τοῖς], [εἰ] τὰ πάθη [καὶ τ]ὰ φα[ι-]
νό[μενα π]αρέδειξ[ε] τ̣[οιαῦ]τα
[ὑπάρχειν]. ταῖ[ς] οὖν [ -ca.?- ]Α[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΝΣΕ[ -ca.?- ]ΕΙΚ[ -ca.?- ]
20[ -ca.?- ]Ι διότι σὺν [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Ν καὶ διότι ο[ὕτω]ς
π[α]ρέδ[ει]ξε[ν] ὁ τῶν φαινο[μένων]
ἐπ̣[ιλογισμό]ς· τά τε παρ' ἡμῖν [τρε-]
φόμεν[α ζ]ῶια, καθὸ τοιᾶσδε φύ-
25σε[ω]ς κε[κο]ινώνηκε σαρκίνης κα[ὶ]
ἐκ παρ' [ἄλ]ληλα σω̣[μά]των κει-
[μ]ένων γεγέν[νητα]ι καὶ ο[ὕτω]
ζῶιά ἐστιν. τ[αῦτ' οὖν] ἀνίετε [προ-]
φέρεσθαι καὶ ὑπὸ̣ [τῶν κ]εινούντων
30τὸ κοινόν, ὅ[τι] τ̣ὰ [φα]νερὰ τ[ῶ]ν ἀ-
δήλων ἐστ[ὶ ση]μεῖα, καὶ ὑπὸ τῶ[ν]
σαλευόντων [τ]ὸν καθ' ὁμοιότη-
τ[α] τρόπον, εἴτε δὴ φαίνεται τὰ
τ̣ῶ̣ν ἐναντιουμένων διαφέρον-
35[τα] τῶν πρότερον καὶ διαφόρου
[τε]τευχότα ἀντιβ[ά]σεως, εἴτε
κ̣[αὶ] ἔνια μόνον [ -ca.?- ] εἴτ' εὔθετα
[ἐξ]εθήκαμεν χρᾶσθαι τοῖς
column 28P.Herc. 1065 col. 28
Sketched 1788-1798 by Gennaro Casanova
Sketched by Gennaro Casanova
Engraved by Bartolomeo Orazi

θέλουσιν, μεθοδικώτερ' αὐτοὶ
[ -ca.?- ]Α[ -ca.?- ]ΝΟΝΤΟΣ ἢ πρότερον ἢ με-
τὰ τὴν ἀπάντησιν. οὐδὲν γὰρ
ἴσως [τ]ὸ διαφέρον, εἰ καὶ τὰ πολ-
5λὰ πρότερον εἰώθ[α]μεν, νῦν δὲ
καὶ τῆι τάξει τῶν ἐπιζητήσε-
ων ἠ[κ]ολουθήκαμεν, ἐκθεῖναι
τὰς κοινὰς καὶ διηκούσας κακί-
ας διὰ τῶν λόγων, ἵνα καὶ τῶν
10[π]αραλελειμμένω[ν] κα[ὶ] τῶν
ὕ̣στερον ἴσως συντε[θ]ησ[ο]μένων
παραδοθησομένας ἔ[χ]ωμεν τὰς
κακίας. ἐν μὲν τῶι Δημητρι-
ακῶι σ[φ]όδρ' ἐπιτόμως ἔκκε[ι]ται.
15λέγετα[ι δὲ δι]ήκειν τό τε μὴ ἐ-
πιλελογ[ίσθαι] τὴ[ν ἰδιότη]τα τοῦ
κατ' ἀν[ασκευήν], [ὡς ἔχει τ]ὸ αἰρο-
μένο[υ τ]ο[ῦ ἀδήλου παρ' αὐ]τὸ τοῦ-
το συν[α]ν[ασκευάζεσθαι τὸ] ἐν[αρ-]
20γές, πρ[ὸς τὸ διὰ τὴν ὁμοιό]τητα
τὴν τ̣ο̣ῦ ἐναργ[οῦς καὶ τοῦ ἀ]δήλου
μὴ εἶ[ν]αι νοεῖν [τὸ] μ[ὲν ἐν]αργὲς
ὑπάρχον ἢ τοιοῦ[τον ὑ]πάρχον
[τὸ δ' ἄ]δη[λ]ον οὐχ ὑπ[άρχ]ον ἢ οὐ
25[τοιοῦ]τον ὑπάρχον· [κα]ὶ τὸ μὴ
[ἐπιλε]λογίσθαι ὅτι ο[ὐκ] ἀφ' οὗ ἔ-
τ[υχε]ν ὁμοίου ἐφ' ὃ ἔτυχεν οἰό-
με[θα] δεῖν μεταβαίνειν ἀλλ' ἀ-
πὸ τοῦ μάλιστα ὁμοιοτάτου· κα[ὶ]
30τὸ μὴ β[λ]έπειν ὅτι τὸ εἶναί τι-
να ἰδ[ι]άζ[ο]ντα γένη λίθων καὶ
ἀριθμῶν καὶ ἄλλων τινῶν τοι-
ούτων αὐτὰ τὰ φαινόμενα πα-
ρέδειξεν, οὐδὲν μαχόμενα
35τῆι κατὰ τὸ ὅμοιον μεταβάσει
τοὐναντίον δ' ἐπισφοδρύνο[ν-]
τ' αὐτήν· καὶ τὸ μὴ ἐπιλελογ[ί-]
σθαι διότι οὐ κοινῶς ἀπὸ τῶν πα-
ρ' ἡμῖν ἐπὶ τἀφανῆ μεταβαίνο -
column 29P.Herc. 1065 col. 29
Sketched 1788-1798 by Gennaro Casanova
Sketched by Gennaro Casanova
Engraved by Bartolomeo Orazi

[μεν], [ἀλλ'] ἀπὸ τῶν πανταχόθεν
βεβασανισμένων καὶ μητ' ἴχνος
μήτ' αἴθυγμα πρὸς τοὐναντίον
παραδιδόντων· καὶ τὸ μὴ διει-
5ληφέναι ὅτι τὸ ἧι τόδε τοιόνδ' ἐ-
[σ]τίν, οἷον τὸ τὸν ἄνθρωπον ἧι ἄν-
θρωπός ἐστιν φθαρτὸν εἶναι, καὶ
τὰ λεῖα καὶ περιφερῆ [κ]αθὸ λεῖά ἐ-
στιν καὶ περιφερῆ{ι} ποιητικὰ ἡδο-
10νῆς, καὶ καθό[λ]ου πᾶν τὸ τοιοῦτο
γένος οὐκ ἀνασκευῆι πάντως
ἁλίσκετ', ἀλλὰ πολλὰ καὶ διὰ τῆς
ὁμ̣[ο]ιότητο[ς], ὥσπερ τὸ τὸν ἀπο-
[κεφ]αλισθέν[τ]α παρόσον ἀποκε-
15κ[εφ]ά̣λιστ[αι], [μηκέ]τι [φ]υομέν[ης],
ἀ[ποθανεῖν], [κ]αὶ τὸν [ -ca.?- ]Κ[ -ca.?- ]
Σ[ -ca.?- ]ΙΣΤΕΠ[ -ca.?- ]Τ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Α[ -ca.?- ]ΜΟΥΘΗ[ -ca.?- ]Ω[ -ca.?- ]
[ -ca.?- με]ταβαίνει [ -ca.?- ]
20Κ[ -ca.?- ]Μ[ -ca.?- ] οὐχὶ ταύτ[ας]
παρεί[χε]τ̣' ἀλ̣[λ'] ἀπὸ τῶν ἀνωτ[άτω]
ἐπὶ τὰ[ς κατωτ]άτω{ι} καὶ πλε[ῖστον]
ὑποβεβηκ[υί]ας. ἐξηργάζε[τ]ο δ̣ὲ̣
διαλεγόμενος. καὶ πρῶτον μὲν
25ἔφη τοὺς χρωμένους ταῖς ἐπ[ι-]
χειρήσεσιν ἀγνοεῖν τρόπωι [τι-]
νὶ περιτρεπομένους [ἀ]σχημ[ό-]
νως. [ο]ὓς γὰρ συντιθέα̣[σι]ν λόγο[υς]
τὸν κ̣ατὰ τὴν ὁμοιότ[ητ]α τρό-
30πον ἀθετοῦντες, τ[ο]ύτους βε-
βαιωτὰς αὐτοῦ παρισ[τάν]ουσιν.
ὅταν γοῦν ἀπαντῶσίν ποθε[ν]
τῶι λ[όγ]ου χάριν εἰ τὰ παρ' ἡμῖν
ἐστι ζ[ῶι]α φθαρτά, [κ]α[ὶ τ]ὰ ἐν τοῖς
35ἀδήλοις, καὶ τοῦτο κατασκευά-
ζοντ[ε]ς ἔνια [φ]ῶσι κατ[ὰ] τὸ γέ-
νος ὄνθ' ὅμοια διαφορὰν ἀλλή-
λων προσφέρεσθαι παρὰ τοὺς ἀέ -
column 30P.Herc. 1065 col. 30
Sketched 1788-1798 by Gennaro Casanova
Sketched by Gennaro Casanova
Engraved by Bartolomeo Orazi

ρας καὶ τὰς τροφὰς καὶ τὰς ἄλλας
ὁσασδήποτ', ἀπὸ τῶν παρ' ἡμῖν
φαινομένων ὁρμώμενοι καὶ
περὶ ἐκείνων τὰ παραπλήσια
5καταξιοῦντες οὕτως προάγου-
σι· καὶ ὅταν, ὡς παρ' ἡμῖν ἐστίν
τινα μοναχά, μηδὲν εἶναι λέ-
γωσ[ι] θαυμαστὸν εἰ κἀν τοῖς
ἀδήλοις ἐστίν τις φύσις τῶν οἷς
10ἐνεκυρήσαμ[ε]ν διαλλάττου-
σα, τὴν μετάβ[ασι]ν ἀπὸ τῶν ὁ-
μοίων φαίνοντ̣[αι] ποιού[μ]ενοι,
παραπλησίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν
ἄλλων, ὥστε τ[ὴν] περικατωτρο-
15π̣[ὴ]ν ἔχει συνακ[ο]λουθοῦσ̣αν. ἀλ-
[λὰ] δὴ καὶ το̣[ὺ]ς [κακ]ῶ̣ς ση[μ]ειου-
[μ]ένους πε[ρὶ τῶν ἀ]δήλ[ων] εὐθύ-
[νο]ντες ΟΙΟΝ[ -ca.?- ]ΤΕΡΑ[ -ca.?- ]ΕΙΝ
[ -ca.?- ]ΟΝ[ -ca.?- ]ΑΣΙΝ.
20[ἐάν γ]έ̣ τις λέγηι [πάντας] ἀνθρώ-
[π]ους εἶναι λευ[κοὺς ἀ]πὸ τῶν
παρ' ἡμῖν ὁρμώμε[νος ἢ] τοὐ-
ναντί[ο]ν ἀπὸ τῶν Αἰθιόπων,
ἢ πανταχοῦ τοὺς ὀρθοὺς γν[ώ-]
25μ̣[ο]νας περὶ μεσημβρίαν ἐν
ταῖς θεριναῖς τροπαῖς [ἀνε]λ̣εῖν
σκιάν, ἆρ' οὐ μάταιος ἔ[σ]ται; τὸν
γ̣ὰρ οὕτω σημειούμενον̣
τῶι μὴ πάντα περιωδευκέ-
30ναι καλῶς τὰ φαινόμενα δια-
πίπτει[ν ἐρ]οῦμεν, ἦ μὴν καὶ
δι' αὐτῶ[ν ε]ὐθύνεσθαι τῶν φαι-
νομένω[ν]. ἀκυροῦντές γε μὴν
τὸν κατὰ τὴν ὁμοιότητα τρό-
35πον τῆς σημειώσεως ἀσημεί-
ωτα πάντα ποιοῦσι τἀφανῆ.
σημειώσεως γὰρ ὀρθῆς οὐδεὶς
παρὰ το[ῦτ]όν ἐ[σ]τιν ἕτερος
column 31P.Herc. 1065 col. 31
Sketched 1788-1798 by Gennaro Casanova
Sketched by Gennaro Casanova
Engraved by Bartolomeo Orazi

τρόπος. ἀλλ' εἰ καὶ τὰ προηγούμε-
να τῶν σημείων ὁτὲ μέν ἐστιν
καὶ ἀνόμοια ποτὲ δὲ καὶ ἐναντί-
α, τήν γε σύνθεσιν ἐξ ἀνάγκης ἀ-
5πολαμβάνει καθ' ὁμοιότητα πο-
ρευομένην, εἴπερ ἀποδεῖξαι
μέλλει, καθάπερ ἐν τοῖς πρότε-
ρον λόγοις παρεστήσαμεν. οἱ
δὲ φάσκοντες ἠρτῆσθαι τὸν
10κατ' ἀνασκευὴν τ̣ρόπον τῆς ση-
μειώσεως ἐκ το[ῦ] καθ' ὁμοιότη-
τα, κἂν τα̣ὐτὸ τῆι δυνάμει λέ-
γωσιν ἡμῖν, τῆι [γ]ε διδασκαλίαι
καταλείποντες [ὑ]ποψίαν ὡς δύ'
15ὄντων σημειώσ[ε]ως τρόπων
[ἐ]νπε[π]λε[γ]μένων δ' ἀλλήλοις
[συγκα]θηιρῆσθαι [ -ca.?- ]ΝΗ
[ -ca.?- ]Ι[ -ca.?- ]Λ[ -ca.?- ὁμ]ονοοῦσ[ι]ν Α[ -ca.?- ]ΙΜΕ
[ -ca.?- ]ΜΕ[ -ca.?- ]
20Σ[ -ca.?- ] δὲ το[ῦ]το μ̣[ὴ -ca.?- ]ΑΙ
ΟΥ[ -ca.?- μόν]ωι προσχρᾶσθαι τῶι [κα]θ' [ὁ-]
μοιότητα τρόπωι καὶ παντε-
λῶς διαπ̣ίπτ̣ει[ν]. οἱ δ' οὖν ἀν-
τιδοξάζον[τ]ε[ς] ἡμῖν καὶ κατὰ
25[τὸ]ν τρόπον ἀσημείωτα ποιοῦ-
σιν αὑτοῖς τἀφαν[ῆ]. [συν]αρεσκό-
μενοι γοῦ[ν τ]ῶι [πά]ντας ἀνθρώ-
πους εἶναι τρώσ[ε]ω[ς κ]αὶ νόσου
καὶ γήρως καὶ θα[νάτ]ου δε[κ]τι-
30κούς, καὶ μ[ή]τ[ε Κεν]ταύρου[ς εἶ-]
ναι μήτε Πᾶνας μήτ' ἄλλο τι
τῶν τοιούτων, οὐκ ἄλλωι τρόπωι
βεβα[ιώσου]σιν [ἢ τῶι] διὰ τῆς ὁ-
μοιότητ[ος], [ὥστ',] [εἰ] μὴ κύριός ἐ-
35στιν, οὐ πεισθήσονται περὶ αὐ-
τῶν. ἔτι τοιγαροῦν παραπέμ-
πουσιν ὡς οὐ πάντα καθ' ὁμοι-
ότητα σημειοῦσθαι λέγομεν
column 32P.Herc. 1065 col. 32
Sketched 1788-1798 by Gennaro Casanova
Sketched by Gennaro Casanova
Engraved by Bartolomeo Orazi

λαμβανομένου σημείου τοῦ
προηγητικοῦ, τινὰ δὲ μόνον.
ἐρωτῶσι γοῦν ἐπὶ τῶν κατ' ἀνα-
σκευήν, ποῖον ὅμοιον ἔχομεν,
5ὥσπερ ἐπὶ τῶν ὁμοίων οὐκ ἐρω-
τηθησόμενοι, πῶς ἀνασκευάζε-
ται, μᾶλλον δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἐναν-
τίων. ἔτι δ' ὡς ἕνα μόνον τρό-
πον τῆς σημειώσεως, τὸν καθ' ὁ-
10μοιότητα, λέγομεν, οὐ τρεῖς,
καθὸ δὲ τρί[α γ]ένη σημείων λέ-
γομεν, οὐ τὴν ὁμοιότητα μό-
νον αὐτῶν ἐκκρίνομεν· πρὸς
δὲ τούτοις \ὡς/ οὐ τ[ὰ] μ̣[ό]νοις ἡμῖν
15φαινόμενα ἢ [πει]ρασθέντα
σημεῖα [κατ]αλέ[γ]ο[μ]εν, [τῶν δὲ]
καὶ τ[οῖς ἄλλο]ις [ἐκ τῆ]ς π̣ε[ίρας]
εἰλημμέ[νων οὐ]δ̣[έ]ν̣· ἆρ' οὐχὶ [καὶ]
τῶι Κρήτ[ην νῆσ]ο[ν ε]ἶναι κα[ὶ Σι]
20κελίαν ἀπ[ισ]το[ῦ]σ[ιν] οἱ μὴ παρα̣-
γενηθέντες; καὶ διότι σὺν το[ύ-]
τωι φαμὲν ὑγιῆ [τ]ὸν καθ' ὁμοι-
ότητα τρόπον εἶναι τῆς σημει-
ώσεως, σὺν τῶι [μη]δὲ ἓν μά-
25χεσθαι τῶν ἄλλ[ω]ν φαινο[μέ-]
νων μηδὲ τῶν [ἐ]κ τούτων π̣[ρο-]
απ[ο]δεδειγμένων. ἔνι[α δ' ἀν-]
όμο[ι]α̣ τοῖς παρ' ἡμῖν [θεωρ]ου[μέ-]
νοις ἀντιπίπτοντα προφε[ρ]ό-
30μενο[ι] παρεστήκασιν, ὡ[ς τὸ]ν
ὅλον τρόπ[ον] ἐλ[έ]γχοντε[ς]. [π]α-
ραπαίουσιν [δὲ κα]ὶ καθόσον αὐ-
θεκάστω[ς] ἀλη[θὲ]ς εἶναί φασι
τὸ καλού[μ]ενον συνημμένον
35ὅταν τῶι δευτέρωι συνανασκευ-
άζηται τὸ πρῶτον, καὶ ἴδιον ση-
μεῖον ὅταν [α]ἰρομένου τοῦ ἀ-
δήλου συνανασκευάζηται τ[ὸ]
column 33P.Herc. 1065 col. 33
Sketched 1788-1798 by Gennaro Casanova
Sketched by Gennaro Casanova
Engraved by Bartolomeo Orazi

φαινόμενον, καὶ κρίσεως ἀρί-
στης οὔσης συνημμένου καὶ <ἰ>δίου
σημείου καθεστῶτος ὅταν μὴ
δυνώμεθα διανοηθῆναι τὸ
5μὲν πρῶτον ὑπάρχον τὸ δὲ δεύ-
τερον μὴ ὑπάρχον καὶ ἀντιστρό-
φως, καὶ οὐδ' αὐτῶν ἄλλωι τινὶ
κατακλειόντων τὰ δι' ἀνασκευ-
ῆς ἁλισκόμενα. ἀγνοοῦσιν δὲ
10καὶ διότι πᾶς ὁ καλῶς σημειού-
μενος τὸ παντοδαπὸν ποίκιλ-
μα τῶν φαινομένων κατοπτεύ-
σας ὥστε μηδὲν ἀντιπίπτειν,
οὕτως τὸ συν[α]κολο̣υ̣θοῦν τοῖς
15ἐ[ναργέσιν] ἄδηλον ἀξιοῖ̣. [ἀδύ-]
[νατον οὖν νομίζων] τάς τε̣
[φύσε]ις τῶ[ν ὄντων καὶ τὴ]ν ἐξ ἀ[λ-]
[λήλ]ων γέ[νεσι]ν [δι]αφωνεῖν
[ἄλ]λοις ἐναρ[γήμασιν], τὸν κό-
20[σ]μ[ο]ν, ὡς ἐγέ[νετο], [πα]ρίστησιν·
καὶ καθόσον οὐ [πεπο]λυπραγμο-
νήκασιν τὸν ὀρθὸν τρόπον τῆ[ς]
καθ' ὁμοιότητα μεταβάσεως·
ὅταν γὰρ λέγωμεν, ἐπεὶ [τ]ὰ πα-
25ρ' ἡμῖν τοιαῦτα, καὶ τἀν τοῖς ἀ-
δήλοις τοιαῦτ' εἶναι, [κ]αθὸ τοιαῦ-
τ' ἐστὶν τ[ὰ] παρ' ἡμῖν, οὕτως αὐ-
τοῖς συν[ηρ]τῆσθαι δοξάζομέν
τι τῶν ἀδήλων, οἷον ἐπεὶ οἱ πα-
30ρ' ἡμῖν ἄνθρωποι καθὸ ἄνθρω-
ποι θνητοί εἰσιν καὶ εἴ πού εἰ-
σιν ἄνθρωποι θνητοὺς εἶναι.
τέτταρα δὲ τῆς ἧι καὶ καθὸ
καὶ π̣αρὸ φωνῆς σημαινούσης,
35[τὸ] μ̣[ὲ]ν ὅτι τόδε τῶιδε ἐξ ἀ-
νάγκης συνέπεται καὶ ἴσον
τῶι [σ]ὺν τούτωι τόδε εἶναι, σὺν
column 34P.Herc. 1065 col. 34
Sketched 1788-1798 by Gennaro Casanova
Sketched by Gennaro Casanova
Engraved by Bartolomeo Orazi

τῶι τοῦτ' ἐξ ἀνάγκης αὐτῶι παρα-
κολουθεῖν, καθ' ἣν σημασίαν τοὺς
ἀνθρώπους λέγομε[ν] ἧι εἰσιν ἄν-
θρωποι σαρκίνους εἶν[αι κ]αὶ νόσου
5καὶ γήρως δεκτικούς· [κ]α[ὶ τ]ὸ λό-
γον ἴδιον εἶναι τόνδ[ε το]ῦδε καὶ
ταύτην πρόληψιν, ὥ̣[σ]περ ὅταν
εἴπωμεν τὸ σῶμα καθὸ σῶμα
ὄγκον ἔχειν καὶ ἀντι[τυ]πίαν,
10καὶ τὸν ἄνθρωπον ἧι ἄνθρωπος
ζῶιον λογικόν· καὶ τ[ὸ] συμβε-
βηκέναι τόδε τ[ῶι]δε, καθ̣' ὃν τρ[ό-]
πον ἀξιοῦμεν τὸν ἄνθρωπο[ν]
κ̣αθὸ ἄνθρωπ[ός ἐ]στ[ιν], [ἀπο-]
15[θνήσκ]ειν ΟΤ[ -ca.?- ]
[συμβ]εβηκέ[ναι -ca.?- ]ΙΝΔ[ -ca.?- ]
Η[ -ca.?- ]ΙΟΤΗΤ[ -ca.?- ] τὸ τοιοῦ[το -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΑΙΤΟΥ[ -ca.?- ]ΕΠ[ -ca.?- ]
[ἀφ]ρονεῖ [κακο]δαιμονεῖν
20μάλιστα, κα[ὶ τὸ μα]χα[ίρ]ιον τέ-
μ[νει]ν καθὸ ἠκόνη̣τ[αι], καὶ τὰς
ἀτ̣όμους καθὸ πλήρει̣[ς] εἰσὶν ἀ-
φθάρτους εἶναι, καὶ τὸ σῶμ̣α κα-
θὸ β[άρ]ος ἔχει κάτω [φέρεσθα]ι. π[α-]
25ρακ[ολ]ουθεῖ μὲν οὖν τούτοις κα[ὶ]
τὸ ἐξ ἀνάγκης, ἡ δ' ὀνομασ[ία]
κατ' ἴδια τάττεται. σημειού-
μεθα δὲ καθ' ἕκαστον ἐ[ξ] ὧν
ὁ λόγος αἱρεῖ. τοῖς δ' ἐπιλαμβα-
30νομένοις τῆς καθ' ὁμοιότητα
σημειώσεως ἥ τε παραλλαγὴ
τῶν εἰρημένων ἀνεπισήμαν-
τός ἐστι καὶ πῶς τὸ καθὸ λαμ-
βάνομεν, οἷον λόγου χάριν ὡς
35ὁ ἄνθρωπος καθὸ ἄνθ[ρ]ωπος
θνητός ἐστι· διὸ καί φασιν ἂν
column 35P.Herc. 1065 col. 35
Sketched 1788-1798 by Gennaro Casanova
Sketched by Gennaro Casanova
Engraved by Bartolomeo Orazi

μὲν παριῆται τὸ καθό, τὸν λόγον
ἀπρόβατον ὑπάρξειν, ἂν δὲ πα-
ραλαμβάνηται, τῶι κατ' ἀνασκευ-
ὴν χρήσασθαι τρόπωι. τὸ γὰρ̣
5τόδε συνηρτῆσθαι τῶιδ' ἐξ ἀ-
νάγκης λαμβάνομεν [ἐ]ξ αὐ-
το̣ῦ̣ τοῦ πᾶσιν οἷς περιεπέσομεν
τεθεωρῆσθαι τοῦτο παρακολου-
θοῦν, καὶ ταῦτα ποικίλοις ἐκ ταὐ-
10τοῦ γένους ἐντετυχηκότων
ζώιοις καὶ παραλλαγὰς κατὰ τἆλ-
λα πρὸς ἄλληλ' ἔ[χουσ]ι, τῶν δὲ
το[ιο]ύ̣των κοιν[οτ]ή[τ]ων πᾶσι
μ̣[ετ]έχουσι. τ̣ὸν [οὖ]ν φα[με]ν κα[ὶ]
15[ἄ]νθ[ρ]ωπον [καθὸ κ]α̣ὶ̣ ἧι ἄνθρω[πός]
[ἐσ]τι θνητὸν [εἶν]αι, τῶι π[ε]ρι[ω-]
[δ]ω̣κέναι π[ολλοὺς] καὶ π̣οι[κί-]
[λους ἀ]νθρώ[πους παρ]αλλαγ[ὴν]
[κα]τ[ὰ τ]οῦτο <τὸ> [σύμπ]τωμα μηδ[εμί-]
20[αν] ἐφε[υ]ρ̣εῖ̣[ν], [εἰ]ς τοὐναντίον
[τε] μηδὲν ἡμᾶς ἐπισπώμε-
[νο]ν, ὥστε κατὰ τὸν τρόπον
[τοῦ]τον εἰλῆφθαι καὶ ἐπὶ τού-
των κα[ὶ] ἐπὶ τῶν ἄλλων ἐφ' ὧν
25τάττομεν τὸ καθὸ καὶ τὸ ἧι,
τ[ὴ]ν ἰδιότητα ἐνδεικνυμέ-
νου τοῦ μὴ ἄλλως ἢ σὺν τούτωι
καὶ ἐξ ἀνάγκης παρακολου-
θεῖν τοῦτο τούτωι, καὶ οὐκ ἐπὶ
30τῶν δι' ἀνασκευαζομένου ση-
μείου μόνον λαμβανομέ-
νων. καὶ ἐπὶ τούτων δὲ τὸ πᾶ-
σιν περιπεσεῖν τοῦτ' ἔχουσιν
παρακολουθοῦν ἐργάζεται
35τὴν διαβεβαίωσιν. ἐκ γὰρ τοῦ
τὰ παρ' ἡμῖν κινούμενα {\η/} πάν-
τα διαφορὰς μὲν ἄλλας ἔχειν
column 36P.Herc. 1065 col. 36
Sketched 1788-1798 by Gennaro Casanova
Sketched by Gennaro Casanova
Engraved by Bartolomeo Orazi

κοινὸν δὲ τὸ διὰ κενωμάτων, πάν-
τως τὸ κἀν τοῖς ἀδήλοις, καὶ ἵνα
πυρὸς μὴ ὄντος ἢ γεγονότος
ὁ καπνὸς ἀνασκευασθῆι τῶι πάν-
5τως καὶ ἐπὶ πάντων καπνὸν
ἐκ πυρὸς ἐκκρινόμενον τεθε-
ωρῆσθαι διατεινόμεθα. διαπί-
πτουσιν δὲ καὶ καθόσον οὐ συν-
βλέπουσιν τὸ λαμβάνειν ἡμᾶς
10ὅτι οὐδὲν ἀντιπίπτει διὰ τ̣ῶ̣ν
φαινομένων. οὐ γὰρ ἱκανὸν εἰς
τὸ προσδέξασθαι τὰς ἐπ' ἐλάχι-
στον παρενκλίσεις τῶν ἀτόμων
διὰ τὸ τυχηρὸν καὶ τὸ παρ' ἡμᾶς,
15ἀλλὰ δε[ῖ] προσεπιδεῖξα[ι] καὶ τ[ὸ]
μηδ' ἄλλ[ο] ἓ̣[ν τούτ]ωι μάχεσθ[αι]
τῶν ἐνα[ρ]γ̣[ῶν]. καὶ τὴν παρ[αλ-]
[λα]γὴν δὲ [οὐ δεῖ ἀ]γνοεῖν τῶν {λ̣}
προηγουμέ[ν]ων σημείω[ν τ]ῶν τ̣[ε]
20[γε]νικῶν κ[αὶ] τῶ̣[ν ἐ]π' εἴδου̣ς̣ [π]ολ-
λ̣ὴν καὶ ποικί̣λην οὖσαν· οὐ γὰρ
[ἄν] ποτε μ[όν]οις ἠξίουν χρῆ-
[σθαι] τοῖς ἀν[ασ]κευαζομένοις ἐ-
[ὰν] μὴ τ[ἀφα]νὲς ὑπάρχηι. πλανῶν-
25[τα]ι δὲ κ[αὶ τα]ῖς ὁμωνυμίαις· λε-
[γο]μένου γὰρ σημείου καὶ τοῦ φαι-
νομένου περὶ ὃ συνίσταθ' ἡ ση-
μείωσις, [ὡς] τῆς κινήσεως καὶ
τοῦ πλή[ρου]ς, καὶ τῆς σημειώσε-
30[ω]ς καθ' ἣν̣ [συλ]λογιζόμεθα διότι
τ̣ῶιδε τῶι φανερῶι τόδε τἀφα-
νὲς ἀκολουθεῖ, προσπίπτοντες
τῆι διαφορᾶι τῶν προηγουμέ-
νων ἐναργημάτων πρὸς τὰ
35μὴ δῆλα, περὶ ὧν οἱ συλλογι-
σμοὶ φέρονται, τὸν κατὰ τὴν ὁ-
μοιότητα τρόπον τῆς σημει-
ώσεως ἀθετοῦσιν, ἑκάτερα φύ -
column 37P.Herc. 1065 col. 37
Sketched 1788-1798 by Gennaro Casanova
Sketched by Gennaro Casanova
Engraved by Bartolomeo Orazi

ροντες εἰς ταὐ̣τό. τῶν τε ἀδήλων
πραγμάτων ἐνίων οὕτως ἀκο-
λουθούντων τοῖς φανεροῖς ὥστε
συνπλοκὴν ἔχειν ἰδίαν, ἐπει-
5δὴ γεννήματ' ἐστὶ πάν\τα/ τῶν στοι-
χείων ἢ τῶν ἐξ ἐκείνων ἤ πως
ἄλλως συνηρτημ[έ]να, διόπερ ἀ-
νασκευάζεσ[θ]αι καταξιουμέ-
νων ἐὰν ἐκε[ῖ]να μὴ τιθῆται, κα-
10τὰ τοῦτο συ[ν]τίθεν<τ>αι τὴν τοῖς
φαινομένο[ις] τῶν ἀοράτων ἀ-
κολουθίαν· κα[ὶ] κατ' ἄλλον δὲ τ[ρ]ό-
πον ὑπαρχ[ούση]ς ἀκολουθίας,
ὥσπερ ὅ[ταν ὁ]μοιότης ἢ ἀνα-
15λο[γ]ία{ι} τ[ις τ]ο̣ῖς ὁμοίοι[ς] ἀνα-
λόγοις τ' [ἦι], [τούτων] τῶ[ν] ἀκολου-
[θιῶν -ca.?- ]ΩΝ[ -ca.?- ]ΠΝ[ -ca.?- ]ΚΑΣΥΜΩΣ
[ -ca.?- ]ΠΕ[ -ca.?- ]ΕΡ[ -ca.?- ]ΜΙ[ -ca.?- ]ΑΣΙΝ
[ -ca.?- ]Ε[ -ca.?- ἀπ]οπά[λλε]ται, καὶ
20βαρεία[ς   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] π̣[εριφέ]ρε[σθαι τ]ὰς ἀτό-
μους ἀξιο[ῦμε]ν, τ[ῶι μὴ] δύνα-
[σ]θαι τὰ μὲν παρ' ἡμῖν [το]ιαῦτα
νοεῖν τὰ δ' ὅμοια μὴ πεπονθό-
τα τοῦτο. καὶ τοτὲ μὲν ἀπὸ αἰ-
25σθητῶν ἐπ' αἰσθητὰ τῆς μετα-
βάσεως γινομένης κατὰ τὴν
ἀπαραλλαξίαν, τοτὲ δ' ἐπὶ λό-
γωι θεωρητὰ τοῖς φαινομένοις
ἀναλογοῦντα, τοιαύτης δὴ δι-
30αφορᾶς ὐπα[ρ]χούσης, παραπέμ-
πουσι τῶν ἀκολουθιῶν τὰς ἰδι-
ότητας, ὡσ[ε]ὶ παραπλησίως ἐ-
π' ἀμφοτέρων ἑπομένου τῶι
πρώτωι τοῦ δευτέρου, κἂν ἀ-
35θετῆται τὸ δεύτερον ἀναιρου-
μένου καὶ τοῦ πρώτου· διὸ καὶ
ῥηθησομένου καλῶς εἴπερ ἔ-
στιν κίνησις ἔστιν κενόν, καὶ
column 38P.Herc. 1065 col. 38
Sketched 1788-1798 by Gennaro Casanova
Sketched by Gennaro Casanova
Engraved by Bartolomeo Orazi

εἰ κενὸν ο[ὐ]κ ἔστιν οὐδὲ κίνησ[ίς]
ἐστιν, οὕτως εἴπερ οἱ παρ' ἡμῖν
ἄνθρωποι τρωτοὶ καὶ θνητοί,
καὶ οἱ πανταχῆι, καὶ εἰ μὴ πάντ' ἔ-
5χ[ο]υσιν οἷά φαμ[εν] τὰ παραλ̣[λ]ά-
γματ', οὐδ' οἱ παρ' ἡμῖν, ἐπ' ἀμ[φο]ῖν
τῆς ἀδιανοησίας ἀπ[α]ραλλάκ[του]
καθεστώσης. ἄλλως δὲ καὶ π̣λάτ-
τουσιν ἴδια καὶ πολλάκις ἀδύ-
10νατα φορῶς τῆι κατασκευῆι τῆς
δόξης, καὶ τὰ μυθικῶς ἀπε[σ]χε-
διασμένα παρ' ἐνίοις ἁρ̣π̣άζου-
σιν, κἂν συνκρούσωσιν [τούς], [ὥσ-]
περ οἴονται, τὰ μὲν π[α]ρ̣[ωθου-]
15μένους τῶν ὁμοίω̣[ν], [τοῖς δὲ]
συνκατ[α]τ[ιθ]εμένο[υς], [τὴν]
ἑαυτῶν [δό]ξαν βεβ[αιοῦν]τες.
[ὥ]στ' ἀ[νε]νκλ̣ίτω[ς τοῦ προ]δ[ή-]
λου καθ[εσ]τ[ῶ]τος, ὁ τ[οιαύτην]
20καταστ[ή]σα[ς ε]ὐθύνη[ν τῶν] ἀμ-
φισβητούντων πλε[ῖσ]τ[ον] διέσ-
τηκεν. τὰ μὲν οὖ[ν] εἰρημένα
τοῖς ἡμετέροις κατ[ὰ] το[ῦτο πλ]εῖ-
στον γεγονόσι τοιαῦτ' ἐστὶν οἷα
25προαπεθεωρήσαμεν· ἃ [δ' ἔ]νιοι
τῶν ἰατρῶν περὶ τῆς κα[τ]ὰ τὸ
ὅμοιον μεταβάσεως εἶπάν τε
καὶ κατέγραψαν ἐν τοῖς τελευ-
ταίοις τῆς διεξόδου μέρεσιν,
30ἂν εὐστομαχῶμέν τε καὶ μη-
θὲν ἡμᾶς ἀφιστῆι προυργιαίτε-
ρον, ἀποψόμεθα.
title subscriptioP.Herc. 1065 Subscriptio
Sketched 1788-1798 by Gennaro Casanova

Φιλοδήμου περὶ
ΦΑ[  ̣  ̣]Ν[  ̣  ̣  ̣]Ν ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ
fragment 1P.Herc. 1065 fr. 1
Sketched by Gennaro Casanova
Engraved by Bartolomeo Orazi

[  ̣  ̣  ̣]Α[  ̣  ̣  ̣ ἡ]
[τῶν ση]μειώσεω[ν σ]ύνθεσις [οὐ-]
[κ ἀνασ]κευῆι τοῦ εἰ τόδε το[ῦτ',]
[ἀλλὰ κατ]ελήφθη διὰ τῶν φαν-
5[τασιῶν] τῶν τὰς χρείας ἀποδι-
[δουσῶν]. ὁ δέ γε ἀπορῶν πῶς
[κριθήσε]ται [ἡ] τῆς διανοίας φαν-
[τασία συ]νθετ[έ]ον τὰς σημει-
[ώσεις οἴ]εται, ἐὰν ἐπιμαρτυ[ρῆ-]
10[ται διὰ τῆ]ς ὄψεως μήτε τοῖς πᾶ-
[σιν,] [ἃ κριτ]ήρια λέγεται τῶν ἀδή-
[λων κα]τὰ τὰς αἰσθήσεις καὶ
[προλήψεις κ]αὶ τὰς [φα]νταστικὰς
[ἐπιβολὰς τῆς διανοί]ας καὶ τ[ὰ]
15[πάθη,] [ἀντιπίπτηι].
fragment 2P.Herc. 1065 fr. 2
Sketched by Gennaro Casanova
Engraved by Bartolomeo Orazi

0[]
ΛΩΝ ἀλλ' ἀπὸ τούτων τεκμη-
ριοῦσθαι περὶ τῶν ἀφανῶν, μή-
τ' ἀπιστεῖν τοῖς δι' αὐτῶν κατὰ
τὴν ὁμοιότητα παραδεικνυ-
5μένοις, ἀλλ' οὕτω π[ισ]τεύειν
ὡς καὶ τοῖς ἀφ' ὧν ἡ [σημείωσι]ς.
τὸν αὐτὸν τρόπον [καὶ τ]ὰς γε-
νικὰς καὶ τὰς εἰδ[ικὰς] τῶν ση-
μείων παραλλα[γὰς καθ' ἕ]κα-
10στον ἀναγκαίως [ -ca.?- ]ΤΑΜΕΝΑ
καὶ γὰρ̣ [τ]ὰς γεν[ικὰς -ca.?- ]ΜΗΤΑ
ΘΗΡΕ[ -ca.?- ]
fragment 3P.Herc. 1065 fr. 3
Sketched by Gennaro Casanova
Engraved by Bartolomeo Orazi

0[δεῖ δὲ διὰ τῆς καθ' ὁμοιότητα σημειώ-]
σεως ἢ δι[ὰ τῆς ἀνα]λογίας συλ-
λογίζε[σθαι] μήτ' οὐδὲ ταύτης <  ̣  ̣  ̣>
οὔσης ἀφίστασθαι τῆς μόνης ἐκ τῶν
πραγμάτων διδομένης ἀναλο-
5γίας. ἔτι δ[ὲ τ]ὰ μὲν τοῦ εἶναί τι-
[ν' ἐ]ν τοῖς ἀ[δήλ]οις τιθώμεθα ση-
[μεῖ]α τὰ δὲ [τ]ο̣ῦ τοι̣αῦτ' εἶναι τὰ
[δ]ὲ τοῦ μ[ὴ ὑπ]άρχειν τὰ δὲ τ[οῦ]
μὴ τοιαῦ[θ' ὑ]πάρχειν· καὶ μὴ διὰ
10τῶν ἐνη[λλ]αγμένως σημαιν[όν-]
των ποι[ώμ]εθα τοὺς συλλογι-
σμούς. ὡσα[ύ]τως δὲ καὶ τὰ κατ' ἀ-
[νασκευὴν τατ]τ̣όμ̣ενα σημεῖα
[οὐκ ἐπάγομεν], [εἰ] \μὴ/ [κ]ατὰ γεννή-
15[ματα τῶν φύσει ὄντ]ων ἀδήλ[ων],
[ἐφ' ὧν ἐκ τῶν φανερῶν ποι]ούμε-
[θα τὴν σημείωσιν].
fragment 4P.Herc. 1065 fr. 4
Sketched by Gennaro Casanova
Engraved by Bartolomeo Orazi

χρησθ[ῆν]αι προαποδ[εδειγμέ-]
νοις, [ἔτι] δ' ἑξῆς π̣[ᾶσι τοῖς]
διὰ πείρας εἰλημμέν[οις ἐπι-]
λογισμοῦ σπουδαζο[μέ]ν[ου]
5μήτε χωρὶς ἐπιλογισμ[οῦ].
[κ]αὶ τοῖς δεομένοις κ[ριτηρί-]
[οις] πρὸς τὸ μήτε γ[νῶσιν]
[ἐ]πί τινων προσμένει[ν ἡ-]
[γ]εῖσθαι τῶι μὴ ἀντιμα[ρτυρῆ-]
10[σ]αι μήθ' ὡς ἄδηλα φύσ[ει νομί-]
[ζε]σθαι τὰ δι' ἐπιμαρτυ̣[ρήσε-]
[ως λαμβ]άνεσθαι δυ[νάμενα·]
[τὰ] δὲ συνεχῆ πρὸς τὸ [μή τινα]
[ν]ομίζειν ἐναργῆ διὰ [τὸ μὴ]
15[φύσει φαίνεσθ'] ἄδηλα κα[ὶ φύσει]
[τίν' ἄδηλα διὰ τὸ μὴ] ἐναργ[ῆ φαί-]
[νεσθαι].
fragment 5aP.Herc. 1065 fr. 5 a

[  ̣  ̣  ̣]ΠΑΣΙΑ[ -ca.?- ]ΤΤΟ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] δ̣ιαστέλλετα[ι -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Η ὅτι σημαίνε[ι -ca.?- ]
[δυ]νατὸν δεῖξ[αι -ca.?- ]
5[ -ca.?- ] φα̣ν̣τάσματ[α -ca.?- ]
[ἐσ]τιν καὶ τόδε τι ἐ[ν τοῖς ἀδή-]
λοις ὑπάρχει· τὸ Δ[ -ca.?- ]
Σ δυνατὸν αὐτῆι τ̣[ῆι τῆς δια-]
[ν]οίας φανταστικῆι [ἐπιβολῆι]
10[ἐ]ν̣αργὲς̣ κα[ὶ] μ[η]θὲν Ε[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] ἐνά[ρ]γημα συν̣π̣[αρακολου-]
[ -ca.?- ]ΥΣ ΤΗΣΑΙΤΕ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Ν ἄδηλον Ε[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΤΟΥΤΟ[ -ca.?- ]ΤΟ[ -ca.?- ]
15[ -ca.?- ]ΣΔ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Ο[ -ca.?- ]
fragment 5bP.Herc. 1065 fr. 5 b

[  ̣  ̣  ̣]ΝΑΛ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΟΝΚΕΙ
[ -ca.?- ]ΟΥΔΟ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΑΝΚΕ
5[ -ca.?- ] καὶ ὁ Π[ -ca.?- ]Υ
[ -ca.?- ]ΘΕΙΣ ἐνδείξε[ι]
[ -ca.?- ]ΟΝΕΛ[ -ca.?- ]ΕΙ
[ -ca.?- τῆ]ς̣ δια[νοί]ας
[ -ca.?- ]Ν καθ' ἃς
10[ -ca.?- ]ΜΕΝΟ[ -ca.?- ]ΚΑΛ
[ -ca.?- ]ΔΙΑ[ -ca.?- ]ΑΣ
fragment 6P.Herc. 1065 fr. 6
Sketched by Carlo Orazi iun.
Sketched by Francesco Biondi
Engraved by Carlo Orazi

  ̣  ̣  ̣ ὃ μν[ημονεύει] σὺν τούτωι [κ]ε[ι-]
ν̣οῦ[ντα ταῖς τ]ῆς διανοίας φαν-
τασίαι̣ς̣, [σὺν τῶι] διὰ τῶν αἰσθήσε-
ων κα[ὶ ἀ]πόντων αὐτὰς γεν-
5νᾶσθ[αι]. [ -ca.?- ]ΤΟΥ ἀπ' ε[ἰδώ]λων Π[ -ca.?- ]Ο
ΗΧΕΛ[ -ca.?- ]ΠΤΟΛΕΝ[ -ca.?- ] ἀμφ[ίβο-]
λον ε[ἶν]αι λέγων [ -ca.?- ]ΕΙ ταύ-
[τας οὐ]χ ἃς ΦΑΝ[ -ca.?- ]
ο̣ὐ[δ]ὲ̣ ἀ[πόν]των [ -ca.?- ]
10ΤΑΝ[ -ca.?- ]ΝΤΝΑ[ -ca.?- ]
δυν[ατ]ὸν εἶν[αι -ca.?- ]
οὐ δ[υν]ατόν [ -ca.?- ]
ΒΕΝ[ -ca.?- ὀ]ρθῶς [ -ca.?- ]
ΝΟΜ[ -ca.?- ]
fragment 7aP.Herc. 1065 fr. 7 a

[  ̣  ̣  ̣ τὰ]ς αἰσθή[σεις -ca.?- ]
[ -ca.?- ] τῆς διὰ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ἐπ]ιβολὰς [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ἀπ]ο[ρ]ροα[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]ΤΙΑ[ -ca.?- ]
fragment 7bP.Herc. 1065 fr. 7 b

[  ̣  ̣  ̣]ΝΗΔ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- εὑ]ρεῖν ψ[ευδεῖς -ca.?- ]
[ -ca.?- χρησί]μως δήπ[ου -ca.?- ]
[ -ca.?- ] ἢ τῆι τῶν [ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ] ὁμοιότη<ς> τι ΠΑ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ὑ]ποπίπτοντ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- χ]ρείας διατειν[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΝΤΑΟ ἐπειτ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- συ]μπάντω[ν -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]ΕΙΝ τὰς φαν[τασίας -ca.?- ]
[ -ca.?- ] ὁ πᾶν νο̣[ῶ]ν [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΙΝΑΕΙΤ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΕΑΠ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΤΑΑΙΔ[ -ca.?- ]
15[ -ca.?- ]ΤΩΝΠ[ -ca.?- ]
fragment 8P.Herc. 1065 fr. 8
Sketched by Carlo Orazi iun.
Sketched by Francesco Biondi
Engraved by Carlo Orazi

0[  ̣  ̣  ̣ τὴν τῶν θεῶν ἐπί-]
[νοια]ν δεῖν ἐπανάγειν [ἐπὶ τὰ]
[πε]ριληπτικῶς τῆι [διανοίαι γι-]
[νό]μενα κατὰ τὰς [ -ca.?- ]ΗΛ [ -ca.?- ἃ δια-]
[σα]φεῖ προφαν̣ῶ̣ς τὸ δ[αιμόνια]
5[καὶ] ἀίδια [ζῶια εἶναι -ca.?- ]
[ -ca.?- εἰ]ς τὴν ὅλη[ν -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ΤΑ[ -ca.?- ]

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.