Papyri.info

sign in

= P.Herc. 220, 1078/1080, 1669, 1693 = Trismegistos 62448 = LDAB 3621DCLP transcription: 62448 [xml]

fragment 1
διὰ τὸν παλα[ιὸν(?)]
Ἑρμιανοῦ σεαυτὸν (*) σεαυτὸν(*) (*) (*) (*) ἐξ[εταζ]   ̣  ̣  ̣
τῆς πα[ρ]ρη̣[σίας]
fragment 2
οἴκω[ι]
[τ]ὸ πείθειν πολ[λοὺς]
αὐτὴν ὀρ[γὴν]
[τῶ]ν λόγων πεί[θειν(?)]
5αὐτῆς τῶν
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ μ̣ᾶλλον προσ
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ λέ]γειν ἐπὶ φω(*)[ -ca.?- ](*)(*)
fragment 3
ὁμο[ῦ καὶ τὴν]
[οἰκο]νομίαν καὶ τ[οὺς]
  ̣  ̣  ̣ ἀριθμοὺς ἐπιστή[μην(?)]
[τῆς φι]λοσοφίας ὄντα θ(?)   ̣  ̣
5[καὶ(?) τ]ῆς διαλεκτ[ικῆς]
  ̣  ̣  ̣ μόνον τ   ̣  ̣ οκ   ̣  ̣  ̣  ̣
[τὴν ῥ]ητορικὴν ὑψο   ̣  ̣  ̣
[τὴν φι]λοσοφίαν τὰ π[άν]
[τα(?)]   ̣  ̣  ̣ [γ]ὰρ οὐκ αγωτ (*) αγωτ(*) (*) (*) (*)   ̣  ̣  ̣
10  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τῶν νεκρῶ̣[ν   ̣  ̣]
  ̣  ̣  ̣  ̣ στ ἐξ[ε]τάζειν   ̣  ̣
fragment 1
τατο   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ μ
  ̣  ̣  ̣ τας οὐχ ἧ[τ]τον δ   ̣ αι
δια   ̣  ̣  ̣  ̣ τ   ̣  ̣ η   ̣  ̣ και   ̣ θα
  ̣  ̣  ̣  ̣ διας καὶ [δι'] ἄ[λ]λων
5[πο]λλῶν προτρέψεται
μεταχειρίζε[ιν] καὶ τὸν μὴ
φιλοσοφοῦν[τα], καὶ τά-
χα λυσι[τ]ελέσ[τε]ρον τοῦ<το>
[τοῦ] ῥητορεύει[ν] πρὸς ἐπί-
10δειξ[ιν] καὶ μάλ[ι]στα τοῦ
σοφιστικῶς. [Ε̣ἰ] δὲ φιλο-
σόφω[ς], [τ]ίνα [τρό]πον
ὑπ' α[ὐτ]ῆς εὐθ[ὺς] πενίας
δυν[ήσεται] ταπ[ει̣]νοῦ-
15σθαι δ[ε̣δ]ιδα[γ̣μ̣]ένος, ὅ-
[τι ὁ] σοφ[ὸς ο]ὔτ' αι   ̣ τουκαι
τενη - ca.10 - τ̣οσου
  ̣  ̣ αφ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ και   ̣  ̣ ριειρη
  ̣ οσεα   ̣  ̣  ̣  ̣ του   ̣  ̣ τον θε
20  ̣  ̣  ̣ κα   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ υαγ̣   ̣  ̣  ̣  ̣ βον
κη̣   ̣ ω   ̣ δ' ἐν ταῖ[ς ]  ̣  ̣ σκατω-
τά[τα̣]ις τοῦ σώ[φρονο]ς τρέ-
ον[τος]  ̣  ̣  ̣εινε   ̣  ̣  ̣  ̣ νοσ υ
-ca.?-
fragment 2
- ca.10 -[ ἐπ]έγνω[κεν]
τό[π̣ου]ς ὑπὲρ τῆς ἐ[μπράκ-]
του δικαιοσύνης καὶ τ[ῆ]ς
ἄλλης [ἀρ]ετῆς ἔχων δ̣ι-
5αβεβαι[ου]μένους, ὧν
τἀνα[ν̣]τιώτατα τοῖς
πρα[γ̣μα]τοκόποις παρα-
κολου[θ̣εῖ·] οὐδὲ τὰ
δεύ[τ̣ερ]α πλουσ[ί]οις [λ̣]έ̣-
10γων [ὁ̣ μ]ηδὲ βασιλεῦσιν 11.ἐντυγ̣[χ̣]άνων μη[δὲ δή-]
μοι̣ς, ἵν̣[α] μηδὲ δι' ἀνάγ-
κην τ[ο̣ῦ]το ποῆ(*) τῶν ῥη-
τόρ̣ων̣ [ὅ]λον τὸν βίον
15θω[π̣ε̣ύ]ειν ὑπομενόν-
των. [Ἀλ]λὰ μ[ὴν] κα[ὶ τ̣]ὸ
φάσ[κειν] τοῖς εὐ[νομοῦσι]ν(?)
ἀναγκ[αί]αν [εἶναι τὴν ῥη-]
τορικὴ[ν]- ca.12 -[]
20προ-
fragment 3
10  ̣  ̣  ̣  ̣ ναπτσν σπα  ̣ [αἰ-]
σθαν[ομ]ένας [τὰς] μὲν
εζ   ̣ ρ   ̣  ̣  ̣ ειν, τὰς δ' ἀπο   ̣
  ̣ ρα   ̣ νσ̣σ̣α̣ι καὶ κελεῦσ[αι],
ἃ τοὺς νέ[ο]υς διδά[σκου-]
15σιν, ὡς καὶ τὴν [τ̣ῶ̣]ν Ἀ[θ̣η-]
ναίων, καὶ οὐκ ἀναισ[θή-]
[τω]ς μόνον ἀλλὰ καὶ [ὑ-]
[περα]ναισχύντως καὶ ἀ[π]αι-
δεύτως καὶ ἀλ[ογί]στ[ω̣ς]
20[αὐτὸ̣] ὑπὸ τῶν λεγόντων
[φλη]ναφᾶτ[α]ι υο (τὸ(?))
fragment 4
να πρὸς τὸν α   ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ οτ̣ηθος αλλ   ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ οντα ὅτι α   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ χρησεσπιλ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
5  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ κα -ca.?-
  ̣  ̣ αὐτῶν οἰκονομ[ή-]
[σ]οντες· ἂν δ' ἐπὶ τ[ὸν] δ
  ̣  ̣  ̣ μο̣ν καταγενόμ[ε-]
[νοι], κατα[γ]ελασό[μ]εθα
10[τ]ῶν κατα[γ̣]ελώντ[ων] τ[ε̣]
καὶ τῶν ὅτι κ[αὶ](?) δι' ἄλλου τὰ
τεκτονικὰ διοικούμεθα·
[π̣]ερὶ ὧν δ' ἂν ἄρχεσθα[ι]
δοκιμάσωμεν, οὐδὲ
15μυριοστοῦ αφαυ   ̣  ̣  ̣
ἀπολειπομένου(?)   ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣ οις γὰρ αγ -ca.?-
  ̣  ̣ πεικα -ca.?-
  ̣  ̣ ρακη -ca.?-
20  ̣  ̣  ̣ ται -ca.?-
  ̣  ̣  ̣ τα -ca.?-
fragment 5
10  ̣  ̣  ̣ των - ca.12 -
[ἐρ]ρωμένως προ[κρινέ-]
[σ]θω(?) τὸ ῥητορεύ[ε̣ιν τοῦ]
[φι]λοσοφεῖν, καὶ ταῦτα
[το]ῦ μὲν οὕτως σπ̣ανί[ω̣ς]
15[τοῦ] δὲ παρ' ὅλην τὴν ζ[ω̣]ι-
[ὴν] μετὰ τῆς ὠφελίας
[τ]ὰ ψυχα[γ̣ω̣γο]ῦν[τα] καὶ
  ̣ θαυμ - ca.11 - το [3 lines missing]
22τῶι νο
  ̣  ̣  ̣  ̣ φ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ νομιζε
-ca.?- μ   ̣  ̣ α καὶ δι [4 lines missing]
29  ̣  ̣ υτο φι   ̣  ̣ ουν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
30  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ινοις γίνε[σθαι ]  ̣  ̣  ̣
[φι]λοσόφοις, τὸ δ' ὑπὸ τῶν
ἀνο[ή]τ̣ων, ὃ συμβαίν[ει]
τισὶν τῶν ῥητόρων -ca.?- οὐδὲν
fragment 6
καὶ τῶν α - ca.10 -
μων εὐκολ   ̣  ̣ αι πρ[ὸς ἑ-]
κάτερον το[ιο]ύτων ((dagger)) 3 ((dagger)) 3 ητου
ὡς [ἑ̣]κάστω[ι σ]υνε ((dagger)) 3 ((dagger)) 3   ̣ την
5σιν ἀλλ' οὐδ̣[ὲ τ]οῦτ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3   ̣ δαι
λοσοφία   ̣ αλ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3 ν̣ος
θήσοντα[ι] - ca.9 - ((dagger)) 3 ((dagger)) 3 ωκρ
τῶν δυνα   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3 ν καὶ
φεν   ̣ θ̣εις ((dagger)) 3 ((dagger)) 3 μευμε
10ταῖς δὲ κα   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3 ριν πρου
μέναις εν   ̣  ̣  ̣ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3 δε πλει
τοατλνξ1α   ̣  ̣  ̣ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3 ει τον
τὸ δι' αὐτῶν   ̣ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3 ουμενα
οιτεφουκο   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3 τοις
15  ̣  ̣ ν εἰ μὴ κα   ̣  ̣  ̣  ̣ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3 ν   ̣  ̣ ε
  ̣  ̣ εσυνγ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3 η̣κ   ̣ του
κα -ca.?-
οξ -ca.?-
ὡρμημ̣ -ca.?-
20τενο̣   ̣ τ -ca.?-
  ̣ νεγρλι   ̣  ̣ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3 λαθητα   ̣  ̣  ̣  ̣
νας καὶ φ   ̣  ̣ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3 οθων λαν̣   ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣ και   ̣  ̣  ̣ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3 ν φιλοσο[φ ]  ̣  ̣
τον   ̣ ζιπ   ̣  ̣  ̣ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3 ερονητω
25γα τῶν ι   ̣  ̣  ̣  ̣ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3   ̣  ̣ καμεν
  ̣  ̣ τιν   ̣  ̣  ̣  ̣ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3 ην ἀκου
παραι   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3 ιστοσαυ
καὶ μα   ̣  ̣  ̣  ̣ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3 η̣τος πλη
καὶ πολ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3 -ca.?-
30τουτοι   ̣  ̣  ̣  ̣ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3 σκοπο̣   ̣  ̣  ̣  ̣
δὲ τῶν α   ̣  ̣  ̣ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3 ινοντ   ̣  ̣  ̣  ̣
ηδ   ̣  ̣  ̣ ων̣   ̣  ̣ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3 σ̣τουμ   ̣  ̣  ̣  ̣
λο   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3 αι χρημα   ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3 ετεθαι και
35  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3 σιν οὐδ' εν
- ca.11 - ((dagger)) 3 ((dagger)) 3 ευσιν
fragment 7
σ̣ τις χρεία̣
-ca.?- ν καὶ συνα
-ca.?- ετονετω
-ca.?- ει καὶ γερ
5 -ca.?- οντα τῶν
-ca.?- π̣ολλὰ μὲν
-ca.?- [ἀ]γαγεῖν ἐσ
-ca.?- γέ̣γ̣ονεν
-ca.?- νωσιν
10 -ca.?- αδιστασ
-ca.?- σσμευει
-ca.?- ληνειτα
-ca.?- [ἀ]λήθε[ι]αν
-ca.?- ο̣ιη̣α(ωρια(?))   ̣  ̣  ̣
15 -ca.?- [π]ολλη   ̣  ̣
-ca.?- αιοτη
-ca.?- [χ]άριν η
-ca.?- νο̣ι τὴν
-ca.?- ῥητορι
20 -ca.?- περι   ̣  ̣  ̣
-ca.?- ομολ   ̣
-ca.?- ωκα   ̣  ̣  ̣
-ca.?- ιστ   ̣  ̣  ̣ ι
-ca.?- μυ   ̣  ̣  ̣  ̣
25 -ca.?-
-ca.?- ημ[ε̣]ρει
-ca.?- ραιωδη
-ca.?- ν ὥστε
-ca.?- [κ]ατ' ἀλήθει-
30[αν -ca.?- ]
fragment 8
τω   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ων   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
φων πο   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ φευς ψυ-
χαγωγο[ῦσι]ν  ̣  ̣ κεκατ
τοὺς δὲ   ̣  ̣ α [  ̣ τ]ῶν ἡμε-
5τέρων ο̣[  ̣  ̣  ̣ πρὸς] τοῦτο
νεύσαν[τ̣α]ς. Ο[ὐ] μὴν
ἀλλὰ κα[ὶ τ]οὺ[ς] ἀλλοτρί-
ο[υς] ἀγα[θοὺς λ̣]έγουσιν. Τί
δ' αὐτοῖ̣ς [διὰ τ̣]ού[τ]ου περιγεί-
10νεται με[γα̣λ̣]εῖον ἕτε-
ρον τῶν π[ρό]τε[ρο]ν ἐκτε-
θέντων ου   ̣ ε   ̣ κ   ̣ εικ   ̣ η̣
ουσιν ἐπεὶ(?)   ̣  ̣  ̣ λλον   ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣ στων π   ̣  ̣  ̣  ̣ τουσ   ̣  ̣
15εχοστων   ̣ ταλπο   ̣  ̣  ̣  ̣
ἐν ταῖς δια[τ]ριβαῖς μὴ
καὶ μοπο[υ̣  ̣  ̣  ̣]τηθηφο
  ̣ σιται πολ   ̣  ̣ πλειτο   ̣
  ̣ ουσιν ο   ̣  ̣  ̣ ρλμα   ̣  ̣  ̣  ̣
20τοδασαλλ   ̣  ̣ ιτιγα   ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣ ειν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τῶν [πο-]
[λι]τικῶν(?)  ̣  ̣ διαλ   ̣  ̣  ̣  ̣
μεο̣ν ετ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ α   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
α   ̣  ̣ ρων -ca.?-
25σοφων τι -ca.?- ρεσ   ̣  ̣  ̣ η   ̣ ων
συνποσει -ca.?- ο   ̣  ̣ ωντως (vid. ἀποχρώντος)
τουσι   ̣  ̣ α -ca.?- ενπ
καὶ καθα -ca.?- ιφιμεσξους
<ἐ>πὶ τὸ πολ[ὺ] -ca.?- σκα   ̣  ̣  ̣  ̣ σεδ
30 -ca.?- ω̣σαιτω   ̣  ̣  ̣
-ca.?- αισει   ̣ νο   ̣  ̣  ̣
-ca.?- ενη   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ (v.24-32 non cohaerere puto.)
[  ̣  ̣ ?   ̣  ̣]
column 2
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ νασθαι   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
λοντα[ς] π̣οεῖν δι[α]τρι-
βῶν   ̣ ς ἐ[π̣]ισημ[αί]νεσ-
θα[ι  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ο̣νονο τισει
5θωι[  ̣ ἀν]τέχεσθαι τοὺς
ῥήτο[ρας] ακαραιτε   ̣  ̣  ̣  ̣
ε̣χθηι̣   ̣ νεστατου τῆς
δυνάμ[εω̣]ς ἔγλει[ψι]ς [π̣]ρο[σ-]
ήνεν[κ]ε καὶ τοῖς τυ-
10[ράν]ν̣ο̣[ις ὡ]μοίωσε τοὺς
ῥή[το̣]ρα[ς ]  ̣  ̣  ̣ α   ̣  ̣  ̣ ιτες
οιτουζ   ̣  ̣ ξιοιο ἱστ[ο-]
[ρο̣]ῦντες διατε[λ]οῦσιν
τῶν δε   ̣  ̣  ̣  ̣ εαμη   ̣ εους
15[ὅ]τ̣ι [ἐπισ]τήμας λέγοι
[τὸ̣] τῆς φ[ι]λοσοφίας χ[α-]
ρίεν εἰδ[ένα̣]ι μετρίω[ς δ̣ύ-]
[ν]ασθαι  ̣ αεοδ   ̣ κ   ̣ αλ   ̣  ̣
τὴν δὲ   ̣ εφαιτη   ̣ ι̣ι̣ τοῦ
20  ̣  ̣ οντος προσεδ[ρ]ί[α̣]ν
διαφθορὰν ὑ[π̣ά̣ρ]χε[ι]ν [τῆς]
[φ]ιλοσ[οφί]ας νο[ου]μ[ε̣ν].
  ̣  ̣ ισορ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ εργα -ca.?-
column 3
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ σκαι. Το[ῦτ̣]ο γάρ,
[ὅτι παρέ]θηκεν οὕτως
[ἔχειν], ἐστὶν ὡς πανα-
[πιστό]τατον τὸ τὸν ἔμ-
5[πειρον κα]ὶ τῶν τοιούτων
[μη]δέπ[ο̣τ]ε ἂν(?) [γ̣]ενήσε-
[σθαι κα̣λ̣]ὸν κἀγαθόν, εὐ-
[δαιμ]ονίαν δὲ δὴ μη-
[δενὶ περ]ι[π]οήσειν ἀλλὰ
10[μηδ' ἐθελ]ήσειν εἰ μὴ τὸν ἡ-
[μιμαν̣]ῆ καὶ κακοδαίμ[ο̣]ν<α>
[πάν̣]τως. Χωρὶς γὰρ τῶν
[πολλ̣]ῶν, ὧν ἔμπειρον
[αὐτ]ὸν εἶνα̣ι προσῆκεν, [εἰ π̣]ε-
15[ρί γε] τούτων μανθάνειν
[τι ὀφ]είλε[ι], [πεπαι]δευμέ-
[νον δεῖ] ἐναντίως παν-
[τὶ μ̣]ὲν νόμωι πειθαρ-
[χεῖ]ν ἐξεπιστάμενον
20[καὶ περὶ ἑ]αυτ̣ὸν κειμέ-
[ν]ους, θαι   ̣  ̣  ̣  ̣ οντας
[δ'] ο̣ὐ τοὺς π [  ̣  ̣  ̣  ̣υ̣]ς, περὶ
[ὧν ο̣]ὐδέν ἐσ[τ̣ιν αὐ]τῶι,
[μό]ν̣ον δ[ὲ πε]ι[θ̣αρχ]εῖν [ἐκ]
25[τού]του τοὺς ἀνθρώ[π]ους
[τοῖς] τε συμ[βολ]αίοις καὶ
[το]ῖς ἄλ[λοις νομίσ]μα-
[σι]ν μὴ διὰ τοὺς νόμους
[ἀ]λλὰ δ[ιὰ] τὸ τῆ(*) [πόλ]ει
30[σ]υμφέρο[ν] καὶ μηδεὶς(?)
  ̣ ταρχηινο̣μο -ca.?- (ὑπάρχειν(?)) (νόμους(?))
column 4
[εἰ ]  ̣  ̣  ̣ τῶ(*) ((dagger)) 3 ((dagger)) 3 [ν]ικήσαντι κάλλιστος
π̣εριτίθεται στέφανος
ἡ τῆς πατρίδος εὔνοια,
καὶ τὸν νικώμενον ἀ-
5ναγκαῖον εὖ πράττειν.
Κοινὰ γὰρ τὰ τῆς κοινῆς
πατρίδος ἐστὶν ἀγαθά.
Καθάπερ οὖν <ἐν> ἐκείνωι
μὲν ὡς τὸ πολὺ λει-
10φθέντος οὐ στεφανουμέ-
νου μόνον, ἐν δὲ τού-
τωι πολλάκις τῆς κοινῆς
πατρίδος ἐκπ[ίπ]τοντος
καὶ μετὰ στρέβ[λ]ης κατα-
15στρέφοντος [ἐπ̣' ὀν]είδη,
τοῦ δυνά[μ̣]εν[ο]ν πεί-
θειν, ὃ βο[ύ]λετα̣ι, διοικεῖ-
σθαι π[όλιν ἠμο]ιρηκό-
τες ἀ[γαπῶμεν ὡ̣]ς οὐ
20προσπ̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ο̣ι κα-
ταφε  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ὅτι τ   ̣ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3 τοβ - ca.9 - νην̣   ̣
column 5
τῶι   ̣  ̣ εη̣ω̣ τροφεῖ· καὶ
τῶν [μ̣]ὲν οὐδεὶς ἢ σπα-
νιώτ[α̣]τός τις ὑπὸ τῶν
μισθοφορούντων δυσ-
5νοηθ[ε̣]ὶς ἔτυχε κατα-
στροφῆς, οἱ πλεῖστοι δὲ
τῶν πολιτευσαμένων
ὑπὸ τῶν πολιτῶν ἐκ-
τραφέντες ὥσπερ βόες
10κατεκόπησαν εἰ μὴ καὶ
χεῖρον, ὅσωι τοὺς μὲν οὐ
δι' ἔχθραν ἀποκ̣τείνου-
σι μόνον, τοὺς δὲ διὰ
μῖσος ἔσχατον τοιαῦτα
15διατιθέασιν. Ἀλλὰ
μὴν καὶ περὶ τοῦ προ[ΐε-]
σθαι τοὺς μὴ ῥήτορας
συκο[φ]άνταις πότερ[ον]
ἀπ[ην]τηκότ̣   ̣ τοχρωνι̣
20οτη[τ̣]α   ̣ οσθ   ̣ ιθησιν α
[  ̣  ̣ πε]ρ̣ὶ τοῦτο ν   ̣ ιουμεν
  ̣  ̣  ̣  ̣ ι̣ν λέγε[ι πο]ῖόν ἐσ[τ̣ι]
  ̣  ̣  ̣  ̣ ν τὰ πρά[γματ]α
column 6
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ν̣αι, [ἀλλὰ τὴν ῥητο-]
ρ[ικ̣]ὴν ὥσπερ [π]ύ[ργ]ον
[π̣ε]ριβάλλεσθ[αι] τῆς οὐ-
σ[ί]ας. Πρῶτον μὲ[ν] οὖν ἐ
——
5ὰ[ν] μὴ πλουτῶμεν, οὐκ ἐ-
οίκαμεν κατὰ τὸν λόγον
προσδεήσεσθαι τῆς ῥη-
τορικῆς. Ἔπειτα δὲ πο-
λὺ βέλτιον ἀφαιρεθῆ-
10ναι τὸν πλοῦτον̣ ωμωι
πρ[οτ]εροῦντα πενίας,
εἰ μὴ δυνατὸν ἄ̣λλως
εἴη φυλάττειν αὐτόν, ἢ
καταμελετῆσαι ῥη[το-]
15ρ̣ικὴν καὶ διατελεῖν ὅ-
λον τὸ[ν] βίον ῥητορεύ-
οντ[α]. Πλὴν ὁ μὲν Κη-
φην[ί]δης <ὁ> πλούσιος οὐ
τ[οῖ]ς συκοφάνταις πρό̣σ-
20οδος μόνον ἐστὶν ἀλ[λ̣ὰ̣]
καὶ δο[ύ]λοις καὶ χαμα[ιτύ-]
παις καὶ [ἅρπα]ξι καὶ μά[ν-]
τεσιν  ̣  ̣ ταιεν̣τωιαις   ̣
μυρί[οις   ̣]δεχ   ̣  ̣  ̣  ̣ εν   ̣
25τοισ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
μεν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ αρ -ca.?-
τω   ̣ εν ποιησ -ca.?-
  ̣  ̣ ταῦτα τ' ἀντακ[όλου-]
[θ]α(?) [γέγ]ονεν ζωιζ (τ(?))(ῶ(?))(*) -ca.?-
30  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ εμφ̣ -ca.?-
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ευμεν -ca.?-
[  ̣  ̣  ̣  ̣ γ]ὰρ εὖ̣ καὶ φ -ca.?-
[  ̣  ̣  ̣  ̣ ἔ]λεγεν υσ -ca.?-
  ̣  ̣  ̣ νος α   ̣ οχρω -ca.?- (ἀποχρώντως(?))
column 7
[ ι̣ι̣α̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ λ̣]ων βέ[λ-]
τιστα π[ροσά]γουσιν καὶ
τὴν ἀδυναμίαν τοῦ φι-
λοποιεῖσ[θ]αι τοὺς πολλούς,
5ὡς ὁ τῶν πολιτευομένων
χόρος ἑκόντες εἵλοντο
καὶ διατελοῦσι χαίρον-
τες ἐπ' αὐ[τ̣]ῆι. Τὸν γὰρ βί-
ον οἷον ἀ[ν̣]θ' οἵου προέ-
10κριναν, ἐ[πεὶ τὸν αἱ]ρού-
μενον ο[ὐδ' ἔχειν ἀ̣]πο-
τελέσμα[τά φασιν; Π]ῶς
δὲ καὶ π   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ η̣ν, εἰς ὀ-
λίγους ε - ca.9 - υτο
15δεκτ - ca.11 - νκο
ὁμοίων ἦσαν   ̣  ̣  ̣  ̣ ορυ
δηως δ' οὐδ   ̣ ε   ̣  ̣  ̣ παρ
  ̣  ̣  ̣  ̣ δε   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ εν αυ
  ̣  ̣  ̣  ̣ αμ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ι̣τε
20[κατα]σκευ
-ca.?- [ο]ὐδενὸς ο
-ca.?- θου
-ca.?- εν
-ca.?- ευριας
25 -ca.?- νον τοι
-ca.?- ἡγοῦνται
-ca.?- μετὰ λό-
[γου ὑπὸ τῶν τρα]γωιδῶν
-ca.?- ψυχα-
30[γωγούμενοι οἱ] κακοδαί-
[μονες  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] καὶ δια
-ca.?- οντες ει
-ca.?- αυτὸ κεν
-ca.?- νταν δ' ἅ
column 8
πάντες ἢ [π̣λεῖστοι]. Ἐὰν
——
δ' ἀποτύχωσ[ιν], οὐκ ἀ-
γανακτοῦσιν, εἰ καθά-
περ ποιμένος πρόβα-
5τα καὶ βουκόλου βόες
οὕτως ἄφρονες φαύλωι
μᾶλλον προσέσχον, ἀλ-
λὰ τοῖς ὀλίγοις ἀρέσκον-
τα λέγειν αἱροῦνται τά
10τε ἄλλα καὶ τὰ περὶ τῆς
τῶν πολλῶν δια[θέ]σε-
ως, ἔργωι δ' ἀμῦ[μο]ν̣
πλεῖστον ἀποδι[δόα]σιν
οὐδὲ δουλεύο[ν]τ̣ες ἀ-
15θρόοις αὑτοῖς ἑνὸς ἑκάσ-
του βουλεύονται κυρ[ι-]
εύειν. Οὐδ[ὲ̣]ν γὰρ ὧν ἐ[π̣ι-]
θυμοῦσιν παρὰ [τούτω̣ν̣]
ἐκπορίζεσ[θα]ι ἀ[ξιο]ῦ-
20σιν οὔτ' ἐν τῶ[ι βίωι οὔτε]
μετὰ τὴν τ[ε̣λευτήν]. [Ἀλλὰ]
——
[μὴ]ν καὶ τῶν̣ [φ]ιλοσ[ό]φ[ω̣ν]
τοὺς ζηλοῦντας μὲν τ[ὰ]
παρ' αὑτῶν, προσποιου-
25μένους δὲ ἐν μηδενὶ
διεξάγειν καὶ φωρω-
μένους, ὅτι πολλὰ πρὸς
αὑτοὺς καλλω[π̣ί]ζον-
ται, καταφρονοῦσι μέν,
30ἧττον δὲ τῶν ῥητόρων
ἡγοῦνται τα[λ]αιπώρους,
ὅτι τῶν ἀπο[τ]ελεσμά-
τ[ω̣]ν γε τ[ῶ̣ν ἐκ]είνοις
[προκειμένων πο]λ̣λ̣οὶ
column 9
[τ̣υ̣γχάν̣ο̣υ̣]σιν. [Οὐ μὴν ἀλλὰ]
——
νῦν καὶ τοῦτ' ἔδο̣ξ̣ε κ[α-]
ταριθμεῖν ἐν τοῖς ἐγκ[ω-]
μίοις τῆς ῥητορικῆς τὸ
5πελ̣αγίζειν ἐν τοῖς λό-
γοις, τοὺς δὲ βρ[αχ]εῖς ἀ-
ποδ̣οκιμάζειν καθά-
πε[ρ] τὰ [π]λοιάρια τὰ μὴ
δυ[ν]ά̣μ[ε]να τῆς γῆς ἀ-
10πα[ίρε]ιν ὡς οὐθὲν δια-
πρα[τ]τομένους λαμπρόν.
Εἰ μ[ὲ]ν τὸ πελαγίζει[ν]
ταὐτὸ λαμβάνουσι τῶι
μακροὺς διέρχεσθαι
15λό[γο̣]υς καὶ διὰ παντ[ὸς]
οὕ[τ]ω̣ς ἵστασθαι, μανικόν
τί [φ]ασιν ἐπιτηδεύειν
τὴ[ν ῥη]τορικήν, εἰ μὴ
κα[ὶ χε̣]ῖ[ρον](?) τῶν διὰ τὸ
20π   ̣  ̣  ̣ α   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ α   ̣  ̣  ̣ τος ((dagger)) 3 ((dagger)) 3 το̣ [3 lines missing]
24[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ πελαγίζ]ειν
25[καλοῦντες αὑ]τοῖς μό-
νοι[ς] τοῦτ' ἀ[ποδ]ιδόα-
[σι]ν, οὐδ' οὕτω σωφρο-
[νοῦ]σι. Καὶ γὰρ οἱ φιλόσο-
φοι [το]ῦτον [ἵ]σταντα[ι̣ τ̣]ὸν
30τρό[π̣]ον, εἰ μὴ καὶ τῶ[ν̣]
ἄλ[λων] οἱ φρέ[ν̣α]ς ἔχον-
τε[ς]. [Ε]ἰ μέντοι παραψη
——
λαφ[ῶσ]ι διὰ τοῦ [π̣]ε̣λα-
γί[ζ̣]ε[ιν πλ]α[ν]ᾶ[ι̣ τ̣οὺς ῥ̣]ή[τορας]
column 10
Εἰ δὲ [τό τινα δεόμενα]
λόγου πλ[είνο]ς ἐφαρ-
μόττον[θ̣' ὑφηγ]εῖσθαι
πελαγίζει[ν̣ κα̣]λοῦν-
5τες αὑτοῖς μόνοις τοῦ-
τ' ἀποδιδόασιν, οὐδ' οὕ-
τω σωφρονοῦσι. Καὶ γὰρ
——
οἱ φιλόσοφοι τοῦτον ἵσ-
τανται τὸν τρόπον, εἰ μὴ
10καὶ τῶν ἄ[λλ̣]ων οἱ φρένα[ς]
ἔχοντε[ς]. [Εἰ μ]έντοι π[α-]
——
ραψηλαφ[ῶσι] διὰ το[ῦ̣]
πε[λ̣αγ]ί[ζειν], [πλ]ανᾶι τοὺ[ς]
ῥή[τορ]ας ἐ[ν τοῖ]ς λόγοις
15τ[ὸ̣ περ]ὶ μ[εγ]άλων πρα-
γ[μάτ]ων ποιεῖσθαι τοὺς
λόγους. Τὸ δ' ἀποδοκιμά-
ζε[ιν] τοὺς βραχεῖς ταὐτὸ
τῶ[ι το]ὺς περὶ μικρῶν καὶ
20τῶ[ν τ]υχ[όν]των   ̣  ̣  ̣  ̣ αρε̣
φα - ca.13 - υθε   ̣ [4 lines missing]
26δη ενω   ̣  ̣
[ερ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ Διόπ̣]ερ ἐοίκ[α-]
σι [παρὰ τῶν] φιλοσόφ[ω̣ν]
[ἐ̣πάγεσθαι το]ὺς δι' [ἐ-]
30[ρ]ω[τήσεως κ]αὶ ἀ[π̣ο-]
κρίσ[εως λόγους]. [Ὡ]ς θαῦ[μα]
δὲ σεμ[νύν]ουσιν, οὗ [τὸ]
γένος ἀ[πο]δοκιμ[ά-]
ζουσι, τοὺς δι' ἐρωτ[ή-]
35[σ̣εως] κ[α̣ὶ δ̣ι̣' ἀποκρ]ίσε[ως]
column 11
  ̣ υ̣μένου καὶ [τ]ο̣ῖς μετρί-
ο[ι]ς εἰσί. Καὶ γὰρ ἐν τῶι βί-
ωι πολλάκις οὐχ οἷον
ἐν τοῖς κατὰ φιλοσοφί-
5αν καὶ παιδείαν λόγοις
ἀναγκαῖον ἐρωτᾶν γί-
νεται καὶ πρὸς τὰς ἀπο-
κρίσεις ἀπαντᾶν̣. Ὁ δὲ
——
συνζητητικ[ὸ̣ς] τρόπος
10καὶ τὰ πολλὰ τ[ο̣]ῦ τοιού-
του προσδεῖτ[α]ι χαρα-
κτῆρος. Ἀλ̣λ̣' [ο̣ὗτος μὲν]
παρὰ τοῖς ῥή[τ̣ορσιν ἐ]ν-
κρίνετ[α̣ι ὁ̣] τρ[όπ]ος οὐ-
15κ ἐν τοῖς δικαστηρίοις
μόνον ἀλλὰ κ[ἀ]ν ταῖς ἐκ-
κλησίαις. Ἔνι[οι δ̣'] αὐτῶν
κα   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ θα φασιν ἐν δι-
α- ca.15 -
20- ca.14 - ονοι   ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣ π̣του   ̣  ̣  ̣ σιου λέγειν
[οὐ πρ]οσ[τ̣]άτην ὡς τῶν με-
τοίκων, ἀλλ' εἰ μὲν ἀστεῖ-
ος εἴη, φίλον, εἰ δ' ἥττων
25ἢ κατὰ τὸν τοιοῦτον, πρό-
κυνα. Διόπερ οὐδ' ἄν τι[ς]
——
εἴπαι τὸν οὕτω πλού[σ̣ι-]
ον οὐκ ἔχειν κ   ̣  ̣ νγ̣   ̣  ̣  ̣,
εἰ καὶ [μ]ὴ ῥητ[ορεύ̣οι], [ἀλ-]
30λὰ πολὺ βέ[λ̣τιον]. Οὐ δεῖ
——
[δ̣'] ὠχυ[ρ]ῶσθαι περιφρά-
γμασιν, ἀλλὰ [ἐ̣λευθ]ε-
ροῖ σε λύτρων λ[ο]γ̣ογρα̣-
φικῶν ουδου -ca.?-
column 12
ως αμ   ̣  ̣  ̣
[Τ̣]οίγαρ ἀμ[φ]οτέρων ἔσ-
τιν ὅ̣τε χρησιμευόν-
των [θ]ἄτερον παραλεί-
5πουσιν. Οἱ δὲ καὶ τὸν δι'
——
ἐρωτήσεως καὶ ἀπο-
κρίσεως λόγον τοὺς ῥή-
τορας ἄκρως μεταχει-
ρίζεσθαι λέγοντες οὔ-
10τ' ἴδιον αὐτῶν ὄντα
τὸν τρόπον ἀποδείξου-
σιν οὔτε τέχνας ὑπὲρ
αὐτοῦ καταβεβλημέ-
[ν]α̣ς αὐτοῖς ἀλλὰ τοῖς
15φιλοσόφοις, οὔτ' [ἐ̣ν] ταῖς
κοινολογίαις τοὺς νῦν
ο[ὐ]δ' ἐν ταῖς [συν]τάξεσιν
τοὺς παλα[ιοὺ]ς ἐν τῶι
[γέν̣]ει δια[π̣ρέπ̣]οντ[ας οὕ-]
20[τω]ς̣ ὥσπερ ο[ἱ] φιλ[όσο-]
[φοι]. [Τ̣]ὰ πολ[λ]ὰ δὲ κ[αὶ οἱ]
[διαφέρ]οντε[ς π]αιδεί[αι] δ[ι-]
[αλεγ]όμεν[ο]ι φα[ίνονται(?)]
[  ̣  ̣  ̣  ̣ τῆ]ι τοια̣ύτη(*)   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
25λ̣σ̣ι̣ι̣α   ̣ ατε καὶ τ[ῆς φιλοσ-]
οφίας αὐτῶ[ν̣], ἣν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣ μωσιν συνδεγ   ̣  ̣ μειν
[ὑπ̣]άρχουσα[ν̣ τ]ὸ [μὲ]ν δοι
  ̣ τοὺς γεωμέτρας
30[τὸ] δὲ καὶ τοὺ[ς φι]λο[σό]φους
[κα̣ὶ̣] μάλ̣ι̣στα [τοὺς ὁμ]οί-
ο̣υς ὁμοίως δσπα   ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣ ιστων δενδερ   ̣ ικαι
  ̣  ̣  ̣ σενωτι   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ταμεν ((dagger)) 3 ((dagger)) 3   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ισκια -ca.?-
column 13
θεωρή̣[μα]τ' αὐτὸν ἐκ[λ̣ύ-]
οντα τῆς ἀνθρωπίνης
διαίτης ἐπὶ τὴν ὁδὸν
τοῦ βίου τὴν φέρουσαν
5ὄντως εἰς πόλιν καὶ ἀγο-
ράν, ὅπου πάντ' ἐστι τὰ
πρὸς τὸ ζῆν, ἐπανάγειν,
ἣν αὐτοὶ [π̣]ορεύονται. Κα
——
ταγελάστως μὲν τὴν
10γεωμετρίαν ἡδονῆς
καὶ κόσμου παρασκευ-
αστικὴν εἶναι λέγου-
σιν. Οὐ μὴν ἡμεῖς γε πάν-
τα τὸν βίον εἰς τα[ύ]την
15κατατίθεσθαι λ[έ̣γο]με[ν].
Πῶς δ' οὐδὲ βα[ιὸν] αὐ-
τοῦ φιλοσοφία [ἕ̣ξει μ̣]έ-
ρος αὐτὴ(ν) οὐδ[ὲ λη]θάρ-
γωι στοκεθεσ - ca.9 -
20  ̣  ̣ πώποτε φ̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣ ουσιν̣ δὲ τ[ὴ̣ν φιλ]οσ[ο-]
[φί]αν τ   ̣ υσι   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐ-
[φαρ]μ[ό]ττ[ο̣]ντες η   ̣ υς
  ̣  ̣ λυλ   ̣ τι   ̣  ̣  ̣  ̣ ν τ[ῶν] π[ε-]
25ρὶ ἠθῶν [κ]αὶ βίων κἀιπ[ὶ]
[τ̣]ὰς αἱρέσεις καὶ φυγὰς
διατεινόντων ἀνασ̣τρέ-
φεται, δι' ὧν καὶ τὰ κατὰ
τὴν πόλιν καὶ τὴν ἀγο-
30ρὰν ὀρθότατα πάν[τω̣]ν
ἔστιν οἰκονομεῖν. Οἱ
——
δὲ σοφισταὶ καὶ λελήθα-
σιν εἰκόνας ἑαυτῶν πα-
ρατ[ιθέν̣]τες. Αἱ γὰρ τού-
35τ[ων δι]ατριβα[ὶ   ̣]ν̣ο   ̣
column 14
εἰς πόλιν δ̣[ὲ κ]αὶ εἰς ἀ[γ̣ο-]
ρὰν οὐκ εἰσίασιν οὐδὲ τὸν
βίον ὅλως ὠφελοῦσιν.
——
Ὥστ' εἰκότως οὐδ' ἀντι-
5στρέφουσί τινες, ὃ λέ-
γουσιν, ἀλλὰ τὴν ῥητο-
ρικὴν καὶ τὴν σοφιστι-
κὴν καὶ τὴν πολιτικ[ὴν]
οὐδ' ἐκ παρόδου κελεύ-
10ουσιν προσίεσθαι, τὴν
μέν, ὅτι ματαία, τὴν
δ', ὅτι ταραχωδεστάτη
τῶν ἁπάντων. Καὶ τὰ
συνεχῆ δὲ τούτοις εἴτε
15περὶ τῶν διαλεκτικ[ῶ]ν
ἐλέ[γ̣]ετο, πρὸς ἡμᾶς [οὐ-]
κ ἦν, εἴτε περὶ ἡμ[ῶν],
ἐφληναφᾶτο, διότ̣ι [φ]ασ-
κόντων ἀκριβεῖς [ποιεῖ-]
20σθ[α]ι λόγ[ου̣]ς, οἵου[ς ο̣ὐ]κ ἂ[ν]
οἱ ῥήτορ[ε]ς δύνα[ιντ' ἀντεπ-]
[άγε]ιν ἅ̣[τε] καὶ διὰ τῶν
[εἰκ]ότ[ων] τοὺς λόγου[ς] συν-
[τιθ]έντ[ε̣ς], δια[τελοῦ]σι
25[λ]έγοντες, ὡς καὶ τῶν
[ἀ]ραχνίων ἀκριβέστε-
ρον ὑφασμένων ἤπερ
τῶν ἱματίων οὐκ ἐκεῖ-
να κρείττω -ca.?- χρώμεθα
30γὰρ τούτοις -ca.?- οὕτω καὶ τὴν
τῶν φιλοσόφων ἀκρί-
βειαν ἄρχηστον εἰς τὸν
βίον εἶναι διὰ τὸ μηδέ-
πως β[ουλ̣]ευομένο[υ̣ς]
35καὶ τ[ὸ εὔκαι]ρ̣ον αἱρ̣[ο]υ-
[μένους τοῖς συλλογισ]
column 15
[μ̣ο]ῖς ἀλλὰ το[ῖς εἰκ]ό[σι]
χρῆσθαι καὶ τ[ο]ῖς εὐλό-
γοις. Ὥστ' εἰ χρώμεθ' [α̣ὐ̣-]
——
τοῖς, μηδέποτ' ἂν δύνα-
5σθαι ταὐτὰ ποιεῖσ[θ̣α]ι. [Κα̣ὶ̣]
γὰρ οὐδὲ διαμένει[ν]
τὸ δόξαν ποτὲ συμφέ-
ρον· ὅθεν οὐδ' ἐνδεχό-
μενον εἶναι ἕν, ὃ ἂν ἀ[πίη](*)
10συνοίσει, καταλείπειν
εἰκάζειν στοχαζόμε-
νον τοῖς εὐλόγοις. [Ἐρεῖ]ν
——
γὰρ σὺν νῶι πρὸς τοὺ[ς ῥή-]
τορας ἁπάντων τῶν [φι-]
15λοσόφ̣ων οὐδεὶς ἔμ̣[ελ-]
λε, δι[ό̣τ]ι περὶ τῶ[ν̣ στο-]
χασμ[ῶ̣]ι θηρευομέ[ν̣ων]
τοῖς [εἰκ̣]όσιν καὶ το[ῖς]
εὐλ[όγοις φω]ρ[ῶ̣]νται [βου-]
20λευ[όμενοι] καὶ κρί[νον-]
τες  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τια τ   ̣  ̣  ̣
α   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ χρη̣, ὃν τρό[πον]
καὶ   ̣  ̣  ̣ ἐπι[σ]τημ̣   ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ο̣ὔ̣τε π   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
25σ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ μαθεῖν   ̣  ̣  ̣
λε   ̣  ̣ ηο̣   ̣  ̣ ν. Καὶ κα[τὰ(?)]
——
λόγον γ' ὅτι παρὰ τ[ὴ]ν αἰ-
τίαν [τ̣]αύτην ὑ̣πέ[λαβον]
ἀναγκαστικοὺς [ε̣ἶνα]ι
30καὶ δ[ὴ] ὑπο[κ]εῖσθαι λό-
[γ̣]ου[ς], οὐ τοιούτους ἀ[λ-]
λ' εἰ[κ]οβολοῦντας συν-
είρουσιν, ὥστε καὶ βου-
λεύ[ο̣ν̣]τα[ι κ]αὶ κρίνουσιν
35οὐκ ὀ̣[ρθῶς ὑπ̣]ὲρ τῶν συμ-
φερ[ό̣ντων καὶ] πρὸς τού ((dagger)) 3 ((dagger)) 3 [τοις(?)]
column 16
[τοῖς εἰκόσι] ((dagger)) 3 ((dagger)) 3 [κατ̣]ὰ λό[γ̣]ον [καὶ το]ῖς εὐ-
λόγοις χρῶνται, πολ-
λάκις δὲ τοῖς ἧ[τ]τον εἰ-
κόσιν ἀντὶ τῶν μᾶλλον,
5ἀεὶ δ' ὀλίγα πλειόνων
ὄντων, καὶ πλατέως ἀλ-
λ' οὐκ ἀκριβῶς οὐδὲ πε-
ριωδευμένως, ἅτε
μέθοδον οὐδὲ περὶ
10τούτων ἔχοντες ἀλλὰ
παρατετηρηκότες μό-
νον, ταχὺ δὲ καὶ τὰ πα-
ρατετηρημένα προϊέ-
μενοι διὰ τὰς καὶ τῶν
15Εὐρί[π̣]ων ὀξυτέρας τοῦ
[π̣]λή[θ]ους μεταβολάς. Ἀλ-
[λ]ὰ̣ μ[ὴ̣]ν οὐδ' αὐτοί γε δο-
κιμάζουσιν οἱ δικαί-
ως ὀνομα[ζ]όμενοι φι-
20[λόσοφ]οι δ[ιὰ π]αντ[ὸ]ς
καὶ [περ]ὶ π[άν]των ἀ[ν]α[γ-]
κα[στικ̣]οῖς [χρῆσ]θαι [λό-]
[γο]ις, [ἀ]λλὰ   ̣  ̣  ̣  ̣ ων   ̣  ̣  ̣  ̣ [1 line missing]
25  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ προυσ   ̣  ̣ δειαν
  ̣ α τὰ̣ [ἐν] τῶι βίωι νομι-
[ζόμενα], [ὑ]πὲρ [ὧν β]ου-
λε[υόμε]θα καὶ κ[ρί]νο-
με[ν εἰκ]όσιν μω̣   ̣  ̣ ανε
30γο   ̣  ̣  ̣ αλλωνα̣  ̣ [ἀν]α[γ̣]κασ-
[τ̣]ι[κ̣οῖς θ]εωρο[ῦμεν λόγοις],
ὥσ[περ] εὐθέως αὐτοῦ
[τ]οῦ δ[ιοικ]εῖν(?) πόλι[ν   ̣  ̣]ι
  ̣  ̣ νι̣   ̣ ιρι   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ νον
35  ̣  ̣ τα - ca.10 - ου
column 17
[  ̣  ̣ο̣ π̣]άλιν τ' οὔπ[οτ]έ τι
- νι φευκτὸν εἶνα[ι] πλοῦ-
τον ἢ γάμον ἁπλῶς [ἢ̣]
τοιοῦτον καὶ πολλὰ
5τούτοις ὅμοια. Τὸ δὲ δὴ
δίκαιον κα[ὶ μ̣]ὴ δίκαιον,
καὶ διότι τὸ μὲν ἀεὶ συμ-
φέρει, τὸ δ' οὐδέποτε,
πάντως ἀναγκαστι-
10κοῖς θεωρεῖται καὶ κρί-
νεται λόγοις. Ὁ δ' εἰκα-
σίαν τοῖς οὕτως ἑσ[τ]η-
κόσιν προσφέρων ὑπερ-
βολὴν ἠλιθιότητος
15οὐκ ἀπολέλοιπεν. Ὧν
ο[ὕ]τως ἐχόντων ἐξύ-
θ̣[λ̣]ηται τὰ περὶ τῶν ἀρα-
χνίων καὶ τῶν τρυ[τ̣]α-
[ν̣]ῶν καὶ [π̣]ριό[ν]ων ο̣   ̣  ̣  ̣
20  ̣  ̣  ̣ κέγχρους καὶ τα   ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣ α   ̣ ε   ̣ τωσι καὶ δ   ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣ σι. Τ[ο]ιοῦτον γὰρ ο   ̣ ε
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ον ἀλ[η̣]θ̣ινῶι
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ων ἐ[π̣ιδ]είξει
25  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ εντο   ̣  ̣  ̣ τους
[προ]σεκτικῶ[ς ο]ὐδ[ὲ τὰ]
[πλε]ῖστα σοφιστικῶ[ς]
[π̣επ̣]λεγμένα λση̣αρ
σε   ̣  ̣ ρει. Τῶν δὲ ῥητό-
30ρ[ω̣ν] ἡ τέχνη πρὸς οὐδὲν
ἐπιδείκνθται [τ̣ῶ]ν εἰ̣ς̣
μακάριον βίον ἀνη-
κόντων χρησιμεύου-
σα̣. Διόπερ ο[ὐ̣δὲ] το[ύ]των(?)
35ζεκτονω   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ισι
column 18
ι   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ι καὶ τά[χα παχέως]
περὶ τῶν μεγαλείων
δοξάζειν κρεῖττον ἢ πε-
ρὶ τῶν μικρῶν καὶ μηδε-
5νὸς ἀξίων ἀκριβῶς. Πρόσ -
——
εστιν δ' ἴσως αὐτῆι τὸ
καὶ καθ' ὁλοσχέρειαν πε-
ρὶ τῶν μηδενὸς ἀξίων
διαλέγεσθαι. Κατὰ λό -
——
10γον τοίνυν πίτυλός ἐσ-
τιν ὁ προστιθέμενος,
ὅτι τοῖς πράγμασιν αὐ-
τοῖς, ἐὰν ἀναιδευώμε-
θα, διελέγξουσιν ἡ-
15μᾶς οὐδενὸς ἀνεξο-
μένου τῶν φασκόντων
τὸν λέγοντ' ὀμνύειν τοὺς
θεοὺς πεποιηκέναι
[τ]οῦτο, οὓ[ς] ὀμνύειν λέ-
20[γει  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ς ὀμνύο̣   ̣  ̣  ̣ ελ   ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣ νια   ̣  ̣  ̣ ο̣ους [ο]ὕτως
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τος μηδέ[π̣]ως ρε
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ιτων τὸν ε̣ιρι   ̣
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐ]κκλησι[α]ζο   ̣ νσ̣
25  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τοιωσιν̣αση
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐγ]ίγνωσ[κ]ε σθ̣   ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ καὶ καλῶς συνε-
[βού]λευεν ὡς οὐχὶ τ̣   ̣
  ̣  ̣  ̣ τατην εξα   ̣ νασ   ̣  ̣
30[  ̣  ̣  ̣  ̣ ε]ὐθὺς εισο   ̣  ̣ τα   ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣ νος ἐπαιδε[ύο]μεν(?)
  ̣  ̣  ̣ καθάπερ οὔτε τα
  ̣  ̣  ̣ εραις ἔστ[ι] θηρεύ-
[ειν θ̣]ύννον οὔ[τε τ]οῖς τού-
35[του] δικτύοις ἀ[φύ]ας, οὕ-
[τως] οὐδὲ τὰς τ[ῶν ῥητ̣]ό[ρων(?)]
column 19
π̣ερα̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
τε τὰ πρὸς τὰς πράξ̣εις ἐν
ταῖς ἐρωτήσεσιν, καὶ τὸ
πρὸς τὸν θαυμάζοντα,
5πῶς ἐν μὲν τοῖς σκοτει-
νοῖς καὶ δυσκόλοις δύναν-
ται διαβλέπειν, τὰ δ' ἐμ
μέσωι μὴ δύνασθαι, τὰ
γινόμενα περὶ τὰ[ς]
10γλαῦκας τιθέναι. Τὴ[ν]
——
γὰρ τοιαύτην ἀκαιρίαν,
οἵαν ἐπὶ τῶν ὅρκων καὶ
τῶν συμβουλιῶν εἰρ[ή-]
κασιν οὐχ ὅτι φιλόσο-
15φος ἀλλ' οὐδὲ τὸν ἐν[χ]υ-
[δ]αῖον νοῦν ἔχων [μ̣]α[ν̣-]
τεύσαιτ' ἂν εικ   ̣  ̣ πε   ̣  ̣ ε
ν   ̣ αιασαν - ca.13 -
προσφερο   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ μ   ̣  ̣  ̣  ̣
20δ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ υτ - ca.9 -
μο   ̣  ̣  ̣ σο - ca.11 -
τα   ̣  ̣ ο̣α αιαι   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
——
σερα   ̣ καὶ τὰ δί[κτυα τῶν]
θύνν[ων   ̣] την   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
25παλινλογεῖται πα   ̣  ̣  ̣  ̣
κότ[ω̣]ν τ[ὸ μ̣]ήτε τὰ λεπτό-
τερα [τῶ]ν πρὸς τὸν βίον
εἶναι τὰ τῶν φιλοσόφων
μήτε τὰ σύμμετρα [πρ]ὸς [α]ὐ-
30τὸν [τὰ̣ τ̣]ῶν ῥητόρων, ὥσ-
τε τὰ πολ[ιτικ]ῶν εἶναι
καθάπερ ἑκάτερον ἐπι-
δεδειχο̣τας τὸ ταῖς
γλαυξὶν ἡμᾶς π[α̣ρ̣]εικά-
35ζειν. Καὶ τὰ συν[εχ]ῆ̣ δὲ
——
το̣ύ̣τ[οι]ς περὶ τ{οῦ} {τινα} {φύ}-
σει μὲν αἰσχρὰ καὶ ἄδι
column 20
[κα δοκεῖν εἶ]ναι, [ὅμως δ']
ἄδικα παρὰ τὰ δοξα-
ζόμενα πρὸς τῶν πολ-
λῶν οὐκ εἶναι, τοὺς δ' ὑ-
5πολαμβάνοντας [ὡ̣]μοι-
ῶσθαι τοῖς καταφρο-
νοῦσι τῶν νομισμάτων,
οἷς χρώμεθα, ζητοῦσι
δ' ἕτερα, κἂν ἐξῆι δ' ἄλ-
10λα κατανοῆσαι, τὴν ζή-
τησιν αὐτῶν (οὐδὲν) ἄ-
χρηστον εἶναι. Χρήσα-
σθαι γὰρ οὐχ οἷόν τε τοῖς
εὑρεθεῖσι διὰ τὸ μήτε
15τὰς πόλεις ἂν παραδέ-
ξασθαι μήτ' ἂν α[ὐ̣]τοὺς σώζεσθα[ι]
16aπαρὰ ταῦτά τι
πράττοντας. Ὑπὸ δὲ
τῆς ῥητορικ̣[ῆς] οὐδε-
[τ]έραι, ὥσ[π̣ερ δοκεῖ], ἀλ-
20λ[ὰ τοῦ]τον [ἡμεῖς τὸν τρό-]
πο̣[ν οὔτε μάλιστά φα]με[ν]
ζη[τ̣]ε[ῖσθαι κ]αὶ παρα[δί-]
δοσθαί τ[ισιν ο]ὔθ' ὑ[πὸ]
μόνης τὴν [πολι]τι[κήν].
——
25Τὰ μὲν γὰ[ρ δίκαια̣ καὶ]
ἀγαθὰ κα[ὶ καλ]ὰ ταὐ[τὰ]
τοῖς ὑπὸ τῶν πολλ̣ῶ[ν]
νοουμένοις [ε]ἶναί [φα-]
σιν [ο̣ἱ] καθ' ἡμᾶς φιλο̣[σο-]
30φοῦν̣[τ̣ε̣]ς αὐτῶι μόνον
παρα̣[λλά]ττοντες ἐκε[ί-]
νων [τ̣ῶι μ̣]ὴ παθητικῶς
μόνον ἀλλ' [ἐ]πιλογ[ι]σ-
τικῶς αὐτὰ κατανο-
35εῖν καὶ μὴ πολλάκις αὐ-
τῶν λήθην λαμ[βά]νειν,
column 21
0{ἀλλὰ} {παραμετρεῖν} {ἀεὶ}
[πρὸς τὰ ἀδ]ι̣άφορα̣ [τὰ τ̣]ὴν
τῶν πρώτων ἀγαθῶν
ἐπέχοντα χώραν. Τὰ
——
δὲ ποιητικὰ τῶν τε-
5λῶν οὐ ταὐτὰ τοῖς πολ-
λοῖς εἶναι δοξάζουσιν
οἷον ἀρχὰς καὶ πολιτεί-
ας καὶ καταστροφὰς ἐ-
θνῶν καὶ πᾶν, εἴ τι τού-
10τοις ὅμοιόν ἐστιν. Πα -
——
ραπλησίως δὲ καὶ τὰ
νοούμενα κατὰ τὰς
βλεπομένας προλή-
ψεις ὑπ' αὐτῶν καὶ δίκαι-
15α καὶ καλὰ τίθεμεν εἶ-
[ν̣]αι, περὶ δὲ τῶν εἰς τὰς
[προλ]ήψε[ι]ς ἐναρμοτ-
[τόντων] π̣αραλλά[τ]τομεν
[ἤδη τ̣]ῆς τῶν [ὄ̣χλω̣]ν
20[δόξης   ̣  ̣  ̣  ̣]ερ   ̣  ̣  ̣  ̣ ιω
πι[θα]ν̣ὴν (?)
-ca.?- υα   ̣ ης   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
-ca.?- ωι̣   ̣ ονο̣   ̣  ̣  ̣  ̣
-ca.?- αντ̣οδ   ̣  ̣  ̣  ̣
25  ̣  ̣  ̣ νων   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ αζ   ̣  ̣ συμ
  ̣  ̣ ου   ̣  ̣  ̣  ̣ δε   ̣  ̣ στ   ̣ αυτοι
ναι [ἀλ]λήλους ο̣νε
τη   ̣  ̣  ̣  ̣ ποιητικῶν καὶ
τ[ο̣ύτοις] τ̣ὸ δίκαιον καὶ
30καλὸν ἐναρμόττοντ[ε̣ς].
Καὶ γὰρ βίους [συ]ν[ί]στα[ν-]
τα<ι> μαχομένους ἀ[λ-]
λήλο[ι]ς καὶ [π̣]ράξ̣εις δια-
φερούσας, ἀλλ' οὐ[θ̣]ὲν ἧτ-
35τον ἐν ταὐτῶ[ι στρέ]φ̣ον ((dagger)) 3 ((dagger)) 3 ται
column 22
0{οὐ} {μόνον} {τῶν} {φιλοσόφων} {τινὲς}
[τ̣]ἀ[γ̣]αθὰ καὶ τ[ὰ] κακὰ
καὶ τὰ δίκαια καὶ ἄδι-
κα καὶ τὰ κα[λ̣]ὰ καὶ τἀισ-
χρὰ νομίζουσιν ἕτερα
5τῶν τοῖς πολλο[ῖ]ς δοκούν-
των ἀλλὰ καὶ τὸ πᾶν γένος
τῶν πολιτικῶν. Οὐδὲν
γὰρ ἕτερον ἐν ταῖς προ-
στασίαις αὐτῶν ἐοίκα-
10σιν ποιεῖν ἢ τ[ὰς] ὑπο-
λήψεις αὐτῶν μεθιστά-
νειν, εἰς ἃς ἔχουσιν αὐ-
τοὶ περὶ ἀγαθῶν καὶ κα-
κῶν καὶ δικαί[ω̣ν̣] καὶ [ἀ̣-]
15δίκων καὶ κοινότ[ε̣ρον]
εἰπ̣εῖν συμφερόν[των]
κα[ὶ] ἀσ[υμ]φόρων. Ἔχ[ο̣υσ]ιν
δὲ οὐ[χ ὑπ̣]ὲρ τῶν π̣   ̣  ̣ η
τε̣ι   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ων σ   ̣  ̣  ̣  ̣ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3 σο [7 lines missing]
27- ca.9 - τατους η̣   ̣  ̣  ̣
- ca.10 - αλλασ   ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣ ἀναλόγ[ο̣υς] ειδιν
30  ̣  ̣  ̣  ̣ ας. Εἰ δὴ ταῦθ' οὕ-
τως ἔχει, πῶς ὅμο[ι]οι
γινόμεθα το[ῖς] κατα-
φρονοῦ[σ]ι τῶν διαχω-
ρούντω[ν] νομισμά-
35τω[ν̣], ἕτε[ρ̣α] δ' ἐνκρίνου-
σι[ν̣; Χ̣]ωρὶς γὰρ [τ̣]οῦ μὴ κα
——
ταφρον[ε̣ῖν τῶν] κατὰ
τὰς [β̣]λεπ[ομένας πρ]ο-
λ[ήψεις δοκούντων πῶς̣]
column 23
0{θεματίζοντες} {τὰ} {κα}-
[τ̣'] ἀλήθειαν ἀγαθὰ καὶ
κακὰ καὶ δίκαια καὶ ἄ-
δικα ταὐτὸν ἂν ἐπάσχο-
μεν, ἐπειδὴ τὰ μέν
5ἐστι συμφέροντα κἀι-
κείνοις, οὐ μόνον ἡ-
μῖν, κἂν ὑπολαμβά-
νηται τοιαῦτ' εἶναι, κἂν
μή; τὰ δ' ὄντως ἐστὶν νο -
——
10μίσματα καὶ τὴν ἐξ ἑ-
αυτῶν οὐκ ἀποδώσε[ι]
χρείαν παρὰ τῶν νο-
μισάντων, ἐὰν μὴ πα-
ραπλησίως ἐκείνοις
15αὐτὰ θεματίζωμ[εν].
Οὐδὲ γὰρ εἰ τὰ θερ[μὰ]
καὶ ψυχρὰ κατ' ἀλή[θει̣-]
αν οὐχ ὑπολαμβανό[ν-]
των ἡμεῖς ἔφα[μ̣εν]
20ε[ἶ]ναι. Παρα[πλ]ήσιον
[δ̣έ̣] τι τοῖς πε[ρ]ὶ τῶ[ν νο-]
[μ]ισμάτων διαφε[ρομέ-]
[ν̣οις πο]τ̣' ἐν[δ̣ε]χόμ[ενον]
[παραπίπ]τ[ειν], καὶ [πῶς]
25[τὴν κρίσ]ιν αὐτῶν [καὶ τὴν]
[τού]των ζήτησιν [καὶ]
[τ]ὴ̣ν εὕρεσιν ἄχ[ρη-]
[στ̣]ον λέγειν [δ]ε[ῖ], [ε]ἰ
[κα]τ' ἀλήθειαν ἦν τι-
30[ν]α βελτίω -ca.?- μήτε
——
τῶν πόλεων παρα-
δεξομένων αὐτὰ
μήτε τῶν κατανοη-
σάν̣των σω[θ]ῆναι δυ-
35νη̣σομένω[ν̣]. Οὐθὲν
——
γά[ρ], οἶμαι, δι[οί]σει τοῖς
[γε] κ̣ατ' ἀλή̣[θειαν ὑγι]α[ί]
column 24
νουσιν, ἐὰν ἄλλοι μὴ πα-
ραδέχωνται τὰ τὴν ὑγί-
ειαν αὐτοῖς παρασκευάζοντα, οὐ-
δὲ τοῖς περιισταμένοις
5τὰ πυρὰ καὶ τὰς χιόνας, ἐ-
άν τινες μὴ παραδέχων-
ται τὰς φύσει προσούσας
δυνάμεις ἔχειν αὐτά.
——
Τὸ δὲ δὴ μηδ' αὐτοὺς σω-
10θήσεσθαι λέγειν ὑπὸ
τῶν φύσει σωτηρίων
καὶ παντελῶς ἀ[π̣ό̣πλη-]
[κ]τόν ἐστιν. Ἀλλ', οἶμαι,
πλανᾶι τό τινας τῶν φι-
15λοσόφων ἁπλῶς ἅ[π]α[ν-]
τ[α] φάσκειν τὰ δίκα[ια καὶ]
καλὰ καὶ τὰ τούτο[ις ἠν̣]α[ν-]
τιωμέν[α] νόμοι[ς μὲν]
καὶ θέμασιν δια[φέρειν],
20τ[ῶ]ν δὲ διατει[νόντων]
[εἰς ἅπ]αντας οὐδ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ὑ]πόλη[ψ]ι[ν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ουσπει   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣ νωτατω   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
25  ̣  ̣  ̣  ̣ οιαυοιστε   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣ ς̣ καὶ τοῖς δ̣υν̣[αμένοις]
[τὴν] φύσει δικαίου κ[αὶ ἀδί-]
[κου χ]ώ[ρ]αν ἔχειν, [ὥστ' ἐν]
[τού̣]τωι κατὰ μηθ[ὲν ἀλλάτ-]
30τειν, τὰ δ' ἐναντία [τ]ὴ̣ν
τῶν ἐναντίων, ἔνια δὲ
κατὰ τόπους καὶ περιστά-
σεις. Ὅσα δ' οὐκ ὄντα τοιαῦ -
——
τα τεθεμάτισται παρ[ά̣] τι-
35σιν δι' ἁςδήποτ' αἰτίας, [κ̣]αὶ
ταῦτα τηρεῖν ἀξιοῦντας
ἢ μεταβαίνειν ἐκ τῶν̣ τό-
πων, ἐὰν [μ]ὴ̣ καλῶς ζ[ῆ̣]ν
{οἴωνται·} {δύνασθαι} {δ'} {οὐ}-
40{δὲν} {ἧττον} {αὐτοὺς} {ὁμιλητι}
column 25
κ[ω̣]τά[τ̣]ους εἶναι καὶ τῶ[ι]
μὴ τὰ διωρισμένα μό-
νον ἀλλὰ καὶ τὰ τὴν ὁμο-
είδειαν αὐτοῖς ἔχοντα
5διαφυλάττειν, κἀκεῖνα
——
μὴ μόνον συνειδότων
ἀλλὰ κἂν λανθάνωμεν
ἁπαξάπαντας, καὶ μεθ' ἡ-
δονῆς ἀλλ' οὐ δι' ἀνάγκην,
10καὶ βεβαίως ἀλλ' οὐ σαλευ-
ομένως. Εἰ δ' ἡ ῥητορικὴ
——
τούτων τὴν ἐμπειρίαν
παραδίδωσιν, ὥστε μό-
νην ῥηθῆναι τὴν τετρι[μ̣-]
15μένην ὥσ[π̣]ερ ὁδὸν ἐ[πὶ]
τὸν μακάρ[ιο]ν βίον βα[δί-]
[ζ̣]ειν, ἀλλ' οὐ[χὶ] μὲν εἰς τὰ
δικαστήρι[α] καὶ τὰς ἐκ-
κλ[η̣σ̣ί]α[ς], ὅπου [π]λείω ναυ-
20άγια τ[ῶ]ν πρὸς τῶι Καφη-
ρεῖ με[μυθευμέν]ων. Η ((dagger)) 3 ((dagger)) 3   ̣ εις κα -ca.?- [4 lines missing]
26ὠφελ   ̣
  ̣  ̣ ετην̣ μεαι   ̣  ̣ ιδετι   ̣
  ̣ μ   ̣ ευλος ἐστ[ι]ν ἐπιχει-
[ρ]εῖν(?) αιαρδα   ̣  ̣  ̣ ν καλὰ
30παραδοθῆ̣[ναι], [ο]ὐ μᾶλλον
ὠφελεῖσθαι δ[ιὰ̣] τὴν ῥητο-
ρικήν. Ὁ γὰρ πείθων τοὺς
ἀνθρώπους δόξει καὶ κα-
λὸς καὶ ἀγαθὸς εἶναι, τού-
35του θ' ἕνεκα βού[λ̣]οντ' εἶνα[ι]
καὶ φρόνιμοι καὶ δίκαιο[ι]
τοῦ γίνεσθαί τι μεῖζον αὑ-
τοῖς παρ' ἀνθρώπων. Ὥσ-
[π̣]ερ [οὖ]ν οὐδὲν ὄ[φ]ελος ἔχει
40ν - ca.13 - ι, εἰ μὴ φ   ̣
column 26
ι̣ατο   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ λουν ἀγαθ[ὸ]ν εἶ-
ναι, δέξαιτ' ἄν τις, εἰ δοκῶν
νοσεῖν ἀναγκά[ζ]οιτο τὰς
θεραπείας ὑπομένειν, μή
5τι δή γ̣ε τὴν ἀρετήν. Ἀλλὰ
τούτων ἄκαιρος μὲν ἡ πα-
ρεμβολὴ τοῦ μὴ διδακτὸν
εἶναι τὴν ἀρετήν. Οὐ μὴν
ἀλλὰ καὶ τὸ τὴν πολιτι-
10κὴν ἀ[ρ]ετὴν οὐκ εἶναι δι-
δακτὴν ἀπεδείκνυε Σωκρά-
της ἐκ τοῦ μήτε Θεμιστο -
——
κλέα [μ̣]ήτ' Ἀριστείδην μή-
τε Περικλέα [δ̣ε̣δ̣]υνῆσθαι
15τοὺς υἱ[ο]ύς, οἷοί πε[ρ] ἦσαν αὐ-
τοί, κατ[α]σκευάσαι. Διὰ δὲ ταὐ-
τοῦ συναχθήσεται καὶ τ[ὸ]
μηδὲ τ[ὴ]ν σοφιστικὴν [ῥη-]
τορικὴ[ν] διδακτὴ̣ν εἶν[αι]
20κ   ̣  ̣  ̣  ̣ δὲ καὶ φι[λ̣]οσοφί[αν]
τ   ̣  ̣  ̣  ̣ ι καὶ πάν[τ̣]α πα   ̣  ̣ [6 lines missing]
28λει
  ̣ λ̣ καλο̣ - ca.10 - ται
30δέ τις κ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ σ̣   ̣ σ̣ε   ̣ στου
πλέον ὠφελῆ[σα̣]ι τὴν ῥη-
τορικὴν τῶν ἀπ' αὐτῆς πεί-
θειν δυναμένων τοὺς ἀν-
θρώπους, ὥς εἰσιν καλοὶ
35κἀγαθοί. Τοὐναντίον γὰρ
ἂν καὶ μέτριος ἦι τις ἄλλως,
ὅτι ῥήτωρ, πονηρὸς εἶναι
νομίζεται. Δοκείτω δ' οὖν·
——
ἀλλὰ τῆς εὐδαιμονίας οὐ
40διὰ τὸ δο̣κεῖν περ[ιγι]ν̣ομέ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3 [νης]
column 27
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ερομει̣   ̣  ̣  ̣ νὴ Δί'
ἀλλὰ διότι τῆς μὴ πειθού-
σης ἀληθείας χρησιμώτε-
ρ[ον] κατὰ νόμον ἄξιον
5Εὐριπίδει λέγοντι πιστεύ-
ειν· 'οὔ' 'τοι' 'νόμισμα' 'λευκὸς'
'ἄργυρος' 'μόνον' 'ἀλλὰ' 'καὶ'
'ἀρετὴ' 'βροτοῖς'. Πολλὰ γοὖν
τῆι χρηστότητι καθάπερ
10ἀργυρίω̣ι κτῶνται. Καὶ
πῶς Εὐριπίδει φιλόσοφος
ἂν προσέχοι καὶ ταῦτα μη-
δὲ πίστιν εἰσφέροντι
πίστιν αὐτὸς ἔχων; Πῶς
15[δ̣'] Εὐριπίδης, ὅ φασι, διὰ τού-
των κατασκ[ευ]άζειν βε-
[β̣]ούληται; Τί[ν]α δὲ καὶ συν-
[ά̣]γ[ε]τα[ι] τρόπ[ον ἐκ τ]οῦ καὶ
[τῶ](*) [πρ]άγματι π̣α[ρ]απλησί-
20αν π[αρ]έχεσθαι χρείαν
τὴν ἀ[ρ]ετὴν [ἐ̣π̣ὶ] πλεῖον
οὐδὲ   ̣ ετεθειν ὥρας(?) νευα
- ca.9 - π' αὐ[τ̣   ̣  ̣  ̣  ̣ γ]ὰρ
τῆ(*) με - ca.13 - σι   ̣
25με   ̣  ̣  ̣  ̣ δεν ἑκατ̣[ὸν τά-]
λαντ[α   ̣]ειχιοι[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ πα-]
ρ' ἀνθρώπων η   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
καὶ φ[ρ̣ο̣]νίμους εἶναι καὶ
δικαίους φ[ασ]ίν, [ὃ τῶ]ν μαι-
30νομένων [οὐ]δεὶς ἂ[ν] εἴπει-
ε[ν]. Οἱ μὲν γὰρ οὐδ' ὅ[λω]ς τι
παρ' αὐτῶν θηρωμένους
φασὶ τὴν ἀρετὴν διώκειν,
οἱ δὲ τὴν ἀσφάλειαν αὐτήν,
35εὐδαιμονίας δὲ χάριν οὐ
μᾶλλον ἢ παρὰ τῶν θηρί-
ων, ἥτις [ο]ὐδ' εἰς ἐπίνοιαν
ἔρχεται τοῖς πολλοῖς, οὐχ ὅ-
τι καὶ παρασκευάζετ[α̣ι] δι-
40- ca.9 - εν - ca.10 -
column 28
τεσι - ca.10 - μέγισ[τα]
χρησιμευόντων. Ἆρ' οὖν
——
οὐχὶ διαβληθε[ὶ]ς ἀρετηφό-
ρος ἀνὴρ καὶ π[ε̣]ίθειν ἀδυ-
5νατῶν τοὺς ἀνθρώπους,
οἷός ἐστι, κἂν τιμωρίας,
οὐκ ἐλέου καὶ τιμῆς τύχοι;
Τίς οὐ φησίν; Ἀλλὰ τῶν
——
πάντων ἐστὶ παραλογ[ώ̣-]
10τατον ἀρετὴν ἄκραν καὶ
διομαλίζουσαν ἀγνοηθῆ-
ναι, καὶ μὴ μόνον ἀλλὰ καὶ
κακίαν νομισθῆναι. Δεῖ
——
δὲ κατὰ τὸν τῶν ῥητόρων
15λόγον τοῖς εὐλόγοις προσ-
έχειν ἀλλ' οὐχὶ τοῖς τέρα-
τι παραπλησίοις, καὶ ταῦ-
τα τῶν μεγίστων πολιτι-
κῶν τὰ τοῖς πονηροτάτοις
20ὀφιλοῦντα συνάπτεσθαι
πρὸ[ς βῆ]μα κεκ[ο]μισμέ-
νων, οὓς μόνους φασὶ π   ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ εισι πᾶ[ς] ἀρ[ε̣τ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣ μέ]ντοι(?) κ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ [3 lines missing]
28  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ι δοκοῦσ[ι δ]ὲ μεί-
[ζον]ας τῶν νοσ[ού]ντων [ὑ-]
30[πο]μένειν θεραπείας [μή-]
που γε τὴν ἀρετήν, ὥσπε[ρ]
——
οὐχὶ καὶ ταύτης ἀληθι[νῶς]
ἀγαθοῦ καθεστώσης ἢ
θεραπείας ὑπαρχ̣ούσης̣, [ἧσ-]
35[τι]νος κα[κ̣]ίαν καταγ̣νό[ν̣-]
τες εἰ πολλοὶ προσφέρου-
σιν, ἦ πα[ρ'] ὅλον [τ̣]ὸν βίον
ταῦτα προσφερό̣ντων [ἀλ-]
λ' οὐχ ἅπαξ. Ὥσθ' ἕνεκα τοῦ
——
40π[λεί]στου(?) λυσιτ[ελ̣]ε[ῖ]ς εἶνα[ι]
column 29
[- ca.11 - παυο]μ[έ̣]νω[ν̣]
ἂν σὺν αὐτῶι τῶι ζῆν. Ἑξῆς
——
δ' εἰρηκότων, ὡς ἀγ[ω̣]νιζο-
μένων ἡμῶν οὐ πρὸς τοὺς
5ἔξω πολεμίους, ὑφ' ὧν τὸ
τελευτᾶν ἱερόν ἐστιν, ἀλλὰ
πρὸς τοὺς ἐντὸς τῶν τειχῶν,
ὑφ' ὧν αἴσχ[ι]στον, οὐκ ἐπὶ
τὴν ἀρετὴν ἡ κατάντησις -ca.?-
10οὐδὲ γὰρ Σωκράτην ὠφέ-
λησεν -ca.?- , οὐδ' ἐπὶ τὴν ἰατρι -
——
κήν -ca.?- ἐξαιρεῖται γὰρ ἐκ νόσων,
οὐκ ἐκ δικαστηρίων -ca.?- , οὐδ' ἐ-
π' ἄλλην τινὰ δύναμιν, ἀλ-
15λ' ἐπὶ τὴν ῥητορικὴν οὐ πε-
ρὶ τελευτῆς μόνον ἀγω-
νιζομένοις βοηθοῦσα<ν> ἀλ-
λὰ καὶ περὶ χ[ρη]μάτων καὶ
ἀτιμία[ς καὶ φυ]γῆ̣ς. Οὐδὲ
——
20γὰρ ἐξεῖν[αι τῶ̣]ι φιλοσόφωι
προ[β]άλλ[εσθαι] τὸ τὴν ἡσυ-
χίαν [ὑ̣πάρχειν κ]αὶ δικα[ιο-]
πρα[γίαν κα̣ὶ̣] ἀσφά[λειαν]
[ἐκ]εί[νοις ὥσπ]ερ εὐο[δίαν(?)]
25- ca.10 - δικ[αι]οσύν[η̣   ̣]
- ca.11 - ς ειπ̣ε   ̣  ̣ μα   ̣
- ca.11 - ιδιασ   ̣  ̣ ντα   ̣
- ca.11 - πε   ̣  ̣ γσ τῶν
πρα[γ̣μάτω̣]ν [ἀ]λλα[ττομ]ένου[ς]
30ὡς κα[κ̣]ῶν [τ̣ι]νων [ὄ̣ν]τ[ω̣ν(?)]
ἀδικ[ο̣]ῦσιν [ἐχί]δναις καὶ
σκο[ρ̣]π[ί]οις [ἀλλ]ὰ τοῖς αλλυ
προις τ   ̣ σπι   ̣  ̣ -ιστάνουσιν·
——
ὥστ   ̣  ̣  ̣ ινα[  ̣  ̣  ̣  ̣ τὸ]ν μὲν δί-
35καιο̣ν̣ [α]ἰεὶ τα[ρα]τ[τ̣]όμενον
ζῆν [ἀ]ποδέξ[αιτ' ἂ]ν̣ ἀδικῶν̣
ἁρπα[γ]ὴν(?) απ   ̣  ̣  ̣  ̣ λλ   ̣ ἀλλ' [ε]ἰ
——
καὶ πο[ι]κίλα φ[ησί]ν̣, οὐ πρ[ὸς]
ταῦτ' ἀπηντήσ[α]μεν α   ̣  ̣
40λη καὶ τῶν κοινῶν ια̣   ̣  ̣  ̣ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3 ζει -ca.?-
column 30
  ̣  ̣ σ̣θη̣ι̣   ̣ σιαν - ca.10 -
συνί[σ]ταται, μαθεῖν οἱ πα-
θόντες δύνανται, μήγ' ὅτι
καὶ λύσ[ι]ν εὑρέσθαι περὶ
5τοῦτον ἀσχολούμεθα
καὶ καταλύομεν ἄχρι τοῦ
μηδ' αἴθυγμα ταραχῆς πα-
ρεμπί[π̣]τειν. Οὐ μὴν ἀλ
——
[λὰ̣] καὶ τὸν ἐκ τῶν ἀντιδί-
10κων τοῖς αὐτοῖς ὅπλοις,
ὡς παρεστήσαμεν, διω-
θούμεθα. Σωκράτει μέν -
——
τοι γ' οὐκ ἐβοήθησεν ἡ ἀρε-
τή, καθ' ὅσον οὐ παρῆν,
15ὡς καὶ προήγαγεν εἰς τὸ
δικα[σ̣]τήριον, ἥ τινων ἔλ-
λειψις αὐτῆς. Ἰα[τ̣]ρικὴ δὲ
——
καὶ δυνάμεις ἄλλαι βοη-
θοῦσι μ[ὲν̣] κἀν [δι]καστηρί-
20οις. [Ἀδ]ό[λ̣]εσχοι δ' ὅμως ε[ἰ-]
[σ]ὶν οἱ τὰ μηδ' ὑπ[ο̣]ν̣οού[μ̣]ε-
[ν]α τ[ὴν τ]ῶν [ῥ]ητ[ό]ρων δύ-
[ναμιν] ἔχε[ιν   ̣  ̣  ̣] επ̣ρα̣κδι ((dagger)) 3 ((dagger)) 3 - ca.10 - ειω -ca.?- [10 lines missing]
34  ̣ ωιοικ   ̣  ̣ ν̣έους ὠφε[λοῦ-]
35[σι] καὶ π[ο̣λ]λοῖς πολλὰς
[π]αρέχο[ντ]αι χρείας καὶ
[φί]λους ἔχουσι πολλούς τε
[κ]αὶ γενναίους καὶ λόγοι̣[ς]
[ἐ]νθάδε [π̣]ου τῶν ῥητό[ρω̣ν]
40[μὲ]ν μά[λισ]τ[α διαφ]έρο̣[υσι]
column 31
  ̣  ̣  ̣ σ̣   ̣ ων̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ κ̣αὶ πολ-
λάκις, καὶ παρ' ὅσον τισὶ
πάρεστι, ποιεῖ καταδικά-
ζεσθαι. Κ[ἂ]ν ὁ φιλόσοφος
5δὲ περιπέση(*) ποτὲ οἷς λέ-
γουσιν, οὐ κακὸς [γ]ενόμε-
νος περιπεσεῖται. Διό-
περ οὐδ' αἰσχρὸς αὐτῶι γέ-
νοιτ' ἂν ἀλλὰ τοῖς ἀπο-
10κτείνασιν ὁ θάνατος. Οὐ
μέντοι διατελεῖ, μὴ πε-
ριπέση(*), ταραττόμενος.
Οὐδὲ γὰρ τοῦ [π̣λή̣]θους
τὰ παράλογα [π̣έφυ]κε [τ̣]α-
15ράττειν ἄλλ[ως τ̣]ε καὶ
τὰ μετὰ τὴν τελ[ευ]τὴν οὐ-
δὲν ἔσεσθαι πρὸ[ς] αὑτὸν
[π̣ε]πεισμένον. [Ἀ]λλ' ἐπὶ
τ̣[ὸ τ̣]οὺς ῥήτορας [ὡ]σπερεὶ(?)
20  ̣  ̣  ̣  ̣ υσ   ̣  ̣ οντ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ει̣ι̣σ   ̣  ̣ [4 lines missing]
25  ̣  ̣  ̣ υνολυ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ νοαυτ   ̣
  ̣  ̣ αδε   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ θε   ̣  ̣ δει̣   ̣  ̣
γ   ̣  ̣  ̣ νυπ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ρησ   ̣ κεπλ   ̣
ναι τὴν πειθὼ δι   ̣ γιν   ̣  ̣
καὶ [φ]ί[λ]ους ποιῆσαι [δ̣]ύ-
30να[σ]θα[ι] τ[ο]ὺς οὐκ σ   ̣ παι   ̣ ας
καὶ σ[υ]νλῦ[σ]αι τοὺς δ[ι]α-
φερομέν[ο]υς καὶ λ   ̣ αι   ̣ χ
θειν̣ατ   ̣ το   ̣ ντα καὶ τὴν
γα[μ̣ε]τὴν κ̣αὶ τὰ τέ[κ]να
35καὶ [τ]οὺς οἰ[κ̣]έτας δ[ε]ῖ̣ν
πείθε<ι>ν   ̣ ν   ̣ καν ταλ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
τισαφη   ̣ ιιπο τῆς φ[ιλ]ο-
σ[οφία̣]ς  ̣  ̣ εο   ̣  ̣  ̣ ατ   ̣  ̣  ̣  ̣ αρ
column 32
[ἀλ] ((dagger)) 3 ((dagger)) 3 λ' ο[ἱ] φιλόσοφοι συνγράφου-
σιν· ὥστ' εἰ διὰ ταῦτα [θ]εὸς
——
[ἡ Π̣]ειθὼ προσηκόντως
ἐ[ν̣ο̣]μίσ[θ̣]η, διὰ τὴν φι-
5λοσοφίαν ἀπεθεώθη.
——
Τὸ [δ̣]ὲ διὰ τὴν δύναμιν
αὐτῆς οὐκ ὀλίγα κακ[ο̣υ]ρ-
γεῖν οὐκ ἐπὶ τῆς φιλοσό-
φου πειθοῦς ἀληθές ἐστιν
10ἀλλ' ἐπὶ τῆς ῥητορικῆς, ἀ-
φ' ἧς ἦν καὶ Πεισίστρατος,
ὅθεν οὐδὲ κοινοῦται τῆς
κατηγορίας, ὧν [ἔ̣]φασαν
αὐ[τ̣ο̣]ὶ μεγίστων ἀγαθῶν
15καὶ ὡς φρονοῦντες, ἀρχῆς
καὶ πλούτου. Τού[τ̣ο]ις μὲν
γὰρ μὴ καλῶς χρ[ώ]μενος
πολλά τις ἂν βλά[π̣]τοιτο.
[Διόπ̣]ερ εἰ [κ]αὶ μὴ ηκτε
20  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ λ' οὐδὲ πα -ca.?- [7 lines missing]
28δειχλη, δι[δ]άσκ[ει τά τ]ε
καλὰ [καὶ] δίκαια κ[αὶ σ]υμ-
30φέρον[τα̣] πείθειν, [ὀ̣λί]γ[ο̣υ]
μήκ[ι]στον [ἀ̣]φέστη[κ]εν.
Ἡ δὲ φιλοσοφία πάν[τ̣ω̣ν]
ἁπλῶς τῶν̣ εἰς τὸν εὐ[δαί-]
μονα βίον [σ]υνεργίαν
35παρεχομένων καὶ τὴν
εὕρε̣σιν καὶ τὴν χρ[ῆ̣]σι[ν]
[μετα̣χε̣ι̣ρ̣ίζε]σθαι πρ[οείληπται].

Apparatus


^ 1.2.
^ 1.2. or not
^ 1.2. or ς
^ 1.2. or ἑαυτὸν
^ 2.7.
^ 2.7. or φω, or [νήματα(?)]
^ 3.9.
^ 3.9. or not
^ 3.9. or ἄγω(?)
^ 3.9. or τ
^ 2.13. l. ῆι
^ 3.29. l. ῆι
^ 4.1. l. ῶι
^ 6.29. l. (ῶι(?))
^ 12.24. l. ηι
^ 15.9. l. [ηι]
^ 27.19. l. [ῶι]
^ 27.24. l. ῆι
^ 31.5. l. ηι
^ 31.12. l. ηι

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.