Papyri.info

sign in

= P.Herc. 224, 1007, 1114 = Trismegistos 62460 = LDAB 3635DCLP transcription: 62460 [xml]

title 1
ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ
Δ
ΤΩΝ ΕΙΣ ΔΥΟ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
column 1
0[τινὰς μὲν εὑρίσκομεν οὐκ ἀποδοκιμάζοντας ἐν τ][ῆ](*) [προ-]
φορ[ᾶι] καὶ κακόρυ[θμα] κα[ὶ ἄ-]
μετρα, [τ]ινὰς δὲ ταῦθ' ὑπ[ά-]
[γ̣]οντα[ς] ἐκλο[γ̣ῆ](*) [τῶν ὀνο-]
μάτων, ἣ̣ν κατασκ[ευ]ῆ[ς] εἶ-
5δος̣ ἐκτ[ίθε]ντα[ι]. [Π̣λὴ]ν ὁ
——
πως [δήπ̣]οτ[ε̣] λέ[γουσ]ιν
ἅπαν[τα τ]αῦτα, [μ̣]ὴ [δι]αφε-
ρώμεθα. Λέγ[ω]μεν δέ, [ὅ-]
——
τι [τῶν] μὲν ῥητορικῶν [σο-]
10[φ̣ι̣σ̣]τῶν οἱ μέγιστοι τοῖς ὁ-
[μο]ι[ο]τελεύτοις καὶ ὁ[μ]ο[ι-]
[οπτώτ̣]οις καὶ ὁμοιο[κατάρκ-]
[τοις] ἀ[π̣ρεπ]έστατα φαίν[ο]ν-
[ται πεπ]λα[νη̣]μένοι καὶ ο[ὐ̣δα̣-]
15[μῶς οὐ]δὲ ὀνομάτων [ἐ]ν
[τῆ](*) [προφορ]ᾶι πολλὴν ἐμμέ-
[λειαν πε]π̣οηκότε[ς]. Οἱ δὲ [γε-]
[γονότες] τότε καὶ μάλιστα
[τῶν ἀγαθ]ῶν [συ]νγραφέων
20[οἱ πολλοὶ δοκοῦσ]ιν ἑκάτε-
[ρον καθό]λ[ου διαπ]εφε[υ-]
[γέναι καὶ] τ[ὸ κα]τὰ φύ[σιν]
[ὂν εὔσχημ]ον [καὶ] αὐτὸ μό-
[νον τὸ καλὸν ἐπιτηδ̣]εύσ[αν-]
25[τες- ca.10 -]αι   ̣ πε   ̣
column 2
μ   ̣  ̣  ̣ ν οὐδὲ [ἀσχ]η̣μονήσαν-
τες. Σύμπτω[σ]ις δ[ὲ̣ φ]ωνη-
έν[τ̣ων] ἐστὶ μὲν [ὑπόψ]υ[χ]ρο[ς],
ἡ δ' οὐκ ἄκαιρος. Οὐ [μὴ]ν οὗτοί
5γε διειλήφασιν [ἕκαστον ἀλ-]
λὰ [π]ρὸς τὴν τῆ[ς ἀκοῆς] ἡ-
δονὴν καὶ ἀηδ[ίαν ἀ]να[φ̣]έ-
ρου[σιν], ὡς καὶ τὴν [τῶν] κ[α-]
κορύθ[μω]ν ὀνομ̣[άτ]ων
10εὐ[θ̣ὺς ἂ̣ν̣] κ[ρί]νοιμ[εν], [εἰ] καὶ
π   ̣  ̣  ̣ υσιτ   ̣ τειχ̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
[τὰ πλ̣]εῖστα συν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ν-
  ̣  ̣ ων [εἶ]ναι· καὶ π[ῶς πάλι]ν
τις ἂν εἴπειεν κα[κῶς τοὺς ἐ-]
15παιν[οῦ]ντας αὐτό [γε τὸ τὰ]
ἔ[πη] ὡς μαλα[κ̣ώ̣τατ]α [πρ]ὸς
τὴν ἀκοὴν ποιο[ῦντας,  ̣  ̣  ̣]
τ   ̣  ̣  ̣ ι τῆς ἀκοῆς [β̣αιὰν πρ]ο[σφέ-]
ρεσθαι τέρψιν ὀνει[διζο-]
20μένης οὕτω π[ερι]εγίν̣[ε]το
τῆι ποιητικῆι συν[επιλαβέ-]
[σ]θαι τῆς ἐπιτυχ[ί]ας δυ-
ναμένης. [Π]ῶς δ' ἑ[κα]τέ-
[ρω̣ν̣ τούτ]ων καὶ πολύ [φ̣α]σιν-
25[ἧτ]τον  ̣  ̣ αι δ   ̣  ̣  ̣  ̣ ην ε   ̣  ̣
column 3
τῶν δυσκ[ολίαν μὲ]ν ἐν τῆι
προ[φο]ρᾶ(*) κατ[ασκ]ευαζόν-
των, ὄχλησιν [δ' ἀ]κοῆς οὐ-
[κ̣ εἰσ]φερόντων; εἰ δ' οὖν ἔ-
5χει τι περιττὸν ἡ τῶν εἰ-
ρημένων [ὑπ̣'] α[ὐ]τῶν φυλα-
κὴ καὶ [ὑπὸ ἄλ]λω̣ν, οὐ μό-
νον τῶ[ν] ῥητό[ρω]ν, καὶ παρ-
ῆν πάθη καὶ [ἤ̣θη καὶ ὅσα]
10[καὶ ἐγκ]ατασ[κεύου λόγου]
τά[ττουσιν εἴδη], [ὃν φιλο-]
κατάσκε[υον ἐπον]ο[μάζου-]
σιν, [θαυμάζω], [εἰ μήτ' ἐσχη-]
μά[τ̣ιστ]α[ι ἱκ]αν[ῶς] φ[ρ̣ά̣σ̣ι]ς ἐκ
15τῆς πανδ[ή]μ[ο]υ, [μ]ήτε
πά[νδ]ημ[ος δυ]νήσ[εταί τι]ς εἰς
τὸ φιλο[κ]ατάσ[κε]υ[ο]ν με-
ταστ[ῆναι]. [Δι]α[ιροῦντα̣]ι δὲ
αὐτὴ[ν] ε[ἰς] εἴδη [τρία τ̣]ρό-
20πον σ̣χ[ῆ]μα [π̣λ̣άσμα· τρό-]
πον μ[ὲν̣] οἷ[ον] με[ταφο-]
[ρ]ὰν ἀλληγορίαν [πᾶ]ν τὸ-
τοιοῦ[το], [σ]χ[ῆ]μα δ[ὲ] τὸ πε-
ριόδοις [κ]αὶ κώλοι[ς] κ̣αὶ κόμ-
25[μ]ασιν καὶ ταῖ[ς τούτω]ν
column 4
[π]λοκαῖ[ς̣] καὶ ποιό[τ̣ησι] δια-
[λα]μβάν[ον], [π]λάσμα δὲ τὸ-
[ἁδ]ρο[γρα]φίαν [ἔχο]ν [ἢ] ἰ̣σ̣χνότ[η̣-]
τα [ἢ] μ[έγεθος ἢ] γλαφυ-
5ρό[τητα]. [εὔηθ]ες δὲ [π̣λ̣]άσ-
[μ̣α λ]έγειν [πᾶν τὸ] π̣αρ[α̣βαῖ-]
[ν]ο[ν] ε[ὐφρ]άδ[ειαν] τ   ̣ ν   ̣  ̣  ̣  ̣
λ   ̣ , ῥητοροπρ[ε̣π̣ὲς] δ' ἄν που
  ̣  ̣  ̣ ενα   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ λι   ̣ νο   ̣  ̣ λ
10- ca.13 - ὅτι [οὐ μά-]
[λι]στ' [ε̣]ὐφράδ[ει]α κό[μ̣μα-]
[σι κ]αὶ κώλο[ις] ὡ[ρισμένη]
[ἀλλ' ἁπλ]ῶς ἀποδ[ίδ]οται [κα-]
τ[ὰ] κ[όμ]μ[α], [ὥ]στε [δέξα̣]σθαι
15[τὸ εὐφραδ]ὲς ἀντὶ τῆς ἐν ταῖς
κα[τασκ]ευαῖς ἀρετῆς καὶ τοῦ
τ[ρο]π[ικοῦ], [καὶ] κατα[σκε]υ-
[ὴν] μόν[ον̣] σ[υμ]βιβάσ[αι] τ[ῆ]ς
[π̣αν̣]δ[ή]μ[ου λ]έξεως ποιο   ̣  ̣
20[  ̣  ̣  ̣ω̣]ν[  ̣ἀ̣]ρε[τ̣]ῶν   ̣  ̣ βιβα-
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τους παρὰ ποιη-
ταῖς ὡς Ὁμή[ρ]ω[ι καὶ π̣]αρ'
Εὐριπίδ[ηι] καὶ πο[λλο]ῖς
ἄλλ[οις καὶ δὴ π̣]α[ρὰ] τοῖς
25πεζῶς δ[ιειλεγ]μέν[ο]ις
column 5
[κ]αὶ καλὸν ἐξ ἀνάγκης [ὑπὸ]
πάντων ὑπολαμβάν[εσθαι]
τὸ τὴν πάνδη[μ̣ο̣ν λέξιν]
ἐκβεβηκὸς καὶ τὰ πλ[άσμα-]
5τα καὶ τὰ σχήματα [καὶ τοὺς]
τρόπο[υ]ς ἀντ' ἰδιω[τικῶν·]
μᾶλλον δὲ λέ[γωμεν ἐν]
μηδενὶ α[ὐ]τῶν [μηδένα]
μή[τ' ἐ]πεγνωκ[έναι μή-]
10[τε συνεωρα]κένα[ι  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ λε   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
ἐν̣ [π̣]εριόδο[ις καὶ κώλοις]
κ[αὶ κό]μμασ̣ιν ἀ[λλὰ καὶ]
δ[ιὰ] τῶν καθ' ἕ[καστον ὀν-]
15ο[μάτ]ων. Οὕ[τ]ω(?)   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣ ερισ̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ οτ   ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣ ε παρα   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ [ὡσ-]
αύτως δὲ μηδὲ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
κον   ̣  ̣ τρό[π]οι πα   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
20νοι προσ   ̣  ̣  ̣ θησα   ̣  ̣  ̣
καὶ νῦν σ̣   ̣ χ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
χρωμένους κ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
ἅπαντα κα[ὶ τ]ὴν [ἐν ταῖς]
λέ[ξ̣]εσιν ἀ[ρ̣ετὴν  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
25α   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ α   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
column 6
καὶ [τὰ] τῶν πολλῶν ἀπο-
δοκ(*)ιμάζειν, ὧν τὸ κρι-
τήριον ἀστατώτατον καὶ
κενότατόν ἐστ[ιν], ὥστ' οὐ-
5[δὲ̣] στο[χ]ασμῶ(*) θηρατ[ό̣]ν.
[Πῶς δ'] εἰκότως δι' ἑκάτ[ε-]
[ρον ο]ἱ αὐτοὶ πάντα [τ̣αῦ-]
[τα πε]ρι[τ]τῶς τὰ μὲν ἐπαι-
[νοῦσι]ν, τὰ δὲ ψ[έγο̣]υσι   ̣  ̣  ̣ ι
10  ̣  ̣  ̣ κω   ̣  ̣ γε   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣ α   ̣  ̣  ̣  ̣ δ   ̣ πολ[λ]α   ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐπαινοῦσ[ι  ̣  ̣  ̣]
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ι κἂν τα   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
[  ̣  ̣ὥσ]περ αὐτῶ[ν̣ οἱ πολ-]
15[λο̣ὶ] τῶν γινωσ[κόν̣των]
[  ̣  ̣ὑ]πογράφουσιν κἀν [τῶ](*)
[λ̣]έγειν ἢ γράφειν τὰ [ἐν-]
δ[ε]όμενα κατασκ[ευῆς]
[π̣οη]τικῆς, [ο]ὕτως ἑ[ρμη-]
20[νεύει]ν, ὥστε καὶ κ[υριώ-]
[τε]ρ[ο̣ν](?) σ[υ]νά[γ]εσθα[ι], [ὅ]τ[ι συλ-]
[λήβ]δην εἰπεῖν οἱ μ[ὲ̣ν̣]
[τὰ πλεῖσ]τα τοῖς τρόπο[ις]
[χρώμεν]οι μακρ   ̣  ̣  ̣  ̣
25  ̣  ̣ εν - ca.9 - νο   ̣  ̣  ̣
column 7
δη καὶ μὴ τοῦτ[ο̣ μόνον]
ἀλλὰ σκληράν. [Τ̣ινὲς δ]ὲ γρά-
φον[τες̣] καὶ τοῖς ἀι   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ς
κα[τα̣π̣οι]κίλλου[σι] τὸν λό-
5γο[ν], [ἐνί]οτ[ε δὲ] ἀφ' [ἑ]τέρων
[γ̣]ε πρα[γμάτ]ω[ν με]ταφέ-
[ρει]ν̣ τὰς ὀ̣νο[μ̣ασί]α[ς], [ἵν]α
ἢ μ[ὴ θε]ωρῆται τοῖς ἀκο[ύ-]
ουσι[ν] ἢ μὴ τὰ το̣   ̣ κ   ̣ σ   ̣  ̣
10σ[ἀλλ]ηγο[ρ]ί[ας (?) -ca.?- ]
[5 lines missing]
16κατανοεῖν - ca.9 -
πραγμάτων   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
[μ]εταφ[ορ̣]ὰς   ̣ ε   ̣  ̣  ̣ αλ̣   ̣ σ̣   ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣ ε   ̣  ̣ αι [φαί]ν[ε]ται   ̣  ̣
20μη κα   ̣  ̣ δη   ̣  ̣  ̣ τι   ̣ α[  ̣π]ρὸς
  ̣  ̣ τ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ [εἰς ἑτέ-]
ραν [διάν]ο̣ια[ν̣] ἀπάγε[ιν,]
πολλάκις δὲ καὶ τὴ[ν ἐν-]
αντ[ι]ω[τά̣]τη[ν] πλείστας
25ἐ[ν̣ τοῖς πρά]γμασιν ὁμ[οιό-]
[τη]τας [ἐννοεῖν] καὶ διαφ[ο̣ρὰς]
column 8
ἢ τ[ῶν ἀ]δήλ[ων τι]νὰ[ς] ἐπι-
λογ[ισμούς]. Τοῦ[το δὲ ἠθρ]οῖσ-
θαι κατὰ [λόγο]ν οἷ[ο]ν οὐδὲ τὴ[ν]
ὑπάρξ[ο̣υσαν  ̣]   ̣ φιλια   ̣ εὐήθ[ει-]
5α πολλ[ή]. [Δ]εδόσθ[ω] δ' οὖ[ν]
τὰ π[ολ̣]ε[ιτικὰ] τῶ[ι πολε]ιτ[ι-]
κῶι [κα̣]τακε[χύσ]θαι τ[αῦ]τα· [μ̣ὴ]
ἐπιδ[εδό]σ[θω δὲ] τοῖς μὴ [π̣]ολει-
τικο[ῖς  ̣  ̣]κ   ̣  ̣  ̣ ἐν τοῖ[ς  ̣  ̣  ̣  ̣]
10[ο]υτο   ̣  ̣  ̣  ̣ οκ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ν μ   ̣  ̣ α
γω   ̣  ̣  ̣  ̣ υτω   ̣  ̣  ̣ ε   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
ἀλλ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ μονω   ̣  ̣  ̣
τὸ ὀ[λίγην] ἔχ[ο̣ν] ἀπ̣οχὴν οὐ[χ]
ὁρῶν̣ [τὴν ὁμ̣]οιότητα καὶ
15τὴν δ[ιαφορὰ̣ν̣  ̣  ̣  ̣] ο   ̣  ̣  ̣  ̣ υ̣
σαις μ̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ αι   ̣  ̣  ̣ μετα-
φορα[ῖς  ̣  ̣] ἀνά[π]τον[τας]
καὶ τι   ̣  ̣  ̣  ̣ υ   ̣  ̣ οριω   ̣  ̣  ̣
δη κα   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ αφο̣   ̣  ̣  ̣
20τ   ̣ν - ca.10 - το   ̣ δο̣ [ἰ-]
διότη̣[τα  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]προσή-
κει κα[λεῖ]σθαι   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
γυμνῶ[ς ἐκ]φέρειν α   ̣  ̣  ̣  ̣
ὑπερ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ διαλεγομε-
25- ca.20 -
column 9
ποτε οὐ καὶ ατ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
ι   ̣ φ[α]νε[ρ]ῶς (?) - ca.9 -
  ̣  ̣ γε[τ]αι βέλτ[ιον  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
καὶ ὁ ῥήτωρ καθὸ [ῥήτωρ]
5ἐπί γε τῶ[ν ἀγόντων πρὸς]
εὐδαιμονίαν [οὐδέπο-]
τε πολυπραγμ[ονήσει],
[ἐν̣] δὲ τοῖς πολε[ιτικοῖς]
πα   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐστιν
[3 lines missing]
13[ -ca.?- ] ἀλ-
[γη]δόνα τὴν εἴδησι[ν  ̣  ̣  ̣]
[4 lines missing]
19ἐπὶ γ' ἀ[σφ]α[λ]εστέραν [καὶ]
20τελε[ιοτέρα]ν χρῆσιν   ̣  ̣
[1 line missing]
22  ̣ αι   ̣ ἀποδ[- ca.9 -ταῦ]τά
τις ποιῆ(*), καὶ μ   ̣  ̣  ̣  ̣
ως, ὃ καὶ τῶι περὶ τ   ̣  ̣  ̣  ̣
25τας τῆς ψυχῆς   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
ν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ το   ̣  ̣  ̣ τον   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
column 10
ισταντα - ca.12 -
[εν  ̣ρ̣αγ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ἐὰ]ν δ' ἄ-
κοντες ἁ[πλῶς̣], εἴπερ ἄρα
τὰς ἐπι[λ̣ελογ]ι[σ]μ[έ]νας ἀ-
5γνοοῦσιν δ[όξας], κ[α]τά γε τὸ
κοιν[ὸν] ἁπάντων [τούτ̣]ων
ἔχουσι[ν οἱ π̣]επαιδε[υ]μ̣[έ-]
νοι πλὴν ἴσως [ἃ] νε[ωστὶ]
ἔνιοι τῶν τεχ̣νογρα[φ]ού[ν-]
10των τεθεμα[τίκα]σιν, [ὥσπερ]
[π̣]οιεῖ φανερὸ[ν- ca.9 -]
  ̣  ̣  ̣  ̣ περα̣ - ca.11 -
  ̣ ιν των ἀποδ - ca.9 -
[ἀ]μφισβητ   ̣  ̣  ̣  ̣ οδσ   ̣ υ
15  ̣  ̣ ιτα ποι - ca.12 -
οις ἐχοντ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ υτ   ̣  ̣
  ̣  ̣ των   ̣ ρων   ̣  ̣  ̣ τ   ̣  ̣ υ
σιν   ̣  ̣ Οὐ μὴν οὐ[δεὶς τῶν]
πρὸς ὑπ[όμνησιν τε]χνο-
20γραφο[ύν]των α   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣ ων ἂ[ν δ]ιδά[σκοι], καθά-
περ ὅταν πα[ραδι]δῶσιν
[τό]πους, ἐξ ὧν [ληψό]μεθα
τὰς μεταφορὰς [κ]αὶ ο̣ἷον
25[δ]ὴ τὰς αὐτῶν ῥα(*)[στώνας], [ἀ-]
[φ'] ὧν [ἔμ]φ[ασ]ις καὶ [σαφήνει]
column 11
[α π]ά[ρεισι]ν. Οὐ [φ̣]αμὲν οὖν
[π̣]ᾶν κα[τ]ὰ μέρη τ[έ̣μνειν οἷ-]
ον γῆς [ὄρ]η ποταμ[ο̣ὺς ὕλα̣]ς
πόλεις καὶ τὰ τῶν [π̣όλεων]
5μέρη [τ̣α]μ[ε]ῖ̣α [θέατρα]
λιμένας, [ἢ ὁπ]ωσ[δ]ή̣[ποτε]
τὰς με[τα]φορὰς ἀπὸ [τ]ῶ[ν]
φυτῶ[ν τ]εχν[ι̣τεύει]ν τού-
τοις ἀναλογοῦ[ν̣τος κα]ὶ [τοῦ]
10[τῶν] ἀ̣[ν̣θρώπων βίου  ̣  ̣]
[ὅτ̣]ι συμβ[αίν]ε[ι- ca.9 -]
εἶναι τὰς [ἐπ]ακ[ολο]ύθου[ς  ̣  ̣]
δ[ὲ] ἀντι[στρ]όφο[υς  ̣  ̣  ̣]ρη̣   ̣  ̣  ̣
δ   ̣ αν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ι̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ γ̣   ̣  ̣  ̣
15τα περ[  ̣  ̣  ̣τὰς μὲν] ἀπ' [ἐμ-]
ψύχων ἐπὶ [ἔμψυχα], [τ]ὰ[ς δ' ἀπ' ἀ-]
ψύχων [ἐπ' ἄψυχα], τ[ὰς δ']
ἀπ' [ἐ̣μ]ψύ[χων ἐπ' ἄψυχα],
[τ̣]ὰς δ' [ἀ]π' ἀ[ψύχων ἐπ'] ἔ[μ]ψ[υ]χα,
20καὶ τὰ[ς] μ[ὲν ἀ̣π̣' ε̣ἴδο]υς [ἐ̣π' εἶ-]
δο[ς], [τ̣]ὰς δ' [ἀπὸ γένους] ἐπὶ [γέ-]
22aνος, τὰς δ' ἀ[π' εἴδους] ἐπὶ γένος,
22bτὰς δ' ἀ[πὸ γέν]ου[ς] ἐπὶ ε[ἶδος],
καὶ τούτων [ἕκ]αστοι πα   ̣
  ̣  ̣ ω   ̣  ̣  ̣ ὑποδεί[γ]ματα θα
25[- ca.9 -π̣]αρέ[χο]νται,
column 12
μ[ήποτ' ἀ̣]π' ἄλλων τινῶν ἢ
τῶ[ν δεδοκι]μ[ασ]μ[έν]ων μετα-
φέρειν ἐ[π̣ιχειρή̣]σωμεν, ἢ τὸ
πάντως γινόμενον ὑπο-
5γράφουσιν̣ ἢ̣ τὸ λανθάν[ον ἢ]
[καὶ] οὐδέ[πο]τ' [ὄν· ἔπ̣]ειτα
διδάσκουσιν [τ̣ὸ μω]ρ[ό]τα-
τον, εἰ μὴ βλέπου[σι]ν, ὅ[τι] τὰ
τε   ̣ λ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τῶν μετα-
10φ[ορῶν  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]μεν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
λ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ε   ̣ ι   ̣  ̣  ̣ ι̣τα
  ̣  ̣  ̣  ̣ α τῶν τεχνειτῶν
[  ̣  ̣  ̣-α]φείσας τοῦ καλῶς με-
τα[φέρει]ν  ̣  ̣ ν. Ὁ δ' αὐτὸς λό-
15γος καὶ περὶ τοῦ [λήψ]εσθ[αι]
τὰς [με]ταφορὰς ἄ[ν̣ε]υ τοῦ ἰδί-
[ο]υ [τῶν] τεχνῶν τῶ[ι τ]ὴν [ἕ-]
[ξι]ν [ἔχει]ν. Τὸ [γ̣]ὰρ [τίν]α [ἢ πο]ῦ
ἀφ' ἑκάστων ληψόμεθα κα-
20[τ]α̣λείπεται καὶ σπεύδει τὰς
[ἰ]διότητας ἐ[π̣ι]γν[ῶ]ναι, τὸ [δὲ]
πῶς καθ' ἑκάστην ἰ[δ]ιότητα
μεταβαίνοντες κα[τ̣ο]ρθώ-
[σο]με[ν ο]ὐ σ̣υμβι[βάζ]εται. Πα-
25[ρα]πλ[ησί]ως δὲ [ἐν τα]ῖς χρή
column 13
σεσιν οὐθὲν [ὠφ]ε[λο]ύμεθα
[μα]θόντες, ὃ πάντως ἀναγ-
[κ]α[ῖόν] ἐστιν ποιεῖν, ἐ[ὰ]ν με-
[ταφ]έρωμεν, ἀπ' ἐμψύχων
5[ἐπ' ἄψυ]χα μεταβαίνειν -
ὃ [καὶ] ἔνπαλιν - ἢ ἀπ' ἐμψύχων
[ἐπ' ἔμ]ψυχα, πα[ρα]πλ[ησίως δὲ]
καὶ ἀπὸ γένου[ς̣ ἐπ̣'] εἶδος ἢ
[γένος] ἢ ἀπ' [εἴ]δ[ο̣υς ἐπὶ γέν̣]ος
10[ἢ εἶδ]ος. Ὅν [δὲ τ̣]ρόπ[ον] χρὴ
[ποιεῖν ἕ]κα[στον ἀφ' ἑκάσ]του
μ[εταβ]αί[ν̣ο]ν̣τ[α]ς, οὐ διδασ-
κ[ό]με[θ]α. [Οὐ] κα[τὰ] λ̣όγον [τ̣]οί
——
ν[υν οἱ π̣]λείον[ες] αὐτῶν
15τ[ὰς με]ταφορὰς διαβάλλου-
σιν [καὶ μ]εγαλύνουσιν ἐπι-
[φ]ω[νοῦν̣]τ[ε̣]ς, ὅ[τι σκ]ληρὰ
[μὲν καὶ ἀντίτυπος γι]νομ[έ-]
νη [πᾶσ]α κατά[κ]οπος, [ε̣ὐ-]
20φρα[ίνει δὲ] πραεῖ[α] καὶ ἄλυ-
[π̣ος], [οἵαν ε]ἶναι προσή[κ̣ει],
[μὴ μέντ'] ἀλλοτρίαν ὥσπερ
ἐ[γ]κ[ρ]αι[παλίζ]ουσαν. Εἶτα δι' ἐ-
πιφ[ωνημά]των τὴν μὲ[ν]
25σκώ[πτουσι]ν καὶ [χλευά]
column 14
ζουσιν, τὴ[ν δὲ] καὶ εὐφημοῦσιν
οὔσης μὲν ὄντως πονηρᾶς
τῆς σκληρᾶς, [ὅμως δ'] ο[ὐ] δ<έ>ον-
τος [μόνον] τοῦτ' εἰπεῖν ἀλ-
5λὰ καὶ [δι]δάξαι σκλη[ρ̣ὰν ο]ὖσαν,
οὐδ' ἀ[π̣ο]χ[ρώ]ντως ἔ[χε]ιν μό-
[νον τοῖς] ἀλύπ[οι]ς οὖσιν [ὡ]ς
ἀλύπου λυσιτελοῦς, ἀλλὰ
καὶ δ[ι' ὧν̣] καὶ πῶς α[ἱ ἀρε-]
10ταὶ γ[ίν]ονται, προσδ[ιδάσ-]
[κ]ειν, ἐπεὶ ῥά(*)δ̣ιον τῶ(*) [τρόπω](*)
τούτω[ι] καὶ τὰς μάλ[ιστ']
ἐπιτετευγμένας ἐ[ξε-]
λεῖν καὶ τὰς παμπο[νή-]
15ρους ἐνκρε[ῖναι τῶν μ]ε[τ̣αφο-]
[ρῶν], δ̣ιότι τ[ὴ]ν αἰσχυν[ο-]
μένην αὐτὴν [μ]εταφ[έρειν]
[ὑπόληψιν ἐκ]εῖ κ[ρ]ιτή[ριον]
λέγουσιν. [οὐ μ]ὴν ἐν οἷς
20παρασπῶντες ἔνιοι τῶν
νέ[ων τὴν κρίσ]ιν ἀπ[ὸ τῆς]
φιλοσοφίας ο[ἰκείας] παραι-
νέσεις, πότε [δεῖ] χρῆσθαι
μεταφοραῖς ἢ ἀλληγορίαις,
25καταγράφουσιν, δι' ἄλλων
column 15
τὴν χρείαν μεταφ[ορῶν ἐ]ν-
νοοῦντες ὡς χρησ[ίμην μὲν]
τοῖς συμβιβάζουσιν [τῶι δ' ἐ-]
π̣ὶ τὸν βίον ἀπ[ιδό]ντι δια-
5γενόμενον ἐ[ν] ταῖς [κοινωφ]ε-
λίαις ὡσπερεὶ σκευῶν ἀ-
χ[ρήστ]ων [ἀ̣π̣]ώ[λ̣ειαν] π[αρισ-]
[τ̣ᾶσι]ν· κ[αὶ] ἐφ' ὧ(*) ἰδία[ι], [ἐ]ν τῆ[ι]
[κ]ο[ι]νωνίαι τῶ[ν] ἀ[νθρώ̣πων]
10[μεγαλαυχῆ̣ς̣]αι [ε]ὔ[ηθες]. [ἡ κυ-]
ριολογία [τ̣οίνυ]ν εἰ φω[ρᾶται]
ἐκ[τ̣α̣θεῖσα ἐπὶ] το̣σ[ο̣ῦ]τ' οὐδ' ἀνε-
κτὸν πλ[ε]ί[ω] τὸν τεχν[ικὸν]
τῆς ἑρμηνείας τρόπον
15παρέ[χε]ιν, καὶ πᾶσα τέχνη
φων[ὴ̣]ν οὐ δύναται προ[ίεσ-]
θαι στερ[η]θεῖσα τῆς ἐκ τῶν
μεταφορῶν εὐχρησ[τίας].
Εἰσ[ὶ δ' οἱ] π[ε]ριστεῖλαι θ[έ]λ[ον-]
20τες αἰσχ[ρορ]ημο[σύ]νην [καὶ]
δ[υσ]φημίαν, [ὅ]τα[ν̣] τὴν ἀρε[τῶν] ἀπ̣ὸ
τοῦ τρόπου βοήθεια[ν παρα-]
τάττωμεν. Οἱ δὲ γυμνῶς
λέγοντες ἀισχημονοῦ-
25σιν ἢ βλασφημοῦσ[ι τ]ὴν [δο-]
[κοῦσαν] μη[δέποτ' ἐκ]φων[ῆ]
column 16
[σαι κ]οιν̣[ὰς] δια[λ]έξεις. Εἰ δέ τις
[λέγ]ει καὶ ἐφ' ὧν ἐκλέλοιπα
κεχρῆσθαι ταῖς μεταφοραῖς,
ἀλλὰ καὶ ἐφ' ὧν ειανσ̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
5  ̣  ̣ υσ   ̣  ̣  ̣ εκαλ   ̣  ̣  ̣ ορθου   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
- ca.11 - ἐπὶ τοιού[των]
- ca.14 - ἀλλ' οὐ
- ca.10 - τωι   ̣ · τοὺς δὲ
[ῥήτορας] καὶ μάλιστα τοὺς
10[σοφιστὰς] ἐ[π̣]ὶ [πλεῖ]ο[ν κα-]
[τακεχρ]ῆσ[θ]αι μεταφοραῖς
[πάντ]ων, [οὐ]χ [ὅτι τῶν] διὰ
[πεζολ]ογ̣ία[ς ἀλλὰ καὶ] μᾶ[λ-]
[λον] τῶν ποιητῶν· ἐπεὶ
15  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ οὐ [π̣]ᾶς ὁ μεταφέ-
[ρων] ἐφ' ὧν ἀ[ξ̣ιοῦσιν ἐσ]τέ-
ρη[ται· εὐη]θέστατον δὲ ἐν
φόβ[ωι] ὄντασ̣ αὐτ[οὺς καὶ]
[ἀγωνία](*) μέθοδον ἐπι[ζ̣]η-
20[τ̣εῖ]ν, ὅπως μειμησώ[με-]
θα τὸν̣ - ca.12 -
καὶ τ[ὸ] τ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ Κατὰ
δὲ αἰσχρολογίαν καὶ δυσ-
φημ[ίαν] ἀνεκτ[ό]τερον
25μ[ὲν ἢ] [κατὰ τὰ] εὖ λελεκμέ-
[να· πῶς δ' ἄν τις ἐ]π[ιτύχοι], [οὐ]
column 17
[δεὶς] διδάσκειν [τῶι λό]γω(*)
[δύν]αται. Πότε γὰρ χρὴ πε-
[ριθέ]σθαι καὶ πότε μὴ δεῖ
[προσλαμβά]νειν, οὐχ ὑπ[έγ]ρα-
5[ψαν]. [Ἡμεῖς] δὲ τοὺ[ς οὕ]τως
ἀ[θλίους ἀ]φέντες ὅ[ρ̣]ο[υ]ς ἐ-
[πιεικείας στ]ήσομ[ε̣ν], [ἀλ̣-]
λ' οὐκ εἰς τἀναντία [τ̣]ού[τοις]
[ἐμπε]σούμ[εθα] ε   ̣  ̣ ωι σ   ̣  ̣
10  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ει· τὸ δὲ κακο[φ̣ω̣νεῖν]
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἢ κ[α]λλ̣ιφω[νεῖν  ̣  ̣  ̣]
- ca.10 - ας τῶν με-
[τ̣]α[φορῶν  ̣  ̣  ̣  ̣μ]ένων \  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣/ \αὐτοῖς/ \μ/ \  ̣  ̣  ̣  ̣/   ̣  ̣  ̣  ̣
προαιρουμέ[ν]ων. [Λ̣έγου-]
——
15σι δέ τινες μεταφορὰς [λαμ-]
βά[νε]σθαι καὶ συντομ[ίας]
χάριν καὶ σαφηνείας καὶ
- ca.12 - το   ̣  ̣  ̣ δι   ̣
ἀπα[τ]ησ[ό]μ[ε̣θ]α   ̣ ο   ̣  ̣  ̣  ̣
20ποιη[τ]ής, οὐ [μό]νης τῆς τ[ὸ]
[σαφὲς] ἐχούσης, ἀφ' [ἧς οὐχ]
ἧτ[τον], εἰ ποιήσει, θαυμασθ[ή-]
σ[ε̣ται]. Πλανῶσ<ι>ν̣ δ[ὲ̣] τῆς
——
ἐμφάσεως ὡς οὔσης σαφη-
25νεία[ς ἢ̣ σ̣]υ[ντελοῦντος] τὴν
ὑπ' αὐ[τῶν καλουμέ]νην [ἐν]
column 18
[ά]ργειαν το[ῦ μεταφέρειν δι-]
ὰ παντός. Ἔνιοι δέ φασιν καὶ
τῆς ὁμοιώσεως ἕνεκεν αὐ-
τ[ῆς] λαμβάνεσθαι τὰς με-
5ταφοράς· οὐ [μὲν] τῆς ὁμοι-
[ώσ]εως αὐτῆς καθ' αὑτὴν
[ὁρ]μωμένης ἀλλὰ διὰ τὴ[ν]
χρείαν [ἕ]ν[εκα] τῆς μεταφο-
[ρᾶς   ̣  ̣]συμ   ̣  ̣  ̣  ̣ ης   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ \α/ \  ̣/ \αιτο/ \  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣/ \ἰδίας/ \  ̣  ̣  ̣/ \ως/
10ι̣ο̣   ̣ τω   ̣  ̣  ̣ ολωι   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
σ̣ιν   ̣ θε   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ νλ̣   ̣  ̣
ποιους   ̣  ̣ α   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ πα[ρ-]
αγγέλλον τὸ προσέχειν,
μήποτέ τι[ν'] αἰσχρορημ[ο-]
15σ̣ύ[νη]ν ἢ δ[υ]σφημίαν ἀπε[ρ-]
γά[ση̣]ται τἀναντία θέλων̣
ἀπὸ ταύτης   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ με-
  ̣  ̣  ̣  ̣ τα   ̣  ̣  ̣  ̣ ρων   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣ ι μᾶλλον αὔξη(*) τοῦ
20[δέοντ]ος [ἢ προ]αιρούμενος [πε-]
[ρὶ π]όλεως εἰπ[εῖ]ν ἐπιτυφλώ-
[ση](*) [τὸν̣] νοῦν ἢ κουφοτέ-
ραν τοῦ βάρους τῶν ὑπο-
κει[μ̣έ]νων ἢ βαρυτέραν
25τ[ῆς κο]υφότητος λάβη(*)
column 19
λέξιν· δσ̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ μο   ̣  ̣  ̣  ̣ [εἰ-]
πεῖν μή[τ̣ε ἀπὸ] τ[ῶ]ν   ̣  ̣  ̣
των ἢ πρά̣[ξε̣ων  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[ἐ]πὶ μεταφορ[ὰς- ca.9 -]
5  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τω - ca.9 - α
  ̣  ̣ δει ι̣   ̣ υ   ̣  ̣  ̣  ̣ τ[ε]σθα[ι τ̣]αῦ-
[τα] κατὰ τὰς μεταφορὰς
α[ὐτάς], [ὧν]τινων ἐχόμενοι
  ̣  ̣ τω   ̣  ̣ τα - ca.9 - λ[έ̣-]
10ξι[ν  ̣  ̣  ̣  ̣]τα - ca.9 -
διδάσκειν - ca.10 -
ρ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἄλλως [κ]αὶ τ   ̣ ν
  ̣  ̣  ̣  ̣ α. καὶ βαρυ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣ τω ἢ π[ρο]αγὼν τῶν ἀ-
15[γώνων] εἴρηται. Λέ[ξι]ς γὰρ
αὐ[τὴ] τούτων οὐδ[έ]τερον
ἐπ[εσ]τέρ[η̣]ται.   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ λ   ̣ ν
——
σ̣   ̣ιν[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣χ]αρι̣έστ[ε̣ρον]
δ   ̣ τοσε   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ λέγομεν πά-
20[γκα̣]λον[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣φα]σι δεῖν
  ̣  ̣  ̣  ̣ αλλ   ̣  ̣  ̣ μο   ̣  ̣ τὴν ευ-
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ , ὅτ[α]ν πλεῖον εὑρίσ-
κωμεν τοῦ ὁμοίου πανό-
μοιον, πρὸς δ[ὲ] τὸν ἔπαι-
25ν[ον -] [εἴ]τε ἀντί[σ]τροφόν [φ̣α]
column 20
μεν λόγον, ἐ[π̣ειδή] ποτε τ[ὸν]
[ψόγ]ον ὁμο[ίως] μεταφορᾶ(*)
[ἔστιν καταλαμβ]άνειν -
[ὅταν  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] μ[ε]τάγω-
5[μεν- ca.14 -]
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τ   ̣  ̣ τω   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ λε
παντὸς   ̣  ̣  ̣  ̣ η· [π̣ῶς̣] τοὺς
ῥήτορας [ἐπιτηδ]εύειν τὰς
  ̣  ̣  ̣ α   ̣ ς ὁμο   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ιτων πα-
10ρὰ τῶν κενῶν καὶ μᾶλλον
ἀποστάσει[ς  ̣  ̣  ̣]ασετα   ̣
  ̣  ̣ νομενο   ̣  ̣  ̣  ̣ ως τρέχει
  ̣  ̣ α   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ν υ   ̣ α   ̣  ̣ ε-
ται; πῶς [ψέγ]ουσ[ι] τὰς
15ἀπὸ τῶν [οὕτω] μακρὰν ἀ-
π[εχόν]τω[ν γεγ̣]ον[υ]ίας,
[οἷ]ον "νῆσσον, [τὴν] πέρι πόν-
τος ἀπείρ[ιτος ἐστ]εφάνω-
ται"· καὶ μ[ὴν] βέλτιστ' ἦν
20Ὠκεαν[ίδα νῆ̣]σ[ο̣ν φ]άναι
μάλιστ[α· ἢ] [οἷον "σπιν]θῆ-
ρες Ἁφαίστου σταλαγμοί";
Καὶ πῶς αὐτοὶ μετάγου-
σι κατὰ τὸ πλεῖστον, εἰ
25μὴ καὶ διὰ παντός, ἀπὸ
column 21
[τῶν μό]νον [ο]ὐχ [ἡ]μέ[ρας ὁ-]
[δ]ὸ[ν ἀπεχόντ]ων   ̣  ̣ υμ   ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣ καὶ   ̣  ̣  ̣ σμα   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
α   ̣  ̣ [π]ερ[ὶ] μεταφορ[ὰς  ̣  ̣  ̣  ̣]
5  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ σιταχ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ αι φιλόσοφ[ον τ]ἀ[ν] ποσὶν
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ οτ̣   ̣ τοις   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
α   ̣  ̣  ̣ διὸ [καὶ ἐπεσκέφθαι]
φιλοσ[οφήσαν]τι ποιη[τῆι ἀν]αν-
10[καῖον], [π̣]ῶς καὶ π[όθ]εν [τ̣]ρ[οπικὴ]
[ἅμα λέξι]ς καὶ κ[α]τὰ [τί]ν[α τρό-]
[πον ἵστ]αντ[αι] φυσικοὶ [λόγοι], [ἢ]
μάταιον δ[ὴ̣] θεω[ρ]εῖν, [πῶς]
τὸ μ[ὲ]ν ἐκλέγητα[ι] τ[ὸ δ' ἐ]κ-
15[κλ̣]είνη(*)· καὶ [π̣]ολλ[ο̣ὶ π̣εριθέ-]
[μενο]ι [τ̣ὴ]ν πα[ι]δείαν καὶ τὰς
[πά̣σα]ς ἐπιστήμας οὐ μ[ό-]
[ν]ον [τ]ὰ προειρημένα περι-
[έσ]τησαν ἀλλὰ καὶ πολὺ [ἔγ-]
20γειον τῶν ῥητορ̣ικῶ[ν σο-]
φιστῶν ἐν ταῖς μεταφο-
ραῖς ἀνεστράφησαν, εἰ μή
τις ἄρα τῶν ἁπάντων ὡς
Ἀλκιδάμας, Ἡγησίας, Κλεί-
25[τ]αρ[χο]ς, Ἀλεξανδρε[ὺς] Δη- [μήτριος]
column 22
[2 lines missing]
3  ̣  ̣  ̣ ελυησαν
[ -ca.?- ] ην χ[α]ρίεν
5[ -ca.?- τ]εχνο[λογ  ̣  ̣]
[γ]ὰρ   ̣  ̣ ν ου   ̣  ̣  ̣  ̣ , ὅταν ἡ με-
ταφορὰ β[αρυ]τέρα [γίν]ηται,
προτη[μελ]εῖσθαι τὸ [σκ]λη-
ρὸν α   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ισεινλ   ̣
10  ̣  ̣  ̣α  ̣ α̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ αι [δ̣]ὲ
- ca.10 - αι Σάμον ὡς
τὸ [π]ά[λαι ἀπώ]ρυγ̣α τῆς π[ό-]
λεω[ς], τ[ὴν δ' Α̣ἴγιν̣]αν ὥσπ[ερ]
[λή̣μην] τοῦ [Π̣]ειραιέως κα[ὶ οὕ-]
15[τως π]αραπλήσι[α]. [Ἄ̣]το[π]ον
[ο]ὖν, ε[ἰ κ]α[τ]ὰ π[άνθ'] εἱμαρμέ-
ν[ον πα]ραστ[έλλ]ειν μετα-
φορά[ς], ἀλλ' [οὐ]χὶ φευκτὸν
παν[τὶ] καὶ παντ[άπασιν]
20ἢ σπα[νί]ως ποτέ, τῶν
σοφι[σ]τ[ῶ]ν το[ι]αύταις χ[ρ]ω-
μέν[ων], ἄλλο[τε] σχεδὸν
πάσα[ις], πλείοσιν τῶν κυρί-
ων οὔσαις. Ἴδ[ω̣]μεν δ' αὐτῶν
25καὶ τὰ περὶ τῶν ἀλληγορι-
[ῶν -ca.?- ]
column 23
(legi) (potest) (δῆμον) (et) (ν) (  ̣  ̣) (εις) (ποτε) (  ̣  ̣) (αρ) (  ̣) ()
  ̣ α   ̣  ̣ δη. Δια[ιροῦ]ν̣ται [δ'] αὐ-
τὴ[ν] εἰς εἴδη τρί' α<ἴ>ν[ιγμα],
20παροιμίαν, εἰρωνείαν, πα-
ραλείποντες μέν, ε[ἰ π]ά-
σας ἐκφο[ρ̣]εῖν ἐβούλοντο
τὰς ἰδιότητας, τό<ν> τε
γρεῖ[φ]ον καὶ τὸν ἀστεϊσ-
25μόν, παραπέμποντες [δὲ καὶ]
column 24P.Herc. 1007 col. 24
Sketched 1792-1798 by anonymus

0() ((non) (cohaerens) (cum) (χχιιι.)) ()
περ [κ̣α̣]λοῦ [προ̣]σαγορεύε[ι] κα-
θ' ἑ[κ̣άσ]του καλῶς ἂν πρέ-
[πο]ντος ι   ̣ χτ   ̣  ̣ δεν   ̣ ρι
[13 lines missing]
17της - ca.15 -
πεσθαι - ca.12 -
τη   ̣ τ   ̣ ν - ca.12 - ι
20σεω   ̣ π - ca.13 - ικες
μηδὲ π - ca.12 - ς̣ τῶν
ἐκ[εῖ] τεθε[ωρημέ]νων
εὕρεσιν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ σι κα   ̣  ̣
α τῆς̣ μετ[αφορᾶς καὶ τῆς]
——
25ὑπαλλ[αγῆς]
title 2
ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ
Δ
ΤΩΝ ΕΙΣ ΔΥΟ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
column 1aP.Herc. 1007 col. 1a
Sketched 1792-1798 by anonymus

ταν ἁδροῦ, π̣[ρο]οιμί[ω̣ι μέν-]
το[ι γ'], ἕως [ἂν] μὴ τραχὺ [μηδὲ]
μα[θ]ήμασι[ν] περι[ττὸν]
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐν λέξει [κα  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
5[οι  ̣  ̣  ̣] φιλοσοφ[οι  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[3 lines missing]
9[προσδοξά-]
10ζομ[εν δὲ] καὶ [τοῦτ' ἐκ] τῶν
ἰδιωμάτων [τούτων] περι-
γείν[εσθαι] μᾶλ[λον καὶ] μυ-
ρίωι μ[ε]ῖ[ζ]ον· ἐκ [δ' αὖ τ]ῶν
ἡμ[ετέ]ρων πε[ριποιεῖσ-]
15θαι [τὸ ἐνδιατρεῖψ]α[ι καλ̣]οῖς ἐ-
πιτη[δεύμασιν] κα[ὶ  ̣  ̣  ̣]
τον εκτεε   ̣  ̣  ̣ ασμιζων
ἀναπεφω[νηκέν]αι χ   ̣  ̣ ου
  ̣  ̣  ̣  ̣ επαι   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ν̣η̣
20  ̣  ̣  ̣  ̣ Διὸ καὶ πρότερον μέν
[πω]ς εἶπον, ὅτι [τ]οῦ σο[φι-]
[στοῦ] διηκρειβω[μέ]νως
[ἐστὶ] καλὸν τῆι φύσει [γ'] οὐ-
[δὲν] κατασκεύασμα, νῦν
25[μέντ]ο[ι] θαρρῶν [λ]έγω [μ]ε-
[τὰ] τῆ[ς] συμπ[λ]οκ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
column 2aP.Herc. 1007 col. 2a
Sketched 1792-1798 by anonymus

0[ἀ]
κρειβὲ[ς] ἀξιολόγ[ω]ς οὔτε κα-
τὰ τὸ π[λε]ῖστον ὑ[γιὲς  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
ψαν οὐκ ἀπὸ τῶν σοφιστι-
[κ]ῶν παραγγελμάτ[ω̣ν ἡ]μᾶς
5  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ φαιδ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ υι
  ̣  ̣  ̣ οὐδενὶ φυ[σι]κ[ῶ](*) [φασι] τε-
[χνικ]ῶς χρῆσθαι, [λέ]γονται -
[6 lines missing]
14[ νε]ν̣ομίσ-
15[θαι ὑπὸ πά]ν̣τω[ν̣ ἀλλ̣'] ὀλί-
[γων· εἰ δέ] τισιν κ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ,
ἀλλ' οὐχὶ τοῖς ἡμε[ῖ]ν̣ ὁμοί-
οις οὐδὲ μὰ Δία το[ῖς] ἰατρι-
κοῖς, [οὐχ ὅτι] τοῖς [μο]υσικοῖς
20καὶ γεωμέτραις [οὐδὲ] τοῖς
[ἄλλοις ἅ]πασι τεχ[νε̣ί̣]ται[ς]
  ̣  ̣  ̣  ̣ ων θαυμα   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
[  ̣  ̣κα]τασκευῆς καὶ μά-
λισθ' ὅταν ὑπὸ τῆς ὀχλικῆς
25θυέλλης μὴ στρ[έφωντ]αι
καὶ δια[γ]ρυ[πνῶσι  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
column 3aP.Herc. 1007 col. 3a
Sketched 1792-1798 by anonymus

και λεγομεν ((dagger)) 3 ((dagger)) 3 μασινητοις πε-
ρὶ ἄλλον δε ((dagger)) 3 ((dagger)) 3ινδυνοι   ̣ αικε
των ος θιγ̣ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3γάν̣ο[ν]τας α
οὕτω διελ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3ετεσα   ̣  ̣  ̣ ται
5δη καὶ   ̣ πρ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3   ̣  ̣ ν[εσ]θαι γελε
  ̣ π̣ι̣ι̣   ̣ ντεο   ̣ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ιο   ̣ τι
  ̣ ωσε   ̣ ατως   ̣ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3διαν ἔργω(*)
προστ̣   ̣  ̣ αφ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3
χειρα   ̣  ̣ αιτο ((dagger)) 3 ((dagger)) 3λ
10  ̣  ̣  ̣ υπαρθ   ̣ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3η   ̣  ̣ μ
  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐν το[ῖς περὶ τῆς] ῥη-
τορικῆς θαυ[μά]ζω, διότι
  ̣  ̣  ̣ εγκαλι   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ εν̣   ̣
ρ   ̣ τῆς ῥητορ[ικῆς  ̣  ̣] κα   ̣  ̣
15τ[ή]ν̣ γε πρόχ[ειρον καχ]εξί-
αν εἶναι δια[φεύγ]ειν [ἔμμε-]
τρα διευλα[βημ]ένον [λέ-]
γειν καὶ το[ι]αύτας ἀμ[φι-]
βολίας ἑλεῖν μ[ε]τ[ωνυ-]
20[μ]ικῶν, καὶ τῶν ἄ[ρθρων τὸ]
μὲν προηγούμε[νον τιθέ-]
ναι, τοὺς δ' ἐπακο[λουθοῦν-]
τας συνδέσμου[ς μὴ ἀπο-]
διδόναι, καθάπερ ἐγὼ
25μὲν τούτων πολλὰ κἀ-
γαθὰ πεποίηκ' αὐτὸς μο -
column 4aP.Herc. 1007 col. 4a
Sketched 1792-1798 by anonymus

[μάτων] οὔτε χρήσιμον ο[ὔ]τε
βουλητόν. Ἀλλὰ δὴ κα[ὶ τ]ὴν
——
παραλλαγὴν ταύτην οὐ-
κ ἐκ [τῶ]ν̣ σοφιστικῶν τε-
5aχν[ῶν περιε]ποιήσαντο. τὰς δὲ τέχνας
5b[τα]ύτα[ς] οἱ διαπονή-
σα[ντες  ̣]α   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ι κατα̣-
γελ[άστως]  ̣  ̣ τοῖς λό[γοις] δὲ πλεῖον ἐμε   ̣  ̣  ̣
[7 lines missing]
15[τῶν πλη]ν
μελη[μάτων μηδὲν μ]η-
δ' ἐ[πιβεβλέφθαι πρὶν ἰσχ]ῦ-
σαι τὰ[ς ῥητορικ]ὰς [διατρι-]
βὰς καὶ [τάξασθ]αι [τὸ πεπ]αι-
20δευμέν[ως δια̣]λέ[γ̣εσθα]ί
τισιν ἢ̣ ἀπαι[δεύ]τως· [δι]ὸ
κ[α]ὶ νῦν τούτου[ς μά]λιστα τῶν
λοιπῶν ὀρθ[οε]πεῖν καὶ τὸ
λέγειν εἰκῆ(*) δ[ι]α[φεύγειν]
25κἂν προπέσ[ωσιν ἔν τισιν]
τάχιστα διο̣[ρθοῦσθαι], [ὧ]ν
column 5aP.Herc. 1007 col. 5a
Sketched 1792-1798 by anonymus

χάριν οὐκ ἀποδέδωκεν, καὶ
τὸν καλούμενον [ὁ]ρμαθὸν ἀ-
φε[λ̣]κό[μ̣ε]ν[ος εἰ]ς Ἀθήνα[ς̣] εν
ετ   ̣  ̣  ̣  ̣ τοῖς πρυτάνεσιν
5εν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ δ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ πό[λ]εσιν
δ[ιαλεχθεὶς ὑ]πὲρ τῆς ἀτε-
λ[είας Κνι]δίων. [Πῶς] δ' ἑκατέ-
[ρω]ν [φησ]ὶν - ca.9 -
  ̣  ̣ θ   ̣  ̣  ̣ ασ[  ̣  ̣  ̣μηδὲ]ν [ἐπιβε-]
10[βλέφθ]α[ι] τῶν γ[ινομέ]ν[ων]
τ[ότε] πρὸ αὐτῆς ἀμ[α]θήτων
[οὐ πολ]ει̣τ̣ι[κῶν] μ[ό]νων [ἀ]λ-
[λ]ὰ καὶ φιλοσόφ[ω]ν καὶ τῶν
[κα̣]τ' ἄλλας μαθήσεις καὶ
15[διαν̣]οήσεις [π]ερ[ισήμων]
[πρὸ Ζωπύρου κ]α[ὶ] Ἀντιφῶν-
[τος] καὶ [παντὸ]ς ἁ[π]λῶς τε-
χνογράφ[ου διαπ̣]εφευγό-
των οὐ μ[όνο]ν̣ τὰς οὕτω
20προχείρο[υς ἐ]ν ταῖ[ς] ἑρμη-
νείαις ἀτοπί[ας] ἀλλὰ σχε-
δ[ὸ]ν καὶ πάσα[ς]. Κα[ὶ δ]ὴ γὰρ
οὐδ' ἐπέτρεψ[έν] τινι βοηθεῖν
ἑαυτῶι λέγο̣[ντι] τὴν κοι-
25νῶς κεκλη[μένην] ῥητο-
ρικὴν ἀπολύε[ιν] αὐτῶν,
column 6aP.Herc. 1007 col. 6a
Sketched 1792-1798 by anonymus

[καθὸ] τὸν Φοίνεικα διδάσκα-
λ̣ον [Ἀ]χιλλεῖ συναπε[στάλ-]
θαι [φ]ησὶν Ὅμηρος· οὐδὲ τὴν
——
φυσ[ικὴν] περὶ λόγον ἀρετὴν
5κα[τ̣' ἐ]ξοχὴν ἰδίως ἂν [προσ-]
αγορ[ε]υθήσεσ[θ]αι ῥητορικ[ήν]·
[εἰ] δέ τις βούλε[τα̣]ι καὶ π[ροσ-]
ηγο[ρ]εῦσθαι - δι[αρρ]ήδην γὰρ
εἴρηκεν ''πρὸ τῶν ῥητορι[κῶν]
10διατριβῶν μη[δ̣ὲν βε]βλέφθαι τ[ῶν]
πληνμελημάτων τού-
των'' -, οὐδ' οὕτως μὲν οὖ[ν]
εἶπεν ἀλλὰ ''πρὶ[ν] ἰσχῦ-
[σα]ι τὰς ῥητορικὰς διατ[ρι-]
15βά[ς''· ὥστ]ε μη̣[δ]ὲ Περικλέ[α]
[μηδὲ τὸν] Στεφάνου Θουκυδί-
δην μηδὲ τὸν Ὀ̣λό[ρ]ου τήν
[γ̣ε π̣]ρ[ό]χειρον ἐκπεφευ-
[γέν̣]αι καχεξίαν τῆς ἑρ-
20μηνείας, ἀλλὰ μ[ηδ'] ἐπιτε-
θεωρηκέναι· τάχα γὰρ ἐ-
[πὶ] τούτων κατῆρχθαί
[τις] ἐρεῖ τὰς διατριβάς, ἰσ-
[χυκ]έναι δὲ οὐδεὶς μὴ τε-
25[λέως ἀ]ναισχυντῶν. Καί
column 7aP.Herc. 1007 col. 7a
Sketched 1792-1798 by anonymus

τοι διαφέρουσιν οὐ[δὲν οἱ] καὶ
μετὰ τὴν ἰσχὺν τ[ῶ]ν δια-
τριβῶν ἀνιστόρητοι γεγο-
νότες ἁπάσης τῶν̣ [πρὸ] τοῦ
5παρελθεῖν αὐτὰ[ς] κ[αὶ κα̣]τισ-
χῦσαι διαλεχθέντω[ν], ἀλλ' οὐ-
θὲν ἧττον ὁ[ρ]ῶνται φανε-
[ρ̣]ῶς οἱ μὲν οὐχ ἧττον ἁγνεύ-
[οντε]ς ἐν λέξει τῶν ἄκρως
10[δ]ιατριβικῶν, οἱ δὲ μᾶλλον,
[ἀν]αρίθμητοι [δ]ὲ τῆς οὕτω
[π]ροχ̣είρου καχε[ξ̣]ία̣[ς]. Ὀ-
[κνῶ γὰ]ρ εἰπεῖν, ὅτι τὸν τρό-
[πον] τοῦτον, ὃν διὰ τῶν
15[πα]ραδειγμάτων οὗτος
ὑπέδειξεν, [ὁ σ]καπανεὺς
καὶ Μα[ίσ]ων μόνος λαλεῖ,
δοκῶ δὲ μηδ' ἀγυμνάσ-
των μόνον ἐν λόγοις ταύ-
20τας εἶναι τὰς καχεξίας
ἀλλὰ καὶ τὸν κοινὸν λεγό-
μενον νοῦν οὐ προσφερο-
μένων, ὥστε κινδυνεύ-
ειν ἡμᾶς κατὰ τὸν λόγον
25καὶ τοῦτο περιποιεῖσθαι
παρὰ τῆς ἰσχύος τῶν ῥη
column 8aP.Herc. 1007 col. 8a
Sketched 1792-1798 by anonymus

τορικῶν διατριβῶν. Διὸ [μ]η-
κέτι θαυμάζωμεν τὸ [μ]ό-
νας τά[ξ]ασθαι τὸ πεπαιδευ-
μένως διαλέγεσθαί τισιν
5ἢ ἀπαιδεύτως, ὃ καὶ αὐτὸ
θεῖναι τετόλμηκεν, ὥσ-
περ τῶν διατριβῶν πάσας
τὰς παιδείας διδασκουσῶν,
[ἢ τ]ῶν γραμματικῶν καὶ
10[μο]υσικῶν καὶ γεωμετρι-
[κῶν] - τί γὰρ δεῖ φιλοσόφω[ν]
ε[ἰπε]ῖν; - τὰ κατὰ τὰς ἰδία[ς]
[μαθήσ]εις οὐ πεπαιδευμέ-
ν[ως λ̣α]λούντων, ἢ μυρίων
15ἐνγεγηρακότων ταῖς δια-
τρι[βαῖ]ς οὐκ ἀπείρως παι-
δείας ἁπάσης διαλεγο-
μένων. Εἰ γὰρ αὖ τὸ ῥητο -
——
ρικῶς λαλεῖν μόνο[ν̣ ἐκά-]
20λει πεπαιδευμένως, [ὁλό-]
χρυσος ἦν. Ἀμέλει δὲ καὶ
φαίνεται τοιοῦτο[ς], [ὅ̣τε]
καὶ μάλιστα τῶν λοιπῶν
ὀρθοεπεῖν φησι τούτ[ους]
25καὶ πᾶσαν εἰκαιότητα δια
φεύγειν, κἂν προπέσ[ω̣]
column 9aP.Herc. 1007 col. 9a
Sketched 1792-1798 by anonymus

σιν ἔν τισιν τάχιστα διορθοῦσ-
θαι συνειθισμένους παρεσ-
κευάσθαι καὶ περὶ παντὸς
ἐπεσκεμμένους λέγειν καὶ
5παρὰ τῶν εἰδότων πεπυσ-
μένους, ὥστε τῆς Ἑλλάδος-
οὕτως ἠνθηκυίας τότε
πεπαιδευμένοις καὶ πο-
ηταῖς ἅπαντας ἁπλῶς [ἡτ-]
10τᾶσθαι τῶν σοφιστ[ῶ̣ν ὀρ-]
θοεπεία(*), τὸ δ' εἰκῆ(*) λέγει[ν]
μηδ' ὅλως τινὰ περιφε[ύ-]
γειν αὐτῶν ἀλλὰ μόνου̣[ς]
τ[ο]ὺς διατριβ̣ικούς, ὧν εἰ-
15[κ]αιολογωτέρους ἑτέρ[ους]
οὐκ ἄν τις ἐπιδείξειε· κ[αὶ]
πάντων πολλάκις προ[πει-]
πτόντων μόνους ἐν ὀλί-
γοις, εἴπερ [ἄ]ρα, καὶ τούτους
20ἐν τοῖς πρακτοῖς καὶ τοῖς
γεγραμμένοις ἀστοχάσ-
το[υ]ς θεωροῦμεν καὶ μό-
νους, ἃ ποιεῖν ἔφη σ[υ]ν-
ειθίσθαι τοὺς ὑπὲρ ὧν [ἡ-]
25[μ̣]εῖς εἴπαμεν, οὐδενὸς
[οὐδ]έποτ' ἐπεσκεμ[μέ]
column 10aP.Herc. 1007 col. 10a
Sketched 1792-1798 by anonymus

νους· τοὺς δὲ φιλοσόφους,
οὓς ἅπαντες προειλήφα-
σιν ἀσφαλεστάτους καὶ
σκεπτικωτάτους, τούτων
5τε ἀμελεῖ[ν] καὶ μηδὲ πα-
ρὰ τῶν εἰδότων οἵους τ' εἶ-
ναι πυνθά[νεσ̣]θαι. Τὸ γὰρ
αὖ [π]ερὶ τῶ[ν̣ πολ̣]ειτ[ικ]ῶν
[π̣ραγ]μάτων τα̣ῦτ[α] λέ-
10[γειν α]ὐτὸν ὑπακού[ειν ἡ]με[ῖ]ν
[πάλι]ν̣ οὐκ ἐπιτρέπει τά
[θ' ὑποδε]ίγματα [τῆς ἐν] τῆι
[λέξει κ]αχεξίας παρατιθεὶς
[καὶ προσ]αγορεύων τὴν διάφευ-
15[ξιν αὐτ]ῶν ὀρθοέπειαν. Οὐ
[μὴν ἀλλ̣]ὰ τοὺς ῥήτορας εἰ
[κατορθο]ῦν ἐν τοῖς ῥητορικοῖς
[ἔλεγεν], [ἢ] πρὸς τὸ[ν] διαλεκτι-
[κὸν ἔλ]εγεν, [ο]ὗ [τ̣ὸν] ἔλεγχον
20[ποιοῦ]μεν, ὁ δ' ἔφη προσδε[ή̣-]
[σεσθαι] τῆς ῥητορικῆς, ἢ πρὸς
[τοὺς ἄ̣]λλους πεπαιδευμέ-
[νους], [μ̣]ᾶλλον δὲ καὶ τεχνεί-
τα[ς] ὅ̣[λ]ως, οἳ τὰ [τοι]αῦ[τ̣]α καὶ
25πλεί[ω] τούτ[ω̣ν ἐν̣] τοῖς ἰδί-
οις [φυλ]άττεσ[θ]α[ι μανθά]
column 11aP.Herc. 1007 col. 11a
Sketched 1792-1798 by anonymus

νουσι[ν], [ὡ̣]ς καὶ Φίλωνα τὸν ἀ[ρ̣-]
χιτέ[κ̣]τονα περὶ τῆς σκευοθή-
κης οὗτος αὐτὸς εἰσήγαγεν
δημηγοροῦντα. Σὺν δὲ [το̣]ῖς
5θεοῖς ο[ἵδ]ε τὰς διατριβ[ὰς] τῶν
ῥητορικ[ῶν] ἰσχυροπ[οιήσα]ν-
τες ἕν[εκά] γε τῶν διατ[ριβ]ῶν
οὔτ' [ἤ]ν[θησ]αν οὔτ[ε συν]ε[ι-]
θίσθησα[ν π]ερὶ παντὸς [ἐπε-]
10σκέφθαι [κ]αὶ δι[ὰ] τοῦτο μὴ [π̣ρο-]
πείπτ[ειν] ἢ διο[ρθοῦσ]θαι [τ̣ά-]
χιστα. [Τ̣]ού[τ̣]ου το[ιγ̣]α[ρ-]
οῦν ὄντος [δι]εξ[ίασι] τὸ με-
ρῶν τινὲς [μ]ὲν τ[ῆς] τέχνης,
15Ἀθήναιο[ς δὲ τ]οῦ λόγου τὴν
ὑπόκρισ[ιν], [καὶ ὅ]τ[ι] μὲν ταῦ-
τά τις [ἔχ]ων καὶ σεμνό-
τερος [αὐ]τὸς φαίνεται καὶ
προσέχειν μ[ᾶλ]λον ποιεῖ
20τὸν ἀκούο[ν̣τα] καὶ συνιέ-
ναι καὶ μνημονεύειν καὶ
κεινεῖσ̣θαι παθητικῶς
ἄλλων [οὐχ ὁμ]οίως ταῦ-
τα δρώντων, ὁμολογοῦ-
25μεν. Ἀλλ' οὐ μὲν τῆι̣ [ῥ]η
column 12aP.Herc. 1007 col. 12a
Sketched 1792-1798 by anonymus

τορικῆι τ[ο]ῦτο πρ[έπει] δι[δ]άσ-
κειν μᾶλλον, ἢ τῆ(*) διαλεκτι-
κῆι καὶ τῆι γραμματικῆ(*) μ[α̣-]
θεῖν ἄν τις ἐπιθυμή[σει]εν̣.
5καὶ δὴ γὰρ ἡ μὲν̣ [δ̣ια]λο[γ̣]ῆς, ἡ
δ' ἀνα[γ̣]νώσεως [ἐπαγγ̣]έλ-
[λ̣]ε[ται π]εριποιεῖν [ἐπιστ]ή-
μη[ν]. Καὶ νὴ Δί[α εἰ] μὲν καὶ
——
τὴν ἐν [τ]ραγω(*)δία(*) κα[ὶ κω]μω(*)-
10δία(*) καὶ μ[εί]μοις καὶ το[ῖς] ἀνα-
λόγοις ὑπόκρισιν [περι]τιθέ-
ασιν τῆι ῥητορικ[ῆ](*), μακαρί-
ζομεν αὐτοὺς τ[ῆ]ς συνέσε-
ως· εἰ δὲ τοὺ[ς ἐ]κεῖνα διατι-
15θεμέν[ους] ἀπροσδε[ή̣τ̣]ους
εἶναι τῆ̣[ς ἀ]φ' ἑαυτῶν διδασ-
καλίας νομίζουσιν, ἐπιζη-
τοῦμεν, τί δήποτε κατε-
γνωκ[ότ]ες ἡμεῖν τὴ[ν] ἐν
20τοῖς ἡμετέρ[οι]ς δέουσαν
ὑπόκρισιν [οὐκ ἀ̣]πον[έ]μου-
σι[ν], ἔτι δὲ μ[ᾶ̣λλ]ον ἐκ τίνος
ἀντιποιοῦν[ται] τῆς κοινῆς
ὑποκρίσεως τῶν̣ [ἴδ̣]ι-
25όν τι προφερ[ο̣]μένων
ἐπιστ[η̣μ̣ῶ̣ν -] [ἑκάστου],
column 13aP.Herc. 1007 col. 13a
Sketched 1792-1798 by anonymus

κἂ[ν] ἀπαίδευτος δ' [ἦ](*)[], [τὰ ἐ̣ν̣δε-]
[χ]όμενα διὰ τὸ σύν[η]θε[ς]
[πρ]οσηκ[ό]ντως τοῖς πρά-
[γμ]ασιν διατιθεμένο[υ].
5[Τὸ γ]ὰρ αὖ [π̣ερι]χανόντας
[ἐν ἀ̣]ρχῆι [τὸ κοι]ν̣ὸν ἐ[π̣' ἐκεῖ-]
[νο κ]ατα[φεύγειν], [δι]ό[τι τῆς]
[ἐν τ]οῖς ῥη[το]ρικοῖς ὑπο-
[κρίσ]εως ἀ[ντι]πο[ι]οῦντα[ι],
10[μαχ]ό̣μ̣[ε]ν[όν ἐσ]τιν τῶ(*)
σε[μ̣]νύ[νειν τ̣]ὴν δύνα-
μ[ιν] ἐπ' [ἐκείνης] καὶ τῆς φι-
λ[ο̣σο]φίας βελτείω καὶ κα-
τ[ὰ το]ῦτ' ἐμφανίζ[ει]ν̣· τὸ
15[δ' ἐν] τοῖς ἰδίοις [ἐξοχώ]τε-
[ρον] ὑποκ[ρείνεσθαι π̣]οιεῖν
[εἰ κα̣]ὶ το[ὺς ἄλλους ἐν̣] τοῖς
[ἑαυ]τῶ[ν φασιν μόνο]ν, ἐσ-
τὶν ἐπι[δεχόμενο]ν̣ τὴν
20ὑπὸ τ[οῦ θέλοντο]ς ἀντι-
στροφή[ν]. [Κἂν εἴπω]σιν, ὅ-
τι μόν[οι τέχνας ὑ]πὲρ α[ὐ-]
τῆς παρέδοσα[ν], βιαιομα-
χήσουσι, καὶ τῶν ποιετῶν,
25οὐχ ὅτι τῶν ἄλλων ὑπο
column 14aP.Herc. 1007 col. 14a
Sketched 1792-1798 by anonymus

κρείνεσθα̣[ι] διδασκό[ν]των καὶ
τῶν λογικῶν ἁπά[ν̣τ̣]ων, κἂν
μὴ συγγράφω[σ]ιν διὰ τὸ
βαιὰς εἶναι τὰς θεματικὰς
5[π]αρατηρήσεις, [τ̣ὸ δὲ] τῆς
[μα]θήσεως [ἀ]πό[κρυ]φον,
[παντ]οίας δ' [ὑ̣]πο[κεῖσ]θαι
[τ̣ὰ]ς διαθέσεις. [Τ̣ὰ π̣]ολλὰ
δὲ [ἡ̣] τῶν παθῶν αὐτῶν
10δι[αφο]ρὰ σχηματ[ί]ζει καὶ
[τ̣ὸ σῶ]μ[α] καὶ τὴ[ν] φων[ὴ̣ν]
π̣[αραλ̣]λα[ττ̣]όντως· ὅ
——
[θ̣εν καὶ τ]οὺς ἰδιώτας καὶ
τ[ο]ὺς βαρβάρους, εἰ μὴ καὶ
15τἆλ[λ]α ζῶ(*)α, τοῖς πάθεσιν ἀ-
κολούθους τὰς μεταβο-
λὰς ἔχοντας θεωροῦμεν.
Τινὰ δ', ὧν παραγγέλλου-
σιν οὗτοι, καὶ φυσικῆς εὐ-
20κ[λ̣η̣ρί]ας δεῖται, κ[α]θάπερ
εὐμέλε[ι]α φωνῆς καὶ με-
γέθη καὶ τόνοι καὶ πνεῦ-
μα, καὶ προσώπου καὶ [χ]ει-
ρῶν καὶ τοῦ λοιπο[ῦ] σώμα-
25τος ἀξίωμά τε καὶ ῥυθμοί,
καὶ τόλμα καὶ τοιαῦτ' ἄ[λ]
column 15aP.Herc. 1007 col. 15a
Sketched 1792-1798 by anonymus

λα, δι' ἃ καὶ τὸν Ἰσοκράτην εἰκότως
φασὶ τῆς πολιτείας ἀποστῆ-
ναι. Νὴ Δί' ἀλλὰ Δημοσθένης
——
καὶ πρῶτον ἔλεγε καὶ δεύ-
5τερον καὶ τρίτον εἶναι τὴν
ὑπόκρισιν ἐν τ[ῆ](*) [ῥητο]ρικῆ̣ι,
Καλλιππί[δης δ]ὲ καὶ Νει-
κόστρατος - ἐγὼ φήσ[ω] - τὸ
πᾶν ἐν τραγω(*)δίαι, Λύκων
10δ' ἐν κωμω(*)δ[ία̣]ι, καὶ οὐ διὰ τοῦ-
τ[ο] τῆς κοιν[ῆ̣ς] ἅπαν[τας]
[ἂν εἴ]δη ἔχειν [ἐ]πιστ[ήμης].-
Ὅμως μέντοι κατα[γ̣ελάσ-]
τως ἔλεγεν, ὅτι τὸ πᾶ̣[σιν]
15συνεργοῦν καὶ μεθοδ[ευ]ό-
μενον ἐν τοῖς ἰδίοις [ὑ]φ' ἑ-
κάστων πολὺ μεῖζον ἐν
τῆ(*) ῥη[τ̣]ορικῆ(*) δρᾶ(*), μᾶλλον
ἢ ταῖς ἄλλαις πεζολογίαις.
20Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τούτωι
[δὴ κ̣]αίπερ ἐν τοῖς δεινο[τά̣-]
τοις ὄντι φωνὴν ὀξεῖ[α]ν
Αἰσχίνης ὀνειδίζει, πο[τ̣]ὲ
δὲ κ[αὶ μ̣]ακράν· παρὰ δ[ὲ τῶ]ι
——
25Φαληρεῖ λέγεται τὸ ποι-
κίλον μὲν αὐτὸν ὑποκρ[ι]
column 16aP.Herc. 1007 col. 16a
Sketched 1792-1798 by anonymus

τὴν γεγονέναι καὶ περ[ιτ]τόν,
οὐχ ἁπλοῦν δὲ οὐδὲ κατὰ τὸν
γενναῖον τρόπον, ἀλλ' εἰς τὸ
μαλακώ[τερο]ν καὶ ταπεινό-
5τερον ἀποκλε[ίνον]τα. Οἱ
δ' οὖν πολλοὶ τ[ῶν] σοφι[στῶν]
ἐοίκασι[ν], [ἐ]ξ ὧ[ν γ]εγράφ[α-]
σιν, ἀθλίως ὑποκεκρίσ[θαι]·
πονηρ[ὸ]ν γὰρ ε[ἰς] ὑπόκ[ρ̣ι-]
10σιν αἱ [μ̣α]κραὶ περίοδοι, κα-
θάπερ καὶ παρὰ [Δη]μη[τ̣ρί-]
ωι [κ]εῖται περὶ τῶ[ν Ἰ]σο[κρά-]
τους. Ἱερών[υμο]ς δέ φη
——
σιν ἀναγνῶνα[ι μ̣]ὲν αὐ-
15τοῦ τοὺς λόγου[ς καλῶς]
δυνήσεσθαί τιν[α], δη[μ]η-
γορῆσαι δὲ τήν τε φ[ω]νὴν
καὶ τὸν τόνον ἐπαίρον-
τα καὶ ἐν ταύτη(*) τῆι κατ[α-]
20σκευῆ(*) [μετὰ̣] τ[ῆ]ς ἁρ̣μοττο[ύ-]
σης ὑποκρίσεως εἰπεῖν
οὐ παντελῶς· τὸ γὰρ μέ-
[γι]στον καὶ κεινητικώ-
τατον παρεῖσθαι τῶν
25ὄχλων· ἄψυχον γὰρ αὐτοῦ
καὶ ἀνυ[π̣]άκ[ουσ]τ[ο]ν εἶναι
column 17aP.Herc. 1007 col. 17a
Sketched 1792-1798 by anonymus

τὴν λέξιν καὶ οἱονεὶ πρ[ὸς ἕνα]
τόνον πεποιημένην, τὸ δὲ
κεκλασμένον καὶ παντο-
δα[πὸν̣] καὶ ἐπιτάσει τε καὶ
5ἀνέσει καὶ ταῖς παθητικαῖς
ὑπερθέ[σ]εσιν διειλ[ημ̣]μέ-
νον ἀπο[β]εβληκένα̣ι̣, τῆ(*) [δ]ὲ
λειότητι διὰ παντὸς
δουλεύειν. Τοιγα[ρο]ῦν [ε̣ὐ-]
10ανάγνωστον μὲν εἶναι [τῆς]
φων[ῆς] ὑφειμένης, ἐπα[ρ-]
θείσης δὲ μ[ή], [λί]αν ταῖς πε-
ρι[ό]δ̣[ο]ις κα[τεπ]εί[γ̣]ουσαν τ[ὸν]
λέγοντα, καὶ τὴν ὑπόκρι-
15σιν ἀφαιρου[μ]ένου, καὶ σχε-
δὸν ἐναντίαν τῆ(*) τῶν πο-
λειτικῶν, [τὸ]ν δὲ πολειτευ-
ομένων ἐπι[σ̣]τατήσοντα
πολειτικὴν δ[ε̣]ῖν καὶ δημη-
20γορικὴν κα[τα]κεχύσθαι
λέξιν καὶ μ[ὴ̣ τ̣]ὴν ἐπιδί-
[φ̣]ριον καὶ καταψιθυρίζου-
[σ]αν τὸν λόγον. Ὅμοιον
[γ]οῦν εἶναι τῶι δασὺ καὶ
25μέγα περιθέμενον πρό-
[σ]ωπο[ν] παιδίου φωνὴν ἀ-
φιέ[ν̣αι κ̣αὶ τ̣]ὸ τοῖς Ἕλ
column 18aP.Herc. 1007 col. 18a
Sketched 1792-1798 by anonymus

λ[ησ]ιν συμβουλεύοντα καὶ
πλάσμα καὶ τὴν ἄλλην κα-
τασκευὴν δημηγόρου πε-
ριβαλλόμενον ἐπ' ἀ[ναγ]νώσ-
5του παιδὸς φωνὴν ἀπο-
[δεδ̣]ρακέναι μήτε τόνον
[μ]ήτε πάθος μήθ' ὑπόκρι-
σιν δυναμένου φέρειν. τοὺς
[δὲ] ν̣ῦν οὐ ταὐτὸ μόνον
10[ὁρῶμ]εν ἔχοντας, ἀλλὰ
[καὶ τ]ῶν ἐκείνου ποτίμων
[ἐψ]ειλωμένως τὰ πολλὰ
[ῥύδ]ην καὶ τόνωι κεκλιμέ-
νω[ι] ἢ καὶ διωργισμένως ἐκ-
15φέροντας, ὅταν δ' ἦθος ἐμ-
φαίνειν θέλωσι, κοιλοφώ-
νως καὶ πεπλασμένως
λαρυγγίζοντα[ς]. Ἀλλὰ
δὴ τὰ μὲν περὶ τῆς ὑποκρί-
20σεως παραγγέλματα πρώ-
ην τισὶν ἐφλυαρήθη, θαυ-
μαστῶς δὲ καὶ τῶν ἡρώ-
ων καὶ τῶν μετ' αὐτοὺς
ὑπεκρεί[ν̣]οντο πολλοί,
25καθάπερ ἔστιν λαβεῖν
τὰ μὲν π̣αρὰ ποιητῶν,
column 19aP.Herc. 1007 col. 19a
Sketched 1792-1798 by anonymus

τὰ δὲ καὶ παρ' ἱστορικῶν, κἀ-
ξ ὧν αὐτοὶ γραπτῶν καταλε-
λοίπασιν. Οἱ δὲ τεχνογρά-
φοι καὶ φανερὸν καθιστᾶσιν
5τὸ κατ' ἀλήθειαν μὲν ὑπάρ-
χον, ἐπικρυπτόμενον δ' ὑ-
πὸ τῶν πολειτικῶν, ὅτι
τοῦ φανῆναι σεμνοὶ καὶ κα-
λοὶ κἀγαθοί, μάλιστα δ[ὲ τ]οῦ
10πλ[α]νῆσαι τοὺς ἀκού[οντας],
ἔτι δὲ τοῦ δεινῶσαι μεθο-
δεύουσι τὰς ὑποκρίσεις,
ὧν οὐδενὸς ὁ τῶν ἄλλων
τεχνείτης, οὐχ ὅτι τῶν
15κατὰ φιλοσοφίαν προσ-
δεῖται. Διὸ καὶ τῶν πρός
τι τὴν ἐπιτετευγμένην
ὑπόκρισιν εἶναί τις λέγων
οὐκ ἂν διαμαρτάνοι. Ῥήτο-
20ρι μὲγ γὰρ ἡ τοιαύτη, τά-
χα δὲ καὶ τῶι πολειτικῶι,
καὶ τῶι σοφι[στ]ῆ(*) διαφό-
ρ[ως ἑ]τέρα προσήκει,
[φιλο]σόφω(*) δ' ἑτέρα, τοῖς
25δ' [ἀπ'] ἄλλων μαθημάτων
[ἄλλη], καὶ νέω(*) [ἐξ ὁ]μ[ο̣ί]ων
column 20aP.Herc. 1007 col. 20a
Sketched 1792-1798 by anonymus

καὶ γέροντ[ι] παραλλάττου-
σα καὶ γυναικὶ δηλονότι,
μᾶλλον δὲ καὶ κατὰ τόπους
ἑτε[ροί]α πρέπει· παρ' ἄλλοις
5γὰρ ἄλλη διαχωρεῖ καὶ κα-
ταγελᾶται. Προσειλήφθω
δ', ὅτι καὶ τ[ὰ] πλείω τῶν παρ-
ανγελμάτων παιδαγω-
γοῖς ἔοικεν, οἱ δὲ τὴν τέ-
10χνην καὶ διὰ τούτων ὑ-
πολαμβάνουσι μεγαλύ-
νειν. Ἀλλὰ μὴν οἱ μὲν
——
τῶν σοφιστῶν τὰς κοι-
νὰς φρένας ἔχοντες οὐ
15περὶ τῶν ἐ[ν] παντὶ προ
βλήματι προοιμίων καὶ
διηγήσεων καὶ πίστεων
καὶ ὑπεξαιρέσεων καὶ
ἐπιλόγων ἑαυτοῖς οἴον-
20ται προσήκειν, ἀλλὰ τῶν
ἐν τῶι πο[λειτι]κ̣ῶι. Τὸ δὲ
τῶν παχυτέ[ρ̣ω]ν πλῆθος,
ὡς μόνοις ταῦτ' ἐκπονεῖ-
ται, λέγει, διείληφε δ[ὲ ο]ὔ-
25τ', εἰ μόνα τὰ πολειτικὰ
διὰ τούτων φησὶν προ-
βαίνειν τῶν μερῶν, οὔτ' εἰ
column 21aP.Herc. 1007 col. 21a
Sketched 1792-1798 by anonymus

πάντα μέν, μόνοι δ' αὐτοὶ
τὰς εἰς πάντ' ἐναρμοττού-
σας μεθόδους ὑπογράφου-
[σιν], οὔτ' εἰ μόνοι περὶ τῶν
5ἰδίων ἢ μάλιστα [π]άντ[ω]ν
παρέδοσαν, οἱ δ' ἄλλοι παρα-
λελοίπασιν ἢ βραχέως ἐ-
φ[ε]στήκασι ταῖς ἰδί[ως τ̣ο]ῖς
ἑαυτ[ῶν] ἐμπρέψαι δυνα-
10μέναις. Ὧν τὸ μὲν πρῶτον
ἄθλ̣ιόν ἐστιν, ὅτι σχεδὸν
πᾶν σκέμμα διὰ τούτων
ἀλλ' [ο]ὐ τὸ πολειτικὸν μό-
νον διοικεῖται· τὸ δὲ
15δεύτερ[ον], ὅτι περὶ τῶν κα-
τὰ φιλοσοφίαν καὶ γραμ-
ματικ[ὴν̣] καὶ μουσικὴν
καὶ [γεωμε]τρίαν καὶ τἆλ-
λα [το]ῖς ὅλοις οὐδὲν οἱ τε-
20χν̣[ολό]γοι π[αρα]δεδώκα-
σιν· [οὐ γὰρ ἦν κ]οινά τινα
τά [γε συνέχον]τα πάν-
των̣ [παρα]νγέλματα, οὐ-
δ', εἴπ̣[ερ ἦν], μᾶλλον αὐ-
25τοῖς [συ]νεκεχώρητο ἢ
διέ[γνω]στο τῶν ἄλλων,
[ἀλλ' εἰ τὸ] κατὰ λόγον ἐξε
column 22aP.Herc. 1007 col. 22a
Sketched 1792-1798 by anonymus

τάζειν βούλοι[τ]ό τις, τοῖ[ς] φι-
λοσόφοις· [τ̣]ὸ δὲ τρίτον,
——
ὅτι καὶ τοῖς ἄλλοις μὲν ὑ-
πὲρ τῶν οἰκείων, ἀλλὰ
5δὴ μάλ[ι]στα τοῖς φιλοσό-
φ[ο]ις, ὅ[θ̣ε]ν [τε δ]εῖ κατῆ[χ̣-]
θαι καὶ [πῶς] ἀποδεικν[ύ-]
ειν κἀ[κ̣ τίνων τ]όπων τ[οὺς]
ἐνι[σταμ]ένους [ε̣ὐ]θύν[ειν],
10ἐκτε[τε]χνολόγηται, διη-
γήσεσιν δ' ἴσως καὶ τ[οῖς]
[ἐπ]ιλεγομένοις οὐ δαψ[ι-]
[λ]ῶς χρῶνται, πλὴν ο[ὐ-]
δ[ὲ̣] περὶ τούτων ἀμελέσ-
15τερον ἐκείνων ἀνεστρά-
φησαν. Τῆς δ' αὐτῆς ἀ -
——
διαληψίας ἔχεται καὶ τ[οῦ-]
το λεγόμενον ὑπό τινων,
ὅτι μόνης ἢ μάλιστα
20τῆς ῥητορικῆς ἐστιν τὸ
τοὺς ἐνδεχομ[έ]νους
εἰς ἕκαστον [λόγ]ους ἐξ-
ευρίσκειν, διὸ καὶ τέλος
αὐτῆς τοῦτ' εἶναί τινες
25ἔφησαν. Πρῶτον μὲν
——
γὰρ οὐδὲν διαφέρει τοῦ-
το τῆς εὑρέσεως, μᾶλ
column 23aP.Herc. 1007 col. 23a
Sketched 1792-1798 by anonymus

λον δ' ο̣ὐδὲ τὸ περὶ τῶν πέν-
τε τοῦ λόγου μερῶν τῆς
εὑρέσεως· εὑρέσεις γάρ εἰ-
[σ]ιν αἱ καθ' ἕκαστον ἐπι-
5[τε]ύξεις· οἱ δ' ὡς π[οιά τε] καὶ
  ̣  ̣  ̣  ̣ φέροντα πρ   ̣  ̣ λ̣   ̣ ν
τως και   ̣  ̣  ̣ ευθυ̣   ̣  ̣  ̣ οι̣   ̣ υ
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣τ̣]οὺς ἐν[δεχ]ομ[έ-]
[νου]ς λ[όγου]ς διαπ   ̣  ̣  ̣ δ̣ον
10ι̣   ̣  ̣  ̣ Δεύτερο[ν] δέ, εἰ μὲν
καὶ πρὸς ἕκασ[το]ν τῶν ἐν
ἰατρικῆι κα̣ὶ μοσσικῆι κα[ὶ]
γεωμετρία(*) καὶ τῶν ἄλ-
λων τοὺς ἐνδεχομ[έν̣ο]υς
15εὑρίσκειν λόγους φασὶ
τὴν ῥητ[ο]ρικήν, τὰ πάν-
τ' αὐτὴν εἶναι νομίζου-
σι, καὶ δηλονότι φαίνον-
ται κατὰ τὴν ἐπανγελί-
20αν πρὸς πάντ' εὐποροῦν-
τες· οὐδὲ γάρ, ὡς ἤδη πολ-
λάκις εἴπαμεν, αὐτοῖς
προσήκει τὰς κοινὰς
περὶ πάντων μεθόδους
25παρεγγυᾶν μᾶλλον ἤ
τισιν τῶν ἄ[λ]λων, οὐδ' εἰ-
σὶ μὲν κοιναὶ περὶ πάν
column 24aP.Herc. 1007 col. 24a
Sketched 1792-1798 by anonymus

των [ἀ]λλ' ἴδιαι καθ' ἑκά[σ]τ[η]ν
ἐπιστήμην αἵ γε συνέχου-
σαι· καὶ γὰρ ἔστιν ἐν ἑτο[ί-]
μωι λέγειν, ἧς ἂν ἐπι[β]αί-
5ν[ω̣]σι, τοῖς [ἀ]π' αὐτῆς [τ]ε-
χνείταις [ἀντιποιεῖ]σθαι
τῆς εὑρέσε[ω]ς [τῶν] ἐν
τοῖς ῥητορι[κ]οῖ[ς ἐ]νδεχο-
μένων λόγων. Ἄλλως
——
10δ̣ὲ οὐδὲ τῶν φιλοσόφων
τοὺς κατ' ἄλλ[ην] φιλοσο-
φίαν πρὸς ἕκα[στ̣]ον ἐν-
δεχομένους λόγους εὑ-
ρίσκειν δυναμένων, ἀθλι-
15ότης βαθεῖα τοὺς ἐν ἑτε-
ρογενεῖ τέχνη(*) προσποι-
εῖσθαι καὶ τὸ πέρ[ας], οὐδὲ ἐφήρ-
μοσταί τι τοῖς ἄλλοις ἐν
ταῖς τεχνολογίαις αὐ-
20τῶν ἀλλὰ τοῖς πολειτικοῖς
μόνον προβλήμασιν.
——
Ἅ γὰρ αὖ περὶ τῶν θετι-
κῶν λέγουσιν, ἡδονῆς
μὲν γέμει πολλῆς, οὐ-
25[κ] εὔκαιρα δ' ἐστὶν νῦν ἐξ-
ετά[ζ̣]εσθαι· τὸ δὲ τοσοῦ-
το καὶ νῦν εἰπεῖν [ἀ]πό
column 25aP.Herc. 1007 col. 25a
Sketched 1792-1798 by anonymus

χρη, δι[ό̣]τι κα[τὰ] τέχνην
καὶ μάθησιν ἑκάστην ἔ[σ-]
τ[ι] τινὰ καὶ περὶ ἀορίστων
κα̣[ὶ] περὶ ὡρισμένων, ὑπὲρ
5[ὧ̣ν] ἑκατέρου τοὺς ἐνδε-
χομένους ἐξευρεῖν λό-
γους μόνων ἐστὶ τῶν
κα[θ'] ἑκάστην ἐπιστημ[ό̣-]
νων, ὥστε καὶ ῥητόρων
10τὰ κατὰ τὴν ῥητορικὴ[ν]
ὡρισμένα καὶ ἀ<ό>ριστα·
τὸ δὲ τῶν ἄλλων τινὸς
ἀντιποιεῖσθαι μαργει-
τομανίας ὅρους ἵστησι[ν].
——
15Ἐξέστω τοιγαροῦν καὶ
τέλος ἀποφαίνεσθαι
τῆ[ς ῥ]ητορικῆς, εἰ καὶ κα-
ταγέλαστον, τὸ τοὺς ἐν-
δεχομένους εἰς ἕκαστον
20πρόβλημα ῥητορικὸν
ἐξευρίσκειν καὶ λέγειν·
τὸ δὲ πρὸς ἕκαστον ἁ-
πλῶς δεσμῶν ἔχει χρεί-
αν. Ἐ[κ̣ π̣]εριουσίας δὲ λέ-
25γωμεν ἡμεῖς τὸ μη-
θὲν ἀγαθὸν ὑπάρχειν,
column 26aP.Herc. 1007 col. 26a
Sketched 1792-1798 by anonymus

εἴπ[ερ ἐστὶ] δυνατόν, εὑρη[σ]ι-
λογε[ῖν δ]ύνασθαι, κἂν ἦ(*) τὸ
φαυλότ[α̣]τον ἀλλὰ μὴ
μόνον τὸ χρήσιμον, εἰ καὶ
5τὸ τὴν διάθεσιν ἔχειν
ἐ[π̣ί] τινων, ἀφ' ἧς εὑρεθή-
σε[τα̣]ι, τειμιώτατον. εἰ
δὲ περὶ τῶν κατὰ τὰς κοι-
νὰς αἰσθήσεις ἐπιβλεπο-
10μένων, κἂν ὑπὸ παιδὸς
ἐλενχθείης ἂν τὸ δὴ λε-
γόμενον. Χωρὶς γὰρ τοῦ
φιλοσοφίας ἀντιποιήσασ-
θαι δῆλον ὡς ὁ τοὺς ἐν-
15όντας οὕ[τ]ω̣ς εὑρίσκων
λόγους ὀφείλει καὶ τοὺς
ἀναγκ[α]ίους εἰδέναι καὶ
τοὺς ἐνδεχομένους
μέν, οὐ μὴν ἀνανκαίους·
20ἔνεισι γὰρ ἑκάτεροι. Τὸ δὲ
τί δι' ἀναγκαίων καὶ τί δι'
ἐνδεχομένων περαί-
νεται, πολλοῦ δεδεήκα-
σι γεινώσκειν, εἰ καὶ κτυ-
25ποῦσι<ν> ἐν τοῖς συμβουλευ-
τικοῖς τόποις τὰς ὀνο
column 27aP.Herc. 1007 col. 27a
Sketched 1792-1798 by anonymus

μασίας. Ἔτι δ[ὲ] πρότερον,
τί δυνατόν ἐστιν γενέσ-
θαι καὶ τί τοῖς ὅλοις ἀδύ-
νατον, ἐπίστασθαι προσ-
5ῆκον - ὅπως ἂν τὸ μὲν εἰς
τὸν λόγον παραλάβωσι τὸ
δ' ὑπερβῶσι, μανία δὲ πολ-
λὴ τὸ περιάπτειν αὑτοῖς
τὰ διὰ μέσης θε[ω̣]ρ[ού-]
10μενα φ[υ]σιολογίας. Καὶ
μᾶλλον δὲ κοιν[ό]τερον·
ε[ἴ] τι τοὺς ἀληθεῖς ἐνεῖ-
ναι συμβέβηκεν, οὐχὶ τοὺς
ψευδ[εῖ]ς [κ]αὶ [μ]αταί[ο]υς, ἀ-
15νάγκη κρίσιν αὐτοὺς ἔ-
χειν τἀ[λη]θοῦς τε καὶ
ψευδοῦς, [ο̣]ὗ πολὺ μᾶλλον
ἢ πτερ[ῶ̣]ν ἐνδεοῦσιν, ἐ-
πεὶ καὶ τ[ὸ] περὶ τοῦ δίκα[ι-]
20ον εἶναι τόδε τι καὶ σῶ-
φρον καὶ γενναῖον καὶ με-
γαλόψυχον καὶ φιλικὸν
καὶ πρὸς θεοὺς εὐσεβὲς
καὶ πρὸς εὐεργέτας εὐ-
25χάριστ[ο]ν καὶ τὸ προσῆ-
κον ἁπλῶς ἁπάσαις ταῖς
ἀρεταῖς ἐξευρίσκειν
column 28aP.Herc. 1007 col. 28a
Sketched 1792-1798 by anonymus

φάναι τοὺς - ὡς ὄνος λύρας -
τῶν φύσει καὶ κατ' ἀλή-
θειαν ἀρετῶν ἐπη(*)σθημέ-
νους εὐηθία νομίζειν.
5Εἰ δ' ἐροῦσι τὰ φαινόμενα
τοῖς πολλοῖς τοιαῦτ' εἶ-
ναι, καὶ ἀληθῆ καὶ δυνατ[ὰ] καὶ
ἀναγκαῖα μόνον ἐξε[υρ]ίσκειν
καὶ τὰ πιθανότητ' ἔχον̣[τ]α,
10χωρὶς τοῦ μηδὲν ἕτ[ε̣ρον̣]
λέγειν ἢ τὸ το[ὺ]ς ἐνόντας
πολειτικοὺς λόγο[υς] ἐξευ-
ρίσκειν τὸν πολε[ιτι]κόν, οὐ-
δ' ἕστηκεν τὰ φαινόμενα
15τοῖς πολλοῖς, ὥστ' ἐκπ[ε]σοῦν-
ται πολλάκις, ὃ καὶ συμβαῖ-
νον θεωροῦμ[εν]. Τοὺς δὲ
πιθανοὺς [ε]ἰ [μὲ]ν πάλιν τοὺς
τοῖς πολλοῖς φανησομέ-
20νους λαμβάνουσι, ταὐτὰ
ῥητέον, εἰ δὲ τοὺς συνεν-
γίζοντας τοῖς οὖσιν ἢ καὶ
τοὺς προχείρως εἰς συν-
κατάθεσιν ἐπισπωμένους,
25ὄντας ὅτι μὴ τῶν ὄντως
τοιούτων ἐπιγινωσκομέ-
νων αὐτοῖς, οὐδέτερον
column 29aP.Herc. 1007 col. 29a
Sketched 1792-1798 by anonymus

κατανοηθήσεται τῶν εἰρη-
μένων. Ἴσως δέ τις ἐρεῖ μηδ' ὅ-
λως τὴν δύναμιν, ἀφ' ἧς ἔσ-
τι τὰ πολειτικὰ πάντα καὶ
5τὰ σοφιστικὰ τῶν ῥητόρων
ἐξευρίσκειν καὶ λέγειν, ὄφ[ε-]
λος ἔχειν τι πρὸς τὴν [μηθ-]
[ε]ν[ὸς̣] ἀνθρώπ[ο]υ μακαρ[ία]ν
ζωήν· ἐγὼ δ' ἐκ[εί]νους [τοὺς]
10σοφιστὰς μηδὲ πολλοσ[τ̣ὸν]
ἐξευρίσκειν τῶν ἐνδεχ[ο] 12.-μένων ἐν τοῖς πολειτ[ι̣κ̣]οῖς,
ὅσον ἐπὶ ταῖς τεχνολογίαις.
Πάλι δ' ἕτερος μὲν φήσει καὶ
15τοὺς μεγάλους σοφιστὰς
ἐν τοῖς σο[φ̣]ιστικοῖς ἀδυνα-
τε[ῖ]ν, ὡς κ[αὶ] τὰς ἐκδεδο̣μέ-
νας ὑπ' α[ὐτ]ῶν ἂν τέχνας
καὶ τὰ παραπλήσια διασα-
20φεῖν· ἐγὼ δὲ τ[ο]ὺς μὲν
——
ἀληθεῖς λόγους οὔτε τοὺς
σοφιστὰς οὔτε τοὺς πο-
λειτικοὺς ῥήτορας ἀνευ-
ρίσκειν ἅπαντας, ἀλλὰ
25καὶ τοὺς πλείονας ψευδεῖς,
οὔτε τοὺς τὸν ἀγαθὸν εἰς
συνκατάθεσιν ἐπισπασα
column 30aP.Herc. 1007 col. 30a
Sketched 1792-1798 by anonymus

μένους πιθανοὺς ἀλλὰ τοὺς
πλείους τὸν φαυλότατον, καὶ-
[τ̣ὰ πλ̣]ε[ῖσ]τα λέγειν ἔξω τῶν
ἐνδεχο[μ]ένων [ὄν̣]τα παρα-
5λογιζόμενα δ[ὲ] τοὺς ἀκούον-
τας, [εἴπ]ε[ρ̣ τὸ πρ]οκείμενόν
τις τ[υγχά]ν[ε̣ι τ]άχ̣' ἀνεί[ς].
Πάντας δὲ τοὺς ἐνόντας
[ἐ]ξε[ύρ̣ο̣]ι τις [οὐκ] ἂν ἀπό τι-
10νος ἐπιπτώσ[ε]ως τυχι-
κῆς, ὅτι τε παρὰ τούτους
οὐδέν ἐστιν ἕτερον ε[ἰ-]
πεῖν, ἀδυνατήσειν, ἐπει-
δὴ φιλοσοφωτέρας ἐστὶ
15καὶ βαθείας [γ̣]ε συνέσεως τὸ
τοιοῦτον. Ἀλλὰ ταῦτα
——
μὲν ἀξιωθήσεταί τινος ἔτι
λόγου καὶ κατ' ἄλλα μέρη τῆς
[δι]εξόδου. Νῦν δὲ κἀκεῖ-
20[ν]α διαλη[π]τέ[ον] αὐτῶν,
ὅτι τῶν προβλημάτων
τὰ μέν ἐστιν δικανικά,
τὰ δὲ συνβουλευτικά, [τὰ]
δὲ περὶ τοὺς ἐπαίνους καὶ
25ψόγους, ὧν τὰ μὲν συνέ-
χειν ἔφασαν τὰς πρὸς ἀλ-
λήλους ἐπιπλοκάς, τὰ δ' ὑ
column 31aP.Herc. 1007 col. 31a
Sketched 1792-1798 by anonymus

πογράφειν τὰ συμφέρον-
τα πᾶσιν, τὰ δ' ἐπὶ τὰς ἀρε-
τὰς προτρέπειν καὶ τῶν
κακιῶν ἀπαλλάττειν. Πε -
——
5ρὶ μὲν οὖ[ν] τῶν δικανικῶν
καὶ συμβουλευτικῶν εἰς ἄ[λ-]
——
λον καιρὸν ἐπιτηδε[ι]ότερον
ὑπερθησόμεθα - καὶ γὰ[ρ ὑ]π' αὐ-
τῶν ἀδολεσχ[ό]τ[ερο]ν ἐκεῖ
10παλιλλογεῖται - πλὴν τοσοῦ-
τ' εἰπεῖν, ὅτι τὸ δικανικὸν
οὐ δήπου δικαν̣ικὸν λέγου-
σιν ἢ τοὐναντίον ἀκούσον-
ται παρ' ἐνίων ἀλλὰ δικασ-
15τηριακόν, καὶ πάλι τὸ συμ-
βουλευτικὸν οὐ τοῖς κατὰ
μέρος ἀνθρώποις ὑπὲρ
τῶν εἰς βίον μακάριον ἀνη-
κόντων, ἵνα μὴ φανερὰ
20[ψεύδ̣]ωνται καὶ φῆ(*) τις αὐ-
τοὺς πρῶ[τ̣ο]ν ἑα<υ>τοῖς τἀ-
ναντιώτ[α]τα συμβεβου-
λευκέναι τὴν ζωιὴν
ταύτην ἑλομένοις, ἀλ-
25λὰ δήμωι καὶ πλήθεσιν
κοινῶς περὶ [τ]ῶν πολει
column 32aP.Herc. 1007 col. 32a
Sketched 1792-1798 by anonymus

τικῶν λεγομένων πρα-
γμάτων, καὶ διότι τούτων
ἑκάτερον οὐχ ὑπὸ τῶν σο-
φιστῶν καὶ ἀπὸ τῆς τέ[χ]νης
5ἀλλ' ὑπ' ἄλλων γίνετ[α̣ι κ]αὶ
κατὰ δύναμιν ἄλλην. Ὑπὲρ
——
δὲ τῶν κατὰ τοὺς [ἐπ̣]α[ίν]ου[ς]
καὶ ψόγους νῦν λέγω[μ]εν,
ὅτι τοῖς πολειτικοῖς τῶν
10ῥητόρων παρασπείρε-
ται μὲν οὐκ ὀλίγων ἐγκώ-
μια καὶ ψόγοι, καθ' ἑαυτὰ
δ' οὐ ποιεῖται, μᾶλλον δ' οὐ-
δὲ παραπλήσαι τοῖς τῶν
15σοφιστῶν ἐστιν οὐδὲ πε-
ρί τινων γείνεται ἄλλων ἢ τῶν ἀ-
νατεινόντων εἰς τὸ κοι-
νόν, οὐδ' ὅλως ἀντιποιοῦν-
ται μόνοι τοῦ τινὰς
20ἐπαινεῖν καὶ ψέγειν δύνασ-
θαι· τὸ δὲ σοφιστικὸν γέ-
νος τοῦτ' ἐπαγγέλλε-
ται, πρὸς ὃ καὶ λαλήσομεν
ἐπὶ τοὺς ἐκδεδομένους
25ὑπ' αὐτῶν λόγους ἀναφέ-
ροντες. Εἰ μὲν οὖν, ὥσ -
——
περ ἔνιοι περι[δ]ρά[τ̣]τον
column 33aP.Herc. 1007 col. 33a
Sketched 1792-1798 by anonymus

ται, [μ]όνοι φασὶ πᾶν ὅλως
πρᾶγμα δύναμιν ἔχειν ἐ-
παινεῖν καὶ ψέγειν, ἄξιον πυ-
θέσθαι, πότερον ταὐτὸ λέ-
5γουσιν, ὅταν μὲν θελήσω-
σιν, ἐνκωμιάζειν, ὅταν
δὲ βουληθῶσι, ψέγειν, ἢ τὰ
μὲν ἐπαινετὰ μ[ό]νον
ἐν[κ]ωμιάζειν, τὰ δὲ ψε-
10κτ[ὰ] μόνον ψέγει[ν]. Εἰ μὲν
——
γὰρ τὸ πρότερον, μετὰ τῆς
ἀποπληξίας τοῦ τὰ ψεκτὰ
μὲν ἐγκωμιάζ̣ειν, τὰ δ' ἐ-
παινετὰ ψέγειν - οὐδ' ἔστιν
——
15ἔπαινος οὐδὲ ψόγος τῶν
οὐκ ἐχόντων, ἅ τις φήσει·
——
πολλὰ δὲ οὐδ' ὅλως ἔπαι-
νον [ἢ] ψόγον ἐπιδέ[χ]εται
τῶν πραγμάτων· εἰ δὲ
20τὸ δεύτερον, οὐ μόνον
τὴν σοφίαν αὑτοῖς ἀπο-
νέμουσι[ν] ἀλλὰ καὶ τὴν εἴ
——
δησιν, ὧν ἕκαστον ὠφε-
λημάτων καὶ βλαμμάτων παρασκευάζει,
25καὶ θεωροῦνται πολλὰ
μὲν τῶν ἐπαινετῶν ψέ-
γοντες, [ο]ὐκ ὀλίγα δὲ τῶν
column 34aP.Herc. 1007 col. 34a
Sketched 1792-1798 by anonymus

ψεκ[τῶ]ν ἐπαιν[οῦ]ν̣τες. Εἰ
——
μέντοι γε τῶν θεῶν καὶ
τῶν ἡ̣ρώων ἐγκώμια
δύνασθαι ποιεῖν ἐπαγγέλ-
5λονται, τῶν δ' ἀνθρώπων
τοὺς μὲν εὐλογεῖν, τοὺς
δὲ δυσφημεῖν, καὶ τοὺς
——
αὐτοὺς, ὅταν πρ[ο]έλων-
ται, ποιεῖν ἑκάτ[ε]ρον, ἡ-
10[μ]εῖς [φ]ήσομεν [χ]ωρὶς τοῦ
καὶ ἀναισθήτων οὐχ οἷον
ἀλόγων ζώων αὐτοὺς ἐν-
κώμια πεπ[οι]ηκέναι, δι
——
ότι θεῶν μὲν οὐδεὶς οὐδ' ἡ-
15ρώων ἐνκωμίου δεῖτα[ι]
τοῦ παρ' ἀνθρώπων, ἔσ-
τιν τε πᾶν ἔλαττον αὐ-
τῶν, καὶ τὸ κατατευχθέν,
ἀπρεπέστατον δὲ τὸ γει-
20νόμενον ὑπὸ τῶν σοφισ-
τῶν. Διὸ καὶ λέγουσιν Ἀ-
ριστοτέλην ἤ τινα μέν-
τοι πρὸς Ἀναξιμένην ἤ
τινα δήποτ' εἰπεῖν τῶν
25σοφιστῶν εἴτε Ἀ[ρ]τέμιδος
εἴτ' Ἀθηνᾶς ἐνκώμιον
γράψαντα καὶ σεμνυνό
column 35aP.Herc. 1007 col. 35a
Sketched 1792-1798 by anonymus

μενον 'οὐκ οἴει γὰρ' εἰπ[εῖ]ν 'ἐάν
ποτ' ἔρις γένηται τῶν θεῶν
ὡς πρό[τ]ερον, ἐρεῖν τὴν Ἀ-
φροδείτην· καλὸν γὰρ ἐγκώ-
5μιόν σου καὶ ὁ δεῖνα ἐποί-
ησεν'; τὸ δὲ τῶν ἀλόγων
ζώων τὰ μὲν ἐνκ[ω]μιά-
ζειν <τ>ὰ δὲ ψέγειν οὐδὲν ἡ-
μῶν τοὺς β[ί]ους ὠφελεῖ δι-
10ὰ τὸ μήτ' αἰσθάνεσθαι τῶν
λεγομένων αὐτά, μήτ' ἐ-
πιδέχεσθαι μετάθεσιν
ἐκ τῆς οἰκείας φύσεως.
——
Ἄνθρωποι δὲ προτρέπον-
15ται μὲν ἐπὶ τὸ σπουδαῖ
ον ὑπό τινων ἐπαίνων καὶ
τῶν κακῶν ἀφίστανται
διά τινας ψόγους. Ἀλλ' οἱ
ῥητορικοὶ σοφισταὶ Βου-
20σείριδας καὶ Πολυφήμους
καὶ τοιούτους ἄλλους ἐγ-
κω[μ]ιά̣ζοντες τὰ τῶν
ἀγαθῶν ἔπαθλα κοινο-
ποιοῦσι καὶ πολλοὺς εἶ-
25ναι πονηροὺς προτρέ
πονται. Καὶ προκρεί -
——
νοντες ἐν ταῖς συμβλή
column 36aP.Herc. 1007 col. 36a
Sketched 1792-1798 by anonymus

σ̣εσιν Πηνελόπης Κλυται-
μ<ν>ήστραν καὶ τὸν Πάριν
Ἀλέξανδρον Ἕκτορος ἀ-
φανίζουσι τὰς ἀρετὰς
5τῶν ἀγαθῶν, ὅσον ἐφ' αὑ-
τοῖς, οὐδ' αὐτοὶ μέντοι γε
ἀπὸ διαθέσεως αὐξητ[ι-]
κῆς μὲν̣ τῶν ἀρετηφό-
ρων ἀνδρῶν, μειωτικῆς
10δὲ τῶν πονηρῶν, τοὺς
μὲν ἐγκωμιάζειν τοὺς
δὲ ψέγειν ἐπιχειροῦσιν ἀλ-
λ' ἢ διὰ κέρδος ἢ διὰ φόβον ἢ
δυνάμεως ἐπίδειξιν
15ποιούμ[ε]νοι, κἂν ἄρα
ποτὲ τῶν ἀγαθῶν τινας
ἐνκωμιάζωσι καὶ τῶν
ἀτόπων κατηγορῶσιν,
οὐ τῶν κατ' ἀλήθειαν ὄν-
20των ἀλλὰ τῶν τοῖς πολ-
λοῖς νομιζομένων καὶ
καθόλου τῶν τὰς δημώ-
δεις ἀρετὰς καὶ κακ[ί]ας
ἐχόντων· εἰ γὰρ αὖ τῶν
25ὄντων ὡς ἀληθῶς, κἂν
τὰς κατὰ φύσιν ἀρετὰς
column 37aP.Herc. 1007 col. 37a
Sketched 1792-1798 by anonymus

καὶ κακίας ἤ(*)δεσαν καὶ πο-
λὺ πρότερον αὐτοὶ τὰς μὲν
ἐκέκτηντο, τῶν δ' ἐκαθά-
ρευον. οὐ μὴν ἀλλ' ἐπεὶ
5πρᾶγμα καθ' ἑαυτὸ τοῖς
ὅλοις οὐθ[έ̣]ν [ἐσ]τιν ἐπαι-
[νε]τὸν ἢ ψεκτὸν ἀλλὰ
[γε]ίνεται τὸ μέν, καθό-
σον ὁμολογεῖ τῶι τέλει
10τῶν ἀγαθῶν, τὸ δέ, κα-
θόσον τῶι τῶν κακῶν,
ὁ μὴ ταῦτ' ἐγνωκὼς ἐπι-
λελογισμένως οὐδὲ κα-
τὰ τὴν ἀναφορὰν τὴν
15ἐπ' αὐτὰ δ[ι]ορίζειν δυνή-
σεται τὰ λαμβανόμενα,
πρὸς τοὺς ἐπαίνους, ὃ δὴ
καὶ γινόμενον ἐπὶ τού-
των ὁρῶμεν. οὔτε γὰρ
20ἐπὶ τοῖς ἅπαντι [λ̣]υσ[ι-]
τελοῦσιν οὔτ' ἐπὶ τοῖς
παρ' ἡμᾶς ἐπαινοῦσι, πολ-
λὰ δ' οὐδ' ὅλως ἀγαθοῦ
φύσιν ἔχοντα παρα-
25[λα]μβάνουσι, τινὰ δὲ
column 38aP.Herc. 1007 col. 38a
Sketched 1792-1798 by anonymus

καὶ [κ̣]ακοῦ καὶ μεγάλου πολ-
λάκις, ἐνδιατρείβουσίν
τε μᾶλλον ἢ συμφέρει
τοῖς ἐπαινουμένοις, ἔσ-
5τιν δ' ὅτε χαύνωσιν ἐργά-
ζονται διὰ τὰς τῶν μετρί-
ων ἐξονκώσεις καὶ κα-
τὰ πρόσωπον ἐξυμνοῦν-
τες εἰς μεγάλας ἄγου-
10σιν διατροπάς· ἀστοχοῦ-
σιν δὲ καὶ τῶν συνακουόν-
των προσώπων καὶ τῶν
ἰδίων καὶ τῶν περιστά-
σεων, ἐν αἷς διατίθενται
15τοὺς ἐπαίνους· ἀγνοοῦ-
σιν δὲ καὶ πότε χάριν
τῶν ἐπαινουμένων
ἐνκωμ[ιασ]τέον καὶ πό-
τε χάριν [ἄλ]λων καὶ πό-
20τε ἡμῶν αὐτῶν καὶ πάν
θ' ὅλως ἅπερ ἡμεῖς ἀναγ-
καίαν ἔχοντα χώραν
πρὸς τοὺς ὀνησιφόρους
ὕμνους ἐν τ[ῶ](*) [π]ερὶ ἐ-
25παίνου λόγωι διαστέλ
column 39P.Herc. 1007 col. 39a
Sketched 1792-1798 by anonymus

λομεν. Ὑπακουέσθω δὲ
——
τὰ τοῖς εἰρημένοις ἀντί-
στροφα καὶ ἐπὶ τῶν ψόγων.
Ἄλλως δ[ὲ] τούτοις [π]αρα-
5κολουθεῖ τὸ μηδ[έσιν] πο-
τ' ἐνκωμιάζουσι πιστεύ-
εσθαι τάληθῆ λέγειν δι-
ὰ τὸ καὶ πονηροὺς ἐπαι-
νεῖν, πολλάκις δὲ καὶ μᾶλ-
10λον, καὶ τοὺς αὐτούς, οὕς
ποτε ἔψεξαν, πάλιν ἐ-
παινεῖν, τοὺς δὲ καὶ ἐπὶ
τοῖς αὐτοῖς, οὐ μόνον δὲ
τῶν εἰς εὐδαιμονίαν
15ἢ κακοδαιμον̣[ί]αν ἀνη-
κόντων [ἀδυ]ν̣ατοῦσιν
——
ἐνκώμια διατίθεσθαι καὶ
ψόγους ἀλλὰ καὶ τῶν κα-
τὰ τὰς ἄλλας ἐπιστή-
20μας καὶ δυνάμεις ἐξε-
χόντων ἢ ἀπο[τ]ετε[υ-]
[γ]μένων, εἰ μὴ τὸ περὶ
ὧν οὐδ' ἐν[νο̣]ίας ἔχουσιν,
[δ]υ[σ]φη[μ]ε[ῖν] ἐ[νκ]ωμιάζειν καὶ <ψέγειν> <καὶ>
25[κ]αλῶς ἑκά[τε]ρον προσα
column 40aP.Herc. 1007 col. 40a
Sketched 1792-1798 by anonymus

γορεύουσιν. Ἀλλὰ μὴν [ο]ὐ-
δ' ἐφ' οἷς ἐπαινοῦσι καὶ ψ[έ]γου-
σι[ν] εἴ[δ̣ησις ἔστ̣]αι καὶ τοῖς
αὐ[χ̣οῦσιν ἀνηκ]έστως· ἡτ-
5τῶν[ται δ' οὐδὲ π̣]οιηταὶ καὶ
μάλισθ' [ὅσοι θε̣ο̣ὺς] καθυ-
μνοῦσι, τάχα δ' οὐδὲ τῶν
φιλοσόφων ἔνιοι. Τί γὰρ
πάλιν δεῖ λέγειν, ὅτι πᾶ-
10σίν ἐστι[ν̣] ἐξουσί[α] τὸ κα-
τὰ μηδεμίαν αἰτίαν [μό-]
νοις ἀποδεδομένον τοῖς
ῥητορικοῖς σοφισταῖς; Ἐ-
ὰν δ' εἰς ἐκεῖνο καταντή-
15[σ]ωσιν, ὅτι τὰ τοιαῦτα ἐν-
κώμια λέγειν καὶ γράφειν
οἴδασιν, οἷα περιφ[έ]ρεται,
καὶ τοὺς τοιούτους ψόγους,
ο[ἵ]ους παρειλήφαμεν - εἰ
20δὲ βούλονται, καὶ μόνοις
συγχωρή[σο̣]μεν. Ἴσον γάρ
ἐστιν, [οἶ]μα̣ι̣, τὰ τῶν ῥητο-
ρικῶν ἔργα τῶν ῥη̣[τ]ορι-
κῶν εἶναι. Περὶ μ[έ]ντο[ι]
25τοῦ χρησιμεύειν τι τοῖς
ἐ[νκω]μιαζομένοις
column 41aP.Herc. 1007 col. 41a
Sketched 1792-1798 by anonymus

καὶ ψεγομένοις
ἢ τ[οῖ]ς ἄλλοις ἀνθρώποις διαμ-
φισβητήσομεν οὐδένα θεω -
——
ροῦντες ἐπανορθούμενον
5δι' αὐτῶν οὐδ' ἐπινοοῦντες,
<π>ῶς ἂν δύναιντο. Καὶ μὴν ὁ
——
Δ[ημ]ήτριος μετὰ τοῦ σοφισ-
[τικοῦ] γένους τῶν λόγων
[π̣ροστ̣]ι[θεὶ]ς τῶι δημηγορι-
10κῶι καὶ δικανικῶι τὸν ἐν-
τευκτικὸν ἅπασιν, εἰ μὲν
λαμβάνει τὸν τοῖς πλήθε-
σι[ν] ἐντε[υκτικὸν κ]α[ὶ] τὸ[ν]
κατὰ πρεσβείαν τοῖς δυνάσ-
15ταις, ἐχέ[τ̣]ω μὲν ἐπὶ τοῦ
παρόντος· ὃ [γ]ὰ[ρ] ἐκ τούτων
ἀγαθὸν γείνεται, μετὰ ταῦ-
τα ἀποψόμεθα· διότι
δὲ [τ̣]αὐτοῦ καὶ ταῦτα καὶ τὸ
20σοφιστικὸν εἶδος ἐποίη-
σεν, λεγέσθω διαμαρτά-
νειν. Εἰ δὲ τὸν περὶ τῆς ἀ-
ληθείας λόγον ἴδιον ἡμῶν
ὄντα καὶ [π̣]οικίλως ἐπι-
25δεικνύμενον τῶν φιλοσό-
φων ἀφαιρούμενος τοῖς
ῥ̣η̣τορικοῖς ἀνατίθησι, τὴν
ἐν τοῖς πολειτικοῖς ἑαυ
column 42aP.Herc. 1007 col. 42a
Sketched 1792-1798 by anonymus

τοῦ ποτε γενομένην ἐξου-
σίαν καὶ ἐπὶ τὰς σκέψεις με-
τάγει τὰς πίστεως δεομέ-
νας. Ἀποτεθεωρημένων
——
5τοιγαροῦν, ὦ Γάϊε παῖ, ἁπάν-
των, ἃ μέρη φασί τινες καὶ
διδάγματα τῆς ῥητορικῆς
ὑπάρχειν, ὅτι τὰ μὲν κα-
τέψευσται, τὰ δ' οὐδὲν χρη-
10σιμεύει τοῖς μὴ τὰ ῥητο-
ρικὰ σοφιστεύουσι, δῆλον ὅ-
τι πομπεύεται παρ' αὐ-
τοῖς τὸ μητέρα τῶν μα-
θημάτων καὶ τῶν τεχνῶν
15εἶναι καί τιν' ἐνθ[ή]κην καὶ
ἀφετήριον τὴν ῥητορικὴν
καὶ μᾶλλον ἔτι μετὰ τῆς
πειθοῦς λαμβανομένην·
τὸ γὰρ ὑπ' ἐνίων λεγόμε-
20νον, ὅτι καὶ βλάπτει προσ-
τεθεῖσα ἀπάταις, εἰς ἄλλον
καιρὸν ἡμεῖς ὑπ[ε]ρβαλλό-
μεθα. τὸ μέντοι μαρτυ-
ρεῖσθαι δ[ι]ὰ [τ]ῶν ἀποτε-
25λεσ[μ]άτων, ὡς οἱ τῆι ῥητο-
ρικῆι πρ[ο]διατρείψαντες
column 43aP.Herc. 1007 col. 43a
Sketched 1792-1798 by anonymus

ἀμείνους γίνονται τῶν ὁμο-
γενῶν, διαστελλόμεθα φάσ-
κοντες· εἰ μὲν ἐν τοῖς ἰδί-
οις ἀμείνους γείνεσθαι λέ-
5γουσιν, μὴ μόνον ψεύδεσ-
θαι φανερῶ[ς] ἀλλὰ καὶ δια-
νοήσεως ἐκπείπτοντα
πάσης, εἰ μὴ διανοητὸν
ἄρα τὸν μαθόντα μουσικὸν
10τὰ ῥητορικὰ μουσικώτερον
ἀποτελεῖσθαι τῆς ῥητορι-
κῆς τὰ μουσικὰ μὴ διδασ-
κούσης. Εἰ δὲ τὰ κωλύοντα
τοῖς θεωρήμασιν χρῆσθαι
15πε[ρ]ιαι[ρ]εῖν, τὸ τῆ(*) φιλοσο-
φίαι προσὸν σφετερίζεσ-
[θ]αι μηδέν' εἰς τὸ τοιοῦτο
φ[ό]ρον προσφερομένους. Εἰ
δὲ πρὸς τὸ κατεργολαβεῖν
20μᾶλλον ἄλλων κομψεί-
αν τινὰ περιποιουμένους,
οὔτε πάντας ἐπιδείξειν
τοῦτ' ἐκποριζομένους,
ἀλλὰ καὶ τοὐναντίον πολ-
25λοὺς ἀποπείπτοντας καὶ
[πρ]οσ[έ]τι μει[σ]ουμένους,
column 44P.Herc. 1007 col. 44a
Sketched 1792-1798 by anonymus

οὔτε μᾶλλον ἢ πλείονας
ὑπὸ τῆς ῥητορικῆς ἢ ποιη-
τικῆς καὶ γραμματικῆς καὶ
φιλοσοφίας συνεργουμένους.
5Ἅ δὲ Γοργίας εἰσῆκται λέγων,
[ὁ] πα[ρ]ὰ Πλάτωνι, περὶ τοῦ
τὸν ῥητορικὸν ἅπαντ[ος] τε-
χνε[ί]του τεχνικώτερον εἶ-
ναι δόξειν, ἐν τοῖς ὕστερον
10γραφησομένοις λόγοις ἀπο-
θεωρήσομεν.
fragment 2P.Herc. 1114 fr. 2
Sketched by Carlo Malesci
Engraved by Ferdinando Ventrella

[ -ca.?- ]τῶν αὐτῶν περι
[ -ca.?- ]γινομένου
[ -ca.?- ἀ]πειρίαι
[ -ca.?- ]καὶ τῶν πολιτικῶν
5[ -ca.?- ]καιμεταλοσ
  ̣  ̣  ̣  ̣ ὥσπερ κοινῶς
[φαμεν] τὴν ἀπειρίαν καὶ
[τὴν] ἄγνοιαν κατ' αὐτὴν
[τὴν] φιλοσοφίαν, ο̣ὕ̣τω̣ς(*)
10ἀγαθοὺς(*) κατὰ τὸ ἦθος
[λέγομεν· ε]ἰ δέ τις βού-
[λεται  ̣  ̣  ̣]ενου καὶ του
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τος τοῖς [προ-]
[στάγμασι(?)] τῶν σπουδαί-
15[ων  ̣]ων καὶ ἀντισυγχε
[ -ca.?- ]καιμενος
[ -ca.?- ]περὶ φιλοσο[φίας]
[ -ca.?- ]τωνμαλλων
fragment 3P.Herc. 1114 fr. 3
Sketched by Carlo Malesci
Engraved by Domenico Casanova

προστεθήσ[εται τὸ τῆς τέχ-]
νης, ἀλλὰ ἵνα τὰ παρόν-
τα διὰ τὰς κακὰς   ̣  ̣  ̣
νων ωσμεν   ̣ χρα   ̣  ̣  ̣
5ρια   ̣  ̣ εθη καὶ κατ' αὐτὸ
τὸ λέγειν. Εἰ θέλ̣ει τῆς
φιλοσοφίας οὐκ εἶναι [τὸ πο-]
λει[τ]εύε<σ>θαι, καλῶς τὰ
καλὰ ἀρτήσεται(*)· καὶ γὰρ(*)
10οὐδ' ἡμεῖς ἄλλως ὑπὲρ
[τούτου δοκιμάζομεν].
fragment 4P.Herc. 1114 fr. 4
Sketched by Giovanni Battista Casanova
Engraved by Francesco Biondi

τας καὶ φιλο[σοφίαν  ̣  ̣  ̣]
10τὸ παρ[άπαν φησὶν τεχνί-]
τας μ[ὴ πα]ρασ[κευάζειν],
εἰ καὶ κατεπιγι[ -ca.?- ](*)
ρατηνενθ[ -ca.?- ]
κουρικησ ε[ -ca.?- ]
15χιασα[ -ca.?- ]
διακαιτων[ -ca.?- ]
καιμαλλ[ -ca.?- ]
τῶν φιλοσόφων[ -ca.?- ]
κατὰ τῶν δ[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣ ?   ̣  ̣] fragment 6P.Herc. 1114 fr. 6
Sketched by Carlo Malesci
Engraved by Carlo Orazi

[ -ca.?- ]καὶ τῶν αλλα
  ̣  ̣  ̣  ̣ ταῦτα δὲ καὶ αλλα
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τοισκ   ̣  ̣  ̣ οτασ
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ οὐδέτερον ηπερ
5  ̣  ̣  ̣  ̣ ἀρεταῖς καὶ ταῖς ο
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τούτων ημεν
  ̣  ̣  ̣ [ὡς παρὰ] τοῖς Γαλάταις
[οἱ διατρε]πόμενοι βαστά-
[ζειν τὰ ὅπλα σαλ̣]πιγκταὶ
10[γίνο]νται, οὕτως οἱ μὴ
[δυνά]μενοι πράγματα
[πολιτι]κὰ (ι) βαστάζειν
[σοφισταὶ γί]νοντα[ι] καὶ κα
[ταμαθό]ντες ἐν μέσῳ σαλ-
15[πίζουσιν].
fragment 7P.Herc. 1114 fr. 7
Sketched by Carlo Malesci
Engraved by Francesco Biondi

[ -ca.?- ]ὥσπερ αἱ πολιτικὸν
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τὰ πολλὰ τῶν
5[ -ca.?- ]ἀνθρώπων ον
[ -ca.?- ]   ̣ ν ἐπιει-
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ποιεῖν λόγον
- ca.9 - οἱ ποιηταὶ
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἀλλ' ἐν φιλοσοφίᾳ
10[ταῦτ' ἔμ]αθε[ν· εἰ δ]έ φησιν
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ , ὡς Περικλῆς ἐ[λέγ-]
[ετο ἀκούε̣]ιν Ἀ[ν]αξαγόρ-
[ου καὶ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]το (latet nomen in –ης) Πυ[θ]αγόρου
- ca.9 - καὶ φυσικὰ
15  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ κατὰ τῶν δ   ̣
fragment 8P.Herc. 1114 fr. 8
Sketched by Carlo Malesci
Engraved by Ferdinando Ventrella

επιτηδεκαι   ̣  ̣  ̣  ̣
10  ̣  ̣  ̣  ̣ σχηστεον [γο]νεῦσ[ιν],
φίλοις, τέκνοις, ἑαυτοῖς,
[πᾶσι σχε̣δ̣]ὸν(*) ἀνθρώποις· πό̣-
[λιν] μὲν γὰρ εἶναι τι δε
fragment 9P.Herc. 1114 fr. 9
Sketched by Carlo Malesci
Engraved by Domenico Casanova

[  ̣  ̣  ̣κ]αὶ φιλοσοφίας καὶ
  ̣  ̣  ̣  ̣ ω̣ν καὶ καθάπερ
  ̣  ̣  ̣ ν θεωρίας καὶ των
  ̣  ̣  ̣ τοιστων εχ   ̣  ̣  ̣  ̣
5  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ καὶ τῶν ενια   ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ μεν ἐξεσ   ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ οριας λέγειν   ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ μηδὲν γράφειν
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ οι τινα̣ς τρόπους
10  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ η θεωρίας καὶ
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ καί φησι τον   ̣  ̣
- ca.9 - θεως οὐδὲ
fragment 1P.Herc. 224 fr. 1
Sketched by Francesco Celentano
Engraved by Luigi Corazza

0(pag. dextra )
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]σοφῶν μηδὲν ἀλ
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]περὶ μηδὲν ἀπλ
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]σ̣ες τῶι τρόπωι καὶ
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ε πλὴν παντελῶς
5[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τ̣αρ ἑκάστοις ἀπαι
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]οὐκ αι[  ̣]ν ἐφι
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]εναν̣ης ἀλλὰ
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ο̣υς ἕνεκα [  ̣  ̣]ν
[- ca.10 -]ν̣ῦν δὲ λεγέσ[θω]
10[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν ῥητορικῆς
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν δυνατ[  ̣]επε
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ουι̣[  ̣  ̣] φη[  ̣  ̣  ̣]οι
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ο παρα[  ̣  ̣  ̣  ̣]πι
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]καὶ δὴ καὶ πα
15[- ca.12 -]αικασκ
[- ca.11 -]ο̣υ αὐτὰ
[10 lines missing]
fragment 2P.Herc. 224 fr. 2
Sketched by Francesco Celentano
Engraved by Luigi Corazza

[κατὰ τοὺσ  ̣  ̣  ̣φιλοσο]φήσαντα[ς] εἶναι γνωστὸ[ν]
[ἔ]δει διὰ τῆς [γ]ν[ώ]μης αὐτό, [ὃ]
[ἔ]κ̣ει̣ τ̣', οὐδ' ἄ[γνωσ]τον, [ἕνε-]
[κα] δὲ τῆς ἀγνωσίας, ἣν ἅ-
5[πα]ντες ὡς εἰπεῖν ἐπηχ[οῦ-]
[σιν] ἡ̣μεῖν, ἀδύνατον καὶ
[τοῖς] βίοις ἀσύμφωνόν ἐσ-
[τιν] τὸ πάντα καθ' εἱμα[ρ]
[μένη]ν εἶναι σχεδὸν παί [  ̣]-
10[ζε]ιν ἀ[ρ]έσαν τοῖς φιλοσό-
φοις καὶ τὸ κοινὰς ἔχ[ειν]
[τὰς πόλει]ς̣ πολλά[κις καὶ]
[φίλους] καὶ πράγ[μ̣ατα]
[καὶ γυν]αῖκας καὶ τ[έκ-]
15[να καὶ] ταῦτα τ̣[ούς τε ἄρ]
[σενας καὶ τὰ]ς θηλ[είας]
[10 lines missing]
fragment 3P.Herc. 224 fr. 3
Sketched by Francesco Celentano
Engraved by Luigi Corazza

διαγενέσθαι τὸ ὕδ[ωρ]. [Οὐ]
γὰρ ἂν κατ' Ἀ[ν]αξα[γόραν]
[φ]ήσαι τις ἀκολούθω[ς πᾶν]
ὑπάρχειν ἐν παντ[ί], [οὐδ' ἂν]
5κατὰ τὸ[ν] Χεῖον μὴ τ[  ̣  ̣  ̣  ̣]
ὁμολογώ(*)η̣ τῶι μὴ [εἰδέ]
ναι μηδ' αὐτὸ τοῦ̣[το], [οὐ-]
δὲ κατὰ Παρ[μ]εν[ίδην κ]αὶ
Μέλισσον ἓν τὸ πᾶ[ν λέγον-]
10τας εἶναι καὶ διὰ τὸ̣ [τὰς]
αἰσ[θήσ]εις ψευδε[ῖς εἶναι] ( med. pag.)
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] πολλα [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]των[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ἅπαντα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
15[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣δό]ξαν ατ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ατατ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν μᾶλλο̣[ν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]δεναιτοις ναι[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[9 lines missing]
fragment 4P.Herc. 224 fr. 4
Sketched by Francesco Celentano
Engraved by Ferdinando Ventrella

0(pag. dextra)
[ -ca.?- ]ηκον οὐχὶ ου
[ -ca.?- πρ]ο̣τρέπον μὲ̣ν [ἐπὶ]
[τὰ καλὰ κ]α<ὶ> συμφέρον[τα πλήθεσιν],
[ -ca.?- ]ἀ̣ποτρέπον [δὲ τῶν αἰσχρῶν καὶ]
5[ -ca.?- ]βλαπτόν[των καὶ προχω]
[ -ca.?- ]ν οὐκ ἐν [δυσὶν καὶ τοῖς]
[ -ca.?- αιδ]ροις ἀδι[α]
[ -ca.?- ποι]ο̣ύμενος
[τὴν ὠφέλειαν ἀλλ'] ἐν δήμωι
10[ -ca.?- ]ησιν, ἐφ' ὧν
[ -ca.?- ]αινον
[ -ca.?- ]τὸν
[λόγον -ca.?- ]εφι
[ -ca.?- ]τε (pag. sin.)
15τωσγιν[ -ca.?- ]
πλεον[ -ca.?- ]
θαι καὶ τοι [ -ca.?- ]
ἐρῶν μεν[ -ca.?- ]
δεις ἂν ε[ -ca.?- ]
20ξειε καιτο̣[ -ca.?- ]
μεγιστο[ -ca.?- ]
ποτε δια[ -ca.?- ]
ἀλλήλων[ -ca.?- ]
τρειβο[ -ca.?- ]
25τοδε [ -ca.?- ]
fragment 5P.Herc. 224 fr. 5
Sketched by Francesco Celentano
Engraved by Luigi Corazza

0(pag. dextra)
[  ̣  ̣  ̣  ̣]οντι τῆς δόξης θεαυ
[  ̣  ̣  ̣  ̣]ς ἐστι καὶ τοῦτον(*) (*) πε-
[ρὶ τῶν τ]ῆς ῥητορικῆς αιθε
[ -ca.?- ]ο πάντων, ἵνα
5[ -ca.?- ]τιθωσι ἀλλὰ δῆ-
[λον ὅτι φι]λοσόφων αὐτῶν,
[οὓς ἐν τα]ῖς μεγάλαις πό-
[λεσι τὰς πό]λεισθωπεύον-
[τας παρειλ]ήφαμεν Δαρεῖος
10[δὲ καὶ ἐπέ]τ̣ελλεν τοῖς σα-
[τράπαις φυλάξαι πρ]οσεθέν
[τας]. [Ἀλλ]ὰ̣ κ̣α[ὶ Φί]λιππον
[τὸ τῆς ῥητο]ρικῆς αἰ[σχρ]ὸν
[ -ca.?- παρ]α̣σκευα
15[ -ca.?- Σί]συφον
[ -ca.?- ]ς προς
[ -ca.?- ὥσ]τ' οὐχ οἷ[όν τε](Moneo Aeschinem or. II 42 Demosthenem Sisyphum vocare)
fragment 6aP.Herc. 224 fr. 6
Sketched by Francesco Celentano
Engraved by Carlo Orazi

0(pag. dextra)
[ -ca.?- ]α δ' ἔχειν πε
[ -ca.?- ]διὰ φιλοσο
[ -ca.?- πα]ρέσχηται
[ -ca.?- ]δεδυνη
5[ -ca.?- ]των απα
[ -ca.?- ]πόλεσιν
[ -ca.?- ]τετρα
[ -ca.?- ]τρητων
[ -ca.?- ]ἀποτυγ-
10[χαν -ca.?- ]ησεν
[ -ca.?- ]ἐπιθυ
[ -ca.?- ]εγματ[  ̣]
[ -ca.?- ]α̣τον
[ -ca.?- ]ηκαν
15[ -ca.?- ]των
[ -ca.?- ]τουν̣
[ -ca.?- ]πωι
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 6b
0(sin. pag.)
ταὐτοῦ δ[ -ca.?- ἐ]πιτρεπ
[ -ca.?- ]
σομενων[ -ca.?- ]
χειρησθα[ι -ca.?- ]
5ἕκαστος α[ -ca.?- ]
κον οὐχ ὁ[ -ca.?- ]
θαιυ̣[  ̣]τε[ -ca.?- ]
χειν[  ̣]το̣[ -ca.?- ]
ἔχων τὸν̣[ -ca.?- ]
10μενους[ -ca.?- ]
πολιτε[ -ca.?- ]
το̣[  ̣]πα[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]ι̣και[ -ca.?- ]
ἐστιν[ -ca.?- ]
15διαπ[ -ca.?- ]
τι δὴ ῥ[ -ca.?- ]
ερθουσι[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 7P.Herc. 224 fr. 7
Sketched by Francesco Celentano
Engraved by Luigi Corazza

τατο. Δι' ἃ δὴ πάντ', ἂ[ν μὲν ἐ-]
[πί]σημοι τύχωσιν ὄν[τ̣ες]
ἀφ' ἧς δή ποτ' αἰτίας, οὐδ̣'
ἂν ἑν<ὶ> πιστεύ[ο]ι τις, ἃ ὑπ̣-
5άρχ[ει]ν [εἶπ]ε, ἂν δέ ποτε
παραλογισθέντες ἢ δ[ιὰ ἐ-]
[ρ]αστὴν ἀναγκασθέν<τες>
ἐνχειρίσωσι τοιαῦτα πα<ι>-
σίν, [νὴ] Δία Περσαῖον κ[αὶ]
10[Εὔ]δημ[ον] κα[ὶ Λ̣]ύκ[ω]να [καὶ]
τοὺς ὁ[μοίο]υ̣ς̣ πάν[τ]α̣[ς]
[παρ]αδ[όν]τες [  ̣  ̣  ̣]π[  ̣  ̣  ̣  ̣ -ca.?- ]
πολ[  ̣  ̣  ̣]πων [  ̣  ̣] [ -ca.?- ]
ψε[υδ]ῶ[ς -ca.?- ]
15ετωη̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] [ -ca.?- ]
εδεαυ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] [ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 8P.Herc. 224 fr. 8
Sketched by Francesco Celentano
Engraved by Domenico Casanova

λόγου καλοῦ [ἐστιν σημεῖ-]
ον· τάχα δ' οὐ[δ' ἄλλως τὴν]
ῥαβδὸν ἢ τὸ κ̣[ηρυκεῖον]
[αἰ]νίττεται· [λέγει γὰρ 'χρυ-]
5σείην, τῆ(*) τ' ἀ[νδρῶν ὄμμα-]
τα θέλγει, ὧν [ἐθέλει], [τοὺς δ' αὖ-]
τε καὶ ὑπν[ώοντας ἐγεί-]
ρει'. Διὸ [κ]α[ὶ] Ἀ̣[μφιάραος]
εἷς ἦν ἡγεμὼ[ν τῶν ἐπὶ Θή-]
10βας ἑπτά, Νέ[στωρ δὲ τῶν]
ἐπὶ Τρ[οί]αν [ἅτε ὑπάρχον-]
τες εὐχά[ριστοι πρὸς   ̣  ̣  ̣  ̣]-
τον ἢ τὸν[- ca.12 -]
πολλα[ -ca.?- ]
15την αλ[ -ca.?- ]
ρειτας[ -ca.?- ]
ενκαι[ -ca.?- ]
ταδ[ -ca.?- ]
fragment 9P.Herc. 224 fr. 9
Sketched by Francesco Celentano
Engraved by Luigi Corazza

τηασι τεθρίπποις ἐστεφα[νω-]
[μ̣]ένος τ̣ε καὶ θεωρήσας π̣[ο-]
τὲ νεα̣νίσκον ἀπράγμο[να]
μέν, εὔπορ[ο]ν δ' ἱκανῶ[σ· "οὗ-]
5τος, εἶπε πρὸς τοὺς συν[όν-]
τας, ἐμός ἐστιν θησαυρ[ός'']. [Ὁ-]
[μ̣]οίως δὲ Αἰσχίνης ἕω[ς]
[ἦν] ὑ̣ποκριτὴς καὶ γραμμ̣[ατι-]
[κός], [ἐ]π̣ενήτευεν· εἶτ[α ῥητο-]
10[ρεύσας φι]λ̣ό̣ξενος ἐγένετ[ο]
[ἁνὴρ καὶ β]αθύπλουτ̣[οσ·]
[ἔτι δὲ Δημοσ]θένης ται βα[σιλέα]
[τον   ̣  ̣  ̣  ̣]νπρ[  ̣  ̣  ̣  ̣]τον [καὶ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]της ἐλάμβανεν [  ̣  ̣  ̣]
15[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] πολλὰ παι̣ [  ̣  ̣] ατ[  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τοσ[αῦ]τ̣[α] π̣ράγ[ματα]
[καὶ δ]ὴ δ[ικ]α[ίως ἐ]λέ[γετο λαβεῖν -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 10P.Herc. 224 fr. 10
Sketched by Francesco Celentano
Engraved by Luigi Corazza

0(pag. dextra)
[ -ca.?- δι]α̣φέρειν διόπε̣[ρ] ἐ-
[ν τοῖς συγ]γράμμασιν τῶν [ἀνδρῶν] ε̣ὑρέθη τῆς ημε[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ιτον εἰς γλωτ
[ -ca.?- ]ρομενον Φιλιπ
5[ -ca.?- ]φη στρατοπε
[ -ca.?- ]ομεν ἐκτὸς
[ -ca.?- ]ὁπλειτικὸν
[ -ca.?- ]ετορικον[  ̣]ο[  ̣  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]ν αὐτῶι δαι
10[ -ca.?- ]αυτις[  ̣  ̣  ̣]νους
αδεπε [  ̣  ̣  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]του μὲν π[  ̣] ο[  ̣]
[ -ca.?- ]εμ[  ̣  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]λλε
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 11aP.Herc. 224 fr. 11
Sketched by Francesco Celentano
Engraved by Francesco Biondi

0(pag. dextra)
[ -ca.?- ]τοτων
[ -ca.?- ]ξαμε
[ -ca.?- ]φιλοσοφι
[ -ca.?- ]τον κα
5[ -ca.?- ]νομο
[ -ca.?- ]τη καὶ
[ -ca.?- ]νκαι
[ -ca.?- ]απο
[ -ca.?- ]ρως
10[ -ca.?- ]υ
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 11b
0(pag. sin.)
τους ταραχ[ωδεστάτην δύνα-]
μιν· ἔνιοι δὲ τ̣[ῶν φιλοσόφων]
καὶ διαρρήδη[ν ἤδη ἐπιτάτ]
τονται τοῖς κ[ρατοῦσι κοι-]
5νὰς εἶναι τὰ̣[ς γυναῖκας καὶ]
τὰ τέκνα κα̣[ὶ τοὺς ἄρσενας καὶ]
τὰς θηλεία[ς -ca.?- ]
διαφερεσις[ -ca.?- ]
αφερειν πα[ -ca.?- ]
10καὶ ταῦτα ι[ -ca.?- ]
τοίνυν α[ -ca.?- ]
συντα[ -ca.?- ]
ενπε[ -ca.?- ]
ελ [ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 12P.Herc. 224 fr. 12
Sketched by Francesco Celentano
Engraved by Luigi Corazza

[  ̣  ̣  ̣  ̣]ν κεχειροτονημένους
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ρισασθαι λέγειν αὐτὸν
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τοις καὶ διὰ τὴν ἡλι-
[κίαν καὶ] διὰ τὴν περὶ τοὺς λό-
5[γους ἄσκ]ησιν· τὸν δὲ Ξενο-
[κράτην], [ὡς] εἰώθει διαπε-
[ραίνεσθαι] πρὸς θέσιν ἐν Ἀ-
[καδημία](*), τὸν αὐτὸν τρό-
[πον  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τεσθαι καὶ τὸ [σι-]
10[ωπᾶν καὶ λέγει]ν Ἀντιπα-
[τρ -ca.?- ]ξαμε
[ -ca.?- ]τως λε
[ -ca.?- ]ωψες
[ -ca.?- ]εφε
15[ -ca.?- ]αδε
[ -ca.?- ]ασι καὶ
[ -ca.?- ]οντα
[ -ca.?- ]εσεν
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 13P.Herc. 224 fr. 13
Sketched by Francesco Celentano
Engraved by Luigi Corazza

μέγα διαφερόντων κ[αὶ τοὺς]
σφετ[ερι]ζομένους τ[ῶ̣ν κοι-]
νῶν ἢ κατ' ἄλλον τρ[όπον]
λυμαινομένουσ αὐ[τοὶ κο-]
5λάζοντες, ἀντιτασ[σόμε-]
νοι δὲ καὶ δυνασταῖ[ς περὶ]
τῶν μεγίστων· δι[ὸ κἀκεί-]
νους ἐξατ[ι]μ̣ῶσ<ι>, τούτο̣[υς δὲ]
[καὶ] ἀντιπράττε[ιν ἐοι-]
10[κό]τας αὑτοῖς ὑπε[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣]η̣σωτο[  ̣]περιδ[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣] ο̣ναυ[  ̣]ενριτ[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣] δεαλλαδι[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣] τως[  ̣]νπολς̣[ -ca.?- ]
15[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ουτενιβ[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]αὐτῆσ[  ̣]υλ[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]νσυ χρηστ[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ηων καὶ μ[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ο̣αν τροπ[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 14aP.Herc. 224 fr. 14
Sketched by Francesco Celentano
Engraved by Carlo Orazi

0(pag. dextr.)
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] δὲ χρημάτων δο
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]οι τὸ δὴ λεγόμε-
[νον  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ηται παντὸς ε
[- ca.11 -]ις ὥσπερ τῆς
5[- ca.11 -] τρων ζώων
[ον  ̣  ̣ ἐσκιατρο]φημένων οὕ
[τως  ̣  ̣  ̣ιλυμηι τ]ῶν ἐν ταῖς
[  ̣  ̣νιαις ἐσκια]τ̣ροφημένων
[φιλοσόφων   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]των τὰς
10[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣πηρκοτων  ̣  ̣  ̣]νεν
[  ̣  ̣ς ἀλλὰ τοῖς  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]δια
και[  ̣  ̣]στο[- ca.10 -]υσιν
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 14b
0(pag. sin.)
εργετε̣[ -ca.?- πα]ρασχο[μεν]
[ -ca.?- τοὺς]
μεγαλ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣τα]λ̣ [αὕτη δύ-]
ναται[ -ca.?- ]
5διὰ τοῦ [λόγ]ο̣[υ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ἀκολού]
θου πρ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ενροισαη̣  ̣  ̣  ̣]
πολλὰ [καὶ]μ[  ̣  ̣  ̣]ς[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ὑ]παρχο̣
[  ̣  ̣]ς[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ραι  ̣  ̣]-
τῶν δ[ -ca.?- ]
10οσαπ[ -ca.?- ]
τως[ -ca.?- ]
ἀλλὰ[ -ca.?- ]
χρε[ -ca.?- ] 14.μενου[ -ca.?- ]
15τους κ[ -ca.?- ]
σεστ[ -ca.?- ]
φησι
fragment 15P.Herc. 224 fr. 15
Sketched by Francesco Celentano
Engraved by Luigi Corazza

0[οὔτε]
γὰρ ἐν κυ[σὶ] λ̣αγ̣[ὼ] φαντα[σίαν]
παρέχοντα δυνατὸν σ[ώζεσ-]
θαι κατ' Ἀριστοτέλην οὔ[τε ἐν]
ἀνθρώποις κυνῶδες [καὶ]
5καταφρόνητον ὑπολα[μβα-]
[ν]όμενον. Οἱ μὲν οὖν̣ [φιλό-]
[σο]φοι πανταχῆ(*) τοιοῦτ̣[οι]
[φ]α̣ίνονται· διὸ καὶ συκο[φάν]
[ται]ς καὶ δυσμενέσιν ἄ[γαν]
10[εὐπρόσ]ιτο[ι] γείνοντα[ι], [καθά]
[περ Ἀναξ]αγόρας ο̣σελ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣πλε]ίστους μ[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 16aP.Herc. 224 fr. 16
Sketched by Francesco Celentano
Engraved by Francesco Biondi

0(pag. dextra)
[ -ca.?- ]ο̣μένην δια
[ -ca.?- Στ]ωικὴν καὶ
[ -ca.?- ]ης φιλοσοφι
[ -ca.?- ]θουσαν λε
5[ -ca.?- ]μόνους κἀν
[ -ca.?- ]σεινης δο
[ -ca.?- ]ης ὑπαίθροις[ -ca.?- ]
[ -ca.?- Σο]φοκλε
[ -ca.?- ]σιτην
10[ -ca.?- ]αι
[ -ca.?- ]δο
[ -ca.?- ]α
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 16b
0(pag. sin.)
τὰ μὲν ἄ[λλα -ca.?- ]
κατευτ[υχ -ca.?- ]
ταύτης[ -ca.?- ]
χρείας λ[ -ca.?- ]
5πονηρου̣[ -ca.?- ]
λους καὶ[ -ca.?- ]
μάλιστα[ -ca.?- ]
πιφων[ -ca.?- ]
περ ἡ φα[ -ca.?- ]
10τιθένα[ι -ca.?- ]
ως ταυ[ -ca.?- ]
τοσσιν[ -ca.?- ]
τε μηδ[ -ca.?- ]
καὶ μὴ μο̣[ -ca.?- ]
15ἑαυτοὺς[ -ca.?- ]
καὶ καθόλ[ου -ca.?- ]
[ὠ]φελε[ -ca.?- ]
διὰ του[ -ca.?- ]
μᾶλλον [ -ca.?- ]
fragment 17P.Herc. 224 fr. 17
Sketched by Francesco Celentano
Engraved by Luigi Corazza

ανεημη[  ̣  ̣  ̣  ̣] προστεν[  ̣  ̣  ̣  ̣]
δὲ τὸ πε[  ̣  ̣  ̣  ̣]ἐπιδείξειν [  ̣  ̣  ̣]
πρὸς τὰς τῶν σχολαζό̣[ν-]
των συνουσίας παρασκ[ευα-]
5ζ̣όμενον, ὥστε καὶ τὴν ὁ[μι-]
[λη]τ̣ικὴν ἀρετὴν μόνη(*) [τῆι]
[ῥητ]ορικῆι προστίθεσθαι,[  ̣  ̣  ̣]
[- ca.10 -] τοινιν(*) ὑπολα̣[μβ]
[- ca.9 -] π̣αντὸς ἁπλῶ[ς  ̣  ̣]
10[  ̣  ̣  ̣  ̣] α[  ̣  ̣  ̣  ̣]ιον εἰ μήτε ῥ[ητορικῶν   ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.9 -ἐ]νθήκην εἶν̣[αι  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣]τ[  ̣  ̣  ̣]προς[  ̣  ̣  ̣] μαι [  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣]σαυ[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 1.0. l. [ῆι]
^ 1.3. l. [ῆι]
^ 1.16. l. [ῆι]
^ 3.2. l. ᾶι
^ 6.2. or λ
^ 6.5. l. ῶι
^ 6.16. l. [ῶι]
^ 9.23. l. ῆι
^ 10.25. l. αι
^ 14.11. l. άι
^ 14.11. l. ῶι
^ 14.11. l. [ωι]
^ 15.8. l. ὧι
^ 16.19. l. [αι]
^ 17.1. l. ωι
^ 18.19. l. ηι
^ 18.22. l. [ηι]
^ 18.25. l. ηι
^ 20.2. l. ᾶι
^ 21.15. l. ηι
^ 2a.6. l. [ῶι]
^ 3a.7. l. ωι
^ 4a.24. l. ῆι
^ 9a.11. l. αι
^ 9a.11. l. ῆι
^ 12a.2. l. ῆι
^ 12a.3. l. ῆι
^ 12a.9. l. ωι
^ 12a.9. l. αι
^ 12a.10. l. αι
^ 12a.12. l. [ῆι]
^ 13a.1. l. [ἦι]
^ 13a.10. l. ῶι
^ 14a.15. l. ῶι
^ 15a.6. l. [ῆι]
^ 15a.9. l. ωι
^ 15a.10. l. ωι
^ 15a.18. l. ῆι
^ 15a.18. l. ᾶι
^ 16a.19. l. ηι
^ 16a.20. l. ῆι
^ 17a.7. l. ῆι
^ 17a.16. l. ῆι
^ 19a.22. l. ῆι
^ 19a.24. l. ωι
^ 19a.26. l. ωι
^ 23a.13. l. αι
^ 24a.16. l. ηι
^ 26a.2. l. ἦι
^ 28a.3. l. ηι
^ 31a.20. l. ῆι
^ 37a.1. l. ἤι
^ 38a.24. l. [ῶι]
^ 43a.15. l. ῆι
^ 2.9. Sudhaus : ειτους pap.
^ 2.10. Sudhaus :   ̣  ̣ θεους pap.
^ 3.9. pap. : διηγήσεται Sudhaus
^ 3.9. Sudhaus : γε pap.
^ 4.12. pap. : κατ' Εὐριπίδην Sudhaus
^ 8.12. Sudhaus : τ   ̣  ̣ ολον pap.
^ 3.6. l. ώι
^ 5.2. or τοῦτ'
^ 5.2. or οὐ
^ 8.5. l. ῆι
^ 12.8. l. [αι]
^ 15.7. l. ῆι
^ 17.6. l. ηι
^ 17.8. l. τοίνυν (corr)

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.