Papyri.info

sign in

= P.Herc. 408, 409, 1117, 1573, 1672 = Trismegistos 62499 = LDAB 3679DCLP transcription: 62499 [xml]

column 8P.Herc. 1672 col. 8
Sketched 1781-1798 by Giovanni Battista Malesci
Sketched by Giuseppe Casanova
Engraved by Raffaele Biondi

30χα[ρ]ιζόμεθα δὲ
[τ]ἀνδρὶ καὶ τὸ πλῆθος τῶν
κεφαλαίων, δι' ὧν ὡς ἐλέγ-
δθ(*)ν περ[ι]ίσταται τὴν δ̣ό̣-
ξαν ἡμῶν, οὐδ' ἂν ἐ[μ]ν̣ή-
35σθην(*)[εν] μὰ τοὺς θ[εοὺς αὐ-]
τῶν. τ[ί γ]ὰρ ἔμελλον; οὔτε
γὰ[ρ] ελο [  ̣  ̣  ̣] αιτων [  ̣  ̣  ̣]   ̣ σ̣
προσ̣α [  ̣  ̣] ω̣ει̣ς̣ [ὑπ]ο̣μνηματι-
κῆς̣ οὔσης, ἀλλ' ἵν' εἰδήσωμεν
40ὡς [ἔ]νιοι θαύ[ματ]α ποιοῦσιν
column 9P.Herc. 1672 col. 9
Sketched 1781-1798 by Giovanni Battista Malesci
Sketched by Giuseppe Casanova
Engraved by Luigi Corazza

ἐ[ν] φιλοσοφίαι καὶ ταῦτα πρὸς
[τ]ούτοις ἀνατεινόμενοι
πα[ρ' οὐ]δέν. ἐρωτ[ῶ] γ̣ὰρ ὦ βέλτιστ' Ἐ-
φεσ<ί>ω[ν] τ̣ῶν ἁπάντων τε(*)-
5να τα[ῦτ]' ἔστιν τοῖσδε ἐν τῆι φιλο-
σοφίαι τῆι καθ' ἡμᾶς ἀνε-
[στραμ]μ̣ένοις; καὶ τῶν [[λεγον]-]
[λεγόν]τ̣ων τοὺς Ἰσοκρατείους
[λόγου]ς καὶ τοὺς ὁμοίους οὐ-
10[κ ἀμε]θόδως καὶ σχε̣διάζε[σ-]
θαι κα[ὶ] γ̣ράφεσθαι, κατ' ἄκρ[ας]
ἐλεν[κτι]κόν ἐστι τὸ δοκο[ῦ]ν
[Ἐπ]ικού̣ρω̣[ι] τέχνην οὐκ̣ [εἶ]ν{ε}α̣ι
[κ]α[θάπα]ξ̣ ὄχλων πειστικὴν
15[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] μ̣ηδὲ̣ πρεσ[βευ]όν-
[των κα]ὶ τοὺς οὐ ῥη[το]ρικοὺς
[ἐνίο]τε μᾶλλον πεί[θ]ειν
[τῶν ῥ]ητορικῶν καὶ τὸ [[τοῦ]]
το[ῖ]ς̣ [θο]ρύβοις ἧττο[ν] π̣εριπεί-
20πτ[ειν] τοὺς πανην[υρι]κοὺς
καὶ τῆς [τ]έχ[νη]ς πρά[γμα]τ' ἔ-
χ[οντας] τῶν οὐδέν [  ̣] εον Ἐ-
π[ί]κο̣υ̣ρον καὶ ὀ̣νομ[άζ]ειν
[  ̣  ̣] τουιναιμον [  ̣  ̣  ̣] επε
25[  ̣  ̣  ̣  ̣] οναε δ' ὠφελε[ῖ]ν αβρα
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] τῶν διατ[ριβ]ῶν
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] οκειτιχα [  ̣  ̣  ̣  ̣] υ [ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] σιμοκεα̣ [  ̣  ̣] ν [  ̣] η
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] τιχνησχηψκθιπο
30θ [  ̣  ̣  ̣] ηιστηναειτιεκθσυ
[π]ολ̣λ̣οὺς̣ δύναμιν οὐ[κ] ἀγαθῶ̣ν
δε [  ̣  ̣μ]εγάλων κακ̣ῶν αἰ-
τίαν̣ αὐτὴιο(*) ἔδει. τί οὖν
[  ̣  ̣] αριμτουμηπο̣λευυο [ -ca.?- ]
35σ [  ̣] ω [  ̣] π [  ̣  ̣  ̣] οθφ[  ̣] ηε [  ̣] οτον
τ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] αποδεικνυ [  ̣] ον
[- ca.10 -] εδη [  ̣  ̣  ̣  ̣] ν
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] σην οὐχὶ καὶ χάρ̣ι̣ν
[  ̣  ̣  ̣  ̣] αεα [  ̣  ̣  ̣] σατομο [ -ca.?- ]
40[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] δε [  ̣  ̣  ̣] υο [ἐμ]πε[ί] -
column 10P.Herc. 1672 col. 10
Sketched 1781-1798 by Giovanni Battista Malesci
Sketched by Giuseppe Casanova
Engraved by Luigi Corazza

ρους καὶ τῶν ἄλλων, ὅτι οὐ
ταύτη<ι> τοῦτο λέ̣γομεν πα-
ρίστασθαι, πλὴν εἰ προσάγε-
ται ταῦθ' ὅμως διὰ τῆς γρα-
5φῆς· καὶ τἆλλα περισεμν [ -ca.?- ]
θ, εἰ διοικεῖται, παρέντες
κα[ὶ] πα[ρα]δ̣εξάμ̣ενοι πάν-
τα τὸ [ὅλο]ν σχεδὸν βυβλίον
κατεσχηκότα, τὸ δὲ μέρος
10ἐκεῖνο μόνον ἡγησάμε-
νο̣ι πρὸς αὑτούς, δι' οὗ φησι[[ν]]
ῥη̣τον(*)ς ἄτεχνα [[τα]] μέρη
τη(*)[νὰ] μ(*)[έγ]εσθαι τῆς ῥη-
το[ρικῆς] κ [  ̣] επαμα [  ̣] ων
15με [  ̣  ̣  ̣  ̣] θε [  ̣] αιαησοιοιθ [ -ca.?- ]
ετι [  ̣  ̣  ̣] δ [  ̣  ̣  ̣  ̣] ειδεχον
ουχολ̣ον [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] νταδιην
ἐγράφην̣ [  ̣  ̣] α [  ̣  ̣] τ ἐπῶν [[λογον]]
σχεδὸν τ[ρ]ι̣σ̣χιλίων κατανο-
20ήσο̣μεν ετ [  ̣  ̣] το [  ̣] θ̣α̣ι̣ ἀναν-
φιλέκτ̣ως. κ[αὶ] δὲ παρίστησιν
ἐλ̣εγχομένους τ(*) Ἐπίκουρος
τὸ[ν νέ]ον [ἐ]ν(*)εῖνον [ἐκ μ]ε[λ]έτης ῥητο-
ρικῆ̣[ς] μ[ία]ν δύ[ναμ]ιν [ἐπ]αγ-
25γε[λλόμε]ν̣ο̣ν τ[οῦ σο]φισ[τ]ρο(*)-
η(*)ν τὴν [π]ανη[γυρι]κὴ̣ν κα[ὶ]
τὴν π̣ολ[ε]ιτικα(*)[ν]· <καὶ> [π]οιεῖ τὸν
Ἰδομε[νέα] μετὰ τὸ 'παρ<ρ>η-
σιάσ̣[θω]' μετὰ τῶν 'εγλσ
30το ὑμεῖν' [ἐξ]αἰτούμενον
συγ̣γ̣νώ[μ]ην, ε̣ἰ νέος ὢν θρα-
σύνετ[α]ι κα[ὶ σ]υνάπτ̣οντά τι-
ν' ατη(*)ν τοιαῦτα κατὰ λέξ̣ιν
'θαυμαστὸν [δὴ, εἰ σὺ μὲν οὐ-]
35δὲν ἐξε[ίργ]ου διὰ τὴν ἡλι-
κίαν, τε(*) α[ὐ]τὸς ἂν φήσαις,
τῶν̣ κατὰ σεα[υτ]ὸ̣ν ἁπάν-
των νέος ὢν π̣[ρε]σβυτο(*)ν
ἀνδ̣ρῶν καὶ ἐο(*)δόξων
40πολὺ ἐ̣[ν τῆι ῥη]τορικο(*)ι δυοη(*)' -
column 11P.Herc. 1672 col. 11
Sketched 1781-1798 by Giovanni Battista Malesci
Sketched by Giuseppe Casanova
Engraved by Raffaele Biondi

'μει ὑπερέχειν'. ὡς δ' ἂν αὐτοῦ
ἔφησας τ[αῦ]θ' ε(*)ιπερ ἠθέλησας
3a'παρ''ρησιάσθ[ω]' καὶ [  ̣]   ̣ ονησι   ̣ καοτο
3b'θαυμαστὸν δή φη-
μι, εἰ σὺ μ[ὲ]ν οὐδὲν ἐξείργου
5διὰ τὴν ἡλικίαν ἐν τῆι ῥητο-
ρικῆι δυνάμει προέ̣χειν, [ὃ]
δοκεῖ τριβῆς εἶναι [κ]α̣ὶ̣ σ[υνη-]
θείακ(*) πολλῆς, τοῦ δ[ὲ] θεωρῆ-
σαι τὰ πράγ̣ματ[α], ὡς ἔχ[ει], διὰ
10γιν(*)ν ἡλικίαν ἔστιν [ἐ]ξείρ-
γ̣εσθαι, οὗ μᾶλλο̣ν ἂν [δ]όξα[ι]
ἐσπ(*)[σ]τήμη αἰτία ε[ἰ]ναι -
π̣ερ [τρι]βὴ καὶ συνήθεια'. δι -
——
ὰ τετ [  ̣  ̣  ̣  ̣] φασιν ερ   ̣ [  ̣] φασιν
15τὴν ῥ̣ητ[ορι]κὴν ἁπ[λῶ]ς ἅ-
πασαν ἄ[ν, οἵ]αν ἀπο̣φ̣αί[ν]ο̣[ν-]
ται, τρ̣ι̣[βῆι] περιγίνεσθαι
καὶ συνηθείαι καὶ οὐγπ̣(*) ἓν
μέρος̣ ταύτη[ς] οὕτωι σ(*)ιλε(*)[ς]
20τέχνηι καὶ σαφῶς τ [  ̣  ̣] ασι
θε [  ̣  ̣] ειν ἐγδιδάσκειν προ̣σ-
διαστέλλο(*)ν τὰ ποῖα τ' ο(*)[σ-]
ται ἐπι[στ]ήμηι καὶ τὰ πο̣ῖ̣α
τε(*)ιβῆ̣ι καὶ συνηθείατ(*)· ακαι̣
25τειηθε [  ̣  ̣] εγγυσεως οὕ-
τως επ [  ̣  ̣  ̣] σταιαυτεν
πιθανς [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] πειτ [εἰ] τὸ
δυσκράτητον δι[ὰ] τὸ ἀ[μέ-]
θο̣δον. ἐ[σ]τ[ι γί]νεσθαι π[ε]ρὶ
30νέον, πονδο(*)ι μᾶλλο[ν] τὸ
δι' ἐπιστήμη̣ς ἅτε με[θ]ό-
δοις κ̣α̣ὶ στοιχειώσε̣σ[ι]ν [κα-]
θολικαῖς ἀναλαμβα̣νό-
μενον. εἰ δέ γε τέχνη ιο
35ν [  ̣  ̣] ινερυ̣ [  ̣] το [ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣] ἢ καὶ μέρος τ̣(*)ὐτ[ῆς κω-]
φὸς ἂν ὁ λόγος ἐγίνεθ(*)[ο] τοσ(*)-
οῦτος ὤν· 'εἰ τὸ με[θόδωι]
γινόμενον οὐ κωλ̣[ύ]ε[ται]
40[π]ερο(*) ν̣έ[ο]ν ὑπάρχει[ν πολ-]
λ̣[ῶ]ι μᾶλλον οὐδὲ [τὸ μεθό]' -
column 12P.Herc. 1672 col. 12
Sketched 1781-1798 by Giovanni Battista Malesci
Sketched by Giuseppe Casanova
Engraved by Domenico Casanova

'δωι'. [κ]αὶ γὰ̣ρ οὐδὲ πολειτικ[ὸν]
——
καὶ δικανικὸν ἐρεῖ τις αὐ-
τὸν λαμβάνειν μέρος. κα̣ὶ
γὰρ ῥητῶς τὴν ῥητορικὴν λέγει
5κα̣ὶ πρὸς τὸν ἐπαγγελλόμε-
νο̣ν σοφιστὴν πάντ' ἔχειν
τὰ μέρη. διόπερ οὐκ ἀπο-
χωρήσα[ν]τος, γελοίως ὁ Ἐπί-
κουρός ἐστ[ι] τῆι μεταβάσει
10κεχ̣ρημένος. τοιούτων
——
δή [τ]ινων, ὡ[ς] εἰπεῖν, δυνά-
με[ι γ]εγρανα(*)[έ]νων τὸ μὲν
πσ [  ̣] ρ [  ̣  ̣  ̣] λ [τ]ὴν ἀπόφα-
σιν ποισ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ηνοεπιχ [ -ca.?- ]
15δεσπον̣απ [  ̣  ̣  ̣] ρητορικ [ -ca.?- ]
[  ̣  ̣] νθ [  ̣] ης τῆς [πο]λειτικῆ[ς]
καὶ ταστουσ   ̣ [  ̣  ̣] ιφασ [  ̣  ̣] λε
πον [  ̣  ̣  ̣] ω̣ποιαι̣ [  ̣  ̣  ̣] ἐστι
ρε [  ̣  ̣  ̣] αν [  ̣  ̣] ναι [  ̣  ̣] ονται
20τωνωτ̣ου [  ̣] α [  ̣] μεχν τῶν λέ-
ξεων τού[τ]ων ὁ σοφ[ι]στὴς
οὐθὲν ἐπ[ήγγ]ελται περὶ τού-
[του  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ταισεκηδιαν
τοσ [  ̣] α [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] εως κα[ὶ] τῆς
25ἐναρ[γεία]ς [  ̣  ̣  ̣] ηεου̣τερον
τασ [  ̣] εστον π̣ερὶ τὴν πο[λ]ει-
τησι(*)ν καὶ ταιτος [  ̣ἕ]νεκα
μόνης̣ καὶ προσ [  ̣  ̣] εαιφα
οεαιος σοφιστ[ὴ]ς τ [  ̣  ̣  ̣] πρεσυν
30[  ̣  ̣  ̣] ε̣ ἀλλὰ τονσοιτ [ -ca.?- ]
ῥητορικὴν ἀο(*)έ̣σ̣κε[ι] κ̣α[θά]περ ἀ<ρ>ο(*)σκει, τέ[χ]νην
εἶναι, προσδεομένη̣ι(*) δὲ τέ-
χνην πολ̣λῆο(*) λίαν τριβῆς
καὶ συνηθείας - οὐ γὰρ ἀδύνα-
35τον οὐδ' ἀθετούμεν[ον] ὑπ̣ὸ
τῶν ἀνδρῶν ἐπ̣ιστήμας
τι[ν]ὰς πολλῆς τρι[βῆς ἐπιδεῖ-]
[σ]θαο(*) κεστ(*)υνηθείνε(*) - πῶς κωφό-
[τερος] Ἐπίκουρος γί̣ν̣ε̣ται [ἐκ]
40[τούτων; π]ῶς δ' εἰ τ[ὸ] [[με]] μὲν [πο-]
[λειτι]κὸν εἶδος ἢ μέρος τῆς
column 13P.Herc. 1672 col. 13
Sketched 1781-1798 by Giovanni Battista Malesci
Sketched by Giuseppe Casanova
Engraved by Raffaele Biondi

ῥ̣[ητορ]ικῆς τριβῆς δεῖται πολ-
λῆς κ[αὶ σ]υνηθείας, τὸ δὲ σο-
φιστικὸν ἐπιστήμης μό-
νης, κα(*)φὸς ὁ λόγος γίνεται;
5πρὸς θεῶν δηλωσάτω τις
ἡ̣μ[ῖν]. οὐ γὰρ α(*)ὴ̣ τοιοῦτός
——
ἐστ[ι]ν, καθάπερ οὗ̣τός φησιν·
'ε̣ἰ τὸ μεθόδωι περιγινόμε-
8aνον ἔσ̣τ̣ι περὶ νέον, πολλῶι μᾶλ-
8bλον ἔσται τὸ μεθόδωι γινόμενο{ο}ν
',
ἀλλὰ τοιοῦτος· 'εἰ τὸ μὴ
10μόνον διὰ μεθόδου παραγει-
ν[όμ]ενον'. εἰ γὰρ τὰ δύο κα-
τακ[τ]ήσαια(*)[α]ι̣ νέωι δυνα-
τόν, ἐ[ν]χ(*)[εχόμεν]ο̣ν δήπου
[καὶ περιγίγνεσθ]αι νέωι
15θά[τ]ε[ρο]ε(*) τῶν [  ̣  ̣  ̣] αφυλαι̣
ξ [  ̣] μ [  ̣] ιδειλφω [  ̣  ̣  ̣  ̣] ητιδι
τ [  ̣] ουσφι [  ̣] ουστω [  ̣  ̣] χρηνκαι
τα [  ̣] σεδο [  ̣] ηνεναι [  ̣  ̣  ̣] τδ̣ε
μὴ θεῖνα[ι] πρὸς θεῶν 'ἃ [τρι-]
20βῆς ἐστ[ιν] κ̣αὶ συ̣ου(*)θείας'
βατεν [  ̣  ̣] τοπ̣ προσάγω̣ν
τ[ὸ] προκείμενον, προσθεῖ-
ναι δὲ τ[ὸ 'δ']'οχ(*)εῖ' [δισ]τασ(*)μὸν
ουκατ̣ονπια [  ̣  ̣] δεν [  ̣] ταυ
25τουκατεανοναπαοθσυ
[  ̣  ̣  ̣] λαιμεανεντ [  ̣  ̣  ̣  ̣] ιτο
τετηκ [  ̣  ̣  ̣] αιδρετε [  ̣  ̣  ̣] ιη
σο [  ̣  ̣  ̣  ̣] αταιτε [ -ca.?- ]
τεχνκαταειτ [ -ca.?- ἐστο-]
30χάζετο γὰ[ρ  ̣  ̣] γ   ̣ [  ̣  ̣] α
ῥητορικοῦ σ(*)αὶ διὰ το[ῦτο]
ἀρέσκειν εἰπεῖν ὃ κινεῖ. εἰ
δὲ μετά τινος ὑποστο-
λῆς ἐπ̣ετίθετο καὶ διὰ τὸν
35στοχ̣[ασμὸν  ̣  ̣] τικ̣ου̣ [ -ca.?- οὐ]
μόμ(*)ο[ν ἐ]πὶ τῆς ῥητορικῆς
ἀλλ[ὰ] κ[α]ὶ ἐρο(*) τῆς φρονή-
σεως ἐ̣[τ]ήρησε, κἀκεῖ τὸ 'δο-
κεῖ' προσ[θ]είς· κ̣αὶ τὸ 'δοκεῖ' δεξ̣ό̣μεθα δη-
40λαδὴ καὶ ἐπὶ τοῦ πι(*)λε[ι]τ̣[ι] -
column 14P.Herc. 1672 col. 14
Sketched 1781-1798 by Giovanni Battista Malesci
Sketched by Giuseppe Casanova
Engraved by Luigi Corazza

κοῦ μέρους ὃ [π]α̣νταχῆι
κεκράγασιν, ὥς ἐ[σ]τιν ἄ-
τεχνον, καὶ τὸ πηια(*)κὸν
τῆς ἐπ[ι]χειρήσ[εω]ς οὐ̣κ ἐ-
5γ δ̣ισταζ̣ομέ[νου] προσ-
άγοιτ' ἂν ἀλλ' ἐ[ξ] ὁμολογου-
μένου. καὶ τίνα τρόπον,
——
ἐὰν τούτοις συνε̣ι̣θίκωμεν,
εὐγνώμονες, οὐκ εὐ̣ήθεις
10ὑποληφθησό̣μεθα; τό τε γὰρ ὑ-
ποστέλλεσθ[αι] τἀληθῆι λέ-
γειν καὶ δ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ου πε-
ρὶ τῶν αδ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἑαυ-
τῶι τοῦ ῥητο[ρικοῦ στο]χ̣α-
15ζόμενον ἀνοία(*)[ειον] καὶ
τοῦ ο(*)ιαλεχθέντος [νεα]νί-
σκου καὶ τοῦ το(*)ν κ[ο]ινο̣[λο-]
γίαν ἀναγράφοντος [Ἐπι]
κούρου, καὶ ταῦτα μετὰ
20π̣αρκ(*)ησίας τα [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣καὶ]
ἀνυποστόλως τ[ἆλλά τε] καὶ
ἐ̣υο(*) τούτωι τῶν πρὸ[ς τὸν]
ἄνθρωπον τετ[αγμέν]ο(*)ν
λόγων. [π]ῶς δ' ἂν εἴ[η θιγ]εῖν
25τινος καὶ πικρό[τερον;]
——
του [  ̣  ̣  ̣] αλαροφια [ -ca.?- ]
τεροντ [  ̣  ̣] οτυοα̣ [ -ca.?- ]
παλ̣   ̣ [  ̣] ξαζωνητελ̣ [ -ca.?- ]
ὑπειληφώς, τ̣ὸ δὲ ἄ[λλοις]
30τισὶν προφερόμενο[ν] κη(*)α-
τὰ τὸ παρὸν ω̣ [  ̣] αρδ [  ̣] ων
το ποιούμενος εἴτ' ἔ[στ]ι τι-
νὸς καὶ τέχνης εἴθσα(*)ὐθι(*)ν
ἔχει τεχνι̣κ̣όν, ὃ {τ} καὶ ἀ-
35ληθές ἐστι καὶ χαρακτ[η-]
ρικῶς τοῖ[ς] ἀνδράσι̣[ν] σικ(*)-
ηθες ποι̣εῖν, καὶ τερ(*)η{ετ}-
ρημένον καὶ ἐπὶ τῆς φρο-
νήσεως· ἐν αὐτοῖς τε το̣ῖς
40ἔπειτ' ἐγ̣ί̣νετο ἂ[ν στοχασμὸς]
column 15P.Herc. 1672 col. 15
Sketched 1781-1798 by Giovanni Battista Malesci
Sketched by Giuseppe Casanova
Engraved by Raffaele Biondi

το̣ῦ ῥητορικο̣[ῦ τ]ῆς 'δοκεῖ'
φωνῆς κἀνταῦθα παρατι-
θεμένης. ὁ δ' ἐπαγγελλό-
μενος ῥητὰς παρατεθήω(*)-
5σθαι διαλέκτους οὐ λιπα-
ρεῖν ὀφείλει τοῦτ' ἐγδέχ̣[ε-]
σθαι τοὺς ἀκούοντας, ὃ βού-
λεται, καὶ ἄλλων δηλουμέ-
νων. καὶ δὴ γὰρ [[δη]] οὔ φησι τῆ[ι]
10'ὑποστελλόμενον' τὸν Ἐ[π]ί-
κουρον λέγει[ν] δ̣[ιαλέκ]τωι συν-
κατατίθεσθ̣αι το[ῖς ἀμέ]θ̣ο̣[δον]
τὴν ῥητορικὴν λω(*)γουσ[ιν], τό
——
τε δὴ καὶ σαφῶς ἀτοσκ(*)[ίνετ]α̣ι
15ἐν ἄλλοις τέχνην ε[ἶναι κατὰ]
τὴν ἀλήθεια[ν· ὃ] στ̣ιε(*)ασ-
μὸν τοῦ ῥήτορος καμ(*)εῖν [οὐ]
μανικόν; ἀλλὰ δεξόμεθα
τὸ 'δοκεῖ'[[ν]] καὶ ἐπο(*) τῆς πολει-
20τικῆ̣ς. εἰ θέλεις δεχώμε-
[θ]α, μηδὲν ξ(*)οβα(*)θ̣έντες εἰ [λέ-]
γο̣υσιν̣ αὐτ[ὴν ἐν] ἄλλοις ἀ-
μέθοδον· κα[ὶ γ]ὰ̣ρ ἡμεῖς τὸ
'δοκεῖ' νῦν ἐπὶ τῆς σοφι-
25στικα(*)[ς] πρ[ο]σδ[ε]χόμτ(*)θ̣α [κεῖ-]
σθαι τῶι μὴ παρὰ τοῦ[τ]ο̣
νῦν [ἀ]π̣ο[δέχεσθαι] τὸν λό[γον]
καίπερ ἐμ [πολλοῖ]ς τέχ̣ν[ης]
λεγομένης. εἰ δ' ἠρώτησ̣έ̣ν
30τις καθ' [ἅ]π̣αν [τὸ]ν̣ Ἐπίκουρον
εἰ ἐ̣ιν(*)άνωσευ(*) τοῖς τ(*)ό̣γ̣ο̣εο(*)
τὸ ποῖον [ε]ἶναι φ̣ησιν τ̣ε-
χ̣νικὸν καὶ τὸ ποῖον ἀμ̣έ̣-
θ̣ο̣δ̣ο[ν  ̣] κα [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] θα [  ̣  ̣] ν [ -ca.?- ]
35ὁμολ̣ογ̣ουσ(*)[έ]νου̣ κἂν περὶ
[ἄ]λλο[υ] διστάσ(*)ματος ιηπ̣ο̣ι̣
[  ̣  ̣] καλεῖν α [  ̣  ̣] σε [  ̣] η τὸ προκο(*)ί-
[μεν]ον· δ̣[ισ]τάζεται μὲ[ν]
[γ]άρ, εἰ πᾶ[ν] τσ(*)βῆι καὶ συνη -
column 16P.Herc. 1672 col. 16
Sketched 1781-1798 by Giovanni Battista Malesci
Sketched by Giuseppe Casanova
Engraved by Luigi Corazza

θ̣εία̣ι, σύμφωνόν δ' ἐστὶν τὸ δεῖ-
σθαι πολλῆς τριβῆς κα[ὶ] συν-
ηθείας· τὸ τοίνυν 'δοκεῖ' τῶι
δισταζομένωι προσθεὶς
5ἐκ τοῦ, κἂν τὸ δισταζόμε
νον παρεθῆ<ι>, διδομένο{ς}υ̣ [παρ-]
άγει τὸ προκείμενον. φ[ήσ]ει
——
δὲ πρὸς τὸ συστῆσαι, διότ[ι εἰ]
[μὴ] τέχνη{ι} κατ' Ἐπίκουρόν
10ἐστιν ἡ ῥητορικὴ{ι} τοῦθ' ἡμεῖς
παρετίθεμε̣ν λέγ[ο]ντες· 'εἰ
μὲν [δὴ] τε(*)[ι]βὴν αὐτὴν ἐνόμι-
[ζεν] εἶναι καὶ συν[ήθ]ε[ια]ν
[οὐκ] ἂν τὸ' 'δοκεῖ' ' προσέ[θηκεν]'.
15[οἱ] δ̣ὲ ἔφησαν οὐ δηλο̣ῦ̣[σθαι]
τὸ λεγόμενον ὑφ' ἡμῶν̣, [ἤ-]
[τοι] μ̣ὴ τοῦτο δηλοῦσθ̣[αι]
μ[όν]ον. εἰ μὲν τὸ πρῶτον, οὐ συν-
[ίεμ]εν ἡμεῖς Ἑλληνιστὶ ο(*)ι-
20α[λεγ]ομένων· εἰ δὲ τὸ δεύτ̣ε-
χ(*)ο[ν, δι]ὰ τίν' αἰτίφι(*) αὐτοὶ χρῶν-
[ται ἀ]μφιβόλοις λέξ̣εσιν [ἐν]
[τοῖς πρὸς] ἡμᾶς ἐλέγ̣χ̣ου[σιν;]
[ -ca.?- ] φ [  ̣] νιδοη̣ν [ -ca.?- ]
25[  ̣τ]ῶν [πρ]οκειμένων δε [ -ca.?- ]
ον [  ̣] τα [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] νο Ἐπικου[ρ]
φετ [  ̣] ον [  ̣] κε [  ̣] ορησεωου [ -ca.?- ]
οὗ μᾶλλον [ἂν] δόξε̣ῑε̣[ν ἐπιστή-]
μ[η] αεαγ(*)α [εἶν]αι περ τρι-
30βιο(*)· πάλιν ἀμφιβόλου[ς] τε-
θεικέναι διαλέκτ[ου]ς̣ λικα
τιμεσοπημθ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] λλετ
[  ̣  ̣  ̣] προσνερ [  ̣] μ   ̣ αν αὐτὰς
κ[αὶ] δε(*)λοοι(*)αι(*) [μὲ]ν [τ]ὸ̣ τῆς̣
35ῥητορικῆ[ς κ]αὶ δι' ἐ̣[π]ιμ(*)τήμισο(*)
[τινὸς] καὶ δ συν[η]θείας δὲ καὶ
[διὰ τριβῆς] πε[ριγ]ινόμενης(*),
[μᾶλλον δὲ δι]ὰ τῆς τριβῆς
χο(*)ὶ σ[υ]νη[θείας] ἢ διὰ τ[ῆς] τέ-
40χνης̣, τι(*) [δ]ὲ φρονήσεως δι'
column 17P.Herc. 1672 col. 17
Sketched 1781-1798 by Giovanni Battista Malesci
Sketched by Giuseppe Casanova
Engraved by Domenico Casanova

ἀμφοτ̣[έ]ρων μέν, μᾶλλον
δὲ [δ]υθ(*)πιστήμης περ δι-
ὰ συνηθείας καὶ τριβῆς, δη-
λούσας δ[ὲ] ε(*)ὸ τὴν φρ[όνη]σιν μέν,
5δι' ἀμφοτέρων, μᾶλλον δὲ
διὰ θατέρου, τὴν δὲ ῥητορι-
κὴν διὰ μόνου θατέρου, καὶ
τρίτον τὸ καὶ τὴν φρόνη-
σιν διὰ μὲν ἐπισ[τ]ήμης
10περιγίνεσθαι, διὰ δὲ ἱστο-
ρίας καὶ τριβῆς μὴ π̣αρα-
γίνεσθα̣[ι· τὴ]ν̣ [δὲ] γ̣ρ̣[α]φὴν
ὁ συστησάμε[νος ταύ]τ̣ην
ἀπ[ο]κ̣ληρώσας τοῦτ̣[ο φ]η̣σιν
15αὐ[τὰ]ς διασαφεῖν, ὅτ̣[ι ῥ]η̣-
[τορικ]ὴ μὲν τριβῆι ἀφ[ελῶς]
καὶ συνηθεία[ι] παραγεί[ν]ε-
ται, φ̣ρόνησις δ' ἐπιστήμκ(*)ι μι(*)νον.
——
ἀ̣λ[λὰ] γὰρ κἂν τὸ 'δοκεῖ' [ἐν τῶι]
20τό[πωι] μὴ προσποηθῶμεν,
ἀλλ' ἀ[φέ]λωμεν αὐτὸ παντε-
λῶς [κ]α̣ὶ τὰς φωνὰς οὕτως
ὑσ̣(*)οθ[ώμ]εθα ν(*)αττ(*)κεχ[ω]ρίσ-
σοω(*). '[σ]ὺ μ[ὲ]ν οὐκ ἐξη(*)ργο[υ] τῆ[ι]
25ῥητορικῆ[ι] δυνάμο(*) προ[έ-]
χειν, ὃ τρ̣[ι]θ(*)ῆς ἐστιε(*) κ[αὶ συν-]
ηθείας πολλυα(*)'. [τί]ν[α τρό-]
πον [  ̣] ι̣οσο   ̣  ̣ ερ ἀξιο[ῦσιν,]
διασα̣φεῖται τὸ μὴ πε[ριγείνε-]
30[σθ]α̣ι̣ καὶ τέχνης(*) τὴν ῥητο[ρι-]
κ̣ὴν ἀλλὰ μόνον τ[ρ]ιβῆ[ι καὶ]
[συ]νηθε[ί]α[ι]; τῆ[ι] γ̣[ὰ]ρ αὐ[τῆι φορ]ᾶ[ι]
[ἂν] ε[ἴ]παμεν· πολλο(*)ς μ̣[ὲν]
φιλοπ[ονί]α[ς] ἐε(*)το(*) [δη]λοπ(*)[ότι]
35τὸ φιλοσοφεῖν καὶ ἡ φιλοσ[ο-]
φία, πολλῆς [δ' ἄγ]αν ε[ὐ]τυχί-
ας ἡ [β]ασιλε[ία], κ̣αὶ π̣ολλ[ῆς]
ἐστι κακοπ[ρ]α̣δη(*)ας π̣τ̣ωσ(*)εί-
[α] καὶ πολλῆ[ς] ἐ[σ]τι συνηθε[ί-]
40ας φιλία· κ[αίτοι οὕτ]ω π(*)' οὐ -
column 18P.Herc. 1672 col. 18
Sketched 1781-1798 by Giovanni Battista Malesci
Sketched by Giuseppe Casanova
Engraved by Raffaele Biondi

δεὶς ἐγέ[ν]ετο ἄγροιματ(*)[ς ἂν]
ὥσθ' ὑπο[λ]αβεῖν ἡμᾶς δε(*)[ὰ]
μόνης φ̣[ι]λοπονίας τὸ φην(*)-
σοφεῖν καὶ τὴν φιλοσοφίαν
5περιγίνεσθαι καὶ τὴν βασ[ι-]
λείαν διὰ μόνης εὐτυχίας
καὶ τἆλλα παραπλησίως.
——
οὕτως τοίνυν εἰπόντος Ἐ-
πικούρου, διότι 'πολλῆς ἐσ[τι]ν
10ἡ ῥητορικὴ τριβῆς καὶ συν-
ηθείας' οὐχ ὑπ[α]κουστέ̣ο̣[ν]
τὸ 'μόνης' ἀλλὰ μό[νον τ]ὸ 'ασυ(*)-
ται πολλῆς τριβῆς καὶ συν-
ηθείας'. τὸ γὰρ 'ἔστιν' ἐπὶ τοῦ
——
15{επιτου} 'δεῖται' τίθησιν, ὅταν
οὕτως ὁμειλῶμεν, ἧι συνη-
θείαι τό γε μετριώτατ[ο]ν
ὑπὸ [τ]ῶν λέξεων σημαί-
νεται· καὶ οὐχ[ὶ] θάτερον μό-
20νον ἀε̣ὶ θδ(*)νόλωιχ(*)ημαί-
νεσθ[αι] ῥητέον. ἔτι το̣[ί-]
νυν ἕν[ε]κα τῶν δλδεχιμι(*)ν
ὧν ἅνθρω[π]ος π̣αρατέθηκ̣εν
ο[ὗ]τος, ἄδηλον εἶναί φημι,
25πότερον ἐξ(*)υνηθεί̣ας καὶ
τριβῆς μόν[ο]ν περιγίνεσθαι
[τὴν] ῥητορικὴν ὑπελάμι(*)α-
ει(*)ν ὁ Ἐπίκουρος ἢ̣ κ̣αὶ δι-
ὰ τέχνης καὶ τριβῆς κ(*) οὐδ' ὅ-
30λ̣ως ἐ̣κ τριβῆς καὶ συνηθεί-
ας. πρ[ό]κ̣[ε]ιται γὰρ ἐν ἀρχῆ[ι]
ατ(*)έν· 'θ̣α[υ]μα[στόν φα]μεν εἰ
επ(*) [μ]υ(*)ν οὐδὲο(*) [ἐξ]η(*)ίργου δι-
ὰ τὴν ἡλικίαν, τῶν ἁ-
35πά[ν]τ[ων δὲ] ν̣έος [ὢν] πρεσ-
βυ̣τ̣[έρων ἀ]ν̣δρ̣[ῶ]ν̣ καχη(*)-
δότ(*)[ω]ν πολ[ὺ ἐν τῆι ῥητορικῆι]
δυν[άμ]ει [ὑ]περέχ[ειν ἔλε]' -
column 19P.Herc. 1672 col. 19
Sketched 1781-1798 by Giovanni Battista Malesci
Sketched by Giuseppe Casanova
Engraved by Domenico Casanova

'γες'. τἀνάλ[ογα]· '[θ]αυμ̣[αστὸν]
δή, εἰ σὺ μὲ[ν οὐ]θὲν ἐ[ξείργου]
διὰ τὴν [ἡ]λικίαν ἐν τῆι ῥη-
τορικῆι δυ[ν]ά̣μει π[ρο]έχει[ν]'.
5ἐπέζευκτα̣ι δὲ τοχ̣(*)[τ]β(*)ις·
'ὃ δοκεῖ τριβῆς εἶναι κα[ὶ] συν-
ηθείας πολ[λῆ]ς'. οὐκοῦν δσὶν τούτος - λέγω{ν}
——
δὲ τῆ[ι] τε 'ῥητορικῆ[ι] [[κα.]] δυνάμει'
καὶ 'τῶ[ι] πολὺ ὑπερέ[χει]ν πάν-
10των [τ]ῶ[ν] πρεσβυτέρων καὶ
ἐνδόξων' - ἐπέζε[υ]κται τὸ 'ὃ δοκεῖ
τριβῆς εἶναι καὶ συ[νηθε]ίας
πολλῆς'. ὅταν [δὲ] δυσὶν̣ δ[ή]που
προταχθεῖσιν [ἐ]π[ανε]νε[χ]θῆ[ι]
15τι, πάντως [ἀ]μφ[ίβολο]ν [[τι]]
γίνεται, τί[νι τ]ν(*)ν προκει-
μένων ἐπέ[ζευ]ε(*)ται. διόπερ
ἀμφίβολον γ̣[ί]νεται καὶ τὸ
'ὃ δοκεῖ τρι[βῆς] εἶναι κας(*)
20συ̣νηθείας π̣[ο]λλῆς' πότε-
ρον τῆι 'ῥητορι[κ]ῆι δυνάμει'
ἐπεν[[ην]]εκτ̣[έον] ἢ τo(*) 'πολὺ
πάντων ὑ[περ]έχε[ι]ν'. η(*) γὰρ
οἰόμενος [ἔ]τι(*)[χε], τὴν μὲν ἀνά-
25ληψιν τῆς ῥη[τ]ορικῆς δυνά-
μεως τέβ(*)[νηι μ]όνον περι-
γίνεσθαι, τὸ [δ]κ(*) ἁπάντων
[τῶ]ν τὴπο(*)[ητορικὴν ἀνειλη-]
φότων ὑπερέγθ(*)ν τριβῆ[ι]
30καὶ συνηθεία[ι]· πρὸς μέντοι
γε τὴν θέαν αὐτῶν
[τῶν πρ]αγ̣μ̣[άτ]ῶν̣, οὐ πρὸς
τὴν ἁπάντ[ων ὑπερο-]
χὴν ἀπαρκεῖ̣ν̣ [κ]λυ(*) τὴν ἐπι-
35στήμην, τοῦτ[ο  ̣  ̣  ̣] ανε
φρασῑν [  ̣  ̣] οντε [  ̣  ̣  ̣] ν. ἀλλ' οὐ-
κ ἄν, ο[ἶ]μ̣αι, τὸ [τοιοῦτο] μ(*)ή-
σαι τις σν(*) περ[ὶ νέον] δὴ καὶ
ἀληθῶς [ε]ἶνα[ι -ca.?- ]
column 20P.Herc. 1672 col. 20
Sketched 1781-1798 by Giovanni Battista Malesci
Sketched by Giuseppe Casanova
Engraved by Luigi Corazza

εντ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] κ [  ̣  ̣  ̣  ̣] αν
εντε [  ̣  ̣  ̣] κατὰ τ̣ὴν τέ-
χνην [τριβ]ῆς δεῖται καὶ συν-
ηθε[ίας πολ]λῆς καὶ ἀνατ̣[ετα]
5μένη[ς, συ]νομολογεῖ τοῦ-
τ' ἐσχηκέναι, καὶ μᾶλλον ἂν
ὁ Ἐπίκουρος ἐστοχάζετ' αὐ-
τοῦ τοῦτο χαριζόμενος, ὃ̣ ἐ-
κείν[ωι] μὲν ἐφ[αί]νετο μέ-
10γα{ν}, τὴν π̣ρόθεσιν δ' οὐκ ἐμ-
ποδίζει. νὴ Δία μ̣[έντοι] καὶ
ἐὰν̣ βούληι σκοπ[εῖν πῶ]ς ἐ-
γ̣δο(*)χετα[ι] τοσο(*) [ὁ] π̣ροιστ[ά-]
μενος εβια [  ̣  ̣  ̣] και̣τεροσν φή-
15σει πρὸς τὸ ὑπερέχειν ἀπο-
δεδόσθαι τὸ 'δοκεῖ' μᾶλ-
λον ἢ πρὸς τὴν ῥητορικήν,
αλλο   ̣ εμπελεγωιτουσκν
ἀλλὰ τὸ μ(*)οβ(*)ὲν ἄγ[ν]ν(*)στον
20ὑπάρχειν, π[ο]τέρωι τοῦτ' ἐ-
πέζευκται; [ἕκ]αστον, ὡς ῥητοῖς
ἀπομαχόμενον ἔπ̣νχ(*)εν [συ]τη(*)-
φαντι[κ]άγ(*), ἃ[ς π]αρακαλεῖ,
προχειρότη[τα]ς̣. καίτοι τί
25ἄν τις ἐπὶ [π]λ̣ερ(*)ον διατρί-
βο̣[ι] - σ̣χεδ[ὸν] γὰο(*) - ἤπερ ἱκα[ν]ὰ
καὶ ταῦτα πρὸς τὸν τόπον;
ἃ μέντοι παρὰ Μητροδώ-
[ρ]ωι βου(*)φετ[α]ι μαρτύρσ(*)α το(*)ν
30δόξαν οὐ μᾶλλον ἐλέγ[ξαι φα-]
μὲ̣ν [τὴν ἡ]μετέραν̣ ἢ το[ύ-]
του καὶ τονον [ -ca.?- ]
λειν ἀπ[ὸ τ]ούτων τὸν Ἐπί-
κουρον ι [ -ca.?- ]
35τισαρ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] κμοκιθεν
ουδαττεοσλ [  ̣  ̣  ̣] αυ [ -ca.?- ]
θενχτα [  ̣] προσ [  ̣  ̣] υοιν αυ
column 21P.Herc. 1672 col. 21
Sketched 1781-1798 by Giovanni Battista Malesci
Sketched by Giuseppe Casanova
Engraved by Domenico Casanova

τοισανα [  ̣  ̣] σεξα [  ̣  ̣  ̣] ειων
ἄλλων ἄλλαις [συ]νημμέ-
νων καὶ αὐτο<ὶ> δὲ κατὰ δι-
άληψιν, ὡ̣ς ἔφαμεν, ἁψόμε-
5θα καὶ τούτων. νυνεὶ δὲ
τὰ κατεπε̣ί̣γ[ο]ν̣τα [[καὶ]]
κα τὰ λοιπὰ τῆς διεξόδου
προσθέντες παρα[γράψαι-]
μεν ἂυ(*) τὸν ὑπομνη[μ]ασ(*)[ι-]
10σμόν. τὸ τοίνυν οὐκ εἶ̣ναι
——
κατὰ τοὺς ἄνδρ̣[ας] τὴ[ν σο-]
φιστικὴν ῥητορι[κ]ὴν δημ̣ι-
ουργὸν τῆς ἐμπράκ̣τ̣[ου]
καὶ πολειτικῆς ῥητορι-
15κῆς, δηλοῖ μὲν καὶ τὸ πρῶ-
τον Περὶ ποιημάτ[ω]ν δι-
ὰ πλειόνων· ἀποχρή[σει]
δὲ καί τινα τῶν ἐκεῖθε̣ν
ὑ̣φ' ἡμῶν παρακειμένων
20οὐ φατικῶς διασαφοῦντα
μόνον, ἀλλὰ καὶ πίστη(*)ς πε-
[ρι]ε̣[ι]λ̣ηφότα. δηλοῖ δὲ καὶ
[Ἕ]ρμαρχος, δι' ὧν παρεθέμε-
[θ]α, μετὰ δὲ τῆς πάσης
25[ἐ]ξεργασίας Ἐπίκουρος ἐν
τ̣ῶι Περὶ τῆς ῥητο̣ρικῆς
τ̣ελείοθ̣(*)ς ἀνεπιμείκτους
[δ]ιδάσκων τὰς δυ[ν]άμεις
κ[αὶ] συνεργούσας μὲν οὐθὲ[ν]
30εἴ̣ς γ̣ε τὴν ἕξιν τὴν πολ[ι]τι-
κὴν τὰς διατρ̣ιβάς, πολλά-
κις δὲ καὶ μεταβαλλού̣{σ}-
σατ(*), ἃ προφέρεσθαι νῦν
ἐμ μέσ̣ωι κείμενα πᾶ-
35σιν μά[τα]ρ(*)ον ησα(*)[νετ]αι καὶ
[περ]ιττόν. ἀλ[λ]ὰ μιπ(*)
καὶ τ[α]ύτην εν(*)[ν τοῦ] α(*)η̣ει(*)η̣-
γπ(*)ρεῖν καὶ [δίκ]ας̣ λέγειν
column 22P.Herc. 1672 col. 22
Sketched 1781-1798 by Giovanni Battista Malesci
Sketched by Giuseppe Casanova
Engraved by Raffaele Biondi

ἐμπειρίαν ἀπό τινος τριβῆς
καὶ τῶν ἐν ταῖς πόλεσιν
ἱστορίας περιγίνεσθαι, πολ-
λῶν ἐν τῆι πραγματεία<ι> δ[ι-]
5ασαφούντων, ἀρκέσει τὰ πα-
ρὰ Μητροδώρωι σαφῶς διδά-
σκοντα· 'πότερον οὖν τὴν ῥη -
——
τορικὴν δύναμιν λέγει[[ν]]
τις βλέπων ἐπὶ τὴν διάγνω-
10σιν τα(*)ύ[του], ὃ̣ πρακτέον ἐστὶν τῶι μέλ-
λοντι εὐδαίμον[ι] [[ει]] εἶναί τε
κ̣[α]ὶ ἔσεσθαι καὶ [οὐ πρακτέον,]
καὶ τα̣ύτην φησὶν ἀν(*)ὸ φυσ[ι]ο-
λογίας παραγείνεσθαι, ἢ̣ [κ]αὶ
15τὴν πολειτικὴν ἐμπειρίαν,
καθ' ἣν ἐκ τριβῆς καὶ ἱστορί-
ας τῶν πόλεως πραγμάτων
συνορώιηι ἄν τις οὐ κακῶς
τὰ πλήθει συμφέροντα';
20καὶ μικρὸν προβάς· 'τί γὰρ [ὑ-]
πόκειται, ὃ θεωρεία π̣[οι]εῖ,
ὥσπερ ἡ περὶ τὰς αἱρέσεις
καὶ φυγὰς καὶ περὶ τὰς πολει-
τικὰς ἐκ τῆς ἱστορίας πα-
25ρακολουθήσεις'; κεκορυφει(*)-
μένου δ' ἡμ[[ε]]ῖν καὶ τοῦδε τοῦ
κεφα[[ι]]λαίου, χωρῶμεν ἐπὶ
τὸ τρίτον. ἦν δὲ τοῦτο πιστατ(*)-
σθαι, διότι δὴ̣ καὶ κατ' ἀλή-
30θειαν ἡ σοφιστικὴ ῥητο-
ρικὴ τέχνη τίς ἐστιν περί
τε τὰς ἐπιδείξε[ι]ς, οἵας αὐ-
τοὶ ποιοῦνται, καὶ τὰς τῶν
λόγων δ[ι]ᾱθέσε̣ις, οἵων αὐ-
35τοὶ γράφουσίν τε ρ(*)αὶ σχεδι-
άζουσιν. φαμὲν τοίνυ̣ν
τὸ μεθοδ̣[ι]κὸν ἔχε̣ι̣ν αὐτήν,
οὐ πολὺ δὲ καθάπ̣[ερ] οὐδὲ τὴ̣ν
ποιητ[ι]κὴν καὶ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣διὰ]
40ταύτην τὴν α[ἰ]ε(*)ίαν [ -ca.?- ]
περελεκενηστο̣ [  ̣  ̣] ινησ [ -ca.?- ]
ὑπὲρ φυσο [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] επειδ [ -ca.?- ]
column 23P.Herc. 1672 col. 23
Sketched by Giuseppe Casanova
Engraved by Domenico Casanova

θ [ -ca.?- ]
τω [  ̣] τα [ -ca.?- ] λ̣λλου
[  ̣  ̣  ̣  ̣] θ [ -ca.?- ] ουσ
[ -ca.?- ] εμ [ -ca.?- ] σινα
5μ [ -ca.?- ] ο [ -ca.?- ] ην
δ [ -ca.?- ] διαυ [ -ca.?- ] ιον
το̣ [ -ca.?- ] δ [ -ca.?- ] π̣ολ-
λῆς [ -ca.?- ] καὶ φυ[σι]κῆς
——
ε [ -ca.?- ] κ [  ̣]   ̣  ̣ [  ̣  ̣  ̣] απ [ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ] α [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] εκα [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] πτα [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] π̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] αισ
[ -ca.?- ] τουσ [  ̣  ̣] εστηκο
15[ -ca.?- ] σμη [  ̣  ̣  ̣  ̣] νεδυ
[ -ca.?- ] ειιγι̣ [  ̣  ̣] νλι [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] του [  ̣  ̣] επα   ̣
[ -ca.?- ] λ̣ι πρὸς τ̣οῖς [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] π [  ̣  ̣] λ̣ [  ̣  ̣  ̣] κ [  ̣  ̣] λα
20[ -ca.?- ] ι̣νπ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] μς [  ̣  ̣  ̣] τιν [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] οστο [  ̣] πολ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- τυ]γχαν [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] ενο [ -ca.?- ]
25[ -ca.?- ] αι [ -ca.?- ]
[  ̣]   ̣ [ -ca.?- ]
ενα [  ̣  ̣  ̣] π̣ραγ[ματ]είαν
θ [ -ca.?- ]
ασ̣ [ -ca.?- ]
30γασ̣ [  ̣  ̣] νη [ -ca.?- ] ενεπι
[  ̣] ει̣ [ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣] ετ [ -ca.?- ] η̣σ [ -ca.?- ]
τ [ -ca.?- ] νω [ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣] φερο [  ̣] ω [ -ca.?- ]
35[  ̣  ̣] τερο [  ̣] δυν [ -ca.?- ] η
[ῥ]ητορικ [ -ca.?- ] μον
[  ̣  ̣  ̣  ̣] οισ [ -ca.?- ] τι
ε [ -ca.?- ] ατα
γ [  ̣] δ [ -ca.?- ]
40γιν [ -ca.?- ] δ [ -ca.?- ]
column 24P.Herc. 1672 col. 24
Sketched 1781-1798 by Giovanni Battista Malesci
Sketched by Giuseppe Casanova
Engraved by Luigi Corazza

[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ι̣κ [ῥητο]ρικ [  ̣  ̣] καὶ
τλ̣ [  ̣  ̣] ε [  ̣  ̣  ̣] κα[ὶ] τοῖς διαν
[  ̣  ̣] λ [  ̣  ̣  ̣  ̣] παλ̣ν   ̣ ωτη̣φ
[  ̣] φ [ -ca.?- ] κ [ -ca.?- ] μ   ̣ μησα [  ̣] τοκαι
5τ [  ̣  ̣] μημηοιν ἄχρηστον
τῇ φ[υσι]κῇ προς   ̣ μ̣ [  ̣  ̣  ̣] θ [ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣] μ [  ̣] λληνε [  ̣  ̣  ̣  ̣] προς
[  ̣] ταρεα [  ̣] ενηνο [  ̣  ̣  ̣] ν [ -ca.?- ]
[  ̣] γε [  ̣  ̣]   ̣ [  ̣  ̣ἀ]θροισθ [  ̣]   ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣] α
10τε [  ̣] τ [  ̣  ̣] ρ [  ̣] μελε [  ̣  ̣] το
[  ̣  ̣  ̣] σ [  ̣] σιπιατ   ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣]   ̣ [ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] νουδυνα [  ̣] αι [ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ν̣εκι [  ̣] ορσισ [  ̣  ̣  ̣] δ
αστ [  ̣  ̣] ωνπρα [ -ca.?- ]
15[  ̣] σι̣τωιαινοεθε [ -ca.?- ]
μ [  ̣  ̣] αινσετ [  ̣  ̣] οὐδὲν [ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] νκαιπροσιλ [ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] σθωνκαιδικ [ -ca.?- ]
[  ̣] ρικα [  ̣  ̣] λσ [  ̣] ωσκαραπο [ -ca.?- ]
20[  ̣] δω [  ̣  ̣  ̣] μαρτυρίων [ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ολεμ [  ̣  ̣] χ̣α [ -ca.?- ]
χ [  ̣  ̣] θ [  ̣] ων [  ̣  ̣] οσο [ -ca.?- ]
να [  ̣  ̣  ̣  ̣] ωι̣α [  ̣] ελα [  ̣  ̣] να
[  ̣] αω [  ̣  ̣  ̣  ̣] ατο̣ [  ̣] κα [  ̣  ̣] εσ [ -ca.?- ]
25[  ̣] ε [  ̣  ̣  ̣] α [  ̣  ̣] ντου [  ̣] σομ   ̣  ̣ [ -ca.?- ]
[  ̣τ]ὰ [π]ράγματ[α -ca.?- ]
ρ [  ̣] ε [  ̣] ηντ [  ̣] ουσανομοσ [  ̣] δοι
ετ [  ̣] θα̣ [  ̣] κ̣ [  ̣  ̣  ̣] ετ [ -ca.?- ]
τε [  ̣  ̣] επ [  ̣] ωι [ -ca.?- ]
30χ [  ̣  ̣  ̣  ̣] ωτοσ [  ̣] α [  ̣] κο [  ̣  ̣] δω [ -ca.?- ]
ο [  ̣] ο̣ [  ̣] μ̣ᾶ̣λ̣λον α [  ̣  ̣  ̣] ν [ -ca.?- ]
[  ̣] πατ [  ̣  ̣] α [  ̣] ακενουσιευ [ -ca.?- ]
[  ̣] ισ [  ̣] σ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] σι [ -ca.?- ]
τε [  ̣  ̣  ̣] το̣ [  ̣  ̣  ̣] ανα̣κ̣α [  ̣  ̣] κα
35[  ̣] ιν [  ̣  ̣  ̣] α [  ̣  ̣  ̣  ̣] ηυαιενπε [ -ca.?- ]
πελλα [ -ca.?- ] μ [ -ca.?- ]
  ̣ ατ [  ̣  ̣] ω̣ [- ca.9 -] αιν
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ατ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] αφα
column 25P.Herc. 1672 col. 25
Sketched 1781-1798 by Giovanni Battista Malesci
Sketched by Giuseppe Casanova
Engraved by Raffaele Biondi

α [  ̣  ̣] να [  ̣  ̣] στηκ [ -ca.?- ]
θων, ὅτι [  ̣  ̣  ̣] σδαιδου̣ [  ̣] οὐκ ἀ-
μεθόδως, οὕτως ἡ τῶμοσ(*)φι-
στ[ῶ]ν ἐμπειρία̣. τῶν ῥη-
5τορικῶν οὖν ἁπάντων
μὲν οὐδὲ ἕν ἐ[στι]ν μ[έρ̣]ος εἰς
φυσικὴν χρείαν. τεθε̣[μ]ατι-
σμένου δέ τινος ἐπιτε[ύ]γμα-
τος καὶ παράγ[ο]ν̣[τ]ος ὁδ[όν] π̣ο[τ']
10ἔν τισιν καιρο[ῖς, κ]αὶ το[ῦτ'] ἔ-
χει τέ[χ]ν[η]ν ἐ[πιτεύγ]μ[ατ]ο̣ς̣ αὐ-
τοῖς ἑπ̣[ομ]ένο[υ]. οὐ μὴ[ν οὐ-]
δ' ε(*)πότακτον ο[υδ'] εἰ̣[ς τὰ]
πράγματα̣ εἴπ[αι]μεν [ἂν]
15τέχνην αὐτὴ̣ν̣ [ὑ]πάρ̣ν(*)ειν,
[ἀ]λλὰ τοῖς κοιν[οῖς φα]μὲν
μίαν διαφέρουσ[αν ἢ τ]ο[ῖς]
[ἐ]πὶ μέρους. εἰ δ' ἔ[στι], ὥσπερ
[ἀπ]έδειξε̣[ν π]ά[λιν], μία μὲν
20ἡ̣ κοινοτάτη{ι} τό[σ]α ταύ[ταις]
[γ]ο[ῦ]μ(*) δ[ι]αφέρο̣υσ' [εἴ]δ[ει ἤ-]
το<ι> γένει σ [  ̣  ̣  ̣] ω [  ̣  ̣  ̣  ̣] στ [ -ca.?- ]
  ̣ ειε [  ̣  ̣] α πολλ[αὶ] καὶ πά-
λιν αὗται τῶν [παρ]ὰ τοῖς ἄλ-
25λοι̣ς̣ ἐζηλωμέ[ν]ων, Εὐ̣φρ̣ά̣-
νορος [καὶ] Νικίου κ̣[αὶ] Νικομά-
[χ]ου κα[ὶ Παυ]σίου κα[ὶ πολλῶν] ἄ[λ-]
λων ὥστ' οὐ κατ̣κ [  ̣] οτ [ -ca.?- ]
[  ̣] φορο [  ̣] τ [  ̣  ̣] ενοστ [  ̣] ν̣η [  ̣] ησ
30[- ca.14 -] λοκ λλ̣ων [  ̣] ν
[  ̣  ̣  ̣] στοτο [  ̣  ̣] αλλ [  ̣  ̣] τεχνι [ -ca.?- ]
[  ̣  ̣] καταπ   ̣  ̣ [  ̣  ̣] σκο [  ̣τ]ῆς δυ-
[νά]μεως [  ̣  ̣] ωνο [  ̣  ̣] νσεχο
[  ̣  ̣] ν̣καταφανε [ -ca.?- ]
35[  ̣  ̣] ωνα [  ̣] ιν εἶνα[ι] τοῖς μὲν
[  ̣  ̣] ριστον [  ̣  ̣] τι μ̣εθόδου
[  ̣  ̣] στιν [  ̣  ̣  ̣] Ἀ̣ττικῆι ρη
[  ̣  ̣] α [  ̣  ̣  ̣  ̣] σταταγαρτι [ -ca.?- ]
[  ̣  ̣] νοτο [  ̣  ̣] η̣ωιδα̣παρα
40[  ̣  ̣  ̣] νπ [  ̣] στοκατασκο [ -ca.?- ]
[  ̣  ̣] τ [  ̣] ω [  ̣] α [  ̣  ̣] νοδ̣ωνε
column 26P.Herc. 1672 col. 26
Sketched 1781-1798 by Giovanni Battista Malesci
Sketched by Giuseppe Casanova
Engraved by Domenico Casanova

[- ca.14 -] νπα
ρα [  ̣] ησ [  ̣  ̣  ̣] του [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] αυ
ταδεκ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣πρ]οο̣ι̣μίου
κα[ὶ] δ̣ιη̣[γήσεω]ς κα[ὶ π]ίστεων
5κα[ὶ] ὑπε[ξαιρ]ωτ(*)[εω]ς̣ υγ [ -ca.?- ]
κεσ̣αλα   ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] α [  ̣  ̣  ̣] ο̣μ̣ε̣ν̣
πάλιν [  ̣] ε [  ̣] ἑκ̣άστην τῶν
ἐν τοῖς δικα[νι]κοῖς ε [  ̣]   ̣ λε [ -ca.?- ]̣
μάλιστα [  ̣] ων̣ [οἰ]κ[ο]νομεῖν
10δι[α]φορο̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] επ [ -ca.?- ]
αλλ [  ̣] ντ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ηλον
αποδεπα [  ̣  ̣  ̣] ατ [  ̣  ̣] ντων
κα [ -ca.?- ]
μηατικο [  ̣  ̣] δ [  ̣  ̣  ̣  ̣] ρισ
15μενον ἐστ[ὶ  ̣  ̣] ν [  ̣  ̣  ̣] η̣με
νωντοισ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] τορι
ασκ [  ̣] του [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ον
τοιστ̣αι [  ̣  ̣  ̣  ̣] ντ [  ̣  ̣] κασε
λ̣κας ταύτας [  ̣] α   ̣ [  ̣  ̣  ̣] σοισ
20ετ [  ̣] π̣σ̣α [  ̣] ων [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] τ [ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣] τ [  ̣] τω [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] αμε
[- ca.14 -] του
διαφερ̣ε   ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] κα̣ικ̣ιις [ -ca.?- ]
[  ̣] προσώποις η [  ̣] ισ [  ̣] των̣ [  ̣] λ [ -ca.?- ]
25πλησίων εχ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ο̣ καὶ
περὶ τουτ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] λ   ̣ η
[ -ca.?- ] σ [ -ca.?- κα-]
θάπερ ἐν τῶ[ι] τ̣ε [  ̣  ̣] τ [ -ca.?- ]
ἀπὸ τοῦ κελεύσα[ντος -ca.?- ]
30στοιχειο̣ [- ca.10 -] α
ρατισ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]   ̣ α [  ̣] εμ [  ̣] α [ -ca.?- ]
[  ̣] εομεν [  ̣  ̣] ελ [  ̣] ο [ -ca.?- ]
[  ̣] α̣θ̣ω [  ̣] α [  ̣  ̣] χιωτα [ -ca.?- ]
[  ̣] ογονω [  ̣] ο [  ̣] δο [  ̣] νο [ -ca.?- ]
35[  ̣  ̣  ̣] α [  ̣] κα [  ̣  ̣] φ̣πειραν̣ [ -ca.?- ]̣
ε [- ca.10 -] σεωσε [ -ca.?- ]
ουν [  ̣] εο [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ησ [ -ca.?- ]
δο [- ca.10 -] ιν [ -ca.?- ]
column 27P.Herc. 1672 col. 27
Sketched 1781-1798 by Giovanni Battista Malesci
Sketched by Giuseppe Casanova
Engraved by Ferdinando Ventrella

δειν [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] α [ -ca.?- ]
κα [  ̣] τα [  ̣  ̣  ̣] δρσ̣ικι̣ν [ -ca.?- ]
[  ̣  ̣] ι̣ειτη [  ̣  ̣] παη [ -ca.?- ] α [ -ca.?- ]
προσ [  ̣] εσο [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] α̣ οὐ̣κ̣ [ἂν]
5διείλον[το γ]ὰρ ἡδε[ω]ρ(*) [οὐ-]
δέ τινες [κ]αὶ ῥητορικαὶ [τῶν]
κοινῶν τ[ῶ]ν κα[τ]ὰ [τέχ]νην [ -ca.?- ]
ἐπὶ τὰ ῥ[ή]τορος διάφ̣ο[ρα τει-]
νόντων, ῥητοῖς κοινῶ̣[ς]
10καὶ στοι[χ]εί[ο]ις [  ̣  ̣  ̣] λι [ -ca.?- ]
μονου [  ̣  ̣] υδ [  ̣  ̣] α̣ν̣δε [ -ca.?- ]
[  ̣  ̣] ιτων [  ̣] λ   ̣ ον ποιε[ῖ-]
σθαι [  ̣] λ̣ο [  ̣  ̣  ̣  ̣] υα̣βα [τέ-]
χνη[ν] αὐτὴν λ[έ]γο̣[ι]μεν
15οὐ μόνον δα [  ̣] α [  ̣  ̣  ̣  ̣] ε ἀλ-
λ[ὰ] καὶ η [  ̣] πο [  ̣  ̣  ̣  ̣] καὶ κα-
[θ]ά̣περ απ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ατων [ -ca.?- ]
ειπ̣υησα̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] α [  ̣  ̣  ̣] ειν [ -ca.?- ]
δοικετο [  ̣] ε [  ̣] ωατηστσ̣ [  ̣] ησ [ -ca.?- ]
20ε̣ἰ̣ μὴ τὸν Πα<νη>γ[υ]ρικὸ[ν ἔφη]
λόγ̣ον τὸ[ν] π(*)σ[ο]κ̣ρ̣ά̣του̣ς [ἢ τὸν]
Παναθην̣[α]ι[κὸν] ἢ τὸν σ(*)ο[ύ-]
[σι]ριν καὶ τ[ὴ]ν̣ Ἑλ[έ]νο(*)ν ἀμ[εθό-]
δως καὶ μὴ [τ]ὸν̣ [Πε]ρὶ <εἰρή>νης
25δηηο(*)[ο]υργῆσαι τοισησομ
επ̣ [  ̣] θ̣ινητασισ   ̣ ηασ [ -ca.?- ]
εφτωισυ [  ̣  ̣  ̣  ̣] με [ -ca.?- ]
[  ̣] τοιεπ̣ [ -ca.?- ] τ [  ̣] ιο [  ̣] ν̣κλεο [  ̣] αν [ -ca.?- ]
[  ̣] ατωνο [  ̣] οιννοπ̣ [  ̣] υο [  ̣] ν̣ [ -ca.?- ]
30λ̣μ [  ̣] ικαιπ̣ [  ̣] τησι [  ̣  ̣] δ [ -ca.?- ]
ησε ἀριθμὸν κ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ολ [ -ca.?- ]
ἐπιφαίνοντας κα̣ [  ̣] οτοισ
αδ [  ̣] κσοιλ [  ̣  ̣] ωπαιτ [  ̣  ̣] δι̣[α-]
κείμενον. ὡς γὰρ [  ̣  ̣] οα̣ση
35ονκ [  ̣] οιιονουνακοδ [ -ca.?- ]
ε [  ̣  ̣] ἀ[ρι]θ̣μοῖς οιεπ [  ̣  ̣  ̣] ηε
κθ [  ̣  ̣] πο̣ [  ̣] υ [  ̣  ̣] εκ [  ̣] οσ [ -ca.?- ]
θο [  ̣  ̣] π̣τον [  ̣] εο [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] α [ -ca.?- ]
δουμενουκαι   ̣ α [  ̣] χιν [  ̣] ον [ -ca.?- ]
40[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] παραδονσθνυ [ -ca.?- ]
φωνενεπαιρχεινο [  ̣] ολ [  ̣] ο [ -ca.?- ]
μησ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣] οσεγν̣το [ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] οπομ [ -ca.?- παρα] -
column 28P.Herc. 1672 col. 28
Sketched 1781-1798 by Giovanni Battista Malesci
Sketched by Giuseppe Casanova
Engraved by Raffaele Biondi

σκευάζουσῑν, ὡς αἱ στοιχειώ-
δεις αὐτοῖς τεχνολογίαι πα-
ρα[γ]γέδ(*)ουσιν, καὶ τεχνικοὺς
αὐτοὺς καὶ συμφώνους παρα-
5διδόμεθ̣α, συνωγ(*)ολογ[η]τέον.
εἰ δὲ καί τινες οὐχ ὁμολογοῦ-
σιν ὑ(*)μεῖν ταῖς τέχναις συν-
[τ]ελο[ῦσ]ιν ἐκείνους, ἀτέ[χ]νους
ἀποφαντέον. καὶ γὰρ ὃ πε-
10ρὶ τῶν ἄλλων ἔστιν τῶν ἀ-
[δ]ιαφ[ορω]τη(*)των τεχνῶ̣ν,
[καὶ ἐπὶ] ταύτ[ης] ἔστιν. [ἐπ' ἐ-]
κείνων γὰρ̣ ὁ̣ φύσιν ἔχων εὔ̣-
θετ[ον κ]α[ὶ τὰ]ς παραδόσεις
15ἀναλαισ(*)[β]άνων, προσλα̣[βὼ]ν
δὲ κα̣[ὶ τ]ὴν ἄσκησιν δημιουρ-
γός ἐστ[ι]ν τῶν ἀποτελ[εσ]μά-
των, καὶ πάλιν ὁ [μ]ε(*) μ[α-]
θὼν τδεπρ(*) παραδόσεις ἢ παρ' ἄλ-
20λων ἢ κα[τὰ τὸ] προη̣γησάμε-
νον [τε]χ̣νῶν ἀφορμῶν, κἂν [ὠ-]
φιπ(*)[ληι] κα[ταμ]ελ̣ε<ῖ>ται διὰ
παντός. ἀτεισ(*)νῶς ἀδύνα-
τόν ἐστι [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] αλακτως τι
25συντελέσαι τῶν ἀποτελεσ-
μάτων̣. ἐπί τε τῆ̣ς ῥητορικῆς
παραπλησ[ί]ως ὁ φύσε[ω]ς εὐθέ-
του τυχὼν κα[ὶ] τῆς(*) τ[ῶν] τε-
[χ]νο̣[λογι]ῶ̣ν ἀναλήψει πο̣σ
30σαιθ [  ̣  ̣] ας προσλαβὼν
[  ̣  ̣] α [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] α [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] λ̣ο
[  ̣  ̣  ̣] οισμ [  ̣  ̣] ετηκατασλει̣
[  ̣  ̣  ̣] ι̣λα [  ̣] ον̣ π(*)[η]τορικὸν ω [ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣] σ [  ̣  ̣  ̣  ̣] πν̣κ̣μ̣πλο [  ̣] νο
35[  ̣  ̣] μασ [  ̣  ̣  ̣  ̣] ασδ̣τει̣ [  ̣] θια̣
[  ̣  ̣] καν φύσι[ν] ἐσ̣χήκ̣α[σι]ν
[  ̣  ̣] ν [  ̣] αρο [  ̣] ναμεο [ -ca.?- ]
[  ̣  ̣] λα [  ̣] βα [  ̣  ̣] ηι [ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣] θ̣χθ [  ̣  ̣  ̣  ̣] εχ [ -ca.?- ]
40[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] α̣χοα [ -ca.?- ]
column 29P.Herc. 1672 col. 29
Sketched 1781-1798 by Giovanni Battista Malesci
Sketched by Giuseppe Casanova
Engraved by Luigi Corazza

αται σύνταξιν ἢ γραφομένην ἢ
ν̣ρ [  ̣  ̣  ̣] σδε [  ̣] εονηνωσεδιος ἐλέγ-
[χειν τὰ] πράγματα αὐτὰ τοὺς
βιλ [  ̣] α̣ορεινσου   ̣  ̣  ̣ σαιρεομενουσινη
5δυτι. ἀλλὰ δύναται παρα[τι]θέ-
μ[ε]ν[ός τι] σοφ[ισ]τοῦ ῥήτορος σύνγραμμα
[μι]μή[σ]ασθαί τις <ὡς> εὐφυὴς κατ' ἀρτ̣ιασμις(*)
τεχνείτε(*)ς; πα [[μινασασθαιπτ]][[  ̣]][[ι̣σσυ]][[  ̣]][[α]]
ρα   ̣ θ   ̣ μενησδυναταιμιμησα
9a[[μαιτισευφυης]] ἀλλὰ πῶς δύ-
10να[τ]αι μιμήσασθαι κα̣[κῶς καὶ]
ἀπεχ̣όντῶς; ὅμοιον δ [  ̣] δυνα-
τ [  ̣  ̣] ι καὶ λόγο[ν  ̣  ̣  ̣  ̣] κον, φη-
[σὶν ὁ Ἐ]πίκουρος, πῶς μὲν καὶ πρὸς
ἐ[γγυτέ]ρω[ν] πόρρωθεν μ̣ιμήσε-
15τ[αι; πῶ]ς ἄρα [  ̣] παι   ̣ [  ̣  ̣] κι [ -ca.?- ]
ο [  ̣] αυ [  ̣] ησεται [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] υνουο [ -ca.?- ]
τη [  ̣] ἄλλο(*)ς ἄλλοι διο(*)φορὰς ἔ-
χ[ειν] ἐπὶ τῆς γραφῆς, τῆς τέ-
χνης μιᾶς οὔσης; πῶς δ' ἐπὶ πο-
20[ητ]ικῆ̣ς καὶ ζωγραφίας καὶ πολ-
λῶ[ν ἔτι] ἐπιστημῶν π̣είσου-
[σιν;] ἀλλ' ὃ διὰ πλ̣[ειόνων] ε[ἶ]πο̣ν
τὰ τῶν παραδόσεων εἴδη τῶν
τοιούτων ἐστωι(*) νὴ Δία ὀλίγα
25καὶ διαφέρει τῶν ἐπιστημ[ῶ]ν,
ὅτι κε(*)ὶ τῶν πλησίον καὶ δ [ -ca.?- ]
[  ̣  ̣] ηδ̣η [  ̣] ιτον τὸ μεθοδικὸν [ἔ-]
χο̣υ[σι]ν εὐχ(*)ερίληε(*)τον ε [ -ca.?- ]
κλ [  ̣  ̣] ατοηαυπωτι [  ̣  ̣  ̣] διου [  ̣  ̣] ν
30τευ(*)νῶν μ [  ̣  ̣  ̣] ρισ [  ̣] σο [  ̣] ωι [  ̣] αμα
νεκ̣χ̣ ἀκολού̣[θους τ]οῖς χ(*)α-
[ρα]νγέλμ̣ασιν τοὺ[ς] λόγοη(*)ς̣ κα-
τασκ̣[ευά]ζουσιν. οὐ[κ]οῦν λων [  ̣] υς
τῶν τοιούτων ἀ[τέχ]νους ει
35[  ̣] αιτ [  ̣  ̣  ̣  ̣] στων [συμ]φώνως
ἀποτελ̣[ούν]των ἀμε[θ]όδους με
προσαγο [  ̣] εκπδ ἀ[λ]λὰ καὶ ποι-
ητῶν κ [  ̣  ̣] εκαι [  ̣] ιωτωντιε
πιτετ [  ̣  ̣] ατ [  ̣  ̣  ̣  ̣] απαραινευ
40[  ̣  ̣] ενια [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] αταμεριε
[  ̣] δη [  ̣] εχ [  ̣  ̣] ολιε [  ̣  ̣] εμενω [  ̣  ̣] λλα
column 30P.Herc. 1672 col. 30
Sketched 1781-1798 by Giovanni Battista Malesci
Sketched by Giuseppe Casanova
Engraved by Raffaele Biondi

φ̣ο̣νρθωνκ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣] οανσσυουναταο̣υ̣
σακαιοξ̣ενοδοε [  ̣  ̣  ̣] ινπεριαλ
σα κοινότησιν [τῶ]ν κατευτυ-
χούντων, εἰκότοηδο(*)γ̣εται δια-
5φέρειν, ὅπερ καὶ ἐπὶ φιλοσοφίας καὶ
πολλῶν ἄλλων̣ ἐπιστημῶν συν-
εκύρησεν̣, ἀλλὰ τὴ̣[ν τέ]χνην λέγ̣ου-
σιν εἶναι περὶ [τὰς δη]μ̣ηγορίας
καὶ̣ τ̣ὰ̣ς δ̣ίκας. [ὅταν] οὖν δειχθῶ̣-
10σιν οὐδέτερα̣ [παρα]α(*)κευάζον̣τ̣ες,
ἐμφανίζοντ̣[αι καὶ] τ̣έχνην οὐκ ἔ-
χοντες. οὐ μ̣[όνον δ]ὲ περὶ ταῦ-
τα τέχνην ἀ̣[δύνατ]ο̣ν ἔχ̣ειν,
ἀλλὰ καὶ πε̣[ρὶ τὴν] ἀπ̣οδι(*)κη(*)-
15κὴν δύναμ[ιν π]ερὶ ἣ̣ν ἔχ̣ειν
αὐτοὺς οὐδε[ὶς ἐπινο]ήσει τὴν
ἐπιστήμη[ν· καὶ ἐπαγ]γέλλε-
σθαί τε πολλὰ τὰς τέχνας
ἀγνοίαι τῶν ἰδ[ί]ω̣ν καὶ ζή-
20λω<ι> τῶν ἀλλοτρίων, οὐδὲν
παράδοξον οὐδ' [ἐπὶ τ]αύ̣της
μόνον γνολ(*)μενον οιστο καὶ τούτων
πο [  ̣  ̣] αειρλλ   ̣  ̣ λ   ̣  ̣  ̣  ̣ εστεον
ἐπὶ τοῦ συνε(*)γμένου λιθο̣ καὶ
25τῶν ἐκκειμένων συμπερά-
σματος. [οἶμ]α[ι] δ' ἔγωγε, δι-
ό̣τι τὴν ποιπ(*)[ιτικ]ὴν τέχνην
λέγ̣ον̣τες̣ ἀδισ[τάκ]τως κρο
τησενυνερετο [  ̣] μενην ὀ-
30φείλομεν τέχν[ην] λπυοων
τηατειαικατ [  ̣  ̣  ̣] υηαυου̣
χηι [  ̣] το [  ̣  ̣] ογοοφ [  ̣  ̣  ̣] λι τὴν
τ' οἰκονολσ(*)αν καὶ τανα [  ̣] ἔ-
χονται το[  ̣] ἐ[πι]τε[ύγ]μασιν
35τοῖς ἐκκειμέν[οις] ε(*)ᾶλλον
μέντοι ε(*)ολλ[ῶ]ι π̣ρο[σ]ε[ί]λη-
φεν τὸ με̣θοδικὸν καὶ καθ̣[ο-]
λικοῖς π[αρ]αδ̣ιδόμενον ε [ -ca.?- ]
  ̣  ̣ ος [  ̣  ̣  ̣] ν [  ̣  ̣  ̣  ̣] κα [  ̣  ̣] ωι
40πευ̣διαφον̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣] οι [  ̣  ̣  ̣] οπεν
τασπ̣υ [  ̣  ̣] σνσεντε [ -ca.?- ] εν
α   ̣ ο̣υ [ -ca.?- ] ε [  ̣  ̣] λ [ -ca.?- ]
column 31P.Herc. 1672 col. 31
Sketched 1781-1798 by Giovanni Battista Malesci
Sketched by Giuseppe Casanova
Engraved by Ferdinando Ventrella

ο [  ̣  ̣] ει [  ̣] η̣ [  ̣] σν [  ̣  ̣] εω [  ̣  ̣] κ [ -ca.?- ]
μιμήματα [τ]οιαῦτα [παρα-]
σκε[υ]άζ̣ειν τῶν δικαν[ικῶν]
κα[ὶ] σ̣υμβουλευτικ[ῶν κ]α[ὶ]
5πρ̣[ε]σ̣βευτικῶν λόγω̣ν. [χω-]
ρὶς ἄρα τούτους θετέομ(*) κα[ὶ]
τοὺς ἐοικότα[ς] τούτοις [καὶ]
τὰς δείξεις σ[υ]ντεμ̣ε̣[ῖν]
καὶ σ(*)ῶν ἄλλων ἕκαστον,
10ὥστε π[λ]ανᾶν πάντ[ας] κα[ὶ]
πάσας [μ]ικροῦ δεῖ<ν> κα[ὶ ὑπό-]
θε[σιν π]οιεῖν, ὡς ἄρα [καὶ]
[τῆς πολιτ]ικῆς ἐστιν [ἐμπει-]
ρ̣[ί]α̣[ς] καὶ δυνάμεω[ς αὕτη]
15παρυ(*)σκευαστ[ι]κή, [ἣν τέ-]
χ[ν]ην ἱκανῶς ἔοικε[ν] υ(*)μφα[ί-]
ν̣[ε]ιν̣. ο̣ς(*) γὰρ αὐτομάτ[ως] ο[ὐδ' ἔ-]
ξε(*) με[θ]όδου μελέτη̣ς [πα]ρα-
λ[ο]γίσασθαι δύναιτ' [ἄ]ν, εἰ
20καὶ τοὺς πλείονας, ὧν οὐκ ἔ-
σ[τιν] ἐπ̣[ισ]τήμων, ὡς [ὑ]πάρ-
χων ἐπιστήμων. το[ιο]ύτοις
——
μὲν ο(*)ή τε(*)σιν ἡμεῖς [ἐπαρ-]
κούμεθα περὶ τοῦ προ̣[κει-]
25μένου λόγοις. τὸ δ' ἕ[τ̣ερον]
συνκαταγαπάτωσαν [τῶι μη-]
θ̣ὲ[ν] τὴν [ἀλ]ήθειαν εἰθισ[μέ-]
νω<ι> μερι[μν]ε(*)ν. εἰ δέ τις [ἀκρι-]
——
βῶς προσέσχη̣κε τοῖς [λεγο-]
30μένοις, ο[ὐ]κ αὐτῶι φα[νήσε-]
ταί τινα τῶν ἄλλωι συν[ημ-]
μέ[ν]ωτ(*) ὑφ' ἡμῶν καὶ [ταῖς τοι-]
α[ύτ]αις ὑπενεχθήσεσθα[ι]. τὰ
γὰρ οὐ τετευχό̣τα δι' α[ὐ]τ[οὺς]
35[ο]ὔ πως ἐκείνοις πάρος τ[ὸν]
κατηγοροῦντα χ̣ενταυθην [ -ca.?- ]
ἀπ[ει]ρήκαμεν   ̣ [  ̣] α [  ̣] υκρ [ -ca.?- ]
τασ [  ̣  ̣] ισγεμονεμσεγ [ -ca.?- ]
[  ̣] τοεγις ὡς ἀ̣μ̣(*)όλ̣ο̣υθο̣ν̣ π̣α-
40[ρα]στῆσαι, διό[τ]ρ(*) περὶ τὴν
(*)ολ̣ευ(*)τι̣π(*)[ὴν] ῥητ[ο]ρικὴν̣
οὐκ ἔ[σ]τιν ἡ ων(*)στικ̣[ὴ εἴ] -
column 32P.Herc. 1672 col. 32
Sketched 1781-1798 by Giovanni Battista Malesci
Sketched by Giuseppe Casanova
Engraved by Raffaele Biondi

διπ(*)ις, τοῦτε(*) ὑπερ{ι}τιθέμεθα
τὸ μέρος εἰς τὸν ἑξ̣ῆς τουτ̣ο̣[υ]ὶ̣
συγγραφησόμε̣νον ὑπομνη-
ματισμόν. ἐν ἐκείνω<ι> γὰρ ὑ -
——
5ποδειχθήσεται, διότι πολει-
τικὴ [[ι]] δύναμις οὐ μᾶτ(*)λον
ἐκ τῶν σοφιστικῶν τούτων
ἀποτελεῖσθαι δύναται
διδασκαλείων ἢ διὰ τῶν
10γραμματικῶν ἢ φιλοσόφων,
πολλάκις δὲ καὶ βλάβης
οὐχὶ μετρίας ἦ[ν ἡ] αι(*)ῆσις αἰ̣-
τία, καθιστά[νουσα οὐ]δ̣ὲ̣ τὰς
ἐπὶ τῶν ἀλ̣ηθι[ν]ῶ̣ν ἀγώνων
15εὐημερίας. οὐκέτ[ι] δ', οἶμαι,
[τ]ούτου τα[ρ]αχθέντος ἀπο-
λ̣ειφθήσεταο(*) λόγος το[ῖς δη-]
μιουργὸ[[υ]]ν τῶν πολειτι-
κοις(*) ὑποτιθεμένοις τέ-
20χνην τὴν σοφιστικήν. ἀλ -
——
λ' ἐ̣πὶ τὸ τελευταῖον ἐπα-
ν̣άγωμεν τῶν κεφαλαί-
ων, ὅπερ ἦν περὶ τοῦ τὴν εὐ-
[δο]κιμοῦσαν ἐν̣ δ̣ήμο̣ιο(*) κ̣αὶ̣
25δικαστηρί[ο]ις δύναμῑν οὐδ' ἀ-
π' ἄλλης περιγίνεσθαι τοῖς ὅ-
λοις ἐπιστήμης. πρὸς μὲν
——
οὖν τὰς ὑπολήψεις ἀπόχρη
καὶ τὸ δεῖξαι τὴν τῶν διατρι-
30βικῶν τέχνην οὐδὲ ἓν πρὸς
ταύτην συνεργοῦσαν. ἀ-
μέλει γὰρ οὐδὲ προσεδοξά-
σθη μέθοδός τις ἄλλη τῶν
πολειτικῶν ἤπω(*)ρ ἣν οἱ σοφισταὶ τῶν ῥη-
35τορικῶν [[λ]] λόγων παρεγε(*)υ-
ῶσιν ω [  ̣] σ [  ̣] τεδ [  ̣] νη [  ̣] σιιπ̣σ̣ι̣α̣
τ̣η̣στι[[ου]]δεεν συντείνει
πρὸς [δὲ] τὴν δύναμιν εὖ πω̣[ς]
πε[ραί]νεται τὸ χωρὶς ἐπισ-
40τήμη̣ς̣ ἔ̣χε̣ιν αὐ[τὴ]ν τοὺς ἔ-
χοντας. ὅμω[ς](?) δὲ κακα [ -ca.?- ]
τιδε [  ̣  ̣] ολοιτι [  ̣] δ̣ο̣ρ̣ευομε
νοι [  ̣  ̣  ̣] ενε [  ̣  ̣] λαραξ̣ιωσ
column 33P.Herc. 1672 col. 33
Sketched 1781-1798 by Giovanni Battista Malesci
Sketched by Giuseppe Casanova
Engraved by Domenico Casanova

ενειπω [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] οδε [ -ca.?- ]
δυχιδ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ασ [ -ca.?- ]
νιοτ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] τ [  ̣] δυναμι̣ [ -ca.?- ]
[  ̣] α [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ενους ὥσπε[ρ]
5[  ̣] ω [- ca.12 -] ν [  ̣] μ̣αλ [ -ca.?- ]
μησον [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] εισ̣α   ̣ ε [  ̣  ̣] σετι
δη [  ̣] λ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ν̣ομίζω [  ̣  ̣] νου
ε̣ικ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣τῶ]ν ὁμοίω̣ν ταύταις
τεχν̣ [- ca.11 -] αλογουτε
10[  ̣] ομ [  ̣] ατινασανειμη̣ [ -ca.?- ]
[  ̣  ̣] ε [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] τισ̣ [ -ca.?- ] κωναν
λ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]   ̣  ̣ ροτ [  ̣] ρο
η̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] πειουσε [  ̣] ω̣τι̣
ναιχ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] σησσυνγ̣εγ
15μενι [  ̣  ̣  ̣] παρε [  ̣  ̣] ωμεν
[θ]εωρ[η]μάτων πολει[τι-]
[κ]ῶν [παραδό]σεις. νυνεὶ
δὲ τετασ [  ̣  ̣  ̣] πινω̣εσ [ -ca.?- ]
λ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] λησεν οὐθεὶς
20ω [  ̣  ̣] σιν̣ αἱ δὲ [δὴ κ]αταβε-
βλημέν[αι μεθ]οδικὸν
οὐθὲν [- ca.10 -] κον
ἔχο[υ]σιν̣ [- ca.9 -] μαο
——
αυται [  ̣  ̣] ρε [  ̣  ̣] να [τ]ῶν σοφι-
25στ[ῶ]ν κα [  ̣  ̣  ̣] ω̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣] περὶ
τῶ[ν] αλογωιτεαο̣ι̣ετ̣ει
ρων [ὁ]ρῶ τέχν̣ας [ο]ὐ μόνον
πλ̣ραδ   ̣ [  ̣  ̣] ουσ [  ̣  ̣] τ̣αχαν
[  ̣] ωγ̣ο [  ̣  ̣ἀ]λ[λ]ὰ καὶ διὰ γρα-
30φῆς ὑ[π]αρχο[ύσ]ας, οἷο̣[ν] ἀ[ρ-]
χιτ[ε]κτ[ον]ίας καὶ ναυπ[η-]
γίας κα[ὶ κυβ]χ(*)ρνητα(*)[ῆς]
καὶ ζωγραφίας τεπ [ -ca.?- ]
τιιχις [  ̣  ̣] εδεδει [ -ca.?- ]
35δουτοιη̣ [  ̣] ατε [  ̣] ειγο [  ̣] α [ -ca.?- ]
προ [  ̣] τοιο [  ̣  ̣] ν [  ̣  ̣] παη [  ̣] ν
[- ca.12 -] νξροφασ
τ [  ̣  ̣  ̣] ουτωνδιπ [  ̣] ονπα [ -ca.?- ]
χ̣ρο   ̣ ωλμ [  ̣  ̣] δουσεδ̣φα [ -ca.?- ]
40νοισαπαειν [ -ca.?- ]
column 34P.Herc. 1672 col. 34
Sketched 1781-1798 by Giovanni Battista Malesci
Sketched by Giuseppe Casanova
Engraved by Luigi Corazza

σαταλ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] μυ [ -ca.?- ]
αρ [  ̣  ̣] τηστηιλ [  ̣] κ [ -ca.?- ] υηκθκ
ἡμέρας οὐδὲ τ [  ̣  ̣  ̣  ̣] δο [ -ca.?- ]
χν [  ̣] ν ἄνθρωπος [δ'] οὐσι(*)' ὑπὸ
5φι̣λανθρωπίας οὔ[θ' ὑ]πὸ {δ}
φιλοδοξίας οὔθ̣' ὑπ' ἄ[λ]λης
προα[χ]θεὶς αἰτίας χαρ[ί]σα-
σθαι δωρεάν τ[ι]να [οἷός] τ' ἦ[ν]
τοῖς τε καθ' ἑαυ[τ]ὸ̣[ν κ]α[ὶ] π(*)[οῖς]
——
10ἐπιγινομένοις α[ἰτί]αν ποῆ[σαι,]
εἰ μή τις ἄρα τὰς τ[ῶν φι]λοσό-
φων τέχνας παρ[έχ]ω[ν̣] τὰς
πολειτικὰς συπ̣ [  ̣  ̣  ̣] ν [  ̣  ̣] χσ̣ [ -ca.?- ]
ν̣οιαι μὴ προσόφλωμ[εν] ἀ-
15μύ̣θ[η]τον μαργειτείαν σι [ -ca.?- ]
[  ̣] αδ [  ̣] ι̣α̣ [  ̣  ̣  ̣] π [  ̣  ̣  ̣] α̣ [ -ca.?- ]
ἅπασι γενομένων καὶ [  ̣] α [ -ca.?- ]
αλ̣ ἀλλ' οὐδ[ὲ] κατα [  ̣  ̣  ̣] ροσ [ -ca.?- ]
ἄνθρωποί τινες ε [  ̣] ε [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] χ̣
20ἐὰν πολε[ι]τικῶν [διδ]ά[σ-]
καλοι δυνάμεων [  ̣] νασι
ται τοὺς πολλῶι μᾶλλον [ -ca.?- ]
καὶ βουλεοσ(*)ντας [ -ca.?- ]
σασθαι καὶ παρεγι [ -ca.?- ]
25λοις καὶ νῦν φερουσῶν [ἀλ-]
λ' ἕκαστος τῶν τ̣α [ -ca.?- ]
[  ̣  ̣] αιτ̣ουμενων ἐπί[παν τὴν]
[ἱ]σ[το]ρ̣ίαν καὶ τὴν ἄσκηω(*)ν
ο̣[ἴ]εται τὴν ἐν ἐκκ̣λ̣[ησίαις]
30κα̣[ὶ] δικαστηρίο[ι]ς αὐτ[ὸς ἔχειν]
με[λέ]τηι - φησὶν ὁ Μη̣[τρόδω-]
[ρ]ος - [ἐ]μπειρίας πολειτισι(*)[ς]. οὐ
——
μὴν ἀλλὰ πᾶσι καὶ πά[σαις]
ἐ[να]ργέ[σ]τατόν ἐσ[τιν, ὅτι]
35φιλόσοφος ἄν̣θ̣ρο(*)[πος καὶ]
[γ]ραμματικὸς ἀγχίνοι[α]ν [ἔ-]
χων [τὰ δ'] οἴκο̣θ̣εν ἐπιβ[αλ-]
λόμεν̣ος πολὺ̣ [κ]αὶ πάν-
των ἐν̣[ί]οτε δ[ιή]νεγκε
40[  ̣] ωνλ [  ̣] οσα [  ̣  ̣  ̣] ν [  ̣  ̣] α [ -ca.?- ]
[  ̣] ετεχ [  ̣  ̣] ηευ̣ [  ̣] θ̣ε̣ωρημ [ -ca.?- ]
κο[ι]νὸν καὶ στο̣ι̣χ̣ε̣ιω [ -ca.?- ]
column 35P.Herc. 1672 col. 35
Sketched 1781-1798 by Giovanni Battista Malesci
Sketched by Giuseppe Casanova
Engraved by Raffaele Biondi

[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] γασωνο [  ̣  ̣] αν [  ̣] σ [ὑ-]
πάρχον, εἰ μὴ λόγωι θεωρητυς(*)
τίς ἐ[στι]ν ἐπ̣ιστήμη καὶ
λανθ[ά]νουσα τελέ[[ι]]ω[ς] καὶ
5τοὺ̣[ς συλ]λογ̣[ί]ζυο(*)[θ]αι
τὰ δυσθεν(*)ρησ(*)α δυναμέ-
νους [ἔχ]ο[υ]χ(*)α περ[ὶ] αὑτούς. οὐ-
δὲ γὰρ οἷον ἐνί̣ων τέ[χ]νας
τινὰς οὐ παρ' ἄ[λ]λων μὴν, ἀλλὰ
10δι' αὑτῶν ἀναγ̣[αγ]όντων
ἔστιν αἰτιᾶσλ(*)αι. β(*)ἀ̣ικεῖνοι
γὰρ ὑ̣πὸ μὲν ἑτέρων οἴδα-
σιν [ο]ὐ διδα[χθ]έντας, [αὐ]τοὶ δέ
τε(*)να̣ς ἔχουσιν εἰπεῖν καὶ
15συνοίδασιν ἑα̣υτοῖς μεθό-
δου̣ς, ἐφ' ἃς ἐπέβα[ινο]ν ἐξ ἑα[υ-]
τῶν κ̣α̣ὶ ἀφ' ὧν ἐπὶ τὰ κατ[ὰ]
μέρος χορε[ύουσι]. κατει [ -ca.?- ]
δὲ τούτους λέγε[ι]ν σασ [  ̣] ερι
20παιδε[ί]αι χορεύσαντες χ(*)[ὐ]ς(*) ἂν
[ὑ]πονοσι(*)θείησαν ἀλλ' 'ἀγράμ-
ματοι - φησὶα(*) ὁ Ἐπ[ί]αε̣(*)[υ]σ̣(*)ος - ἄν-
θρ[ω]ποι' καὶ ἀγροίκου[ς] φησὶν
Ἕ[ρ]μαρχο[ς], λογικῆς ο̣ὔσης τῆς
25μαθ̣ήσεως τ [- ca.11 -] σν̣π̣ω
επ̣ [  ̣] ρησαν οὐδὲν αλλ [  ̣] προενει
[  ̣  ̣  ̣] οιδε διδαχθὲν ε [  ̣  ̣  ̣] θεη̣
[  ̣  ̣] ο π̣ιστικῶς λέγουσ[ι -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] καλα [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ασα [  ̣] ιν [ -ca.?- ]
30[  ̣] α [  ̣] νασυνλο [  ̣  ̣  ̣] ε [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ινεοτα
κοα ὅταν ολ [  ̣] τ [  ̣] δαι̣ο [  ̣] ομε
[  ̣] οι χρόνου τ[ὴν ἱ]στορίαν ἀ-
[ναλ]άβωσι κ[αὶ τὴ]ν [μελ]έτην,
αχ(*)[το]κε(*)άτορέ̣τ(*) εἰσι τῶν πόλε-
35ων· μαρτυ̣ρεῖ δ' ὁ βίος ο[ἷ]ς λέ-
γο[μ]εν εκ [  ̣] θενλ̣ [  ̣  ̣  ̣] ω [ -ca.?- ]
τ [  ̣  ̣] ονουπροσδ [  ̣] οο̣ [ -ca.?- ] ε
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] το̣ο̣παρλ [  ̣] λ [  ̣  ̣  ̣  ̣] ν
[  ̣  ̣  ̣  ̣] νπεοιτ̣α   ̣ [  ̣] ρατ [  ̣  ̣] η [ -ca.?- ]
40[  ̣  ̣  ̣  ̣] λ̣οισηδειτ [  ̣] λ̣γ [ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣] ωσιτεπο [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ο [  ̣] μ̣σ
τεσ [  ̣  ̣  ̣] ωα [ -ca.?- ]
διδλ [  ̣] αναωιτσιλ [  ̣  ̣] ια [ -ca.?- ]
column 36P.Herc. 1672 col. 36
Sketched by Giuseppe Casanova
Engraved by Luigi Corazza

δω [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ι̣εα [ -ca.?- ]
εχω [- ca.9 -] νκ   ̣ [  ̣  ̣  ̣] χα
δ [  ̣  ̣χ]ωρὶς̣ ἱστο̣σ(*)ία[ς] (?) [  ̣] λλοτισ
[  ̣  ̣π]αρελήλυθεν ὁ φιλόσοφος
5[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἰδιωτῶν [  ̣  ̣] ηδ   ̣ [ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣] αταμ [  ̣] μ [  ̣  ̣] κω̣ [  ̣  ̣] λδυτοι
[  ̣] ακ   ̣ [  ̣] πρωτ [  ̣] νε [ -ca.?- ]
——
ο [  ̣  ̣  ̣μ]ελέτην προσλ[αβ]ὼν αρ [ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣] λειιιατ [  ̣] σπολειτ̣ [  ̣  ̣] σπωσ [ -ca.?- ]
10[- ca.9 -] ημενε [  ̣] χγγετο [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἑκάστην λ [ -ca.?- ]
  ̣  ̣  ̣  ̣ ν   ̣ μενερι̣ναυσιν [  ̣] υφα [ -ca.?- ]
[- ca.10 -] ερι [  ̣] λλ [ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ν [  ̣  ̣  ̣] ωντα [  ̣] τα [ -ca.?- ]
μ [  ̣  ̣  ̣  ̣] ε [  ̣] βουλομ [  ̣] ω̣ [ -ca.?- ]
15δια [  ̣  ̣] αλουσι [  ̣] ω̣ [  ̣  ̣] ν̣εν̣ [ -ca.?- ]
[  ̣  ̣] το [  ̣  ̣  ̣] δε [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] βη
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ου [ -ca.?- ]
δια [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ν [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] πα
λα [  ̣  ̣] ησ [  ̣] λ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] τα
20ρε [  ̣  ̣  ̣  ̣] ασα [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] νκαιοι
[  ̣  ̣] ν [  ̣  ̣] ο [  ̣  ̣] λο [ -ca.?- ]
[  ̣] αικ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ασ [  ̣]   ̣ [  ̣] ατ [ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] και [  ̣]   ̣ [  ̣] τιαν
τα [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ν [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] μον
25τα [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] νε [  ̣  ̣  ̣  ̣] ρητο
[- ca.13 -] χαν
ει [  ̣  ̣  ̣  ̣] δ [  ̣] ατ [ -ca.?- ]
α [ -ca.?- ]
οι [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] δε   ̣ [  ̣  ̣] ιμε
30ε [- ca.13 -] μ̣ον
δ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ν [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] π [ -ca.?- ]
σε [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ν [  ̣  ̣  ̣  ̣] ο̣ν [ -ca.?- ]
α [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] μ̣ [ -ca.?- ]
35τ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ν [ -ca.?- ]
[  ̣] α [ -ca.?- ] α [ -ca.?- ] το
[ -ca.?- ] α [ -ca.?- ]
α [ -ca.?- ]
[  ̣] λε [ -ca.?- ]
40αν [ -ca.?- ]
column 37P.Herc. 1672 col. 37
Sketched 1781-1798 by Giovanni Battista Malesci
Sketched by Giuseppe Casanova
Engraved by Raffaele Biondi

φο [  ̣  ̣] θεφ [ -ca.?- πρ]αγ̣-
μάτων κ [  ̣  ̣] ν̣ων [  ̣] ιτ [ -ca.?- ]
πόλεγ(*)ον [  ̣  ̣  ̣] α [  ̣  ̣] λπ [  ̣] ρος ε[ἰ-]
ρήνην καὶ τ [  ̣  ̣  ̣  ̣] θη [  ̣  ̣] παι
5τοισπροσον̣ [  ̣  ̣  ̣] σλ̣ιτ [  ̣] να
δέδοκ̣ται ι̣ [  ̣] λα [  ̣] ηισ̣ [  ̣  ̣] η
καιπ [  ̣] σεχ [  ̣  ̣] ηνισ [  ̣] ευσ [  ̣] και
πλο̣ύτου πολ̣ [  ̣  ̣] ησασ [  ̣] εισ
προσούση<ι> δια[φ]ορᾶ<ι> πλι(*) φιλίαν̣
10καὶ πᾶν ὅσον   ̣ [  ̣  ̣] ασασο̣ν [  ̣] αι
τηστωαυυ [  ̣  ̣  ̣  ̣] λαλ [φ]ανε
——
ρὸν δήπου να̣ [  ̣  ̣] νο [  ̣  ̣] τοπ
νοστο [  ̣] ο̣ιο [  ̣] πθ̣ι [  ̣] λη π̣ο̣σγ̣(*)[ιστο-]
ρίαν καὶ πολυγ[ρα]φία[ν  ̣] τη
15αρτ̣ [  ̣  ̣] ολλο [  ̣  ̣] λλσ̣ [ -ca.?- ] ην
[  ̣  ̣  ̣] λ̣εια [  ̣] ιν [.δι]ωρισμ̣έ-
νας ἡμεῖν ηρο [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] δια-
φέροντᾱ εραημειασο [  ̣  ̣] ωλ [ -ca.?- ]
οὐδὲ πραγματικω [  ̣  ̣  ̣] αε [ -ca.?- ]
20γα [  ̣  ̣] α [  ̣] προσομ [ -ca.?- ]
γι̣ναντο   ̣  ̣ λ [  ̣] αυτωη [ -ca.?- ]
ματοσπρο [  ̣  ̣  ̣] νδ [  ̣] κουνγ̣ισ [ -ca.?- ]
οὐδὲν προηοεμσοακαμοπ [ -ca.?- ]
οὐδὲ τὸ πλεῖ̣ον ε   ̣ ο [  ̣] ονευ
25πεινεοτη τ̣εχνικ[ὸ]ν (?) [ -ca.?- ]
χ [  ̣] ν αὐτοὺς αλλι̣μ̣ [ -ca.?- ]
προχειρ [  ̣] υησ [  ̣  ̣] α [ -ca.?- ]
α [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ησ [ -ca.?- ]
οασκ [  ̣  ̣] αχε [ -ca.?- ]
30πεινδηπο [ -ca.?- ]
λ [  ̣  ̣] εητο̣αιο [ -ca.?- ]
ε̣σουτε [  ̣  ̣] ἐστι [  ̣] σι [  ̣] π̣ [  ̣] ω
σχετ [  ̣]   ̣ [  ̣] α [  ̣] ο [  ̣] ωρτλπ [ -ca.?- ]
τ [  ̣] ο [  ̣  ̣] σεαποστ [ -ca.?- ]
35χοναπ̣ερδιαφα [  ̣] ατοιμω
π [  ̣] ολε [  ̣] οταται̣ταιακει [ -ca.?- ]
τ [  ̣] ρι [  ̣  ̣  ̣] καπ [  ̣] ετιηρ [  ̣  ̣] ωη [ -ca.?- ]
εο̣σοτο [  ̣  ̣  ̣  ̣] υθεισφε [ -ca.?- ]
καιδιλπαγω̣νασρι [ -ca.?- ]
40τατ [  ̣  ̣  ̣] οημ [  ̣] των [ -ca.?- ]
τα [  ̣  ̣  ̣] τοτα [  ̣] ομ [ -ca.?- ]
column 38P.Herc. 1672 col. 38
Sketched 1781-1798 by Giovanni Battista Malesci
Sketched by Giuseppe Casanova
Engraved by Luigi Corazza

[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] οελ   ̣ [  ̣  ̣] νη [ -ca.?- ]
πλεῖστον ευ [  ̣  ̣] ξαναι [ -ca.?- ]
τεατασ [  ̣  ̣  ̣] ρονμιο [ -ca.?- ]
πο [  ̣] σεσιμηνυναυπησε [ -ca.?- ]
5ν [  ̣  ̣] ελεον [  ̣] π [  ̣] αντωυ [ -ca.?- ]
νει [  ̣] μνασθηλ [  ̣  ̣  ̣  ̣] ευλ
θ [  ̣  ̣] νπτοπνανθνυνεπα [ -ca.?- ]
δεο [  ̣  ̣] αυτο [  ̣  ̣] ηλογαηρ [ -ca.?- ]
[  ̣] ινηδενοπ̣α [  ̣] ησο [ -ca.?- ]
10λοιον [  ̣  ̣] πον [  ̣  ̣  ̣  ̣] ι̣οναι [ -ca.?- ]
  ̣ ωπει [  ̣  ̣] ητ [  ̣] γεθ [  ̣] αλλ [ -ca.?- ]
[  ̣] ονποισυναλλε [ -ca.?- ]
τούτων [  ̣  ̣] ομαστω [ -ca.?- ]
[  ̣] λην̣ε̣ [  ̣  ̣] ν [  ̣] οιε̣ιμτελιακοηο [ -ca.?- ]
15τας ἢ κατὰ γέλωτας ετει [ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣] ον [  ̣  ̣  ̣] υ [  ̣  ̣] τρόποις εισ [ -ca.?- ]
φε [  ̣  ̣] τοισ [  ̣  ̣  ̣] α [  ̣  ̣] ενοιεκ [ -ca.?- ]
παρασ(*)ήρεσις οὐδεμία τουπο [ -ca.?- ]
τσα γενή[σ]εταί τι τῶν [ -ca.?- ]
20οτ [  ̣] ημενωλποσ [  ̣  ̣] αγι̣ [  ̣] σο [ -ca.?- ]
τθεχ [  ̣] γοεσυτονλ̣σ̣ [  ̣] νε [ -ca.?- ]
νην [  ̣] ο [  ̣] ην εἰ μηδὲν ἕτ[ε-]
ρον ιγ̣ [  ̣] α [  ̣] ακ   ̣  ̣ γοῦν οπροσ [ -ca.?- ]
δοξασθηνηκ̣ητικ [  ̣] θνεσεσ [ -ca.?- ]
25τσ [  ̣] τα [  ̣] τεπτηκ [  ̣  ̣] εφαν [ -ca.?- ]
καιτο [  ̣  ̣] εθναετισε [  ̣] νη [ -ca.?- ]
[  ̣] τεαχνε [  ̣] λικαιλ̣ [  ̣] απο [ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] τε [ -ca.?- ]
τα [  ̣] ευκαταμ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ν [ -ca.?- ]
30μ [  ̣  ̣] τέλος   ̣ προ [  ̣] οραμ [ -ca.?- ]
λ [  ̣] μασια [  ̣  ̣  ̣  ̣] ιρσε [  ̣] ντ [  ̣  ̣  ̣] λλα
[  ̣  ̣  ̣  ̣] τεσω [  ̣] δισ [  ̣  ̣] πλνε [  ̣  ̣  ̣] βα [ -ca.?- ]
τοιστω [  ̣] η [  ̣  ̣  ̣] πενι [  ̣  ̣] πλνε [  ̣  ̣  ̣] βα [ -ca.?- ]
[  ̣  ̣] ημεν [  ̣  ̣] λαι̣ [ -ca.?- ]
35[  ̣] ποκν [  ̣] ονταολουνε [  ̣] ογ̣τ̣ε [ -ca.?- ]
[  ̣  ̣] ονο [  ̣  ̣] ιμελ [  ̣] ογ̣σ [  ̣  ̣] λει̣ [ -ca.?- ]
ὅταν (?) [  ̣  ̣  ̣  ̣] οκαπ [  ̣  ̣  ̣  ̣] ετα [ -ca.?- ]
π̣ν [  ̣  ̣  ̣] ανα [ -ca.?- ]
π̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] το̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ασ [ -ca.?- ]
40νουα̣ ιν [  ̣] επ̣οθ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] λ [  ̣] ν [ -ca.?- ]
ατ [  ̣] ντου [  ̣] και [- ca.9 -] ν
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ον [ -ca.?- ]
να [ -ca.?- ]
column 39P.Herc. 1672 col. 39
Sketched 1781-1798 by Giovanni Battista Malesci
Sketched by Giuseppe Casanova
Engraved by Raffaele Biondi

ο [ -ca.?- ]   ̣ αρχ [  ̣] εθ [  ̣] γα [  ̣  ̣] ελων
τὸ̣ πείθεσθαι κ[αὶ] τ[ὸ π]ολλάκι[ς]
τὰ συμ̣φέροντα συμβεβουλευ-
κέναι καὶ τὸ φειλεῖσθαι καὶ
5τὸ δί̣κ̣αιο̣ν εἶναι καὶ τὸ πλού-
σιον ὑ̣πάρχειν [ἢ] πτω{ι}χὸν
καὶ τὸ ταπεινὸν <ἢ> λαμπρὸν
ἢ καλὸν ἢ δύσμορφο̣ν ἢ τοι-
οῦτον ἔχειν ἢ τοιοῦτον ὄν[ο-]
10μα πο̣λλάκ̣ις ἢ λεπτ̣ὸ̣ν ἢ
  ̣ α [  ̣] αυ [  ̣  ̣  ̣] ὑπάρχεν [ἢ] π̣οιὸν ἢ [π]οιὸν ἱμά-
τι[ο]ν ἔχειν ἢ μυρία ἐπὶ μυ-
ρίοτ(*) ἕτ̣[ερ]α, περὶ ἃ τέχνην
λέγειν̣ ἀποπληξία τις ἂν
15εἴη τε[λε]ω(*)οτάτη, τευκτικωτέ-
[ρ]ου<ς> οὐχ[ὶ ἔσ]εσ̣[θαι τ]οὺς πολη(*)-
τικοὺς μᾶλλον τῶν ἄλλων;
πῶς γὰρ οὐκ ἤμελλον; καὶ
[γ]ὰρ ἀεὶ [π]αραβάλλ[ο]νται, τοῖς
20δ̣ὲ σπαν[ί]ω̣ς [ἡ] πρό̣χ(*)οδος,
[κ]αὶ τυπτόμενο[ι] φέρου-
σι καὶ τούτωι νικῶσιν ἐνίοτε
α[ὐ]τῶι. πρὸς δ[ὲ] τούτοις ἱστο-
[ρί]αν ἔχουσι πλείονα, κ [  ̣] στλ̣ [ -ca.?- ]
25τις ἔ[χε]ιν δύνα<ι>το παι(*)α-
τήρησιν. οἱ δὲ ἐστερη[μέ-]
[νο]υ(*) τ [  ̣] χ̣ [ -ca.?- ] εντοδ [ -ca.?- ]
ι̣ρη [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] αἰτίας ε [  ̣  ̣  ̣]   ̣ υ
γιη̣ [  ̣] ω̣ [  ̣  ̣  ̣] οιτωνο [  ̣] καπω [ -ca.?- ]
30τ [  ̣] αμθηλ [  ̣  ̣] μ̣σιν [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] χ
[τ]έχνην γη(*)τον ἔχειν αὐτοὺς
δ̣[ι' ἧ]ς ἐπιτυχγάνουσιν οι [ -ca.?- ]
[  ̣] ησν̣α̣κρ̣οδεποημουλε [  ̣  ̣  ̣  ̣] α [ -ca.?- ]
[  ̣] πο [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ωσαον [  ̣  ̣] συ
35ερικο̣ [  ̣] ην [  ̣] ἀλλ' ἐγὼ [  ̣] α
[  ̣  ̣  ̣] καὶ τὴν [  ̣  ̣] ηνδηπ [  ̣  ̣] ε
[  ̣] α [  ̣  ̣  ̣] ρησπ [  ̣  ̣] ωνενα [  ̣] π
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ωνκ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] νσ [ -ca.?- ]
[  ̣] εχσυ [  ̣] νδ [  ̣] ασχουσανασ [ -ca.?- ]
40[  ̣  ̣  ̣] νεπι [ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] χ̣απο [  ̣] ωσοπα
column 40P.Herc. 1672 col. 40
Sketched 1781-1798 by Giovanni Battista Malesci
Sketched by Giuseppe Casanova
Engraved by Luigi Corazza

παρα [  ̣  ̣  ̣]   ̣ ν [  ̣] αι̣ [ -ca.?- ]
λικασδε [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ν̣ει [ -ca.?- ]
ταικαιτα [  ̣  ̣] ρ οὔτ' ἔχουσιν
οὔτε δυ̣να̣τὸν [  ̣] νεσοιλ [ -ca.?- ]
5προσελλα [  ̣] σανα [  ̣] σ [ -ca.?- ]
ρασψ̣υ̣   ̣ α [  ̣  ̣] πο [  ̣] λλ [ -ca.?- ]
τωνεο [ -ca.?- ]
μαι [ -ca.?- ]
subscriptioP.Herc. 1672 Subscriptio
Sketched by Giuseppe Casanova
Engraved by Raffaele Biondi

ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ
ΠΕΡΙ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ
Β
fragment 1
  ̣  ̣ αλ̣χοι   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ σ[οφι-]
στικὴν ὥσπερ ουδ̣
πρὸ τοῦ τὴν <τῶν(?)> Περ-
σικῶν εἰ̣ρή[νην]   ̣ ι̣τ̣   ̣ -
5γράφειν τ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
νω ἐ̣κεῖνα θ   ̣ τε ι̣   ̣ [φυ-]
σικὴν̣ ε̣ἶναι τ̣έχνη̣[ν· ἤ-]
——
δη τοιγαροῦν̣ ἀπὸ τ̣[έχ-]
νης τ̣ῆ̣ς πρώτης α̣   ̣  ̣  ̣
10ὥσ̣τε̣   ̣  ̣  ̣  ̣ ο   ̣  ̣ κ̣αὶ [τῆς]
δευ̣τ̣έρ̣α[ς   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
γὰρ [ο]ὐ̣δὲν π̣ρ̣ο̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
ἐπὶ τ̣ῶν ἡρώω̣ν̣   ̣  ̣  ̣ [τοὺς(?)]
λόγους οἷς οἱ π̣οιητ̣[αὶ <χρῶνται>]
15κἂν τή̣νδε ξησεπ   ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣ τῶν αὐτῶν οἱ το̣[ῖς]
ἥρωσιν περιεθη   ̣  ̣ ω   ̣
τ̣ὴν   ̣  ̣  ̣ τον μεταβ   ̣  ̣  ̣  ̣
δὲ τοιαυ̣ - ca.9 -
20ο̣ὐκ ε   ̣  ̣  ̣ καθ' ἑαυτ   ̣  ̣  ̣
τ[ο]ῖ̣ς   ̣  ̣  ̣ [ὑπ(?)]εραπ   ̣  ̣  ̣  ̣
ασχν̣   ̣ η π̣ε̣ρὶ τοὺς μ̣   ̣  ̣
fragment 2
  ̣  ̣  ̣  ̣ αἰτίαν παρεχε   ̣  ̣  ̣
  ̣ ιπ   ̣ λείωι τρόπωι   ̣  ̣  ̣
εκαλ̣   ̣  ̣ ις εἰς ταῦτα ἆθ̣[λα]
  ̣ ενευδ̣εσ   ̣ οὐδὲ πα   ̣  ̣  ̣
5  ̣  ̣ τιων ὅθεν ταῦτα   ̣  ̣  ̣  ̣
[  ̣  ̣ π]ροφερετ   ̣  ̣  ̣ καὶ του̣   ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣ α̣ καὶ τόνου αρτυ   ̣ ι̣ν   ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣ κεισθωι ταῦτα   ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣ αον ὅτι̣ γ̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
10  ̣  ̣  ̣ ημετει̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣ σο λέγων   ̣ ρ̣ω   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣ ν ἔνιοι, καίτοι οὐ π[ο]
[-λειτι]κὸς ὁ Ἀρισ[τείδης(?)] τα   ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣ ηνοσωρο   ̣  ̣  ̣ λ̣   ̣ γε   ̣
15  ̣  ̣  ̣  ̣ ῥήτωρ̣ - ca.9 -
fragment 3
- ca.9 - αμ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
φέροντος ἐχθλίβε̣[ιν τὰς(?)(*)]
(*) αὐτὰς(*) (*) (*) ἀλλη[γορίας   ̣  ̣  ̣  ̣]
σα τοὺς ἀληθ[εῖς(?)   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
5χυ τοὺς(?) η παι   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
κιδει̣ων λεγ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
στην̣   ̣  ̣  ̣  ̣ το̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
βίωι γ̣   ̣  ̣  ̣ εκ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
τέχναι πε[ιστικαὶ καὶ]
10αἱ τοια̣ῦ̣τ[αι   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
ὥσ̣[τ]ε νο̣ - ca.10 -
βα   ̣  ̣  ̣  ̣ ι   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
σαι ι̣   ̣  ̣  ̣ ρεισ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
μ̣ενως ανι̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
15τὰς ὁμ̣ιλίας   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
καιρὸς τἄλλα τ̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
ται   ̣  ̣  ̣  ̣ ξαι̣τ̣π̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
ν̣ω   ̣  ̣  ̣ ιο   ̣  ̣ η δια̣   ̣  ̣  ̣  ̣
γ̣εωμετρίαι   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
20  ̣  ̣  ̣ ε   ̣ σ̣ει παιδ̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
πε   ̣  ̣  ̣ ευτικ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣ η̣ι   ̣  ̣  ̣  ̣ λεπ̣τ̣
fragment 4
τους vac. 1 ὅτ̣' ἀγγει̣λ̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
——
ὅτι̣ δεήσει̣ την   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
ναι̣ τέχ̣νην̣ καὶ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
τὰ π̣ολειτικ̣ὰ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
5καὶ το̣ῦ πράκ̣το[ρος   ̣  ̣  ̣]
λέγ̣[ω]ν ὀρθῶ[ς]   ̣  ̣  ̣  ̣ ἄ[γγε-]
λον  ̣  ̣ ιδη τῶν ε̣γ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
ὥστ̣ε ἄλλης προσ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
τ[οῖ]ς̣ ἑρμηνεύουσι   ̣  ̣  ̣  ̣
10  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ε   ̣  ̣  ̣  ̣ θ̣ελε   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
ου̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ σ̣λ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
ἐπιστη̣μ̣ - ca.11 -
π̣ο γε   ̣ι̣ κακ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣ ιτι   ̣  ̣  ̣  ̣ απολι   ̣  ̣  ̣  ̣
fragment 5
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τέχν[η]ι   ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ υσεισ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τέχ]νην   ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣ εμ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ σιν   ̣  ̣  ̣
5  ̣  ̣ λ   ̣ π   ̣ ε̣ἰκῆι κ̣   ̣  ̣ ι̣ οὔτε   ̣  ̣
  ̣  ̣ ἐφθονήσατε τὸ β[υβλίον]
[καθ]ά̣περ εἰκ[ὸς]   ̣ κ̣ητ̣η   ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣ ι̣λοκον ἐμπειρίαν ε[ἰ]ς̣
[δια]τριβὰς εἰσενέγκαντες,
10[τέ]χνας ῥητορικὰς̣ [ἐκπο]
[νήσ]α̣ν̣τες   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ κ̣αὶ   ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣ τ̣ὰ̣ συμ̣φ̣[έροντα πᾶσιν]
[π]α̣ρά γε τοῖς ἔχουσιν   ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣ οὐχ ὁμολο̣γ̣ήσ̣ουσιν̣
15[τὸ πρ]όχει̣ρ̣ον τότε τις φε̣ 16.   ̣  ̣  ̣  ̣ ος ὠ̣φελε̣   ̣  ̣ α   ̣ λι   ̣  ̣
fragment 6
τῆς
καὶ τῶν
ἕκαστος
[τ]ο̣ῖς βίοις
fragment 1P.Herc. 1117 fr. 1
Sketched by Francesco Casanova
Engraved by Domenico Casanova

(med. pag.)[ -ca.?- ] σοφιστικη [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] ναι τέχνην ο [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] κρατην καὶ τὸν [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] αικρατην [ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ἔ]μπρακτον [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]εφέρετο [ -ca.?- ]
[ -ca.?-   ̣]ος καὶ αη[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] γὰρ τὴν προ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] σο τεθεληκαει[ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ] ουτο θε{ρ}ωρεῖν [ -ca.?- ]
[ -ca.?- τεχνο]λογίαις παρε[ -ca.?- ]
[ -ca.?- αὐ]τοσχεδιάζειν [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] ιν καὶ πραγμα [ -ca.?- ]
[ -ca.?- γρ]άφ[ε]ιν οιαστια [ -ca.?- ]
15[ -ca.?- ] παγ [ -ca.?- ]
[2 lines missing]
18[ -ca.?- τ]ῆς π[ο]λειτι[κῆς -ca.?- ]
[ -ca.?- ε]ἰ γὰρ [ -ca.?- ]
20[ -ca.?- τέ]χνα[ς  ̣  ̣]λεικνα [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] θησανων [ -ca.?- ] (velut ἀποδεικνύειν ἐπειράθησαν, ὧν )
fragment 2P.Herc. 1117 fr. 2
Sketched by Francesco Casanova
Engraved by Vincenzo Corazza

(med. pag.)[ -ca.?- ] ματον εὐθέως [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] α τὸν λόγον εὐσ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] τους φήσει κα̣ὶ θο̣ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] θεγ  ̣στασ μεν [ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ] τωστιν [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] ο̣ιους δ' ἐν τ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] ιεραι τῶν λολ̣ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] νες  ̣  ̣μωμ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] ονην ἐσ̣τι λέγε[ιν -ca.?- ]
10[ -ca.?- ] ει  ̣ πρὸς τὴν υγη [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] νεανδοδηκα [ -ca.?- ]
[ -ca.?- λ]έγει  ̣ εὐστοχί[α -ca.?- ]
[ -ca.?- ] θεατροι̣ι̣  ̣πα [ -ca.?- ]
fragment 3P.Herc. 1117 fr. 3
Sketched by Francesco Casanova
Engraved by Domenico Casanova

(pag. sin.)[ -ca.?- ]  ̣αι ὑγ̣α[ -ca.?- ]
ῥητορικο [ -ca.?- ]
διδαγματ [ -ca.?- ῥή-]
τορ εἶναι [ -ca.?- ]
5ουμημονοι [ -ca.?- ]
λ  ̣ιστορα κα [ -ca.?- ]
τὸν Ἄδραστ[ον -ca.?- ]
ῥητορικῆς ι [ -ca.?- ]
τους γεγονει [ -ca.?- ]
10δη καὶ προσσ̣ [ -ca.?- ]
ον· οὐδὲ γὰρ ει [ -ca.?- ]
——
τινες ουμη [ -ca.?- ]
γεγονότες α [ -ca.?- ]
ἐπιχειρησε [ -ca.?- ]
15ὑφ' ἡμῶν προσ [ -ca.?- ]
δ' εἰ γεγόνασ[ιν -ca.?- ]
τους ὁ χρόνος [ -ca.?- ]
πρὸ τῆς η [ -ca.?- ]
ποισ̣ιτας̣   ̣ [ -ca.?- ]
20μ  ̣  ̣  ̣  ̣ονε [ -ca.?- ]
ταῦτα π [ -ca.?- ]
εἰπεῖν   ̣ε[ -ca.?- τε-]
——
χνολογία̣ [ -ca.?- ]
fragment 4P.Herc. 1117 fr. 4
Sketched by Francesco Casanova
Engraved by Vincenzo Corazza

[ -ca.?- ]ἔστι(?) γὰρ καὶ
[ -ca.?- ] ν· ἀλλ παρ' αὐτο̣ῖ̣ς το̣ῖς
ἥρωσιν, εἴπερ ἴσην γνώ̣-
μην ἔχεις, παραπλήσιον̣
5εὑρήσεις τὸν Ἄδραστον̣
καὶ τὸν Ὀδυσσέα· τὸν πολυμή-
χανον δ' Ὅμηρος ἐξετρα̣-
γῴδησεν, ἀγαθὸς [ὢ̣ν̣], ὦ Στωι-
κέ, τοὺς στίχους, κα τοὺς
10τῆς Κίρκης δεσμούς. Τάχα
δὲ καὶ τὸ κοινὸν ἀπαγγέλ-
λει μόνον, ὅτι τῶν ἡρώων
ἦσαν ὁμιλητικώτατο̣ι̣, κα-
θάπερ καὶ νῦν ἰδιῶται πολ-
15λάκις ἄλλων̣ διαφέρουσιν αἱ-
μυλίαι καὶ χάριτι τῆι κατὰ
τὸν λόγον· οὓς ἐάν τις θ̣έ̣λῃ
ῥήτορας λέγειν ω[ -ca.?- ]
fragment 1
-ca.?- fragment 2
να  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ωρω  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣ρι  ̣της (puto δι' ἀπάτης) τοῦ συμφέροντος
τῶν πλείστων εἰς ἡδείας
ἐπιστήμας· (l. εἰς παγίας ) καὶ παραβάλ-
5λειν τοίνυν {ε} ἄν τις θέλοι το
αλλογαρ (τὸν ἄλλον?) καὶ τοιοῦτον ἄλλον
  ̣θο  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ναι καὶ συνεχου\ω/σιν
  ̣  ̣  ̣ειν (λέγειν?) πρὸς αὐτὸν αντικι (ἄντικρυσ? )  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣ακι  ̣  ̣ιβη καὶ παρατ (τριβὴ καὶ παρατήρησις? )  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
10  ̣κεν  ̣  ̣  ̣συμφέροντες (puto [ -ca.?- ]τος) ε  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣νγ  ̣  ̣  ̣καθενη  ̣  ̣  ̣η  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣π̣π[  ̣  ̣ἀ]πάτην   ̣  ̣  ̣  ̣τ   ̣  ̣  ̣
  ̣αιγ  ̣τα καὶ κακο[υρ]γία[ν] ογ  ̣  ̣  ̣
  ̣ν ἐστιν [ο̣ὔτ'] ἄσκησις οὔτ'   ̣  ̣  ̣  ̣
15  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ι  ̣ε τριβῆς(?) κα  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣κολουται τη  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣σ̣  ̣εξαρχετησ  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣εσθαι τοὺς
fragment 3
  ̣  ̣βαίνῃ ῥητέον· εἰ δὲ καί
τ̣ινες ἔφησαν περιγίνεσθαι
τὸ λέγειν καὶ τας ἀσκήσεσιν,
ἀλλ' οἱ πλεῖστοι παρεκλίνον-
5το καὶ τὸ λέγειν σπανίως
καὶ κακῶς ἐκ τοῦ λέγειν ἔφασαν περιγί-
νεσθαι. Νὴ Δία τὰ μὲν τεχ-
νικὰ παρ' ἄλλων ἔλαβον οἷόν
τινα ἐρ̣ιστικὰ καὶ τὰ τῶν
10ἀμφιβο̣λ̣ιῶν ἐκ̣ τῆς διαλεκτι
κς καὶ πτεροῖς ἀλλοτρίοις ἐ-
κόσμησαν̣ ἑαυτούς.
(sin. pag.) προσπεδα[ -ca.?- ]
αφησουσι[ -ca.?- ]
15φασισ  ̣αι[ -ca.?- ]
φασιν[ -ca.?- ]
βολιων (i. e. ἀμφιβολιῶν )
μαθουσα[ -ca.?- ]
πσ̣σεχα[ -ca.?- ]
20τεσ̣θα[ -ca.?- ]
λ̣ιναν [- ca.10 -]ενωσοπερι
τ̣ε[  ̣]ατον̣ παρὰ̣ π̣οιητικῆς
παραλα̣β̣ὼν καὶ ῥητορικῆς καὶ γε-
ωμετρ̣ίας καὶ ἀστρολογί-
25ας καὶ μουσικῆς ἀλλοτρίοις ἑ-
αυτὸν πτεροῖς κολοιοῦ τρόπον
κεκ̣όσμ̣ηκεν. Κατὰ γὰρ τὸν Εὐ
ρ̣ιπίδην̣ ἐκ βαθείας αἰθέρος
λαβεῖν ἀμοχθεὶ πάρεστιν
30τὰ ποιοῦντα πίστεις, ὅταν
ἐθέλωμεν. Ἀλλὰ γὰρ ἀ[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣]τῶι Κριτολάωι[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]η
το[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]σει[- ca.11 -]
τρό̣πον τοῦτον ε- ca.10 -
35δὲ τὴν Στοὰν καὶ τὸν Δ̣ιογένην(?)
ἤδη μεταβαίνειν. Τοίγαρ ἄ
——
τοπον συνφάναι Διογένει
ἄτ̣εχνον οὐδὲ π̣ρ̣έπουσαν
ἐλευθέροις εἶναι τὴν παραδε
40δομένην ὑπ̣ὸ τούτων ῥητορι
κήν· ὥστ' οὐδὲ τέχνην ατὴν ὑ-
πολαμβάνει εἶναι, ἣ νομίζε-
ται πρὸς τῶν ἁπάντων εἶναι.
Οὕτως γὰρ εἴρηται π̣ερὶ αὐτῆς
45ὡς τῶν μὴ τεχνῶν τῶν μὴ ἑπο
μένων το̣ῖ̣ς ἐλευθέρο̣ις ἀνυπο
στάτων οὐσῶν.
fragment 4
(sin. pag.) τοὺς τοιχωρύχ̣ους καὶ[  ̣  ̣  ̣  ̣]
βευτὰς (velut νυκτερευτὰς) αλλομ[ -ca.?- ]
μώζωσιν (vid. οἰμώζωσιν) καὶ[ -ca.?- ]
——
εἶπον ὄντως[ -ca.?- ]
5νιαι (puto ἀτεχνίαι) δὲ φήσουσι[ -ca.?- ]
κέναι φημη[ -ca.?- ]
λέγειν οὐ μή τις[ -ca.?- ]
τὴν ῥητορικὴν[ -ca.?- ]
τι μὴ πρωτομ[ -ca.?- ]
10ἀλλ' ἀνωφέλιμοι[ -ca.?- ]
τα τινε[ -ca.?- ]
τέχνην[ -ca.?- ]
ος σωζ[ -ca.?- ]
κη παρα [- ca.13 -]δύνα-
15μιν τὴν [- ca.12 -]α̣ν ἀπα-
τηθεὶς λ̣[- ca.9 -]τῆς σωτη-
ρίας, ὅταν [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ἰατρικῆς[  ̣  ̣]
τεσυ [ -ca.?- ]
fragment 5
(dext. pag.) [ -ca.?- ]πολειτικὸς ου
[ -ca.?- ]εινη̣μας συνέντων (puto συνόντων)
[ -ca.?- ]ωι τὸν Αἰσχίνην
[ -ca.?- ]ην ὅτι ῥήτορες
5[ -ca.?- ]σ\ου/  ̣ τεκμήρι̣ον
[ -ca.?- ]την συνεῖναι τὴν
[ -ca.?- ]νυν ἀνάγκηι
[ -ca.?- ]καὶ πάλαι θε
[ -ca.?- ]υς ἐπὶ τὸν λο
10[ -ca.?- ]τον ἐπ̣ιπα
fragment 6
(pag. dextra?) [ -ca.?- ]μενα σαντασι
[ -ca.?- ]τα\δ/ν ἐν ταῖς ἀνα
[ -ca.?- ]ιφαινόμενα τοσου
[ -ca.?- ]ο δὲ τοῦ μὴ τεχνικὰ
5[ -ca.?- ]η̣νζος λ̣νε  ̣  ̣των
[ -ca.?- ]αλλον  ̣  ̣  ̣ησπα
[ -ca.?- ]ησυμασμον τὴν ῥητο-
ρικήν, εἴπερ ἄρ̣α, καὶ τὴν
[πολειτική]ν, τὸ παραπλήσι-
10[ον νομί]ζομεν· ἐν αὐτῶι
[γὰρ τὸ ψεῦ]δος θεωρεῖται τῶι
[ -ca.?- ]ηκε  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ λόγον
[ -ca.?- ]δουντων
[ -ca.?- ]εομεν μη
15[ -ca.?- ]γους καλη (λόγους καλοὺς puto)
[18 lines missing]
31(pag dextra?) [ -ca.?- ]ησεν  ̣  ̣  ̣ν απαν
[ -ca.?- ]γὰρ καὶ τὰς και
[ -ca.?- ]υσιν  ̣  ̣  ̣πλητ
[ -ca.?- ]  ̣ισα  ̣  ̣  ̣τειν.
35[Εἰ δὲ] καὶ σὺν τῆι δυνά-
[μει ταύτῃ] φήσουσιν Ἰσοκρά-
[την ποιῆσ]αί τι τοιοῦτον,
[πάντως ἀ]πίθανόν ἐστιν.
[Οὐ γὰρ πρά]ττοντες
40[τὰ κοινὰ οὐδ'] ἔχοντες ἱστο-
[ρίαν -ca.?- ]ω̣μονου[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]καὶ τὸν λόγοις(?)
[ -ca.?- ]ι Περίπατον
[ -ca.?- ]ι μάλιστα
fragment 7
  ̣ειταινεν ἀτεχνίαν ἀποδεί-
[ξ̣]ας τὴν π̣ολιτικὴν καὶ τὴν
σοφιστικὴν ὡς μίαν καὶ τὴν αὐ<τὴν>
[ο̣]ὖσαν· ἀποδέδειχεν δ', εἴπερ ἄρα,
5τὴν πολιτικὴν καὶ τὴν σοφι-
στικὴν ἴσως οὐκ ἀποτελοῦσαν
πολειτικούς, τὸ δ' οὐκ εἶναι
τὴν σοφιστικὴν οὐδὲ μελ[έ]
[τη]ν ἀλλὰ παντ[ὶ] τεχνίτηι
10[τὸ θ]εωρούμενον συνέ[π̣εσθαι]
[οὐ διαστέ]λλει μᾶλλον. Ὁ δ' ἑπ̣[ό-]
[μενος] λόγος τὴν πρόχειρον
[οὐ πα̣ρ]έ[χ]ει φαντασίαν ι  ̣  ̣  ̣
15  ̣  ̣  ̣  ̣ι  ̣οι̣  ̣ι̣σ̣  ̣  ̣  ̣ιι̣ειπ\ε/η  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣δυ̣νατός, ὅτι του  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣κην ατε  ̣  ̣  ̣π  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣λουδ
[8 lines missing]
27(pag. dextra) [ -ca.?- ] ἔργον̣   ̣  ̣  ̣  ̣α  ̣  ̣πανε
[ -ca.?- ]ηδαι  ̣  ̣  ̣  ̣ο̣λω  ̣σθησε
[ -ca.?- ]δομενον καὶ λέγειν
30[ -ca.?- ]ριδελ̣  ̣ν  ̣  ̣ιδενεν
[ -ca.?- ]των ἀκουόντων ει
[ -ca.?- ]ασ\ε/  ̣ι γὰρ ἀναποδείκτου
[ -ca.?- ] ἀντιπαραβάλλει   ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]υτα ῥητορικοὺς αν  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
35[ -ca.?- ]σ τίς ἐστιν ὁ κωνυχων
[ -ca.?- πρὸς τ]οὺς θεοὺς ἐὰν λαμβά[νῃ]
[μὲν] τοὺς ἀγαθοὺς καὶ δια[φέ-]
[ρον]τας κατὰ τὴν δύνα[μιν εἴτε τὴν ἐπιδεικτικὴν εἴτε τὴν ἐπὶ τῶν ἀληθινῶν ἀγώνων, λαμβάνῃ δὲ καὶ] etc.
fragment 8
πᾶσα τέχνη, τὸ δ' εἰκοβολεῖν οὐκ ὀ[ρ̣-]
θοβολεῖ πλὴν εἴ που σπανίως, ῥή-
τορας δὲ δεινοὺς γεγονότας ἄ-
νευ μαθήσεως παρειλήφαμεν.
——
5Οὐ κρεί[ν̣ω] δὲ παλινλογεῖν ἀ-
ναγκαῖον εἶναι τ[ῆ]ς ἀποδείξ[ε-]
ως κατά γε τὴν δύ̣ναμιν οὐ-
θὲν διαφερούσης τοῦ διδάσκον-
τος λόγου {σ} ἥρωας ἤτοι [ἰδιώτ̣]ας(?)
10μὴ μαθόντας τὴν ῥητορικὴν
δυν[α]το[ὺς καὶ ἐπισήμους γεγον̣έ̣]ναι
[20 lines missing]
32παραβάλλειν ἐπὶ φιλοσοφίας
καὶ πολιτικῆς, καὶ τ[ὸ τὰς μὲν]
θέσεις τέχνης μὴ κα[θυστερεῖν ὡς]
35περὶ τὰς ὑποθέσεις [γ̣ι̣]ν[όμενον]
παραδιδόασιν. Ἐκ περιττ[οῦ]
δ', εἴ τι δεῖ καὶ πρὸς τοῦτον εἰ[πεῖν,]
ἐπισημαν[τ̣έ]ον μὲν καὶ [τὸν δυ-]
νάμεις ἀποδείξεω[ς] διαφ[ό̣]
40ρους οὐ προσφερόμενον, ὑπο[δει-]
γμασιν δ' ἐνηλλαγμένοις [καὶ]
χειρισμοῖς χρώμενον οὐ τῷ   ̣  ̣  ̣
fragment 9
0(pag. sin.) [ -ca.?- ]ἐξέσ-
τωι λ̣έγειν ἀτεχνίαν καὶ τὴ̣ν
λιε̣υτικὴν καὶ τὴν ἐμ-
π̣ορικήν· εἰ δ' αὗται δισταγμὸν
χουσιν, ἀλλὰ τν̣ ἰατρικὴν
5τι̣ δ' αὐλητικὴν καὶ λ̣υρι-
κή̣ν̣, εἰ δὲ μηδὲ ταύτην
θέλει, τὴν κιθαριστικήν. Οὐχὶ
——
μὲν γὰρ οἱ τεχνεῖται προσ-
ηγ̣ορεύκασίν (?) τι  ̣[ -ca.?- ]
10των ι̣ι̣ουδενασ[ -ca.?- ]
δε θεατ[ -ca.?- ]
γρασ̣σ̣ ἀφικν[ -ca.?- ]
α  ̣ ιοσαφων[ -ca.?- ]
πρότερον οιδη[ -ca.?- ]
15χνοι τῶι δια[ -ca.?- ]
ε  ̣ ἀπὸ τῆς[ -ca.?- ]
τοῦτον ουτ[ -ca.?- ]
λι  ̣  ̣  ̣λλουλ̣  ̣ι̣[ -ca.?- ]
ε  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἀτεχ[ -ca.?- ]
[14 lines missing]
34[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣τως τὰ̣ς με[ -ca.?- ]
35[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣ασαν  ̣συστο(puto εὐστοχίαν)[ -ca.?- ]
καὶ   ̣λσ  ̣  ̣  ̣  ̣συνα[ -ca.?- ]
τέχναις   ̣  ̣τει[ -ca.?- ]
ρομένας καὶ οὐ[ -ca.?- ]
ομένας εἰς τὴν[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]διάγνωσιν τε καὶ λ̣[ -ca.?- ]
40τῶν ἔξωθεν ἐπιόντων[ -ca.?- ]
fragment 10

fragment 10a
(dextra pag.) [ -ca.?- ]α δ' οὕτως
[ -ca.?- ]κ̣ειουνουκαιδ
[ -ca.?- ]τιε  ̣εσ  ̣μην
[ -ca.?- ]ειλειν ἔχειν τ̣οσ
5[ -ca.?- καθ]άπερ ἡ σφαῖρα με
[ -ca.?- ]τοῦτο δ' ἐχον
[ -ca.?- ]ο̣σθαι τελ (puto τὰς) τέχνας
[ -ca.?- ]λ̣ον λόγον οση  ̣
[ -ca.?- ὑπολή]ψεων προσεν  ̣
10[ -ca.?- ]μον  ̣λος συν  ̣  ̣
fragment 10b
0(sin. pag.) [οὐ-]
δεὶς (vel [ψευ]δεῖς) εἶπεν οὐδ'[ -ca.?- ]
ἕτερον. Εἰ μὲν γ[ὰρ τὸ πρότερον,]
——
πῶς ἡμεῖν οὐκ [ἀποδέδειχας]
5τοῦτο; πῶς δ' εἰ χ̣[ -ca.?- ]
λσ ψευδόμενον[ -ca.?- ]
5σεαυτόν, εἰ μὴ [ -ca.?- ]
νέμεις αι  ̣εσε[ -ca.?- ]
οὔτ' ἄλογον μ[ὴ ὄντα ῥητορι-]
κὸν ἐξευρίσκ[ε̣ιν -ca.?- ]
τομο̣  ̣  ̣  ̣ον
fragment 11
[ -ca.?- ]ετων τῶι λόγωι τούτωι
[κεχρη]μένοι κατακεχωρίκασιν,
[ἐν οἷς καὶ γρ]άμματα διδάσκων [τ̣ις,]
[ὃς ἐν τῇ] Ῥόδῳ τὸν βίον κατέστρ[εψεν·]
5[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]λλου γε δ[ε]ῖ μᾶλλον· δ[ιό]περ
[τοὺς λόγο]υ̣ς τ[ούτο]υ διαληψό[μεθ']
[ἐπὶ τῶν] π̣ρὸς τοῦτο̣ν ὕστερον
[συναθρ̣]ο̣ιζομένων ἀπ̣α
[ντῶντ]ες. Π[ο̣λλο]ύς τε τῶν ε
10[ -ca.?- ]εις λόγον ουμενων
fragment 12
τὴν Ἀ[μ̣]φιαράου παραίνεσ[ιν•]
π[ον]τ[ίου̣] θηρὸς πετραίου χ̣ρ[ω-]
τὶ μ[άλισ̣]τα ν[ό̣ο]ν προστρέ-
πων [πάσα]ις πολ̣ί̣εσσιν ὁμί[λ̣ει]
5φησὶ [Πίν̣]δαρος. Πῶς γὰρ τελ[  ̣  ̣  ̣]
——
οσο  ̣λ̣λ̣ατων θ  ̣ντε  ̣  ̣τ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
ομη  ̣επολ  ̣  ̣  ̣γ\ν/μον- ca.9 -
ὅ[τ̣ι] τοῖς μὲ̣[ν οἰκοῦσιν τὴν Ξυ-]
ρίαν καὶ [τὴν Αἴγυπτον καὶ ὁ-]
10μοίους [τόπους  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣νοσή-]
[σασιν καὶ μέχρι πολλῶν] (ll. 11-27: PHerc. 425 VH2 9 p. 103 fr. 13)
[ἡμερῶν ακατα  ̣  ̣ις, οἴ]
[νου δὲ προσφοραὶ πολε]
[μιώταται, τοῖς δὲ τὴν]
15[Ἀττικὴν καὶ τὴν Ἰτα]
[λίαν τὰ μὲ[ν̣ ο]ὐκ ἄγαν]
[ἐμπρέποντα, δόσις δ' οἴ]
——
[νου πλεοναζόντως]
[σωτήριος, καὶ τοῖς μὲν]
20[ο[ἰ̣]κοῦσιν ὑπὸ τὰς ἄρκ[το]υς]
[τὰ μὲν ἄνω μέρη τοῦ]
[σώματος ἐπισφαλῆ, τὰ]
[[κ̣ά]τω δὲ οὐ δυσάλ[γητα,]]
[[τοῖς δ'] ὑπὸ τὴν με[σημβρίαν]]
25[[πάντα] ἐνατίως ἔ[χει]]
[  ̣  ̣  ̣  ̣ κυβερνητ[ῶ̣ν]]
[[ca.7 lines missing]]
30  ̣  ̣  ̣ τοισ γε καὶ - ca.12 -
ραλλα τοῦτ' οὐδένα περ[ -ca.?- ]
χρᾶσθαι πρὸς αὐτόν, ὅτ[ι παρέ-]
βαλ̣ε ῥήτορας [τοῖς πολύποσιν•]
πολύποδες γάρ εἰσιν οἱ τοῦτ' ει  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
35  ̣  ̣σιντινοαι θηρ καὶ ταπα[ -ca.?- ]
  ̣  ̣χηπε πολυπ[οδ -ca.?- ]
  ̣  ̣  ̣εσ ἰδίωμα τ
  ̣  ̣σειτιστη  ̣η[ -ca.?- ]
λόγος ηρτικρο[ -ca.?- ]
40[ -ca.?- ]ἅπαντ' ειναν
fragment 13
0{Ἂν δὲ δὴ βούληται λέγειν, ὡς καὶ τἀληθὲς φάσκει}
καὶ παντελῶς ἀποφεύξε-
ται, διότι τῶν τεχνῶν μὲν
ἄλλαι̣ δύνανται περί τινα
παρεῖναι, κἂν ᾖ βδελυρώτα-
5τος, καὶ χ̣είρων οὐδὲν ἐς γραμ-
ματικὴν γραμματικὸς λ̣έ-
γεται, κἂν ᾖ τῶν πάνυ μοχθ̣η̣-
ρῶν, οὐδὲ μουσικὸς εἰς μουσικὴν
οὐδ' ἄλλος ἐπιστήμων, ἡ δὲ   ̣  ̣
10λιαμ  ̣ηι περὶ βίον ο̣ὖσα τέχ-
νη[  ̣]ν τούτων <τῶν> τεχνειτῶν
  ̣  ̣  ̣ τὸν τεχνείτην εα  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ηθει\ν/ε αὐτῆς(?) παρ  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣τειν παραγγέλματα
15  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣γαδι  ̣  ̣  ̣ τὸ πόημα.
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ς πρὸς ῥητορικος
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣αρα  ̣ο̣τιφι- ca.9 -
π̣ρος   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ιν- ca.11 -
πάνπολλά τινες τῶν   ̣  ̣  ̣  ̣
20  ̣ων α

Apparatus


^ 8.33. l. χω (corr)
^ 8.35. l. μ (corr)
^ 9.4. l. ί (corr)
^ 9.33. l. ν (corr)
^ 10.12. l. ῶ (corr)
^ 10.13. l. ι (corr)
^ 10.13. l. λ (corr)
^ 10.22. l. ὁ (corr)
^ 10.23. l. κ (corr)
^ 10.25. l. εύ (corr)
^ 10.26. l. ει (corr)
^ 10.27. l. ὴ (corr)
^ 10.33. l. ὐτῶ (corr)
^ 10.36. l. ὡς (corr)
^ 10.38. l. ῶ (corr)
^ 10.39. l. ν (corr)
^ 10.40. l. ῆ (corr)
^ 10.40. l. νά (corr)
^ 11.2. l. ἧ (corr)
^ 11.8. l. ς (corr)
^ 11.10. l. τὴ (corr)
^ 11.12. l. πι (corr)
^ 11.18. l. δὲ (corr)
^ 11.19. l. ψ (corr)
^ 11.19. l. ῶ (corr)
^ 11.22. l. ω (corr)
^ 11.22. l. ἔ (corr)
^ 11.24. l. ρ (corr)
^ 11.24. l. ι (corr)
^ 11.30. l. λλῶ (corr)
^ 11.36. l. α (corr)
^ 11.37. l. τ (corr)
^ 11.37. l. ι (corr)
^ 11.40. l. ὶ (corr)
^ 12.12. l. μμ (corr)
^ 12.27. l. ικὴ (corr)
^ 12.31. l. ρ (corr)
^ 12.31. l. έ (corr)
^ 12.32. l. ν (corr)
^ 12.33. l. ς (corr)
^ 12.38. l. ι (corr)
^ 12.38. l. αὶ σ (corr)
^ 12.38. l. ας (corr)
^ 13.4. l. ω (corr)
^ 13.6. l. δ (corr)
^ 13.12. l. σθ (corr)
^ 13.13. l. δ (corr)
^ 13.15. l. ν (corr)
^ 13.20. l. νη (corr)
^ 13.23. l. κ (corr)
^ 13.23. l. γ (corr)
^ 13.31. l. κ (corr)
^ 13.36. l. ν (corr)
^ 13.37. l. πὶ (corr)
^ 13.40. l. ο (corr)
^ 14.3. l. ειστι (corr)
^ 14.15. l. κ (corr)
^ 14.16. l. δ (corr)
^ 14.17. l. ὴ (corr)
^ 14.20. l. ρ (corr)
^ 14.22. l. ν (corr)
^ 14.23. l. ω (corr)
^ 14.30. l. ἢ κ (corr)
^ 14.33. l. τ' ο (corr)
^ 14.33. l. δὲ (corr)
^ 14.36. l. ύν (corr)
^ 14.37. l. τ (corr)
^ 15.4. l. ση (corr)
^ 15.13. l. έ (corr)
^ 15.14. l. ποφα (corr)
^ 15.16. l. οχ (corr)
^ 15.17. l. λ (corr)
^ 15.19. l. ὶ (corr)
^ 15.21. l. φ (corr)
^ 15.21. l. η (corr)
^ 15.25. l. ῆ (corr)
^ 15.25. l. ε (corr)
^ 15.31. l. τρ (corr)
^ 15.31. l. ν (corr)
^ 15.31. l. λ (corr)
^ 15.31. l. ις (corr)
^ 15.35. l. μ (corr)
^ 15.36. l. γ (corr)
^ 15.37. l. ε (corr)
^ 15.39. l. ρι (corr)
^ 16.12. l. ρ (corr)
^ 16.19. l. δ (corr)
^ 16.21. l. ρ (corr)
^ 16.21. l. αν (corr)
^ 16.29. l. ἰτί (corr)
^ 16.30. l. ή (corr)
^ 16.34. l. η (corr)
^ 16.34. l. ύσ (corr)
^ 16.34. l. ς (corr)
^ 16.35. l. σ (corr)
^ 16.35. l. ης (corr)
^ 16.37. l. ον (corr)
^ 16.39. l. κα (corr)
^ 16.40. l. ὸ (corr)
^ 17.2. l. ι' ἐ (corr)
^ 17.4. l. τ (corr)
^ 17.18. l. η (corr)
^ 17.18. l. ό (corr)
^ 17.23. l. π (corr)
^ 17.23. l. κ (corr)
^ 17.23. l. α (corr)
^ 17.24. l. θαι (corr)
^ 17.24. l. εί (corr)
^ 17.25. l. ει (corr)
^ 17.26. l. β (corr)
^ 17.26. l. ν (corr)
^ 17.27. l. ῆς (corr)
^ 17.30. l. ι (corr)
^ 17.33. l. ῆ (corr)
^ 17.34. l. σ (corr)
^ 17.34. l. ὶ (corr)
^ 17.34. l. ν (corr)
^ 17.38. l. γί (corr)
^ 17.38. l. χ (corr)
^ 17.40. l. γ (corr)
^ 18.1. l. κο (corr)
^ 18.2. l. ι (corr)
^ 18.3. l. ιλο (corr)
^ 18.12. l. δεῖ (corr)
^ 18.20. l. συ (corr)
^ 18.20. l. ς σ (corr)
^ 18.22. l. ιαλέκτω (corr)
^ 18.25. l. κ σ (corr)
^ 18.27. l. β (corr)
^ 18.28. l. νε (corr)
^ 18.29. l. ἢ (corr)
^ 18.32. l. μ (corr)
^ 18.33. l. σὺ (corr)
^ 18.33. l. ὲ (corr)
^ 18.33. l. ν (corr)
^ 18.33. l. ε (corr)
^ 18.36. l. ὶ ἐν (corr)
^ 18.37. l. ξ (corr)
^ 19.5. l. ύ (corr)
^ 19.5. l. ο (corr)
^ 19.16. l. ῶ (corr)
^ 19.17. l. κ (corr)
^ 19.19. l. ὶ (corr)
^ 19.22. l. ῷ (corr)
^ 19.23. l. εἰ (corr)
^ 19.24. l. υ (corr)
^ 19.26. l. χ (corr)
^ 19.27. l. ὲ (corr)
^ 19.28. l. ν ῥ (corr)
^ 19.29. l. χει (corr)
^ 19.34. l. αὶ (corr)
^ 19.37. l. φ (corr)
^ 19.38. l. καὶ (corr)
^ 20.13. l. έ (corr)
^ 20.13. l. ῦθ' (corr)
^ 20.19. l. δ (corr)
^ 20.19. l. θ (corr)
^ 20.19. l. ω (corr)
^ 20.22. l. σχηκ (corr)
^ 20.22. l. κο (corr)
^ 20.23. l. ς (corr)
^ 20.25. l. ῖ (corr)
^ 20.26. l. ρ (corr)
^ 20.29. l. γρά (corr)
^ 20.29. l. ι (corr)
^ 20.29. l. ὴ (corr)
^ 21.9. l. ν (corr)
^ 21.9. l. τ (corr)
^ 21.21. l. ει (corr)
^ 21.27. l. υ (corr)
^ 21.33. l. ς (corr)
^ 21.35. l. ι (corr)
^ 21.35. l. φαί (corr)
^ 21.36. l. ὴν (corr)
^ 21.37. l. τὴ (corr)
^ 21.37. l. δ (corr)
^ 21.37. l. μ (corr)
^ 21.38. l. ο (corr)
^ 22.10. l. ο (corr)
^ 22.13. l. π (corr)
^ 22.25. l. ω (corr)
^ 22.28. l. οῦ (corr)
^ 22.35. l. κ (corr)
^ 22.40. l. τ (corr)
^ 25.3. l. ν σο (corr)
^ 25.13. l. ὑ (corr)
^ 25.15. l. χ (corr)
^ 25.21. l. ν (corr)
^ 26.5. l. έσ (corr)
^ 27.5. l. ς (corr)
^ 27.21. l. Ἰ (corr)
^ 27.22. l. Β (corr)
^ 27.23. l. η (corr)
^ 27.25. l. μι (corr)
^ 28.3. l. λλ (corr)
^ 28.5. l. ομ (corr)
^ 28.7. l. ἡ (corr)
^ 28.11. l. ά (corr)
^ 28.15. l. μ (corr)
^ 28.18. l. ὴ (corr)
^ 28.19. l. άς γε (corr)
^ 28.22. l. εί (corr)
^ 28.23. l. χ (corr)
^ 28.28. l. ι (corr)
^ 28.33. l. ῥ (corr)
^ 29.7. l. ὸν (corr)
^ 29.8. l. η (corr)
^ 29.17. l. α (corr)
^ 29.24. l. ὶν (corr)
^ 29.26. l. α (corr)
^ 29.28. l. π (corr)
^ 29.30. l. χ (corr)
^ 29.31. l. π (corr)
^ 29.32. l. υ (corr)
^ 30.4. l. ως λέ (corr)
^ 30.10. l. σ (corr)
^ 30.14. l. ει (corr)
^ 30.14. l. τι (corr)
^ 30.22. l. ινό (corr)
^ 30.24. l. η (corr)
^ 30.27. l. λ (corr)
^ 30.33. l. μί (corr)
^ 30.35. l. μ (corr)
^ 30.36. l. π (corr)
^ 31.6. l. ν (corr)
^ 31.9. l. τ (corr)
^ 31.15. l. α (corr)
^ 31.16. l. ἐ (corr)
^ 31.17. l. ὐ (corr)
^ 31.18. l. ω (corr)
^ 31.23. l. δ (corr)
^ 31.23. l. ι (corr)
^ 31.28. l. ᾶ (corr)
^ 31.32. l. ν (corr)
^ 31.39. l. κ (corr)
^ 31.40. l. ι (corr)
^ 31.41. l. π (corr)
^ 31.41. l. ι (corr)
^ 31.41. l. κ (corr)
^ 31.42. l. σοφι (corr)
^ 32.1. l. ησ (corr)
^ 32.1. l. ο (corr)
^ 32.6. l. λ (corr)
^ 32.12. l. κτ (corr)
^ 32.17. l. ι (corr)
^ 32.19. l. ῶν (corr)
^ 32.24. l. ς (corr)
^ 32.34. l. ε (corr)
^ 32.35. l. γ (corr)
^ 33.32. l. ε (corr)
^ 33.32. l. ικ (corr)
^ 34.4. l. θ (corr)
^ 34.9. l. τ (corr)
^ 34.23. l. ύο (corr)
^ 34.28. l. σι (corr)
^ 34.32. l. κῆ (corr)
^ 34.35. l. ω (corr)
^ 35.2. l. ή (corr)
^ 35.5. l. εσ (corr)
^ 35.6. l. ώ (corr)
^ 35.6. l. τ (corr)
^ 35.7. l. σ (corr)
^ 35.11. l. θ (corr)
^ 35.11. l. κ (corr)
^ 35.14. l. ι (corr)
^ 35.20. l. ο (corr)
^ 35.20. l. κ (corr)
^ 35.21. l. η (corr)
^ 35.22. l. ν (corr)
^ 35.22. l. κο (corr)
^ 35.22. l. ρ (corr)
^ 35.34. l. ὐ (corr)
^ 35.34. l. ρ (corr)
^ 35.34. l. ς (corr)
^ 36.3. l. ρ (corr)
^ 37.3. l. μ (corr)
^ 37.9. l. τὴν (corr)
^ 37.13. l. λυ (corr)
^ 38.18. l. τ (corr)
^ 39.13. l. ις (corr)
^ 39.15. l. ι (corr)
^ 39.16. l. ει (corr)
^ 39.20. l. σ (corr)
^ 39.25. l. ρ (corr)
^ 39.27. l. ι (corr)
^ 39.31. l. ἧτ (corr)
^ 3.2. or τοι-(?)
^ 3.3.
^ 3.3. or not
^ 3.3. or αὑτὰς

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.