Papyri.info

sign in

= P.Herc. Stub = Trismegistos 62511 = LDAB 3692Introduction

This papyrus has been digitally edited by Christian Sailer and revised by as part of the Project Anagnosis and the Würzburger Zentrum für Epikureismusforschung

DCLP transcription: 62511 [xml]

column 0P.Herc. 1018 col. 0

[ -ca.?- ]π
[ -ca.?- ]υ
[ -ca.?- ]  ̣  ̣
[ -ca.?- ]ν
5[ -ca.?- ]  ̣υ
[1 line missing]
7[ -ca.?- ]ον
[ -ca.?- ]ερι
[1 line missing]
column 1P.Herc. 1018 col. 1

θεν  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣τ]ῆ̣ς πε-
ρὶ τὴν ψ̣[υχὴν] διαθέ{σε}-
σεως αὐ[τοῦ ζη]τήσας ση-
μεῖον, οὐκ ἂν̣ ἕτερόν τις
5λάβοι βέλτιον ἢ τὰς κρί-
σεις ἃς εἶχεν περὶ καλῶν
καὶ αἰσχρῶν, ὁμοίως
δ' ἀγαθῶν καὶ κακῶν
διασκεψάμενος̣ ἐπε-
10νέγκηι τ[ο]ύτοις. Ἀπ[ολ-]
λόδωρος̣ μὲν γὰρ ὁ Ἐπι-
κούρειος ἐν δυσὶ βυ̣β̣[λίοις]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[1 line missing]
15σσ̣π̣ο̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]εισ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]κα
[2 lines missing]
20  ̣σ  ̣[  ̣  ̣]σι[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣]φε̣ρ  ̣[ -ca.?- ]
  ̣ καὶ βίος̣ [ -ca.?- ]
ἐφρόντιζ̣ε̣ [ -ca.?- ]
  ̣  ̣νεα  ̣[ -ca.?- ]
25  ̣  ̣  ̣  ̣ σ̣οι̣[ -ca.?- ]
π̣ε̣ρ̣ὶ̣ τ̣οῦ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ος ἀρ̣ετη[ -ca.?- ]
Ζήν̣ω[ -ca.?- ]
  ̣σχε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ωσα[ -ca.?- ]
  ̣σεν[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]σ̣χυ̣λ̣[ -ca.?- ]
column 2P.Herc. 1018 col. 2

ὁ Κασσανδρεὺς Ἀπολ-
λόδωρος, καὶ δικαίους
ὑπάρχειν, ἀδικοτά-
τους ὄν[τα]ς, καθά̣[π]ερ Ἅρ-
5παλος καὶ Φιλέτ̣[αιρ]ος, ἀ-
σεβεῖς ὑπάρχοντ[ες  ̣  ̣]  ̣
Μέντωρ εἰς Ἑρμί[αν]
πολ̣[υ]ίστωρ σ̣εσ[ -ca.?- ]
οτην̣  ̣κο̣[ -ca.?- ]
10μω[ -ca.?- ]
[ca.13 lines missing]
24[ -ca.?- ]αι  ̣οξ[  ̣  ̣]ον[ -ca.?- ]
25[  ̣  ̣]παραθ  ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]  ̣ σα  ̣ονε[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]  ̣ ἑκαστ[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]αστρ̣[ -ca.?- ]
column 3P.Herc. 1018 col. 3

μενος ἐπιγραφή̣[ν· περὶ]
τοῦ τῆς οἰκεί ασ αἱρέ[σεως]
⟦καθ⟧ἡγεμόνος. ὁ δ' [ἐν]
τούτοις κατὰ τὸ πλεῖστ[ον]
5τοῦ βυβλίου καταγενό-
μενος, ὡς προεμνήσ-
αμε̣ν̣, ἰδίαι γέγραφεν
[οἷα] βούλεται καὶ διότι
"σπανίως ἑαυτὸν διδοὺς
10[ὁ Ζ]ήνων εἰς τὰς συμπε-
[ριφορὰς] διὰ τὴν τοῦ σώ-
[ματος ἀσθ]ένειαν, ὡς ἐν
[τοῖς Συμπ]οτικοῖς ὑ[πομνή-]
μασιν ἱστορεῖ Περσαῖος,   ̣  ̣  ̣"
[ca.8 lines missing]
23τερο  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]
25γα[ -ca.?- ]
σα[ -ca.?- ]
ασχ[ -ca.?- ]
των[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]
30  ̣  ̣ιεστ̣ο̣[ -ca.?- ]
  ̣αι προσ[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣]  ̣ε̣  ̣[ -ca.?- ]
column 4P.Herc. 1018 col. 4

οὐ ταύτην μόνη[ν, ἀλλ' ἀν-]
αισχυντησάντω[ν γελ]ά̣-
σαι καὶ προσυποπτε[ῦσαι]
τὴν ὑπὸ Ζήνων[ος κατά]
5τι συνερραμμένη[ν], ὃν
τρόπον ἐν ἄλλοις 'δακτύ-
λωι δείκνυται' φασί. καὶ
[το]ύ[τ]ο̣ι̣ς̣ ὅμοιοι τῶν μάλι-
[στ' οἰκεί]ων κατ[ὰ] Πε[ρσαῖ-]
10ον [κ]αὶ Φιλωνίδ[ην]. [ἡ]
Π[ολι]τεία δὲ [τοῦ Ζήνωνος]
[ca.13 lines missing]
25  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ι̣φα̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]κων[ -ca.?- ]
column 5P.Herc. 1018 col. 5

τοῦτ' ἀκούσας· "ἦ δ' ἄν τις,
ἔφη, δοίη τὴν̣ [  ̣  ̣].ανην
λέγοντος κα[ὶ μ]ηδὲ τρί-
α φοινίκι[α δ]υναμένου";
5"τοῦτο δὲ [ἀδ]ιάφορον, φη-
σίν, ἐστὶ κ[α]ὶ πλῆρες ἀσκί-
[ον] ἀ[έροσ] κ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣ γὰρ ὅτι
[ -ca.?- ]σκαινε
[ -ca.?- ]νταπα
10[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣σου
[ -ca.?- ]ως τιθε
[ca.13 lines missing]
25τηια[ -ca.?- ]
τα  ̣  ̣  ̣να[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ερο[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]μεν[ -ca.?- ]
30[ -ca.?- ]νοσ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣τοπο[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]επιστ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
column 6P.Herc. 1018 col. 6

[ -ca.?- ]  ̣  ̣δως
[ἔχαιρε] τ̣οῖς σύκοις
[καὶ] τ̣οὺς ἡ[λ]ιασμοὺς
ἡδ<έ>ως κ̣αὶ προθύμως
5ἔφερεν. κα̣ὶ ταῦτα γὰρ
ἦν εἰς [τὸ]ν ὕμνον ἄξι-
α καταχω̣ρ̣ίζειν κα[ὶ] τ̣ὸ
[θ]εῖναι δ[η]μοσίαν τ[α-]
[φ]ὴν π[ -ca.?- ]
10ναιουρ[ -ca.?- ]
δευτερο[ -ca.?- ]
ἐπαγε.[  ̣  ̣  ̣]ιτ[ -ca.?- ]
column 7P.Herc. 1018 col. 7

τα, καὶ περὶ ὀρχηστῶν
καὶ λυσιωιδῶν πολὺ
ἡδίω καὶ χαριέστερα
πεπο<ι>ημένα. πλὴν ἐπεὶ
5λό̣[γι]ο̣ν ἄνθρωπον ἐ-
π[η<ι>νέσ]αμεν εὐμενοῦς
ἀνθρ[ώπ]ου παραθῶμε[ν]
ερ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ιππ[ -ca.?- ]
α[- ca.9 -]υ[  ̣]α
10[ -ca.?- ]
column 8P.Herc. 1018 col. 8

"κατ [  ̣  ̣  ̣]τε  ̣  ̣ [ποιή]σειν
γὰρ ἀδολε[σχοῦν]τ̣α παι-
δία καὶ τ[οὺς ἀπα]ν̣τῶ̣ν̣-
τας ἐπὶ τὴν θύραν· δια-
5πορῶν δ' ὅπου σε θῆι, μό-
λις ἄν φησι χαλκιοφύ-
λακα καταστῆσαι. καὶ
γὰρ οὕτω κακὸν̣ οὐκ ἔ-
σεσθαι ν[ου]θετεῖν [τοὺς]
10παραχύ[τα]ς". καὶ ὁ Ζ[ή-]
νων πρὸς τοὺς ξέν[ους]
ἀπο[βλέ]ψας· "τί λέ[γετε],
[ἔφη  ̣  ̣  ̣"]
column 8aP.Herc. 1018 col. 8a

[ -ca.?- ]χειτ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ασω[ -ca.?- ]
column 9P.Herc. 1018 col. 9

[πρὸς]
μὲν γὰρ ἐκεῖνον, ὡς πρὸς
ἴσον τε καὶ ὅμοιον, αὐ-
τῶι φιλονικίαν ἡδεῖαν
5καὶ κεχαρισμένην ὑ̣πο-
κεῖσθαι, τὸν [δ'] ἄνδρα θαυ-
μάζειν καὶ τιμ̣[ᾶ]ν καθ' ὑ-
π̣ερβολὴν η[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ας
  ̣ρειαν μ  ̣[  ̣  ̣  ̣]
column 8bP.Herc. 1018 col. 8b

[  ̣  ̣]οπτε[ -ca.?- ]
οὔτε ταρ[ -ca.?- ]
ἐπεξιὸν σ̣[ -ca.?- ]
τεις οὐ πα[ -ca.?- ]
5φαίνηται χ[ -ca.?- ]
column 10P.Herc. 1018 col. 10

[ἐ]‖π̣ιφανεῖς, [ὡς νῦν δέ]δοκ-
ται. Κλεάν[θ]ης Φαινίου
Ἄσσιος, ὁ καὶ τ[ὴν] σχ̣ολὴν
παραλαβών· Διονύσι -
——
5ος Θεοφάντ̣ου, κα[θ]άπερ
Ἀντίγονος ἔγραψεν, Ἡρα-
κλεώτης, ὁ μεταθέμε-
νος· Ἀρίστων Μιλτιάδου
Χῖος, ὁ τὴν ἀδιαφορίαν̣
10τέλος ἀποφηνάμενος,
[ἐ]ν̣ δὲ τοῖς ἄλλοις ἀκο-
[λουθε]ῖν οἰόμενος τῶι
[καθη]γ̣ητῆ[ι  ̣  ̣  ̣  ̣]οσι
column 11P.Herc. 1018 col. 11

[ἐπαι]‖-
νούμενον βυβλίον·
Ζήνων Σιδώ̣[νιος ὁ -ca.?- ]
λεγόμενος ὑ̣[πό τινων]
5ὡς καὶ Χρύσ̣[ιππος αὐ-]
τὸν ἐν [τῶι περὶ τ]ο[ῦ διαλε-]
ληθότ[ος καλ]ε[ῖ  ̣  ̣  ̣]
πτειν[  ̣  ̣  ̣  ̣]ιλεγε[ -ca.?- ]
εμητ[  ̣  ̣]ρα[  ̣]ι̣τοσ  ̣[ -ca.?- ]
10νοσ  ̣[ -ca.?- ]
Ζήνω̣[ν]
[  ̣]α̣τ̣ο̣[ -ca.?- ]
column 12P.Herc. 1018 col. 12

Ἀθηνόδωρος [ Σ]ο̣λ̣ε̣ύ̣[ς  ̣  ̣]
Ἑκαταῖος Σπινθ[άρου ἀ-]
πέδωκε. μάλιστα μὲν
——
οὖν τῶν μαθητῶν̣
5ὑπὸ τοῦ Ζήνωνος ἠ-
γαπᾶ[τ]ο ὁ Περσ̣α̣ῖ̣ος, ἀλλὰ
κα[ὶ] συνεβίου· καὶ
[τέ]θ̣ραπται δ' ὑπ̣' αὐτοῦ
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]αι πρὸς ἐνίων
10[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]α̣ι̣ οἰκογενής
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] Διογένης
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ρι  ̣χε[  ̣  ̣  ̣]ιει
column 13P.Herc. 1018 col. 13

[αἴ]‖τιον̣ [ἐγ]ένετο τού̣του̣
καὶ τὸ χωρισθῆναι Ζή-
νων̣ος ὄντος ἔτι πολ-
λοῦ, [σ]ὺν Ἀντιγόνωι καὶ
5[ἅ]μα περι̣πλανᾶσθαι τὸ[ν]
αὐλικὸν οὐ τὸν φιλό[σ]ο-
φον ἡ<ι>ρημένον βίον.
[ἐ]ξ οὗ καὶ [τῶν ἀν]θρώ-
πων αὐ[τὸν καὶ τῶν]
10πόλεων [ -ca.?- ]
κοπαι[ -ca.?- ]
——
ο[  ̣]ναυ[ -ca.?- ]
column 14P.Herc. 1018 col. 14

[Ἀν]‖τίγονον ἀποδη̣μή-
[σ]αν⟦α⟧τος αὐτοῦ   ̣  ̣  ̣α
καί[πε]ρ Ἀριστ̣ο̣φῶ̣ν-
τα παραιτουμένου
5συγγνώμην τ̣α̣[  ̣  ̣]οτι
[  ̣  ̣]  ̣εχ̣ει[  ̣  ̣]ε̣τ  ̣[  ̣  ̣]οισε
[ -ca.?- ]ων οὐκ ἐχρῆν
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[  ̣  ̣]σ̣ο[  ̣]γο̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣θη  ̣[  ̣]  ̣του
10[ -ca.?- ]σινεκ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ονα
[ -ca.?- ]η̣[ -ca.?- ]
column 15P.Herc. 1018 col. 15

  ̣π̣ω̣ι ταύτ̣αι̣ς ἀμυ-
ν̣[ό]μ̣ενος τοὺς Θρᾶικας
[ἐξέβ]αλεν. πλειόνων
——
δ' ἐπεισελθόντων καὶ
5πανταχόθεν αὐτῶι
περιστ̣άντων πολλὰ
τραύματα λαβὼν [ -ca.?- ]
ρηξ̣ε̣ν αὑτὸν καὶ [τὸν]
βίον ἐξέλ̣ιπεν. [ἔλ]ε
——
10ξαν δέ τι̣νε[ς ὅτ]ι τ[ῆς χώ-]
ρας ἐπιπλ̣[ -ca.?- ]
π[ρ]ὸς ἐν[ -ca.?- ]
column 16P.Herc. 1018 col. 16

σαμένωι πρὸς εὐφη-
[μίαν Ἑρ]μίππωι γρά-
[φεται ἐν] τῶι περὶ τῶν
ἀ[πὸ φιλ]οσοφίας εἰς δυ-
5να[στεί]α̣ς με[τ]αστάν-
τω̣[ν], τόν τε [βίο]ν τοῦ
[ -ca.?- ]οδε Ζήνω-
[νος μὲν μα]θητὴς ὢν
[ -ca.?- ]του βα
10[ -ca.?- ]  ̣ει
column 17P.Herc. 1018 col. 17

[ -ca.?- ]ουτο[ -ca.?- ]
——
σ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣δ]υνα.ε[ -ca.?- ]
ον[  ̣  ̣  ̣  ̣τ]ῶν [τ'] ἄλλων
τῶ̣[ν τοῦ Ζήν]ωνος μαθη-
5τῶ̣[ν τῶν τ]ε̣ Κλεάνθου
κα[ὶ Χρυσίππ]ου· καὶ μάλισ-
τ[α] δ' [ἔοικε]ν ἐπιδραμεῖν
τ[οὺ]ς α[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ὑπὸ Στρα-
τοκλέους το̣ῦ Ῥοδίου
10διακη[κοό]τος δὲ Πα-
ναιτίο[υ γ]εγραμμένους.
φησὶ δ̣ὴ̣ [  ̣  ̣]οτ[ -ca.?- ]
column 18P.Herc. 1018 col. 18

χοντος τι[ -ca.?- ἐ]πιτιμήσει
[ -ca.?- ]
ονδε  ̣[  ̣]  ̣σιν  ̣[ -ca.?- ]
α[ὐ]τὸς ἀνθρωπ  ̣[ -ca.?- ]
5ἄνδρα [  ̣  ̣]τοα[ -ca.?- ]
σχολη̣[ -ca.?- ]
π̣οσ[ -ca.?- ]
column 19P.Herc. 1018 col. 19

νο̣υ[  ̣  ̣  ̣]α[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] οὐκ ἐ-
κόμισας, ἔφη, τὸ προσ-
ταχθέν". καὶ προσελ̣[θ]ὼ̣ν̣
διελέχθη καὶ τῆ<ι> κατό-
5πιν, ἕως παρέ̣σ[χεν ἀπο-]
φέρειν· καὶ τὸ ὅ[λον εἶτα]
ἀποδοὺς ἐκέλε[υσεν τοῖς]
γονεῦσι ἐκπέμψαι. [δι-]
ὸ καί τινες τοῦτον [οὐκ]
10ὄντα πλούσιον ὡς [φι-]
[λ]άργυρον ἐμέμφ[ον-]
το μηδ[ -ca.?- ]
column 20P.Herc. 1018 col. 20

[  ̣  ̣]  ̣ροιτ[  ̣  ̣  ̣  ̣] τον ὁμο-
[ει]δῆ μν  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ον
[εἴ]ρηται μ[ὲ]ν κα̣ὶ̣ Ζή-
[ν]ωνι περὶ τῶν τ[οι-]
5[ο]ύτων καὶ γεγ[ -ca.?- ]
[  ̣]εν καὶ Ζή[νων]
τεια δ' εὐφημ[  ̣  ̣]ν[ -ca.?- ]
πρὸς τοὺ̣ς π[ρο]γ̣εν[ες-]
[τ]έρους τῶν [φιλ]οσό-
10[φ]ων, καί τιν̣[ω]ν̣ χαρισ-
α̣μένων[  ̣]α̣ρε  ̣  ̣
[  ̣  ̣  ̣]π[ -ca.?- ]
column 21P.Herc. 1018 col. 21

[μι]‖κρὸν ἔμπροσθε λογ[ιζό-]
μενος καὶ τῆι γνώ[μηι]
τῶν πολλῶν διδο[ὺς ἑ-]
αυ̣τὸν ὑπεύθυνον "ο[ὔ],
5φησι, τοὺς σ[  ̣  ̣]μεν[ -ca.?- ]
προσνοησ[  ̣  ̣  ̣]οε[ -ca.?- ]
μηναι[ -ca.?- ]
π̣αρον[ -ca.?- ]
τε[ -ca.?- ]
column 22P.Herc. 1018 col. 22

[ἐ]‖πιτρέπειν χρῆ[σθ]αι.
διαλέξασθαι δὲ [καὶ] πρὸς
Ἀ[ρ]κεσίλαν καὶ π[λ]ε̣ῖ̣σ-
τον μέρος εὐημ[ε]ρίας
5ἓ[ν] εἶναι <εἰπεῖν>, σκοπεῖν [τὰ]
κ[α]θ' αὑτὸν καὶ συν[ει]πόν-
[τι] δὲ Ἀρκεσίλαι τὴν γνώ-
[μη]ν ὑποδεῖξαι καὶ μη̣-
[δ]ὲν ἀμφοτέρους [μηδὲ]
10περὶ τὸν Σωσίθεον πο-
λυπρα[γ]μονεῖν. ἦν δὲ
[ἐκ]εῖνο[ς]
column 23P.Herc. 1018 col. 23

καιπο[  ̣  ̣  ̣  ̣]δ  ̣  ̣τητι̣δη
[  ̣  ̣]ιο[  ̣]ζ̣ο̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]εμε  ̣με
[ -ca.?- ]  ̣λεγ  ̣
[ -ca.?- ]εαν
5[ -ca.?- ]οισ  ̣  ̣
[ -ca.?- ]εινω
[ -ca.?- ]  ̣ια  ̣  ̣
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
column 24P.Herc. 1018 col. 24

καὶ διὰ το̣[ῦτ]ο πλείοσιν
ὁμιλῶν. ὡς δέ τις εἰρη-
κὼς ἀνηγγέλη· "τοῦτ' ἦν
ὁ Κλεάνθης̣ ὡσπερεὶ τὰς
5σπονδὰς ἑκάστωι μι-
κρὸν ἀπαρ̣χ̣όμενος, πλα-
τῦναι δὲ τὸν λόγον οὐδέ-
ποτ' ἐθέλων, ἢ οὐ [δυ]νά-
μενος", ἐπ̣εὶ παρατ[υ]γχά-
10νοντ' εἶδεν αὐτὸν, ε̣ἰ̣πών
τι πρὸς τὸ πρῶτ[ο]ν τε-
[θὲ]ν σ̣υ̣μ[  ̣]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
column 25P.Herc. 1018 col. 25

π[ροτ]ρέψασθαι δυνάμε-
νον [κ]αὶ πάλιν ἐπέστ[ρε-]
φεν πρὸς ἑαυτόν. [οἱ]
——
δὲ νομίζουσιν αὐ[τὸν]
5αὐστηρὸν μ[ὲ]ν γεγον[ότα]
καὶ βάρος ἐν.[  ̣  ̣  ̣  ̣]τι
διδ̣ακ̣[ -ca.?- ]
  ̣τ  ̣ε[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]
10στ[ -ca.?- ]
column 26P.Herc. 1018 col. 26

[  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]σαν. ἔτυχεν δ' αὐ-
τ̣ῶι μ[ικρ]ὸν πρὸ τῆς τε-
λευτῆ̣ς ἐξ̣άνθημα γε-
νόμενον περὶ τὸ χ̣εῖλος
5ὃ τοῖς ἰατροῖς ἐδόκει κα-
κόηθ̣ες εἶνα[ι  ̣  ̣] δι[ -ca.?- ]
βουν τὸ τ' ἄσχ[ημον]
ρειν. διονυ[σ -ca.?- ]
——
ρον εἶναι τη[ -ca.?- ]
10λειν συνήθει̣[ς]
γνωρίμους̣ [ -ca.?- ]
[πε]ρὶ τῶν κ[ -ca.?- ]
column 27P.Herc. 1018 col. 27

ζητεῖν μήποτ' οὐκ ἄ-
ξιον αὑτοῦ, φιλόζω⟦ι⟧ον
δ' ἢ ταπεινόν"· καὶ ταὖτ' εἰ-
πὼν καὶ μείνας εὐδαί-
5[μων  ̣  ̣]υκα[  ̣]ως ἐξε
[ -ca.?- ]  ̣υ  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]ν[ -ca.?- ]
column 28P.Herc. 1018 col. 28

συσε[- ca.10 -]νενο̣
κοπτ[- ca.9 -] ἔξω-
θεν οὐκ ε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]εχεσ-
θαι τοὺς [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ερους
5τῶν σχ[ -ca.?- ]
  ̣ς̣ δωδε[κ]
μνημο[ -ca.?- ]
νομου[ -ca.?- ]
δ' οὐ μικρ[ὸν, τοῦ βίου]
10ἀ̣πηλλάγη̣ [ἐπ' ἄρχοντος Ἰ-]
άσονος ε  ̣[  ̣]νταδ[ -ca.?- ]
υδ[  ̣]δ  ̣[  ̣  ̣  ̣]αυτ[ -ca.?- ]
column 29P.Herc. 1018 col. 29

[Κλε]‖άνθην ἐπ' ἄρχον[το]ς
Ἀριστοφάνους κα̣ὶ
τὴν σχολὴν δια̣[κατ]α-
σχεῖν ἐπ' ἔτη τ̣ρ̣ιάκ[ο]ν-
5τα καὶ [δύ]ο̣. [Δ]ιονύσ[ι]ος
——
τοιν[ῦν ὁ] [μεταθέμεν]ος
[ -ca.?- ]ν[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]σν[ -ca.?- ]
column 30P.Herc. 1018 col. 30

[ -ca.?- εἰς]
μ̣έσον μεγάληι τῆι
φωνῆι καὶ μάλισθ' ὅτε
σιωπῶντας ἴδοι τοὺς
5ἄλλους καὶ διοκνοῦν-
τας. τὸν αὐτὸν δὲ τρό-
πον μὴ παυομένων
καὶ ταρ[αγ]μένων
[  ̣  ̣]νος [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τετυ
10[ -ca.?- ]ε̣ ξυρὰ πα
[ -ca.?- π]ολλάκις
[ -ca.?- ]  ̣ν προτρε
[ -ca.?- ]τα[ -ca.?- ]
column 31P.Herc. 1018 col. 31

μένων ἀκούειν καὶ
μετατίθεσθαι. διὸ καί
ποτε Περσαίου πρός τι-
νας εἰπόντος, ὡς ἐπύ-
5θετ' ἐπὶ τὴν ἡδονὴν
αὐτὸν μεταβεβ̣[ληκέ-]
ναι διότι "ἠβουλ[όμην]
ἀκοῦσαι πρότερο[ν ἀ-]
πὸ τῆς ἀκροπ̣[όλεως]
10αὐτὸν κατ[αβεβλη-]
μένον[ -ca.?- ]
[  ̣]  ̣ε  ̣  ̣  ̣
column 32P.Herc. 1018 col. 32

[ -ca.?- τὸν]
π̣όνον φευκτὸν [εἶ-]
[ν]αι, τὴν δ' ἡδονὴν αἱ-
[ρε]τ̣ὸν καὶ τέλος. ἐγέ-
5[ν]ετο δ' οὖν καὶ πολυ-
γράφος προαγαγὼν
σχ̣εδὸν εἰς τὰς ὀκτὼ
[μυ]ριάδας. ἐδόκει τε
[πολ]λοῖς οὔτ' ἄστοχος
10[οὔτ' ἀδύν]ατος εἶναι
[κατὰ τ]ὴ̣ν λ[έ]ξιν καὶ
[ -ca.?- ]τοις συνι-
[ -ca.?- ]τετ[ -ca.?- ]
column 33P.Herc. 1018 col. 33

φίλου̣ς ἀσπα̣σάμε-
νος καὶ καθ̣ε̣[ὶ]ς αὑτὸν
εἰς τὴν μάκραν ἐτε-
λεύτησεν. [π]ερί γε μὴν
——
5Ἀρίστων[ος τ]ο̣ῦ Χίου
παραμ[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣οσ[ -ca.?- ]
νειδια[ -ca.?- ]
κοντι[ -ca.?- ]
μ̣εντο[ -ca.?- ]
10ταῦτα [ -ca.?- ]
ταε  ̣[ -ca.?- ]
——
column 34P.Herc. 1018 col. 34

τῆς τραγωιδ[ίας  ̣]μ[  ̣  ̣ἀν]δρωνῖτις
τῆς [ -0-1- ]ρα[ -ca.?- ]
τωνος [κ]α̣θαρμὸς [  ̣]σ̣  ̣[ -ca.?- ]
εν μόν[ο]ν̣ καὶ̣ τοι̣οῦ-
5τό τι λεχθὲν οὐ μ[ό]νον
ἴσω[σ] ὑφ' ἡμῶν δ[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]δια̣π̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]σαχ̣[ -ca.?- ]
τερας π̣ρ̣οσφων[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] καθάπε[ρ]
10[ -ca.?- ] γραμματ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣οὐ]κ ὠκνησ[ -ca.?- ]
column 35P.Herc. 1018 col. 35

συνενέπνει μετὰ̣
τῶν λόγων μένος
τι κα[ὶ θυ]μόν, ὥσπερ
φησὶν ὁ [π]οιητὴς τὴ[ν]
5Ἀθηνᾶν, ὥσθ' ἕκασ-
τον καθά̣περ [  ̣  ̣  ̣ἐν]
μέθαις [ -ca.?- ]
μετεπι[ -ca.?- ]
την[ -ca.?- ]
10  ̣ν[ -ca.?- ]
column 36P.Herc. 1018 col. 36

ἐμοὶ π[  ̣  ̣]σ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ις̣
φανεῖσθαι γ[ -ca.?- ]
λ̣έγοντι κα̣[  ̣]ε[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣]  ̣ξενος α[  ̣  ̣]μεπα
5[  ̣  ̣  ̣  ̣]τεωπαρ[  ̣  ̣]νω
[  ̣  ̣  ̣  ̣]εσφωτ[  ̣]μιμη
[  ̣  ̣  ̣  ̣] τέχνας [ -ca.?- ]
διῶξαι καὶ̣ π[ -ca.?- ]
άγειν εἰς τὴ[ν]
10[  ̣  ̣  ̣]α[  ̣  ̣]ωσα[ -ca.?- ]
διὰ τὸν πο[ -ca.?- ]
[  ̣]ε[  ̣]ι[  ̣  ̣  ̣]σ[ -ca.?- ]
column 37P.Herc. 1018 col. 37

[γνώ]‖ριμοι δ' ὥ[ς] φη[σιν Ἀ-]
πολλ̣ώ̣ν̣ιος [ἐπιση-]
μότ̣ατοι γε̣[γόνασι].
ὁ δ̣  ̣  ̣δ̣[  ̣  ̣]ο[  ̣  ̣  ̣]ς̣ [Χρύσιπ-]
——
5πος Ἀπ̣ο̣λ̣λ̣ω̣ν̣[ίου ἢ] [Ἀ-]
[πολλωνίδου Σολεὺς]
μου[ -ca.?- ]
μον̣ γ̣[ -ca.?- ]
Σφαι[ρ -ca.?- ]
column 38P.Herc. 1018 col. 38

καὶ τἆλλ' ὁμοίως ἔπ[ρ]ατ-
τεν, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τὴ̣ν̣
σχολὴν αἰεὶ τὴν αὐ̣τὴν
ὥραν ἐξή̣<ι>ει καὶ ὁμοί-
5ως ἀπελύετο, ὥστε μη-
[δένα] δ̣ιαψεύδεσθαι τῶν
[γν]ωρίμων οὐδ[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] μ̣έντοι η[  ̣]πε[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν ἄλλο εἰκα[ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]σ̣ασα[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]κ̣α[ -ca.?- ]
column 39P.Herc. 1018 col. 39

ἥττονα κα[  ̣  ̣]νου κατὰ τὸν
ἄνδρα με[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣δ  ̣ω  ̣[ -ca.?- ]
γεγραμμένα περὶ δικαι-
οσύνης πρός τε τ[οὺ]ς̣ ἄ[λ-]
5λους καὶ τὰ δοκο[ῦν]τα
αὐτῶι. τῆι δ[ -ca.?- ἡ]μέραν
——
δ̣ιαιτ[ -ca.?- ]
ώτατοσ̣[ -ca.?- ]
τατος ε[ -ca.?- ]
10τας ιδ̣[ -ca.?- ]
εν[ -ca.?- ]
column 40P.Herc. 1018 col. 40

[π]ε̣ρὶ τῆς̣ [ταύ]τ̣ης ἐκπνο-
ῆς ἐκαρτέρει μένουσα
κατὰ τὴ̣ν̣ ἐ̣ξ ἀρχῆς τοῦ
βίου τάξ̣[ιν]. ο̣ὔτ̣ε γὰρ ἀμί-
5δος ὁπότ̣ε σχοί̣η χρείαν
οὐθένα [ἔ]π̣ασ[χεν] αὑτῶι
ὑποθ̣εῖν̣αι. π̣[ρ]ό̣ς τἀ-
ναγκαῖα̣ ἀνισ[τ]άμενος
[καθ]άπερ ὑγιαίν̣[ω]ν̣ ἰδίο̣υ
10[ -ca.?- ] ἀρρω[στ]
[ -ca.?- ]ελ[ -ca.?- ]
column 41P.Herc. 1018 col. 41

[ἐ]‖πιλαβών. λέγεται δ' εἶ-
ναι ταῦτα· ὡς οὐδεὶς ἂν
ἐκεῖνον οὔτε ταχέως με-
τ' ἄλλων εἶδεν ἢ τῶν ἀ-
5κροατῶν καὶ ζηλωτῶν
καὶ σε[  ̣  ̣  ̣  ̣]ε̣ι̣ συζητε.
[ -ca.?- ]  ̣ν ἐρχο-
[ -ca.?- ]  ̣τη[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ν̣ει[ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]προς
column 42P.Herc. 1018 col. 42

[ -ca.?- ]  ̣ενος ἐλε[ί]φθη[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣νου δὲ γε[  ̣]ιετ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ρος αλλα διαιτα[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]π̣αη  ̣[ -ca.?- ]
column 43P.Herc. 1018 col. 43

δ[ -ca.?- ]
προσ  ̣  ̣  ̣δ  ̣εν[  ̣  ̣]ο[ -ca.?- ]
αλε[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣οσ̣ε[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]υσ̣ [  ̣  ̣]κατ[ -ca.?- ]
5[  ̣  ̣]ενι  ̣[  ̣]ι[ -ca.?- ]
[1 line missing]
7[  ̣  ̣]  ̣ι  ̣ν  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]  ̣ο  ̣  ̣[ -ca.?- ]
column 44P.Herc. 1018 col. 44

διὰ πᾶν ἔ̣τ̣ος εραι  ̣[  ̣  ̣]  ̣
προσ  ̣[  ̣  ̣]  ̣[  ̣]ε[ -ca.?- ]
ων ὡς ἐκείνωι ελ[ -ca.?- ]
[ἀ]π̣ειπὼν [  ̣] θε̣  ̣  ̣φι̣  ̣  ̣ν
5καὶ τρί' αὐτῶι   ̣ε  ̣  ̣  ̣[  ̣]αι
δ̣ιαλόγων̣ ε[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]δει[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]π[ -ca.?- ]
βδη[ -ca.?- ]
10ριν[ -ca.?- ]
column 45P.Herc. 1018 col. 45

[ -ca.?- ] διεδέ[ξατο]
[ -ca.?- ]ην[  ̣]ει[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]μμασιν[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ι  ̣μη  ̣ασ[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]ν̣διενε  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]αριστο[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]κ̣ορ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]οτον[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]τοκ[  ̣]εω̣[ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]σ̣σ̣α̣[ -ca.?- ]
column 46P.Herc. 1018 col. 46

[ἱ]‖κανὸς ὤν. Ὕλλος Σολεὺς
ὃν καὶ Σφαίρωι προεσχο-
λακέναι φησὶν Ἀριστο-
κ̣ρ̣έων ἐν ταῖς Χρυσίπ-
5[που] ταφαῖσ· Διαφάν[η]ς
[Τ]ημνίτης ὁ τω[ -ca.?- ]
[  ̣]θως ἀντ[ -ca.?- ]
μενος φι̣λ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]τοφ[ -ca.?- ]
column 47P.Herc. 1018 col. 47

ξ[ίσ]τ̣ρατοσ· Θ̣[έ]ων· Ἀ-
[μαρα]ντεύ[σ· Τι]μόστρα-
τ[οσ· Ν]ό̣ητ̣[ος]· Ἀπελλῆς·
Λ[αοδά]μας· [Ἀ]ριστόβου
5-λο[ς· Μ]ενεκ̣[ράτ]ης· Ἡρα̣
-κ̣λείδης· Σφ[αῖρ]ος· Ἀρκε-
[φ]ῶν· Ἀ̣ριστο[κλ]ῆ̣ς̣· Διό-
[δω]ρος̣· Διο[κλῆς]· Μη-
[τρόδωρο]ς̣· [Νύμ]φις· Ἡ-
10[ρέας· Ἀνα]ξ̣ιγέ[νης·]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ς· Κλέ[ων]
column 48P.Herc. 1018 col. 48

καὶ πέντε πρὸς Ἱερώ[νυ-]
μ̣ον, [ἃ] καί φ̣α̣σ̣ι̣ μὴ [κα-]
[τ]ω̣ρθῶσθαι· γνώρι[μοι]
δ' α[ὐτ]οῦ γεγ̣ό̣νασι Διο-
5γέν[η]ς̣ Ἀρτεμιδώρου
Σε[λευκε]ὺς [ἀ]πὸ Τίγριος
ὁ [παραλαβὼν Ζή]νωνος τὴν
[σχολήν· Ἀρχέ]δημος Δι-
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣Ταρσ]εύς· Διο-
10[ -ca.?- ]ν
[ -ca.?- ]κις
column 49P.Herc. 1018 col. 49

[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ο̣υσιν εἶναι. φασ[ὶ]
[δέ τιν]ες καὶ αὐτο[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ειτην ἀφ' οὗ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ιονα[  ̣  ̣  ̣]ι[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]  ̣αμισ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]τεν̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ω[ -ca.?- ]
column 50P.Herc. 1018 col. 50

[ -ca.?- ]κετη[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣τ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]γ  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ρυσα[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]στε  ̣ε̣σα̣ι̣
[ -ca.?- ]θηλλω[  ̣]ε
[ -ca.?- ]α  ̣αφιλτ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]πολ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]νχλ  ̣[ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]επνα̣[ -ca.?- ]
column 51P.Herc. 1018 col. 51

χου τῆς Τρωιάδος Ἀ-
λεξανδρείας· Παναί-
τιος Νικαγόρου Ῥόδιος·
Μνήσαρχος Ὀνησίμου
5Ἀθηναῖος· Δάρδα[νος]
Ἀνδρομάχου Ἀ[θηναῖ-]
ος· Ἀπολλόδω̣[ρος Σελευ-]
κ̣εὺ̣ς ἀπὸ Τ̣[ίγριος· Βόη-]
θος Σ̣ιδώ[νιος]
10ο[  ̣  ̣]ουν[ -ca.?- ]
[1 line missing]
12[ -ca.?- ] Β[ι]θυνός
[ -ca.?- ]ε  ̣γο[ -ca.?- ]
column 52P.Herc. 1018 col. 52

[θυ]‖γατρὸς υἱός· ἐγένετο
δὲ καὶ Ἀρεοπαγίτης
οὗτος· Ἀπολλωνίδης
Σμυρναῖος· Χρύσερμ[ο]ς̣
5Ἀλεξανδρεὺς τῆς πρὸς
Αἴγυπτ̣ο̣ν̣· Διονύσιος
Κυρηναῖος· οὗτ[ο]ς̣ {[κ]αὶ}
καὶ γεωμ̣[έ]τρης ἦ[ν ἄ-]
ριστος ὁ καὶ ἀντιγ̣ρ[ά]ψας
10Δημητρίωι τῶ̣[ι ῥή]τορι κ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ι̣π̣  ̣[ -ca.?- ]
column 53P.Herc. 1018 col. 53

διακηκόει κ[αὶ] διάδο-
χος ἐγέν̣ετο τ̣ῆ̣ς Ἀντι-
πάτρου σχολῆς· Δάρ-
δανος Ἀνδρομάχου̣ [Ἀ-]
5θη[ν]αῖος, καὶ οὗτ̣[ος Ἀν-]
[τιπά]τρω̣ι̣ ἐσχόλ[ασεν Ἀθή-]
ν̣[η]σι· Ἀπολλ[όδω-]
[ρος] Ἀ̣θ̣η̣ναῖος· δ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣οσ[ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]υ̣κε[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]τ̣οσ[ -ca.?- ]
ευτ[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]τ[ -ca.?- ]
column 54P.Herc. 1018 col. 54

[Σω]‖σιγένη[ς]
αισον[ -ca.?- ]
λο  ̣[ -ca.?- ]
  ̣ομε[ -ca.?- ]
[1 line missing]
6φει[ -ca.?- ]
[1 line missing]
8[ -ca.?- ]  ̣ω[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ο[ -ca.?- ]
column 55P.Herc. 1018 col. 55

τῶ[ν εὐγεν]ε̣σ̣τάτων
ἦν [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] τριῶν δὲ
ἀδε[λφῶν πρ]εσβύτατο̣ς̣
ἐγέ[νετο καὶ ἕ]τερον ἔχων
5κα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣καιν[ -ca.?- ]
  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]δ̣ι̣α̣  ̣ε̣τε.
ε̣[ -ca.?- ]
[2 lines missing]
10κα̣[ -ca.?- ]
column 56P.Herc. 1018 col. 56

ὁ δὲ τῶν [  ̣  ̣]  ̣ε[  ̣]ν[  ̣  ̣]ον
στρατ̣ε̣[υ]σάμενος ἐ[ν]ι-
αυτὸν ἐν ναυσὶν ἑπτὰ
πρὸς φιλομάθησι̣ν̣. ἀλ-
5λὰ δύο τοὺς ἰατροὺ̣ς̣ ἐ̣δε-
ήθη συγχωρῆσαι τῆς
εἰς Ἀθήνας ἀποδημίας
[σὺ]ν αὐτῶι. μ̣[ετ]α̣σ̣ [χεῖν]
  ̣ον τοσε̣[  ̣  ̣]ωρ[  ̣]μησ[ -ca.?- ]
10σ̣υ̣ν̣αποδημούντω̣[ν δὲ]
[αὐτ]ῶ̣ν̣ εὐθεία̣<ι> σπ̣[ -ca.?- ]
column 57P.Herc. 1018 col. 57

δ[ -ca.?- ]
του[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]μερισα
μεν[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ωνως
δ[- ca.9 -] ἐταλάν-
5[τευ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ι̣τρ  ̣γο
[ -ca.?- ]νε
[ -ca.?- ]τα[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ο[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ο[ -ca.?- ]
column 58P.Herc. 1018 col. 58

[ -ca.?- ]ηρο  ̣  ̣σ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ντ  ̣[  ̣  ̣  ̣]εινοιγυ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ς καὶ πολλοὺς ε  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]μενοι σὺν τοῖς [ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]σ  ̣α̣[  ̣  ̣]ν[  ̣  ̣  ̣]τα
[ -ca.?- ]ν̣αιτ[ -ca.?- ]
column 59P.Herc. 1018 col. 59

ὀκ̣τ̣ακισχίλια καὶ θερά-
[π]οντας κατ' οἰκίαν πέν-
τε [κ]αὶ ποτήρια περὶ πεν-
τεκαίδεκα μνᾶς καὶ
5τεττ̣αράκοντα ἄλλας
δ  ̣αν[  ̣  ̣]. ἀφ' οὗ διετ[έλ]ε̣ι̣
τριακοσίας λαμβά[νων]
πα̣ρ' ἐνιαυτὸν [μνᾶς]
[ -ca.?- ]καπ̣τ̣ον̣[ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]ο̣ν̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
column 60P.Herc. 1018 col. 60

καὶ διὰ [μ]εγάλην ἕξιν
ἰδιοπραγεῖν δυνάμε-
νος οὐκ ἔκρινεν ἄλλ' ἢ
π̣ρ̣οεξάγειν Ἀντιπά-
5τ̣ρ̣ωι, καὶ τοῦτο ποιῶν
[μέ]χρι τέλους ἀμελ̣[έ-]
τ̣η̣τ̣ος ἐγένετο· χρόνω̣ι̣
δὲ ὁ μὲν διὰ τὸ γῆρας
[ἐσ]χόλαζε κατ' οἶκον
10[καθή]μενος, ὁ δὲ ἡγ̣[εῖ-]
[σθαι]  ̣ει  ̣[  ̣] ὑ[πὸ] τ̣ῶν
column 61P.Herc. 1018 col. 61

κ̣αὶ κα[τ'] ἄλλα[ς] ὁδούς·
ἦν γὰρ ἰσχυρῶς φιλοπλά-
των καὶ φιλοαριστοτέ-
λης [δὴ] καὶ παρεν̣έ̣δ̣ω-
5κε τῶν Ζηνων[είω]ν
[τι διὰ τὴ]ν Ἀκαδήμειαν
[καὶ τὸν Περί]πατον, καὶ
ση[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣σ̣η̣  ̣  ̣ου
[ -ca.?- ]ντων[ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]καθ̣η[ -ca.?- ]
column 62P.Herc. 1018 col. 62

[ἑ]‖κάστωι δ  ̣  ̣ε̣[ -ca.?- ]
τὰς ψυχ[άς]. περὶ δ[ὲ] π̣ο̣λ̣ι̣-
τικῆς εἰς τοὐναντί-
ον ἔρρεπ̣[ε]ν̣ ὡς κατ̣ε̣
5  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]ενην ἐχούσαι̣ς
[ἀ]γγελίαν εδ[  ̣]
[ -ca.?- ]ε[  ̣  ̣]  ̣σ̣κα
[τ]ὴν β[α]σιλε[ίαν]
[ -ca.?- ]η̣τ̣ωνλ̣ε[ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ] νομίζων [ -ca.?- ]
column 63P.Herc. 1018 col. 63

τ[  ̣]π̣  ̣κ̣ν̣ο̣ν̣ε[ -ca.?- ]
θ[  ̣τ]ό̣τε μὲ[ν] ἐν Ῥώμ[ηι]
[τ]ότε δὲ ἐν̣ Ἀθήναις
τιδ̣[  ̣  ̣]δε καὶ τὰς πρὸς
5τ̣ων̣[ -ca.?- ]
μ̣α[ -ca.?- ]
τ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]υνω[ -ca.?- ]
column 64P.Herc. 1018 col. 64

τοὺς λοι̣ποὺς   ̣ν[ -ca.?- ]
δον μ̣ο̣ν̣ομά̣χω[ν]
[  ̣  ̣]σ̣ο̣[  ̣  ̣]δ̣  ̣φο  ̣[ -ca.?- ]
πρὸς ἀ̣λ̣[λ]ήλο̣υ̣[ς]
5πα[ -ca.?- ]
προσ[ -ca.?- ]
χαρισ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] κα[ -ca.?- ]
σπε[ -ca.?- ]
αδ[ -ca.?- ]
10χ[ -ca.?- ]υ. ξ[ -ca.?- ]δε
column 65P.Herc. 1018 col. 65

  ̣εν[  ̣  ̣  ̣  ̣]πα[ -ca.?- ]
ωνσυ[  ̣  ̣  ̣]ν̣ο  ̣[  ̣  ̣  ̣]πο  ̣[ -ca.?- ]
να[  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ο̣ι̣τ̣[  ̣  ̣  ̣]εν ἐ-
ζή̣[τ]ησε[ν]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ηι
5ζε[- ca.10 -]ιε[  ̣]και
[  ̣  ̣]ω̣δ̣η̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ους εὐ-
[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ειον̣[ -ca.?- ]
column 66P.Herc. 1018 col. 66

[πε]‖ρὶ [ὅ]του δήποτε πυνθα-
νομένωι πρόθ̣υμον̣
καὶ̣ μεμιγμένην ἔχω̣ν
τὴν λαλιὰν ἐξ̣ ἱστ̣ορία̣[ς]
5[κ]αὶ̣ μ̣α̣θημάτων καὶ̣ [φι-]
[λ]οσο̣φίας καὶ π̣ο̣λ̣ιτ[ι-]
[κῆς]
ευ[ -ca.?- ]
column 67P.Herc. 1018 col. 67

[γυ]‖μνάσια καὶ τὴν συνει-
θισμένην ἀποχὴν καὶ
τὸ τῆς διανοίας περὶ
τὴν θεωρίαν ἄσχολον.
5θαμ̣[ὰ γ]ὰρ αὐτῶι σιτο
[ -ca.?- ]υνη καὶ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]νεν[ -ca.?- ]
column 68P.Herc. 1018 col. 68

νεν ἀλλ' ο[ὐδ' ἐν Ἀθή]ναις
ἐγένετο ἧ̣[τ]τ̣ον [τι]μώ-
μενος, νέωι μ[ὲν] γὰρ
ὄντ̣ι̣ θαλλοῦ στέφ[α]νον
5καὶ [π]ροξενίαν ἐκύρω-
σ[αν αὐ]τ[ῶι -ca.?- ]δε[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ματι[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]α̣πο[ -ca.?- ]
column 69P.Herc. 1018 col. 69

[πε]‖ρὶ τὰ τε̣σσαράκοντα ἔ-
τη νό̣σ̣ωι κατέστρε⟦ξ⟧-
ψεν. ὁ δ̣ὲ Παν̣α̣[ί]τιος
καὶ τὸν γραμμα̣τ̣[ικ]ὸν
5[Ἀ]πολλόδωρον ἀπ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]αι  ̣  ̣πρ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ωσ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]α[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ηπε[ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]εικ[ -ca.?- ]
column 70P.Herc. 1018 col. 70

[  ̣  ̣]την οὐκ ου  ̣π̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]  ̣ εἰς τὴν μακ[ρὰν]
σ̣τ̣οὰν ἐπὶ περ[ί]π[ατο]ν
ἐρχομεν[  ̣  ̣]ω̣σ̣[  ̣  ̣] ἐπὶ
5τῆς εἰσόδ[ου]   ̣ρο[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣]νοσ[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]ησε  ̣[  ̣  ̣  ̣]οσ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]εκ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]σο[ -ca.?- ]
column 71P.Herc. 1018 col. 71

ἐφ' ὅσον ἥρμοττεν. γι-
νομένων δὲ τῶν τα-
φῶν οἱ κράτιστοι τῶν
τ̣ότ̣ε̣ φιλόσοφοι κα̣[ὶ] ποι-
5η̣τ̣α̣ὶ̣ κ̣α̣ὶ πάντες [  ̣  ̣]  ̣αι
column 72P.Herc. 1018 col. 72

[ἴ]‖διον μέρος καὶ σεσω-
κέναι τὴν πατρίδα κιν-
δυνεύουσαν. ὅθεν δι-
ὰ τὸ τῆς εὐεργεσίας μέ-
5γεθος δεύτερον κτίστ-
η̣[ν] γενέ̣[σ]θαι. καὶ
[  ̣]αι̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ς κατα  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣ο[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ευ[  ̣  ̣] τε[ -ca.?- ]
σοι[ -ca.?- ]
column 73P.Herc. 1018 col. 73

[διέτρι]‖ψεν ἐν Ῥώμηι κἀκεῖ
ζῶντος ἔτι Παναιτί-
ου κατέστρεψεν· Ἀσκλη-
πιόδοτος Ἀσκληπιοδό-
5του Νικαιεὺς ὃς καὶ αὐ-
τ̣ὸ̣ς̣ ε̣ἰ̣ς̣ Ῥ[ώμην ἦ]λ[θ]εν
[  ̣  ̣  ̣]δοτο[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣]  ̣οιω̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣η  ̣[ -ca.?- ]
10[  ̣  ̣  ̣]υδα[ -ca.?- ]
column 74P.Herc. 1018 col. 74

Μάρκιος καὶ Νύσιος
Σαυνῖται· Νύσιος δὲ καὶ
τὸ τῶν σπουδαιοπα-
ρώ<ι>δων γένος πρῶτος
5ἐ[π]ενόησεν· Παράμο-
[νος Ταρσ]εύς· Πεί[σ]ων
[  ̣  ̣  ̣]ε̣υσ̣[- ca.10 -]τι[ -ca.?- ]
column 75P.Herc. 1018 col. 75

ος, Σώτας Πάφιος, Σῶ-
σος Ἀσκαλωνίτης, ὃς
ἐν Τεάνωι διέτριψεν
καὶ μετήλλαξεν· Δη-
5μήτριος καὶ Λ̣ύ̣κανδ̣ρ̣ος
ἐκ Βι̣θ̣υ[νί]ας [  ̣  ̣  ̣]ν[ -ca.?- ]
column 76P.Herc. 1018 col. 76

Λύκων Βιθυνός, Παυ-
σανίας Ποντικός, Τι-
μοκλῆς Κνώσιος ἢ
Κνίδιος, Δαμοκλῆς Μεσ-
5σήνιος, Γόργος Λακεδαι-
μ[ό]ν̣ι̣ος. ἐγὼ δὲ καὶ Θί-
βρ̣ω̣[να οἶδα  ̣  ̣  ̣  ̣]ν[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣]ν[ -ca.?- ]
column 77P.Herc. 1018 col. 77

λιπεν δὲ τὸ τῶι Παναι-
τίωι Παράμονον προ-
εξάγειν καὶ τὸ δίκαιον
αὐτοῦ Ταρσέα γεγονέναι
5[μα]θη[τ]ήν, [Ζ]ή̣νω̣ν[ος]
[  ̣]ντι[  ̣  ̣  ̣] γὰρ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]σ̣ο̣θ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ν[  ̣]ν[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ιοσε[ -ca.?- ]
column 78P.Herc. 1018 col. 78

ὁ πρότερον   ̣  ̣[  ̣]  ̣τευσας
καὶ Ἀπολλώνιος Πτο-
λεμαιεὺς φίλος ἡμῶν
διακη̣κοὼς καὶ Δαρδά-
5νου̣ [καὶ] Μνησάρχου
  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]γενουσ̣[ -ca.?- ]
column 79P.Herc. 1018 col. 79

υἱὸς Στρατοκ[λέους,  ̣  ̣]
ων Ἀλεξανδρεὺς καὶ
Ἀντίπατρος Τύριος ὁ καὶ
Ἀντιδότου πρότερον.
——
5οἱ μὲν οὖν ἀπὸ Ζ[ή]νω-
νος Στωικοὶ διά[δοχοι]
[π]άντ̣[ες αἱ θ' αἱρ]έσε[ις]
fragment c1P.Herc. 1018 fr. c 1

[ -ca.?- ]α  ̣  ̣τον[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]πε[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ται[ -ca.?- ]
[1 line missing]
5[ -ca.?- ]το[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]τι  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣λλα[ -ca.?- ]
fragment c2P.Herc. 1018 fr. c 2

[ -ca.?- ]  ̣  ̣με[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]το  ̣ι̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]οση[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]δ̣ιατ[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]νοσ[ -ca.?- ]
fragment c3P.Herc. 1018 fr. c 3

οστεδυσ[ -ca.?- ]
η̣κ[ -ca.?- ]
fragment c4P.Herc. 1018 fr. c 4

[ -ca.?- ]στρα[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]σμον[ -ca.?- ]
αμ̣ι[ -ca.?- ]
fragment c5P.Herc. 1018 fr. c 5

εδην[ -ca.?- ]
κτηετ̣[ -ca.?- ]
  ̣  ̣  ̣
5α  ̣[ -ca.?- ]
fragment c6P.Herc. 1018 fr. c 6

[ -ca.?- ]εσ[ -ca.?- ]
λτοτ[ -ca.?- ]
λστωνφ[ -ca.?- ]
νοχιμαι[ -ca.?- ]
fragment c7P.Herc. 1018 fr. c 7

[ -ca.?- ]ον[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ηνδεθαι[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]επροσ[ -ca.?- ]
fragment c8P.Herc. 1018 fr. c 8

λιπορι[ -ca.?- ]
νεκ[ -ca.?- ]
fragment c9P.Herc. 1018 fr. c 9

νκυν[ -ca.?- ]
οσεν[ -ca.?- ]
νφιν[ -ca.?- ]
fragment 1P.Herc. 1018 fr. 1

το[ -ca.?- ]
προσ[ -ca.?- ]
διο̣[ -ca.?- ]
υπ[ -ca.?- ]
5ε[ -ca.?- ]
ατ
fragment 2P.Herc. 1018 fr. 2

ρα[ -ca.?- ]
υ[ -ca.?- ]
κ[ -ca.?- ]
νη[ -ca.?- ]
fragment 3P.Herc. 1018 fr. 3

δ[ -ca.?- ]
ψο[ -ca.?- ]
οσ[ -ca.?- ]
μ[ -ca.?- ]
5πρα[ -ca.?- ]
fragment 5P.Herc. 1018 fr. 5

ι  ̣  ̣  ̣ο̣υ̣β̣ι̣ο̣[ -ca.?- ]
σα[ -ca.?- ]
φελενε[ -ca.?- ]
ρεσδε[ -ca.?- ]
5σε[ -ca.?- ]
fragment 6P.Herc. 1018 fr. 6

κ[ -ca.?- ]
ν[ -ca.?- ]
ο[ -ca.?- ]
τ[  ̣  ̣  ̣  ̣]λθη[ -ca.?- ]
fragment 7P.Herc. 1018 fr. 7

νο[ -ca.?- ] fragment 9P.Herc. 1018 fr. 9

  ̣π[ -ca.?- ]
ψα[ -ca.?- ]
τ[  ̣  ̣]χε[ -ca.?- ]
σθε[ -ca.?- ]
5στ[ -ca.?- ]
fragment 10P.Herc. 1018 fr. 10

τε[ -ca.?- ]
δω[ -ca.?- ]
π̣α[ -ca.?- ]
ω[ -ca.?- ]
5ωγε[ -ca.?- ]
νεν[ -ca.?- ]
λε[ -ca.?- ]
fragment 11P.Herc. 1018 fr. 11

ττ[ -ca.?- ]
π[ -ca.?- ]
νσ[ -ca.?- ]
σ[ -ca.?- ]

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.