Papyri.info

sign in

= P.Herc. 1044+1715+1746 = Trismegistos 65542 = LDAB 6793DCLP transcription: 65542 [xml]

fragment 1
[ -ca.?- ]νε̣μο[ -ca.?- ]ο̣ι̣[ -ca.?- ]
[βε]βηκότ̣ος ὑ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]μοιτο̣ν κα[ὶ Διο-]
[νυσ]ό̣δωρον τὸν ερ[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]  ̣αβα  ̣ατω̣νω̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ωσαμεν νη  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ου πᾶν εἰς[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]τοπα[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ε  ̣  ̣[ -ca.?- ]
fragment 2
[ -ca.?- ]ὁ αἰτιολογούμεν[ος κα-]
[τ' αὐτ]ὴν τὴ[ν] γεγενημέ[νην]
[πρὸς α]ὑτὸν δόσιν τῆς [ἐκεί-]
[νου] θεωρίας ἀσμέν̣[ως]
5[συ]νηκολούθει. Καὶ γὰ[ρ]
[  ̣  ̣] ε̣τη̣ [  ̣  ̣  ̣] ον ταῖς γε[γε-]
[νημέναις σχο]λ̣αῖς περ[ὶ]
[ -ca.?- ]λ̣ε τὴν vo[ -ca.?- ]
[ -ca.?- συμ]βῆναι κα̣[ὶ -ca.?- ]
fragment 3
[  ̣  ̣  ̣  ̣]ν̣ μηδὲ̣[ν] ἀπόκρυφον
[πεπο]ῆσθαι π[ρὸ]ς αὐτούς,
[ἀλλὰ π]άντα κ[αὶ] λόγον καὶ
[πρᾶ]γμα ἐν μέ[σ]ω<ι> τεθεικέ-
5[ναι]. Λέγει δὲ καὶ τὸ τῆι συμ̣-
[βι]ώ{ι}σει τῆι μετ' ἀλλήλων
[εὐ]δοκεῖν τόν τε πατέρα
[φιλεῖν] αὐτὸν οὕτως ὡς
καὶ πολλῶν προ[τρεπ]όν-
10[τ]ων εἰς γάμ[ον  ̣  ̣  ̣  ̣ -ca.?- ]
[οὐ]χ ὑπακ[ούειν -ca.?- ]αν καὶ
[ -ca.?- ]νοιφε[ -ca.?- ]
fragment 4
ται[ -ca.?- ]
φιλοσ̣[ -ca.?- ]
σπου[δ -ca.?- ]
  ̣[  ̣] τ̣ομ[ -ca.?- ]
5βοηθε̣[ -ca.?- ]
λογ̣ου[ -ca.?- ]
το   ̣  ̣ ενω[ -ca.?- ]
καὶ ἐλᾶι τὸ[ -ca.?- ]
τὰ ἐγκύκλ[ια -ca.?- ]
10αὐτὴν πα̣ρ[Traces εὐ-]
κατάλλακτ[ος -ca.?- ]
[ -ca.?- ]των θ[ -ca.?- ]
Traces 1 line
14[  ̣  ̣  ̣]εν λ[ -ca.?- ]
15[  ̣  ̣]ευ̣ο̣σ̣
fragment 58
0Traces 1 line
1[καταλ]ιπὼν καὶ πατ̣έ̣-
[ρα καὶ ἀ]δ̣ελφόν, ὧι καὶ
[συνακολ]ο̣υ̣θῶν οὐδενὸς
[ -ca.?- ]μηαι νοήση<ι>. Φι-
5[λωνίδης μὲ]ν̣ αὐτὸς ἀκο[λου-]
[θεῖν οὐκ ἔ]λεγεν, οὐδ' εἰ ν̣[  ̣]
[  ̣  ̣  ̣τὴν συ]νο̣δ̣ίαν οσι̣[  ̣  ̣  ̣]
fragment 59
[ -ca.?- ]αι[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ιο[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ρο[ -ca.?- ]οπα[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ν[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]λ̣ί̣ποι στο[ -ca.?- ]
[  ̣]ἐπ' [α]ὐτά, τὰ λ̣[οιπὰ] κατ̣[α-]
λεί[π]ων ὑπ̣[άρ]χοντα
κα[ὶ] ἀδελφῶι κοινά. ὅ-
μ̣ως̣ πρὸς το[ῖ]ς̣ ἀπηλευθε -
fragment 5
[ρω]μένοις ὑπ' αὐτοῦ σ̣ώ̣-
[μασ]ιν ἤθελέν τι καὶ τοὺ̣ς
[λοιποὺ]ς ἀπελευθερῶσαι. Καὶ
[τὸν] ἀδελφὸν ἐρωτήσας
5[εἴ τι] δοκεῖ προσγράψαι,
[ἐβο]υ̣λεύσατο· καὶ Χρυ[  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣] ἀκόλουθον δ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ας προαπε̣[λευθερω-]
[θεῖσ]ι καὶ Πεισ̣[ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]λ̣ιμοι κευ[ -ca.?- ]
fragment 6
εμφ̣[ -ca.?- ]
μ̣ε[ -ca.?- ]
μελ̣[ -ca.?- ]
ε[ -ca.?- ]
5δηδ̣[ -ca.?- ]
ναιδι[ -ca.?- ]
αλλη[ -ca.?- ]
ται φιλ[ -ca.?- ]
τει ονο[ -ca.?- ]
10καὶ Φιλω̣[νίδ -ca.?- ]
fragment 6a
[ -ca.?- ]λ̣ων
[ -ca.?- ]  ̣ησθαι
[ -ca.?- ]  ̣τη
[ -ca.?- ]προση-
5[ -ca.?- ]λον δ’ αὑ-
[ -ca.?- ]θάρος
[ -ca.?- ταῖ]ς νόσοις
[ -ca.?- ]τ̣αιαι κα[ὶ]
[ -ca.?- ]μήτ' ἔστε
10[ -ca.?- ]ε θρηνω-
[ -ca.?- ]α̣ν  ̣ι
fragment 6b
[ -ca.?- ]σθῆναι
[ -ca.?- ]κενου̣[  ̣]
[ -ca.?- ἀ]λλα ρ[  ̣  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]αρε[  ̣] ι̣ενον̣
5[ -ca.?- ] ε περιπλ̣ε̣κη̣
[ -ca.?- ]σ̣τάντα κα[ὶ τ]ὰ̣ς̣
[ -ca.?- ]ν̣ π[ω]ς ἐκτιθέ[ναι]
[ -ca.?- μνη]μο[σύνας.] vac. ?
[Ἔστιν δὴ] φανερὸν̣ ὅτ[ι ἐ-]
10[πεὶ φιλοπ]άτωρ ἦν ε[ὐσε-]
[βέσταθ' ὁ Φι]λωνίδ[ης]
Traces 1 line
13[ca.12 lines missing]
fragment 48a
Traces 1 line
2[ -ca.?- ]ᾳπισμους
[ -ca.?- ]ους καταλλ̣ γ̣ρ̣ά̣
vac. 1 line
5[Φιλωνί]δης τοίνυν Λαοδι -
fragment 7P.Herc. 1044 fr. 7
Sketched 1803-1806 by Carlo Orazi

φει διακηκοένα[ι· ἐν μέν-]
τοι̣ βυβλίοις ὑπ[ο]μ̣ν[ήμα-]
τα φέρει δύ' ἀρχαῖοι, τῶν πα-
ρ’ Εὐδήμωι καὶ τῶν πρὸς
5τὸ ἕκτον, καὶ πε[ρὶ τ]ῶν ἐ̣-
πιστημονικῶν δ̣[ι]α̣νοή-
σε̣ων καὶ τῶν παρ' Ἀρτέμω-
νι ἀπὸ τοῦ πρὸς τὸ πρῶτον
μέχρι πρὸς τὸ τρίτ[ον] καὶ
10<τρι>[α]κοστόν, ἐκλ̣[ι]π̣όν-
[των τ]ινῶν, καὶ σ[χολ]ῶν
τῶν [π]αρὰ Διονυ[σοδ]ώρωι.
φέρε[ι δὲ] καὶ σύντ[αγμα]
π̣[ρὸς τὸ]ν Παταρέ[α]
[3 lines missing]
fragment 49P.Herc. 1044 fr. 49
Sketched 1803-1806 by Carlo Orazi

[ -ca.?- ]  ̣λε  ̣[ -ca.?- ]
γεωμετρίαι τε καὶ ἀσ̣[τρο-]
λογίαι· καὶ ἰδίως πως τὰς
ἐν ταύτηι περὶ τῶν με-
5τεώρων ἀπεδέδεκτο.
Περὶ δὲ τοῦ κατὰ τὴ̣ν̣ φι-
λοτεκνίαν [ζήλου]
λαλῶν· „ ἔτι. παιδίων -φη-
σίν - ἡμῶν ὄντων προσε -
fragment 8
0Traces 1 line
1[ -ca.?- ]ε τῶν ἄλ[λων -ca.?- ]
οσ[  ̣  ̣] αὐτοῦ κα[ὶ] Traces
λυμ[η]ναμεν[ -ca.?- ]
Καὶ δ̣[ὴ] φιλοπ[αι -ca.?- ]
5σθῆνα̣[ι -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ον ωσ[ -ca.?- ]α̣ι συ[ν -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ἕξιν[  ̣ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ἐποή[σα]το̣
Traces 1 line
fragment 50
0Traces 1 line
1ηλ  ̣[ -ca.?- ]
μ  ̣ο[ -ca.?- ]
  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[τῆς χο]ρηγίας τῆς ὑ̣[ -ca.?- ]
5[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣π]ρὸς τὴν ἀνάληψιν
τῆς ὑ[γιοῦς] διαθέσ[ε]ω̣ς
αθ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ας ἀπο[δ]ημι -
fragment 9
0Traces 1 line
1[ -ca.?- ]Δημ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ο]ν ἀπο[δ -ca.?- ]
Ῥωμα[ι]ο̣[υ]ς, Ἀντιόχου [Σε-]
λεύκου δ[  ̣  ̣  ̣  ̣θ]έλον-
5τος αὐ̣τ̣ὴν ἀνάστ[α]τ̣ον
ποιεῖν, ὐπουργ[ί]ας ἐ̣ξαισί̣-
ου κα[ὶ  ̣  ̣]κ̣μ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ολη-
Traces 1 line
fragment 51
0Traces 1 line
1[ -ca.?- ]εχ-
[ -ca.?- συ]γγενέσ-
[θαι -ca.?- ] ενο[  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]τὰ ἔσχα-
5[τα -ca.?- ἔ]φερεν γεν-
[ναίως κάνθρ]ώ[π]ινον ὤι-
[ετο -ca.?- ]τος   ̣  ̣
σ[ -ca.?- ]το  ̣  ̣
τσ[ -ca.?- ]α τοὺς
10μηε̣[ -ca.?- ]φανερὰν π̣ο -
fragment 10
[  ̣]ως Δημήτριο̣[ς τὴν σωτη-]
ρ̣ίαν, τῶν δὲ [ -ca.?- ]
νοχαρην διὰ   ̣[]
μας πάλιν ὑπο̣[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]ς καὶ σ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- πέμ]π̣ειν αὐτῶ̣[ι τὴν ἐπι-]
[σ]τολὴν ν̣[ -ca.?- ]
ζηλοῦσα̣ν̣[ -ca.?- ]
γoς νομιζο̣[ -ca.?- ]
10κο̣ινὴν ἔσε[σθαι -ca.?- ]
π[ά]ντας το̣
σοῦ κατὰ τὸ̣[ -ca.?- ]
Traces 1 line
fragment 51a
0Traces 1 line
1[  ̣]π̣ω[ -ca.?- ]
[  ̣]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
χρησι[μ -ca.?- ]
Traces 1 line
fragment 51b
0Traces 1 line
1  ̣  ̣θν[ -ca.?- ]
μ’ ἠκολού̣[θει -ca.?- ]
πον xαὶ̣ ω[ -ca.?- ]
Traces 1 line
fragment 51c

fragment 51c.1
[ -ca.?- ]e[ -ca.?- ]
α[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣λοι μα[  ̣]
  ̣[ -ca.?- ]ι̣θησ̣ο̣με -
fragment 51c.2
[ν] - fragment 51d
[ -ca.?- ]ε μετ̣α
[ -ca.?- ]εν τα[ -ca.?- ]
[πα]τ̣ρ̣ίδος κ̣α̣ὶ τιμα
fragment 51e
[Φι]λων[ίδ -ca.?- ] fragment 51f
[ -ca.?- ]  ̣ν̣o[ -ca.?- ]
[  ̣]  ̣ι̣v τη[ -ca.?- ]
κ  ̣  ̣αι[ -ca.?- ]
  ̣ναυλ̣[ -ca.?- ]
5κ[ -ca.?- ]
fragment 11P.Herc. 1044 fr. 11
Sketched 1803-1806 by Carlo Orazi

κ̣α̣ι̣ροῦ Β[ασιλείδ]ου κα[ὶ]
Θέσπιδος, [οἷς συγγέγο]νε̣ μὲν
ἐνιαυτὸν, [ἀπολιπὼν δ]ὲ πά-
λιν βασιλέ[α συνῆ]ν Θ[έσ]πιδι
5μῆνας ἕξ. Σ[υνέτ]υχεν δὲ
καὶ Ἰολάωι [μέχρι εἰ]ς ποσὸν
[χρό]νον καί [πολλοῖ]ς ἄλλοις
[φιλ]ο̣σόφοις ο̣[ -2-3- ] δον απα-
[  ̣  ̣  ̣  ̣]σδοκου [ -2-3- ]  ̣  ̣ νεξεισε.
10[ -ca.?- ]ν̣εναι η̣[ -ca.?- τ]οῖς ἀπο
[ -ca.?- ]αι το
Traces 1 line
fragment 12P.Herc. 1044 fr. 12
Sketched 1803-1806 by Carlo Orazi

ἀνέβαιν' ἕτου[ς τοῦ] αὐτοῦ
καὶ ἀνέβαιν' ἐς̣ [σχο]λ̣ὴν
ἔ̣χων μεθ' ἑαυ[τοῡ] φ̣ι̣λ̣ο-
[λόγ]ων πλῆθος, ὧ̣[ν προσ]ώ̣πω<ι>
5[μό]ν̣ον διαλλάσσ[ει]. Ὁ δὲ ἑ-
[ξῆς] τῆς σχολῆς περ̣[ιέχ]εσ-
[θαι] ἤ̣δη κ̣αὶ. προ{σ}κ[οπὴ]ν̣
[μεγίστ]ην ποι[εῖσθαι -ca.?- ]
[ -ca.?- ]οὕτως προ[Traces]
10[ -ca.?- ]γειο[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]τε ὀξὺ οκ  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ολυ[ -ca.?- ]
Traces 1 line
fragment 13

fragment 13.1
διαστικ[ὰ -ca.?- ]
ναι ὠφέλ[ιμα xaὶ  ̣  ̣  ̣  ̣ποι-]
κίλα. Καὶ γὰρ πρὸ[ς τοὺς δο-]
ξάζοντας διεν̣[έγ]κα̣[ι ποι-]
5κίλως γεωμετρίας δ[ια]λε-
κτικ[ὴν] ῥήτορας δ̣[υσφ]η-
[μεῖ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τρους ε[  ̣  ̣]οις
[  ̣  ̣  ̣  ̣φιλ]ο̣νικοῦν̣[τ]ες o
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣λ]ε̣λ̣υ̣κέναι ὑπὲρ
10[ -ca.?- ]και[ -ca.?- ]
Traces 1 line
12[ -ca.?- ]ενη[ -ca.?- ]
Traces 1 line
14[ca.12 lines missing]
fragment 13.2
[δὲ τοῦ ὃγ]δόου περὶ φύσε-
ως καὶ ἄλλας παντοδα -
fragment 14

fragmant 14.1P.Herc. 1044 fr. 14
Sketched 1803-1806 by Carlo Orazi

πὰς εἰς τὰ δόγματ' α[ὐτοῦ]
γεωμετρικὰς περὶ ἐλα[χίσ-]
του πολλὰς. Πεπόη̣κ̣ε̣ν̣
δὲ νέοις ἀργοῖς ὠφελί-
5μους καὶ [τ]ὰς ἐπιτομὰς τ̣[ῶν]
ἑπιστολῶν τῶν Ἐπικούρ[ου,]
Μητροδώρου, Πολυαίνου,
Ἑρμάρχου καὶ τῶν σ̣[υνηγ-]
μέ̣[νω]ν κατὰ γένος ἐπ[ι-]
10στο[λῶν  ̣  ̣  ̣] ι̣χ̣ [  ̣  ̣  ̣] ωσ πε
Traces 1 line
12[ca.2 lines missing]
fragment 14.2
[ -ca.?- ]της[ -ca.?- ]
[ -ca.?-   ̣]  ̣ νσ̣[ -ca.?- ]
καὶ ολ̣α ους κι  ̣ειν[ -ca.?- ]
τὸ ἦθος ε̣ἰ ἔλαμπ̣[ε (?)]
fragment 60

fragment 60.1
θ  ̣[ -ca.?- ]
θον σ̣[ -ca.?- ]
α̣ὐτοῦ [τὸ]ν π̣ατ̣[έρα -ca.?- ]
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τὴν ε[  ̣] ο̣ι̣   ̣  ̣[ -ca.?- ]
5τον [  ̣  ̣  ̣  ̣]ν τοῦ βα[σ]ι-
λέ̣ως [τ]ούτους, ὧν οὐ δυ -
fragment 60.2
-ca.?- ] fragment 61
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ορκι[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ιων πρὸς
[ -ca.?- ]τριάκον-
5τα τ̣ω[Traces]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
ἔλεον̣ [Traces] ι̣σ̣α̣ι̣ τινα
fragment 15
[ -ca.?- ]  ̣ικε
[ -ca.?- ]αω̣
[ -ca.?- ]ς ἐπὶ τ̣ῶν
[ -ca.?- ἐπι]τ̣ρέπειν
5[ -ca.?- ]ν̣ι κ[αὶ] χ̣ρῆσθαι τῆι
[ -ca.?- ]οσε [  ̣]  ̣  ̣ν  ̣  ̣  ̣
[ -ca.?- ]νοχ  ̣  ̣  ̣
[ -ca.?- ]τὸ τοῦ στο  ̣
[ -ca.?- ]ο[ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]ο[ -ca.?- ]
Traces 1 line
12[ca.5 lines missing]
fragment 62
0Traces 1 line
1ν̣ο  ̣λ̣ει  ̣  ̣  ̣[][κα-]
θηγητοῦ  ̣  ̣  ̣  ̣λ[ -ca.?- ]
δεξάμενος   ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
μεθ' ἧς [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]π̣εν ἐν τρό-
5π[ωι(?) -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣κα  ̣  ̣ει
μη π̣ε̣[ρὶ] ὧ̣ν δεησόμ[ε]νος
ὑπὸ Λαοδικέων ἐξαπέσ -
fragment 16P.Herc. 1044 fr. 16
Sketched 1803-1806 by Carlo Orazi

ταλται, περὶ ὧ[ν αὐ]τὸς συμ-
β̣ουλεύ̣σων παραγέγονεν·
μηδὲν γὰρ αὐτῶι γεγονέ-
ναι λυπερότερ̣ον το<ῦ> τοι-
5οῦτον εὑρῆσθαι πρὸς ἔν-
τευξιν πρόσωπ[ον, δ]ιὰ
τὸ τιμᾶν μέν, ἀ[λλὰ] με-
δὲν ἧ̣σ̣σ̣ον πατρ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]γ̣ειν
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]φει[ -ca.?- ἐ-]
10[κε]ίνους[ -ca.?- ]
[π]ολεμ[Traces][ τ]ὴν
χάριν ι[ -ca.?- ]
ἅτερος[ -ca.?- ]
εἶπε[ -ca.?- ]
15διο[ -ca.?- ]
Traces 1 line
17[7 lines missing]
fragment 63
0Traces 1 line
1φης  ̣  ̣α  ̣[ -ca.?- ]
[  ̣]ν  ̣  ̣  ̣ους ἀγωνί[ζον-]
ται. Ἀνάπαλιν μὲν σ̣υ̣-
ζ̣ητῶ πῶς [  ̣  ̣]  ̣  ̣δ̣ι̣σει
fragment 17
βου[ -ca.?- ]
νητα̣[ι -ca.?- ]
λε τὴν[Traces] [βασι-]
λείαν[ -ca.?- ]
5ὑπό τε ἡ̣[μῶν -ca.?- ]
ρον τα[ -ca.?- ]
βασ̣[ιλ -ca.?- ]
λ[ -ca.?- ]
  ̣[ -ca.?- ]
10λε  ̣[ -ca.?- ]
[  ̣]ρο̣[ -ca.?- ]
Traces
[8 lines missing]
fragment 64
0Traces 1 line
1  ̣  ̣  ̣εα[  ̣  ̣  ̣]νπ  ̣  ̣[ -ca.?- ]
σων καὶ   ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
ἱκετείας ε  ̣  ̣[ -ca.?- ]
ν̣ος τὴν χάριν[ -ca.?- ]
5ἅπαν̣[τες] ν̣[ -ca.?- ]
  ̣  ̣  ̣  ̣κ̣ε̣  ̣αμ  ̣ν[ -ca.?- καί-]
περ ἀκρίτως κα[ὶ -ca.?- ]
fragment 52
0Traces 1 line
1[ -ca.?- ]  ̣ου
[ -ca.?- ]  ̣  ̣ε
[ -ca.?- ]καὶ εὐ
fragment 52a
0Traces 1 line
1[ -ca.?- ]μαι τ̣[  ̣  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]ι  ̣ [  ̣  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]πειου
[ -ca.?- ]οφ  ̣
Traces 2 lines
7[ -ca.?- ]ι̣δ  ̣  ̣φεα  ̣  ̣[ -ca.?- ]
  ̣  ̣  ̣  ̣τη [  ̣τ]ε̣λ̣ευτ[  ̣  ̣]
αὐτοῦ τῆ̣[ς] Λαοδικείας
10ἐπιστα<τ>ευθείς, ἧς κ[αὶ]
fragment 53

fragment 53.1P.Herc. 1044 fr. 53
Sketched 1803-1806 by Carlo Orazi

0Traces 1 line
1ὁμοδόξ[ο]ι̣ς τε καὶ ἀ[π' ἄ]λ-
λων ἀ[νδρ]ῶν, ὑφ' ὧν ἀ-
ποδοχῆς [ἔ]τυχε̣ πάντω[ν,]
ὥστε καὶ ὑπὸ τῶν πολι̣-
5τευόν̣[των μάλιστα τιμᾶ-]
σθαι, καθάπερ φασὶ καὶ
ὑπὸ Διογένους τοῦ Βα -
fragment 53.2
[βυλωνίου -ca.?- ] fragment 54
0Traces 1 line
1[ -ca.?- ]ε  ̣  ̣οσ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ν̣ φόρον[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Traces [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Traces [ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]  ̣  ̣πο  ̣  ̣ν̣ πρὸς  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣λεπα Traces [  ̣] ιδα̣ι̣ουπ̣λ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]τον καὶ  ̣  ̣  ̣ [] πρὸς  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Traces []μα  ̣[ -ca.?- ]
fragment 55

fragment 55.1
0Traces 1 line
1[ -ca.?- ]ν  ̣
[ -ca.?- ]  ̣  ̣μ[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣
[ -ca.?- ]Traces [ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣μα πρὸς
5[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]η̣ κ̣α̣ὶ̣ ταύτηι
[ -ca.?- ]νόμενον ε-
[ -ca.?- ]ους ὡς οὐθὲν
[ -ca.?- ]λε ὅτι ἐλευθ̣ε̣-
[ρ]ί̣α̣ς̣ Traces
10[ -ca.?- ]αλλα   ̣ο  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]τ̣ερον διαφθ̣ε̣ί̣ρ̣α̣ν̣ -
fragment 55.2
-ca.?- ] fragment 55a
0Traces 1 line
1[ἡ]δ̣υφυείας α̣ὐ̣τοῦ̣[Traces]
τους καὶ τ̣ὰς̣   ̣λ  ̣[]
fragment 56

fragment 56.1
0Traces 1 line
1οἱ φίλοι σ̣κ[  ̣  ̣  ̣  ̣]εν̣  ̣  ̣  ̣  ̣
πρ̣  ̣ολων̣ α̣ι  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
ὑμῖν οἱ πρέσβεις οἱ ἀπο-
σταλέντες ὑπὸ τοῦ βασιλέ -
fragment 56.2
[ως -ca.?- ] fragment 57P.Herc. 1044 fr. 57
Sketched 1803-1806 by Carlo Orazi

0Traces 1 line
1αὐτοῦ [μετὰ τ]ῶν φίλω̣[ν ἔ-]
τη πλείονα. Καὶ τὴν ἐκ τῆς
[Ἀτθί]δ̣ος (?) ἀνακομιδὴν
[ἔμεν]ο̣ν, ἀκρο̣τε[λ]εύτιον
5ἐ̣μ̣αυτῶι τοῦ γήρως ὑπο-
στησάμενος π[ρον]ο̣ο̣ύ̣-
μενό̣ς̣ τε ἐν Λ[αοδ]ικεί-
αι διατρίψειν, οὐκ ἐν τῆι
fragment 65
[ -ca.?- ]εσ  ̣εκ  ̣[ -ca.?- ]
[  ̣]υοται̣ γεν[ -ca.?- ]
νοκ̣ν̣ι̣[ -ca.?- ἔ-]
φη  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
5ι̣ πέπεικε   ̣[ -ca.?- ]
εἰ καὶ μ̣  ̣  ̣ αὐτ̣ὰ̣ς̣ [ἔοι-]
κεν ὁ πεποηκὼς παρε[ι-]
λῆφθαι χάριν τοῦ κοσ[μίου]
fragment 66
[ -ca.?- ]αγιη[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ν̣απ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ρο  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]στε[  ̣]ενο[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]φιλα  ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣]σπουδ[ὴν ἔχων τῆς]
συ̣[να]γ̣ωγῆς τῶν Ἐπ[ι]κού-
[ρο]υ̣ βυβλίων, ὑπὲρ ἧς καὶ
fragment 67
[ -ca.?- ]επ[ -ca.?- ]
ἧττον εὐ̣[ -ca.?- ]
ηω̣  ̣  ̣αλ̣[  ̣] τοῦτο γ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ανθη  ̣σν[ -ca.?- ]
5ἐπι̣[ -ca.?- ]νω[  ̣]λα[ -ca.?- ]
τῆς[ -ca.?- ]τ[  ̣]  ̣δ[ -ca.?- ]
fragment 18
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣το̣[ -ca.?- ]
Traces 1 line
4[ -ca.?- ]ν
5[ -ca.?- ]απεν
[ -ca.?- ]ν̣ ἀλλ' ε-
[ -ca.?- ]αμαρε̣ι̣
[ -ca.?- ]  ̣ο̣ις
[ -ca.?- ]α̣μω
10[ -ca.?- ]ς ἔτι
fragment 19
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]α τῶν ε[  ̣]φ̣α
[ -ca.?- ]μεν, αὐτῶι δὲ
[  ̣]ιππ[  ̣τῶ]ν̣ φιλοσοφίας
5[ἕ]νεκα συ[νε]ζητηκότων
εὐδοκητῶς. Ἡ διατριβὴ
δ' ἦν ἐν̣ [ταὐτῆ]ι̣ ἀντὶ τῶν
βασιλείων οἰκίαν κατὰ
[  ̣  ̣  ̣  ̣]α̣να̣τ̣[ -ca.?- ]
10[  ̣  ̣  ̣  ̣]α̣να̣τ[ -ca.?- ]
[ca.8 lines missing]
20[βα]σ̣ιλέως ε[ -ca.?- ]
[κ]ατὰ τὸν ει  ̣  ̣  ̣χε [  ̣  ̣  ̣  ̣]αι̣γ[  ̣]
[  ̣]ε σχο̣λ̣ῆ̣ς̣   ̣  ̣α  ̣  ̣  ̣οσα [  ̣]ο
[  ̣  ̣  ̣] ε  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ κ̣ατὰ φιλο-
[σοφίαν  ̣  ̣]ι̣ν δ̣ι̣αρθρώσας,
25η̣α̣ δ̣' εἰς τὴν τ[οῦ] ἤθους χρη-
στότητα παραιν̣έ̣σας καὶ τὸ
fragment 20P.Herc. 1044 fr. 20
Sketched 1803-1806 by Carlo Orazi

πρό̣θυμον αὐτο̣ῦ καὶ̣ ἐ̣κ̣-
τενὲς ἀποδεξ[ά]μενος,
ὡς ἂν̣ ἑνὸ̣ς τῶ[ν] μάλιστα
ἐμπαθέστατα [π]α̣ρεστη-
5κότων πρὸς φιλ[οσ]οφίαν·
καì ἑαυτὸν νεαν̣ικ̣ῶ̣ν ἀ̣πε-
λύετο καὶ αὐτὸς ἐπὶ τὴν τοῦ
σώματος θεραπείαν οὔτ̣[ε]
συν̣εδρείας ἧστ̣ινος ο̣ὖ̣ν̣
10οὔ[τε συ]μ̣βουλῆς <ἐνδεὴς> ἦ̣ν, τῆς
[δ’ αὐτῆ]ς ἡμερότ[ητος], κα[ὶ]
ἅ[τιν]α γίνοιτ' α̣[ὐτ]ῶ̣ι συ-
νεργῶ[ι ἐχρῆτο -ca.?- ]
τ̣ῆς[ -ca.?- ]
[4 lines missing]
19[ -ca.?- ]ο[  ̣]κα
20[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣ετ  ̣  ̣ε συν
[ -ca.?- ]ι̣νο
[ -ca.?- ]  ̣  ̣π̣ου
κατὰ τ̣ὰ̣ [τῆς ἡμέ]ρας ἐσχά-
[της  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣τὴν ἡμ]έραν
25ὅλην ἔμ[εινε]. Καὶ τῶν̣ [συμ-]
βιούντων [παρα]γενόμεν[ος]
fragment 21
Ἡλιόδωρε, ὡς ἀπὸ τύχης,
γενναῖον καὶ ἄπλαστ̣ο̣[ν τὸ]
πρὸς τοὺ̣ς φίλους ἦθος [καὶ]
ἱλαρότητος τῆς πρὸ[ς πάντας]
5<μετα>ποι<ού>μενον ε[ -4-5- ἀ-]
[δελ]φῶι ον  ̣  ̣ας ἀκριβοῦ[ν -ca.?- ]
  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]τε  ̣η
[ -ca.?- ἔ]δεισε τ̣ῶ[ι -ca.?- ]
[ -ca.?- Δικαι]άρχου τραχύ-
10[τητα -ca.?- ]ικα[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ωσιν ὁλο[ -ca.?- ]
[6 lines missing]
18β̣ί̣ο̣ς̣[ -ca.?- ]
δ̣ι̣α̣ι̣[ -ca.?- ]
20βασιλέω[ς -ca.?- ἀγα-]
θοῖς εἶνα[ι -ca.?- ]
θαι τὴν εὐ[ -ca.?- ]
ιε βασιλεῖ καὶ[ -ca.?- ]
λυ[ -ca.?- Χρησιμώ-]
25τατος δ' ἐκεῖνος ἦν, [οὐκ ἐ-]
πινοητὴν ἔχω[ν τὴν φύσιν]
fragment 22P.Herc. 1044 fr. 22
Sketched 1803-1806 by Carlo Orazi

0[ -ca.?- ἐ-]
φείη{ι}, ἀλλ' οὐκ ἂν δέη<ι> καὶ
πάσχειν τι δι' ἑαυτοῦ τὸν
[  ̣]σ̣υπ̣ε̣νο̣ς τοῦ μάλιστ' ἀ-
γαπωμένου τῶν ἀναγ-
5καίων ἢ τῶν φίλων παρα-
βάλοι ἂν ἑτοίμως τὸν τρά-
χηλον. Εἰ γὰρ τὸ ὑπὲρ τῆς
πατρίδος ἀποθανεῖν
ἦν ἐμοὶ καθῆκον, πῶς oὐ
10καὶ τὸ ὑπὲ[ρ ἀ]ν̣αγ[κ]α̣[ίου]
μέλλ̣[ω; -ca.?- ]
θ̣αυ̣[ -ca.?- ]αντο[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]λους λη  ̣[ -ca.?- ]
[10 lines missing]
24[ -ca.?- ]εου  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣α̣μ̣ε̣[ -ca.?- ]
25[Δι]καίαρχον ἔχω τ̣[ὸν ἀ-]
[δελφ]όν· οὐ μάλα γ̣ὰρ ω[ -ca.?- ]
fragment 23
[  ̣  ̣  ̣τ]αῖς ἀρεταῖς προστίθη-
[σιν, ἀλ]λ' ὑποστέλλεται μᾶλ-
[λον τ]ότε, εἰ διαμένει φο  ̣  ̣
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]νος καὶ̣ [  ̣  ̣] δοκη  ̣  ̣  ̣
5[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἔχει [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]υνοντ̣  ̣  ̣  ̣
[ -ca.?- ]ο̣π̣[ -ca.?- ]  ̣ιτων  ̣  ̣
[ -ca.?- ]ημ[ -ca.?- ]  ̣λε[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ν  ̣  ̣π[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]βαν̣ον τε[ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣σιμ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]παρα[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣σι̣α  ̣[ -ca.?- ]
[11 lines missing]
24[ -ca.?- ]τρε̣
25[ -ca.?- ]α̣σα
[ -ca.?- ]  ̣πατη
fragment 24

fragment 24.1P.Herc. 1044 fr. 24
Sketched 1803-1806 by Carlo Orazi

ὥστε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[ὁ]μολο-
γουμ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ι̣ γ̣ὰρ̣ τοῦ γε-
γραπ̣[  ̣  ̣  ̣πίστ]εως ἄξια τυγ-
χάνε̣[ι, ὡς] οἱ π̣ε̣ρὶ τὸν Ἀντι-
5φάν̣ην [ἐκ]τ̣εθήκασ̣ι, πιστό-
τερα νομ[ί]σ̣ειεν ἄν τις εἶναι
τά γε π[λεῖ]σ̣τα τῶν περὶ ὅτου
δήποτ' ε̣[ἰ]ρ̣ημένων. Κα̣ὶ̣ γὰρ
Ἀντιφάνην αὐτὸν [εἰ]κ̣ὸς̣ [ἦ]ν
10καὶ πάππον ἔχοντα Ἰ̣ό̣[λαον]
κατὰ φιλ[ο]σοφίαν κ̣α̣ὶ [θαυ-]
μαστ[ῶς] ἀ[ποδεδεγμένον]
καὶ [Traces]
[7 lines missing]
21ν  ̣  ̣ευνọ[ -ca.?- ]
ἐλε[υθ]έρου κ̣αὶ φ[ιλ]οσοφί-
αν ζηλοῦντος ἐπὶ σωτη-
ρίαν τ̣[οιούτων κακ]ῶν
25πο[λ]λῶν καὶ τῶν ἄλλων
σχεδὸν ἁπάντων ἀπε̣ώσ̣α -
fragment 24.2
[το -ca.?- ] fragment 25P.Herc. 1044 fr. 25
Sketched 1803-1806 by Carlo Orazi

[  ̣  ̣  ̣]  ̣ ὁμ̣ολ̣ογεῖν (?) αὐτοῖς.
Ὁ μὲν οὖν τὰ σημειώμα-
τα ποήσας ταῦτ' ἐπισεσή-
μανται· Φιλωνίδης ἤκου-
5σε μὲν Εὐδήμου πρώτου,
μετὰ δὲ ταῦτα Δ̣ιον[υσο-]
δώρου τοῦ Διον[υσοδώρ]ου
Καυνίο[υ -ca.?- ]
κ̣α̣ὶ̣ ἐδο̣  ̣[ -ca.?- ]
10μαι αλ  ̣[ -ca.?- ] οἶκον
  ̣  ̣ τοῦτο̣ κ̣α̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
Traces 1 line
12[10 lines missing]
23υ̣α οἰκίας τ  ̣[ -ca.?- ]
τ̣ῶ̣ι̣ γυμνασί̣ω̣ι̣, ε̣ἰ̣ ν̣ὴ̣ Δ̣ί̣[α]
25νῦν πάντες ο̣ἰ̣κουμένω̣ν
φίλοι καὶ κτήματος ἀξίου
fragment 26

fragment 26.1
[  ̣]του κ̣ατε̣ξαν[ -ca.?- ]
φων παρουσῶ̣[ν -ca.?- ]
μου πολλῶν καὶ πο[ -ca.?- ]
σ̣αι βασ̣ιλέ̣ω̣ς ἐ̣κ̣[ -ca.?- ]
5[  ̣  ̣]νη̣ς αικα[  ̣]  ̣μενος ὑπ[ὸ]
πάν̣των̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] β[α]σιλε[  ̣  ̣]
κα[ὶ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]λου τομ̣[  ̣  ̣  ̣]
εφο̣[ -ca.?- ]τ̣ο̣ς ενι  ̣  ̣
βα[ -ca.?- ]  ̣αν ἐπὶ τῶν̣
10  ̣  ̣της[ -ca.?- ]ωι εἰς
φιλ[ -ca.?- ]χια[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]εδο[ -ca.?- ]
[11 lines missing]
24[ -ca.?- ]ν[ -ca.?- ]
25[  ̣  ̣οὕ]τ̣ω̣ς̣ ἐτελεύτησεν
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ὡς οὐδεὶς εὑρίσ -
fragment 26.2
[κεται -ca.?- ] fragment 27P.Herc. 1044 fr. 27
Sketched 1803-1806 by Carlo Orazi

ὁ βασιλεὺς Δημήτριος ἐ-
χαρίσατο Φιλωνίδει, ἐφ' ὧι
συνδιατρίψει αὐτοῦ καὶ συ-
[σ]χολάσει. Ἀλλὰ καὶ ἐν τού-
5τοις καλῶς καὶ φιλοσόφως
καὶ ἐνδόξως ἀνεστράφη.
Εἰς μὲν γὰρ συμβούλιον
καὶ πρε̣σ̣βε̣ί̣α̣ν καὶ τὰ τοι-
αῦθ' ἁπλ̣ῶ̣ς αὑτ̣ὸν οὐκ ἔ-
10δωκεν, [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ησε δὲ
τ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣εν
[ -ca.?- ]των πα̣τ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]π̣ε  ̣  ̣ον[ -ca.?- ]
Traces 1 line
15[8 lines missing]
23  ̣  ̣μ  ̣αι[ -ca.?- ]να
ν̣ας̣ πάντων, Κ̣α̣ρ̣νεά-
25δου καὶ τῶν ἄλλων, πα-
[τρ]ίδι χρήσιμος ἐγένετο
fragment 28

fragment 28.1
Traces 4 lines
5[ -ca.?- ]ἰατρικῶ[ν -ca.?- ]
Traces 12 lines
18[ -ca.?- ]αιτ[ -ca.?- ]αρι
20ε[ -ca.?- ]εκ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ε̣[  ̣]ω[ -ca.?- ]αι[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]των ι̣σπ[ -ca.?- ]
νε̣[ -ca.?- ]ασ[ -ca.?- ]τε[  ̣]ος φιλο-
[ -ca.?- ]τορα[ -ca.?- ]
25α̣ὐ̣τ̣ο̣ῦ̣ Ἡ̣λ̣ι̣ό̣δωρον ἀποξε-
[νο]λ̣ο̣γ̣ή̣σ̣αντα καὶ συναπά -
fragment 28.2
[ραντα -ca.?- ] fragment 29
[ -ca.?- ]εχω π[ -ca.?- Ἀν-]
τιφάνη̣[ς βασι]λέα Φιλων̣ί̣-
25δου γράψ̣αντ̣ος ἐν οἷς πα-
ρεθέμεθα πρότερον ὑπὸ
fragment 30P.Herc. 1044 fr. 30
Sketched 1803-1806 by Carlo Orazi

τοῦ Ἐπιφανοῦς ἠλλοτριω-
μένου πρὸς τὴ[ν] αἵρεσιν,
Φιλωνίδης αὐτὸ[ν] αἱρετισ-
τ̣ὴν τῶν λόγων ἐ̣π̣όησεν,
5συντά̣γματα ἑκατὸν εἴκο-
σι πέντε ἐκδεδω̣[κώς, καὶ ἐνί-]
ους ὑπομνημ[ατισμ]ο̣ὺς
[τοῖ]ς γνωρίμο̣[ις ἀπέλι]π̣ε.
Διὰ <δὲ> τὴν ἑαυτο̣[ῦ χρηστ]ό̣τη-
10τα θράσει κα[ὶ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ας
ἀ̣ρ̣ετ̣ῆι ἐχρ[ήσατο  ̣  ̣  ̣  ̣]μ  ̣α
Traces 1 line
13[9 lines missing]
22[ -ca.?- ]  ̣  ̣φ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ησα  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ροσ[ -ca.?- ]
25οἵτινε[ς  ̣  ̣]μοδε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣Φι-]
λωνίδην σ̣  ̣α[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]αι
fragment 31
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]σ̣αντει γ' ἐλπιεῖν
[τῆς ὰπο]δοχῆς εἰς Ἀθη-
[νας ἐν]εγκεῖν ἀδυσκό-
[λως, ὡ]ς̣ καὶ τὸν Ζηνόδω-
5[ρο]ν αὐτὸν, ἀφικόμενος
εἰς ἄστυ. Καὶ ἀπέθανεν δὲ
[γ]ε̣νναίως. Δήμ̣[η]τρος
γὰρ ἑορτῆς οὔσ[η]ς ερ[  ̣]λ̣  ̣
ἐπεύχεσθαι ἐ̣[θέλ]ων μ̣[ὲ]ν
10[κ]ατ' οἶκον̣ [  ̣  ̣]α[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]αλ̣λ̣
[ -ca.?- ]σ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]σα̣ν[ -ca.?- ]
[7 lines missing]
20ον[ -ca.?- ]
ακ[ -ca.?- ]
σε[ -ca.?- ]
Traces 1 line
24[ -ca.?- ]φαν των  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
25[ -ca.?- ]η  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣π̣ω
κον̣ καὶ πέπερι μόνον
fragment 32P.Herc. 1044 fr. 32
Sketched 1803-1806 by Carlo Orazi

Δ[ι]ονυσοδώρου, παῖδα
ὄντα τὴν ἡλικίαν, ἐστοι-
χειῶσθαι, ὃν πιστεύω
μὴ ἠλλοτριῶσθαι πρ[ὸς]
5τὴν αἵρεσιν. Eἰ δὲ τὸν ὑπὸ
Φιλωνίδου π̣αρη̣[τ]ημέ[νο]ν
ὅπως μὴ διαφ[θείροι τὴν]
Λα̣ο̣δ[ί]κειαν̣[ -ca.?- ]
ες̣ ε̣π̣[  ̣  ̣  ̣] ι̣ησ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ἠλλο-]
10τριωμένος γ̣  ̣[ -ca.?- ]
α  ̣ρε[  ̣  ̣]ου[ -ca.?- ]
[12 lines missing]
24[ -ca.?- ]τ̣ε̣[  ̣]σ̣α̣[ -ca.?- ]
25[ -ca.?- ]β̣ο̣υ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]σο[ -ca.?- ]ατο̣[ -ca.?- ]
fragment 33
νη[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣δ]ε̣ί̣ξ̣α̣σ̣αν ἀπὸ
κα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣πεπ]όηκεν οὗτος
τυ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]κεν μὲν ἀλ-
- ca.9 -]  ̣  ̣  ̣  ̣ δ’ ἐπειρά-
5θη σ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]α δ' ἐς τίνα προσ  ̣  ̣
θησ̣[  ̣  ̣  ̣] ὅτι ἠχαρίστησεν Ἀρ-
τέμ̣[ω]νι τῶι καθηγητεῖ κα[ὶ]
σ[υνεσ]τήσατο ἐ[ν] τ̣[ῆι] αὐτῆ[ι]
πόλ[ει σ]χολὴν [ἐ]πί κ[α]τ̣αλύ-
10[σει το]ῦ κ[αθηγητοῦ]
[12 lines missing]
23[  ̣  ̣γρ]αφὴν[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣] Καὶ Φιλωνί[δης]
25[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣τοῦ] δ' ὅλου βυ[βλίου]
[  ̣  ̣  ̣]ασσαον
fragment 34

fragment 34.1
ἔδωκε καὶ Ζ̣[ην]όδ̣ωρον [αὐ-]
τῶι παράγει̣ν̣ ε̣ν̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
τι μν̣ᾶν̣, καὶ διότι παρα-
γενόμενος εἰς Ἀθήνας
5αὑτὸν [ὑπ]έταξε Τιμασαγό-
ρ[αι κ]αὶ [πα]ρέβαλε [  ̣  ̣  ̣] α̣ου̣
[ -ca.?- ]αὐτο̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Traces[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]α[  ̣]  ̣  ̣ρο[ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]ιλ[ -ca.?- ]
[10 lines missing]
21[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣o  ̣[ -ca.?- ]
κ[  ̣  ̣]  ̣ενοικυ̣[ -ca.?- ]
  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣συνε  ̣  ̣[ -ca.?- ]
25τον[  ̣  ̣  ̣]ι  ̣ω[- ca.9 -] φ̣[ι-]
λολόγους ἔχων παραπ[λ] -
fragment 34.2
[ησίους -ca.?- ] fragment 35
ον  ̣  ̣ο[ -ca.?- ]
α [ -ca.?- ]
ν αι χ[ -ca.?- ]
ὡς ἐχ[ -ca.?- ]
5ο̣ ε [ -ca.?- ]
αενρ  ̣[ -ca.?- ]
εαε[ -ca.?- ]
τας υ[ -ca.?- ]
πηλιν̣[ -ca.?- ]
fragment 35a
[Ἱπ]ποκράτους  ̣  ̣
π  ̣  ̣  ̣κλίνην ἐχον̣τ̣  ̣
πεποημένον ε̣[ -ca.?- ]
τὸ μὲν ἦν ἐκείνου
5  ̣  ̣α τὸν βίov [  ̣]ανα δε
Traces
fragment 36
ν[  ̣]ων προς   ̣
μηνα[ -ca.?- ]
ον θν  ̣[ -ca.?- ]
  ̣νου[ -ca.?- ]
5ν̣αδε[ -ca.?- ]
αντε  ̣ο  ̣α̣ι[ -ca.?- ]γρ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣α[ -ca.?- ]  ̣η[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ω[ -ca.?- ]
Traces 1 line
fragment 37
ἀναχω[ρ]ήσοντι μ[ -ca.?- ]
το [  ̣  ̣] ο̣η [ὁ]μολογουν̣[ -ca.?- ]
δ[ι]α̣λύσα[  ̣  ̣  ̣] ο̣ὔ̣τε[ -ca.?- ]
πάλιν εὐκο[  ̣  ̣]α̣ὐτ[ -ca.?- ]
5[γ]ὰρ ε[  ̣]αλ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ημ[ -ca.?- ]
καὶ ἐν Ἐφέ̣[σωι  ̣  ̣  ̣  ̣] οὕτ̣ε̣
Traces 1 line
8[ -ca.?- ]μο̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ην  ̣[ -ca.?- ]σα[  ̣]τορου[ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]ασε[ -ca.?- ]
fragment 38
τικὸν̣ ἀ̣ρ̣γύριον κ[τῆσιν μι-]
κράν, ἐὰ̣[ν] μὴ ἐπα[γγέλληται (?)]
[τὰ γράμ]ματα. Κα[ὶ -ca.?- ]
  ̣νλο  ̣[  ̣  ̣]πο[ -ca.?- ]
5να[ -ca.?- ]τα̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ατ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ας καὶ τὸ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]το̣ις[ -ca.?- ]
Traces 1 line
fragment 39
  ̣  ̣τ̣ας δε [  ̣  ̣  ̣]α νῦν λελη̣θ[  ̣]
  ̣  ̣  ̣  ̣εβα[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ροστοσ[ -ca.?- ]
  ̣ε τον [  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ α̣ιπροτη̣
  ̣ενασ[  ̣  ̣φ]ι̣λοσοφίαν
5[ -ca.?- ]ο̣  ̣[  ̣]οσα π̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣α̣ δηλο  ̣
  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣ασ[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣με[  ̣]
Traces τιμ̣[  ̣]  ̣ηλ  ̣[  ̣  ̣]
  ̣  ̣μι  ̣  ̣τ̣αυτ  ̣[  ̣] Traces
[ -ca.?- ]ιαλει̣[  ̣  ̣] Traces
10[ -ca.?- ]  ̣θ  ̣  ̣[  ̣] Traces
fragment 40
Traces ρω  ̣  ̣  ̣χο  ̣  ̣ ?   ̣  ̣φ[  ̣]
[ -ca.?- ]φα[ -ca.?- ]οσ[ -ca.?- ]
αν[ -ca.?- ]αι̣[ -ca.?- ]
ια[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]α[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]λονα  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]με[ -ca.?- ]
Traces 1 line
9[ -ca.?- ]ι̣ον̣τας[ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]ατ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]α[ -ca.?- ]ου[ -ca.?- ]
Traces 1 line
fragment 40a
Traces fragment 40b
Traces fragment 40c
[ -ca.?- ]δος
[ -ca.?- βασι]λέω̣ς(?)
[ -ca.?- ]δωρο[ -ca.?- ]
Traces 1 line
5[ -ca.?- ]καὶ το
Traces 1 line
fragment 41
[ -ca.?- ]ἥκουσε fragment 41a
ἀν̣[α]χωροῦντα[ -ca.?- ] fragment 43
[κατ]ηγορεῖς ἃ επ  ̣α  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ας ὅτι [  ̣  ̣  ̣] εποσρτ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ς καὶ ε̣[  ̣]σχε  ̣  ̣υ  ̣
[ -ca.?- ]ε̣  ̣γο[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣α̣ι̣δε̣ Φιλω-
5[νίδ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]θ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]  ̣ατο  ̣  ̣  ̣
[ -ca.?- ]  ̣  ̣ων καὶ Traces
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣ο Traces οπ Traces
[ -ca.?- ]  ̣υ  ̣  ̣
10θυμο̣  ̣[ -ca.?- ] Traces
Traces 1 line
12[12 lines missing]
24Traces λλ  ̣  ̣ια Traces
[1 line missing]
26Traces  ̣  ̣ομε Traces
fragment 44
Traces δων
εν, ὧν ἀκουσ Traces
  ̣πως με Traces
  ̣εμας λ̣ε̣ Traces
5Traces ομ  ̣ιοσ
Traces 1 line
7Traces αβ[  ̣  ̣]
Traces 1 line
9[15 lines missing]
24[ -ca.?- ]εσλ
25[ -ca.?- ]ιτεο[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣
fragment 45
[κατ]ὰ τὸν εἰς Συρίαν Φι-
[λωνίδ]ου πλοῦν, εἰς Καρία[ν]
[ἐνοεῖτ]ο περιστὰς οἴκαδ̣[ε]
[ἀπ]ελθ̣εῖν, ὅπως ἂν μηδὲ
5[ἔξ]ω τῶν γονέων ἀπέχη̣[ι,]
[μηδ'] ἐν κ̣α̣  ̣νε[  ̣]  ̣υδ  ̣λ[ -ca.?- ]
Traces 1 line
8[ -ca.?- ]νοσ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]δι[ -ca.?- ]
Traces 1 line
11[14 lines missing]
25Traces σ̣εισποτ Traces [ -ca.?- ]
Traces 1 line
fragment 46
[ -ca.?- ]Φιλοκρά-
[της (?) -ca.?- ] Traces
[ -ca.?- ]  ̣  ̣της
[ -ca.?- ]  ̣πον
5[ -ca.?- ]αυτα [  ̣]ν γενο-
[ -ca.?- ]η τας   ̣
Traces 1 line
fragment 47
φοῦ̣[ -ca.?- ]κλα̣
[ -ca.?- ]ικ
κα̣ὶ̣ ω̣[ -ca.?- ]χωι
  ̣  ̣εν̣ον [  ̣]ω[ -ca.?- ]
5μισ̣ Traces σ  ̣[ -ca.?- ]
Ἐπικου̣ρ̣είοις φ  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] Ἁντιφά̣ν̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ροσ[ -ca.?- ]
[15 lines missing]
24[ -ca.?- ]τε Traces
25[ -ca.?- ]  ̣φιλο Traces
[ -ca.?- ]ηνε[ -ca.?- ]
fragment 48
[ -ca.?- ]ι̣νω ὑπέσχε̣[το -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣ηψ υ  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣ου̣τεα̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ονι[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣ π̣ᾶσαν[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]σθαι περι̣ζ̣[ -ca.?- ]
Traces 2 lines
9[ -ca.?- ]ατον Traces [ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]ας δι  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] Traces [ -ca.?- ]
Traces 1 line
fragment 1P.Herc. 1715 fr. 1

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ΔΙΟ]ΣΚΟΥΡΙΔ[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 2P.Herc. 1715 fr. 2

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ] ΦΙΛΙΠ[Π -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment 3P.Herc. 1715 fr. 3

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]βυβλ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.