Papyri.info

sign in

p.haun.2.20 = HGV P.Haun. 2 20 = Trismegistos 32376DDbDP transcription: p.haun.2.20 [xml]

IV/Vspc ?

r,ms
[ἀ]γ̣όρασόν μοι σ̣εισ̣ελεί[ου](*) [ -ca.?- ]
r
[κυρ]είῳ(*) μου κὲ(*) ἀδε̣λ̣φῷ
[Πα]π̣ε̣ί̣ῳ Πα[ρ]ῆς πο̣λ̣λ̣ὰ̣ χαίρειν.
πρ[ὸ] π̣αντὸς εὔ̣χ̣[ο]μ̣α̣[ι] τ̣ῷ̣ θ̣ε̣ῷ̣ περε̣ὶ(*) τῆς̣
[σ]ο̣[τ]η̣ρε̣ίας(*) σ̣ου κ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τ̣έ̣κ̣νων.
5ὡ[ς] ἔ̣θος ἔχεις π̣ο̣ι̣εῖν καλῶ[ς] εἵνα(*) μοι
ἀγοράσῃς κασσά̣μ̣ου λί(τρας) δ̣ κὲ(*) μασ-
τ̣είχης(*) ἁπ̣λῆς Κα̣ρεία̣ς̣(*) λί(τρας) ε κὲ(*) χυδέας(*)
[μ]α̣στείχης(*) λ̣ί̣(τρας) ε κὲ(*) κρόκου οὐγ(κίας) γ
κὲ(*) κρητεικῆς(*) λί(τρας) ε κὲ(*)   ̣  ̣ειχειο̣ λί(τραν) α̣
10κὲ(*) ξυλοκασσε̣ί̣[ας](*) [λί(τρας)   ̣] κόν̣αρ̣α(*) λί(τρας)   ̣[  ̣]
κὲ(*) κοσταρεί[ου](*) λ̣ί̣(τρας)   ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
v,1
Traces
v,md
ἀπόδος τῷ κυρ(ίῳ) Π̣[απείῳ]
παρὰ Παρη(  )
v,2
Traces

Apparatus


^ r,ms.12. l. σισελί[ου]
^ r.1. l. κυρίῳ
^ r.1. l. καὶ
^ r.3. l. περὶ
^ r.4. l. [σ]ω[τ]ηρίας
^ r.5. l. ἵνα
^ r.6. l. καὶ
^ r.6-7. l. μασ|τίχης
^ r.7. l. Καρίας
^ r.7. l. καὶ
^ r.7. l. χυδαίας
^ r.8. l. [μ]αστίχης
^ r.8. l. καὶ
^ r.9. l. καὶ
^ r.9. l. κρητικῆς
^ r.9. l. καὶ
^ r.10. l. καὶ
^ r.10. l. ξυλοκασσί[ας]
^ r.10. l. κόνναρα
^ r.11. l. καὶ
^ r.11. l. κοσταρί[ου]

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.