Papyri.info

sign in

p.koeln.12.488 = HGV P.Köln 12 488 = Trismegistos 128744DDbDP transcription: p.koeln.12.488 [xml]

folio a

column i
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣ξ̣δ
[ -ca.?- ]δ̣ιςλβξδ
[ -ca.?- ]ξδ
5[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]   ̣  ̣
[ -ca.?- ] (τρι)χ(  )
10[ -ca.?- ]η̣´λβρκ̣η´
[ -ca.?- ]  ̣λβ
[ -ca.?- ]  ̣
[ -ca.?- ]  ̣χ(αλκ- )β
[ -ca.?- ]
15[ -ca.?- ]λ̣β
[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣χ(αλκ- )α
column ii
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1  ̣[ -ca.?- ]  ̣ (γίν- ) ἀρτ(αβ- ) π[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
ἀργ(υρ- ) Α̣ρλη πεντώβ(ολ- ) ἡμιωβ(έλι- ) χ(αλκ- ) β π̣ρ̣[οσδιαγρ φς] τετρώβ(ολ - ) ἡμιωβ(έλι- ) χ(αλκ- ) β
(γίν- ) δρ(αχμ- ) Ασλε τετρώβ(ολ- ) ἡμιωβ(έλι- )   ̣  ̣ν̣  ̣ πυροῦ ἀρτ(αβ- ) λβ̣𐅵ις
(τρι)χ(  ) γη´ (γίν- ) ἀρτ(αβ- ) λε𐅵η´ις καθ̣(  ) α̣𐅵δη´ιςλβ´
5(γίν- ) ἀρτ(αβ- ) λζ𐅵η´λβ προ(σμετρ- ) δδιςξδ [(γίν- )] ἀρτ(αβ- ) μ̣α𐅵δη´
vac. ?
folio b
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1  ̣[ -ca.?- βα]σιλ(  ) π̣ρ(ὸς)   ̣  ̣[  ̣]  ̣[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
αἱ καθ̣(  ) [ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ] καθηκό(ντων) [(γίν- )] ἀρτ(αβ- ) οδ𐅵[δις´λ]βρκ[η] [ -ca.?- ]ις𐅵ις (γίν- ) ἀρτ(αβ- ) φα̣[δη´λβρκη]
καθ(  ) εδξδ´ (γίν- ) ἀρτ(αβ- ) φς𐅵η´λβξδ´ρκη´ προσμ̣(ετρούμενα) [ια]𐅵ις´λβ´(γίν- ) ἀρτ(αβ- ) ρη δξδ´ρκη´
(διαρταβία) β  ̣ λβξδ´ (γίν- ) ἀρτ(αβ- ) ρι𐅷´η´ιςρκη´ ἀργ(υρ- ) Ατε τριώβ(ολ- ) χ(αλκ- ) α προσδ(ιαγρ- ) δρ(αχμ- ) ρι πεντώβ(ολ- ) ἡμιωβ(έλι- ) χ(α- ) [β]
5(γίν- ) δρ(αχμ- ) Α[υι]ς διώβ(ολ- ) ἡμιωβ(έλι- ) χ(αλκ- ) γ
ἱερατικῶν ἄρου(- ) ιε σπ(  )   ̣  ̣ ἀρτ(αβ- ) ιβ𐅷´ηλβ ἀ̣ργ(υρ- ) σμ̣[α τετρώβ(ολ- )] αἱ κα(θήκουσαι) χω(ρίς) (τρι)χ(  ) καὶ κ̣[α]θ(  ) ἀρτ(αβ- ) θ̣𐅵δλβ´
(τρι)χ(  ) αδ̣ (γίν- ) ἀρτ(αβ- ) ιαλβ´ ζυ(  ) ηις[λβ] (γίν- ) ἀρτ(αβ- ) ιαδ̣ προ̣σ̣μετρ(ουμενα) 𐅵δ̣η´λβ (γίν- ) ἀρτ(αβ- ) ιβ[η]λβ´
(διαρταβία) β̣ (γίν- ) ἀρτ(αβ- ) ιβ̣𐅷̣´η´λβ´ ἀργ(υρ- ) δρ(αχμ- ) σ̣κβ τετρώβ(ολ- ) χ(αλκ- ) γ προσδ(ιαγρ- ) ιη πεντώβ(ολ- ) ἡμιωβ(έλι- ) χ(αλκ- ) [α] (γίν- ) δρ(αχμ- ) σμα̣ [τετρώβ(ολ- )]
ἱερ̣ατ̣(ικῶν) πρ(  ) χλ(- ), βασ̣ι̣λ(ικῆς) ἀπ(ὸ) χό(ρτου) καὶ ἄλλω(ν) (ἄρου- ) υοζ ἀκολ(ούθως) ἐξ ὁμ̣(ολόγου) σπ(  )   ̣  ̣ (  ) δρ(αχμ- ) λγ αἳ κα(θ- ) δρ(αχμ- ) λ τριώβ(ολ- ) ἡμιωβ(έλι- ) χ(αλκ- ) β
10προσδ(ιαγρ- ) δρ(αχμ- ) β̣ [διώβ(ολ- )] χ(αλκ- ) β̣ (γίν- ) αἱ π(ροκείμ- ) δρ(αχμ- ) λγ
ἰδιω(τικῶν) (μοναρτάβων) (ἄρου- ) ϡνθδ α𐅵 δ𐅵ιςλβξδ´ ἀρτ(αβ- ) ς𐅵δη´λβ´ (γίν- ) (ἄρου- ) ϡξγ𐅵διςλβξδ Traces
ζυ(  ) ι̣θ̣[  ̣] η´ιςξδ´ (γίν- ) ἀρτ(αβ- ) ϡπε𐅷´η´ιςλβξδ´ προσμετρ(ούμενα) Ῥωμ(αίων) κ̣(αὶ) Ἀλεξ(ανδρέων)   ̣  ̣ (  ) ζ  ̣ ἀρτ(αβ- ) ξζ𐅵η´ιςξδ´ ἐκδ̣(  )
[(γίν- )] ἀρτ(αβ- ) [ -ca.?- ]ξ̣δ´ τῶν λο̣ι̣π(ῶν) [ -ca.?- ] ἀρτ(αβ- ) ϡιζ𐅵δλβ´ ἀν(ὰ) η ογ 𐅷̣´η´λβξδ´ [ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ] ος ηξδ´
[ -ca.?- ]  ̣ Απβ 𐅵̣δ̣ιςλβξδ´ [ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
folio c

fragment a+b
[ -ca.?- ]μη  ̣[ -ca.?- ]  ̣σ(  )  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] Traces [ -ca.?- ] vac. ?
[ -ca.?- ] vac. ? (γίν- ) ἀρτ(αβ- ) [ -ca.?- ] vac. ? (γίν- ) ἀρτ(αβ- )   ̣ vac. ? [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣ vac. ? [ -ca.?- ]ς vac. ?
5[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]  ̣ δρ(αχμ- ) Αυις διώβ(ολ- ) ἡμιωβ(έλι- ) χ(αλκ- ) γ
[ἱερ(ατικῶν)] (ἄρου- ) ιε σπ(  ) ἀρτ(αβ- ) ι̣[β𐅷´ηλβ] [ἀ]ρ̣[γ(υρ- ) σ]μ̣α τετρώβ(ολ- ) αἱ καθ(ήκουσαι) χω(ρὶς) [(τριχ)]χ(  )
[καὶ] καθ(  ) ἀρτ(αβ- ) θ𐅵δλ[β]´ [(τρι)χ(  ) αδ] (γίν- ) ἀρτ(αβ- ) ι̣α̣λβ ἐπι  ̣(  ) η´ις[λβ]
[(γίν- )] ἀρτ(αβ- ) ιαδ̣ προσμετρ(ούμενα) 𐅵̣δη´λ̣β̣ (γίν- ) ἀρτ(αβ- ) ι̣β̣ η´ λβ (δι)[(αρταβία)] 𐅷̣´ (γίν- ) ἀρτ(αβ- ) ιβ[𐅷´η´λβ´]
[ -ca.?- ] ἀργ(υρ- ) δρ(αχμ- ) σκβ τετρώβ(ολ- ) [χ(αλκ- )] γ π[ροσδ(ιαγρ- )] δρ(αχμ- ) ιη πεντώβ(ολ- ) ἡμιωβ(έλι- ) χ(αλκ- ) α (γίν- ) δρ(αχμ- ) σμα τετρώβ(ολ- ) vac. ?
10[ἱερατ(ικῶν)] πρ(  ) χ̣λ(  ), βασιλ(ικῆς) [ἀπ(ὸ) χό(ρτου)] κ[αὶ] ἄ̣λ(λων) (ἄρου- ) υοζ vac. ?
Traces 1 line
12[ἰδιωτ(ικῶν) (μοναρτάβων) (ἄρου- )] [ϡωθδ]α𐅵δ𐅵ιςλβ´ξδ´ ἀρτ(αβ- ) ς𐅵δη´λβ´
[ -ca.?- (γίν- )] ἀρτ(αβ- ) ϡξς η´[λβ]´ ζυ(  ) ἀρτ(αβ- ) ιθδιςλβξδ´ (γίν- ) ἀρτ(αβ- ) ϡπε̣[δ]η̣´ις´λβξδ´
[προσμετρ(ούμενα) Ῥωμ(αίων) κ(αὶ)] Ἀ̣λεξ(ανδρέων)   ̣  ̣(  )ζ  ̣(  ) ἀρτ(αβ- ) [ξ]ζ𐅵η´ιςξδ´ ἐκδ(  )
15[(γίν- ) ἀρτ(αβ- )] [ξδ] [τῶ]ν̣ λο̣υπ(ῶν) ἀρτ(αβ- ) (γίν- ) ἀρτ(αβ- ) ϡιξ𐅵δλβ´ ἀν(ὰ) η
[ -ca.?- ος] η´ξδ´ (γίν- ) ἀρτ(αβ- ) Αξα𐅵η´ (διαρταβία) [ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment c+d
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]  ̣  ̣α̣η´[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]νγ   ̣ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ἀρτ(αβ- ) μ̣η´ις   ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ζ 𐅵̣ α̣να(  ) [ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]𐅵δη̣ [ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]εδη̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
7[ -ca.?- ]ς (γίν- ) αλ̣λ(  ) [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] προσμ(ετρ- ) εκδε(  )   ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣μ̣(  ) ος ἀργ(υρ- ) φ (ἄρου- )[ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]προσδ(ιαγρ- ) δρ(αχμ- ) κδ (ὀβολ- )[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment e
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]Traces [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ε̣δη´  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ωνα̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ι̣γδη´ις[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]δ̣ηι̣ς̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]Traces [ -ca.?- ]
fragment f
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]ρπεηις (γίν- ) [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣η´ εκδ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ζ̣𐅵λβ´ξδ´[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣γ  ̣[  ̣  ̣  ̣] d[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]πθ𐅵δηξδ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ν̣ [ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
fragment g
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ [λ]β̣ ξδ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣θ̣𐅵ξ̣[δ] [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]vacat[ -ca.?- ]
5[ -ca.?- ]  ̣υλς𐅵δη´λβ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣λα𐅵δ [  ̣  ̣]  ̣ ξ̣[δ -ca.?- ]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.