Papyri.info

sign in

= P.Herc. Stub = Trismegistos 119281 = LDAB 119281Introduction

This papyrus has been digitally edited by Marcel Moser and revised by Vincenzo Damiani as part of the Project Anagnosis and the Würzburger Zentrum für Epikureismusforschung

DCLP transcription: 119281 [xml]

column 6P.Herc. 1570 col. 6

[1 line missing] 2[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣ [  ̣]α̣φοντ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣   ̣  ̣  ̣  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]τ̣ασ[  ̣]αλλα τὰ ψα̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣   ̣  ̣]
5[⁦ -ca.?- ⁩] ἀλλὰ τοὺς μ̣ε̣ν   ̣ [  ̣  ̣  ̣]εν[  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩]ν γὰρ δ̣   ̣ σκο   ̣ ν καὶ την   ̣ [  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩]ι̣μν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ οὐκ ἐχουσ̣[  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣   ̣  ̣ἔ]χουσιν̣ ισεμ̣ο̣τ̣α̣   ̣ ι̣ο̣ν̣ (ἐστιν) αὐτ̣[οῖς]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]   ̣  ̣ οὔτε πρ(ὸς) τοὺς ζῶντ̣α̣[ς  ̣  ̣  ̣]
10[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣   ̣ο]ὔ̣τ̣ε̣ πρ(ὸς) τοὺς τε̣τ̣ε̣λε̣υ̣τηκότας̣
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣   ̣  ̣] μὴ ὄντας. ἀλλ' ὅπε̣ρ̣ Ἐμ̣πεδο-
[κλῆς φ(ησιν)] ἡ̣ φυσιολογία̣ περιτ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ του
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣   ̣  ̣]ουτος ἔχει· παύει γ̣ὰρ̣ τ̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ [  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τὰ]ς πνοὰς ἐξ ἀνηνεμίας τ̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
15[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣   ̣]μα τίθησιν. ἀλλ' οὔθ' ἡ φυσιολογία
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣   ̣  ̣  ̣]τα̣ μ̣ε̣γ̣αλεῖόν τι εχε̣[  ̣  ̣]αι ει̣κα
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ νπ   ̣ [  ̣  ̣]επ   ̣  ̣  ̣ αυτα καὶ μη̣αι
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ τοουτ[  ̣]   ̣ λουτος
[⁦ -ca.?- ⁩τ]ων πρα[γ]μ̣άτων
20[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ ε̣σ̣ε̣σ̣ι̣
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ να   ̣ ω
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣ ε   ̣ [  ̣  ̣  ̣]   ̣ ατ   ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣   ̣  ̣]   ̣ [  ̣]   ̣ α   ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]τ[  ̣]τε[  ̣]   ̣ τ̣ε̣   ̣  ̣ [  ̣]   ̣ ια̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]   ̣ χο̣ν
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ α   ̣  ̣ [  ̣  ̣  ̣]   ̣  ̣ [  ̣]
25[⁦ -ca.?- ⁩]λεται ἄγει̣ν̣ α[  ̣]   ̣ [  ̣]   ̣ λα[  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ φαρ   ̣  ̣ ομενα̣[  ̣  ̣  ̣]ευσ̣α[  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣ ουτε   ̣  ̣ ν πρ(οσ)[  ̣  ̣  ̣]   ̣  ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]πα α̣   ̣ υ   ̣  ̣  ̣ αυ̣τ[  ̣  ̣  ̣]   ̣  ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣  ̣  ̣ θο̣λ   ̣  ̣  ̣  ̣ [  ̣  ̣  ̣]   ̣ α
30[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣  ̣ αιρε̣τοσ   ̣ [  ̣  ̣  ̣]   ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣ [  ̣  ̣]   ̣ εν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ φιαν̣[  ̣  ̣]   ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣  ̣  ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣   ̣]   ̣  ̣  ̣ τα   ̣ [  ̣  ̣]   ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣  ̣ γ   ̣  ̣ [  ̣  ̣  ̣]   ̣  ̣
column 7P.Herc. 1570 col. 7
Multi-spectral image captured 1999-2015 by [unidentified responsible individual]

[2 lines missing] 3[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣   ̣  ̣]ηση[  ̣  ̣  ̣]λλ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]   ̣ κ   ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣   ̣]   ̣ κατας αυτο   ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]   ̣ ιουνω   ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣]
5[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]   ̣ αιο̣ο̣σιομ̣οι̣ος [ἀκ]ολ[ο]υθῆσαι α[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]   ̣ τα δ̣' ε\ἴ/η̣ χρημάτων ἕνεκα λ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣ φ]ιλόσοφος καὶ φι̣λ̣ο̣   ̣ νησο̣   ̣  ̣ α̣[  ̣]   ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
καὶ π̣[ερ]ι̣σσότερον ὁ̣ πέ̣ν̣η̣[ς   ̣  ̣  ̣  ̣]   ̣  ̣ τ̣ὴν π̣ρώ̣-
τ̣ην τ[ο]ῦ πλουσ̣ίου π̣ρ̣(ος)ε   ̣ [  ̣  ̣  ̣ τ]ῶ̣ν ἄλλων
10ἐ̣φ' ἵσης ἐχόντων· ἀνυ̣[π]ο̣π̣τ̣ό̣τ̣ερος γ̣ὰ̣ρ̣
ἡ πρ(ὸς) αὐ̣τὸν ὁμιλία ἔ̣σ̣ται, ἀλ̣λ̣' ἐ̣μ̣π̣τ̣ύ̣ο̣ν-
τ̣α εἰς δῆμον. ((dagger)) 3 ((dagger)) 3 'ἔκφυγε'   ̣  ̣ δ̣ω̣   ̣ σ̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
τα καὶ 'φύγε' κατὰ τὸ̣ν̣ νοῦν ἔχ̣ο̣ν̣τα̣ ρ̣ος̣
τ̣άσδ' ἡμῶν. ((dagger)) 3 ((dagger)) 3 ποιεῖσθαι   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ [  ̣]   ̣ ιαις καὶ̣
15παραχρῆμα τὰ ἐκ φυγ̣ῆ̣ς̣   ̣  ̣  ̣ υπ̣   ̣ [  ̣] ὕστε-
ρον καὶ παρ' αὐτὸ τοῦτο̣ ῥαιδιέστ[ερ]ο̣ν πε-
ριπ̣ίπτει κακοῖς. καθ̣όλου δ̣ὲ ἐπὶ τοῦ ὑ-
π̣ε̣ρβάλλοντος ἱσταμ̣έ̣νο[υ] πλούτου και
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ πολιτοκοπ̣   ̣  ̣  ̣ ν τὸν π̣ροφ[έ]ρ̣ον-
20[τα]   ̣ τ̣ατ   ̣ ι̣α[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣   ̣  ̣  ̣]   ̣ λο   ̣ ρη   ̣  ̣  ̣  ̣ [  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣   ̣  ̣  ̣  ̣]ο̣δο   ̣  ̣ ι̣νεπι   ̣ [  ̣  ̣  ̣]
α̣δ̣ικω[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣   ̣  ̣  ̣]κ̣α̣   ̣ χ̣η̣ν̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
θ̣αι εκ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣   ̣  ̣  ̣]ι̣ κρίσε̣ις̣ ε̣α   ̣  ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
τ   ̣ [  ̣] κ̣ι̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣   ̣  ̣  ̣  ̣]μ̣ιατ̣ο   ̣  ̣  ̣ [  ̣]   ̣  ̣ ι̣ω̣   ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣]
25[  ̣  ̣]   ̣  ̣  ̣ [  ̣]δια   ̣ [  ̣  ̣  ̣]   ̣ ων πα̣ρ̣ο   ̣  ̣  ̣  ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]κα[]   ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣ [  ̣  ̣  ̣]ω̣σ̣ε̣   ̣ ε̣λο̣   ̣ ται ἑαυτ   ̣  ̣  ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]   ̣  ̣
τεκαι   ̣ [  ̣]   ̣  ̣ ε̣του̣ κ̣α̣τ̣ὰ μέρο̣ς̣ ρ   ̣  ̣ ταιο   ̣ ι   ̣
τουτι̣   ̣ [  ̣ ο]ὔτ' ἂν εἴη· οὐ \γ/ὰρ κ̣α̣θάπαξ θα̣νά̣-
του εκτ̣[  ̣  ̣]   ̣ ς καθίστησιν· οὐ̣[δ'] ἀφοβίαν π̣ρ̣(ὸς)
30θάνατο[ν ἐμ]ποιεῖ κ̣α̣ὶ   ̣ ωνδ   ̣ [  ̣]ο   ̣  ̣  ̣ θαν   ̣  ̣
πρ(οσ)   ̣  ̣  ̣  ̣ [  ̣] τ̣ὸ ζ̣ῆν ποιεῖ   ̣  ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣ η̣νουδω̣
δι̣ὰ̣ τὰ κ̣α̣[τ'] ἀ̣λήθε̣ιαν̣ ε̣   ̣  ̣  ̣ [  ̣]   ̣  ̣  ̣ [  ̣]ι̣πασυ
το[  ̣]α̣καθ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣   ̣]   ̣ [  ̣]κ̣α̣   ̣  ̣ δ̣   ̣  ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
ξ[  ̣  ̣  ̣]   ̣ κ   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
column 8P.Herc. 1570 col. 8

[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ [  ̣  ̣]   ̣ [  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ απ   ̣  ̣
  ̣ ιασ[  ̣  ̣  ̣]κα   ̣ π   ̣ αυτη ε̣[]   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ [ἀπ]ό̣λ̣α̣υ̣σις̣ καὶ
καθη̣τ̣   ̣ ι̣τι   ̣  ̣ εισπ̣[  ̣  ̣  ̣]   ̣  ̣  ̣ (ἐστιν). εκ   ̣ []   ̣  ̣ π̣ασ̣θ̣αι καὶ
5χωρὶς πλήθο̣υ̣ς χρημάτων. πρ̣ο̣θυμί̣[αν γ]ὰ̣ρ
ἀληθινὴ̣ν̣   ̣ ο̣υ̣ν̣ ἔ̣χ̣ων προισ   ̣  ̣  ̣  ̣ ε̣σ̣θ̣α̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
η   ̣  ̣  ̣  ̣ α̣ι̣σ̣   ̣  ̣  ̣ καὶ ταῦ̣τα κα̣ὶ ε̣ἴρ̣ηται κα[ὶ πέ-]
πρακατι Ἐπικούρωι ὡς καὶ ἐν τοῖς ἔμπρ(οσ)θ[εν]
ἐνεφ̣ανίσαμ̣ε̣ν̣   ̣  ̣  ̣ [  ̣]   ̣ η   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ καιε̣πη ἄλλος []
10τ̣ι̣ς π̣λεῖον η   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ π̣αρετε   ̣  ̣ και πρ(οσ)ηγ-
[  ̣]   ̣ σεν   ̣  ̣ και[  ̣]   ̣  ̣  ̣  ̣ καὶ ὅ̣ταν   ̣  ̣ ε̣[ἰλι]κρινέ̣ς, ἀγα-
θόν (ἐστιν). α̣το̣   ̣  ̣  ̣ μ̣άζωσιν κ̣ατ̣α̣ - ca.9 -
προβάλλοντας τὸ δυσφύλ̣ακτον πρ(οσ)δεόμε-
νον λ<ε>ιτου̣ρ̣γ̣ι̣ῶν οἰκο̣ν̣[ο]μιῶν καταξιώ-
15σειν ἔχον ο   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ [  ̣]   ̣  ̣ ουδ̣α̣ς π̣ε̣ρισπα[σ-]
μοὺς κα[  ̣]   ̣  ̣  ̣  ̣ [  ̣]και κατ' αὐτὴν̣ τ̣ὴν τοῦ
πλούτο[υ] τήρη̣σ̣ι̣ν καὶ οἰκονομίαν μ̣ε-
λ[έτη]ς. αλλ   ̣ μ   ̣ τις, φη(σίν), εκ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ντ   ̣ με
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ς κακοπαθήσω καὶ ἐγώ̣.
20τ   ̣ νιφθον   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ πρ(οσ)   ̣  ̣  ̣  ̣ [  ̣  ̣]ντο   ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩] πλοῦτος του   ̣  ̣ [  ̣  ̣  ̣]   ̣  ̣ [  ̣  ̣]
[  ̣]   ̣  ̣  ̣ [  ̣]   ̣  ̣ ια   ̣ ων   ̣ κειω   ̣  ̣  ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣]   ̣ α [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣]   ̣ α   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ [  ̣] πρ(οσ)   ̣ α̣ο   ̣ ο   ̣  ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣   ̣]   ̣  ̣ αι
[  ̣]ανα   ̣ [  ̣]ωποσπ[  ̣]να   ̣  ̣  ̣ ο   ̣  ̣  ̣ ηι
25[  ̣]τερ   ̣  ̣ σιν   ̣ α   ̣ του καθ   ̣ το   ̣  ̣  ̣ και
[  ̣] πολ̣ι   ̣  ̣  ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣]δ[  ̣]ιο   ̣  ̣ ακ [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣]τ[  ̣  ̣]εταδιο   ̣ [  ̣]   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ και [  ̣ ⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]   ̣  ̣  ̣  ̣ δο   ̣  ̣  ̣  ̣ κι   ̣  ̣ τουσ   ̣ [  ̣]ουσ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣   ̣]υσιδι   ̣  ̣  ̣ ε̣κφωνου   ̣ []οσωσο   ̣  ̣  ̣
30[  ̣  ̣  ̣  ̣]ανεχει   ̣  ̣  ̣ ν πρ(οσ)   ̣ η̣δ̣η̣ν̣   ̣ []   ̣ ν   ̣  ̣  ̣ [  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]ον α   ̣  ̣ τινα   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ []   ̣  ̣ τ   ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]πη   ̣  ̣  ̣  ̣ [  ̣  ̣]   ̣  ̣  ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣]   ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣]   ̣ οη - ca.11 - α   ̣  ̣  ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣]   ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣]   ̣ τα   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ [  ̣]   ̣  ̣ α[  ̣]αδε   ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
35[  ̣  ̣  ̣  ̣]το   ̣  ̣  ̣ ε   ̣ [  ̣  ̣  ̣]   ̣  ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣  ̣ [  ̣  ̣  ̣]   ̣  ̣  ̣ εσθα   ̣  ̣  ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩
  ̣  ̣ ?   ̣  ̣] column 11P.Herc. 1570 col. 11

[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣  ̣ 'ε̣ὐ̣κ̣α-
ταφρό̣ν̣η̣τόν (ἐστι), Γ̣[οργί]α, πέν[η]ς, καὶ σ̣υκοφάν-
τη̣ς εὐθὺ̣ς ὁ τ̣ὸ τ[ριβώ]νιον \ἔχων/', φη(σὶν) ὁ Μέναν-
5δρος, 'καλεῖται, κἂ[ν ἀ]δ̣ικούμεν[ος] τύχη̣ι̣'.
ἀνύπ̣οισ̣τος γὰρ   ̣  ̣ [ ἐλευ]θέ̣ρωι   ̣  ̣  ̣  ̣ νυ
αρις καὶ καταφρον   ̣  ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣   ̣  ̣]   ̣ α̣νο̣υσιν̣
τε πολλὰ ασυν   ̣  ̣ [  ̣]   ̣  ̣  ̣  ̣ [  ̣  ̣]   ̣  ̣ π̣ε̣νη
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ π̣αρεδρ̣ε̣[ύ]ειν καὶ εἰ
10μικρά· ἀλλ̣[ὰ] μέγα̣ κ̣εφάλαιόν (ἐστιν)   ̣ τοε̣   ̣ [  ̣]
αὐτῶν αορ̣   ̣ [  ̣]σομε̣   ̣  ̣ ν̣ω   ̣ κ   ̣  ̣  ̣ [  ̣]   ̣ ο   ̣ []
μ̣ου εὔχρησ̣τον α̣ὐ̣τὸ μ̣ᾶλλ̣ον κα̣ὶ εἰς
οἰκονομίαν καὶ εἰς παρεδ̣[ρε]ί̣αν καὶ εἰς
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣   ̣  ̣  ̣  ̣]δεω̣ν ἑ̣κ̣α̣στ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ρ   ̣ [  ̣  ̣]   ̣  ̣  ̣
15[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣   ̣  ̣  ̣]ν̣η. ἀξι̣[ολογώ]τ̣ατον γ̣άρ̣ [  ̣ οὐ]
[μόνο]ς ἀριστᾷ ὁ πένης· συναριστᾷ φη(σίν), αὐτ̣ῶ̣ι
ἡ π̣[ε]νία. καὶ τραπέζιόν τι χωλὸν παρε-
τ[έθ]η, καὶ πῶ̣\μ/α ὑδάτ̣ιον πρ(οσ)ηνέχ[θ]η, καὶ
α̣[ὐ]τ̣ὸς ῥυπαρὸς π̣ο̣τ̣ή̣ριον ὀστράκ̣ινον
20  ̣  ̣ [  ̣]π̣ορευετο̣ισυ̣ν   ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣   ̣  ̣  ̣]   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ω
  ̣ [  ̣]   ̣ ιον ῥάκινον ῥυ̣π̣α̣ρόν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ α   ̣ ην
[  ̣  ̣]   ̣ ηκυνε̣ [  ̣]   ̣  ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣]χρει   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ α   ̣ ην
[  ̣  ̣]   ̣ διο   ̣  ̣ τ [  ̣] ουτο   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ αιν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
25[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣ [  ̣  ̣] α [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ δαι χαλεπ̣αι   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
30[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ οννοσσ   ̣ [  ̣]ορη[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣  ̣  ̣ τ   ̣  ̣  ̣ ατ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣  ̣  ̣ ων   ̣ μο [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣  ̣  ̣ εκρου [⁦ -ca.?- ⁩ 2 lines missing]
36[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣  ̣ [  ̣]   ̣ ουσισ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ου   ̣  ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
column 12P.Herc. 1570 col. 12

[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣  ̣ α̣ [  ̣  ̣]   ̣  ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] ἔργων στ[  ̣  ̣]   ̣ ιαγ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣   ̣  ̣  ̣]
ρις πα[  ̣  ̣  ̣  ̣]ε̣ περὶ̣ τ̣ὴν τῶν ἀναγκαίων γ̣[νω-]
ρισιν διατροπήν τε καὶ αἰ̣σ̣χ̣ύ̣νην κατὰ τὴν
5αὐτοδιακονησίαν. καὶ τἄ̣λλα ἐπιφέρει· ἡ π̣ε-
νία μικρ̣ολογίας ἔμφασιν ἐμποιε[ῖ]· καθό-
λου τὸν̣ β̣ίον ἀτερπῆ{ι} παρέχεται καὶ ἀδιά̣-
γωγον ὅ̣τ̣α̣ν μὴ {  ̣} πα̣ρ̣α̣λαβεῖν ἥλικας συνεφή̣-
βους δύ̣νηται̣· μὴ ἐπὶ δούλ̣ο̣[υ] μὴ αὐτὸς ἀπ'
10α̣ὐ̣το̣διακ̣ον̣ησ̣ία̣ς̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣]   ̣ α̣   ̣  ̣ ι̣ καλε̣[ῖ]ν· ἀπαρρη-
σίαστον   ̣ ο̣   ̣ ιοντο   ̣ [  ̣  ̣  ̣] π̣οι̣εῖ τὸν τοιοῦ̣τ̣ο̣ν̣·
καθόλου φα̣σὶν καὶ κατ̣[ὰ τ]ὰ̣ς τελευτὰς ἃς̣ χρ̣   ̣
μ   ̣ νσυνης ἐπιφέρει κα̣τ̣' ἐκφορ̣ὰς καὶ τάφους
[  ̣  ̣]   ̣  ̣  ̣ [  ̣] ι̣ουτοισα̣[  ̣  ̣  ̣]   ̣  ̣  ̣  ̣ α [⁦ -ca.?- ⁩]
15  ̣  ̣ ς̣ θρηνο[ῦσ]ι̣ τ̣ὴν πεν[ία]ν̣   ̣ πρ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ πρ(ὸς) ἐ -
——
κάστην αὐτῶν. απολογητέον, φη(σὶν) ὁ ἱερός,
ι̣α̣ς̣ τρ(όπον) περ[ι]αιροῦντ[ι] τὰ ψευδῶς ὑπ' ἀνθρώπ[ων]
αὐτῆι πρ(οσ) [] τιθέμ[ε]ν̣[α]· τ̣α̣ῦτ' οὖν ποιή̣σ̣ομεν.
ἀλλὰ κ̣α̣   ̣ [  ̣  ̣]   ̣ [  ̣]   ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣ οὐ]δ̣ὲν̣ ἐξαριθμ̣ο̣ύμε-
20νον [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ((dagger)) 3 ((dagger)) 3 κενῶς πλ̣ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3 [ο]ύτωι πρ(οσ)απτ̣ομ̣ε̣ν̣[  ̣  ̣]
περ   ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣   ̣  ̣  ̣  ̣] ((dagger)) 3 ((dagger)) 3 τα π ((dagger)) 3 ((dagger)) 3 αρακολουθ   ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣]
κ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3 αι ((dagger)) 3 ((dagger)) 3 [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣   ̣  ̣  ̣]α̣ πρ(οσ)εμφα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
  ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣   ̣]   ̣  ̣ υδ   ̣ υ   ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣   ̣  ̣]   ̣  ̣  ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣   ̣]   ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ 2 lines missing]
27  ̣  ̣  ̣  ̣ κερ   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
οις και   ̣ α   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
αλλοιπ   ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
30λοι γὰρ εισ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
επλ̣ανηθ   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
λογος αλ   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
μον   ̣  ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣ [  ̣]ταιω   ̣ τι[⁦ -ca.?- ⁩]
35αντιθ̣   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
α̣ρ̣ε   ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣  ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
column 13P.Herc. 1570 col. 13

[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣]   ̣ α   ̣ ουτου [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣   ̣  ̣  ̣]   ̣ τοτ[  ̣]
π̣ολ̣ιτικοὺς̣ ου   ̣  ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣   ̣]λλους τῶν
π̣ολ̣ιτ̣ικῶν δικ̣αίως̣ καὶ̣ σωφρόνω[ς ἄ-]
5γ̣ο̣ν̣τας ἃ μείζ[ο]να παρρησίαν ἔχοντας
πο   ̣  ̣ α   ̣  ̣ η̣μ̣   ̣ σ̣   ̣  ̣ ν καὶ̣ [ο]ὐκ ἀναγκαῖ-
ον νῦν ἐπὶ τὰς ἱ̣σ̣τορί̣ας κ[α]τ̣αντᾶν. ὁ γ̣ὰρ̣
τ[ρ]όπο̣ς τὸ ἀπαρρησίαστον καὶ ταπ̣ε̣ι̣νὸν̣
ἐπιφέρει, οὐχ̣ ἡ̣ πενία. ἀλλ̣' ἐὰν ἐμ πε̣νία̣<ι>
10τις̣ ἀκέραι̣ος καὶ ἀδ̣ι̣ά̣π̣τ̣ωτος ᾖ, πολ-
λ̣ῶ̣ι μᾶ̣λ̣λ̣ον καὶ παρρησίαν ἔχει καὶ ἀκα-
ταφρόν̣[η]τ̣ός (ἐστιν). οθ̣ε   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ποα   ̣  ̣  ̣ οι κα-
ταφρονεῖ ω   ̣ ιτουσ[  ̣  ̣  ̣  ̣]   ̣  ̣ [  ̣]   ̣ σ̣ματα[  ̣]   ̣ ν
  ̣  ̣ νμ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ο   ̣ [  ̣  ̣]   ̣ δ   ̣  ̣ ητινατα[]
15[  ̣  ̣  ̣]α[  ̣]αια̣γεν[  ̣  ̣]   ̣  ̣ [  ̣ π]α̣ρὰ̣ τ̣ὴν πενίαν
καταφρον[ε]ῖ̣ται. ἐ̣ὰν δὲ τηρῇ τὸ ὕψος
καὶ ἀπέ̣χηται παντὸς ἀδίκου κα[ὶ] αἰσ̣-
χρο̣ῦ̣, τὸ δ̣' ἀκέραιον καὶ πιστὸν καὶ ἀπ̣α[  ̣  ̣]-
π̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣   ̣  ̣]   ̣ ον τηρῇ   ̣ [  ̣  ̣]πρ(οσ)   ̣  ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
20  ̣ α[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣   ̣]   ̣ ναγεδ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ αιμη   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]επουσκ[⁦ -ca.?- ⁩ 18 lines missing]
column 14P.Herc. 1570 col. 14

[2 lines missing] 3τους αδ[⁦ -ca.?- ⁩]
ουσει[  ̣]το[⁦ -ca.?- ⁩]
5νησπ̣οα̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ομη πρ(οσ)π[⁦ -ca.?- ⁩]
ανειδ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
τοιουτ[⁦ -ca.?- ⁩]
ἡσφαλιζ[⁦ -ca.?- ⁩]
10το πενια[⁦ -ca.?- ⁩]
κατατ   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
αλλα   ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
νια   ̣ α   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
ντοσα   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
15εχεσουχ [⁦ -ca.?- ⁩]
θα[  ̣]διαιο̣[⁦ -ca.?- ⁩]
κα̣ι παρε[⁦ -ca.?- ⁩]
απολλυ   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
ναικα[⁦ -ca.?- ⁩]
20κ   ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
α   ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
column 15P.Herc. 1570 col. 15

[6 lines missing] 7[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣ [  ̣]   ̣ σ [  ̣  ̣  ̣  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩] ⁦ -ca.?- ⁩ το [  ̣]   ̣  ̣ [  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ο   ̣ [  ̣]τα.
10[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣   ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣   ̣  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩]τοτ   ̣ [  ̣  ̣  ̣ [  ̣  ̣]   ̣  ̣ τ   ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]τ[  ̣]ον   ̣  ̣ αι   ̣  ̣  ̣  ̣ αι   ̣
15[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣ μα[  ̣  ̣  ̣  ̣ []   ̣  ̣  ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]ειθν   ̣  ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣]   ̣ ξ   ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣  ̣ ο   ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣ ον   ̣  ̣ ριο   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]τ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]υτ[  ̣  ̣  ̣  ̣]   ̣  ̣  ̣
20[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ [  ̣]   ̣ [  ̣  ̣  ̣]   ̣  ̣ [  ̣  ̣  ̣] τ   ̣  ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣  ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣]   ̣ [  ̣  ̣]   ̣  ̣ α   ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ τ   ̣  ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣ ρ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
25[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣]   ̣ [  ̣  ̣  ̣]   ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]   ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ [  ̣  ̣]   ̣ [  ̣]   ̣  ̣  ̣  ̣ [  ̣  ̣]   ̣ [  ̣]   ̣ αρ[  ̣]αι
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣  ̣ [  ̣]   ̣  ̣  ̣ [  ̣  ̣  ̣]   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ [  ̣]   ̣ τ   ̣  ̣ σσο   ̣ ταιπα   ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ [  ̣  ̣  ̣]   ̣ [  ̣]   ̣  ̣  ̣ τη̣σ   ̣ α
30[⁦ -ca.?- ⁩]τ[  ̣  ̣  ̣]   ̣ [  ̣]   ̣ [  ̣]   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ [  ̣  ̣] ο
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ [  ̣  ̣  ̣]   ̣ [  ̣  ̣]   ̣  ̣ ολο [  ̣]   ̣ [  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ [  ̣  ̣]ατ   ̣  ̣  ̣ [  ̣  ̣  ̣]   ̣ τ   ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ [  ̣]   ̣  ̣  ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣   ̣]ειστ̣ηνθε   ̣ [  ̣  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ α[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣   ̣  ̣]   ̣ α   ̣ α   ̣  ̣  ̣  ̣ [  ̣  ̣]
35[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣ [  ̣  ̣  ̣]
column 16P.Herc. 1570 col. 16

[1 line missing] 2[  ̣  ̣  ̣  ̣]   ̣  ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣  ̣  ̣ [  ̣  ̣]
[  ̣]   ̣  ̣ [  ̣]   ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ ηται   ̣  ̣  ̣ [  ̣]   ̣  ̣
  ̣  ̣ ιν   ̣ ε   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩χο]ρ̣ηγίαν [  ̣]αφι
5  ̣  ̣ [  ̣  ̣]   ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]νιακ   ̣  ̣ κονα   ̣  ̣ α
[  ̣]   ̣ [  ̣  ̣  ̣]   ̣  ̣ λ̣ [⁦ -ca.?- ⁩] π̣ένητες ταυτ   ̣ []
  ̣  ̣ ριπτο̣[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ αφθ   ̣ ν [  ̣  ̣]   ̣  ̣
  ̣ χατισλ̣[⁦ -ca.?- ⁩] - ca.11 - τ [  ̣  ̣]
  ̣ ατο̣σν   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ ειαισ   ̣ [  ̣]   ̣  ̣ εχε[  ̣] φιλ[]
10  ̣  ̣ ασμα̣[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ ασ   ̣  ̣  ̣  ̣ α   ̣  ̣ σοπ   ̣
μηπαν̣[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ ατ   ̣ εμπ̣εσηα   ̣ []
λ   ̣  ̣ τ̣α   ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]αττο   ̣ τα   ̣ ου   ̣  ̣ α   ̣
  ̣ ο   ̣ τει   ̣ λ̣[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣ υοι   ̣  ̣ ογλ   ̣ υτο[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣ ε [  ̣  ̣  ̣  ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣   ̣]   ̣  ̣  ̣  ̣ [  ̣  ̣]   ̣  ̣  ̣  ̣ ατ̣α   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ []
15  ̣  ̣  ̣ [  ̣  ̣]   ̣  ̣  ̣ [  ̣  ̣]   ̣ [  ̣]   ̣ [  ̣]   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ [  ̣]   ̣  ̣ ει   ̣  ̣  ̣ ν   ̣  ̣  ̣  ̣ ειτ   ̣ []
  ̣ α   ̣ οὐ δυσπόριστον̣   ̣  ̣ [  ̣]   ̣ αδα   ̣ σ   ̣ κα   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
γ̣ο̣μενα κοινὰ []απ[  ̣  ̣  ̣] τ̣ῆ̣ς̣ φιλ̣ο̣σοφίας̣ π[ερὶ]
τῆ[ς] ψυχῆς̣   ̣ δε   ̣ ον[  ̣  ̣  ̣]   ̣  ̣ τους   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ δ̣ασ̣   ̣
π   ̣  ̣ τοτωνο̣τεν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ωτ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ νπ   ̣ [  ̣  ̣]
20υ   ̣  ̣ [  ̣]   ̣ αι σοφίας [  ̣  ̣]   ̣  ̣  ̣ ουσησ - ca.9 - [  ̣]
α   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τατ[  ̣  ̣  ̣]   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ αια   ̣  ̣  ̣ ωτη   ̣  ̣ [  ̣]
α   ̣ [  ̣  ̣]   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ [  ̣  ̣  ̣] χορηγεῖν σ - ca.10 - []
  ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣]   ̣  ̣  ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣   ̣]   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ι   ̣ χαρ   ̣ [  ̣]   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ [  ̣]
τ   ̣ α   ̣ [  ̣]   ̣  ̣ [  ̣]   ̣ [  ̣]   ̣  ̣  ̣ [  ̣  ̣]ο   ̣ ια   ̣ θ̣ελε[  ̣  ̣]   ̣  ̣ α   ̣  ̣  ̣  ̣ []
25  ̣ ν̣[  ̣- ca.9 - ν   ̣  ̣ οιμη   ̣ ρ   ̣  ̣  ̣  ̣ οντ   ̣
[  ̣  ̣]   ̣  ̣ ακ   ̣ πρ(οσ)φε   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ται   ̣ μὴ δῆμοι̣ π   ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣ α̣ε[  ̣  ̣] προβάλλ̣ει̣ ωρ̣ιστου καὶ διὰ πε-
νία̣ς   ̣  ̣ ταυτ   ̣  ̣  ̣ α   ̣ [ἀ]πολ̣α̣ύ̣ε̣ι̣ν   ̣  ̣ ιασ   ̣  ̣
ο  ̣ ση   ̣  ̣ αι̣πα   ̣ τεμ   ̣  ̣ οὐκέτι το̣ῦ̣ χρόνο̣υ̣
30π̣ολύ (ἐστιν)· ὡς̣ γ̣ὰρ κ   ̣ ν̣τασλη   ̣  ̣  ̣  ̣ τολ   ̣  ̣
ο   ̣  ̣  ̣ α̣ν   ̣ [  ̣  ̣ τ]ὴ̣ν καθ' ἑαυτὸν πολυτέλει-
αν σ̣[  ̣]το   ̣ [  ̣  ̣]τον ἔχει. ταύτης δ̣[ὲ] πρ(οσ)   ̣  ̣  ̣  ̣
τ   ̣  ̣ [  ̣]   ̣  ̣ πλ̣ούσιος δέηι σοφός   ̣  ̣ η   ̣ χ̣ρ̣α
  ̣ α[  ̣  ̣]   ̣ α̣ιτηι   ̣  ̣ τε   ̣  ̣ ειστ[  ̣  ̣  ̣]ασευτο[]
35  ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣]   ̣ εχ   ̣ ντοισ   ̣ αυτ   ̣ λεσ   ̣ [  ̣]υτοπ̣λ̣[  ̣]
  ̣  ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣]   ̣ ν   ̣  ̣ ν   ̣ [  ̣  ̣]α̣λει   ̣  ̣ ο   ̣ [  ̣]   ̣ τ   ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣   ̣  ̣]   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣   ̣  ̣  ̣]
column 17P.Herc. 1570 col. 17

[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τοι   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣   ̣  ̣  ̣]   ̣  ̣ α̣   ̣
π̣ο   ̣ [  ̣  ̣  ̣]καιδο   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ουσ   ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣   ̣]   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
τ   ̣ αο̣[  ̣  ̣]   ̣  ̣  ̣ πα   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ [  ̣]   ̣ [  ̣]   ̣  ̣ [  ̣]   ̣  ̣ τ   ̣  ̣
5δυσ[  ̣  ̣]   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ σι γὰρ αυ   ̣ [  ̣]   ̣  ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣]   ̣ α̣   ̣  ̣
τ   ̣ η   ̣ [  ̣]   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ου   ̣  ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣   ̣  ̣]   ̣  ̣ θ̣ον
  ̣ α   ̣  ̣ [  ̣  ̣  ̣ α   ̣ ιν - ca.9 - [  ̣  ̣]   ̣  ̣  ̣  ̣ ω   ̣
ε   ̣ πρ(οσ)[  ̣  ̣]ναδε   ̣  ̣  ̣ την   ̣  ̣  ̣
——
  ̣ υσκ̣ο   ̣  ̣  ̣ τοιο   ̣  ̣  ̣ ηρ   ̣  ̣  ̣ δ   ̣  ̣ π   ̣ τ   ̣ ωσ
10η   ̣ ν   ̣  ̣ ι̣ον   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ α   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ καια   ̣  ̣ ε̣   ̣  ̣
  ̣ το   ̣ τις φυσι   ̣  ̣ [  ̣]   ̣  ̣  ̣ τοσ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ νε   ̣  ̣
ειου πρ(ὸς) Λ̣ε̣ώστρα̣τ̣ο̣ν̣· τὴν δὲ πρα   ̣ πρ(οσ)   ̣  ̣
διαρ[  ̣]   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ αη - ca.10 - η   ̣  ̣ χον
τ[  ̣]   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ δ   ̣  ̣  ̣ [  ̣]   ̣  ̣ [  ̣  ̣]   ̣  ̣  ̣  ̣ [  ̣]   ̣  ̣ το   ̣  ̣  ̣  ̣
15κ̣   ̣ τ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ω̣   ̣  ̣  ̣  ̣ τ̣ - ca.13 -
τ   ̣ ουσ[  ̣]   ̣ σ οπαν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ν   ̣ ο   ̣ το   ̣  ̣  ̣ ο   ̣
τ[  ̣]   ̣ σ   ̣ [  ̣  ̣]   ̣  ̣  ̣ υπετα   ̣  ̣  ̣ θαικαιτ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
τ   ̣ υτο   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ παρέχεσθαι δεύτερος
  ̣ και   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τον   ̣ ασ[  ̣]   ̣ δηπ   ̣  ̣  ̣ [  ̣]   ̣  ̣  ̣
20  ̣  ̣ ζονα   ̣  ̣  ̣  ̣ λ̣ογ   ̣  ̣  ̣ αυ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
ρ   ̣ ω   ̣  ̣ το   ̣  ̣  ̣ υτοσ   ̣  ̣  ̣  ̣ μ   ̣ νοστρ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣ καιτ   ̣  ̣  ̣  ̣ [  ̣]   ̣  ̣ [  ̣]   ̣  ̣ [  ̣  ̣  ̣]   ̣ ο   ̣  ̣ π   ̣  ̣  ̣
[  ̣]σ̣ - ca.10 - [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣   ̣  ̣  ̣  ̣]   ̣  ̣  ̣
τονε   ̣ τ   ̣ [  ̣  ̣]πρ(οσ)   ̣  ̣  ̣ [  ̣]   ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣   ̣]   ̣  ̣  ̣ γελη.
25  ̣ [  ̣  ̣]   ̣  ̣  ̣ [  ̣  ̣  ̣]   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣   ̣  ̣  ̣]   ̣
[  ̣  ̣  ̣  ̣]αι[  ̣  ̣ [  ̣  ̣]ηι   ̣  ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣   ̣  ̣  ̣]   ̣
[  ̣  ̣  ̣  ̣]   ̣ α   ̣ ο[  ̣  ̣]και   ̣  ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣   ̣  ̣  ̣]   ̣
[  ̣]χ[  ̣]το   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ αυτη   ̣ [  ̣  ̣]   ̣ ε [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣   ̣  ̣  ̣  ̣]   ̣ ρ
[  ̣  ̣  ̣ υται   ̣  ̣ δια   ̣ [  ̣]   ̣  ̣  ̣ [  ̣]   ̣  ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣   ̣  ̣]   ̣  ̣
30- ca.11 - [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣   ̣  ̣]   ̣ τον τῆς φ[  ̣]   ̣
[  ̣]   ̣ τλο   ̣  ̣  ̣ αυ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣   ̣  ̣]   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ [  ̣]   ̣
φύσεως α[  ̣  ̣  ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣   ̣  ̣]   ̣ καιτηι   ̣ [  ̣
τιφα   ̣  ̣  ̣ [  ̣]δ̣εσ   ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣   ̣  ̣]   ̣ ε   ̣  ̣  ̣ ι   ̣ [  ̣]   ̣
  ̣  ̣  ̣ τε   ̣  ̣ νδε [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣   ̣  ̣  ̣]το   ̣  ̣  ̣  ̣ [  ̣  ̣]   ̣  ̣ κ
35[  ̣  ̣]   ̣  ̣  ̣ ο   ̣ [  ̣  ̣]αιτ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣   ̣  ̣  ̣]   ̣  ̣  ̣ [  ̣]   ̣ φ[  ̣]   ̣  ̣
[  ̣  ̣]   ̣  ̣ τ   ̣ [  ̣]   ̣ πα   ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣   ̣  ̣]   ̣  ̣  ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣   ̣]   ̣  ̣
πολ   ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
column 18P.Herc. 1570 col. 18

[1 line missing] 2  ̣  ̣  ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣ [  ̣]   ̣ δε̣   ̣ α   ̣  ̣  ̣ []
[  ̣  ̣]   ̣  ̣ υσκα   ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣   ̣  ̣  ̣  ̣]   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ [  ̣]   ̣  ̣
5[  ̣  ̣]   ̣  ̣ τα   ̣  ̣  ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣   ̣]   ̣ ωσ   ̣  ̣  ̣ ακ
[  ̣  ̣] π̣ρο̣ειρ   ̣  ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] η   ̣ υ   ̣  ̣ α   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
[  ̣]   ̣ ρηδ̣ηοτ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣   ̣]   ̣  ̣  ̣ [  ̣]   ̣ υμην   ̣  ̣  ̣  ̣ [  ̣]
  ̣  ̣  ̣ τοσευ   ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣   ̣]   ̣  ̣  ̣ ρο   ̣  ̣  ̣ επ   ̣  ̣ τει   ̣ ε   ̣ [  ̣]
κ̣   ̣ ι̣σ̣η̣τ̣ε   ̣ [  ̣  ̣  ̣]α̣ρ̣ι̣θ   ̣  ̣  ̣ τοι   ̣  ̣ υμ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ υη   ̣
10οσριπωνο̣[  ̣  ̣]   ̣ ω̣[  ̣]ηριπ   ̣ πασμ   ̣ ο   ̣  ̣ α[]
νει̣ πρ(οσ)τ   ̣ ν̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ [  ̣]των   ̣  ̣ τωοσ   ̣  ̣  ̣  ̣ ι   ̣
  ̣ ωσοντονε[  ̣]   ̣  ̣ τν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ρπι   ̣  ̣ ω   ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣ ρδεν   ̣  ̣  ̣ [  ̣]το   ̣ τομ   ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ [  ̣]ο   ̣  ̣
  ̣ σποτ   ̣  ̣  ̣  ̣ [  ̣]ατεινετ   ̣ [  ̣]   ̣  ̣  ̣  ̣ [  ̣]   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
15  ̣ ενη   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ θ̣υμιατῶν μη   ̣  ̣  ̣  ̣ και   ̣  ̣
αλλα̣ η   ̣  ̣  ̣  ̣ σ   ̣ παν μη   ̣  ̣ ησ   ̣ ν   ̣  ̣  ̣ υ   ̣  ̣  ̣
[  ̣]ης συμπ̣λη   ̣ [  ̣]   ̣  ̣  ̣ σα   ̣ [  ̣]   ̣  ̣ αλλαι   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
[  ̣]   ̣ αι̣ \τισμ̣ανα   ̣  ̣  ̣ ι̣ν ἐγγί̣[ν]ε̣τ̣α̣ι̣/ ὡς ἀπὸ̣ τοῦ χαίρο̣ν̣τος   ̣  ̣  ̣  ̣ τ   ̣  ̣  ̣
[  ̣]   ̣ στ   ̣  ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣]   ̣ ουτος ὁ πλοῦτος και   ̣  ̣  ̣
20  ̣ ν χορω[  ̣  ̣  ̣  ̣]ο̣ν̣ πλοῦ̣τ̣ον̣ φιλ   ̣ ν   ̣  ̣  ̣
  ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣   ̣  ̣]   ̣  ̣  ̣  ̣ υ̣τοιτ   ̣  ̣ σου   ̣ [  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣   ̣  ̣]   ̣ αλλ̣   ̣  ̣ α̣ι̣απ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
λ   ̣ [  ̣]   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ [  ̣  ̣]   ̣  ̣  ̣ ν   ̣  ̣  ̣  ̣ δ̣υ̣σ̣π̣ο̣ριστ   ̣
γιν   ̣ τ̣α̣ι ο   ̣  ̣  ̣ [  ̣  ̣]   ̣ ς ὁ ἀπὸ τοῦ̣ χαίρ[ο]ν̣τ̣[ος]
25πλου̣το̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ π̣λή̣θε̣σιν ο   ̣  ̣ χρημα   ̣  ̣
  ̣ φ   ̣ τ[  ̣]ο   ̣ τ̣ὸν φ̣υσικὸν πλο̣ῦ̣τ̣ον καὶ τ̣ὸ̣ν̣
κενόν. ἀλλὰ τοῖς προειρημ̣ένοις   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
ὁ γ̣ὰρ̣ μὴ̣ τοιοῦτος ὢν κενό̣ς̣ (ἐστιν). ἐπεὶ κ̣α̣ὶ̣
κατὰ περιστάσε[ι]ς καὶ τόπους τὰ αὑτοῦ̣
30χρήματα ἢ ὀλί̣γα ἢ πολλὰ (ἐστιν) καὶ κατὰ̣
περι̣ε̣στηκότ[α] τα   ̣ εν πλέ̣ο̣νας   ̣  ̣  ̣  ̣
ἔχει περιε   ̣  ̣ τ [  ̣]   ̣ οδ̣ε̣μ̣ω̣   ̣ αγο   ̣  ̣  ̣
ητε   ̣ νωκ̣ηα̣[  ̣  ̣  ̣  ̣ ευμάτ̣ων καὶ
δη   ̣  ̣ τ̣   ̣ οιο   ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣   ̣]μενοισπ   ̣  ̣ ε   ̣ δ   ̣
35[  ̣]   ̣ [  ̣]   ̣  ̣ τον   ̣ λ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣   ̣]   ̣  ̣  ̣  ̣ του   ̣  ̣ ο[  ̣]
column 19P.Herc. 1570 col. 19

[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ σο - ca.10 - [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] - ca.13 - [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ υσ[  ̣  ̣] - ca.9 - [⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣ π   ̣ [  ̣  ̣  ̣]   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ το [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣]   ̣  ̣ α   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ [  ̣]   ̣  ̣ []
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ α   ̣  ̣  ̣ [  ̣  ̣]   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ [  ̣]οημ[  ̣  ̣]
τ̣ελ   ̣ [  ̣  ̣]   ̣  ̣ [  ̣]   ̣ π̣   ̣  ̣  ̣ [  ̣  ̣]   ̣ φορ̣   ̣ ν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ [  ̣  ̣]   ̣  ̣ []
ὑπὸ τοῦ Ἐπι̣κού̣ρου̣ [  ̣]   ̣ [  ̣]   ̣  ̣ α   ̣ ο   ̣  ̣ ι̣α[  ̣  ̣]   ̣ τ̣[]
10πρ(ὸς) Λεώστρατον   ̣ [  ̣]   ̣ [  ̣]   ̣  ̣  ̣ τμ   ̣  ̣ ον   ̣  ̣ []
[  ̣]σ̣αι φη(σιν) εἶνα̣ι̣ τὸν τἀνα̣γκαῖα   ̣  ̣  ̣ π̣λη   ̣  ̣  ̣ []
ταπωσ[  ̣]   ̣ ν̣αι προέκ̣ριν̣ε κ̣αὶ ἔ̣τ̣ι διαφο-
ρ̣α̣ί̣ εἰσιν̣. ο̣ὐ̣ γ̣ὰρ δή γε̣ παντ̣   ̣  ̣  ̣ [  ̣]   ̣ ουτουτα[]
[  ̣]   ̣  ̣  ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣]   ̣ ε̣νασα   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ [  ̣  ̣  ̣]   ̣ φορασ[]
15[]ωστε̣   ̣  ̣  ̣ ν καὶ τὸν̣ κε̣νὸν̣   ̣ [  ̣]   ̣ [  ̣]υ̣τοισ   ̣  ̣ [πε-]
ριείληφε   ̣ . γελοῖον οὖν, ἅμα μ̣[ὲν] τοῦ φυσι[  ̣  ̣  ̣]
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τ̣   ̣ ασαπο   ̣ [  ̣]   ̣  ̣  ̣  ̣ [  ̣  ̣  ̣]   ̣ φορας, ἅ-
μ̣α δὲ μὴ [β]ούλε̣σθα[ι φ]υσικὸν̣ ἀ̣[λ]λ' ὅντι̣ν̣[α]
δ   ̣  ̣  ̣ υ   ̣  ̣ πρῶτ̣ον̣   ̣ ερ[  ̣  ̣]   ̣ ουδε   ̣ [  ̣]   ̣ το   ̣  ̣ []
20ἐ̣κ̣εῖνο τι   ̣  ̣ φ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]μ̣ον   ̣ σα   ̣  ̣  ̣ το[  ̣  ̣]
  ̣  ̣  ̣  ̣ τοσ̣το̣   ̣ α̣γ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣   ̣]ησιντου[  ̣]   ̣  ̣  ̣  ̣ []
  ̣  ̣ ὀλίγους α   ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣   ̣  ̣  ̣]α̣δ̣εύειν κα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
  ̣  ̣ φυ̣σ̣ικ   ̣ τ   ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣   ̣]   ̣  ̣ [  ̣]ονεχει   ̣  ̣ [  ̣  ̣] ε̣ὐ̣-
πό̣ριστον ε̣ἶ̣ν̣α̣ι̣· [τὸν] δ̣ὲ, τ̣ῶν κε̣ν̣[ῶν] δο-
25ξῶ̣ν̣ εἰς ἄπε̣[ι]ρ̣ο̣[ν ἐ]κπί̣π̣τ̣ειν   ̣  ̣  ̣ ε̣γου̣
κ̣   ̣ π̣αντ̣α̣   ̣ λ̣εγ̣[  ̣]   ̣ σκ̣α   ̣ [  ̣]ντων   ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ [  ̣ τ]ο̣ῦτ' ἂ̣ν ε̣ὐ̣π̣όριστ̣ο̣ν̣ ε̣ἶ̣ν̣α̣ι̣, [τ]ὸ̣ν̣
δὲ̣ τ̣ῶν φυ̣σικ̣ῶν ο̣ὐ̣ δ̣υ̣σ̣π̣όριστ̣ο̣ν̣. ο̣ὐ̣ δυσ̣-
π̣όρ̣ιστόν̣ φησιν αὐτὸν [ε]ἶναι· ἀ̣λ̣λ̣ὰ̣ κα
30τ̣α   ̣  ̣ ο̣ν πρ(ὸς) τὸν ἀν̣αγκαῖον̣ διάφορ̣ον
οὐ δυσπό̣ρ̣ι̣σ̣τ̣ό̣ν φη(σιν) αὐτὸ̣ν̣ εἶν̣αι   ̣  ̣  ̣  ̣
καὶ αὐτὸν ε̣ὐ̣π̣ό̣[ρι]σ̣τον. πολλάκις ἀ̣π̣ο̣
φαίνεται κα̣θ̣' ἑαυτὸν βα̣δίζων κ̣α-
ταδ̣[  ̣]   ̣  ̣ ν̣ πρ(ὸς)   ̣ τ̣εινον δι̣[α]φορα[  ̣  ̣]   ̣
35α   ̣  ̣  ̣  ̣ μεν   ̣ [  ̣]αλλου δυσ̣   ̣ αωσ   ̣ [  ̣  ̣]αυ[]
τον   ̣ [  ̣]   ̣  ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣   ̣]   ̣  ̣  ̣ φα   ̣  ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
column 20P.Herc. 1570 col. 20

[7 lines missing] 8[⁦ -ca.?- ⁩] ((dagger)) 3 ((dagger)) 3 σο̣   ̣ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3 [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] ((dagger)) 3 ((dagger)) 3 ν̣σ̣υ̣ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3 [⁦ -ca.?- ⁩ 10 lines missing]
20[⁦ -ca.?- ⁩] ((dagger)) 3 ((dagger)) 3 ω̣ ((dagger)) 3 ((dagger)) 3 [⁦ -ca.?- ⁩ 19 lines missing]

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.