Papyri.info

sign in

= Trismegistos 59452 = LDAB 551Introduction

This papyrus has been digitally edited by Konstantin Heil and revised by Vincenzo Damiani and Holger Essler as part of the Project Anagnosis and the Würzburger Zentrum für Epikureismusforschung

DCLP transcription: 59452 [xml]

column 104Sketched 1803-1806 by Carlo Orazi
Engraved 1831-1864 by Francesco Biondi

πρό[τερον] τοὺ[ς τ]οιού{α}-
τους̣ [οὐ]δέν [ἐ]στι πρὸς
[τὸ] μὴ [ὑπαρ]κτοὺς(*) εἶνα[ι]
τ[οὺ]ς(*) [ἐναρέ]τους, άδυνά{δ}-
5του [μή, ὡς] οἶμ[α]ι(*), ὄ[ν-]
τος̣ αὐ[το]ῦ(*), δυσκαταπο-
νήτου δ'(*) [ἄκρ]ως καθάπερ
κα[ὶ] ε̣[ὐαπο]σείστου. οὕ-
τως [δ' εἴρη]ται(*) ὅτι ' τῆς [δ' ἀ]
10[ρετῆς ἱδρῶ]τ[α θ]ε[οὶ]
πρ[οπά]ρο[ιθ]εν [ἔθ]ηκαν '.
τ̣ῶ̣[ι] δὲ μὴ [δ]οξάζ[ει]ν(*)
τὸ̣[ν σο]φὸν(*) [πλείω] ἀκο-
λο[υθε]ῖν(*) [φαμ]εν(*) τ̣οι-
15αῦτ̣[α· πρ]ῶ[το]ν μὲν τὸ
μὴ δοκεῖ[ν] αὐ[τ]ῷ μη-
δέν· ἡ γὰρ δόκη[σί]ς ἐσ-
[τιν δό]ξα [ἀ]κατάλη-
π[τος] (*)· τό τ[ε] μηδ'(*) οἴεσ-
20θαι αὐτὸν(*) μηδέν· καὶ
γὰ[ρ ἡ] οἴησίς(*) ἐστιν αὐτὴ(*)
[δ]όξα ἀδίδ[α]κ̣τος(*), μᾶλ-
λον(*) [δ]όκησις ἀπ[α]ί[ευτ]ος (?)(*)·
λέγεται δέ τ[οι ἀ]πα[ιδευ-]
25σί[α τ]ε (?)(*) καὶ [ἄγ]νο[ια] καὶ (?)(*) [ἀ-]
ναισ[θ]η[σ]ία (?)(*) ο[ -7-8- ]
τον[- ca.15 -]
[ca.10 lines missing]
column 105Sketched 1803-1806 by Carlo Orazi
Engraved 1831-1864 by Vincenzo Orsini

[ἐ]ξ[ε]λ̣έγχεσθα[ι μήτε]
δια̣[φ]ωνεῖν α̣[ὑτῶι μή-]
τε μ̣εταπε[ισθῆναι. καὶ]
κατὰ̣ ταῦτα διὰ̣ τ[ὸ μὴ]
5ἐ̣[ξ]α[λ]λάττειν α[ὐ]τ[ὸ]ν
οὐδὲν(*) οὔτε παρ̣ακούσε-
ται οὔτε παρανο[ήσει]· δε[ῖ]
[γ]ὰρ(*) μὴ παραδ[έχεσθαι αὐ-]
[τὸ]ν ψευδῆ [φ]α̣ν[τασίαν]
10[ἢ] ὑπ[ό]λ̣η̣[ψ]ιν(*). ἔτ[ι δὲ καὶ ἀ-]
κολούθως τούτο[ις](*) [οὔ-]
τ' αὐτὸς(*) παρα[ρει]θμ[εῖ](*)
οὔ[θ]' ὑπ' ἄλλ[ω]ν̣ παρ[α]ρι-
θμεῖται(*) καὶ πρὸ̣ς τού-
15τοις(*) οὔτε παρορᾶι οὔτε̣
[πα]ρακούει οὔτ̣ε [κατ' ἄλ-]
λο τ̣ῶν αἰσθ̣[η]τηρ[ίων] (*)
[π]αραι[σθά]νε{[  ̣]}τα[ί](*) [τινος·]
δ<ε>ῖ γὰρ(*) τὸν παρορῶ[ν-]
20τα(*) [κα]τὰ τὴν ὄψιν [λαμ-]
β[άν]οντα φα̣ντα[σίαν]
ψ̣ευδῆ ταύτην πα[ρεκ-]
δ[έχ]εσθ[αι](*)· κ[αὶ ὁ σ]ο[φὸς]
οὐ[κ ἐξ]απατᾶτ̣αι(*), [ὤν ἀνε-]
25ξαπάτητο[ς] οὐδενὸς
ὄ̣ν[το]ς [ -4-5- ]ον κ[  ̣  ̣  ̣]
[ca.11 lines missing]
column 106Sketched 1803-1806 by Carlo Orazi
Engraved 1831-1864 by Vincenzo Orsini

τα[ξ]ιν [μηδὲ π]αρ[α]ίνε-
σιν(*) [παραδέχοντα]ι· δ̣εῖ
γὰρ [μὴ ἐγγίνεσ]θαι(*)
αὐτοῖς κατὰ τὰ πάθη(*) [κ]ι-
5[νήσ]εις(*). κα[ὶ] πολλὰς [τῶ]ν
τεχνῶ̣ν οὐχ(*) ἕξουσιν
καὶ εἰσαχθήσονται εἰς
ταύτας· παρορᾶν δὲ(*) αὐ-
τοὺς ἢ ἀ̣τέχνους εἶναι
10οὐ [ῥ]ητέον δ[ιὰ] (*) τὰς εἰ-
ρη[μέ]νας αἰτ<ί>ας(*)· κ[αὶ](*) τὸ
τα̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]εχ̣ειν̣ [  ̣  ̣]
οὐ[  ̣  ̣]ν[ -4-5- α]λλαιν[  ̣  ̣  ̣]
να[ -2-3- ]τ[  ̣  ̣  ̣  ̣]ηο  ̣ο[  ̣  ̣]αι
15προσυσι[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ουη[ -1-2- ]τ[ -0-1- ]
[2 lines missing]
18[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]νι[ -10-11- ]
α[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ουσ[  ̣  ̣  ̣]δι[  ̣]σ[  ̣]
20ν[ -1-2- ]ους αυτ[ -2-3-   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
μὲ̣ν γὰ̣ρ μ̣[ -7-8- ἐσ-]
τιν δό̣ξ[α -9-10- ]
τικαι[ -2-3- ]ο[- ca.9 -]
αδ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ουδε[  ̣  ̣  ̣  ̣]
25  ̣υ[ -6-7- ]δοσ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
  ̣τ[ -14-15- ]
[  ̣  ̣]ψ[ -13-14- ]
  ̣τ[ -14-15- ]
[ca.10 lines missing]
column 107Sketched 1803-1806 by Carlo Orazi

δὲ [πάλι]ν̣ [ἀ]κολο̣[υθ]ε̣ῖ μη-
δὲν ἀγνο̣εῖν τὸ̣ν σο-
φόν, ἀφ'(*) ὧ̣ν καὶ [τ]ο̣[ι]αῦτα(*)
παραπλή̣[σ]ια(*) ἔσται· με-
5τὰ δὲ τῶ[ν](*) [προ]ε̣ι̣ρημέ-
νων(*) τὰ μ̣έ̣[ν], ὄντα φαῦ-
λα, οὐκ ἔ[σ]τα[ι] περὶ τὸν φρό̣-
νιμον, τὰ̣ δὲ ἀναμέσον,
διὰ τὸ μὴ γίνε[σ]θαι ταῦ-
10τα έν τοῖς λογικοῖς ἄ-
νευ ἁμαρτημάτων(*), <ἴσως>.
ἡ μ[ὲ]ν γὰρ ὑπ̣όνοια̣ καὶ
εἰκαιότ[ης](*) καὶ ἀ̣π̣ισ̣τία
καὶ τὰ παραπ̣[λ]ή̣σ̣ια φαῦ-
15[λ]ά ἐστι[ν](*), [ἡ] δ' [ἀ]τ̣ε̣χ̣νία
[καὶ ἡ] παρό[ρα]σ̣ι̣ς̣(*) καὶ πα-
ραρίθ[μη]σι[ς](*) [τ]ῶ̣[ν] ἀνα-
[μέσον·   ̣  ̣]α[  ̣  ̣]  ̣  ̣[ -1-2- ]αι
[ -2-3- ]εια παραρειθμε̣[ῖ] καὶ
20[ -2-3- ]εχ[ -1-2- ]αιτ[  ̣  ̣]  ̣  ̣[ -0-1- ] παρ̣ο-
[ρᾶι -1-2- ]ε[  ̣  ̣]ι[ -2-3- ]σ[  ̣]  ̣α  ̣[ -0-1- ]  ̣
[ -1-2- ]α[  ̣]  ̣ωσθ[  ̣  ̣  ̣ το̣ῦ ψευ-
[δοῦς   ̣  ̣  ̣]α[  ̣]σιο  ̣[  ̣  ̣]αι
κα̣[ὶ πα]ντὸς φ[αύ]λου, διὰ
25τὸ καὶ   ̣ε[ -1-2- ]πα  ̣  ̣  ̣ατοις
τε  ̣ου τ̣[ο]ῖς σ[οφ]ω̣τάτοις
[ -6-7- ]ον[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]οις  ̣[ -0-1- ]
[ -4-5- τοι]αῦ[ται] διαφοραί
[ca.9 lines missing]
column 108Sketched 1803-1806 by Carlo Orazi
Engraved 1831-1864 by Raffaele Biondi
Engraved 1831-1864 by Raffaele Biondi

να. τούτοις δὲ πά̣λιν
ἀκολ[ο]υθεῖ καὶ τὸ τοὺς
σο̣φο[ὺ]ς(*) ἀνεξαπατή-
τους εἶναι καὶ ἀναμαρ-
5τήτο̣υς καλῶ[ς](*) τε ζῆν
καὶ πάντα πράτ̣τειν
εὖ· διὸ καὶ περὶ [τὰς] συγ-
[κα]ταθέσεις(*), ὅπ̣ως γίν{ο}<ω>ν-
ται μὴ ἄλλως, ἀλ{α}<λ>ὰ με-
10τὰ καταλήψεως, πλεί-
ω<ν> γέγονεν ἐ[π]ιστ̣ρο-
φή. πρῶτον μὲν γάρ ἐσ-
τιν ἡ φιλοσ̣οφία εἴτ' ἐπ̣ι̣-
τήδε̣υσις λόγου ὀρ[θ]ό-
15τητο̣ς̣ ε[ἴ]τ'(*) ἐπιστήμ̣η
ἡ ἐ̣ν̣ ἰ̣δίᾳ περὶ λόγον
π[ρ]α̣γμ̣ατείαι· κα[ὶ δὴ]
ἐντὸς {ε}<ὄ>ντες τ̣ῶν̣ τ̣ο[ῦ]
λόγου μορίων καὶ τῆς
20συν[τ]ά̣ξε[ως] α̣[ὐ]τῶν χρη̣-
σόμ̣εθα ἐμπ[ε]ίρως̣ αὐ̣-
τῶι· λόγο̣ν δὲ λ̣έ̣γω τὸν
κα[τὰ] φύ̣σ̣ιν π̣[ᾶσ]ι̣ τ̣[οῖς]
λογικοῖς ὑπάρχοντα.
25εἰ̣ [δ'] ἡ δ̣ια̣λεκ̣τι̣κ̣[ή] ἐσ[τιν]
ἐπιστή̣μ[η] τοῦ ὀρ̣θῶ[ς]
[δι]αλέγεσ[θ]αι, καθ' ἥν(*) [ -1-2- ]κα[ -0-1- ]
[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[ -1-2-   ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[ -1-2- ]  ̣[ -0-1- ]
[ -8-9- ]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[ca.8 lines missing]
column 109Sketched 1803-1806 by Carlo Orazi

ἀποκρίσει [πι]θα̣νὸ̣ν
τοῦτον δεινὸν εἶναι
καὶ τὸν ἐν ἐρωτ[ή]σει
καὶ ἀποκρίσει δεινὸν
5μήτε {προ} <περι>γίνεσθαι
δυνατὸν εἶναι μήτε
διαφεύγειν. τὸν δ' ο̣ἷον
ὄντα ἐξαπατᾶσθαι
καὶ περιγενέσθαι [ἔ]σται
10καὶ διαφεύγειν· δ̣ι̣[ὸ] ἱκα-
νὸν μὲν δεῖ αὐτὸν
εἶναι ἐν τῶι διαλέ-
γεσθαι. τὸν δ' ἱκανὸν
ἐν τῷ διαλέγεσθαι
15ἐπ' ἄκρ̣ο̣ν εἶναι [κ]α̣ὶ
εὐερωτητικὸν καὶ [εὐ-]
αποκρ̣[ι]τικόν, οὐδὲ
τούτων ἐσομένων
κατὰ τὸν ἐξ̣[α]π̣ατώ-
20μενον(*) οὐ[δὲ] τ̣ο̣[ῦ] σ̣[οφ]οῦ
ψευδ{ο}<έ>σι καὶ προ[πε-]
[τέσι] λ̣ό̣γ[οις ἀποκρι-]
νομένου, εἴ τινα τρι-
βὴν μὲν ἐν λόγωι <ἔχειν>
25προσῆκεν αὐτῶ̣ι̣, ε̣ἰ̣
μ̣ὴ ἕως τῶν ἐλαχίσ-
των θεωρητικῶν
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]π[  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣
[ca.9 lines missing]
column 110Sketched 1803-1806 by Carlo Orazi
Engraved 1831-1864 by Raffaele Biondi

κατὰ τὸν ἐξαπ̣[α-]
τώμενον, οὔτ' ἄλλου(*)
ἂν τόνδε, ἱκανὸν [ὄντα]
ἐν τῶι διαλέγεσθα[ι](*), [ἀν-]
5τιλέγοντος δυ[ν]ατοῦ
ὄντος περιγεν̣[έσ]θαι
οὔτε τη̣ρῆσαι αὑ̣τ̣ὸν
ἀπεριγένητον· καὶ
γὰρ ἀληθὲς λεγ<όντ>ων
10αὐτῶν ἀντερεῖ καὶ
ψευδὲς̣ λέγουσιν αὑ-
τοῖς ἐπιτεθήσονται(*).
[τ]υγχάνουσι δὲ καὶ
ἀνεξέ[λ]ε<γ>κτοι ὄντες
15οἱ ἀγαθοὶ καὶ καταλη-
πτικοὶ ὄντες ἀξ[ι]ω-
μάτων αὐτά[ρκ]ως,
προσελέγχο̣[ντες] τὸν
ἀφαιρούμενον λό-
20γον καὶ ἰσχύον[τε]ς
π̣[ρ]ὸς τοὺς [ἐ]ν[αντί]ους·
δεῖ γὰρ αὐτοὺς καὶ ἀ-
κινήτους εἶναι [ὑ]π' ἐ-
λέγχο[υ](*) καὶ {συνκα̣ι}
25συνκα̣τατίθεσθαι
πεφραγμένως πρὸς
τοὺς ἐ[ναντί]ους [  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.9 -  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[ca.46 lines missing]
column 112Sketched 1803-1806 by Carlo Orazi

ὅ[τ]ι τὴν <ἀ>προπτωσί[α]ν̣
τιμῶμ[ε]ν̣ καὶ τὴν <ἀν>ε̣[ι-]
καιότη̣τα, πρὸς δὲ
τὰς ἐναντία̣ς δια̣βε-
5βλήμεθα ὀρθῶ[ς]. ἐσ-
τὶ δ' ἡ μὲν ἀπροπτω-
σία διάθε<σ>ις ἀσυνκα-
τάθετος πρὸ καταλή-
ψεως, συνκαταθετι-
10κὴ {ν} <δὲ> κατ' ἄνειρξε̣ιν̣
φαντασίαι καταλή-
πτωι ἰσχυούσαι ἐν
φαντασίαις κα̣ὶ ἄνει-
κτον παρεχομ̣έν[η]
15ταῖς μὴ καταλη-
πτικαῖς· δεῖ γὰρ
τὸν ἀπρόπτωτον
ἀ[ν]έλκυστόν τε εἶ-
ναι ὑπὸ φαντασίας
20ἀκαταλήπτου καὶ
ἰσχύειν ἐν ταῖς φαν-
τασίαις, ὥστε μὴ ἕλ-
κεσθαι ἀπὸ φαντα-
σιῶ̣ν̣ ἀκαταλήπτων
25καὶ κρατεῖν τῶν
συνκαταθέσεων, ὥσ-
τε μὴ ἕλκεσθα̣ι ἢ μὴ
ἀ[κ]ο̣λ̣ουθε̣[ῖν] φαντα̣-
[σίαις μὴ κατα]λ̣η̣π̣[τι-]
30[καῖς - ca.11 -]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 104.3. Arnim : [  ̣  ̣  ̣  ̣]ιτους papyrus
^ 104.4. Arnim : α[  ̣  ̣]ς papyrus
^ 104.5. Arnim : οιμ[  ̣]τ papyrus
^ 104.6. Arnim : ατ[  ̣  ̣]υ papyrus
^ 104.7. Ranocchia-Alessandrelli : α papyrus
^ 104.9. Arnim : [  ̣  ̣  ̣  ̣]ωι papyrus
^ 104.12. Arnim : [  ̣]οξαζ  ̣[  ̣]ι papyrus
^ 104.13. Arnim : [  ̣  ̣]φοι papyrus
^ 104.13-14. Arnim : ακο|λο[  ̣  ̣  ̣]υν papyrus
^ 104.14. Arnim : [  ̣  ̣  ̣]σον papyurs
^ 104.18-19. Arnim : [  ̣]κατάλα|τι[  ̣  ̣  ̣] prev. ed.
^ 104.19. Arnim : τεν̣[  ̣]ληδ papyrus
^ 104.20. Arnim : α̣ι̣τον papyrus
^ 104.21. Arnim : ωιποις papyrus
^ 104.21. Arnim : αιτη papyrus
^ 104.22. Ranocchia-Alessandrelli : ἀδία[  ̣]  ̣τος papyrus
^ 104.22-23. Arnim : μαλ|κον papyrus
^ 104.23. Ranocchia-Alessandrelli : μι[  ̣]κα[  ̣  ̣  ̣]ος papyrus
^ 104.24-25. Ranocchia-Alessandrelli : [  ̣]κα[ -3-4- ]|αι[  ̣  ̣]  ̣ papyrus
^ 104.25. Ranocchia-Alessandrelli : [  ̣  ̣]ιο[ -1-2- ]μαδ papyrus
^ 104.25-26. Ranocchia-Alessandrelli : [  ̣]|ν̣δισ[  ̣]ν[  ̣]ιδ papyrus
^ 105.6. Arnim : ουδεκ papyrus
^ 105.8. Arnim : [  ̣]α̣ι papyrus
^ 105.10. Ranocchia-Alessandrelli : τα[  ̣]  ̣  ̣[  ̣]  ̣ν papyrus
^ 105.11. Arnim : τουτε[  ̣  ̣] papyrus
^ 105.11-12. Arnim : [  ̣  ̣]|π̣λυτος papyrus
^ 105.12. Arnim : παρα[ -2-3- ]θη̣[  ̣  ̣  ̣] papyrus
^ 105.13-14. Arnim : παρ[  ̣]ηι|θμειται papyrus
^ 105.14-15. Arnim : τον|τοις papyrus
^ 105.17. Arnim :   ̣ον  ̣σ  ̣[  ̣]τηρ[  ̣  ̣  ̣] papyrus
^ 105.18. Sedley : [  ̣]ε  ̣ατ[  ̣  ̣  ̣]υσ[  ̣]τα[  ̣] papyrus
^ 105.19. Arnim : ταρ papyrus
^ 105.19-20. Arnim : τιαρορο  ̣[  ̣]|τα prev. ed.
^ 105.22-23. Sedley : πα[ρα]|δ[έχ]εσθ[αι] Arnim : πα[  ̣  ̣]|δ[  ̣  ̣]εσυ[ -1-2- ] papyrus
^ 105.24. Ranocchia-Alessandrelli : σι[  ̣  ̣  ̣]α̣ικαρε  ̣ατ papyrus
^ 106.1-2. Ranocchia-Alessandrelli : [  ̣]αι[  ̣]ινε|σιν prev. ed.
^ 106.3. Ranocchia-Alessandrelli : [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]θει papyrus
^ 106.4. Ranocchia-Alessandrelli : πλσσ papyrus
^ 106.4-5. Arnim : [  ̣]τ|[  ̣  ̣  ̣]εις papyrus
^ 106.6. Arnim : συχ papyrus
^ 106.8. Arnim : δι papyrus
^ 106.10. Arnim : α[  ̣  ̣] papyrus
^ 106.11. Arnim : οιτασ papyrus
^ 106.11. Ranocchia-Alessandrelli : σ[ -1-2- ] papyrus
^ 107.3. Arnim : ασ papyrus
^ 107.3. Arnim : [  ̣]  ̣ω̣τα papyrus
^ 107.4. Arnim : παραπα  ̣[  ̣]ια̣ papyrus
^ 107.5. Arnim : τη̣[  ̣] papyrus
^ 107.5-6. Arnim : [  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ρ̣η̣  ̣μι|νων papyrus
^ 107.11. Arnim : α̣μ  ̣οτ̣η̣μ̣α̣τω̣ν papyrus
^ 107.13. Arnim : ηκαιει[  ̣  ̣] papyrus
^ 107.15. Arnim : ιστι[  ̣] papyrus
^ 107.16. Arnim : παρθ[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ papyrus
^ 107.16-17. Arnim : παγ|αριθ̣[ -2-3- ]σι[  ̣] papyrus
^ 108.3. Arnim : ω  ̣φο̣[  ̣]ς̣ papyrus
^ 108.5. Ranocchia-Alessandrelli : καιδιξ[  ̣] papyrus
^ 108.7-8. Arnim :   ̣υν̣|[  ̣  ̣]τα̣θ̣ε̣σ̣ε̣ι̣ς̣ papyrus
^ 108.15. Arnim :   ̣[ -0-1- ]τ papyrus
^ 108.27. Ranocchia-Alessandrelli : η̣υ papyrus
^ 109.19-20. Arnim : ε  ̣[  ̣]  ̣ατο|μον̣ο̣ν paprus
^ 110.2. Arnim : ε  ̣λου papyrus
^ 110.4. Arnim : διαλογοσοα̣[  ̣] papyrus
^ 110.12. Ranocchia-Alessandrelli : επιτ̣ε̣σιησ̣ονται papyrus
^ 110.23-24. Arnim : ε|λενγχε[  ̣] papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.