Papyri.info

sign in

= P.Herc. 1479, 1479/1417 = Trismegistos 59760 = LDAB 864Introduction

This papyrus has been digitally edited by Annemarie Frank and revised by Vincenzo Damiani as part of the Project Anagnosis and the Würzburger Zentrum für Epikureismusforschung

DCLP transcription: 59760 [xml]

fragment 1
P.Herc. 1479 fr. 1 col. 1

column 1
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἅ̣μα καὶ ὅτι πᾶν
10[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣το]ῦτ[ο ε]ἰ μηδ’ οὕτως
[εἴη τις ἐ]ν̣νοῶν, ὡς ἔ̣[σ]τι τό τε
[σ]ω̣μα̣τικὸν καὶ τὸ κενὸν ε-
[- ca.9 -] μηθ̣’ ο̣ὑτως, ὡς ὁ
fragment D

column 1cP.Herc. 1417 fr. D col. 1c

[  ̣  ̣  ̣  ̣ἔλ]α̣βες ἤδ[η  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ἐστιν ἧι [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣] ὅτι οὐ πε̣ριλη[πτικὴ]
ἡ τῶν ἀτόμων γνῶ[σίς ἐστι]
fragment 3

column 5bP.Herc. 1479 fr. 3 col. 5b

5[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]το δὴ ε[ἴ] τις θαυ̣-
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣β]ουλόμε[θά σ]οι λε-
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] προϊο̣ύσης τῆς
[- ca.10 -]τες ἐν τοῖς
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν̣ ὁμοιότηιτά τι-
10[να   ̣  ̣  ̣  ̣ ἕτ]ε̣ρά τινα ὡμιλη-
[μένα, ἔν τ]έ τισι φθόγγοις
[- ca.16 -]μα[  ̣  ̣]
fragment 4

column 4P.Herc. 1479 fr. 4. col. 4

[  ̣  ̣πρ]οσηγορευμένον ⟦ο⟧ \ὧι ἕτερόν το ὡμιλημένον ὄ/<νο>μα
[- ca.9 -]. εύειν . τότε
——
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τὴ]ν ταραχὴν
[- ca.10 -]ιν[  ̣  ̣  ̣  ̣] ἅμα
5[- ca.15 -]ιατ[  ̣  ̣]
fragment Ε

column 1P.Herc. 1417 fr. E col. 1

τ̣ι [  ̣  ̣  ̣  ̣]νοντα̣ ἰσχ̣[υρῶς ἢ]
ο̣ὐκ ἰσχυρῶς δεδ̣[ίχαμεν]
τὴμ παραλλαγ̣[ὴν καθ’ ἣν]
5τοῖσ[δε ἐ]χρώ̣μεθα [τοῖς   ̣  ̣  ̣]
σιν· ὅθεν δὲ τὸ καν̣[ονικὸμ]
βελτίον ἢ χῖρον ἀν̣[ελελογί-]
σμε̣θα, πολλαχοῦ [ε]ἴρητα̣ι.
fragment F

column 1P.Herc. 1417 fr. F col. 1

5[- ca.9 -]οντ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ας ἄξιό[ν τι]νος
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ι̣αι ταύτ̣η̣ν τὴν
[αἰ]τίαν ἐπιλέγομεν . πάν
——
[τε]ς̣ [γ]ὰ̣ρ οἱ τρόπ̣οι τῶν αἰ-
fragment H

column 1aP.Herc. 1417 fr. H col. 1a

[  ̣]α̣σιν ο[- ca.14 -]
τ̣ὰ̣ προειλ[ημμένα  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
π[ο]τε κατὰ τ[- ca.10 -]
γ[  ̣]ν ἄλλου[- ca.12 -]
5ἐπιμαρτ[υ]ρήσει[ς   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
τυγχάνε[ι] ὧγ γ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣κατη-]
γο̣ρ̣ο̣ῦμεμ προ[- ca.9 -]
δε̣[  ̣] ποτε̣ [- ca.11 -ἀν-]
τικειμένον [- ca.10 -]
column 1cP.Herc. 1417 fr. H col. 1c

5νον του̣τὶ κατ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ὡ-]
μιλημένο̣[ν - ca.11 -]
[  ̣]ην εἰκ[- ca.14 -]
τ̣ον .ε[- ca.15 -]
column 2aP.Herc. 1417 fr. H col. 2a

[  ̣  ̣]οι· τὸ γὰρ ὅτ[ι  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ττουσα τό̣δ[ε   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
5σομεν ἐπ̣[  ̣  ̣  ̣]δε [  ̣  ̣]ο ο[  ̣  ̣  ̣  ̣]
ο[ὔ]τ’ ἀδιάλυτον· εἰ δὲ μὴ [πάν-]
τες κατὰ τούτο ταύτ[ην]
τὴν ἰδέαν ἔλαβον, ἀλλ[ά τι-]
νες κα̣ὶ κατὰ τούτου [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
column 2bP.Herc. 1417 fr. H col. 2b

[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]η ἀνα[- ca.9 -]
[- ca.10 -]υ[- ca.9 -]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ὡμιλη[μένον   ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣τ]ὰ̣ς ὁμοιότ[ηιτας]
5[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἔτι τὸ α[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]π̣[  ̣]ι̣εν[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
fragment 5

column 1P.Herc. 1479 fr. 5 col. 1
Sketched 1804-1804 by Carlo Orazi

φανταστικῶς ἐπεὶ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
μεν̣ οὐδ’ ὑπάρχον̣τος [  ̣  ̣  ̣  ̣]
5[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τικῶς νοήσηι [  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τ[  ̣ ἐ]π’ ἐνίων [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ος . ἴ[σ]ως οὖν ἤ̣δη
——
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ δι]αφορὰν ἀπὸ
[ταὐτης τῆς ο]ὕτως οὐ φαν-
10[ταστικῆς] δόξης̣ οὐ φαν-
[ταστικῶ]ς ἂν κατὰ τούτω[ν]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ε[ἰ]πεῖν κ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]υ[  ̣]
column 3aP.Herc. 1479 fr. 5. col. 3a

χουσι τοῦτο ἐπι[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
ἀλλὰ λαμβά̣[νουσι   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣]ς θεώρημ̣[α  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ἐμ περι-]
[λ]η̣πτικῶ̣[ι] τ̣[ρόπωι τὴν φαν-]
5τασίαν α[- ca.13 -]
α̣νηπ̣[- ca.16 -]
νον ει.[- ca.14 -]
δέ̣ τιν[- ca.15 -]
πο[  ̣] δ’ οὐκ [- ca.14 -]
10τοῦτο [- ca.15 -]
[  ̣  ̣]τον̣[- ca.15 -]
column 2P.Herc. 1479 fr. 5 col. 2
Sketched 1804-1804 by Carlo Orazi

[- ca.15 -]ισμὸν
[- ca.11 -]ο̣ς̣ τ̣ε̣ δόξαν
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ἀτό[μ]ω[ν   ̣  ̣  ̣] περὶ
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ροῦμεν̣ [  ̣  ̣  ̣] φαν-
5[ταστικ]οῖς ἐγγενό[σ]ι εἰ
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ον οὐκ ἐλαμβα-
- ca.10 -]ην κατὰ το̣ῦ
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] οὐκ ἐ[λ]ά̣μβανον̣ [  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣ ἀλ]λ̣’ ἔ̣[σ]τιν τ̣οιοῦτο ἐπ[  ̣  ̣]
10[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]α̣ι π[άν]των τῶν
[  ̣  ̣  ̣  ̣ φ]υ̣σικὸγ χαρ̣α̣κτῆρα
[  ̣  ̣  ̣  ̣]τ̣ον τῶν ἐμ περ[ι]λη[π-]
[τικῶι] τ̣ρ̣ό̣[π]ωι διανο̣[ήσ]εων
[- ca.11 -]α̣υτα[  ̣  ̣]βα\ν/
15[- ca.11 -]εκ.[  ̣  ̣  ̣  ̣]κα
[- ca.18 -]ως
column 3bP.Herc. 1479 fr. 5. col. 3b

τες αιπ[- ca.14 -]
τινι ὕστ[ερον - ca.9 -]
δόγμα μ[- ca.13 -]
ἕτερον κατ[- ca.11 -]
5[  ̣  ̣  ̣]ι̣[  ̣]ασ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣].ι ..[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.13 -]α ἣμ πλὴν
[- ca.12 -]ρ̣[  ̣  ̣] φαντα-
[- ca.13 -]ερ ἂγ γι-
[- ca.14 -]ο̣ ἐκ τοῦ
10[- ca.13 -]υ[  ̣]α̣[  ̣]οιο
[- ca.14 -]γ̣μα . ἀ̣λ̣ -
——
λὰ [- ca.13 -] χρωμε-
[- ca.16 -] ἑρμη-
νίαι [- ca.15 -
column 4P.Herc. 1479 fr. 5 col. 4
Sketched 1804-1804 by Carlo Orazi

ὕστ[ερον - ca.13 -]
τοῖ[ς ἀν]τικειμέν[οις   ̣  ̣  ̣]
5σαμεν̣ [  ̣  ̣] ἀλλὰ κα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
τι τῆς α[ἰ]σ̣θήσεω[ς   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
εἶναι τ̣[  ̣  ̣  ̣] τἀδε αὐ̣[τὰ μηδε-]
πώπο[τε π]ο̣ι̣ηθῆν̣[αι   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
τὴν αὐτὴμ [φ]ύσιν ε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
10οις ὕστερον ἐξ [ἄλλ]η̣[ς τινὸς φύ-]
σεως έφἠσαμ̣[εν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
ἀμέλει ἐπὶ τ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἀλ-]
λ̣ὰ [πάσ]α̣ς̣ τὰς α.[- ca.10 -]
φ̣ά̣σκειν εἶνα[ι   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
——
15το[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ὄνομ̣[α   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
δοθ̣[έ]ν οὐ φαντ[αστικὸν   ̣  ̣  ̣]
εἶ[ναι] τ̣ῶν εἰτ̣[- ca.10 -]
ὡς [  ̣  ̣  ̣  ̣]υτο π[- ca.10 -]
fragment 6

column 1P.Herc. 1479 fr. 6. col. 1

νωμ μεθ’ ὑπο[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] πρα-
γ[μ]άτωμ̣ φ̣[- ca.13 -]
τως̣ ἐμφαιν[ό]ν[τω]ν̣ ἐ̣πὶ τῆ[ς]
ἐμ̣ῆ̣ς περὶ δι̣αθέσεως λ̣ό-
5γ̣[ου]ς γυμνα[σ]ίας· οὕ[τω γ]ὰρ
άνα̣γκαῖον ἦ̣ν τοῦτο {υτο}
ἐνδίκνυ̣[σ]θαι τὸ δ̣ὴ ὅτ̣[ι] βλέ-
ποντες [το]ὺς ὁμοφώνο̣υ̣[ς ἡμῖν]
ὄ̣[ν]τα̣[ς] ἀ̣[ν]τ̣ικειμ[έ]ν̣[ω]ς̣ αἷς ἡ̣-
10με[ῖ]ς φωνα̣ῖς χρ̣[ώμ]ε̣[θα] ψε̣υ-
δέ[ς τι ἄλ]λ̣ο̣ ὑ̣π[οτ]ά̣ττοντα[ς]
[ἀνύπ]ο̣π̣τό[ν τε] ἐ[π]’ ἐκί[ναι]ς τα[ῖς]
ἐ̣[ννο]ία[ι]ς̣, ἀλλ̣ὰ̣ μέ̣νο̣[ν]τ̣[ες   ̣  ̣]
π̣ρ̣ὸ̣[ς α]ὐτοὺς ..εσ[  ̣  ̣ δεδο-]
15ξάσθαι ἢ διὰ τὸ τι̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
των κατ[αφα]τικὸν̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
μᾶ̣[λ]λον ἐ̣πε̣τ[- ca.11 -]
μεθα γὰρ [- ca.13 -]
fragment 8

column 2P.Herc. 1479 fr. 4
Sketched 1804-1804 by Carlo Orazi
Engraved 1804-1865 by Vincenzo Orsini

[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] τόδε τι τὸ περι[  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] εἶναι καὶ μὴ ἓν οἷο̣ν̣
τῶν [τε] εντ̣α̣ῦ̣θ̣α μετ̣[άθε-]
σις κα[ὶ] οὐ δογμάτωμ φαν̣-
5ταστικῶν, τῶμ μέντοι οὐ
φανταστικῶν καὶ δογμά-
τῶν. οὐ μ̣ὴν ἀλλ’ ἕτ̣ε̣ρά γ’ ἄν
——
τινα δηλο̣νότ̣ι εἴηι ἐ̣κίνοι[ς]
εἰ μὴ ἐγὼ προήνεν[κα καὶ]
10ἐπ’ ἄλλ’ ἄτ[τ]α ἃ φαντ[ασιά-]
ζοιεν̣ τὰς ἀ[να]γωγὰς [  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣]ατα[- ca.16 -]
column 3P.Herc. 1479 fr. 2
Sketched 1804-1804 by Carlo Orazi
Engraved 1804-1865 by Vincenzo Orsini

κενὸμ μηδὲν ἧττον εἶναί
γέ τι φήσωμ̣εν κενόν. τοῦ -
——
τ̣[ο οὖ]ν δή φη[μι   ̣  ̣]του ἡμ[ῖ]ν λέ
γ[ουσ]ι̣ν̣ [  ̣]κ̣[  ̣  ̣  ̣] τ̣ο̣ῦθ’ εὑρέθ̣η ο[ὐ]
5τ[οι]οῦτον ὂ[ν οἷ]ον ἐδοξάζο-
μεν ἐν̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] οὐ φαντα-
[- ca.12 -]ι ἀλλ’ ἐπ’ αὐ-
τοῦ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ατα το.[  ̣  ̣]
γ[- ca.9 -]ος προ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
10[- ca.10 -]ας πρ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.10 -]τ̣ε̣τ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.11 -ἐ]ξ ἑτέρας ε-
[- ca.10 -οὕ]τ̣ως τῆς κα-
[- ca.18 -]θι
15[- ca.11 -]η δε̣ο̣μένης
[- ca.13 -]ι̣ τῆς προ-
[- ca.11 -]ι[  ̣]δετ[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.13 -]γμ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.10 -]νθε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
column 4P.Herc. 1479 fr. 1(?)
Sketched 1804-1804 by Carlo Orazi
Engraved 1804-1865 by Salvatore Ventrella

‎‎‎[..] φύσις ἐνταύθα κατὰ γε
[τὴν] δόξ[αν τ]ὴν [αὐτοῦ] τ̣οῦ πρῶ̣-
[τον οἰομ]ένου καὶ ἅμα καὶ πο-
[τὲ καὶ] ἐνταῦθα τὸ κενόν· οὕ-
5[τως ο]ὖν καὶ τ[ο]ῦτο [ν]ο̣εῖται
[ἐν ἐκ]ίναις τα̣[ῖ]ς λέξ[εσιν] ἃς ἐν
[τῶι] περ̣ὶ [τῶμ] πρῶ[τογ] γ̣ιγνω-
[σκ]όντω[ν αὐ]τοὺς γεγράφα-
[μεν· εἶ]τα δ’ ἀναλαβόντες αὖ-
10[θις τ]ὸ [β]ι̣β̣λίον ἠκριβ[ώσαμεν]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]α̣σα̣[  ̣  ̣]εισ[  ̣  ̣  ̣]α̣τε
[  ̣  ̣]με[.] καὶ μακρο[τέρ]ως ἂν
λόγ[  ̣  ̣  ̣  ̣]σ[  ̣  ̣]ο̣ιμεθα̣ [  ̣  ̣  ̣]ι̣[  ̣  ̣]
παν̣[  ̣  ̣] γ̣ιγ̣ν̣[  ̣  ̣  ̣]σοιμε[  ̣] α̣ὐ̣τὸ
15ἐπι[- ca.12 -]κα̣[  ̣  ̣]ου
[  ̣]φ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ο[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
[- ca.18 -]ων
[- ca.17 -]σης̣
column 5P.Herc. 1479 fr. 8 col. 5
Sketched 1804-1804 by Carlo Orazi

0[οὐκ ἔξεστι ποιῆσαι πολλῶν]
κ̣αὶ παντο̣[ί]ω̣[ν] ὀνομάτωμ̣
μεταθ̣[έσ]ε[ις]· ὀλίγα γὰρ ἔξ[ε-]
στιν τῶ[ν σ]ὺ̣ν ταῖς̣ αἰσθήσεσ̣ιν̣
ἃ πρότερον [ο]ὕτως δ̣[ι]ο̣[ρί]ζ̣ον-
5τες κατὰ τὸ̣ν οὐ φα̣ν̣ταστι-
κ[ὸ]ν τρ[όπομ] μετεθ̣έ̣μεθα
συνιδόντες οὐ [τοια]ῦτα ἔκ
τινος ἐπιλ[ογ]ισμ̣[ο]ῦ· τὰ δὲ
πλεῖσ̣τα τῶν̣ ἐ̣[μ πε]ρι[λ]ηπτι-
10κῶι τρόπωι [ἐ]λ[εγχο]μένων ἂν
[  ̣  ̣  ̣  ̣]μη[  ̣]ν[.  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] τινι
ἢ κ[ατ]ακα[λ]ύψει ὀχλ̣[εῖ]ν̣ ἕτε-
ρον ἢ ὄ̣νομ[α .  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]α με-
τατ[ιθέ]με[νοι   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ειν
15οἱ πολλ̣οὶ [- ca.11 -ἐ-]
πιτελ[- ca.15 -]
μένου[- ca.15 -]
——
γὰρ τ[- ca.15 -]
column 6P.Herc. 1479 fr. 8 col. 6

τα καὶ μη.[- ca.12 -]
φέρειν .[- ca.13 -]
μέρος̣ [  ̣].[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ Μητρό-]
δωρε [- ca.13 -] τού-
5των τῶ[ν - ca.12 -πά-]
νυ γὰρ [- ca.15 -]
. οτιπ.[- ca.14 -]
[.]αντα[- ca.14 -] ἐ
π[ι]μένειν̣ [- ca.12 -]
fragment 9

column 1aP.Herc. 1479 fr. 9 col. 1a

αὐτοῖς ὀν̣ό̣μασι̣χρώμενο[ι] column 1bP.Herc. 1479 fr. 9 col. 1b

ην̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]α̣τα[- ca.11 -]
5παντ[ο]δαπῶ[ν - ca.9 - ἐ-]
ναντιότηιτα[- ca.9 -] ἀ-
ποβλέποντ̣ες [- ca.10 -]
α[  ̣  ̣  ̣]ως εσ̣[- ca.12 -]
γμ[- ca.18 -]
fragment 10

column 1aP.Herc. 1479 fr. 2
Sketched 1804-1804 by Carlo Orazi
Engraved 1804-1865 by Salvatore Ventrella

[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τει ὅ̣θ[εν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]χε[  ̣  ̣]σθαι κατ[  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τ̣ι[  ̣  ̣]παντα[  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.10 -]μ πραγμ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
5[  ̣  ̣  ̣]να[  ̣  ̣  ̣  ̣] ὥσπερ̣ [  ̣  ̣]υ̣να
[  ̣  ̣  ̣].τ[  ̣  ̣  ̣  ̣π]ραγματικῶν
[θε]ωρημ̣[άτω]ν ἐνδίξει καὶ
[τ]ὴ̣μ περ̣[ίληψ]ιμ π[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
τῆς δόξη̣[ς τ]ῆς̣ .[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
10[  ̣]. τοῖς πραγ[- ca.11 -]
[  ̣  ̣]τ[  ̣  ̣]σε π̣ερ̣[ὶ ταύτ]η̣ς̣ [τε] τὴς
εἰς τοῦτο ἐμ[β]αλ̣λούσης
ὑπολήψεως . ὄντων δ’ ο̣ὖ̣ν
——
τοιούτων οἶον [  ̣  ̣] τούτων
15κατὰ τὴν [αἵρ]εσιμ π[ρατ]τόν-
των εἰκ[  ̣]τ[  ̣  ̣]ευ καὶ ε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
τῆ̣[ς] ἐπαγωγῆ̣[ς] γ̣ιγν̣[έσ]θ̣ω
τῆς πραγματ[ικ]ῆς̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣]τει
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν̣ης̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]δ̣ι
column 1bP.Herc. 1479 fr. 10 col. 1b

[ὑποτε]ταγ̣μ[ένα]
[⁦ -ca.?- ⁩]ην τῶν̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ἀ]ναφώ[νησιν]
[⁦ -ca.?- ⁩]ημ[⁦ -ca.?- ⁩]
fragment 11

column 1P.Herc. 1417 fr. 6
Engraved 1804-1865 by Salvatore Ventrella

α[ἰσ]θήσεων ὀξυδερκίας η
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣].[  ̣]εμ[  ̣  ̣  ̣]ο̣ἵ̣α̣ς̣ ἐν ἀπ[ο-]
[ρ]ήμα̣τ̣ι̣ νε̣ν[όηκε ἢ] κατ[α]κα-
λύψεσι · δο̣ξα[στὸν γὰρ δὴ]
5ἐκ τ[ῶ]μ φαινομένων [ἅπα-]
σιν ἀν[θ]ρώποις τὸ δηλ[ωθησό-]
μενον ἀνα̣λογίσματ[ί] ἐ̣[σ]τιν̣.
ὅθεν κατ̣ὰ̣ τὸν τοιο̣[ῦ]τον τρό-
πον τὰ φαιν[όμενον   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
10ἐπὶ τῶν αὐ[τῶν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣].αι
ἐπὶ τ[- ca.15 -]
τ[- ca.19 -]
δια[- ca.17 -]
column 2P.Herc. 1479 col. 1
Sketched 1804-1804 by Carlo Orazi
Engraved 1804-1865 by Vincenzo Orsini

ἰδιοτήιτος τῶι σοφῶι καὶ μὴ
σοφῶι διε[φώ]νεις, οὐδὲμ παρε[μ-]
βάλλων [τοῦ π]ερὶ τῶν οὐκ ἐ-
πιμαρτυρ̣ή̣σ̣εων κα[ὶ] ἀντι-
5μαρτυρήσεων . ἐτίθεις δ[έ]
——
τινα τῶν ὀνομάτων εὐ-
θὺς διὰ τῆς αὐτῆς λέξεως,
καὶ τὴν κατ’ αὐτὰς τὰς αἰ-
σθήσεις πλάνην τῶμ πολ
10[λῶ]ν ἀπο[σ]ημαίνων, οὐ μό-
ν[ον] τὴν ἔν[νοιαν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
α τῆς ἐντ[ε]ύ[ξεως   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
παρ[- ca.18 -]
column 4P.Herc. 1479 fr. 2
Sketched 1804-1804 by Carlo Orazi
Engraved 1804-1865 by Vincenzo Orsini

συλλογιζόμεθα ουμ[  ̣  ̣]
κεις ἧττον̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]μ̣υθο[ί-]
ης αὐτοῦ [τὸ ἤδ]η λεγόμε-
νον . οὐκ ἔχει οὖ̣ν οὐδὲ τοῦ -
——
5το τ[ὸ]γ χα̣ρα[κ]τῆρα κα[ὶ ὡς]
ἄν τις λανθάν[ηι] α̣ὐτοῖ[ς]
τ̣ι̣ ἐ̣ναντι[ο]λογῶν, ὥσπερ
καὶ ἐπὶ τοῦ ἐ̣π[  ̣  ̣  ̣  ̣ ἔ]λεγον ·
ἐκῖνο δὲ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἄ]λ̣λ̣ως οὐ
10βο̣υ̣[λ- ca.15 -]
σθαι τη[- ca.15 -]
λ̣α̣ι ι̣[- ca.15 -]
column 6P.Herc. 1479 fr. 11 col. 6

σις ἀλλὰ διὰ λό̣γ[ου   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
——
μηδὲ λέξεις ο[- ca.9 -]
fragment Κ

column 1P.Herc. 1417 fr. K col. 1

[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] λέξ[εις   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]αλλ[- ca.10 -]
[τοῖ]ς φα[ι]νομένοις σ̣ο̣φ̣ο̣ῦ
καὶ μὴ [σο]φο̣ῦ . ἔμοιγε δὴ
——
5[δοκε]ῖ καὶ πάλαι καὶ νῦν̣ [  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣] ἔ̣χειν ὡ[ς] λέγεις [  ̣]α̣ρου[  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣ κα]τανοεῖς ὅτι νῦν̣ [  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]αν ἡμεῖς τ[ὰ]ς̣ λέξ[εις]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ε[- ca.11 -]
column 2P.Herc. 1417 fr. K col. 2

[- ca.9 -] τ[α]ῦ̣τα [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[σημ]α̣ίνομεν τῶι [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[τὰς] αἰσθήσεις καὶ τὴν̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣]ω[  ̣ τῆ]ι διανοίαι ἐπιβλε-
5- ca.11 -]. καὶ οὐ̣ μό -
——
[νον   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] διαφο̣ρὰς ο[  ̣  ̣]
fragment 12

column 2P.Herc. 1479 fr. 12 col. 2

[- ca.15 -] σ̣υ ἔλε-
γες [- ca.11 -]τε[  ̣]την
[- ca.12 -ἐπ]ιβο[λ]ὴν
τ[- ca.9 -]νωι κατὰ τ̣ὴν̣
5διδ[α]σ̣[καλί]αν̣ ὠ̣ιχόμεθα ἐπὶ
τ[οῖς   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] αἰσθητοῖς ἰδί-
ο[ις   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] πλάνης δ[ηλ]οῦν-
τ[ες   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τ]ὸ ἀφαν̣ὲς
α[- ca.9 -]ιν ἐπ’ αὐτῆ̣ς
10τ[- ca.9 -]των . οὐ [μ]ὴν
——
ὰλ̣λ’ ἐ̣[τύχομέ]γ̣ γε οὐδὲ̣ [κ]α-
κῶς ἐπ̣[ινενοηκ]ότες τὴ̣ν δι-
δ[ασ]καλ̣[ίαν   ̣  ̣  ̣  ̣]ογ γὰρ ν̣[  ̣  ̣  ̣]ερ
π̣ρ̣[ο]φανοῦσα [- ca.10 -]
15\ημμ/[⁦ -ca.?- ⁩]ι̣οτ[- ca.14 -]
column 3P.Herc. 1479 col. 1
Sketched 1804-1804 by Carlo Orazi
Engraved 1804-1865 by Bartolomeo Orazi

ναι ἐπὶ πλείω συ[ν]οι[κει]οῦν
ὧι αὐτοὶ βουλόμε̣[θα]. εἰ δὲ
——
τότε [τα]ὐτό τι διαν[ο]ούμε-
νοι ἐλέγομεν κατὰ [τ]ὴν [ἐ]κ-
5κειμένην ἑρμηνίαν τῶι
ὅτι πᾶσα ἡ ἁμ[α]ρτία ἐ̣στὶν
τῶν ἀνθρώπων οὐδὲν ἕτε-
ρον ἔχουσα σχῆμα ἢ τὸ ἐπὶ
τῶμ προ̣λήψεων γιγν̣[ό-]
10μενον καὶ τῶμ φαιν̣[ομ]ένων
διὰ τοὺς π̣ολυτρόπους ἐ̣[θι-]
σμοὺς τῶν λέξεων, καὶ [  ̣  ̣  ̣]
[  ̣]ο̣μ̣εν δ[ι]ὰ τ[α]ῦτα̣ ἢ δεδί[χαμεν]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]πρ̣ολήψε̣σι [  ̣  ̣  ̣  ̣]
15[  ̣  ̣  ̣  ̣] πᾶν ῥήσεις π[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ει ουδα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣]ονδε[  ̣  ̣]ασει[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
δητ[- ca.14 -]
column 5P.Herc. 1479 fr. 12 col. 5

[οὐ-]
κ ἐ̣πιμαρτυ[ρ]ήσεις γίγ[νον-]
ται πολλαὶ τ̣[- ca.10 -]
α[  ̣  ̣  ̣] ἀλλ’ ἄγουσ̣[ι   ̣  ̣  ̣  ̣ ἀ]δή-
λ̣ο̣υς̣ ἡμᾶς εἶναι [πό]τ̣ερα ὅ-
5λως ἐπελελήσμ[ε]θ̣α ταύτης
τῆς̣ δόξης̣ καὶ τ̣[ὰ ἐν]α̣ντί
α ἡ̣μῖ̣ν̣ αὐτοῖς̣ ἐλ̣[άβ]ομεν,
ὥσπερ [κ]αὶ ἄλλοι π̣[ο]λλοὶ ἐμ
πολλοῖς, ἢ ἐ̣μεμνή̣μεθα
10μ̣έν, οὐ[δὲ]ν̣ δὲ οὐδὲ̣ [τὸ] ἀνα[γ-]
καῖο̣ν̣ [  ̣  ̣]του ἐκ[  ̣  ̣  ̣]εν̣[  ̣  ̣  ̣]
column 6P.Herc. 1479 fr. 12 col. 6

[  ̣  ̣  ̣  ̣τ]ίθηι τὸ παραθεῖναι τὸ
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣τ]οῦ τρόπ̣ο̣υ̣ τοῦ περὶ
[τὰς οὐκ] ἐπιμαρτυρήσεις
[καὶ ἀντι]μαρτυρήσεις πῶς
5[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἢ μ̣ανθάνειν σ[  ̣  ̣
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐνα]ντίως πε̣ρὶ τοῦ
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ προ]σδοξαζον-
[- ca.10 -]τ̣ε καὶ φαίνε-
ται [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ων διε̣λ[έ]γου
10[- ca.9 - ἀ]οράτας ἔφερε̣
fragment L

column 5P.Herc. 1417 fr. L col. 5

5[  ̣  ̣]το[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]κτα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
φεύγεις τὸμ β̣[ίον ὑπὸ] τ[ῶμ]
πολλῶν εἰλη[μμένον   ̣  ̣  ̣  ̣]
δέ τι̣ς̣ τ̣αῦ[τα - ca.11 -]
σοφοῦ [- ca.15 -]
fragment 13

column 2supP.Herc. 1479 fr. 3
Sketched 1804-1804 by Carlo Orazi
Engraved 1804-1865 by Salvatore Ventrella

τω[- ca.12 -]μο[  ̣  ̣  ̣]
ον̣[  ̣]ειν̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ψ]ευδεῖ[ς   ̣  ̣]
ἐπεπιπτ[  ̣  ̣  ̣  ̣]ο̣υτος τού-
τοις τι [ὡς] λέγεις, Μητρόδ[ω-]
5ρε . ἀλλὰ μὰ Δία τῶμ μὲν
——
καθ̣’ ἕκα[σ]τα οὐκ ἃμ φήσαι-
μ[ι τ]ό̣τε γε συλλογισμόν, ἐ-
[φ’ ὧι ἐσημ]α̣[ί]ωομέν τι, εἰδέναι
[- ca.10 -ἐ]νόεις τότε
10[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣].σ̣[  ̣].ηθ̣[  ̣  ̣]ς εἶναι
[- ca.13 -]ὡσαύτω[ς]
[- ca.13 -]ων ἀντ[  ̣  ̣]
[- ca.12 -]ο̣ι̣ς̣[  ̣  ̣]οτ̣ι
[- ca.10 -] τὰ[ς] λέξεις̣ τ̣ι
15[- ca.12 -]τ[  ̣]αν χρω-
[- ca.14 -]ω̣μένω[ι]
column 2infP.Herc. 1417 col. 2
Engraved 1804-1865 by Bartolomeo Orazi

[ - ca.20 -]
[ - ca.20 -]
15[ - ca.20 -]
[ - ca.20 -]
[ - ca.20 -]
[ - ca.20 -]
[ - ca.20 -]
10[ - ca.20 -]
[- ca.10 -]ωμεν ταῖς [  ̣  ̣]
[- ca.10 -]μάτων ἁπα̣-
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] δὲ κ[αὶ ἄ]νε̣υ τῆς
[τινω]ν ἐσθισμ̣[ῶν συ]ν̣οικεώ-
5[σεως ἐ]πιφέρω̣[ν τότε ἔτ]υχες,
[μὴ] δῆλομ ποιώιης τὸ πάν-
τα φθόγγον ἐπιφέρο̣ντα
δοξάζειν τόδε τι κα̣[ὶ] τὴν
τῶν ὀνομάτ[ω]ν κα[ὶ π]ραγμά-
column 3supP.Herc. 1479 col. 3
Sketched 1804-1804 by Carlo Orazi
Engraved 1804-1865 by Bartolomeo Orazi

τω̣[ν ἀ]δι[αλ]η̣ψία[ν ὁρ]ῶμ
περ[ιν]οώιης. κἀ[γὼ] δ̣’ ἔβλε -
——
πον ὅ[τ]ι̣ οὐ ποιήσας διάφο-
ρα τά[δ]ε ἢ τάδε εἶναι λέγειν
5τάδε [φ]ῆς αἱρεῖσθαι τ[ῶι] δ̣[ὴ]
βελ̣[τίο]ν εἶναι ἢ τάδε· ἄλλ’ ὀ-
ν̣όμασιν οἷς δήποτε χρώ-
με[ν]ον οἷόν τε φ[ή]σας [ε]ἶ̣ναι
[λέγει]ν τὰ πρά̣γ̣ματα, πᾶ-
10[σιν ἐνε]δικνύου ἡμῖν τε τοῖς
[τε σοφίας] μετεσχηκόσιμ
[μόνον ὅτι οἰ]κειότερόν ἐστ[ι]ν̣
γ̣.[- ca.9 -]οι[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
τι[- ca.16 -]ην
15δε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] τόδε τ[ι λ]έγε[ις]
ἀλ[- ca.9 -]α̣το[  ̣  ̣  ̣]τιον̣
κα̣[- ca.10 -]ται̣ ἐ̣ν τού-
column 3infP.Herc. 1417 fr. 13 col. 3 inf.

[ - ca.20 -]
15[ - ca.20 -]
[ - ca.20 -]
[ - ca.20 -]
[ - ca.20 -]
[ - ca.20 -]
10[ - ca.20 -]
[ - ca.20 -]
[- ca.12 -]ε τὸ σχῆμα
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἀναλ̣ογισμοῦ τοῦ
[  ̣  ̣]ι̣α[  ̣  ̣]π[  ̣  ̣  ̣]κ̣ας τ’ ἔ̣πρατ-
5[τε]ς τότε, νῦ[ν] συνορῶ τότε
δ’ οὔ· καὶ τοὺς κατὰ μέ̣ρος δὲ
πιεσμοὺς τοῦ ὀρθῶς ἕκαστα
λέγεσθαι περὶ τοῦτο τὸ εἶδος
νῦν συνορῶ τότε δ’ οὔ. καὶ
——
column 4supP.Herc. 1479 fr. 4
Sketched 1804-1804 by Carlo Orazi
Engraved 1804-1865 by Bartolomeo Orazi

οὐ σ̣υσταίη̣ι ἄν τι̣ πρὸς αὐτα
ἢ δ̣ιαπορῆσαι ποικίλως νῦν
ἐπιβλέβω, ὡς ἐγὦιμαι. ἐπε[ὶ]
——
καὶ τὸ λεγόμενόμ που, [ὀρθῶς]
5ταῖς αὐταῖς αἱρέσε̣[σι] τ[ῶ]μ φω-
νῶ[ν] κατὰ τὴν διδ[α]σκαλίαν
χρήσαιτό τις ἄν, εἴπ̣ερ ταῦτα
ἡ̣μῖ̣μ βλέπο̣ι ἐκ το[ῦ α]ὐτοῦ γ(*) [ε]
ἰ̣δ̣ί̣ου ε̣[ἴ]δ̣η, μὴ πολὺ παρηλ[λα-]
10γ̣μέναι̣[ς] φύσεσι περι[π]έσοι. [τὸ]
——
δ’ ὅτι οὐ κατὰ τὰ πρ[ά]γματα
[ἠ]λέ̣[γχε]τ̣ο εἰ πολὺ παρηλλα-
[γμέναις φύσεσ]ιν̣ [- ca.9 -]
[  ̣  ̣  ̣  ̣] ἀν[αλόγ]ισμ̣[α γὰ]ρ̣ ἡμεῖς
15[  ̣  ̣  ̣]α κατὰ̣ τοὺ[ς] φ[θό]γγ̣[ους]
[- ca.12 -]υς[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.12 -]κα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
column 4infP.Herc. 1417 fr. 13 col. 4 inf.

[- ca.20 -]
15[- ca.20 -]
[- ca.20 -]
[- ca.20 -]
[- ca.20 -]
[- ca.20 -]
10[- ca.20 -]
[- ca.20 -]
σιν[- ca.13 -]ο[  ̣  ̣  ̣]
[.]α.[- ca.9 -] ὑπὸ τε [τοῖς]
αὐ[τ]οῖ[ς] τρ[όποις τῶ]μ π̣ε̣ρ̣ι̣-
5πιπτόντ[ων] το[ύτ]ο̣ις, πέπει-
σμαι διαβλέπ̣ειν̣ ὡς διηροῦ-
μεν, ὡς σ̣ο̣[ὶ ἐνο]ε̣ῖτο, καὶ οὐ κα-
θάπερ τινὲς ἂν ἐγδέξαιν-
το . ἀλλὰ γὰρ ἴσ̣ω̣ς οὐκ εὐκαιρόν
column 5supP.Herc. 1479 col. 4
Sketched 1804-1804 by Carlo Orazi
Engraved 1804-1865 by Bartolomeo Orazi

ἐστ[ι ταῦ]τ[α] προφέροντα μη-
κύνει[ν]· [κ]αὶ μαλ’ ὀρ̣θ̣ῶς [γε, ὦ]
Μητρόδωρε· πάνυ γὰρ οἶμαί
σε πολλὰ ἂν ἔχειμ προε[ν]έγ-
5κασθαι ἃ ἐθεώ̣ρ̣εις γελοίως [π]ώ[ς]
τ̣ι[να]ς̣ ἐγδεξαμένους̣ καὶ π̣[άν-]
τ[α] μᾶλλον ἢ τὸ νοούμενον
κατὰ τὰς λέξεις, οὐκ ἔξω τῶν
ἰθισμένων λέξεων ἡμῶν
10χρω̣μένων οὐδὲ μετατιθέν-
των ὀνόματα ἐπὶ τῶμ φανε-
[ρ]ῶν . καταγέλαστογ γὰρ
——
[δή] τι καὶ τοῦτ’ ἐστιν, ὅταμ
[  ̣  ̣]δ̣[  ̣  ̣] ψε[ῦδος   ̣  ̣]δοπ[  ̣  ̣  ̣]
15[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]μενομ μ[ὴ ἕ]τερο[ν   ̣  ̣]
[  ̣]α[  ̣  ̣  ̣]τα.[- ca.12 -]
[  ̣]α[  ̣  ̣  ̣]ν[  ̣  ̣]σ[  ̣  ̣  ̣  ̣]ο[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
δ[- ca.20 -]
column 5infP.Herc. 1417 fr. 13 col. 5 inf.

15[- ca.20 -]
[- ca.20 -]
[- ca.20 -]
[- ca.20 -]
[- ca.20 -]
10[- ca.20 -]
[- ca.15 -]εῖται
το[- ca.12 -]μ[  ̣]τα τυ-
χῶ[σι   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]εγ[  ̣  ̣  ̣]ο[  ̣] ἄλ-
λο[υς   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] με̣ταφορὰς
5ποι[εῖν φωνῶ]ν ἐπὶ τὰ ἄγνω
[στα] ὑ[πὸ τῶγ γν]ωστῶν, ἀλ-
λ̣ὰ διὰ τ̣ὰς αὑ[τ]ῶμ πλάνας
ἃς λέγ[ο]μεν ἐ̣ν το[ῖ]ς Περὶ ἀμ
[φ]ιβολίας ἡμῖ̣ν ἀναγεγραμ-
column 6supP.Herc. 1479 col. 5
Sketched 1804-1804 by Carlo Orazi
Engraved 1804-1865 by Bartolomeo Orazi

μένοις . ἀλλὰ γὰρ τί τού-
——
των ἡμῖν τῶν ἀν̣θ̣ρώ-
πων; πολλαχοῦ γὰρ διώ-
ρισται μέχρι πόσου φρ̣ον-
5τιστέον αὐτῶν ἅς ποτ’ ἂν
ἔχωσι καθ’ ἡμῶν δόξας, κα̣ὶ̣
μέχρι πόσου τε καὶ ἐμ ποίω̣ι̣
λόγον οὐδένα ἑκτέον. αἰ-
[εὶ] δὲ τῶν εὐπαγῶν ἕνεκα
10πρὸς εὐδαιμονίαν καὶ τῶν
κατασκευ̣αζομένων τοὺς
λόγους π̣[οιη]τ̣έον, ἐπειδὴ-
[π]ε̣ρ φερε[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] τὸμ β[ί]ον̣
[- ca.13 -]γιγν[  ̣  ̣  ̣]
15[- ca.14 -]σμ[  ̣  ̣  ̣  ̣]
column 6infP.Herc. 1417 fr. 13 col. 6 inf.

[- ca.20 -]
[- ca.20 -]
[- ca.20 -]
15[- ca.20 -]
[- ca.20 -]
[- ca.20 -]
[- ca.20 -]
[- ca.20 -]
10[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] δόξ̣αις [  ̣  ̣]ε[  ̣  ̣  ̣] καὶ̣ [ἐκῖ-]
νο ἔγωγε πολλάκις ἐνεθυ-
μήθην τὸ ὅτι [εἰ, ἐ]μοῦ προφέ-
ροντος ἀπορήμ[α]τα ἅ τις
ἂμ πρὸς ἡμᾶς ἔ[τρε]π̣εν, ἀπο-
5δι̣δ̣ώιη ὃ ἐκ τῶν [λέ]ξεων συν-
οι̣κ̣ε̣[ιοῦν] ὡ̣ς̣ ταὐτὸ συ̣νέβαινε
μελε̣τ̣[ᾶν] ἐπὶ τῆς γραφῆς,
πολλο[ῖ]ς ἂν ἴσως δόξειε τό-
τε μὲν ἤτοι κατὰ τὸν ἐπι-
column 7supP.Herc. 1479 col. 6
Sketched 1804-1804 by Carlo Orazi

β̣λ̣ητικὸν τρόπον ἢ περιλη-
πτ̣ικῶ̣ς ἢ φανταστικ[ῶς] ἢ
δ[ι]ὰ λόγου δὴ θεωρητικῶς
ψευδὴς̣ ὑποτετάχθαι ταῖ[ς]
5λέ̣ξ̣εσ̣[ιν] ἐκίναις δόξα, ἤτοι
κατὰ̣ τ̣ὸ̣ν οὐκ ἐπ̣ιβλ[ητ]ικὸμ
μὲν οὐδ̣ὲ κ̣ατὰ̣ μ̣ίαν̣ τῶν ἐκ-
κειμένων ἰδεῶν ἐξ ἑ[α]υ̣τοῦ
δὲ μόνον κινητικόν, νῦν
10δὲ τῆς ἑρμηνία[ς] ἐφαρμ̣οτ-
τούσης καὶ ἐπ’ ἄλλ’ ἄττα ἐπα-
γωγή τις ἐκ τῆς διαστολῆς
γίγνε[σ]θ̣αι εἰς τἀληθές . ἀλ- -
——
λ’ ὅμως οἱ μηδέποτε μὴ
15[συ]μ[πλεκ]έτω μηδέ[ν τ]ις πειρώ-
[μενος ἐ]ξισοῦσθαι σοι ταύ-
15[της] τ̣ῆς ὑποψίας· ἄλλ’ εἰς ὅ[λη]ν
[τὴν] ἐ̣π̣ιλ[ό]γι̣[σ]ι̣ν [  ̣]ντ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
column 7infP.Herc. 1417 col. 7
Engraved 1804-1865 by Bartolomeo Orazi

15[- ca.20 -]
[- ca.20 -]
[- ca.20 -]
[- ca.20 -]
[- ca.13 - πιθανώτε-]
10[ρ]ογ γίγνεσ[θαι ἂν τὸν τοῦτο]
δὴ φανερὸμ ποιοῦντα [ἡνί-]
κα̣ [ἢ] ἔ̣πρατ\τέ τις τουτὶ ἢ οὐκ̣ [ἔπρ]α̣τ/τεν, ἤπερ ἡνίκα
οὐκ ἦν ἡ διάληψις ἀναλογι-
στ̣[ι]κὴ ὡς τῶιδέ τινι λέγει τοῦ-
5το̣, τὸ ἐναντίον [ἐ]δοξάζετο.
ἐπὶ γὰρ δὴ τῶν τοιούτω[ν] οἶ-
[μ]αι μόνων ἂν ὑποπτεύσαι̣-
[μ]ι̣ τόγ γ’ ἀστῖομ μή ποτε ἐ-
ναντίως ἔμπροσθε ἐδοξάζε-
column 8supP.Herc. 1479 col. 7
Sketched 1804-1804 by Carlo Orazi

το ἢ ὅλως [σοφώ]τε̣ρον ὑ̣πελάμ
βανέ τ[ι ἐκ τ]ῶν ἀ[ν]τ̣ικειμ̣[έ]ν̣ων,
ἐπεὶ οὐχὶ π̣[αρόν]των ο[ἶδ]α ἐπι-
βλητικὴν ἔ̣χ̣[ει] δό̣ξαν̣ ἐν ὧι
5δήποτε τρόπωι . εἰς τοῦτον
——
[οὖ]ν δή φημι τὸν ὅρον ἀπο-
[β]λ̣ε̣πέ̣[τω πᾶσα] δ̣όξα ἧ<ι> τὸν ἐπι-
λογισμὸν [ἔ]τ̣[ι μ]ὴ προστεθη-
κότες ἦιμεν· οὐ γὰρ πᾶσαν οἶ-
10μαι εὐθὺ[ς] ἔ̣στι δόξαν καὶ εἰς ἐ-
πιλογισμὸν ἄγειν· ἀλλ’ ἱκανόν
ἂν δύναμίν τις ἔχειμ μό-
νον τῆς ἐπ[ι]λογίσεω[ς] φ̣θ̣ήσε-
[τ]α̣ι ὅταν [ὁ] καιρὸ[ς π]αρα[δι]δῶι.
15[ὁ γ]ὰρ ἀν[ε]πιλογίστως [οὕ]τως
π̣ρὸς ταύτην λ̣ία[ν τε] τα[πι]νῶι
τρόπωι [προσέχων ὅμως ἐ-]
πιλογ[ίσασθαι δυνήσεται]
column 8infP.Herc. 1417 col. 8
Engraved 1804-1865 by Bartolomeo Orazi

15[- ca.20 -]
[- ca.20 -]
[- ca.20 -]
[- ca.20 -]
[- ca.20 -]
10[  ̣]ν κέχρη[ται] τ[αύτ]ε[ι] τεῖ κ[ι]νή
[σει]· καὶ οὐδὲν ἧττ<:ον:> ὑπὸ τὴμ
φυγὴν ἢ αἵρεσιν [κα]τ’ αὐτὴν
ἀγόμενος τεύξεται τοῦ ὀρ-
θοῦ. ὅσαι δὲ μὴ περὶ πράξεων
——
5εἰσὶν τῶν δοξ<:ῶ:>ν - λέγω δὲ τῶν
οὐκ ἐπιβλητικῶν ἀλ[λ’ ἐ]κ τοῦ
θεωρετικοῦ μέρους οὖσαι - αὖ-
ται δὲ ἁλώσονται, ἂμ [ψευδεῖς]
ὦσι καὶ ἢ [ἀλόγως ἢ ἐ]<:κ:> <:σ:>υ<:λλ:>[ο-]
column 9supP.Herc. 1479 col. 8
Sketched 1804-1804 by Carlo Orazi

γ̣ισμ̣[ο]ῦ̣ ἔχως[ι] τὸ διημαρ-
τημέν[ο]ν̣, ἐν τῶι ἢ ἄλλο
τι κατὰ ταύτας λέγε̣σ̣θαι
τῶν θεωρητικῶν ὃ οὐκ ἀλη-
5θές ἐστιν, ἢ ἧι <ἂν> ἂμ πώρ[ρω]θέμ
ποθεν εἰς πράξεως συνα-
φὴν βαδίζωσιν εἰσάγωσιν
εἰς τὴν [ἀ]ν̣επιτήδιομ πρᾶ-
ξιν. ἂν δὲ μηδὲν τούτων,
10εὐσυνθεώρητον ἔσται ὡς οὔ-
κ [ε]ἰσι ψ[ε]υδεῖς. διὸ καὶ ῥαιδί
——
ως ἅπαντες κ[α]ταγελῶ̣σ̣[ι]ν
ὅταν τις ὁμ[ολ]ογήσ̣αντός
τινος μη̣δ’ ἐνδέχεσθαι ταὐ-
15τὸ ἐπίστασθαί τε̣ καὶ μὴ ἐπί-
στασθαι προφέρ[ηι] τὸν συγκε
καλυμμένομ [πα]τέρα καὶ
τὰ [τοι]αῦτα· [τοῦτ]ο γὰρ οὐ
column 9infP.Herc. 1417 col. 9
Engraved 1804-1865 by Bartolomeo Orazi

15[- ca.20 -]
[- ca.20 -]
[- ca.20 -]
[- ca.20 -]
[- ca.20 -]
10[  ̣  ̣] τῆ[ι ἀγ]νώστει ἐξ [ἀρχῆς]
αὑτοῦ ὁμ[ο]λογίαι ὅμως βλέ-
πων ἐφ’ ὧι ὡμολόγε̣[ι] τοῦτο
γελᾶι ἐπ̣[ὶ] τῶ[ι] σοφίσματι
ὡς οὐ συμπεριλαβὼν ἐν ἐκί-
5νει τεῖ ἀποκρίσει καὶ τὸ οὕτως
ἂν ἐφαρμοσθὲν ἔκ τινος ἐθι-
σμοῦ λέξεως, ὥστε πίπτειν
εἰς τὸ λέγειν ἐνδεχόμενον εἶ-
ναι τὸ αὐτὸν <:ἐ:>[πίσ]τασθαί τε
column 10supP.Herc. 1479 col. 9
Sketched 1804-1804 by Carlo Orazi

καὶ μὴ ἐπίστασθα[ι], οὐδ’ ἀρ̣νη-
θ[ῆναι] τοῦτο, [διὰ] τοῦ τρό-
που ο[ὗ] ὁ σοφιστὴ̣ς προφέρει.
——
διὸ καὶ π̣[άνυ] ἀντικειμένως
5ὁμολογ̣ή̣σας [τ]ις ἐξ ἀρχῆς
καὶ̣ [ο]ὐ̣κ εὐλα[βού]μενος τοῦ-
το ὥσπερ τιν̣[ὲς] τ̣ῶ̣ν σοφι-
στῶν οὐκ οἴετ[αι] πραγμα-
τικὸν ἔλεγχον λαμβάνειν.
——
10καίτο̣[ι] γε οὐκ ἐπελελόγιστο
ὅτι πλὴν τῶν τοιούτων
ὧν ὁ σοφιστὴς π̣ρ̣οφέρει ἀδύ-
νατόν ἐστι τὸ αὐτὸ ἐπίστα-
σθαί τε καὶ ἀγν[οε]ῖ̣ν̣ . ἀλλ’ ὅ-
15μοιόν τι ἂν ἔδο̣ξ̣ε πεπονθέ-
ναι τοῖς μὴ συλλογιζομένοις
τὴν διαφορὰν ὥσπερ ἄν τις
καὶ καθ̣ό̣λου τοῦ[τ]ο̣ ὡμολο-
[γηκέναι] τ̣ὸ̣ [σό]φ̣<:ισ:>μ[α] ἀ̣[ναγκ]ασ-
20[θῆι - ca.17 -]
column 10infP.Herc. 1417 col. 10
Engraved 1804-1865 by Bartolomeo Orazi

[- ca.20 -]
[- ca.20 -]
[- ca.20 -]
10[- ca.20 -]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] καθ’ ἓν ἕκασ[το]ν, ἀλλ’ ἐ-
κίνωι γε τῶι τρόπωι ὧι κα-
θόλου ὁμολογεῖται, οὐκ ἐπι-
βάλλοντος τοῦ ὁμολογοῦν-
5τος ἐφ’ ἓν ἕκαστον τῶμ πρα-
γμάτων, οὐδ’ ἐν τούτωι
τῶι τρόπωι τὸ ἐπὶ πάντων
ὁμολ̣ο̣γήσαντος ἢ ἀρν̣ηθέν-
τος . ἔδοξεν οὖν ἂν δή φη-
column 11supP.Herc. 1479 col. 10
Sketched 1804-1804 by Carlo Orazi

μι τῶι μ̣ὴ [σ]υνορῶντι τὴν
διαφορὰν τούτ̣ω̣[ν] ὅμοιόν
τι ποιεῖν. ἀλλ’ οὐ πο[ιεῖ], μα[ρτυ-]
ρεῖ δ’ αὐτὸς αὑτῶι ὅ[ταν τ]ε
5καθόλου τι ὁμολ[ο]γήσει, [κἂ]μ
μυριάκις μὴ παρ’ ἕκαστ[ο]ν
ἐπιβλητικῶ[ς] ἀρνηθείη ἐ-
πινεύσε̣[ι], καὶ ὅ̣ταμ̣ μή. ἔνθα
μὲγ γὰρ̣ βαδίζει εὐθὺς εἰς
10πρᾶξ̣[ιν] τοιαύτην οἵαν εἰ καὶ
καθ’ ἓ[ν] ἕκαστον ἐπι̣β̣λητι-
κῶς ὡμολογήκει τοιόνδε
τι εἶναι ἢ̣ ἤρνητο, ἄμπερ εἶ
πραγματικὴ ἡ δόξα, ἔν-
15θα δ’ οὐ βαδίζει . ὡσαύτως
——
δὲ καὶ ἐπὶ τῶν θεωρητικῶν,
ἔνθα μέν τι ἀλλοτρίως κα-
τὰ τὸν [ἐ]πιβλητικὸν τρό-
πον τοῦ ἐπιμ[αρ]τ<:υ:>ρ̣ηθησο-
20[μένου εὐθὺς ὡμολόγησε]
column 11infP.Herc. 1417 col. 11
Engraved 1804-1865 by Bartolomeo Orazi

[- ca.20 -]
[- ca.20 -]
[- ca.20 -]
10[- ca.20 -]
το[ῖς κ]αθ[ό]λου ἀκολο[υθο]μ
[βο]υλόμε̣νός τι ποιεῖν̣, καὶ
ἧι ἄμ ποτε πρᾶξίς τις αὐ--
τῶι συνάπτηται, διήμαρ-
5τεν, ἔνθα δ’ οὐδὲν τοιοῦτον
ἐποίησεν. οἷς δὴ δεῖ σημί -
——
οις χρώμενον συνορᾶν τὴν
διαφοράν. κἂν τοῦτο πράτ-
τωμεν ἐπὶ πάντων τῶν
column 12supP.Herc. 1479 col. 10
Sketched 1804-1804 by Carlo Orazi

λόγων, οὐ δυσωπ̣ηθησό[με-]
θα τὸ [μ]έρος ὃ̣ προ[ε]ί̣ρηκα. κ[αὶ]
——
ἧι δ’ [ἂν] οὕτω [ἦι τ]ὸ̣ ἡμαρτημ̣έ̣-
νον, [τὰ γιγνόμενα δεῖ σ]υναι-
5σθάνεσθαι κ[ἀκ] π̣ρ[ώ]του, ὥσπερ
εἴ τινα εἰς ἐν̣[ά]ρ̣γειαν αὐτοῦ
ἐλθεῖν, ἧ̣[ι] κ̣α̣ὶ̣ εὐ̣θ̣ὺ̣ς μὴ ἀθρόαι
τις̣ διισχυρ̣ίσει ἐπ’ αὐτὸ̣ πορεύ-
η[τ]αι, ἀλλ’ εὐλα̣βούμ[ε]νος, καὶ
10ἄλλην καὶ ἄλλην τὸ ψεῦδος
ἐμπε̣ριλαμβά̣νω̣ν [τὰ] καθόλου
δὲ μὴ δοξ[ά]ζων̣ οὕτω, ἀλλά
τιν’ ἔχωμ [πα]ρ’ ἑ̣[α]υ̣τῶι κανό-
να ἐξ οὗ, μέχρ[ι τ]ῆς̣ οἱονὶ ἐνερ-
15γ̣ητ̣ικῆς̣ ἰδέας ἢ ἀναλόγου
ταύτηι κειμένης, οὐ βαδιεῖ-
[τ]αι ἐπὶ τῶμ ψευδῶν . κἂν
——
οὕτως οὖν δ̣ή, φ̣η̣μι ἦι τι δι-
ημαρτημένον, δεῖ συνορᾶν
20κα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τειν ειτα[  ̣]ν[  ̣  ̣]
column 12infP.Herc. 1417 col. 12
Engraved 1804-1865 by Bartolomeo Orazi

[- ca.20 -]
[- ca.20 -]
[- ca.20 -]
10[- ca.20 -]
ἧι δ’ ἐτ̣ὶ τοιο̣ῦ[το ἡμ]ῖ̣ν ἐστίν,
οὐκ ὀκνήσ[ω σ]οί τε̣ κα[ὶ] τοῖ̣σδε
πολλάκις προφέ̣ρειν, καὶ τὰ
λοιπὰ̣ δέ, τὰ μὴ ἧι τοιαῦτα, δό-
5ξαντα δ’ ἂν διημαρτῆ[σθ]α̣ι̣.
ἀλλ’ οὐ βούλομαι ἐπὶ τοῦ πα-
ρό̣ντος προφέρεσθαι αὐτά, μὴ
ἀρχὴμ ποιησώμεθα μῆκος
ἐχόντων ἱκανὸν λό̣γ̣ων. [ἱκ]α-
column 13supP.Herc. 1479 col. 12
Sketched 1804-1804 by Carlo Orazi

νῶ[ς] οὖν ἡμῖν ἠδολεσχήσθω
ἐπὶ τοῦ παρόντος. καὶ ὑμεῖς
[μ]υ[ρι]άκι[ς μνημο]νε̣ύε[ι]μ
π̣[ειρᾶ]σθε τὰ ἐμοί τε̣ καὶ Μη-
5τρ[ο]δώρωι τῶιδε ν[εωστὶ εἰ]ρη-
μένα . οἶ̣μα̣ι δ’ ὑμῖν ὄ̣[γδο-]
——
ον καὶ ε̣ἰκοστὸν εἶδος ἀκ[ρο]ά-
σεως τῆ[ς] ἑξῆς περαιν[ο]μέ-
νης τουτὶ ν[ῦ]ν ἠδολε[σ]χῆ-
10σθαι.
title 13sup2P.Herc. 1417 col. 13
Engraved 1804-1865 by Bartolomeo Orazi

Ἐπ̣[ικ]ο̣ύρου
Περὶ φύσεως
κη'
[ἐκ] τ̣ῶν ἀρχαίων̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
title 13infP.Herc. 1417 fr.
Engraved 1804-1865 by Vincenzo Crispino

ἐγ[ρ]άφη ἐπὶ Νικίου τοῦ μ[ετ]ὰ Ἀν[τι]φάτην̣

Apparatus


^ 13.4sup.8. l. γ (corr)

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.