Papyri.info

sign in

= P.Herc. 994, 1419, 1676, 1677 = Trismegistos 62433 = LDAB 3606Introduction

This papyrus has been digitally edited by Holger Essler and Christian Sailer and revised by Vincenzo Damiani as part of the Project Anagnosis and the Würzburger Zentrum für Epikureismusforschung

DCLP transcription: 62433 [xml]

fragment aP.Herc. 994 fr. a

ΔΕΝ ΟΥΝ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣ ΤΙ̣ ΧΡΗ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
ΘΗΝΑΙ ΔΙ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
ΕΣΤΙΝ ΚΑ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
fragment b1P.Herc. 994 fr. b1

- ca.9 - ΑΥΛΟΝ
- ca.14 -
- ca.14 -
- ca.14 -
5  ̣  ̣  ̣ ΕΙΝΑ   ̣  ̣  ̣ ΚΟΝ
- ca.14 -
- ca.10 - ΑΙΟΥ
- ca.10 - ΟΥΚ
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ΟΝΩ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
fragment b2P.Herc. 994 fr. b2

ΓΡΑΦΩΝ   ̣  ̣
Τ̣ΟΚΑ   ̣  ̣  ̣  ̣
ΔΕΚΑΚ   ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣ ΦΥΣ  ̣  ̣  ̣
5ΕΙΝΑΙ   ̣  ̣  ̣  ̣
ΕΙΣΕΝ   ̣  ̣  ̣  ̣
ΚΑΚ̣ΟΝ̣   ̣  ̣  ̣
ΟΥ ΠΑΝ  ̣  ̣  ̣
- ca.9 -
fragment 1P.Herc. 994 fr. 1
Engraved 1822-1853 by Ferdinando Ventrella

ΗΘΟΥΣ ΑΛΛΕΙ
ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΘΥ
ΑΜΜΕΝΟΝ
ΤΟΙΑΝ   ̣  ̣ ΓΡΑΦΕΙΝ
5- ca.15 -
ΝΟΝ ΓΑ
ΑΥ
ΟΥ̣
ΩΣΙ̣Ν
10ΧΡΗΜ
ΝΑ
ΠΑΝ
ΤΟΤΕΚ
ΕΙΝΕΙ
fragment 2P.Herc. 994 fr. 2
Engraved 1822-1853 by Domenico Casanova

  ̣ ΗΤΑΙΣΕ- ca.13 -
ΚΑΝΤΑ  ̣ ΟΙ- ca.12 -
ΝΟΥΣ ΨΟ̣ΓΟ- ca.11 -
- ca.19 -
10- ca.19 -
ΘΕΣΙΝ - ca.14 -
ΠΩ - ca.16 -
- ca.19 -
- ca.19 -
15  ̣  ̣ ΘΕΜΙΝ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ΝΘΕΙΗΜ
δὲ καὶ περὶ - ca.12 -
⌈ὑ⌉πάρχον οὖν - ca.10 -
⌈εἶν⌉αι ⌈δὲ⌉ τὰ ΚΑΘΑΝ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
λιγ̣υ̣ρὰν φωνὴν̣ - ca.10 -
20  ̣  ̣ Φ̣ΗΣΙΝ ΚΟ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ [τὸ]
ἰαμβικὸν [καὶ τὸ σπον-]
⌈δα⌉ῖον ὡς ΟΥ - ca.9 -
⌈ὁ⌉ ⌈μὲν⌉ ⌈ἄνθρω⌉ [πος   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
⌈π⌉[ρ]⌈ὸς⌉ ⌈οὐδεμ̣ίαν⌉   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
25[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἀγ]ωνιαζ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
ΠΟΛΥ ΤΟΥ ΜΑ- ca.9 -
fragment 2aP.Herc. 994 fr. 2 a

ΝΑΙ ΠΕ̣- ca.14 -
ΗΘΗ Κ- ca.14 -
ΚΑΙ ΕΜΦ- ca.13 -
ΑΚΟΥΣΤ - ca.13 -
5ΝΤΑΗΔ - ca.14 -
ΚΝΗΦΗ Κ- ca.12 -
- ca.19 -
  ̣  ̣ ΒΗ- ca.15 -
  ̣  ̣ ΤΩΙ- ca.15 -
10- ca.19 -
fragment 3P.Herc. 994 fr. 3
Engraved 1822-1853 by Carlo Orazi

  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ΤΟΜΙΑΙΣ ΑΦΗΝ
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ Η̣=̣ τὰ τρα[γικά]
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ π̣οιη[τ]ήν
  ̣  ̣  ̣  ̣ ΚΤ̣ΟΙ  ̣ Η- ca.9 -
5  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ Λ̣Λ̣Ω
- ca.19 -
- ca.19 -
  ̣  ̣ Η  ̣ ΚΟΗ  ̣ ΑΠ
  ̣  ̣  ̣  ̣ ΟΥΣΗ̣Ι̣ΤΟΚ
10  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ Η̣ΧΙΑ̣Ν
- ca.19 -
- ca.19 -
ΤΑ  ̣ Τ̣Ο̣Υ̣Σ κωφὸν κ̣α̣ὶ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣ ΙΟΜΕΝ  ̣ Ι̣ΞΕΝΗΙ
15  ̣  ̣  ̣ ΠΕ  ̣ αὐτ̣ῶι τ̣ῶ[ι   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ΤΑΙ- ca.11 -
- ca.19 -
[  ̣  ̣  ̣  ̣ τ]ῆς συνθέσε[ως]
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ΟΝ ΕΘΕΙ ΚΑΙ
20  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ΩΝ  ̣  ̣ ΚΑΙ
  ̣  ̣  ̣  ̣ ΝΤΟ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
fragment 4

fragment 4P.Herc. 994 fr. 4
Engraved 1822-1853 by Vincenzo Corazza

  ̣  ̣  ̣  ̣ τ' ἐπαινο[υμ]ένων
5  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ΚΕΝ ἀγαθόν
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ΟΝ τὸ ἐπαιν̣[ει]
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ΑΙΤΗΝ  ̣  ̣  ̣  ̣
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ο]ὐδὲν   ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ΑΙ τὸ εὐηχέ̣[ς]
10  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ΩΠΩΝ  ̣  ̣  ̣  ̣
- ca.19 -
- ca.19 -
- ca.19 -
- ca.19 -
15- ca.19 -
- ca.19 -
- ca.19 -
- ca.19 -
- ca.19 -
20- ca.19 -
- ca.19 -
- ca.19 -
- ca.19 -
- ca.19 -
fragment 4 infP.Herc. 994 fr. 4 inf.

20Τ̣Α ΚΑΙΤΙΝ  ̣  ̣ Σ̣Ε
τοιαῦτα διο[ι]κε̣ῖ̣ν̣
τῆι συνθ̣έσει, [αὐτῆι συνα-]
γομεν τὸ καλὸν ἀκολου-
θεῖν, καὶ μὴ διανοῆσα̣[ι]
25ὑπάρχ[ε]ιν πάντα <τα>ῦτα π[αρ-]
[έ]πεσθαι τοὺς ἀδύνατα
fragment 4aP.Herc. 994 fr. 4 a

[- ca.9 -] ΧΗΣΑΣ
[- ca.10 -] ΕΙΚΑ
[- ca.9 -] ΤΟΗΜΕΤ
[- ca.10 -] ΝΕΤΑΙ [  ̣]
5[- ca.10 -] ΣΕΙ   ̣ ΚΑ [  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ΠΕ̣ΚΤ[Ο]Υ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣] πάντως̣ Α̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣] Λ̣ΟΝ αὐτοῖς   ̣ Ω[  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣] Τ̣Α [  ̣] ἅπερ ἀκο[λουθεῖ]
10[τῆι] συνθ̣έ̣σει Τ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
χωρὶς α̣ὐ̣τῶν [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.15 -]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ΑΝΟ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣] οὐδὲ τὸ πεσεῖ[ν  ̣  ̣]
15[  ̣  ̣  ̣  ̣ἐ]μ μιᾶ[ι  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.15 -]
[- ca.15 -]
[μ]ίξεως ΕΡΩ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣] ΤΗΤΑ ΕΚΕΙΝ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣]
20[- ca.15 -]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ΤΟΥ ΛΟ̣
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ΙΝΛΗ [  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] Ν̣ θεωρε[ῖν  ̣  ̣  ̣  ̣.ἴ-]
δοι τ̣ι̣, κἀν τ[οῖς  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
25λ̣έγειν Δ[- ca.9 -]
fragment 5P.Herc. 994 fr. 5
Engraved 1822-1853 by Carlo Orazi

  ̣  ̣  ̣ π̣ειθόμ̣ε̣θα- ca.10 -
  ̣  ̣ Ρ̣ΥΣ ἐν̣εργ[εῖν τοιαῦ-]
[τα] δ' ὀφείλω[μεν, οὐ μόνον]
[τινῶ]ν ἀναγκ̣α̣ζο[μέ]ν̣ω̣[ν]
5[τὴ]ν̣ σ̣ύ̣ν̣θεσ̣ι̣ν ἀγαθὸν ἂν̣
ε̣ἰ̣πεῖν, ἀλλὰ καὶ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ [ἐ-]
π̣[ί]π̣αν ὡς προσῆκε  ̣ ΤΟ
  ̣  ̣ ΑΨΤ  ̣ ΠΑΝΙ- ca.10 -
- ca.19 -
10- ca.19 -
- ca.19 -
- ca.19 -
  ̣  ̣  ̣ ΕΩ  ̣ ΚΑ- ca.10 -
ΤΟΥΚΙ- ca.14 -
15- ca.19 -
- ca.19 -
Κ̣ΑΙ ΟΥΔΕ- ca.12 -
ΚΑΘΟ- ca.15 -
- ca.19 -
20- ca.19 -
  ̣  ̣ ἐδύν[αντο] καὶ ἄνευ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣ ν̣ δ̣ιὰ τοῦτο αἱ ἀ[κοαὶ εὐ-]
[φων]ίαν καὶ ἐνά[ργειαν],
[καὶ] π̣ᾶν τὸ παρὰ πο[λλοῖς]
25[αἴ]τιον̣ εἶναι τοῦ εὖ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
[φωνοῦ]ντος ΗΜΕ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ΤΗΣ ΠΑ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
fragment 6P.Herc. 994 fr. 6
Engraved 1822-1853 by Vincenzo Corazza

5- ca.19 -
  ̣  ̣  ̣ ἀργοὶ μὲν οὖν  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
[  ̣  ̣ τ]οῦ κάλλους αἰτ[ιο  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
- ca.19 -
  ̣  ̣  ̣  ̣ ΝΩΣ - ca.11 -
10[  ̣  ̣ αἴ]τιον εἶναι τι  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
- ca.19 -
  ̣  ̣  ̣  ̣ ΑΝΑΓ- ca.11 -
  ̣  ̣  ̣ ΑΥΤΩΝ - ca.10 -
ποε̣ῖ̣ παντὸ[ς- ca.11 -]
15- ca.19 -
  ̣  ̣ παραφ[- ca.12 -]
  ̣  ̣  ̣ εὖ, καθάπερ - ca.9 -
- ca.19 -
- ca.19 -
20- ca.19 -
- ca.19 -
- ca.19 -
  ̣  ̣  ̣ γράφοντι- ca.10 -
ΔΡΟΠΑ   ̣ μέρος οὖν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
25  ̣  ̣  ̣ ΝΑΙ- ca.13 -
  ̣  ̣  ̣ ΕΙΝ- ca.13 -
fragment 7P.Herc. 994 fr. 7
Engraved 1822-1853 by Domenico Casanova

ΠΟΝ- ca.14 -
ΤΟΥ- ca.14 -
- ca.19 -
ΚΑ̣ΤΑ- ca.13 -
5Φ  ̣  ̣  ̣ ΑΣ- ca.11 -
ΤΟΥ εὖ λέγων φέρειν τι̣
τούτων̣ οὐδὲ γὰρ ἐ̣ν̣ε-
φάνη̣ λύπ[η]ν̣ εἰλ[ηφέ-]
ναι λέξιν ἣ̣ν ο̣[ἰκεί-]
10ως ἔθε̣[σι] κ̣αλ̣ο̣[ῖς προσή-]
κειν, Α - ca.13 -
σύνθεσιν- ca.12 -
ΤΗΣ ΕΛ  ̣  ̣ Α- ca.9 -
ΝΟΝ ΗΜ- ca.11 -
15ΝΩ  ̣  ̣  ̣ ΜΕ- ca.9 -
  ̣ ΗΣ - ca.14 -
fragment 7aP.Herc. 994 fr. 7 a

- ca.17 -
  ̣  ̣ φέρεσθαι - ca.9 -
  ̣  ̣ ΕΡΓΑ- ca.11 -
  ̣  ̣  ̣ ΕΝ- ca.11 -
5  ̣  ̣ ΕΣΙΝ ΠΙ- ca.10 -
ΚΡΟ - ca.13 -
  ̣  ̣ ΛΟΓΟ- ca.11 -
  ̣  ̣ ΩΡΕ- ca.12 -
Ν- ca.15 -
10ΕΣ̣   ̣ δοκεῖ ποιῆσ̣αι οἵους
φέρεσθαι, [ἀ]λ̣λὰ νοη-
μάτων θεω̣ρητικῶν
  ̣  ̣  ̣  ̣ ΤΩΝ Η̣ΜΕΡΩΝ
fragment 8P.Herc. 994 fr. 8
Engraved 1822-1853 by Francesco Biondi

ε̣ὐθύν̣[ει] τῆ<ι> προσα̣γορεύ-
σ̣ε̣ι̣. α̣ὐ̣τὸ̣ν γὰρ εὐερ-
γ̣ε̣τ̣ῆ̣[σ]α̣ι̣ δῆλον ὅ[τ]ι
δε[ῖ τ]ὸν ποητήν  ̣ τὸ
5δ' ἀκο[υ]σθὲν εὖ καλόν, ὃ̣
[οὐ]κ ἀνέσεις φασὶν ὀ-
[νο]μάζειν, εἰ δ' ἐκ τῆς ἐ-
[πα]ινουμένης διαλέ-
[κτο]υ̣ μόνον π̣ά̣ρ̣εστι
10ΡΕΙ  ̣  ̣  ̣ ΜΑ̣ΖΕΤ  ̣  ̣  ̣ ΠΕΝ
ΠΟΛΥ̣   ̣ ΕΙΜΕΝΟ̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
ΘΕΝΟΥΣΛ̣ - ca.10 -
ΕΙΝ  ̣  ̣  ̣ ΙΔΟΥ ΜΕΝ  ̣  ̣ ΥΝ  ̣
ΚΡΙΣ- ca.11 - ΕΙΝ
15ΠΟΗ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ΝΟΣ  ̣  ̣  ̣ Α
ΠΛΗ- ca.14 -
Τ̣ΩΝ Κ- ca.12 -
ΔΙΑ ΤΑ̣- ca.12 -
Η ΛΕΓΕ- ca.12 -
20- ca.17 -
- ca.17 -
- ca.17 -
ΕΙΓΑ- ca.14 -
ΤΙΝ- ca.14 -
25ΡΙΣΕΝ   ̣ ΟΜΕΤΑ- ca.9 -
ΕΞΕΤΑΙ Ε  ̣  ̣ ΡΟ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
fragment 8aP.Herc. 994 fr. 8 a

  ̣ ΕΝ Ἕκτωρ θεὰ ῥέξε̣ν, ἀ̣λ-
5λ̣' οὐκ̣ ἐξορέξει τὰ ν[ο]ο̣ύ̣-
μ[ε]ν', ἀλλ' ἐν ὁμοι̣ώ̣[σει]
οὐ μ[ηνύ]σ̣ει μίαν εἶν̣α̣ι
νε[ανίο]υ φαν̣τ̣ασίαν
- ca.19 -
fragment 8bP.Herc. 994 fr. 8 b

20- ca.19 -
- ca.19 -
  ̣ βέλτειον - ca.12 -
Τ̣Α ΚΑΘΑ̣ ΔΥΣΟΝ̣Ο̣Μ̣Α   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
[  ̣ ἐ]πιτιθείς - ca.11 -
25  ̣  ̣  ̣ οὕ[ν]εκα- ca.10 -
ΑΘ  ̣  ̣  ̣ ΑΝΕΑΛ  ̣ ΕΑ̣Υ̣Τ̣  ̣  ̣  ̣
fragment 8cP.Herc. 994 fr. 8 c

5  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ΩΣ τῆ̣ι ποιό-
[τητι δ]ι̣αφερούσας  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
[  ̣  ̣  ̣ πο]ή̣σει ΦΩΚ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ΝΔΕΝ- ca.9 -
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τ]ῆι φω[νῆι  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
10- ca.19 -
fragment 9P.Herc. 994 fr. 9
Engraved 1822-1853 by Francesco Biondi

π̣οικίλας  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ [ὠφε-]
5λεῖν φωνὰς [καὶ ποι-]
κίλας ἡδον̣[ὰς ἀκο-]
ῆι παρασ[ωρ]εύειν,
πολὺ νο̣[μίζο]μ̣εν
τῆι συ̣[νθέσει] καὶ ποι-
10κίλο[ν ἐνέργ]η̣μ̣[α]
- ca.17 -
- ca.10 - [διὰ τῆς]
[συνθέ]σεως κι̣ν̣εῖ̣  ̣ [εἰ δὲ]
[διὰ τοῦτ]ο ἀγαθὰ ποή-
15[ματα], τί κατὰ μέρος
[τὰ πεπο]η̣μένα δρῶσι
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ΤΗΝΟ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ΑΤΑΚΟΗΝ  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣ ΜΕΝ ΣΟΙ Ν̣Ο   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
fragment 10P.Herc. 994 fr. 10
Engraved 1822-1853 by Domenico Casanova

λέγεται χ̣ρ̣η̣[σιμωτάτη]
π[οη]μάτων π̣[άντων ἡ]
τ[ραγ]ω̣δ̣ί̣α κα̣[τ' αὐτόν],
καὶ διὰ ταῦτα ⌈σ⌉[υντε-]
5λεῖν αὐτήν. εἰ δ' ἦσ[ά]ν
τινες, οἳ φωνὰς ἐνό-
μ̣ιζον ἑτεροίας γεί̣-
νεσθαι, καὶ διὰ τῆς
συνθέσεως_ο̣[ἷό]ν̣ φη[σι]ν
10αὐτό[ς_μ]έτρωι πα(*)ρ̣ω̣σ̣-
[θ]ῆ̣[ν]α(*)ι̣, π̣ᾶν ε[ἶ]χ̣εν Ε
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ΜΩΣ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣ γὰρ οὖν Η- ca.9 -
- ca.17 -
15- ca.17 -
- ca.17 -
- ca.17 -
- ca.17 -
- ca.17 -
20  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ΔΕ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ΝΕΙ ΤΗΝ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣ Σ ΑΛΛΑ ΠΕ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
[  ̣  ̣ κ]α̣τηξ̣[ί]ωται  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
[τὴ]ν τραγωδίαν  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
25  ̣  ̣  ̣ Φ̣ίληβον ΚΑ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣ ΚΑΙΤΑ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
fragment 10aP.Herc. 994 fr. 10 a

[  ̣  ̣  ̣ γινώ]σκει πᾶσαν
ἐγ[γὺς τ]ε̣χ̣νῶν τα̣ύ̣τη̣ν
παρατ̣[ιθε]μ̣ένην τέ-
χνην [ὑφ'] ἡ̣μῶ̣ν λίαν
10οὔτε Π̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ [τ]έχνη  ̣
οὔτε καλὸν [ὅ]ταν
  ̣ ΩΣΙΝ [ὑ]πὲρ ὧν [π]ολλὰ δύ-
νατα[ι π̣]αρα[τίθ]εσθαι τοῖς
[πά]ντως- ca.10 - [εἶ-]
15πεν εὐ̣φων̣- ca.11 -
τ̣οῖς ὅλοις
fragment 10bP.Herc. 994 fr. 10 b

20  ̣  ̣  ̣  ̣ ΑΝ ΚΑΤΑΚ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣ ΘΑΙ ΚΑΙ Π  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣ χαράν- ca.11 -
  ̣  ̣  ̣  ̣ ΟΝΤΑΙΤ- ca.9 -
εἰς ν̣οῦν ῥεῖ ΜΑ- ca.9 -
25ΤΙΝ τ[ὰς] ἐπ̣ιγραφά̣ς  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
fragment 10cP.Herc. 994 fr. 10 c

  ̣  ̣ ΑΠΑΣ - ca.13 -
  ̣  ̣ κατ' εἶδος Α- ca.9 -
5  ̣  ̣  ̣  ̣ ΟΥΘΟΜ - ca.9 -
  ̣ ΟΝΟΣ [Υ]ΠΟΤΥΠ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣ αὐτῶ̣ι ΜΗΤ- ca.10 -
fragment 10dP.Herc. 994 fr. 10 d

  ̣  ̣  ̣  ̣ ΡΟΣΔΕΞΟ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣ γὰρ πᾶν ΟΥ- ca.10 -
25ΝΕ̣Ν αὐτὸς ε - ca.11 -
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ΟΞΗΙ- ca.9 -
  ̣  ̣  ̣  ̣ ΔΟΝΤΑΣ - ca.9 -
column w

fragment 11P.Herc. 994 fr. 11
Engraved 1822-1853 by Domenico Casanova

ἀπο̣λ̣ε̣ί̣πων, τ̣ὴ̣ν̣ δ̣ιά-
θεσιν πα[ρ]α̣ιτούμενο̣[ι]
ἢ̣ ἐφ̣[ιέμ]ενοι τ̣ὰ̣ παρά̣-
[νομα]. τό γε λεγ[ό]μεν̣ο̣ν̣
5ὑπὸ τούτων εὔφωνον̣
καὶ κ[ακό]φω̣νον οὐδὲ̣ν̣
πονηρὸ̣ν̣ ὑπογράφειν
ἀνάλ[ογο]ν. τί γὰρ δεῖ
λέγειν τὸ τοῦ καλο[ῦ ἢ τ]οῦ
10κα[κοῦ ποη]τὴν λογισ-
[θήσεσθαι̣]  ̣  ̣ ΣΩ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
fragment 14P.Herc. 994 fr. 14
Engraved 1822-1853 by Francesco Biondi

- ca.17 -
- ca.17 -
- ca.17 -
15- ca.11 - ΗΣ  ̣  ̣  ̣  ̣
- ca.10 - ΕΠΕΙΜΟ  ̣  ̣
  ̣ ΤΗΣ  ̣ ΟΥΝ - ca.9 -
  ̣  ̣ πᾶν οὖν βυ[βλίο]ν
δυνατὸν μὲν [τοί]νυν
20ἦν. εἰ δὲ τῶι μι[κρὸ]ν
τοῦτ' ὂν ἐλέγετο, μή-
θ' ὅπως ὤιετο 'γραπ̣-
τὸν ὥστ̣' [ἐ]φάπτειν
[ἅπα]ντα,' Παυσίμα[χος]
25[ὁ κρι]τικὸς ἆρά γε ὂν
[ἐν εὐη]χίαι τὸ καλὸν
column x

fragment 12P.Herc. 994 fr. 12
Engraved 1822-1853 by Domenico Casanova

- ca.17 -
- ca.17 -
- ca.17 -
ΟΝ̣ΚΑ̣ - ca.9 - [ἀγο-]
5ρεύειν, οἳ π[ε]ρ̣ὶ τού̣[των]
εἰθίκασι μ̣έν τι π̣[ρ]ο-
σώπω<ι> κα[ὶ] διαθέσει καὶ
καθόλου̣ τ̣άγμασιν ἐν̣-
αρμό[ζ]ειν, ἔ̣οικεν ἄλ-
10λα τ[ιν]ὰ φλοιώ̣[δη  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
ΝΕ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ΓΑ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
- ca.10 - Τ̣Ο̣Ν̣ ΗΧΟ̣Ν̣
- ca.17 -
- ca.17 -
fragment 15P.Herc. 994 fr. 15
Engraved 1822-1853 by Francesco Biondi

15- ca.17 -
- ca.17 -
- ca.9 - [οὐ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
φαῦλο̣[ν], ἀλλὰ μὴν ἄτο-
πον τὴν [φύσιν, τὸ μὲ]ν
20μέγεθος̣ [φ]ωνῆς ἐν συν-
θέσε̣ι̣ χρηστῆι̣ κείμενον
ἐναρμόσει παντὶ πρ̣οσ[ώ-]
πω[ι] κ̣α̣ὶ̣ διαθέσει πάσηι.
φωνὴ μ̣ὲν γὰρ οἵαν
25οὗτοι π̣αρε̣ισάγουσιν οὐ[δὲ]
column y

fragment 13P.Herc. 994 fr. 13
Engraved 1822-1853 by Ferdinando Ventrella

τὸν Παυ[σίμαχ]⌈ον⌉, ⌈<ἐὰν>⌉ ⌈ἐπα⌉-
νάγωμε̣[ν εἰς αὐτ]όν,
⌈τέρ̣ψ̣ε̣ι̣·⌉ [ὅτι δὲ διὰ τὴν]
σύ̣νθεσιν ἁν̣δ̣ά̣νει τι̣
5καὶ τὴν ἐπιφα̣ιν⌈ομ⌉έ-
νη̣ν, ταύτηι̣ τ̣ῆι κ̣ατ[οχῆι]
τ̣ε̣ συμφωνο̣ῦ̣ντα[ι]
ἅ̣τ̣ε̣ κατάγο̣υ̣σι [τῆι]
κ̣ατ̣ο̣χ̣ῆι τὸ κα[ταλέγειν]
10καὶ διορίζεσ[θαι   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
  ̣  ̣ ΨΤ  ̣  ̣ ΝΑ- ca.9 -
- ca.17 -
- ca.17 -
- ca.17 -
fragment 16P.Herc. 994 fr. 16
Engraved 1822-1853 by Vincenzo Orsini

15- ca.10 - ΑΙΔΙΑΤ   ̣  ̣
  ̣  ̣ ΙΟΣ  ̣  ̣ ΔΙΑ   ̣  ̣  ̣  ̣ [του-]
τέστ[ιν]- ca.10 - [εἰς]
[το]ῦτο σ̣τρέφεσ̣θ̣α̣ι̣ ἠ-
δύναντ̣' [ἂν] π̣αυσάμε-
20νοι τήν̣ [γε σ]υναφθη{ι}-
σομέν[ην] θ̣λῖψιν, ὅτι
πολλῶν τὴν κρίσιν δια-
στησάντων, [ἡ]μεῖς τὴν
παρ' ὀλίγοις σ̣[ιω]π̣ῆς προστα-
25σίαν παρε̣[δώ]κ̣αμεν.
column zP.Herc. 994 fr. 17
Engraved 1822-1853 by Carlo Orazi

- ca.17 -
- ca.17 -
- ca.17 -
- ca.17 -
5- ca.17 -
- ca.17 -
- ca.17 -
- ca.17 -
- ca.17 -
10- ca.17 -
- ca.17 -
- ca.17 -
- ca.17 -
- ca.17 -
15- ca.17 -
- ca.17 -
- ca.17 -
- ca.17 -
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐ[πε]ιδὴ περὶ̣ [αὐ-]
20τ[ῶ]ν κριτὴς λέγει καὶ π[ι-]
θανὸν [ἂν] τὴν φων[ὴν]
ὁμοία̣[ν] ἀποτελεῖν κατὰ
π[ι]θ[α]νὸν ἢ μὴ̣ πιθανὸ̣[ν]
ἄλλως, τίνος φω[ν]ῆς πρὸς
25ἀκοὴν ἦ δειν[ὸ]ν̣ τοῦτ' ἦν
column aP.Herc. 994 fr. 18
Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova
Engraved 1822-1853 by Raffaele Biondi

[καὶ]| γὰρ αὖ λόγωι ἐ[πι]τυγ̣-
[χάνει τὸ παν]τὸς ποή-
[ματος τ]ὴ[ν σύνθεσιν]
[ἀπ]α̣ντᾶν τ̣ῆ̣ι̣ φ̣ω̣νῆ<ι> α̣ὐ-
5τ̣ῆι, καὶ ἀπ̣αι̣[τεῖ οὐ] τῶι
ἀποδιδόναι [τ]ῆ̣ς̣ ἡδείας
φωνῆς̣, ἀλλ[ὰ] τῶ<ι> μη-
δ̣ὲν ἡμ̣ᾶς̣ ἄν[ε]υ τῶν φω-
νηέντων φθέγγεσθαι.
10[τ]ὸ δὲ κἀν̣ τ̣ού̣τοις μη-
[δὲ]ν̣ ἧ̣τ̣τ̣[ον α]ὐτοὺς
[ἀ]περεί̣δ̣ε[σθ]αι ἂν α̣[ὐτῆι]
[τ]ῆι ῥ̣ή̣[σει τῶ]ν γρ[αμμ]ά-
τ̣ω̣ν, γεν̣ν̣αίως [τινὰ]
15[τ]έρψιν ἀκού̣σ̣εως ἀνί̣σ̣-
τ̣ησιν̣ ὅ̣σα δ' ἐπ̣αναγνῶ̣-
[ν]αι τῶν [μ]ὴ κ̣αταλεγομέ-
ν̣ων ἀ̣πο̣ρεῖ [τις, εἰ μὴ]
[πα]ρεῖθ' ὅ[λως τὴν ε]ἰσαγ[ω-]
20[γ]ὴν τα̣[ῖς ἀκο]α̣ῖς ἀ[εὶ ἀ-]
[πο]λ̣είπο[υσα]ν τὰ[ς φω-]
[νὰ]ς̣ κατ̣' [ἄλ]λα γράμ⌈μα⌉-
[τα θε]ῖναι, ἦν δι' αὐτὰ μηδ̣'
[ἐκφέ]ρεσθαι μ̣ε̣τὰ πόνου,
25[ἀλλ'] εὐχερέστατα̣ τὸ δέ
[τινα] μὲν αὐτῶν εὐηχεῖσ-
[θα]ι τὰ γρ̣άμ̣μ̣ατα προσ
column bP.Herc. 994 fr. 19
Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova
Engraved 1822-1853 by Vincenzo Orsini

λαμβανόμ̣[ενα καὶ ἀ-]
[ν]άπαλιν ἀ[ποτιθέμενα]
ἐπὶ τῶν ὀνομά̣[των ἢ] τῶ[ν]
ῥημάτων καὶ τῶν ἄ[λ]λων̣
5μερῶν τοῦ λόγου καὶ τῶν
παρακειμ̣έ̣νων αὐτοῖς
συμβεβηκ̣ότων, πάντα
πλὴν τούτου̣ διδόσθω{ι}
τό γ[ε] ἐφ' ἡμᾶς [ε]ἶναι̣ στί-
10χον {δὲ} καὶ σ̣τροφὴν εὔρυ-
θ̣μον ἢ ἄ̣[ρ]υθμο̣ν [ὁ]μ̣ο̣[ί-]
ως διανο[ῆσ]αι κατὰ μ̣έ̣-
ρος τὴν ἀ[κοή]ν. ʼω(*)όμε[θα]
γὰρ δήπ̣ου καὶ̣ ὑπὸ ῥυθ-
15μ̣[ῶ]ν [κ]αὶ ὑπὸ μέτρων̣
[α]ὐ̣τὴν γαργαλίζ̣ε̣σθαι, τὰ
δ̣' ἀπὸ̣ τούτ[ο]υ φανερῶς
ο̣ὐ̣ φιλακρ[ι]β̣εῖν ν̣[ο]μίζο-
μεν, καὶ πρῶτον τὸ τὰς
20τοι̣ο̣ύτων πολλάκι
θέ̣σεις ὁμ[ο]ι̣ο̣ῦν <μ>ὴ λυπεῖν
διὰ τὸν ἦχον, ὡς τὸν λω-
τὸν καὶ τοὺς Λωτοφά-
γους ἂν̣ μηδὲν ἄλυπον
25εἶναι διὰ τ[ὸ] τ[ο]ὔνομα
κατὰ τὸν ἦχον ἡδὺ τῆι
column cP.Herc. 994 fr. 20
Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova
Engraved 1822-1853 by Francesco Biondi

ἀκοῆι ὠρθοεπ[ῆσ]θ̣[αι]
[μὴ δύνασθαι], ἀλλὰ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
- ca.17 -
- ca.15 - [εἰ]
5[μὴ τ]ῆι ἀκοῆι προσέπε-
[σο]ν ἡδεῖς, ὁ̣ μὲν αἴσθη-
σιν εἶχεν, ἡ̣μεῖς δὲ πεπη-
ρωμέν̣οι ἦ[με]ν̣ ἐ̣κ̣ τούτ̣ων̣.
ἀδ[ι]άφορό̣ν̣ τ' ἐστ̣[ιν εἰ]
10παυόμ̣ε̣θά πού [τιν']
αὐτῶν [θεῖ]ναι τῶν [ἀ-]
κουσ̣τ[ῶν] φωνῶν. [καὶ ἔσ-]
τι<ν> ἐν[ίοτε] δῆλον ὡς ἐν
ἀπεργ̣ασίαι, κα[λὴν] τ̣ὴ̣ν̣
15σύνθεσ[ιν ἐργ]ασαμέν̣η̣ς̣
τῆς λέξε̣ω̣[ς α]ὐτῆς, ἐᾶι
τὴν ψυχὴν τάχ' , εἰ καὶ
μὴ τὴν̣ [ἐξ]οχ̣ή̣ν ποτ[ε]
τῆς ψυχ[α]γωγία̣ς, ὧι συν-
20έβαινε κα̣τ̣[απί]π[τ]ε̣ι̣[ν]
ἐ̣κ̣ ῥυθμοῦ, τῶν ἤ[χω]ν
παραπλεκομένων καὶ
μελίζε[σ]θ̣αι δυναμέ-
νης ὑπὸ [τῶ]ν πρ[ο]σ̣φερο-
25μέ̣νων. ἡ δ' ἁ̣π̣λῆ φωνὴ
εὖ̣ π̣άν[τ'] ἂν ἀπ[ὸ] τῶν εὐει
column dP.Herc. 994 fr. 21
Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova
Engraved 1822-1853 by Carlo Orazi

[δῶν]- ca.14 -
- ca.17 -
- ca.17 -
εἶτ' οὐ τὴν τα̣[υτο]λ̣ογ̣ί̣[αν]
5ἀνακρίνει δι' ἣ̣[ν το]ῦ αὐ-
τοῦ κειμένο[υ] τὸ με[τ'] αὐ̣-
τὰ'κὶς οὐ λυ̣[πήσ]ει μόνον,
τὸ δὲ σάκο[ς μόνο]ν.' κακῶς
δὶς ἔλεγε̣ν̣ [διὰ τ]ὸ πά[θ]ο̣ς̣
10μὲν οὐκ̣ ε̣[ἶναι] συ[σκευα-]
ζόμενο[ν, ἴ]σως δ[ὲ λυ-]
πεῖν ἡμ[ᾶς τὸ] δεύτ̣[ερον]
σάκος λέγ[ων], οὐ λυπ̣[ου-]
μένου[ς δ]ι̣ὰ τὴν [πρώτην]
15ἀ̣νάθλι̣[ψιν], εἴπερ ἐλ̣[ύ-]
[π]ει τὸ δεύ[τε]ρον μ̣[ό]νον
φάσ[κ]⌈ων⌉, ἀλλ' οὐχὶ καὶ
[τ]ὸ πρότ̣ε̣ρον, ματαίως̣
ἀχ[ά]ρ̣ι̣σ̣τ̣[ο]ν̣ ἐ̣π̣ὶ̣ τῆι ἀ-
20κοῆι ποιῶν, τοῦ ματαί-
ως κεῖσθαι [τὸ] δεύτερον,
οὐκ ἂν ἐπι[δ]ε̣ίξων δ' ἡ-
μᾶς οὐ [τῆι] ψυχῆι λ̣υ̣-
πουμένους ὑπὸ τοῦ δευ-
25τέρου μόνον. [κα]ὶ εἴπερ
column eP.Herc. 994 fr. 22
Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova
Engraved 1822-1853 by Vincenzo Corazza

⌈ἄρ⌉α̣, ψυχαγ⌈ωγ⌉ίαν ἐ̣[δ]ύ̣-
ν̣[ατο ποεῖν τῆι τῶν] Λω-
τοφάγων ὡ̣ς καὶ [αὐτῆι]
τῆι τοῦ Νειρέως, ἐπειδὴ
5τὸ π[ρ]οσηνῶ[ς] δὶς τεθὲν
ἀεὶ καὶ πολλ[ά]κι λεγό-
[μεν]ο̣ν εὐφρ[α]ίνει, καὶ
[τοὺ]ς ἐπικ̣[οὺ]ς οὐ ψ[υ-]
[χαγ]ωγ[εῖν, ὁμοίο]υ̣ς δ' ἐπι-
10[κοῖς] κ̣α̣[ὶ τραγικ]ούς, ὥσ[τε],
[τὸ συ]νέχον τούτου, δῆ-
[λο]ν̣ ἔχ̣ε̣[ιν] τὴν ἀνάλο-
[γ]ον ἰδιότ[ητ]α̣ τὸ δὲ δῆ-
[τ'], εἴ τινος ἀκοὴν ἐλύ-
15[πει, οὐ]δ' ἕν' ἂν̣ [εἶ]πεν χ[αλ-]
[κὸν αὐτ]ός. λυπ[εῖ δ' ο]ὔ πως,
[καίπερ] δ̣υσέκφορον ἢ̣
[δύσφων]ν ὂν, τ̣ὸ̣ 'ῥῆξε [σ]ά-
[κος]'- ca.14 -
20[διὰ τ]ῶ̣ν̣ ἰσοδυναμούν-
[των̣ εἰ δ]ὲ φῆι̣ 'παρατεθέν-
[των ἀκ]οῆι,' ταὐτὸν ἐνό-
[μισε Πα]υσίμαχος εἶναι
τ[ὸ] πρὸ[ς ἀ]κοὴν ἡδὺ καὶ
25τ[ὸ] χαλεπῶς κα[ὶ] μετ' ὀ
column fP.Herc. 994 fr. 23
Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova
Engraved 1822-1853 by Francesco Biondi

[χλήσ]ε̣ως ἐκ[φερό]με[νον]
  ̣  ̣  ̣ ξ̣ένον- ca.11 -
- ca.17 -
- ca.17 -
5  ̣  ̣  ̣ ΤΩΙ  ̣ τὰ δ' ἑξῆς ἐ̣[πι-]
[φε]ρ̣ό̣μ̣ενα τῶν οὐχ ἅπα[ξ λε-]
[γο]μ̣ένων, τὸν χαλκὸ̣ν̣
καὶ̣ τ̣ὸ̣ Γά̣ργα̣[ρον] καὶ τὸ πρῶ-
τον̣ [οὐδὲν] μ̣ε̣[λ]ιτόεν
10- ca.17 -
- ca.17 -
- ca.17 -
- ca.17 -
- ca.17 -
15- ca.17 -
- ca.17 -
- ca.17 -
- ca.17 -
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ οὐ γ]ὰρ διὰ  ̣  ̣  ̣  ̣
20τ̣ῆ̣[ς] τύ̣χ̣[ης] ἢ̣ καλῆ̣ς̣ ἢ πο-
νηρᾶ̣ς̣ [ἐστ]ι̣ν̣, ἀλλὰ διὰ τὸ
πάντα τα̣ἰ̣⌈σθ⌉η̣τ̣ή̣ρ̣ι̣α̣
ἐν ἀρχῆι̣ μ̣ὲν̣ δύ̣νασ̣θαι̣,
πικρὸν δ' ὑ̣π̣ὸ̣ τῶν αὐτῶν
25αἰ[σθητῶν] π̣λ̣ηρωθέν-
[τα]- ca.13 -
fragment 24P.Herc. 994 fr. 24
Engraved 1822-1853 by Vincenzo Corazza

  ̣ ΕΡ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ΔΙΑΤΟΥ
- ca.10 - ΑΣΚΕΝ
- ca.12 - Κ  ̣  ̣  ̣  ̣
- ca.17 -
5- ca.17 -
- ca.14 - ΕΝ
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τὸ μ̣<ε>ῖζον
  ̣  ̣  ̣  ̣ ἡ παρ̣ήκουσ̣[α]
- ca.12 - καὶ π̣α̣-
10[ρ]ῆκ̣ον  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἕτερον
  ̣  ̣ ΤΗΝ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ΑΣ ΚΑΙ ΜΕ
  ̣  ̣ Ν  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ΤΟΣ̣ ΣΥ
- ca.17 -
- ca.17 -
15- ca.17 -
- ca.17 -
- ca.10 - ΥΝ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
- ca.10 - ΚΑ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
- ca.17 -
20  ̣  ̣  ̣  ̣ ΠΤΕΡΟΝ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
ΕΠΕ  ̣  ̣ Ν ΡΗ̣Μ̣  ̣  ̣  ̣ ΔΩΣ, τῆ<ι>
μὲ[ν ξ]ηρᾶ<ι> π̣ε̣λ̣άζω{ι}μεν
αὐτοῦ, καὶ τὸ διὰ μηδὲν
ἕτερον ἂν ἐ̣π̣ί̣δηλον
25[ἔσεσθαι τ]ἀ̣γ̣αθόν
fragment 24aP.Herc. 994 fr. 24 a

- ca.17 -
- ca.17 -
- ca.17 -
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ΦΕΡΩΝ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
5[ἀλ]λ̣ὰ̣ κεινοῦν̣[τα διὰ]
[τῆ]ς δε̣ή̣σεως̣ - ca.9 -
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἦ̣χον̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ Τ̣ΟΥ ΠΟΗΣΕ
  ̣  ̣  ̣  ̣ τῆι δι̣α̣[νοίαι]
10[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ σ]υναπτον
  ̣  ̣  ̣ Κ  ̣  ̣ ΑΛΛΗ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
- ca.17 -
- ca.17 -
- ca.17 -
15- ca.17 -
- ca.17 -
ΚΑΣΙ ΤΗΝ Ε - ca.9 -
παρὰ τὸ βου̣[λευτήριον]
κάθ̣ηται ΔΕ̣ - ca.10 -
20μ̣εγάλου πόν̣[ου   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
ἀ̣κί̣β̣δηλον̣ ὅμ̣[ως φαί-]
νεται τἀγαθόν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
θεωρεῖ γὰρ διὰ φ̣ω̣ν̣[ῆς]
[ἦχο]ν προσχορη[γεῖσθαι]
25  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ΠΕΚ̣ΩΝ   ̣  ̣  ̣  ̣
fragment 24bP.Herc. 994 fr. 24 b

  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ Α καὶ λόγο̣ν̣
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐ]κφερόμ̣ε̣ν̣[ον]
- ca.17 -
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ Α  ̣ ΟΝΚ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
5- ca.10 - ΗΘΕΣΙΝ  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ΤΟΥΤΟΜ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
ΦΑ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἀ]λ̣γ̣εινῶ[ν]
ΕΚ  ̣  ̣  ̣ δεύτε[ρο]ν, θεῶ̣[ν]
πράγμασιν [ἐνό]ν̣τα [δ' ἐ-]
10γνωκώς,  ̣ ΟΥ  ̣  ̣ ΟΥ ΠΡ  ̣  ̣
  ̣  ̣ λέγειν - ca.11 -
  ̣  ̣  ̣ καινήν- ca.10 -
  ̣  ̣ λόγ̣ο̣[ς] ἐστὶν  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
[  ̣  ̣  ̣ π]αρακεινῆ̣[σαι  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
15  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ κατὰ τὸ κα[λόν]
- ca.11 - ΝΟ  ̣  ̣  ̣  ̣
- ca.17 -
- ca.17 -
- ca.17 -
20- ca.17 -
- ca.11 - [κα-]
[τ̣αλείπηι  ̣  ̣  ̣] φαίνε-
ται τἀγαθόν, πλὴν τ[ῶν]
[κα]τὰ τὰς συναφὰς τόνω̣[ν],
25[φα]νερὰ καὶ οὐκ ἀληθῆ̣
column 1P.Herc. 994 col. 1
Engraved 1822-1853 by Domenico Casanova

ΟΙ  ̣ Υ
ΚΕΠ||  ̣  ̣  ̣  ̣ ΕΥ
ΝΑΝ||  ̣  ̣  ̣  ̣ ΔΩΝ
ΔΕΤΗ||  ̣  ̣  ̣  ̣ ΕΙΡΩ
5ΑΚΟΗΙ 898989ε[ὐν]όμως τε
[ΕΞΩΓ̣ || ταῦ]τα [γ]ρ̣ά̣φομ[εν].
[ΜΕΝΗ || ὁ δ' ἐπιφέρ]ων σ[υ]νθέσει
[ΜΑΤΩ || τέρψιν ψ]υχαγωγικὴν
[||διὰ τοῦ νο]εροῦ _ μήτε τις
10[||αὐτῶν] ὧ<ι> καί ποτε μ̣ίμ̣η̣-
[||σις]  ̣  ̣  ̣  ̣ ΒΟ  ̣  ̣  ̣ ΤΑ ΠΕΡΙ
ΦΥΚ||  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
ΛΑΠΟ||  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
Ε̣Υ̣ΦΡΑΙ̣ΝΕ || ΤΗΣ ΜΕ̣
15||ΝΗΣ ΤΗΣ
- ca.17 -
- ca.17 -
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ μ]ίμημα [δ' εἶ]ν̣αι
[ἐ]ν οἷς [ἀ]ξ̣ιώσεις τ̣ὴ̣[ν ἀπο-]
20δ̣ο̣κιμα̣ζομ̣έ̣νην ὑ[π']
αὐτοῦ σύνθεσιν ῥ̣η[μά-]
τω̣ν, καὶ μάλιστα ταῖς
[κα]λαῖς ἁρμογαῖ[ς] ἱκα-
ν̣ὴν φωνήν, [ἀ]λλὰ τὰς
25[ἀ]ν̣ομ[ο]ίας ἀ̣[ν]έσεις καὶ
column 2P.Herc. 994 col. 2
Engraved 1822-1853 by Vincenzo Corazza

ἐπ[ι]τάσει[ς] Ο̣Υ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ΑΝΤ  ̣  ̣ Ν  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ Λ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ΠΡΟΣ  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ καὶ ἀνόη̣[τον]
5τὴν ἀκοὴ̣ν εἶν̣α̣ι τι-
[νὰ τ]ρόπον ἀλη[θεύει].
[λέ]γ̣ομεν δ̣ὲ πλεο̣[νάζειν ἐ-]
ὰν μὴ μίμημ̣[ά τι προσ-]
φέρη<ι> τῆς δ̣εδομ̣[ένης]
10ἐπ̣ι̣κρούσεως καὶ
π̣[ο]ῆσαι τῆς- ca.9 -
οὐδὲ Τ- ca.13 -
- ca.17 -
- ca.17 -
15- ca.17 -
- ca.17 -
- ca.17 -
- ca.17 -
  ̣  ̣ ΩΝΕ- ca.12 -
20ΤΟΥ  ̣ ΣΚΩ - ca.9 -
καίτοι, π̣[ολλῶν ἤχων συμ-]
πλ[ε]κομ̣[ένων, τὸν ῥυθ-]
μὸν ἀποπ[ίπτειν θεωροῦ-]
μεν, καὶ νὴ Δ[ία  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
25ΤΩΝ  ̣ Ν - ca.11 -
ΝΑΙ ΚΑΙ Ν- ca.10 -
column 3P.Herc. 994 col. 3
Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova
Engraved 1822-1853 by Giuseppe Casanova

φλύαρος ἦ̣ν, τῆς μὲν γε̣ύ-
[σεως καὶ ὀσφρήσεως μετ]αβ̣[αλ-]
[λομένης διὰ φυσ]ικὰς
[αἰτίας, ἐνίοτε] δὲ καὶ
5δ̣ιὰ ψυχικά[ς], ὡ̣[ς] ο̣ὗ̣τ̣[ος] οἴ⌈ε⌉-
ται, τῆς δ' ἀκοῆ̣ς̣ ἅπα̣σι δι-
ὰ παντὸς̣ ⌈ἀνε⌉τ̣εροιώτου
μενούση̣⌈ς⌉ ⌈κ⌉αὶ τῶν ὁ-
μοίων ἀν⌈τιλ⌉αμβανο-
10⌈μέ⌉ν̣η̣ς̣ ὥστε καὶ παρα-
πλ̣ησ[ί]ως οἰκειουμ̣ένης,
ὀχλου[μ]έ̣[ν]ης̣ δ' ὑ[π' ο]ὐδε-
νός̣ [δ]ι̣ὰ ν̣όμον δ' Ε̣ὐ̣[β]ο̣[ύ-]
λο̣υ̣ [δι' α]ὑ[τ]ῆ̣ς̣ ἀλλοτ[ριω-]
15θῆναι πρὸς τῶν ἐ̣[ξ ἴσ]ο̣υ
φύσ̣ιν ἐχόντων ἀκ[ολου-]
θεῖν οὐ [διδ]όσθω{ι}, καὶ τοῖ̣ς̣
νοουμένοις τὸν μέντοι
καλὸν ἦχον ἀλλότριον
20γε̣[ίνε]σ̣θ̣α̣ι̣, καθάπε̣[ρ] τὸ μέ-
λει πεικρόν̣, ο̣ὐκ ἂν δ̣ο̣θεί-
ηι. κατὰ δὲ [τ]ὸ καὶ νοουμέ-
νων οἴεσθαι τὸ πόημα
σ̣τ̣ο̣χά{σ}ζεσθ̣[αι, κ]α̣ὶ μὴ παν
25- ca.12 - ανα
- ca.12 - ν
- ca.11 - τοις
column 4P.Herc. 994 col. 4
Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova
Engraved 1822-1853 by Raffaele Biondi

ἀνάπτηι. καίτο̣⌈ι⌉ [γ]ε̣ πά-
λιν ἔοικ̣ε̣ν̣ [ο]ὐ̣δ' ἐ[πὶ δ]ια-
βολῆι̣ [τοῦτο λέγεσθαι],
οὐδὲ τῆς ἀκ[ο]ῆ̣ς̣, ἀλλὰ τῆς
5ἀκοῆς ἡδο[ν]ῆς γεινομέ-
νης ὁμ̣οίας ὑπὸ τῶν οἰ-
κειούντων ἐπικρατοῦ-
σαν τὴν π̣ροσκοπὴν τῶι
νοο[υ]μένωι̣ διό̣περ ἐ-
10λε<γ>κτέον αὐτὸν̣ τῆι τε
πρὸς ἑ̣α̣υτὸν δι̣[α]φ̣ωνίαι
κ̣αὶ τῶι̣ [δ]ριμεῖ̣ [τ]ῆς λέξε-
ως, ἣν λ̣[έξιν] ο̣ἰκειοῦν φύ-
[σ]ε̣ι παράλογον τῶν δια-
15νοημάτων, μ̣ηδ' ἡστινοσ-
οῦν ἡμᾶς ἀν̣τιλαμβάν⌈εσ⌉-
θαι τ[έρ]ψεως, οὐχ̣ [ὅ]τ̣ι κα-
τὰ τὴν ἀκοήν, ἀλλ̣' ο̣ὐδὲ
⌈κ⌉α̣τὰ τὴν ψυχ̣ήν, π̣[ερ]ισπᾶ-
20σθαί θ' ὑ̣πὸ τῶν νο[ουμέ]ν̣ω̣ν
οὐ̣δ' εὐ̣τ̣ρεπίσα̣[ι τὸ] π̣ρ̣ὸ̣ς̣ ἑ̣αυ-
τοὺς ἀκρειβές. ἀλ[λ' εἰ] τοιοῦ-
τόν τι γεινόμενόν̣ ἐστιν
φ̣υσ̣ικ[όν, ἀληθῶς οὐκ ἐπὶ]
25τοσοῦ[το]ν̣ μ̣ό̣ν̣[ο]ν ληρ̣ώ-
δης ἂν [ὁ ἄ]ν̣θ̣ρ̣ω̣πος, ὥστ̣ε
τοῦ λεγ̣ο̣μ̣ένο̣υ̣ βουλη
column 5P.Herc. 994 col. 5
Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova
Engraved 1822-1853 by Luigi Corazza

θεὶς ὑπ⌈όδειγμα⌉ ⌈παραθεῖ⌉-
ναι, πε⌈ρισπώμενο[ν]⌉ ⌈[ὑ]πὸ⌉
διανο⌈ήμα⌉ [τος] α̣ὐ̣[τὸς]
κατεχώρισεν, οὐχ ἡμ̣ε̣[ῖς].
——
5'οἷον γάρ_φησίν_καὶ ὅταν
Σοφοκλῆς εἴπηι̣ ναῦται
δ' ἐμηρύσαντο νηὸς ἰσ-
χάδα. φ[ε]ρόμεθα γὰρ ἐφ' ὃ
βούλετα̣ι κα̣ὶ̣ ὁ ποιητής,
10οὐ[κ ἐπ]⌈ὶ⌉ ⌈τὸν⌉ κ̣α̣ρ̣πόν, [κ]α̣ί-
πε̣⌈ρ⌉ ⌈ἴσ{σ}ω̣ς⌉ ⌈γε⌉ν̣[ο]μέν̣η̣ς̣
τι̣⌈νὸς⌉ ⌈πληγ⌉[ῆς] π̣ρὸς̣ τ̣ὴν
[ἀκοή]ν̣, [ἐ] ⌈ν⌉ ⌈ἧ⌉ [ι μᾶλ]λ̣ο̣ν ἄ̣ν
τ̣ι̣ς ἐ̣ξεδ[έξα]το τὸν καρ-
15[πόν]. [τὸ] δ' αὐτὸ̣ καὶ ἐπ' ἀλ̣-
λων συμβα̣ίνειν πλειό-
νων ὡς καὶ ⌈ἐ⌉πὶ τῶν ἄλ-
λων τοιοῦτο συμβαί-
⌈⌉νειν ὑπολα̣μβά̣ν̣ο̣μ̣ε̣[ν]'
——
20παρ̣α̣θεωρη̣τέον δ' ἅμα̣
καὶ τὸ φύρειν ὁμ̣οῦ δ̣ι̣-
άνοιαν ἀκοῆι, λέγοντα̣ κ̣α[ὶ]
γείνεσθαι τινὰ πληγὴν
πρὸς τὴν ἀκοήν, ἐν ἧι μᾶλ̣-
25λο̣⌈ν⌉ ἄν τις ἐξ̣ε̣δέξατο
τὸν καρπόν. ἀλ̣λὰ τὸ δ[⁦ -ca.?- ⁩]
- ca.18 -
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ὅτι ἐπὶ τῶν]
[ἑλληνιζόντων ἴδιος]
30[ὁ ἦχος, καὶ ἐπὶ τῶν ἰδι]
column 6P.Herc. 994 col. 6
Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova
Engraved 1822-1853 by Giuseppe Casanova

ο̣βαρβαριζόντων ἕτερος
[αὐ]τ̣ῶν, τοῦ μὲ̣ν ἡδέως
[ἡ]μ̣ᾶς ἀκ̣ο̣ύειν̣, τοῦ δὲ τ̣ἀ̣-
ναντ[ί]α̣, κἂν διὰ μηδὲν
5ἕτερον ἢ διὰ τὸ⌈ν⌉ ἦ̣χ̣ο̣ν̣ γ̣ε̣ί̣-
νηται καὶ ἐ[πὶ] τ̣ῆ̣ς̣ ἀηδό-
ν̣ος καὶ τῶν ἄ[λ]λων ὀρ-
νέω̣ν, πῶς ἀ[πο]δεικτι-
κ̣όν ἐστι τοῦ τ̣ὸ̣ν ἐκ τῆς
10ἀ̣ρθρώσεω̣ς ἦχον ἀπ̣[ο-]
τ̣ελεῖν τινα̣ χ̣άρ̣ιν, περι̣σ̣-
[π]ᾶσθαι δ̣' ὑ̣π̣' [ἄ]λ̣[λ]ων τ̣ι̣[νῶν̣ λέ-]
[γει γ]ὰ̣ρ ἐπὶ [τ]ῶ̣ν βα̣ρ̣βαρ̣ιζόν-
[τ]ω̣ν ὑπ[ὸ] τοῦ̣ δι̣ὰ τὴν ἀρ-
15[θρ]ωσ[ιν ἤχ]ου τ̣ὴ̣[ν] ἡ̣δο-
[ν]ὴ̣ν ἔξ̣ω χ̣ε̣ῖ̣ν, καὶ τὴν
[ἀλ]λ̣οτριότη[τ]α συ̣μ̣βαί̣-
[ν]ε̣ιν. ἀλλ' [ἡ] ἄρθ̣[ρω]σ̣ις [τῆς]
[ἀλ]λοτριότη̣τ[ος α]ὐ̣τῆ[ς]
20ο̣ὐ̣κ̣ [ἔ]σ̣τιν [αἰ]τία̣, κ̣αὶ
σ̣υ̣μ̣φ̣ορὰν [ἐ]δ̣ε̣ι̣κνύ-
ο̣μεν καὶ διὰ τὰς ἀρθρώ-
[σ]εις λέγειν̣ παρακολου-
θ̣εῖν̣, καὶ ταύτηι δυ̣σ̣χ̣ερ-
25[ὲ]ς̣ εἶνα[ι] λαμ̣β̣ά̣ν̣[ειν τι ἡδο-]
νῶν, ο̣ὐ̣δ' εἶναι πρός ⌈τι⌉
column 7P.Herc. 994 col. 7
Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova
Engraved 1822-1853 by Giuseppe Casanova

κ̣α̣κῶς. κα̣ί̣τ̣[ο]ι̣ γὰρ οὔ-
τ̣' εὖ ἓν κ̣[α]λ̣[λ]ύ̣ν{ν}ει
[ἡ δι' ἀρθρώσεως φ]ω̣νή,
[οὔτε τὰς ἀκοὰς] οὐθεὶς
5ἂ̣[ν] κλείσαι̣τ̣[ό] π̣οτ' ἐ-
νακούων̣ [ἀ]ρ̣[θρ]ώσεων.
δεύτερον ὅ φησ̣ι̣ν̣ '⌈ἑκ⌉ά̣-
τερ̣' ἐνθουσιῶ' αὖ διέφ<ην>ε-
ν εἶ̣ναι πάντω̣ς̣ ἧ<ι> λογ̣[ι-]
10σ̣μ̣[ὸν] οὐ τέθεικ̣εν.
ἀ̣λ̣[λ]ὰ πῶς [γ'] ἅ ποτε [πε-]
[φ]υκ̣[έ]ναι φ̣ύ̣σ̣ε̣[ι] παρορᾶ̣[ι]
- ca.17 -
- ca.17 -
column 8P.Herc. 994 col. 8
Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova
Engraved 1822-1853 by Luigi Corazza

ΤΑ ΚΑΙ Τ- ca.11 -
ΩΝΗ - ca.13 -
θεῖον̣ - ca.11 - [πα-]
ραπλή̣σιο̣ν̣ [ἄλλο] τ[ι] σ̣υ̣ν[ά-]
5γειν, Ἐνυώ [τ' εὔ]πεπλ̣ο̣ν̣
καὶ τα̣νύσφυρ⌈ον⌉ εἰπεῖ̣ν̣.
οὐδὲ μὲν̣ [γ]ὰρ ὄχ[λ]ησις τα̣ῦ̣-
τ̣' ἀκούουσιν ἡμεῖν οὐ̣δ̣ὲ̣
θάτε̣ρον ἡδον̣ὴ π̣αρακο-
10λουθεῖ, μ̣όνον̣ δὲ δυσχέ-
ρεια κατὰ τὴν προ̣φοράν,
τοτὲ δ̣' εὐχέρει̣α καὶ νὴ Δί-
α̣, τ̣ὸν - ca.13 -
- ca.17 -
column 9P.Herc. 994 col. 9
Engraved 1822-1853 by Luigi Corazza

  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ΚΩΜ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣ ΔΙΑΚΟ- ca.11 -
- ca.17 -
[πάντ]ω̣ν τῶ[ν γραμμάτων]
5μὲ⌈ν⌉ ⌈ὂ⌉ν εὐφωνότερον̣,
ἢ ἐπ⌈ι⌉φέρε⌈ι⌉ ὀλίγου μᾶλ̣[λον]
κ⌈α⌉ὶ μακροὺς καὶ στεν[οὺς]
κ⌈α⌉θ̣⌈άπε⌉ρ εὐεκφορίαν, κ̣α̣ὶ̣
ἀπ̣έ[ρ]αντά φησιν εὖ φ̣ω̣[νεῖν].
10[καὶ πῶ]ς̣ ἐξενήνοχ[εν δι-]
ὰ [τὸ]ν̣ ἦχον, οὐδὲ το[ῦτ' εἰ]
ἐπιδεῖξαι δυνησό[με-]
θα, τὰ λυ[πηρά  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐ̣[φίσ]τ̣ησιν  ̣  ̣  ̣  ̣
15  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ΝΠΡ  ̣ Σ  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣ ⌈τοὺς⌉ παρόν⌈τας⌉  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣ ΕΣ ο̣τι νοητ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣ ἡ̣γεῖται τ⌈η⌉  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ Ε  ̣ ΕΗΙ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
20- ca.17 -
- ca.17 -
ΕΤΕ   ̣  ̣  ̣  ̣ κα̣ὶ̣ στενο  ̣  ̣  ̣  ̣
τι [δ'] οὐκ ἔστιν οὐδεὶς ὃ̣[ς]
το- ca.9 - τὸ μέγα
25[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ κ]αὶ [ο]ὐκ ἀ̣[κηκό-]
ασιν ἔθ̣[η πο]ῆ̣σ̣αί πο
column 10P.Herc. 994 col. 10
Engraved 1822-1853 by Vincenzo Orsini

[θ'] αἱ Πλαταιαὶ τῶ⌈ν⌉ Β̣ο̣⌈ι⌉[ω-]
τῶν̣, οὐδὲ τὸ μέγα λέ[γειν]
[μόνοι] Ἑ̣λλήν̣ω̣ν, [φησὶ Λύ-]
[κος, οἱ Ῥ]ηγῖν[οι]. ἐξ ὧν
5οὖν ὅ[τι φωνὰς οὐ]κ̣ ἔστιν
[ε]ὐηχ̣ε[ῖς εὑρεῖν] τοῦ πρινί̣-
[νου]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ Ε πρότ[ερ]ον
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ΟΝ̣ ἐκφερό-
[μενον ἐπὶ τ]ῆι προθέσ̣ε̣ι
10  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐ̣ν ὧι μαρτυ-
ρεῖ τὸ π[ῶς] καὶ διότι μὴ̣
τούτω  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ [ἀλ]λ' οὐχ
  ̣  ̣  ̣ ΤΩ - ca.11 -
ΚΑΙ ΚΑΘΑ- ca.9 -
15ΠΙΠΤ- ca.13 -
Π̣ΡΟΣ Τ⌈ΩΝ⌉- ca.9 -
- ca.17 -
- ca.17 -
- ca.17 -
20- ca.17 -
  ̣  ̣  ̣ ΗΔ - ca.12 -
- ca.10 - εὑρεῖν
τὴν ⌈συ⌉λλ⌈α⌉[βήν, οὐδ]ὲ πρὸς
τὸ μέτρον [ἂν ἐνέ]π̣ιπτε
25τὸν αὐτ[ὸν τρόπον, οὐδ]⌈ὲ⌉ π̣ρὸς
σ̣τενὸν̣ [ἢ μακρὸν αὐ]τῆς
column 11P.Herc. 994 col. 11
Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova
Engraved 1822-1853 by Giuseppe Casanova

[οὔθ' ὃ] κεί[μενο]ν, οὔθ' ὃ [λε-]
[λει]μμ̣[ένον] ἦ̣ν ἐπόει.
[εἰ δὲ καὶ] πρίνινος ἐ[γέ-]
[γρ]απτο, οὐδὲν ἐλύπει
5[κ]α̣ταρχομένα̣ς ἀποστε[ρή-]
σεις εἰ μὴ νοῦς οὐχ ὑφὴν
ἂ̣ν̣ ἐ̣β̣ούλ̣[ε]το, καὶ τὸ συν-
απτει̣ν ἂν̣ τὰς ἀναλόγο̣υς̣
π̣τώσεις π̣ά̣σ̣α[ς ἀ]τοπίας
10[ἀ]π̣α̣[λλ]άτ̣[τοι]. ἀλλὰ τὴν
διάν̣οιαν ἐν̣β̣αλεῖ, τάχα
δὲ ΜΑ  ̣  ̣  ̣  ̣ ΟΜΑ  ̣  ̣  ̣ ΕΜΕ
  ̣ Ζ  ̣ Υ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ Α  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ΘΙ
[  ̣  ̣  ̣  ̣ θέλο]ν̣τα[ς λῦ]σ̣αι
15[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τὰς ἀ]τοπίας, οὐ
[- ca.9 - τ]ὴ̣ν̣ ἀλλα-
[γήν]- ca.10 - ΠΑΡΕ
- ca.11 - ΝΕΝ ΤΩΙ
- ca.11 - ΔΙΑΝΟΙ
20- ca.12 - ἀλλαγῆι,
[ὅτι δεῖ διὰ] τ̣ο̣ῦτο μέντοι
'[ὀχ]⌈λεῦ⌉νται' θεῖναι, καὶ
[μ]ὴ̣ τὸ 'κεινοῦνται' εἰ
[μὴ σύνεισ]ι̣ν αὐτῶν̣ τὸ
25[πά]θ̣ο̣ς καὶ ὁ τῶν ψή̣
column 12P.Herc. 994 col. 12
Engraved 1822-1853 by Raffaele Biondi

φων ἦ[χ]ο̣ς, οὐ δύναμαι
σ̣υνι̣[ένα]ι̣ οὐ γάρ. ὡ̣ς ἐνί-
[ους ἂν οὐδαμ]ῶ̣ς̣ [ἔβλα]ψε
τ̣ὸ̣ παρ̣α̣⌈π⌉λησι[ά]ζ̣ειν,
5καθάπε⌈ρ⌉ καὶ τὸ κ[ε]λαρύ-
ζει̣ν τὴν̣ ὀπὴν̣ τῶν ὑ-
δάτων, [ο]ὕ̣τω̣ καὶ τὸ ὁ-
[μο]ι̣ο̣ῦν τ̣[ι] τῶ̣[ι] τῶν ψή-
φ̣ων ἤχω̣ι ἦ[ν εὔ]κ̣ολον
10ἐ̣κείνω̣[ι πά]ν̣τ[ως]. ὁ δ' οὕτω
γ̣ενναί̣[ως μὲ]ν̣ εἶπε τοῦ-
[το]· φ̣ω̣[νὰς ἐ]ν̣ίας ἢ ΚΑ
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ΣΕΝ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ὅλην τ[ὴν  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
15  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ διόπερ εἴρη-
[ται]- ca.14 -
- ca.17 -
column 13P.Herc. 994 col. 13
Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova
Engraved 1822-1853 by Luigi Corazza

π[ρά]γμασιν παρατίθη-
[σιν]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ΣΤΙ̣Ν ΕΙ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ Ν- ca.10 -
- ca.17 -
5  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ΤΟΥ  ̣  ̣ ΝΟΥ
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ΝΟ  ̣  ̣ ΝΕΥΕΙ
- ca.17 -
πα̣[ρε]μφαίνουσι τὸ δι-
ὰ τ̣[ὴν] ἡδονὴν τῆς̣ ἀ̣[κο-]
10ῆς ἀπο[δ]έχεσθαι τοὺ̣[ς ἤ-]
χους, σ̣υ̣νάγεται τ[ὸ]
συσ̣[τάν], ἀ̣λ̣λ' οὔ π̣ω[ς]
ἐνάρξαι τις βούλ̣ε̣-
ται π[ερ]ὶ τῶν ποημάτ̣[ων]
15α̣[ὐ]τ̣[ῶ]ν. οὐδὲ γ̣[ὰ]ρ το̣ύ̣-
τωι προ[κ]είμεν̣ό[ν ἐστιν]
ὅτι πα̣[ρα]λ̣α[μ]β̣α̣νόμε-
θα τοῦ π̣εριέχο̣ν̣το̣ς πο-
ήματο̣ς̣ ἢ τῶν ἤ̣χ̣ων.
20ἀναμφίλεκτον γὰρ
πά[ρε]σ̣τι διὰ τὴν εὐφω̣-
νία[ν ὃ κ]α̣τὰ τὸ συνέχον
ἕκαστον λέγεται πᾶ-
σι τοῖ̣ς π̣[ο]ιηταῖς ἐπιτ̣υ̣[γ-]
25χάνει[ν], ὃ δ̣[ὲ] λ[οι]π̣ὸν
column 14P.Herc. 994 col. 14
Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova
Engraved 1822-1853 by Raffaele Biondi

ἐπὶ τῶν ἤ[χων  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
- ca.17 -
- ca.17 -
- ca.13 - [πρὸς]
5τὸ τέρπειν τὸ̣ν̣ ἦ̣χον
αὐτὸν π[ρο]σκεί̣μ̣εν̣ον
[ἢ λ]υπεῖν ἀφαιρο<υ>με̣ν̣ο̣ν̣
οὐ <συν>τιθέμ[εθ'] α̣ὐτῶι. πα-
ρ̣ὰ̣ γ̣ὰρ τὸ πρ⌈ο⌉σ̣κείμενο̣ν̣
10τὸν ἦχον ἢ ἀφηιρημέ-
νον ἢ ποε̣ῖ̣ν μέτρον
ἢ μὴ ποεῖν, ὧν τ⌈ὸ⌉ ⌈μ⌉ὲν
τέ̣ρπει τὸ δ' οὔ, συμβ̣αί-
νει τ̣υχε̣ῖ̣ν ἂ̣[ν] ἀ̣π̣ο̣-
15δοχῆς τὴν πρόσθεσι[ν],
καὶ δύσκολ̣[ο]ν ἔχε[ι]ν̣ [αὐ-]
τ[ὴ]ν ἐν μέ[ρ]ε[ι, καὶ λό-]
γον οὐ νο̣ε̣ῖ̣ν ἐπει̣-
κῆ πᾶσι το[ῖ]ς πρ[οε]ι̣ρημέ-
20νοις, ὅτε πάντ' ἐπὶ τὸν
ἦχον εὑ[ρ]ό̣ν̣τας ἀναλυ-
θ[ῆν]α̣ι, καὶ ὅσα μὴ περισ-
πᾶ̣τ̣α̣[ι] πρ⌈ὸ⌉ς τῶν ν̣ο̣ου-
μ[ένων- ca.12 -]
column 15P.Herc. 994 col. 15
Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova
Engraved 1822-1853 by Giuseppe Casanova

ΤΑΥ- ca.14 -
- ca.17 -
- ca.17 -
- ca.11 - [εἰ δ']
5ἀναλυό̣μενα φησὶν εὑ-
[ρεῖν διὰ τοὺς] προσπεί-
πτο̣ντας ὁ[μοί]ως, φλην̣-
αφᾶι, τοῦ τ[ο]ὺ[ς] ἐπ̣ὶ̣ πολ̣[ὺ]
σημαίνον[τ]α̣[ς] καὶ π̣ρ[οσ-]
10πείπτοντα[ς] ἄ̣λλω̣ς ἀ-
ληθῆ μὲν [τά]χα λέγειν̣,
οὐδὲν δὲ τῆ̣[ι] π̣ροθέ[σει]
συνάι̣δοντ[ας]. εἰ δὲ τυ̣-
πὲν τὸ π[ρ]ο[κεί]μεν̣[ον]
15μὴ δέξη[ται] λ̣έ̣γειν,
γελοιότα̣τον̣ καὶ [χά-]
ριν τούτ[ου δι]καίω̣[ς]
ἀποδί[δ]οσ[θαι] π̣οη-
τὴν ἢ γενό̣μ̣ε[νον] ⌈π⌉[αρα-]
20μέν[ει]ν̣ ἃ̣ δ[έ] φησιν̣ π̣ο[ή-]
ματα κυρεῖ[ν], τετύχη̣-
κεν ὄντα μ[εί]ο̣[ν' , ἔ]ν̣ι̣[α]
δ' οὔτε̣ ποήμ[α]τα, κα̣θό-
λου τ' , [εἰ] παντε[λ]ῶς αἰν⌈ῶ⌉-
25ς ταγῆι τό γε- ca.9 -
column 16P.Herc. 994 col. 16
Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova
Engraved 1822-1853 by Luigi Corazza

  ̣  ̣ ΩΣ - ca.12 -
  ̣ ΗΜ̣ - ca.13 -
- ca.17 -
  ̣  ̣ ΤΟΥΤΟΥΣ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ [ἄ-]
5[λο]γ̣οι ἦχ[ο]ι τέρ[πο]υσ[ιν],
ο̣ὕτως τ̣' ἀ̣ξιοῦντα καὶ
ἐ̣πὶ τῶ̣ν̣ Ὁμήρου θεω-
ρεῖν ἡδ̣ὺ μὲν οὐ π̣άν-
των ἐπῶ̣ν τ̣ἀσυ[νε]χὲς
10αὐτοῦ [τῶ]ν ἐ̣[πι]νοη{ι}-
μάτω̣ν̣, [πολ]λ̣ὰ̣ δ' ἐπι̣-
τηρ[οῦν]τα ἀνάγειν ἐπ̣ὶ̣
τὴν ἐπι̣π̣ρέ̣[π]ειαν, κ[αὶ]
[τοι]α̣ῦτ̣[ά γ' οὐ]κ ἐνδεῶς
15π̣ώπο̣τ̣' , [ἀλλ]ὰ [γεν]ν̣α̣ί̣ω̣ς̣
ΑΤΑ- ca.11 - ΤΗΝ
ΤΗΝ Α- ca.9 - Ε̣ΝΑΙ̣
- ca.17 -
ΤΕΙΝ- ca.13 -
20  ̣  ̣ ΑΚ- ca.13 -
- ca.17 -
  ̣ ΕΙΝ̣ - ca.13 -
  ̣  ̣  ̣ ἔ̣τ̣ι̣ μ̣ὲν εἰς ὁ̣μο̣[ί-]
αν, τὴν δ' ἀηδό̣να καὶ ἀ-
25νάγ̣[ειν διὰ τῶν ἐ]πιφω-
νη̣μ̣ά̣[των καὶ κ]ε̣ι̣νεῖν
column 17P.Herc. 994 col. 17
Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova
Engraved 1822-1853 by Raffaele Biondi

ὃν μάλα - ca.12 -
ΚΟΝ Κ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ [τὸν γὰ-]
ρ ποη[τὴν φυγεῖν τὴν ὑπ' αὐ-]
τ̣ῶ̣ν̣ λεγ[ομένην φωνὴν]
5ἀποίητον, ἀ[λλ]ὰ̣ π̣ρ̣ο̣[σ]φέ-
ρεσθαί τιν' ἡδονήν, τι-
νὰ δ̣[ὲ] τοὐ̣ν̣αντίον, καὶ
κατ̣α̣πει̣[θό]ν̣[τ]ων αὐ̣-
τὰ τῶν [ἐπι]ν̣[οη]μάτω̣[ν]
10οὐκ ἀντ[ιλ]α̣μ̣βανό-
[μ]ε̣να, φύσε̣ι̣ τ̣ο̣ὺς ἀλό-
γ̣ους ἤ̣χους̣ ἀ̣π̣οτελε̣ῖ̣[ν],
καὶ κ[α]τ̣αλ[υό]μ̣ε̣ν̣α πρ⌈ὸς⌉
ἡμῶν̣ ὁ̣μ[οίως] ἦ̣χ̣[ον δοῦ-]
15ναι, περισπᾶ̣σθαι δ̣' ὑπὸ
τ̣ῶν νενο̣η̣μένων. [ὅσα]
δ̣ ε̣[ὐ]μαρῆι̣ [κ]λειδῶν,
[ὅμο]ι̣ον [οἱ ἄνα]ρ̣θροι τοῖ̣ς̣
ὑ̣[φ]' ἡμῶ[ν λε]γ̣ομένοις
20εὐσ̣ήμοι̣ς̣, ὑ̣πὸ δ̣ὲ̣ τῶν̣
ΑΝ - ca.15 -
φων[ῶν  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ενων
τε καὶ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ καὶ τοῦ
τὸν ψ[όφον  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] καὶ το̣[ῦ]
25δ̣ι̣⌈αφέ⌉ρεσθ̣[αι ἂν] ἡ̣μῶν
τι- ca.10 - κ̣α̣ὶ πρὸς
column 18P.Herc. 994 col. 18
Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova
Engraved 1822-1853 by Ferdinando Ventrella

- ca.16 -
- ca.16 -
- ca.16 -
ΛΟΓ- ca.10 - [φω-]
5νὰς δὲ καὶ [τῶι διαφέ]ρεσ-
θαι τὴν ἀκοὴν ε[ὐτε]ρ-
πῶς διατιθέν̣αι. [ἀπο]λο-
γούμ̣εν[οι] δ̣ὲ καθόσ̣ον
ἀρθ[ρω]τῶι̣ π̣[α]ντ̣[ὶ] τ[ὴ]ν
10[π]ε[ρ]ι̣φ̣οράν, τὰς τῶν ἀ̣[ν-]
θρώπων ἀπαρ̣νούμε-
νοι τέρπειν μ̣ι̣κ̣ρῶς, εἰ καὶ
[ἐκε]ῖ̣νον τὸν ΚΑ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
καθ̣ά[π]τουσ[ι]
15  ̣  ̣  ̣ ΕΡΕΙΝ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ΤΟΝ
  ̣  ̣  ̣  ̣ ΝΟΙ  ̣  ̣  ̣  ̣ ΟΝ
  ̣  ̣  ̣  ̣ ΕΜΑ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ Υ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣ ὑπερκ[ρ]α̣τῶ̣ν
20τ̣έχνης ΕΠΑ- ca.9 -
ΕΝΑ  ̣  ̣  ̣ ΥΣ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ΝΤΟΣ
ΚΑ- ca.9 - ΝΘΕΑ
μεγ̣[άλ]α̣ μὴ̣ γί[νω]ν̣ται ΕΠ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ Ι καὶ ἐξαλ̣[λό]μ̣εν̣α
25  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ Κ̣Ε̣Ι̣Ν̣ΑΙ καὶ
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ε]ἶνα̣ι̣ κατὰ φύσιν
column 19P.Herc. 994 col. 19
Engraved 1822-1853 by Raffaele Biondi

[ὑ]π̣άτω[ν - ca.10 -]
- ca.17 -
- ca.17 -
μὲν γρα[φὴ]ν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
5  ̣  ̣  ̣  ̣ ΜΑΤΩΝ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
ΔΕΣ  ̣  ̣  ̣ ΤΑ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
ΚΑ̣ΚΟΕΧΩ̣ - ca.9 -
λέγηται - ca.11 -
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ΥΣΙ Π  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
10  ̣  ̣ ΔΕ ΚΑΙ ΑΝ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
ΛΑ  ̣ ΒΑΝ- ca.11 -
- ca.17 -
ΤΑΙ- ca.14 -
ΤΟ ΒΗ̣ΝΑ̣Ι̣- ca.10 -
15ΑΝΑΤΕΙ̣Ν̣ - ca.10 -
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ Η̣Τ - ca.9 -
ΗΧ- ca.14 -
ΚΑΙ  ̣ Ο - ca.9 - [πα-]
ραπ̣λ[η]σ̣ι̣α - ca.9 -
——
20ποητ̣ή̣[ς - ca.11 -]
Ρ̣ΕΚ - ca.13 -
Α̣ΜΕΛ   ̣ ΣΙ̣- ca.9 -
Τ̣Α ΜΕΓ - ca.11 -
Τ  ̣ Η ΠΟΙΗ  ̣ ΤΑ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
25Δ  ̣  ̣  ̣ ΟΥΣ  ̣ Τ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
column 19 bisP.Herc. 994 col. 19 bis
Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova

- ca.18 -
- ca.18 -
- ca.18 -
- ca.18 -
5  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ΙΣ, οὐδ' , εἰ ξεν[ώ-]
[τατ' εἴη] τῆ<ι> εὐηχία<ι> τῶν
[φωνῶν, τοῖς] ἤχοις ἀπ̣[ο]διδοῖ
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἂν] εὐ[άρ]μ̣οστα
- ca.18 -
10[νομί]ζ̣ο[υ]σι κ[α]ὶ εὐφυε̣σ̣-
[τάτους ο]ὐχ̣ὶ διὰ τὸ τοῖς ἤ̣-
[χοις, ο]ὓς ὁμο̣ί̣ω̣ς̣ ἐπόει, ἐπι-
[σημαί]νο̣ντα̣ς, ἀλλὰ διὰ
[τὸ τούτους] ἐ̣φ' ἡ̣μῶν ἀπο̣-
15[διδόντας]- ca.12 -
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ φύσ̣ει λέ̣γειν
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ΝΕΙΣΤ  ̣  ̣ ΕΥΓΕ
- ca.18 -
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ΕΝΑ- ca.9 -
20[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ εἰ δέ] τις [αὖ] τῶ̣[ι]
[μέλει τὸν] δ̣ιάλογον π[α-]
[ρέθηκ', οὐκ ἔσ]θ' ὅπως εὐη̣-
[χία συνέβαι]ν̣εν, ὡς ὄντ̣ο̣ς̣
[μὲν οὐχ] ἑνός, πρώτην
25[δὲ λαμβάνο]ντ̣ος ἢ τάξιν
column 20P.Herc. 994 col. 20
Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova
Engraved 1822-1853 by Luigi Corazza

- ca.17 -
[πρ]ώτη- ca.12 -
- ca.17 -
- ca.17 -
5Γ  ̣ Ι, διόπε[ρ ε]ὖ δὴ γ[οῦ]ν ἐ-
φαρμ̣[όττ]ο̣υ̣σαν φρ̣ό̣νη-
σ̣ι̣ν̣ νο[ή]ματος ὅ̣λως
[ἐ]φ̣ευρίσκεται καλῆι
[συ]στ̣ά̣[σ]ε̣ι̣, [ἣν θέλουσί]
10[τι]σίν τι̣ν̣ες τῶν ποημά-
τ̣ω̣ν ἐφα̣ρ̣μόττειν̣, [ο]ὐ-
δ̣ὲ̣ κ̣ατασ̣κευὴ̣ν ῥ[υθμῶν]
τ̣ι̣νων ἐ̣ν̣ τοῖς ο̣ἰκείοις ἀπο-
λ̣[αμβάν]εται τόποις, οὐ
15  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ΑΙ̣ΤΙΑ̣  ̣  ̣ Γ̣Ν̣
- ca.10 - ΣΜ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ λογισθήσετ̣α[ι]
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ο̣ὐδὲ φω̣ν̣[ὴν κα-]
[λῶς ἀ]π̣οδεδομέ[ν]η̣ν,
20[ἀλλὰ] τ̣ὴν τ̣οῖς̣ γένε-
[σιν ἱκα]ν̣ήν, διὰ τούτου
[δ' ἐνίους] τ̣ὰς τραγι̣κ̣ὰς
[διδόναι], ἑτέρους δ' ἐπ̣ι-
[κάς], αὐτοὺς δὲ μέλη{ι},
25[ἅπερ] ἀ̣[λ]λ̣οῖα κἂν εὑρίσ
column 21P.Herc. 994 col. 21
Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova
Engraved 1822-1853 by Luigi Corazza

κωνται, παρε[μ]βά[λ]λον-
τ̣ες Ε - ca.13 -
  ̣  ̣ Ν Κ - ca.12 -
⌈δια⌉ ⌈μη⌉ - ca.11 -
5⌈⌉ ⌈κατὰ⌉ ⌈γε⌉ τοῦτο. καὶ μὴν
——
⌈ἐ̣πεὶ⌉ ⌈σ̣⌉ύμπ̣ανθ' ὅσα
ἐπαινοῦ[με]ν̣ ἐμ ποήμα-
τι κοινὰ κα̣[ὶ τ]ῶν εὖ γε̣γραμ-
[μέν]ω̣ν ἐσ̣τ̣[ὶ καὶ τῶν]
10⌈κακῶ⌉ς, ἄλλα ἴδ̣ι̣α̣{ι} τῶν εὖ
π̣ρ̣οειρηκό[τε]ς ἀπο̣χρ[ώ]ν̣-
τ̣ω̣⌈ς⌉, ἐά̣σομεν νυνί. μα̣-
καριοῦμεν δὲ τοῦτον
[λ]έγοντ' , ἐπε̣ὶ̣ πάντα κοι-
15[νὰ π]λὴν τ̣οῦ ἐ̣ν̣ [δι]αλέ-
[κτωι] τοῖς π̣[οήμασιν ἐμφ-]
⌈ύ⌉[ει, ο]ὐδενός [γ]ε̣ περιλη-
[φθη]σομέ̣⌈νο⌉υ̣, ἐ̣[π]ε̣[ὶ]
[κοι]νὰ πάντ̣⌈α⌉ πλὴ̣ν τῶν
20[ἤ]χων π̣ε̣⌈ρι⌉ληπ̣[τέα]
[μ]η̣δὲ κ[α]τ̣ὰ τὸν α[ὐ]τ̣όν,
ο̣ὐκέτι τῶν ἤχων̣ τὴν
ἡγεμονίαν ἀπολαμ-
β̣α̣νόντ⌈ων⌉, ἀ̣λλὰ ⌈κ⌉αὶ
25⌈τὸ⌉ πᾶν. εὖ τάχα μὲν
column 22P.Herc. 994 col. 22
Engraved 1822-1853 by Raffaele Biondi

κ̣αὶ̣ ο̣ὐκ ἄφων' ἢ [φω-]
[νήε]ν[τα γέγονεν ἡμῖν]
α[ἴτια τοῦ παρὰ τὠ-]
μῶι κρ[ιτ]ικ̣[ῶι δι-]
5ατετριφέναι. [καὶ μὴ]ν [οὐ-]
κ εἶχον ὁπωσο[ῦν] τὸ ⌈πρό⌉-
τερον κατα[δικά]ζε̣[ιν, μη-]
δ̣ὲν̣ [με]ταποιῶν ἑκά̣[στο]υ
μ[ορ]ίο[υ]. 'παραλο[γίζεται_φησ]ὶ-
10ν_ὁ Μειλήσι[ος, ὁ δια-]
⌈⌉σ̣ημηνάμενος̣ ἀ̣π[ειρ]ά
——
[τω]ς περὶ τῶν σπ̣ου[δαί-]
ων τεχν[ο]λό[γων, ἐπὶ τῆς]
ἁπλῆς, τοῦ̣ κ̣[ακ]ὴ̣ν ἄ[κου-]
15σιν ποεῖν̣ πολ̣ὺ [τῆς]
τ̣απειν[ῆς] ο[ὐ χωρίζων]. [εἶ-]
τα δ̣' ἐντάτ̣[τ]εται τῆ<ι> κα-
τὰ τὴν προφο[ρὰν] εὐχ̣[ε-]
ρε̣ί̣α<ι> τὴν̣ ⌈ἡ⌉δε̣[ῖαν καὶ τ]ὴ̣ν
20κ̣α̣θ̣[α]ρ̣ὰ̣ν̣ ἕ̣ξ̣[ι]ν, κ̣[αὶ τ]ῆι
δυσχερείαι̣ τ̣[ο]ὐ[νο]χλ[ε]ῖ̣ν
καὶ τῆι κα̣[τ]επε̣[ίξει] πρὸς
τοῦτο, καθόλου τ̣ὴν δυσ-
ηχίαν μὴ ἄν ποθεν ἢ [ἐ]κ̣
25τῆς δυστομί̣α̣ς παρα[γεί]'
column 23P.Herc. 994 col. 23
Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova
Engraved 1822-1853 by Giuseppe Casanova

'ν̣ε[σθαι]' 'λ[έγων]'
και - ca.14 -
- ca.17 -
- ca.17 -
5- ca.17 -
  ̣  ̣ ΣΕΙΣ̣ ΚΑ- ca.9 -
  ̣  ̣ Α  ̣  ̣ ΗΜ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ΚΑ
  ̣ Ω  ̣  ̣ Α  ̣  ̣  ̣ ΤΑ   ̣  ̣  ̣  ̣ ἑκάτ̣ε̣-
ρον [ἄ]π̣ει̣ρ̣ον εὑ̣[ρε]ῖ̣ν̣ εὐφω-
10νίας, κἄλλ̣[ο]ις κοι[νό]ν. ἔ̣[τ]ι δέ
ἐστι δῆ(*)λ̣[ο]ν ἄνδ[ρα γεν-]
νᾶσθαι [ἐπ]ὶ τὴν ε̣ὐφ̣ω̣[νί-]
αν ἐκ τῆς εὐπετοῦς προ-
φορᾶς, καὶ τὴν κακοφω̣-
15ν̣ίαν ἐ̣κ̣ [τῆ]ς δ[υσπετο]ῦς
αἷς ἐ̣[ν]έ̣[μ]ε̣[ιν]εν, οὐ̣[δ' ἀπ' αὐ-]
τῆς παραγεί̣νεσ̣θ̣αι [τὴ]ν̣
δυσήχειαν, ἐκ τῆ̣ς̣ δυ[στ]ο-
μίας̣ μ̣ωρανοῦ̣[σ]αν,
20μήτε βλέπ[ε]σθαί̣ τ̣ι̣ν̣α̣ς̣
(*)χους ἐν τοῖς [π]ο̣ή[μ]α̣-
σιν ἀτερπεῖς ἤ τ̣ι̣ν̣α̣ς̣
ἐπ̣ι̣τ̣ερπεῖς, μη̣δ' [ε]ἶ-
[ναι] π̣ιθανὸν παραστ̣ή̣-
25μ̣ατος ἀνίαν [ἐ]π̣έ̣[χειν]
column 24P.Herc. 994 col. 24
Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova
Engraved 1822-1853 by Giuseppe Casanova

ἡδὺ̣[ν ἦχο]ν ἢ λ̣υ̣πηρόν.
[καὶ γὰρ] ὀλίγ̣[οι τ]ινὲς
[οἷοί τ' ἄνε]⌈υ⌉ δυ̣[ση]χείας
κα̣[λ]ὰ [καὶ τ]ερπνὰ [κ]αὶ πο-
5νούντων παρεσ[τακ]ένα[ι]. [ἀ-]
[ν]α̣[γ]κ̣[αῖο]ν [δ]ὲ καὶ τ[ὸ ῥ]ηθησό-
μ⌈ε⌉νον ὑπ' ἄλλων ἴσως,
ὅ̣τι συ̣γκεκύρηκ̣εν <ε>ἰ-
δὼς [τὰ] μὲν ῥάιδ[ια] κα-
10⌈τὰ⌉ τ[ὴ]⌈ν⌉ ἐκφορὰν̣ [τέ]ρπε̣ι̣ν,
τὰ δὲ δ̣ύ̣σκολα κ̣[νίζειν]. [οὐ]
γὰρ μ̣ὴ̣ γ̣ε̣[ίν]η̣τα[ι ἡδ]έ̣⌈ω⌉ς
τι συγκ̣υρεῖν λέγ[ει]ν̣, χω-
ρὶς τοῦ μὴ δοκε̣ῖν [ἂ]ν̣ ἅ-
15πα[ντα]ς̣ πάντ̣ως λέγε̣ιν
εὔηχα̣ τὰ ῥάι̣δι̣[α], τ̣οῦτο
δ̣' ⌈ἀ⌉μέλει καὶ πρὸ̣ς τὸν
αἰτίας ἀποδι̣δ̣[όν]τα τῆς̣
εὐηχ̣ε̣ί̣[ας, πειρώμενον δὲ]
20τὴν δ̣υστομί̣α̣[ν καὶ τὴν εὐ-]
σ̣τομί̣α̣ν̣ ⌈ἐ⌉ν̣αρ⌈μό⌉ζ̣ειν.
π̣ρ̣οσπυθοίμη̣ν̣ δ̣' [ἂν] ἔτι
τἀνθ̣[ρώ]π̣ο̣υ̣ πῶς π̣⌈ε⌉ρ̣ι̣-
ό̣δ̣ο̣υς ο⌈ἰό⌉μενος α̣ὐ̣τῶν
25τῶν γ̣ραμμάτων ἐ̣ν
column 25P.Herc. 994 col. 25
Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova
Engraved 1822-1853 by Giuseppe Casanova

τα[ῖς] συμπαγ̣[ί]α̣[ι]ς̣ [αἰ]τιᾶ-
[σθαι, τοῖς ἤχοις καὶ]
[ταῖς φωναῖς διδόναι] τ[ὴν]
ἡ̣⌈γ⌉ε̣μονίαμ μὲν ὑπε̣-
5λάμβανε, κ⌈α⌉τ̣ὰ τ̣ὸ συνέ̣-
χ̣[ο]ν̣ καὶ κυρ̣ιώτατ̣[ον δὲ]
τῶν ἐμ ποιη̣τικῆι̣ δια-
φέρειν <Χο>ιρίλ̣ο̣ν κα̣[ὶ] Ἀ<να>-
ξιμένην Ὁμή<ρου> καὶ
10Καρκίνον καὶ Κλεα[ί]<νε>-
τ̣ο[ν] Ε̣ὐρειπίδου καὶ τοὺς
ἄλ[λους] τοὺς πονηρ̣οὺς
ἐμ̣ ποιητικῆ̣⌈ι⌉ τῶν̣ ἀρί̣-
[στων]. [ὁ]μ̣ο[ί]⌈ως⌉ γ̣ὰρ ἄν
15- ca.17 -
ἅπα̣ντες ἅ̣⌈π⌉α̣[σ]ι τοῖς γρ̣[ά]μ̣-
μασ̣ι χρ[ῶν]τ̣αι καὶ ταῖς
συλλαβ⌈α⌉ῖς πά̣σαις τάχα
κ̣α̣ὶ̣ π̣ᾶ̣σ̣[ι τοῖς] ἤ̣θεσ̣ι̣ν̣ [το]ῦ̣
20[λόγ]ου, ἀκ̣[ύρως α]ὐτὸν
⌈οὐ⌉κ ὑπε̣⌈ρβ⌉[ά]⌈ν⌉[τ]ε̣ς̣ ἀ̣λ̣[λ']
εὐηχ̣ίας ὡς - ca.10 -
- ca.17 -
ΦΨ̣- ca.15 -
25ΝΩ  ̣  ̣ ΝΗΝ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ [μη]
column 26P.Herc. 994 col. 26
Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova
Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova
Engraved 1822-1853 by Luigi Corazza

δ' ἐξέχειν συνθέ̣σ̣⌈εως⌉ ⌈φ⌉[ύ-]
σ̣[ει], μ̣⌈ήτ⌉ε̣ δ[ιαφέρειν]
[ὀ]⌈νό⌉μ̣α̣τ̣α ν̣[ομίζει]
ἀ̣ρ[ί]⌈σ⌉τ̣ω̣ν π[ολλὰ]
5τῶν κακῶν ποητῶν,
πῶς οὐχὶ καὶ τελ[έ]ως
ἀπαραλλάκτους ε̣[ἶναι],
ἐπειδὴ [καὶ] τὰ μέτ̣⌈ρα⌉ ⌈κ⌉[αὶ]
τοὺς μέτρου <ῥυ>θμοὺ̣⌈ς⌉ ⌈ε̣ἰ⌉-
10ώθασι τηρεῖν̣ μᾶλ̣[λο]⌈ν̣⌉
δὲ πῶς οὐχὶ καὶ τοὺς [πρώ-]
τ̣ους ὀνομαζομέν̣[ους]
τῶν πρ̣οσαγορευομέ-
ν̣ων ποη̣[τῶν], τῶ[ν  ̣  ̣  ̣]
15- ca.17 -
- ca.9 - [διά τινας ἤχους]
[βρ]α̣βεύε̣τ̣αι σ[υλ]λ̣α[βὰς]
⌈κω⌉λ̣⌈ύ⌉ειν̣ οὓς καὶ δι̣[α-]
νύσ̣ας [τι] καὶ τὰ πα[ρ' αὐ-]
20τ̣ῶ̣ι̣ ⌈κ⌉[ε]ί̣μενα περὶ̣
μέτ[ρω]ν̣ ε̣ὐ̣φ̣ω̣ν̣[ίας, τὰ]
περὶ λέξεως ἀποθε̣ω̣[ρεῖ].
ἀφεὶ̣ς̣ μὲν γὰρ δεῖν ε̣[ἶναι]
τὴν συνηρμοσ̣μένη̣[ν]
25λέξιν μήτ' ἀκούεσθα[ι ἀρ]
column 27P.Herc. 994 col. 27
Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova
Engraved 1822-1853 by Luigi Corazza

[γ]αλέ̣α̣[ν] μήτε λέγεσθα[ι]
[σ]κ̣λ̣[ηρ]ά̣ν, εἰ δέ τιν' ἀκούεσθ[αι]δ[υ]σ-
[χε]ρ̣ε̣[στ]ά̣την κ̣[αὶ χαλεπὴν]
[οὖσαν], τὴν δὲ θ̣λ̣[ῖψι]ν
5ἀκοῆι παρασκευάζουσα̣ν̣
ἄπειρον, ἀπέσχε τοῦ δει-
κνύειν. τραχε̣ῖαν γ̣ὰρ̣ καὶ
μ⌈ο⌉[χθ]ηρὰγ γείνεσθαι
γράφει, μὴ συναρμο̣τ-
10τόντων ἀλλήλ̣ο̣ι̣[ς]
τ̣ῶν ἐξ ὧν ἡ δ̣ιάλεκτ̣ο̣[ς]
συντί[θ]ε̣ται, λ<ε>ίαν δ' εὖ συν-
[κει]μένην συνα[ρμ]ο̣τ-
τ[ό]ν[τ]ω̣[ν] προσηκ̣[όντως, τὴν δὲ]
15[λέξι]ν σ̣υ̣ντίθε̣σ̣[θαι κα-]
[λῶς συλλέγ]⌈εσ̣⌉[θαι μά-]
⌈λι̣σ̣⌉τα παρ[ὰ τοῦ ἀ]κ̣ούσαν̣τ̣[ος],
[γεί]ν̣ε̣⌈σ⌉θαι δὲ τ⌈ὰ⌉ς μὲν ἄλλ̣α̣[ς]
[α]ὐ̣τῶν ἐξ ἁ⌈π⌉άν̣τ̣[ων]
20[τῶ]ν γρα̣μμάτων, τὰς̣ ἄ̣[λ-]
[λας] δ' [ο]ὔπ̣[οτ'] , ἐκ δὲ δέ{νι}-
κ̣α μόνον, ὧν τὰ φωνή-
ε̣ντα μὲν πάντα τῶν
[ἀφώ]νω̣[ν] συνάρασ[θαι].
25[οὐ]δ' εἰ δ̣ὲ μεῖξις ἅπ̣α̣
column 28P.Herc. 994 col. 28
Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova
Engraved 1822-1853 by Raffaele Biondi

[σ]α̣ν πόησ̣[ιν κα]θίσ[τη-]
[σιν]- ca.13 - ΨΣ
- ca.17 -
- ca.15 - [τού-]
5[τ]ων τ̣[οὐ]ν̣αντίον. φ̣ω̣-
νῆεν μὲγ γὰ̣ρ τῶι ἀφώ-
ν⌈ω⌉ι πάντα τ̣ρ̣όπον συ̣[ν-]
αρ̣μόττειν, τὸ δὲ̣ φωνῆ-
[ε]ν̣ τ̣ῶι{δε} φωνήεντι μο-
10χθ̣ηρὰν̣ ἔχει<ν> τὴν σ̣υ̣μ̣β̣⌈ο⌉-
[λή]ν. ἀνάγκ[η γὰρ] τ̣ὸ τ̣ὰ̣
[ἐφ]εξῆς κε[ίμενα] ἢ μὴ
συμβάλλει⌈ν⌉ ἀλ⌈λ⌉ή̣[λοις δι']
[ἅπα]ν τ⌈ὸ⌉ στόμα, καὶ̣ πα̣[ρα-]
15π̣λ̣ήσιον φθέγγε̣[σθαι]
[τῆι] φ̣ύ̣σε̣[ι τῶν] φ̣ων̣[ῶν],
[ὥ]σ̣τ̣' οὐδ̣ὲ τοῦ ἑπομ̣[ένου]
[γ]έ̣μ̣[ειν] ἀπ[ο]στρ̣ό̣[φου]
[γ' ο]ὐδὲ τῆς τῶν ἀ[φώ-]
20[ν]ω̣ν̣ [ἀ]λλή̣λο[ις σ]υ̣μ̣β̣ο-
λῆς. πάντων μὲν οὐδὲν
δεῖ̣ λέ[γ]ε̣[ιν τὴν φύσιν, ἀλλὰ]
πέντε τῶμ ⌈π⌉α̣[σῶν φω-]
νῶ̣ν̣ τὸ γὰρ <α> π̣ρ̣ὸ̣ς̣ [τ]ὸ <ω̣>
25κ̣[αὶ] τὸ <η> καὶ τὸ <ο̣> καὶ τὸ̣ <ε̣> [καὶ]
α[ὐτ]ὸ πρὸς ἑαυτ̣[ὸ] μ̣ὴ̣
column 29P.Herc. 994 col. 29
Engraved 1822-1853 by Luigi Corazza

μέ[νει]ν̣, πρὸς δ̣έ τ̣[ι] τῶν
προ̣[τέρ]ων ἄ̣λ[λ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἀ̣λλ' ἔτ[ι   ̣  ̣  ̣]
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ⌈λ⌉έγο[μεν, πά]ν-
5τα μὲ̣ν οὖν παραφυλ[ά]τ̣-
τ̣ειν οὐ̣ ῥάιδιον εἶναι, στε-
ρηθήσ̣εσθαι γὰρ ἑτ̣έρων̣
_σ̣χη̣[μά]τ̣ω̣ν δ' οὐ χ[ρεία]ν̣
τ[ίς ἂν ἔ]χ̣οι̣ τὸ δ' ἐν ἰά[μβοις]
10'τ[ρέ]χει χυ̣θεὶς τρέχε̣ι̣· τρα-
χεῖς <ἐξε>τρ[ε]χον' παρά̣[νομ]ον,
οἷον κ[αὶ   ̣  ̣  ̣]ώ, Φοῖ[νι]ξ,
Ξανθ[ὸς], Ζ̣ῆθ̣ος καὶ̣ τὰ λοι-
πὰ πα[ρ'] α[ὑ]τοῖς [ὁ]μοίαν
15ἔ[χο]ν̣τ[α] τ̣ὴν̣ τ̣ρ̣αχύτη-
τα- ca.15 -
- ca.17 -
column 30P.Herc. 994 col. 30
Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova
Engraved 1822-1853 by Giuseppe Casanova

[τρα]||χύτητα̣ δ' οὖσα̣ν̣ [ὅτι]
[ἐνβάλ]λ̣εται <ἐ>πακ̣τ̣[ὸν εἰς τὰ]
[λελογι]σμένα μ̣έ̣[ρη διὰ]
τ̣ῶν συλ̣[λαβῶν, ὃ πάν-]
5τα παραπ̣[λήσι]ον ὂν ἴσως
[τ]αῖς ἐφεξ̣ῆ̣ς̣ δυσχρησ̣τία̣ι̣[ς]
[κ]α[ὶ] π̣[ο]λ̣[λὰ]ς̣ ἰσχ[ν]ό̣τη̣[τ-]
ας ἔχον, [ἐφ]ίησιν ⌈θ⌉ετοῖς π̣ρ̣[ο]σ̣-
λαβε[ῖ]ν συλ̣λαβὰς ἢ καὶ
10τείν[ει] ἐπ[ὶ] τ̣ὰ[ς] συνθέσεις
[ὥ]στε φλὰψ κτ̣[εί]ς̣, οἷον αὖ
κ̣ατε⌈ρ⌉[γα]σ̣τ̣έ̣[ον ἂ]ν σ̣υ̣λ̣-
λαβὰς κο̣μ̣[μ]ατ̣[ικὰς] ἐπι̣λέγ[ον-]
τα- ca.10 - ωσ̣περ ΑΥ
15- ca.9 - ΩΝ τ̣ρ̣αχ̣ὺν εἶ-
[ναι]- ca.14 -
συν[αγόμεν]α̣ προσπταίειν̣,
κ̣α̣θά[περ τ]αυτο<λο>γοῦσι, κ̣αὶ τὰ
[π]λή[θη] μ̣[ο]χ̣θ̣ηροτάτων ὀν[ο-]
20[μάτω]ν ἢ̣ τὰ̣ς ἀποδοκι̣[μα-]
ζ̣ο[μένας] συλλαβὰς̣ ⌈ὧ⌉ν
[τὰς] φ̣[ων]ὰ̣ς κα̣ὶ τὰ παραπλ-
⌈ή⌉[σια]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ⌈προ⌉  ̣  ̣
[  ̣  ̣  ̣ κ]α̣ὶ τὰς γραμμὰς
25[ἁ]π̣ά̣[σ]αις προσβολαῖς κα̣[ὶ]
[πο]λ[λα]ῖς τελευταῖς ΕΡ
column 31P.Herc. 994 col. 31
Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova
Engraved 1822-1853 by Giuseppe Casanova

- ca.18 -
- ca.18 -
- ca.18 -
- ca.10 - οὐ̣ μὴν ἀ̣[λ-]
5[λ' ὡς προ]επέ̣⌈δ⌉[ει]ξ̣α ἐν τῶι
π̣ρώτωι πε̣ρ̣' [ε]ὐφ̣[ωνί-]
ας ἐπακ̣ο̣λ̣[ούθων γραμ-]
[μά]τ̣ων [κα]ὶ ὁμ̣[ο]ί̣ω̣ν̣, κει-
[ν]ῆσαί τι δύ̣ν̣ατα̣ι̣ τ⌈ῶν⌉
10ἐπιλελογ̣ι̣σ̣[μ]ένων̣ ἑτ[έ-]
[ρως γ]ὰρ τ̣[ο]ι̣αῦτα διορ̣[ίσ-]
αμεν̣ εἰ[σ]ὶ λ̣έ̣[ξεις διὰ]
τῶν φωνη⌈έ⌉ν̣τ̣ω[ν] βα-
δίζουσα̣[ι], ⌈μ⌉ακροσύλλ̣α-
15β̣[ο]ί̣ τε οὖσ̣[αι] τ̣ὸ π[λ]ε̣ῖ̣ο[ν],
μονόγραμ̣[μ]ά̣ τ̣' ἔ̣χ̣[ου]σ̣α̣[ι ἢ]
δίγραμμα τὸ̣ ἓν ἢ̣ πλεῖσ-
{α}τα ὅμοια ἑξῆς. εἰ δ' ἐρ̣γ̣ῶ-
δες εὑρεῖ̣ν λέξι̣ν̣ ἀ̣π̣⌈ε⌉χο-
20μ̣έ̣νην τῶν ἀ̣[λλοτ]ρ̣ί̣-
ως διακ⌈ει⌉[μένω]ν̣, δεῖ παρεμ̣-
β̣άλλειν ἓν δυν̣ατὸν καὶ
ὡς βραχύ{  ̣}τατον καὶ λει̣-
ότατον, [ἀ]π̣έχεσθαι δὲ τῶν
25μετα̣[χειρ]ίστων καὶ τῶν
ἄλλων ὅσ̣α ἔχει ῥοῖζον μ̣[ή]
column 32P.Herc. 994 col. 32
Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova
Engraved 1822-1853 by Raffaele Biondi

τε σ̣υνεχῆ̣- ca.11 -
  ̣  ̣  ̣ ΤΟΝ  ̣  ̣ Δ̣ε̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ [αἰσθ-]
ητηρίω̣[ν  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] μὴ [λέξ]ιν
γ̣ὰ̣ρ ἀκ̣ρ̣ε̣ιβῆ{ι} λαβεῖν τ[ρα-]
5[χύ]τητα, ⌈τ⌉ὴ̣ν ἐνδε⌈χο⌉-
μένην λαμβάνει̣⌈ν⌉ ⌈πα⌉-
ραδεχ̣ο̣μ̣ένους τ[ά] ⌈τ⌉[ε] ⌈β⌉ρ̣α-
χε{ῖ}α τ[ῶν φ]ωνηέ̣ντων,
κα̣ὶ τὸ ἐν̣[α]λλὰξ τιθ̣έναι
10τά ⌈τε⌉ ἄφωνα καὶ τὰ φω-
νήεντα, ⌈μ⌉ὴ μέντοι πᾶ-
σαν̣ εἶναι τοιαύτην, ἀ̣λ-
λὰ καὶ τῆς προσκ{ν}ειμ̣έ-
[νη]ς̣ τ̣ι̣ παραμεί̣[βεσθαι],
15ἵνα̣ μ[ὴ] μ̣[οχθ]ηρ̣[ό]τερον
<εἰς> εἶδος ἐμπέσω[σι]ν̣ ἐ̣ν-
τολα[ί]. [ο]ὐ δ̣ε⌈ῖ⌉ δ' ἀ[εὶ τ]ὸ ἐμ-
πεῖπτον εἰς τὴν̣ ἰδέαν
ἐγλέγεσ̣θαι̣. ἡ̣ δὲ τραχεῖα
20ἐναντί̣α τ̣[ις] εἶν̣α̣ι̣ τῆ<ι> λεί-
α<ι> βούλεται. δ̣εῖ δ' ⌈α⌉ὐτὴν
ὡς ἔνεστι π̣[ο]⌈λ⌉υγράμ[μα-]
τον εἶναι καὶ πολὺ τὸ ἄ-
φωνον ἔχειν̣ οἰκειότερον
25γὰρ ὁ ψόφος τῆς φωνῆς
τῆι τραχύτητι̣ τῶν γὰρ
column 33P.Herc. 994 col. 33
Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova
Engraved 1822-1853 by Giuseppe Casanova

- ca.17 -
- ca.17 -
  ̣  ̣  ̣  ̣ ΑΙ ΚΑ- ca.9 - τὸ
<ξ> καὶ τὸ <ζ> κ̣[αὶ] τὸ <ς̣> καὶ τὸ
5<ρ> καὶ χαθί[λου] τὰ ῥοῖζον
ἢ̣ ⌈σι⌉γμὸν ἢ δασύτητα ἤ
τι τοιοῦτο συμβαλλόμε-
να. δεῖ δὲ μὴ συνεχὲς ζη-
τεῖν <τ>ὸ τῆς τραχύτητος.
10ο̣ὐ̣ γὰρ ῥάιδιον εὑρεῖν τοι-
αύτην ἑ̣ρ̣μηνεία[ν] πρᾶ-
γμα σημαίνουσαν, ἀλλ' ἐ-
ὰν τὸ π̣ο̣λὺ τῆς ⌈ὀ⌉ νομασί̣-
ας τοιοῦ̣τ̣[ο]ν̣ ἦι καὶ ἐ̣πικρα-
15τ̣[ῆι] ὁ τρ̣α̣χὺς ἦχος δ̣[ιὰ τὴν]
ἀ̣ρ̣ε̣τὴν τῆς τραχύττ̣[ητος].
[ε]ἰ̣ δ̣[έ τις] δ̣[ιὰ] πα̣ν̣τ̣[ὸς βού-]
λεται συνηρμ̣οσμ̣[ένην]
δ̣[ι]α̣κριβῶν, ἅ[μα πρᾶ]γ̣μ̣α̣
20<π>ροσσημαίνειν, οὐκ̣ [ἂν φθά-]
νοι̣ τὸ δ' ⌈ἐ⌉κ τ̣ῶ̣⌈ν⌉ ⌈φ⌉ωνη̣έ̣ν̣-
των πως [φώ]νη̣μ̣ά τ̣[ι]
κεχηνότι τῶ<ι> στόμ̣ατ̣ι
τὴν τοῦ̣ σ̣υμ<π>επεδ̣η̣κ⌈ότ⌉ο̣ς̣
25καὶ συνη̣ρμένου φα̣ν̣τ̣α̣
column 34P.Herc. 994 col. 34
Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova
Engraved 1822-1853 by Raffaele Biondi

σίαν δυνατὸν γ̣ί̣νε̣σ̣θαι̣ εἰ
μή γ' ἄ̣[φωνον εὐη]χ̣ές, μ[εῖ-]
ον, ἀ[λλ]ὰ̣ δηλον[ότ]ι με̣τ̣ρ̣[ί-]
ως δεῖ̣ σχεδὸν γὰ̣[ρ] ὥσπερ
5κόλλα τις ἢ γόμφ̣ος̣ ἢ εἴ
τι τοιοῦτο π[ρὸ]ς̣ τὴν τῶν
ξυλίν[ω]ν σύν[θ]εσιν, οὕτως
ἔχει κα[ὶ τ]ὸ ἄφωνον πρὸς
τὴν τῆς λέξεως σύμπη-
10ξιν εὐκαίρως λαμβανό-
μενον. δέξειε δὲ̣ χωρισ-
τέον εἶναι τῆς εὐπαγοῦς
καὶ τὴν πολυ̣γράμμα-
τον καὶ τὴν̣ [σ]φ̣[ό]⌈δ⌉ρα̣ [ὀ-]
15λιογράμματον {καὶ} {τὴν}
{σφόδ̣ρα}. συνεσ̣⌈τ⌉ραμμέ-
νον γὰρ εἶν̣α̣⌈ι⌉ θ̣έ̣λ̣⌈ει⌉ [τ]⌈ὸ⌉ εὐ-
παγές. οἷον γοῦν ἐπὶ τῶν
σω̣μάτ[ων] τὸ εὐπαγὲς γ̣⌈ε⌉ί-
20νετ⌈αι⌉ ὅταν τ̣ὸ̣ ὅλον σῶ-
μα ὑφ' αὑττ̣ὸ ε̣ὖ̣ δ⌈ι⌉[α]κεί̣με̣-
να τὰ μέρη̣ ἔ̣χη<ι>, τοῖς τε
μήκεσι καὶ τοῖς ὄγκοις
ὁμολογο[ύ]⌈με⌉νά τ̣ε̣ κα̣ὶ
25σύμμετρα ὄντα̣, τῆι τε
συνθ̣έ̣σ̣⌈ε⌉ι οὕτ̣ω̣ς̣ πρὸς ἄλ
column 35P.Herc. 994 col. 35
Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova
Engraved 1822-1853 by Luigi Corazza

ληλα̣ συνηρ̣[μο]σ̣μέν̣α ὥσ-
[τε] Α  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ΛΙΟ̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
οις̣ σω[ι]ζόμ̣[ενα πάσας]
τὰς χρήσεις τὰς τῶ̣ν̣ [με-]
5⌈ρῶ⌉ν̣ καὶ τὰς τοῦ ὅλου̣ [σ]ώ-
μ̣[α]τος̣ ὅταν δ' ἧι δια[τετ-]
ρημένον τὸ σῶμα καθά-
π̣ερ π[ο]λλὰ τῶ̣[ν] μ̣ακρῶν̣
ἔστιν ἰδεῖν, κ[αὶ ὁ]πηλίκο̣⌈ν⌉
10τι ἔτυχεν ἕκ[αστο]ν τ̣[ῶν]
μερῶ̣ν ἔχο[ν καὶ] ἐγκεί̣-
[μ]ενον ὅπ̣ω[ς ἔτ]υχε π̣ρ̣ὸ̣ς̣
τ̣ὸ συνεχές, δ[έδο]κ̣τ̣α̣[ι ὅ]τ[ι]
τ̣⌈ῶι⌉ τοιο[ύτωι] οὔτε τὸ
15εὔσχημο̣ν οὔτ̣ε̣ τ̣ὸ εὐ-
κεί{ε}ν̣ητον ὑπάρχει̣. τοι-
οῦτον ἔχειν φαίν⌈ε⌉ται
καὶ τὸ ἐν τῆι λέξει εὐπα-
γέ̣ς, διὸ περιαιρετέον ὅσα
20μ̣[ε]γάλας ἀνωμ[α]λίας ἔ̣-
χ̣⌈ε⌉ι, ἢ τὸ ἄσχημον καὶ ἅ-
μα̣ δυσκείνητον, τό τε
δὴ̣ [κ]αθ' ὑπερβολὴ̣ν τραχὺ
κα̣ὶ τὸ καθ' ὑπερβολὴν λεῖ-
25ο⌈ν⌉ ⌈κ⌉α̣ὶ̣ τὸ̣ πο̣λυγράμμα
column 36P.Herc. 994 col. 36
Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova
Engraved 1822-1853 by Luigi Corazza

[το]ν̣ καὶ τ̣⌈οὐ⌉[να]ντίο̣ν̣,
[καὶ] τ̣ὸ κατὰ [σ]⌈χῆμα⌉ πολυ-
μ̣[ερ]ὲς κατὰ̣ [τοιο]ῦ̣τ̣ό̣ν̣
ἐστιν ἐν ταῖς ⌈προ⌉σω<ι>δί-
5αι̣ς, οἷον περι[συνά]γειν τι
φαίνεσθαι ποεῖν τῶν
[λέξεων ἐ]κ̣λο[γὴν] ἀκ̣ρ̣ι̣[βῆ].
αὕτη μὲν οὖν [ἡ] ε̣ὐπα-
γής̣ τὸ δὲ τῆς ἐ̣ν̣αντ̣ί̣-
10ας εἶδος οὐ χαλεπὸν ἐκ
τ̣ούτων συνιδ̣ε̣ῖ̣ν̣. τὴν
τοίνυν λεί̣αν καὶ τὴν
τραχ̣εῖαν δ̣ιάλεκ̣[τ]ο̣ν̣ ὅ̣τ̣ι̣
μ̣ὲν σ̣υνήθως ἐκτίθ̣η̣-
15σιν δ̣ι' ἃς ἀπ̣οδέδω̣κ̣εν̣
ἐ̣κτιθεί̣ς, ο̣ὔ̣ μοι φ̣ρ̣α̣[στέον ἐ-]
[στίν], ὃ δή το[ι ο]ὐδ' ε̣[ἰ]
ν̣ομίζει [π]ρ̣έπειν [ἂν]
πρά[γ]μασιν̣ οὕτω τισὶν
20[ἢ οὕ]τως ἑρ̣μηνεύεσθαι
[ἐκ τῶν] αὐτῶν ἤχων, οὐ-
δ' εἴ ⌈τι⌉ ⌈κ⌉ἀν τῶι περ̣ὶ τού-
[τω]ν̣ λόγωι κἀν τῶι πε̣-
ρὶ τῶν κατόπιν ἰό̣[ντων]
25ο̣ὐ̣κ ἄλογον. ἴσως δ' Ἔφο
column 37P.Herc. 994 col. 37
Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova
Engraved 1822-1853 by Giuseppe Casanova

ρον ἀξιοῖ π⌈ρ⌉ [ὸς τ]ἄρ̣⌈υ⌉ [θ]μον̣
ζ̣[η]τ̣ε̣[ῖν] το[ιαύ]⌈τη⌉ν συμ̣-
[πλο]κ̣ήν, ἐ[πεὶ οὐκ ἀγαθὸ]ν ἀ-
ποτελεῖσθαι ἂ̣ν̣ λ̣ει̣οτά-
5την, οὐχ ὅτι τὴν δυνατὴν
μεθοδεύεσθαι τέρψιν τ̣ῆς̣
[ἀ κοῆ]ς̣_ἀλόγ [ισ]τ̣' ἂν̣ κ̣α̣ὶ τἄλ-
⌈λ'⌉ ⌈ἔχει⌉ν̣ συμβέβηκεν_οὐ-
δ̣ὲ̣ ⌈τὰ⌉ Λ̣άσου μ̣άλιστα τοι-
10α⌈ῦτα⌉ πεποικιλμένα ποι-
ε[ῖν τ]ο̣ιοῦτον̣ ⌈οὔ⌉τε τὴν ἐ-
σ̣χ̣[ά]την τ[ρ]⌈αχε⌉[ῖ]αν̣ ἀλγη-
δόνα φανερ[άν]. κ̣αὶ πολ-
λά[κι] λόο̣ν̣ κ̣αὶ̣ [λέξ]εις
15[κα]τὰ ὁμ̣ο̣[ιότητ]α τ̣ῶν
δε̣[ινῶν] π̣α̣θ̣ῶ̣ν̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
- ca.9 - τῆς [ψυ-]
[χῆς], ἐν δ̣' [οἰ]κείω̣ι̣ σώ-
ματι θε̣ωρο̣ῦ̣μεν, [οὔθ'] ἡ̣-
20δονή τις ἕνεκα τῶν συν-
τεθέντων ἄλογος, [οὔ]τε
δ̣[ι]ὰ̣ τῆς ἐναντία̣[ς ἀ]λ̣λο-
τρι{δ}ότης γείνεται, ψυ-
χ̣ῆς δὲ ⌈δ⌉[ιά] τι̣νας λο[γισ]μ̣ο̣ύ̣ς̣,
25τάχα μὲ̣ν̣ κ̣ενούς, ταχέω̣ς
column 38P.Herc. 994 col. 38
Sketched 1803-1806 by Giuseppe Casanova
Engraved 1822-1853 by Raffaele Biondi

δ[ὲ] φ̣υ̣σ̣ικούς, ἀποδοχὴ{ι}
κ̣α̣ὶ̣ πάλιν προσκο̣π̣ή, [δι]ὰ
- ca.15 - [ἐ-]
π̣ι̣σ̣εσημασμένων τού-
5τω̣ν, ἐπειδήπερ ἐκ τῶν
προαναλογισθέντων
συνεθεωρεῖτο ⌈καὶ⌉ οὐκ ἐ-
ξη̣τ̣α̣σ̣μένον οὕτως
ὥσπερ εἰ μηθὲν ἐτύχο-
10μεμ πρὸς ἑτέρου[ς] ε̣[ὑ]ρίσ-
κε[ιν, δη]λ̣οῦν[τας] ὑπὸ
γραμμάτων ἁπλῶν
καὶ [σ]⌈υν⌉θέτων ο̣ἰ̣κειοῦ-
σθαι̣ τὴν ἀκοήν, εὔδη-
15λος ἡ τῶν ἄλλων φλη-
να̣φ̣[ία φ]αίνεται̣ τ̣ῶ̣ν ἢ
ταὐτ̣ὰ̣ τέ̣ρπειν καὶ ὀχλεῖν
ἢ διάφορα κατηξιωκό-
τω̣ν, ὡς καὶ τινος τῶν
20ἀρχαίων Ἀντιφῶντος,
εἴτ' οὗν ῥητορικὸ{υ}ς εἴτε
καὶ φιλό̣σ̣οφος̣ ⌈ἠ⌉βούλε-
τ' εἶναι.

Apparatus


^ 10.10. l. αι
^ 10.11. l. αι
^ b.13. l. ωι
^ 23.11. l. ῆι
^ 23.21. l. ἤι

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.