Papyri.info

sign in

bgu.11.2070 = HGV BGU 11 2070 = Trismegistos 26951 = sb.5.7516DDbDP transcription: bgu.11.2070 [xml]

II spc Alexandria
[Reprinted from: sb.5.7516 | p.berl.frisk.2r] P.Berl.Frisk 2r; SB 5 7516

r
1
[2 lines missing]
3[- ca.50 -]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.50 -] πρὸς   ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5[- ca.45 -]  ̣  ̣  ̣α̣μ̣φειονο̣ς̣ καὶ̣ Τε̣ρ̣τ̣[τία Δρούσιλλα]
[- ca.30 - ἄνευ κυρί]ου χρηματίζειν κατὰ τ[ὰ τῶν]
[Ῥωμαίων ἔθη - ca.25 -]  ̣εν πατὴρ τοῦ συνηγορουμ[ένου]
[- ca.35 - ἐδάνεισε]ν̣ τῷ ἀνδρὶ μὲν τῆς Δρουσίλλ̣[ης,]
[πατρὶ δὲ τοῦ Φιλίππου, καθʼ ὑποθήκας τετελειωμένας τῷ β (ἔτει)] θεοῦ Ἁδριανοῦ ἐπὶ κτήμασιν ο̣υ̣[  ̣]
10[- ca.40 - τ]οῦ ὑ(*)ποχρέου δίκην ἔχειν η  ̣ε̣νη Δρούσι̣-
[λλα   ̣  ̣  ̣]υδ  ̣  ̣[- ca.25 -δεδ]α̣νι̣κότο[ς](*) κατὰ τῶν̣ ὑ̣π̣α̣[ρ]χόντων καὶ ἐγέ-
[νετο   ̣  ̣]κα  ̣ο̣[- ca.28 -]ι̣ος Ἰ(*)ουλ[ι]α̣νὸς ὁ γενόμενος διοικητὴς
[ὁ διαδεχ]όμεν̣[ος τὰ κατὰ τὴν δικαιοδοσίαν   ̣  ̣  ̣ σὲ κρι]τ̣ὴν αὐ̣τ̣ο̣ῖς̣ ἔδωκε   ̣  ̣  ̣  ̣ ἐπειδὴ ὑπερ-
[ετίθε]τ̣ο̣ π̣ο̣λλ[- ca.24 -]ης βιβλείδιον(*) ὁ συνηγορούμενος τῷ
15[κρατίστ]ῳ ἡγεμό[νι - ca.24 -]ων κ̣α̣ὶ̣ προστιθεὶς̣ ὅ̣τ̣ι̣· ὑ(*)περέθου τ̣ὴ̣ν̣
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ω̣σιν ως̣  ̣[- ca.23 -]ς̣ σε πάλιν κρεῖναι(*) ἠθέλησεν ὁ κ̣ρ̣ά̣-
[τιστο]ς̣ ἡγ̣ε̣μὼ[ν] τούτ̣[ῳ τ]ῷ β̣ι̣β̣λ̣[ιδίῳ ὑ(*)πογρά]ψ̣ας [  ̣  ̣]ι̣ατ̣[  ̣  ̣  ̣]νιος̣ δὲ Βάλβος ὁ στραδοπεδάρχ̣-
[ης](*)[  ̣  ̣  ̣  ̣]γ̣ε  ̣  ̣ε ετ̣ερο̣ι̣[  ̣]  ̣οι ἐπι̣[- ca.9 -] δ̣ια̣[λάβ]ῃς [  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ι ἀνα̣  ̣  ̣  ̣ντο̣[  ̣] τὸ δοθὲν τῶ̣[ι]
[κρατίστ]ῳ ἡγεμόνι βιβλείδιον(*) [καὶ τὴν τοῦ σ]τ̣ρ̣αδοπεδ[άρ]χ̣ου(*) ἐπιστολήν· Οὐα̣λ̣έρ̣[ιος]
20[Δημήτ]ριος ὁ καὶ Δομίτιος ποιησ  ̣  ̣[  ̣]υ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]γνωσθην  ̣[  ̣] ἐ̣γ̣ὼ δὴ ἅμα τῷ ἀ̣[ν]απεμφθῆ̣[ναι]
[τοῦτο] τὸ [π]ρ̣[ᾶ]γ̣μα ὑπὸ Ἰ(*)ουλιανοῦ ἐπʼ ἐ̣μ̣[ὲ προ]σεῖχον ἀκ[ού]ε̣ι̣ν, ἡ δὲ παρ[ολ]κ̣ὴ̣ π̣α̣ρʼ ὑμᾶς τοὺ̣ς̣
[διαδι]καζομένους γεγένηται συνεχῶ̣[ς] διυ(*)περτ̣ι̣[θε]μ̣ένου̣ς· λέγετ[ε] ο̣ὖ̣ν ε̣ἴ̣ τι βούλεσθε
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ι̣ καιο̣ι̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣ω̣ν ῥήτορες \ὑπὲρ Ἀγριππείνου/ ἔφασαν· νόμιμα ἀπη̣ρτις  ̣[⁦ -ca.?- ⁩] ὑ(*)πὸ τοῦ π̣[α]τρὸς τοῦ συνηγορου-
[μένου] κατὰ [τῶν ὑ]π̣α̣ρ̣χόντων· λῦσαι βουλομένη ἡ Δρούσιλ[λα ἐ]ν̣έτ̣υ̣χε Ἀσκληπιάδῃ γενομέ-
25[νῳ ἀρχ]ι̣δ̣ι̣κασ̣τῆ̣ι̣ μ̣ετὰ τελευτὴν τοῦ ἀνδρὸς ἑαυτῆς καὶ ἠ̣[ξίωσεν] ἀνακ̣[ο]μ̣ι̣δὴ̣ν δοθῆναι
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]τ̣ον δανιστὴν(*) ὃ ἐξωδίασεν καὶ τοὺς τ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ι̣ ὅ̣σ̣α̣ ἐ̣ὰ̣[ν ἐκ]πεποιημένος
[- ca.11 -] καὶ μετὰ τὴν ἐπὶ Ἀσκληπιάδου κατάστασ[ιν ἡ κρ]ί̣σ̣ι̣ς̣ ἐγέν̣[ετο] ἐπὶ Μαξιμιανὸν
[τὸν δικαιοδοτ]ή̣σαντα, ὃς ἔκρεινεν(*) δοθῆναι τὴν ἀνα[κομι]δ̣ὴν εἰ [ἀπ]ολαμβάνοι ὁ δα-
[νιστὴς](*)[ πάντ]α̣ ὅσα μετήρχετο· καὶ ἐπει\δὴ/ ἐδόκει ἀμφι[σβήτησι]ς̣ εἶναι περὶ τῆς ποσότητος
30[ἔγραψε τῷ τοῦ ν]ο̣[μ]ο̣ῦ στρατηγῷ δοῦναί τινας λογοθέτας κ̣[αὶ ἐξέ]τ̣α̣σαν̣ ἐξ ἑκατέρου μέρους
[⁦ -ca.?- ⁩]ο̣ι συνκατέθεντο ⟦ἀξιοῖ⟧
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ὁ συνηγορ]ούμενος κληρονομήσ̣α̣ς τὸν δεδαν[εικότα πατέρ]α ἀ̣π̣αρτ̣ι̣σ̣θῆναι̣ [τ]ὴν
[⁦ -ca.?- ⁩ καὶ ὡς ἐκρίθ]η ἀπολαβεῖν τὰ ὀφειλόμενα πα[ρὰ ⁦ -ca.?- ⁩ βού]λ̣ονται τοῦτο ποιεῖν
2
οἱ περὶ τὸν Φ̣  ̣  ̣  ̣[- ca.21 - ὑ]π̣άρχοντα κα̣ὶ̣ τ̣α̣[⁦ -ca.?- ⁩]
Καλλίνεικος ῥήτωρ   ̣  ̣  ̣  ̣[- ca.18 -]  ̣σ  ̣  ̣ε  ̣  ̣ειν  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
αδου η δ̣ι̣α̣ κα  ̣  ̣ναι χ  ̣  ̣  ̣η̣  ̣  ̣  ̣  ̣[- ca.13 -]  ̣ν πεψευσμένο[⁦ -ca.?- ⁩]
αὐτῶν γράμμασι  ̣ ω̣   ̣  ̣  ̣  ̣δ̣α̣ν̣[- ca.12 -]ην δὲ δοθῆνα̣ι̣ σ̣ο̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5καὶ ὁ ἀντιτεταγμ̣[ένος   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]επ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]α̣σ̣θ̣αι λογοθεσίαν ε̣π̣[⁦ -ca.?- ⁩]
νη προὶξ̣ α[- ca.16 -]  ̣  ̣ τῷ κ̣ε̣φαλαίῳ ὀφείλομ̣α̣[ι ⁦ -ca.?- ⁩ ὑπὸ τοῦ τετε-]
λευτηκότος μ̣ο̣υ̣ ἀ̣ν̣δ̣ρ̣ὸ̣ς̣ [- ca.13 -]ν̣ λογ̣ο  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
τ̣ο̣λ̣ων κ̣α̣τ̣η̣χ̣  ̣  ̣η̣ ανε[- ca.19 -]ν̣ Ἡλιόδωρ[ο]ς ἡγ̣[εμονεύσας]
τὸν γενόμεν̣[ο]ν [- ca.11 -] πάλιν [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]εθέντας τὴν αρ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
10[πέρ]ας ἐπιθ̣ε̣[ῖ]ν̣αι [- ca.9 -]κ̣α̣ι̣ με[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ι̣αν̣ος   ̣  ̣αδ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ον την̣[  ̣  ̣]η̣ς[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ο̣ν̣  ̣  ̣ω̣[⁦ -ca.?- ⁩]
πρ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ψ̣ατο οὖν̣   ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ν[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ε̣λ̣ευ[⁦ -ca.?- ⁩]
α̣σ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]κ̣ι ἔτι νῦν   ̣ν̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ο̣υτα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]οσμ[⁦ -ca.?- ⁩]
15[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ ηδε α̣  ̣  ̣  ̣[- ca.11 -]δ̣ιο̣ν̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τ̣οῦ ἐσχηκό̣τ̣ος [- ca.28 -]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ε̣μενος   ̣[- ca.24 -]  ̣ω̣[  ̣  ̣  ̣]τ̣[  ̣]ν̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣τ̣ωρ τυχω σ̣η̣[- ca.21 -]ς̣ τὴν λογ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣α̣σ̣α̣ι̣ \ἠ̣θέλησεν̣/ ἀλλʼ ἵνα γνωσθῇ εἰ β̣[- ca.12 -]τ̣ον ἀφήλικ[α]
20[  ̣  ̣ ἐ]ν τῇ πατρῴα κ[λ]η̣ρονομ[ίᾳ]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣τίσθη περιεν̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣]  ̣  ̣ν̣ καὶ χρείας ἀξ[ι]οῖ μηκ[  ̣]  ̣α̣ τ̣η̣σ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣⟦Φίλιππος⟧ Οὐα̣λ̣[έριος Δημήτριος ὁ]
[κα]ὶ Δομίτιος Φιλίππῳ εἶπε̣ν̣· ἀκου̣σ̣[  ̣  ̣  ̣]κ̣ι̣ς ἀμφισβητων[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣]ηνέγκω πο  ̣[  ̣]  ̣οπου προσερχ̣[  ̣  ̣  ̣]ην̣  ̣  ̣πος̣ ε[  ̣  ̣]εν σήμ̣ερον [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣]μαι τῇ κληρονομίᾳ πρ  ̣  ̣ε̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ καὶ οὐ[  ̣  ̣  ̣  ̣]η̣χθη σε  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
25[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ π]εριεχ\  ̣  ̣  ̣ων/(*) Οὐαλέριος [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ [- ca.9 -]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]η εἶπεν̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]σ̣η προσερ[  ̣]  ̣  ̣σ̣[  ̣]  ̣τ̣ι̣ς[- ca.9 -] κληρ̣[- ca.15 -]  ̣ λέγεις ι̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ π]ρ̣οσελθε̣ι̣  ̣ απ̣[- ca.13 -]νομε̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ας παραι̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣]  ̣δ̣ω̣σ̣ται  ̣  ̣η̣  ̣  ̣  ̣  ̣φ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣α̣ι̣  ̣π[  ̣]  ̣  ̣νω καὶ η̣  ̣φης δεδω̣κ̣ε̣ν̣α̣[ι]
[  ̣]  ̣τελη ε̣ἰς̣ αὐτ̣ην̣ ε  ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣η τοῖς τέκνοις σου φυλαχθῇ· Δρο[ύσιλλα εἶπεν(?)]
30[  ̣  ̣]  ̣  ̣β̣λ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τ̣ην ε̣ι̣  ̣  ̣  ̣  ̣σ̣  ̣  ̣τ̣  ̣ν̣ λ̣ογοθ̣ε̣σ̣ί̣αν οὐδ̣ὲ τοῖς πράγμασι προσερχ[⁦ -ca.?- ⁩]
[γι]νώσκουσα   ̣  ̣  ̣  ̣α̣  ̣  ̣  ̣  ̣δ  ̣  ̣ι̣ν   ̣  ̣  ̣ π̣ρ̣[οῖ]κα· πρ̣ωτοπραξ[ί]ον(*) γὰρ ἔχω κατα[⁦ -ca.?- ⁩]
Ἀγ̣ρ̣ι̣ππεῖνος εἶπεν ὅτι·   ̣  ̣  ̣ε ὀ̣φε̣[ί]λ̣ετα̣ι τ̣ῇ̣ Δ̣ρ̣[ο]υσίλλῃ προὶξ μήτε εἰ ὠφείλετο [⁦ -ca.?- ⁩]
ἀποδείξο̣μεν ει  ̣  ̣  ̣  ̣υ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ξ  ̣  ̣  ̣  ̣η̣  ̣η τὰ π[ρ]ὸς στρατιῶτας γενόμεν[α τέκνα(?)]
3
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣γ̣υ̣νη̣[⁦ -ca.?- ⁩]
1a[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣υ ἐπεὶ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ρ̣α̣ς
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣νη[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ υἱῷ α̣ὐτῆς στρα-
[⁦ -ca.?- ⁩ Οὐ]αλέριος Δημή-
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣των ὑ(*)πο  ̣  ̣  ̣η
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ς ἔφη ω̣[  ̣]  ̣ο
[⁦ -ca.?- ⁩ Ἀπολ]ιναρίου γεγονὼς
10[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣α ἀπαιτεῖ δὲ
[⁦ -ca.?- ⁩ τ]έκν\ον/(*)
4
[5 lines missing]
6  ̣  ̣  ̣  ̣ρ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ἀπαιτεῖσθαι καὶ κρίσ̣εως̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
δόναι στρατιώταις οὔτε ολ[⁦ -ca.?- ⁩]
ες φησὶν [ἀν]τιτ[ε]ταγμένο  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
10ποιεῖσ̣θαι ε̣[⁦ -ca.?- ⁩]
δοθέντα   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ἔξεστι\ν δὲ/ τοῖς̣ [στρατιώταις (?)⁦ -ca.?- ⁩]
ἐξουσία ει̣[⁦ -ca.?- ⁩]
λαμβ̣[αν ⁦ -ca.?- ⁩]
15νης ο  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
η̣ς  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
αὐτοῖς ει  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
τῷ πατρὶ τ[οῦ]
χ̣ιλια[ρχ ⁦ -ca.?- ⁩]
v
1rp
⟦ [ἔστιν δὲ τὰ ὀφε]ιλόμενα·⟧
[ἐδανείσατο Ο]ὐ̣[α]λ̣έριος Ἀπολ[ιν]άρ[ιος παρὰ τοῦ με-]
[τηλλαχότος μου] πατρὸς Ἰουλ[ίο]υ Ἀγριπ̣[πιανοῦ καθʼ ὑπο-]
[θήκας τετελειω]μ̣ένας διὰ το[ῦ] ἐν Κ̣ό̣[πτῳ γραφείου τῷ]
5[β (ἔτει) θεοῦ Ἁδριανο]ῦ, μίᾳ μὲν Ἁθ̣[ὺρ ἐπὶ ὑποθήκῃ]
[μητρικῶν αὐτοῦ Τα]σουχαρίου [τῆς Σωκράτους ἐλαιῶ-]
[νος (ἀρουρῶν) ε 𐅵] π̣ερ̣[ὶ] Ψ̣[ε]ναρψενῆσι̣ν̣ [πεδίου Καρανίδος]
[κεφαλαίου ἀργυρίου] (τάλαντον) α καὶ (δραχμὰς) β[ϛ  ̣  ̣]
[ἄλλης δὲ] Μ̣ε[χ]εὶρ ἐπὶ ὑποθή[κῃ τοῦ ὑπάρχον-]
10[τος αὐτῷ μέρους] ἡ̣μίσ̣ους ἀπὸ πα[τρικοῦ ἐλαιῶνος]
[(ἀρουρῶν) ε 𐅵, ὅ ἐστιν (ἀρουρῶν) β]  ̣ ἐ̣ν̣ πεδίῳ Ψεν̣α̣ρψ̣[ενήσεως ἀργυ-]
[ρίου κεφαλαίου] (τάλαντον) α καὶ (δραχμὰς) ω κ̣α̣ὶ̣ ἄλ̣λ̣η̣ς̣ [ἐπὶ ὑπο-]
[θήκῃ ἐλαιῶνος (ἀρουρῶν) δ`] περὶ Καρ[ανίδα καὶ Κερκεσοῦχα ἀργυ-]
[ρίου κεφαλαί]ο̣[υ] (τάλαντον) α̣ [καὶ (δραχμὰς) Β, ἐξ ὧν ἀπέδωκεν]
15[τῷ δ (ἔτει) Φα]μενὼ[θ] (δραχμὰς) Δ̣, [γί(νονται) τῆς ὑποθήκης κεφαλαίου]
[(δραχμαὶ) Δ ἐπὶ ταῖς λ]οιπα[ῖ]ς [(ἀρούραις) β, γί(νονται)]
Traces 9 lines
2
ἀ̣π̣ε̣[σ]χηκέναι τὸν π̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]α̣ ε̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ μηνὶ Ἁθὺρ
ε̣[ἰ]ς̣ [κ]ε̣φαλαι[ο]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[- ca.9 -]  ̣  ̣  ̣ μ̣νῶν τῶν
τ̣ό̣κων ἕως [- ca.9 -]  ̣  ̣  ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣α̣ι̣ κεφα-
λαίου (τάλαντα) δ (δραχμὰς) [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τό(?)]κου τ̣α̣ῖ̣ς̣   ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣γί(?)]ν̣ο̣ν̣ται
5κεφαλ̣αίου [- ca.9 -]  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
καὶ τελῶν κα̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
γείνοντα (δραχμ )   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] κεφαλαίου (ταλαντ ) ι (δραχμ ) ⟦  ̣  ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]⟧
κ̣αὶ ὑπὲρ ἔργω[ν ἐν τῷ αὐτ]ῶι κτήματι ἀπὸ̣ μ̣η̣[νὸς(?)]
π̣ε̣ρ τοῦ ιϛ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τ̣ο̣ῦ̣ αὐτοῦ ἔτους (δραχμ ) σο̣ϛ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
10γί[ν]ετ̣α̣ι̣ [- ca.12 -   ̣  ̣  ̣  ̣⟧ Αρκη [⁦ -ca.?- ⁩]
α̣π  ̣δ̣  ̣  ̣  ̣[- ca.13 -]  ̣ην καρ̣κατα[  ̣]  ̣  ̣  ̣ο  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
Traces 5 lines
17⟦Καραν̣ί̣δ̣[⁦ -ca.?- ⁩ Ψ]ε⟧-
⟦ναρψενή̣[σ]ε̣ω̣[ς(?)⁦ -ca.?- ⁩]   ̣ν⟧
  ̣  ̣  ̣κο̣  ̣[  ̣  ̣]ε̣ρης̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐ̣ν̣ κώ̣μῃ ⟦Καρανίδι⟧ οἰκί(α)
Traces 7 lines
3
[  ̣  ̣  ̣  ̣]ν ἔσχοντας το̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ τ̣ω̣ν[⁦ -ca.?- ⁩]
μ̣ένων ἀρουρῶν   ̣  ̣  ̣  ̣ [  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ δ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ιδ (ἔτους) εἰδῶν   ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
πρώτῳ [  ̣  ̣]  ̣α̣τι ἐργάται ι̣δ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
5δευτέρ[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ ἐργά̣τ̣[αι]
τρίτου̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
γ̣ί[νονται(?)]
[⁦ -ca.?- ⁩] ἐρ[γάται(?)]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ιαι [⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩]μηνια  ̣  ̣ν̣ (δραχμ )   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣  ̣  ̣ρ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] πτ̣ωμάτων [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣ει̣ς ἐργατ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]σι [⁦ -ca.?- ⁩]
15[⁦ -ca.?- ⁩]ν [  ̣]  ̣  ̣κ̣η̣ (δραχμ ) [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] ε [⁦ -ca.?- ⁩]
γ̣α̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]η̣ το[ῖ]ς ἀ̣[π]ὸ̣ ἐργ[⁦ -ca.?- ⁩]
κ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ισμὸν τοῦ Φαρμ[οῦθι μηνὸς(?)]
ε  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣γη  ̣ καλάμης ἐ̣ρ[⁦ -ca.?- ⁩]
20ἀ̣ν̣οι[κο]δομὴν αὐλῶν μ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣]ωμάτων [⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.10 -]αβολας ἀχυρ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.10 -]  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.10 -]  ̣ε̣λέσ̣θα̣ι̣ ψ[  ̣]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
4
Traces 3 lines
4[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣εσο  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣ θ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] (δραχμ )   ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] (δραχμ )   ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ παραδεχθ  ̣να[  ̣] α̣π̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ (ταλαντ )(?)] θ (δραχμ ) Γτλγ λοιπ(  ) ὀφει̣λ̣η̣ (ταλαντ ) θ̣ (δραχμ (?))   ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣ εἰδῶν [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣ κ (ἔτους(?)) [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣υς   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ω[  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣]τανας  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣οσ̣ι̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
15[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣τ̣α̣ι̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]

Apparatus


^ 1.10. ϋποχρεου papyrus
^ 1.11. l. [δεδ]ανεικότος
^ 1.12. ϊουλ[ι]α̣νοσ papyrus
^ 1.14. l. βιβλίδιον
^ 1.15. ϋπερεθου papyrus
^ 1.16. l. κρῖναι
^ 1.17-18. l. στρατοπεδάρχ |[ης]
^ 1.19. l. βιβλίδιον
^ 1.19. l. [σ]τρατοπεδάρχου
^ 1.21. ϊουλιανου papyrus
^ 1.22. διϋπερτ̣ι̣[θε]μ̣ενου̣σ papyrus
^ 1.23. ϋπο papyrus
^ 1.26. l. δανειστὴν
^ 1.28. l. ἔκρινεν
^ 1.28-29. l. δα |[νειστὴς]
^ 2.25. corr. ex
^ 2.31. l. πρωτοπραξίαν
^ 3.7. ϋπο papyrus
^ 3.11. corr. ex [τ]εκνα

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: p.berl.frisk.2-r [xml]


[Reprinted from: bgu.13.2271] BGU 13 2271 FrC
[Reprinted in: bgu.11.2070 | sb.5.7516] BGU 11 2070r 1,19_33; SB 5 7516

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: p.berl.frisk.2-v [xml]


[Reprinted from: bgu.13.2271] BGU 13 2271 FrC
[Reprinted in: bgu.11.2070 | sb.5.7516] BGU 11,2070v,1; SB 5 7516

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.