Papyri.info

sign in

bgu.4.1140 = HGV BGU 4 1140 = Trismegistos 18584 = chr.wilck.58DDbDP transcription: bgu.4.1140 [xml]

4 BC Alexandria
[Reprinted from: chr.wilck.58] WChr58

Γαίωι Τυρρανίωι
παρὰ Ἑλένου το(ῦ) Τρύφωνο(ς) \Ἰουδαίου τῶν ἀπὸ Ἀλεξανδρε(ίας)/ ⟦Ἀλεξανδρέω(ς)⟧.
ἡγεμὼ(ν) \μέγιστε/ ⟦βέλτιστε⟧, ὢν ἐκ πατρὸς Ἀλεξανδρέ(ως)
⟦καὶ⟧ διατρείψας(*) ἐνταῦθα τὸν πάντα χρόνον
5μεταλαβὼν \  ̣  ̣  ̣/ καθʼ ὃ δυνατὸν καὶ τῷ πατρὶ
[τῆ]ς ἀρε̣σ̣κ̣ούσης παιδείας κινδυνεύω
οὐ μόνον τῆς ἰδίας πατρίδος στερηθῆ-
ναι ἀλλὰ καὶ ε̣ἰ̣ς̣ τ̣ὸ̣ν̣ [  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣(  )   ̣  ̣ε̣ν̣ο̣ια̣ι̣  ̣το̣ν̣
  ̣  ̣  ̣ειν βία̣ν. συμβέβηκε γὰρ Ὧ̣ρο̣ν
10\  ̣  ̣  ̣/ δ̣[η]μ̣ό̣σ̣ι̣(ον) ο̣ἰ̣κ̣ο̣ν̣ό̣μ̣[ον   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣τ̣υ̣β̣(  )
τρ̣  ̣  ̣πο τῆ(ς) α̣ἰ̣τ̣ί̣α̣ς̣ ἕ̣ν̣[εκα   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣α̣ι̣ τὸν
πατέρα μου ἔχειν π̣ρὸ̣ς̣ τὸν π̣άτ̣ρ̣ι̣ον αὐτοῦ
13a  ̣  ̣  ̣ν̣α̣σ̣ι̣ο̣ν̣ ἔ̣τ̣ι̣ δ̣ὲ̣ κ̣α̣ὶ̣⟧ σ̣χῆ̣μ̣α ⟦[  ̣  ̣  ̣  ̣]μ̣ιον⟧
  ̣  ̣τ̣ι̣κον ἀ̣ν̣η̣ρπακω ⟦  ̣  ̣  ̣  ̣χ̣ε̣ι̣ρ̣ι̣σ̣α̣ς̣⟧
  ̣  ̣  ̣  ̣⟧ \χε̣ι̣ρι̣σ̣α̣ς̣ ι̣δ̣α̣/   ̣  ̣ τὴ̣ν̣ ἀ̣π̣ὸ̣ τῆς ἐ̣φ̣  ̣  ̣  ̣ε̣ι̣(  )
15  ̣  ̣  ̣  ̣⟧ \με/   ̣  ̣  ̣  ̣
\⟦  ̣  ̣  ̣  ̣⟧/ κ̣ο̣ν̣  ̣ κ̣α̣ι̣σ̣α̣ρ̣ο̣ς̣ [  ̣  ̣  ̣]τ̣ι̣κου [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ γ]ε̣γ̣ρ̣α̣μ̣μ̣έ̣-
[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣σ̣τι \⟦  ̣  ̣  ̣  ̣⟧/ λαογραφίας [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣τη[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἀ̣π̣ὸ̣ Μ̣ε̣χ̣ε̣ὶ̣ρ̣
π̣ρ̣ὸ̣ς̣ τ̣έ̣λ̣ει ἕως   ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
20ἀ̣π̣ὸ̣ ⟦τ̣ο̣ῦ̣⟧   ̣ ιβ (ἔτους) \ἕως/ [  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ρ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ο̣υ̣ν̣[⁦ -ca.?- ⁩]
⟦τ̣ῆ̣(ς) λ̣α̣ο̣(γραφίας)⟧ \πε̣ραιου̣ν̣  ̣  ̣  ̣ν⟦  ̣  ̣⟧/ ⟦δ̣ὲ̣ τ̣ο̣ῦ̣⟧ ἐ̣λ̣λ̣ε̣ί̣π̣ο̣ντος χρόνου τῆς
λαογραφίας δι̣ὰ̣ τ̣ὸ̣ τ̣ῶ̣ν̣ ἑξκοντα(*) , ἀξιῶ σε
τ̣ὸ̣(ν) πάντων σωτῆ(ρα) μὴ π̣α̣ρι̣(δεῖν) ⟦καθὼς καὶ ὑ̣π̣ὸ̣ τ̣ῶ̣ν̣⟧
⟦πρώτων ἡγεμόνων ἀπαρενόχλητος γέγο⟧-
25⟦να καὶ ὑπὸ σοῦ τ̣ὸ̣ ὅ̣μ̣ο̣ι̣ο̣ν̣ ο̣ὐ̣δ̣ὲ̣ σ̣ο̣ί̣   ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣τ̣ω̣ν̣  ̣  ̣  ̣  ̣⟧ τ̣ο̣ν̣ υ̣π̣  ̣  ̣  ̣  ̣
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 4. l. διατρίψας
^ 22. l. ἑξ<ή>κοντα

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.