Papyri.info

sign in

p.oxy.3.513 = HGV P.Oxy. 3 513 = Trismegistos 20644 = toronto.apis.24 = chr.wilck.183DDbDP transcription: p.oxy.3.513 [xml]

AD184 Oxyrhynchus
[Reprinted from: chr.wilck.183] WChr183

[Διογένης ὁ καὶ Διονύσιος Σ]αραπίωνος τοῦ Ἑρμίου [Φυλα-]
ξ̣ιθ[α]λ̣[άσσειος ὁ κα]ὶ̣ [Ἀλθα]ιεὺς Σερήνῳ Φιλίσκου τοῦ Σ[αρα-]
πίωνος μητρὸς Ἑλένης ἀπʼ Ὀξυρύγχων πόλεως χ[αίρειν].
ἐπεὶ ἐκυρώθην ὑπὸ Νεμεσιανοῦ τοῦ στρατηγή-
5σαντος τοῦ νομοῦ τῷ δευτέρῳ καὶ εἰκοστῷ
ἔτι(*) Αὐρηλίου Κομμόδ[ο]υ Ἀντωνίνου
Καίσαρος τοῦ κυρίου μην[ὶ Ἁ]δριανοῦ(*) ἀπὸ ἀπρά-
των τῆς διοικήσεως οἰκ[ίαν] καὶ αἴθριον καὶ αὐ-
λὴν σὺν χρηστηρίοις ὄ[ντα ἐπʼ] ἀμφόδου Λυκίων
10Παρεμβολῆς πρότερ[ον Σαρα]πίωνος γενομένου
[  ̣]  ̣ι̣γ̣ε  ̣[  ̣]γ̣ου τεταρτ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] τῶν τῆς συντειμή-
[σε]ως(*) δραχμῶν ἑξακ[οσίων κ]αὶ τῶν ἑπομένων, κ[αὶ]
[ταύ]τας παρεγράφην ὑπὸ τ[οῦ τοῦ] νομοῦ βασιλικοῦ
[γραμ]ματέως Περικλέους(*) σ[ὺ]ν προσδιαγραφομέν[οις]
15[ἐν] δραχμαῖς ἑξακοσίαις τριάκοντα ἑπτὰ τριωβόλῳ
[ὁ]μοίως καὶ ὑπὲρ τόκου δευτέρου καὶ εἰκοστοῦ ἔτους
[δρ]αχ(μὰς) τριάκοντα ἐννέα τριώβολον ἡμιωβέλ(ιον) χαλ(κοῦς) τ[ρῖς](*) καὶ τρίτου καὶ εἰκ[ο-]
[στο]ῦ ἔτους δραχμὰς εἴκοσι ὀκτὼ ὀβολ(οὺς) δύο [ἡ]μιωβέλ(ιον) , γίνονται τό-
[κου] δραχμαὶ ἑξήκο[ν]τα ὀκτὼ χαλκοῖ τρῖς(*) , διέγραψα(*) δὲ εἰς τὸ
20[δημ]όσιον τὰς τῆς τειμῆς(*) τῆς οἰκίας σύνπαντι
[δρ]αχμὰς ἑξακοσίας τριάκοντα ἑπτὰ τριώβολον
[ὁμο]ίως καὶ τὸν τόκον τὸν [ὀ]ν[ό]ματί μου παραγρα-
[φέ]ντα ὀν(*) ἐν δραχμαῖς ἑξήκ[ο]ντα ὀκτὼ χαλκοῖς τρισί , ὧν
[κα]ὶ τὰ σύμβολα ἐπὶ ὑπογραφῆς μου τοῦ Διογένους τοῦ
25[κ]αὶ Διονυσίου ἀνέδωκα σ[οὶ τῷ Σ]ερήνῳ ἕνεκα τοῦ ὑ-
[π]ερβεβλῆσθαι τὴν προκειμένην οἰκίαν ὑπὸ σοῦ
[το]ῦ Σερήνου καὶ ἀναβεβισθαι(*) εἰς δραχμὰς χειλίας(*)
[ὀκ]τακοσίας καὶ παραδεδόσθαι(*) σοι ταύτην ἐξ ἐπιστο-
[λῆς τ]οῦ κρατίστου διοικητοῦ Οὐεσσιδίου(*) Ῥ[ο]υφείν[ο]υ
30[ὑπὸ Ἱέρα(?)]κ̣[ο(?)]ς̣(?)(*) τοῦ σ[τ]ρατηγήσαντος τῷ ἐνεστῶτι τετ[ά]ρ-
[τ]ῳ καὶ εἰκοστῷ ἔτει Μεχεὶρ τριακάδι τῶν δραχμῶν
[χ]ειλίων(*) ὀκτακοσίων καὶ τῶν ἑπο[μ]ένων καὶ τὸν
βασι[λι]κὸν παρα[γ]εγραφέναι σε ἀκολούθως ᾧ με-
τέδωκεν προσγράφῳ μετὰ τὰς διαγραφείσας ὑπʼ ἐμοῦ
35[δ]ραχμὰς ἑξακοσίας τὰς λοιπὰς δραχμὰς χειλίας(*) δια-
κοσίας καὶ τὰ τούτων προσδιαγραφόμενα, ὁμολογῶ
[κ]ατὰ προσφώνησιν Ἐπιμάχου ἀσχολουμένου ὠνὴν τῆς
[ἐπ]ὶ τοῦ πρὸς Ὀξυρύγχων πόλει Σαραπείου τραπέζης ἀπεσ-
[χηκ]έναι με παρὰ σοῦ ἃς διέγραψα ὡς πρόκειται ὑπὲρ μὲν
40[τιμῆ]ς καὶ προσδιαγραφομένων δραχμὰς ἑξακοσίας τριά-
[κον]τα ἑπτὰ <τριώβολον > ὑπὲρ δὲ τόκου δραχμὰς ἑξήκοντα ὀκτὼ
[χαλ(κοῦς) [τρῖς](*) ], τ̣ὰς ἐπὶ τὸ αὐτὸ δραχμὰς ἑπτακοσίας πέντε τριώβολον χαλκοῦς
[τρεῖς , καὶ μη]δέν σοι ἐνκαλεῖν μηδὲ ἐνκαλέσειν μήτε(*)
[περὶ το]ύτων μηδὲ περὶ ἄλλου μηδενὸς ἁπλῶς μέχρι
45[τῆς ἐν]εστώσης, καὶ ἐὰν τις ζήτησις περὶ τούτου πρὸς σὲ γέ-
[νηται] ἢ τοὺς παρὰ σοῦ μεταλημψομένους(*) ἐγὼ αὐτὸς τοῦ-
[το ἀν]αδέξομαι. παρὼν δὲ ὁ πατὴρ μου Σαραπίων Ἑρμίου τ[οῦ]
[Ἑρμίου Σ]ωσικόσμιος ὁ καὶ Ἀλθαιεὺς ⟦ὁ⟧ εὐδο[κ]εῖ το[ῖ]ς
[προκ]ειμένοις. κυρία ἡ ἀποχή. (ἔτους) κδ Αὐτοκράτορος Καίσαρος
50[Μάρκο]υ Α[ὐρ]ηλίου Κομμόδου Ἀντωνίνου Σεβαστοῦ Εὐσεβοῦς
[Ἀρμενι]ακοῦ Μηδικοῦ Παρθικοῦ Σαρματικοῦ Γερμανικοῦ Μεγίστου
[Ἐπεὶφ δ](*) (hand 2) Διογένης ὁ καὶ Διονύσιος Σαραπίωνος Φυλαξιθα-
[λάσσε]ιος ὁ καὶ Ἀλθαιεὺς ἀπέσχον παρὰ τοῦ Σερήνου τὰς
[προκειμένας] ἐπὶ τὸ αὐτὸ δραχμὰς ἑπτακοσίας
55[πέντε τρι]ώβολον χαλκοῦς τρεῖς πλήρης καὶ οὐ-
[δὲν αὐτ]ῷ ἐνκαλῶ οὔτε περὶ τούτου οὔτε περὶ ἄλλου
[οὐδε]νὸς ἁπλῶς ὡς πρόκειται, καὶ ἐὰν τις ζήτη-
[σις] περὶ τούτου γένηται πρὸς αὐτὸν ἢ τοὺς αὐτοῦ
[ἐγὼ] αὐτὸς τοῦτ[ο] ἀναδέξομαι. (hand 3) Σερῆνος Φιλίσκου τοῦ Σαρα-
60[πίωνος] μητρὸς Ἑλένη[ς ε]ὐδοκῶ τοῖς προκειμένοις κ[αὶ] ἔσχον τὰ
[συμβ]ολα ἐφʼ ὑπο[γραφῆς] σ̣οῦ [ὡς πρό]κειται. (hand 4) Σαραπίων
[Ἑρ]μίου τοῦ Ἑρ̣[μίου Σωσικόσ]μιος ὁ καὶ [Ἀλ-]
[θ]αιεὺς εὐδο[κῶ πᾶσι τοῖς προ]κειμέ[νοις].
(hand 5) [Ἐ]πεὶφ δ̣   ̣[- ca.9 -]  ̣ι̣ κολ̣λ  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]
65κεχρη(μάτισται(?)) [ -ca.?- ]

Apparatus


^ 6. l. ἔτει
^ 7. l. [Ἁ]δριανῷ
^ 11-12. l. συντιμή|[σε]ως
^ 14. corr. ex περικλεως
^ 17. l. τ[ρεῖς]
^ 19. l. τρεῖς
^ 19. corr. ex διαγραψα
^ 20. l. τιμῆς
^ 23. l. ὄν<τα>
^ 27. l. ἀναβεβι<βά>σθαι
^ 27. l. χιλίας
^ 28. corr. ex παραδεδασθαι
^ 29. Οὐεστιδίου prev. ed.
^ 30. BL 9.180 : [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣]ς̣ prev. ed.
^ 32. l. χιλίων
^ 35. l. χιλίας
^ 42. l. τρεῖς
^ 43. l. μήδε
^ 46. corr. ex μεταλημψομενοσς
^ 52. BL 1.325 : [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] prev. ed.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Image [open in new window]

Notice: Each library participating in APIS has its own policy concerning the use and reproduction of digital images included in APIS. Please contact the owning institution if you wish to use any image in APIS or to publish any material from APIS.