Papyri.info

sign in

cpr.12.6 = HGV CPR 12 6 = Trismegistos 82369DDbDP transcription: cpr.12.6 [xml]

⳨ ⲧⲁⲓ(*) ⲧⲉⲅⲛⲱⲥⲓⲥ(*) ⲛⲛⲏⲣ ⲛⲧⲁⲓⲧⲁⲁⲩ ϩⲁ ⲥⲓⲙ
/ ⲇ(ⲓⲁ)(*) ⲥⲓⲁ ⲯⲁⲛⲛⲉϩ [ο]ἴ(νου) μέ(τρα) γ ο̣ρ οἴ(νου) μέ(τρα) Traces
/ ⲇ(ⲓⲁ)(*) ⲧⲟⲗ̣ⲇⲁⲧⲟⲩ [ο]ἴ(νου) μέ(τρα)   ̣
/ ⲇ(ⲓⲁ)(*) ⲙ[ⲁ]ⲕ̣ⲁⲣⲓⲟ̣ⲥ ⲓⲁⲕ(ⲱ)ⲃ [ο]ἴ(νου) μέ(τρα) β̣
5/ ⲇ(ⲓⲁ)(*) ⲙ̣  ̣  ̣  ̣ⲥ̣ⲓ̣ⲓ̣ⲟⲃ [οἴ](νου) μέ(τρα) β̣
ⲇ(ⲓⲁ)(*)   ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣ⲯ ⲛⲗ̣ⲓ̣ⲁ̣ [ο]ἴ(νου) μέ(τρα) α
ⲇ(ⲓⲁ)(*) ---
† ⲧⲁⲓ(*) ⲧⲉⲅⲛⲱⲥⲓⲥ(*)ⲏⲣ ⲛⲧⲁⲓⲧⲁⲁⲩ ϩⲁ ⲉⲓⲱⲧ
/ ⲇ(ⲓⲁ)(*) ⲥⲓ̣ⲁ ⲯⲁⲛⲛⲉϩ οἴ(νου) μέ(τρα) β̣
10/ ⲇ(ⲓⲁ)(*) ⲁⲛⲟⲩⲙⲉⲥ (ὑπέρ) ⲗⲉⲝ̣ⲉ οἴ(νου) μέ(τρα) β̣
/ ⲇ(ⲓⲁ)(*)(*)ⲱⲁⲛⲛⲟⲩ ⲁ̣ⲡⲓⲁⲥ οἴ(νου) μέ(τρα) β̣
/ ⲇ(ⲓⲁ)(*) ⲁⲅⲁⲑⲉ (ὑπέρ) ⲗⲟⲑⲉ οἴ(νου) μέ(τρα) α ---
⳨ ⲧⲉⲅⲛⲱⲥⲓⲥ(*) ⲛ̣[⁦ -ca.?- ⁩]ⲏ̣ⲓⲧⲓ(*)  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣
ⲇ(ⲓⲁ)(*) ⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲩ /   ̣ 𐅵(*)
15ⲇ(ⲓⲁ)(*) ⲇⲉⲗⲉⲙⲏ
ⲇ(ⲓⲁ)(*) ⲗⲟⲩⲕⲁⲥ
ⲇ(ⲓⲁ)(*) ⲁⲛⲟⲩⲫ[ⲓ]ⲟⲩ /   ̣
[] ⲇ(ⲓⲁ)(*) ⲫⲟⲛⲥ /
ⲇ(ⲓⲁ)(*) ⲁⲑⲁⲛⲁⲥⲓⲟⲩ(*) /
20 ⲇ(ⲓⲁ)(*) ⲏⲥⲁⲓⲁⲥ / ⲇ'
ϛ ⲇ(ⲓⲁ)(*) ⲓⲱⲥⲏⲫ (καί) ⲓⲥⲁⲕ /
ⲇ(ⲓⲁ)(*) ⲡⲁⲙⲟⲩⲛⲓⲟⲩ /
ⲇ(ⲓⲁ)(*) ⲇⲁⲩⲉⲓⲧ ⲏ̣
ⲇ(ⲓⲁ)(*) ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲧⲓⲙ̣(ⲟ)ⲑ(ⲉⲟⲥ) / ⲓ̣ⲁ ⲇ'
25ⲓⲁ ⲇ(ⲓⲁ)(*) ⲫⲓⲃ̣ ⲓⲟⲛⲁⲕⲉ / ⲓⲁ ---
† ⲧⲉⲅⲛⲱⲥⲓⲥ(*) ⲛⲡ̣ⲉ̣ⲭ̣ⲣⲉⲱⲥⲧⲓ(*)
ⲇ(ⲓⲁ)(*) ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ / ⲃ̣
ⲇ(ⲓⲁ)(*) ⲙⲏⲗⲁ / ⲓⲃ
ⲇ(ⲓⲁ)(*) ⲇ̣ⲁⲩⲉⲓⲧ /
30ⲇ(ⲓⲁ)(*) ⲫ[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ /
ⲇ(ⲓⲁ)(*) ⲫ[ⲓ]ⲃ̣ ⲕⲁⲡⲓⲧ(ⲱ)ⲛ /   ̣
ⲇ(ⲓⲁ)(*) ⲕⲁⲡⲓ(ⲧⲱⲛ) ⲙⲁⲕⲁⲣ(ⲓⲟⲩ) /

Apparatus


^ 1. ⲧⲁⲓ̈ papyrus
^ 1. i.e. Greek γνῶσις
^ 2. i.e. Greek διά
^ 3. i.e. Greek διά
^ 4. i.e. Greek διά
^ 5. i.e. Greek διά
^ 6. i.e. Greek διά
^ 7. i.e. Greek διά
^ 8. ⲧⲁⲓ̈ papyrus
^ 8. i.e. Greek γνῶσις
^ 9. i.e. Greek διά
^ 10. i.e. Greek διά
^ 11. i.e. Greek διά
^ 11. ⲓ̈ⲱⲁⲛⲛⲟⲩ papyrus
^ 12. i.e. Greek διά
^ 13. i.e. Greek γνῶσις
^ 13. ⲏ̣ⲓⲧⲓ̈ papyrus
^ 14. i.e. Greek διά
^ 14. PN A. Boudhors (photograph) : 𐅷 prev. ed.
^ 15. i.e. Greek διά
^ 16. i.e. Greek διά
^ 17. i.e. Greek διά
^ 18. i.e. Greek διά
^ 19. i.e. Greek διά
^ 19. PN A. Boudhors (photograph) : ⲁⲑⲁⲛⲁⲥⲓⲟ prev. ed.
^ 20. i.e. Greek διά
^ 21. i.e. Greek διά
^ 22. i.e. Greek διά
^ 23. i.e. Greek διά
^ 24. i.e. Greek διά
^ 25. i.e. Greek διά
^ 26. i.e. Greek γνῶσις
^ 26. i.e. Greek χρεωστεῖν
^ 27. i.e. Greek διά
^ 28. i.e. Greek διά
^ 29. i.e. Greek διά
^ 30. i.e. Greek διά
^ 31. i.e. Greek διά
^ 32. i.e. Greek διά

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.