Papyri.info

sign in

p.aktenbuch.pag3_8 = HGV P.Aktenbuch Paginae 3-8 = Trismegistos 64373 = LDAB 5595 = bgu.4.1024DDbDP transcription: p.aktenbuch.pag3_8 [xml]

IV spc Hermoupolis Magna
[Reprinted from: bgu.4.1024] BGU 4 1024

3
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[- ca.7 -]  ̣  ̣υσ̣αι[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣  ̣ τέκνα α[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
εθ  ̣  ̣  ̣  ̣δ̣εχω  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
λογ̣ω̣􏰂  ̣  ̣  ̣ Ὀνο̣􏰁[φ]ρ̣ι̣[⁦ -ca.?- ⁩](*)
5ὁ ἡγεμών·
αἰδ̣έσθητι πρῶτα̣   ̣τα̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
καὶ τὴν συνείδησ̣ιν το̣[ῦ]   ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩](*)
καιρύτδετε(*) δὲ <τ>ῇ(*) γυναικὶ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣σευ[  ̣  ̣]
τὴν προαί̣ρεσίν σου ἀπέδ̣ι̣ξαις̣(*). ἐ̣[μ]άθετ[ε](*) [δὲ]
10παρὰ Ζεφυρί[ω]ι γνώμην   ̣  ̣απ̣  ̣βαλ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣](*)
——
πρός τιν̣α γυναῖκα καταλ̣η̣μφθεῖσαν
ὑπὸ τοῦ ἀ̣δι[κ]ο̣υ̣[μ]ένου(*) μετὰ μοιχοῦ. καὶ τοῦ
ἀνδρὸς βα̣ι̣[νομ]έν[ου](*) ξίφι(*) μόνῳ ἐπ̣ὶ τὸν
μοιχόν, το̣ῦ [δ]έ π[ο]ι̣ κ̣α̣[τα]φυ̣γόντος ἡ γυ̣νὴ
15[Σ]ωφρονία(*) α̣[ἱ]ρ̣[ή]σα[σα](*) ξ[ί]φ[ο]ς ἀπὸ τοῦ ἀ̣νδρ̣[ὸς](*)
καὶ ῥίπτει̣   ̣  ̣  ̣  ̣σ  ̣[  ̣  ̣(*) [τ]ὸ δὲ(*) ξίφο̣ς̣
καταλα̣β̣[οῦ]σ̣[α](*) π[ατάσσ]ε̣ι τὸ̣ν φεύγο[ντα](*)
καὶ φο̣[ν]ε̣ύ̣ε̣ι̣.
——
ὁ̣ ἡ̣[γεμώ]ν̣·
20καλῇ̣ γ̣ὰ̣ρ̣ [πρὸς κρίσι]ν̣ ὡ̣ς μὴ π̣ρ̣έπ[ο]υσα(*)
τὸ ξίφο[ς   ̣ ἠν]ε̣[γ]κέναι. ἀλλ’ ὑπη̣ρ-
έτην(*) δ[εῖ ⁦ -ca.?- ⁩ τῆς ἀ]λ̣η̣θείας(*). ἅτε γὰρ
ἐνόμιζ[ες ⁦ -ca.?- ⁩]ε̣νι̣ ἐκεῖνα [ -2-3- ἀ-]
σεβῆ(*) ἐ̣π̣[οίη]σ̣εν ἂν ἔ̣φε̣υ̣[γ]εν   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
25λαβοῦσα τὸν [  ̣]ν̣[- ca.7 -]
διδάσκαλ̣ο̣ν̣ [- ca.4 -]ο̣υ̣  ̣ε̣σ̣[⁦ -ca.?- ⁩](*)
ἐκριν[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
τοίνυν   ̣σ̣ι̣[⁦ -ca.?- ⁩]
τὴν Σω̣φρ[ονίαν](*) [⁦ -ca.?- ⁩]
30ξίφι ἀπ[ο]θ̣[νῄσκειν](*) [⁦ -ca.?- ⁩]
4
[πρός τ]ι̣να τύμβο̣[ν ἐξορύττ]ο̣ντα νυ̣[κτὸς](*)
[κα]ὶ ν̣εκρὸν(*) [μετ’ εὐσε]β̣είας ταφθέν[τα](*).
ὁ ἡγ[εμών]·
[ἐξορώ]ρυχαις(*) γ̣ὰ̣ρ̣ [ὃν] ἔ̣θ̣αψε δημοσίᾳ
5[καὶ ὃ]ν ἡ πόλις(*) ἐλέησεν(*). σύ μοι δοκεῖς
[τρόπον ἔ]χειν(*) θηρίου̣ καὶ ο̣ὐκ ἀνθρώπου,
[μᾶλλον] δὲ οὐδὲ θηρίου. καὶ γὰρ τὰ θηρία
[τ]οῖς μὲν ἀνθρώποις πρόσισιν(*), τῶν δὲ
ἀ̣ποθνῃσκόντων φίδονται̣(*). σὺ δὲ ἐπεβού-
10[λ]ευσας σῶμα(*) ἀλλοτριωθέντι ὑπὸ τοῦ
γ̣ένους τῶν ἀνθρώπων. ποίας δὲ ἔσχεν(*)
ἐνθυμήσεις τὸν ἤδη κληθέντα καὶ
τῆς ἐσχάτης ἐλπίδας(*) ἀποστερῆσαι; νὴ γὰρ
Δία, ἦν τὰ κοσμήματα τὰ τῶν νόμων,
15ἦν ὑπὸ τῆς πόλε̣ως, ἦν δεδ̣ομένα τῶι
νεκρῷ, ἦν κεκ[αθ]α̣ρισμένα. ἐκδέξι(*) το[ίνυν]
τὴ{η}ν ἕως κεφ[αλ]ῆ̣ς τ[ι]μωρίαν. ―
——
πρός τινα φ[ιλοῦν]τα(*) τὴν ἑαυ[το]ῦ φίλην
σφοδρὰν ἔρωτα̣. [κατα]λ̣α̣βὼν̣(*) [α]ὐτὴν
20μετὰ ἄλλου μ̣[ὴ κατέχ]ων τ̣ὴ̣[ν ὀ]ργὴν ἐφόνευ-
σεν αὐτὴν ξ[ίφει]. [ἔτι δ]ὲ̣ ἐ̣π̣[ιζ]ητούμενος(*)
[πρ]ὸς(*) τιμωρίαν κ[ατ]ὰ̣ [πᾶσαν τὴν] ἡμέραν(*)
[ἔφθα]σ̣εν εἰς τὸ μνῆμα τῆ̣[ς φί]λης αὐτοῦ.
[ὑπὸ γὰ]ρ̣ τοῦ ἐπικιμέν[ου] αὐτ̣ῷ ἔρωτος
25[ἀπήντησε μ]ετανοῶν(*). ὅτ̣[ι] οὖν συνεῖδεν
[- ca.13 -]α̣ι̣μ̣  ̣εν[  ̣  ̣]  ̣ ἀ̣π̣ό̣λλυται
[- ca.20 -]  ̣ ὁ̣μ̣ο̣λογῶν(*)
[- ca.22 -]ξη̣ι̣ φονευ-
[⁦ -ca.?- ⁩]
5
[ὁ] ἡγ̣[εμών·]
φό[νο]υ κατα[σ]ημα̣ι̣νομένου α̣[ἰτίαν]
τὴν ἐπικει[μ]ένην̣ [σ]ο̣υ̣(*) [μ]ανίαν [λέγεις]
ἔρωτος, ἀβελ̣[τερ]ε̣ία̣ν(*) ὑ̣πο̣θ̣ή̣μ̣ατος. τ[οῦτο]
5γὰρ προκαλ[εῖ] ἐμὲ̣ τ̣ὸ̣ν δι̣κά[ζ]οντα. ἐάσω [σο]ι(*)
δὲ ζῆν(*) ἐμ μ̣[ε]τ̣άλλ̣ῳ(*), ἵ̣ν̣α μ̣ι̣μ̣ν̣η̣σκόμενος
ὧν ἔδ̣ρα̣σ̣ες(*) ἐπ̣ὶ αὐ̣τὴν̣ δι̣ὰ̣ [ὀργὴ]ν̣ ηδε  ̣  ̣  ̣(*) [⁦ -ca.?- ⁩]
——
πρὸς τὸν ἁστιάρ[ι]ον(*) αὐτοῦ κ̣ρινομένου̣
ὡς μητέρα καὶ θ̣υ̣γ̣ατέρα ἐ̣σ̣χηκότος.
10ὁ ἡγεμών·
στρατιώτης [ὢ]ν̣ ὅ̣π̣λα ἔχων κατὰ(*) πολε̣μ̣ί̣-
ων μετέρα(*) κ[αὶ] θυγατέρα ἐσχηκὼς ἐνόμι
σας λανθάνειν τὴν νό[μ]ων ἀπο[το]μίαν(*)
καὶ τὴν τοῦ δικάζοντος ἐξουσίαν. θέλω καὶ
15οὐ δύναμαι κ̣ε̣κ̣ρ̣ικέναι(*) φιλανθρωπείαν,
ἀλλὰ ’ναντία(*) κ̣α̣ὶ ταύτης(*) ὑπὸ σοῦ γενόμενον(*)
ἀθελγία ἐλενλέχ[ο]υσα(*) τὰ πεπραγμένα.
ἀλλὰ ’ποιήσω κα[τ]ὰ τὴν Καππαδοκίαν􏰁
ἁλόντι(*) κοινωνήσ̣[ειν - ca.2 -]ι̣δα(*). ἀλλὰ τόκον
20οὐκ ἔνι̣ [οὐδ]ὲ̣ τὴν σύνπλησιν(*) ἐκείνων μνη-
μονεύ̣ει̣[ν.] ὑπὸ γὰρ τῶν νόμων προστάσσο-
μαι καὶ [ὑπ]ὸ̣ τ̣ῶν [εἰρη]κότων ἐγ\λ/ένχομαι(*).
διὸ οἰκήσι̣[ς μ]ηω\θ/ὴ[ς] κ̣[ατὰ] χώραν(*) ἔτη δύο,
(*)να μι[μνησ]κ̣[όμενο]ς̣ τ̣ῶ̣ν̣ σῶν πράξεω̣ν̣
25σεαυτὸν̣[  ̣  ̣  ̣]α̣ι  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]σ̣ου ―
——
πρός τιν[α] γυ̣ν̣[α]ῖκ̣α προσερχο[μένην]
αὐτῷ κόσμι[ον] ἐπικείμεν[ο]ν̣ τ[ῇ αὐτοῦ](*)
κεφαλ̣ῇ   ̣ ἔν[τ]ε̣[υ]ξ̣ιν γὰρ [- ca.10 -]
γενέσθαι̣   ̣[  ̣]μ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣χ[- ca.11 -]
30ὁ ἡγε[μών·]
κόσμι[ο]ν π[  ̣  ̣]  ̣ν  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐστ̣[ὶν - ca.8 -]
πρὸς ἐρα  ̣[  ̣  ̣  ̣]ενα  ̣  ̣  ̣[- ca.10 -]
6
[- ca.5 - (?)]ινειν εμ[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]ι̣ και [  ̣  ̣  ̣]ι̣τ̣ος
[- ca.5 - (?)]ιαν
[π]ρός τινα προ<πο>λιτευ̣ό̣μενον(*) καλούμενον
Διόδημον Ἀλ̣εξανδρε̣ὺ̣ς(*) ἐρασθέντα πόρ-
5νης δημοσίᾳ(*)   ̣  ̣μ̣  ̣η̣ σ̣υ̣ν̣εχῶς δὲ ἥσθει(*)
ὁ Διόδημος πρὸς τῆς πόρνης κατὰ τὰς [ἑ]σ̣περι-
νὰς ὥρας. ὁ οὖν Διόδημος ἐφόνευσεν
τὴν πόρνην, καὶ τοῦτο γνοὺς ὁ Ζεφύριος
κ̣ελεύει τὸν Διόδημο̣ν̣ ἀναλημφθῆναι
10τῷ δεσμωδερίῳ(*). τῇ οὖν ἑξῆ̣ς ἡμέρᾳ
οἱ πολιτευόμενοι Ἀλεξανδρείας ἐ̣ν̣ τῷ
ἀσπάζ̣ε̣σ̣θαι τὸν Ζεφύριον ἠξίουσαν(*)
Διόδημον ἀπολυθῆν̣α̣ι̣ καὶ(*) μηδὲ ὅλως
ἀκουσθῆναι αὐτόν. ἔδοξεν τῷ Ζεφυρίῳ
15ἄλ’ογον εἶναι τὴν ἀξίωσιν(*) τῶν πολι-
τευομένων πλὴ<ν> συν’έθετο ἀπολύσ[ειν]
τὸν Διόδημον, οὐκ ἀληθής(*). ὅτε οὖν
ἐξῆλθεν(*) ἐκ τῆς οἰκείας αὐτοῦ ὁ Ζεφύριος
μετὰ τὸ ἀσπάζεσθαι αὐτὸν ἔν[δι⟧\η/μοι ἠξί-
20ωσαν αὐτὸν <μὴ> ἀπολῦσαι Διό[δη]μον. εὑρὼν
οὖν πρόφασιν ὁ Ζεφύριο[ς λέ]γει τοῖς
πολιτευομέν[ο]ις· οὐκ[έτ]ι̣ [δύ]ναμαι ἀπο-
[λῦσ]αι Διόδημον καθὼς̣ [ἐπη]νγιλάμην
[ὑμῖν] ἐπειδὴ καὶ [ο]ἱ λοιποί(*) [ξ]ένοι καὶ ἐπαρ-
25[χιῶτ]αι ἔγνωσαν τὴν κατὰ Διόδημον
[πρόθεσιν]   ̣  ̣  ̣ε̣ις   ̣πο(*) τῶν̣ βοώντων
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἠνάγκ]α̣σαν(*) ο̣ὖ̣ν λέγοντες·
[καὶ σοὶ συμ]φέρει καὶ ἡμῖν καὶ Διόδημον
[φυλαχθῆναι] αὐτὸν ἐν τ̣ῷ δεσμωτ⟦ε⟧\η/ρίῳ
7
η̣  ̣ο̣[- ca.2 - κ]α̣ὶ̣ [- ca.7 -]σ̣α̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[ τὴν](*)
δι[καί]α̣ν δ̣οκ[ιμασία]ν̣(*) αὐτοῦ ἀξι[οῦμεν]
καὶ τὰς τῶν [ἄλλω]ν̣. ἠξίωσαν οὖν̣
προεναιχθ[ῆναι](*) [ἀ]πὸ τοῦ δ[ε]σμωτηρί[ου]
5καὶ ἀκουσθῆ[ναι αὐτόν]. ὁ δὲ προεναι\χ/θείη̣(*)
καὶ ἐξ ἐπα[- ca.6 -](*) καὶ νομίζων αὐτὸν
διε̣[γ]γυ[ᾶ]σ̣θαι [  ̣  ̣ ὡ]μ̣ολόγησεν(*) πεφονη-
κέναι(*) τὴν πό̣[ρν]ην. ἡ δὲ μήτηρ τῆς
πόρνης Θ̣[ε]ο̣[δώ]ρα τις γραῦς καὶ πένη̣ς̣
10ἠξίου καταναγ̣κ̣ασθῆναι [Δ]ιόδημον
παρασχεῖν αὐτῇ ε̣ἰ̣ς λόγον [δι]ατροφῶν
ὀλίγ̣η̣ν τινὰ τοῦ βίου̣ παραμυ̣θίαν. ἔλεγε
γάρ, ὅτι διὰ τοῦτο δέδωκά μ̣[ο]υ̣ τὴν θυγα-
τέρα πορνοβοσκῷ, ἵ(*)να δυνηθῶ δια-
15τραφῆναι. ἐπεὶ οὖν τῆς θυγατρός μου
[τ]ελευτησάση̣ς̣ ἀπεστερήθην τῶν τροφῶν
διὰ τοῦτο ἀξιῶ δοθῆναί μοι ὡς μετρίᾳ
γυναικὶ{α}(*) ὀλίγα πρὸς διατροφήν.
ὁ [ἡγ]εμών·
20Ἀπέσφ̣α̣[ξ]ας γυναῖκα, Διόδιμε(*), αἰ(*)σχρῶς(*)
τὴν ἐπ’ ἀ[ν]θρώποις τύχην ὀνειδίζου-
σαν ὅτι [τὸν μ]ὲ̣ν βίον ἀσέμνως διῆγεν,
τὸ δὲ τέ̣[λος ὅ]μ̣ως νῦ πε̣ριὸν(*) ἐκαπήλευ-
εν. καὶ μ[έντο]ι ἐλεήσῃ̣ς̣(*) τὴν δυσδεί̣[μον]α(*)
25ὅτι ζῶ[σ]α [π]ροσεφέ̣ρετο τοῖς βουλ̣[ομένοις]
ὡς νεκρά. ἔπεζεν(*) γὰρ πε[ρισσῶς ἡ](*)
πενεία τύχης πωλοῦσ[αν] α̣[ὑτὴν πρὸς](*)
ἀτιμάζουσαν τιμ̣ὴν καὶ φ̣[ήμην πόρ-]
νης ἀντικ̣[ι]χομένην(*). [- ca.11 - γυ-]
30νεκῶν(*), ὅτ[ι τ]ῷ ζῆν πρ̣[⁦ -ca.?- ⁩].
8
[- ca.4 -]  ̣  ̣ο̣σ̣ε̣ [⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ τ̣[ύχ]η̣ν(*)
[τὰ δε]ινὰ διεξέ̣ρ̣[χομαι. π]ό̣ρ̣ν̣ης π̣[τωχ]ῆ̣ς(*)
[αὐθ]έντῃ ἀναγκε̣ί̣[ως](*) [δ’ ἐ]παράτω(*).
[ὡ]μ̣ολ̣όγι[σ]α̣ τὸ τ̣[ῆς γυμ]ν̣ῆς(*) ἀξιούσης
5τ̣ὸ̣⟦ν⟧ μαρτύρημα [τοῖς] ζῶσιν(*). ἀλλ ̓ ἵνα
μὴ οὕτως ἐξῆς π̣[αρὰ ἐ]μ̣μένον vac.
τὸ σεμο̣νὸν τοῦ(*) βο[υλευ]τ̣ηρίου δ̣ρᾶν
ἐθελήσῃς, κελεύ̣[ω ὥ]σπερ καθέρων(*)
τὴν τῆς πόλεως [καὶ τοῦ] βουλευτηρίου
10κόσμησι[ν] ξίφι σαι(*) κ̣α̣ταβληθῆναι
ὡς φονέα. Θεοδώρα δὲ αὐτῆς(*)
π̣ενιχ[ρ]ὰ καὶ πρεσβῦτης(*) ἡ􏰁 μήτηρ
τῆς ἀπ[ελ]θούσης, ἥτις δ̣ι̣ὰ̣ τὴν συν-
έχουσαν αὐ̣τὴν πενίαν τὴν ἑαυτῆς
15[θυγ]ατέραν(*) τῆς σωφροσύνης̣ ἀ̣πεστέρη-
σε̣ν, δι ̓ ἣν καὶ αὐτὴν ἀπώλεσαι(*), κληρο-
νομήσι(*) δέκατον μέρος τῶν ὑπαρ-
χόντων Διοδήμῳ, τοῦτό μοι τῶν
νόμων ὑποβαλλόντων τῆς φιλανθρω-
20πίας συνπνευσάσης τῇ τῶ[ν] νόμων
ἐξουσίᾳ.
——

Apparatus


^ 3.1-4. Schubart
^ 3.7. τ[ῶν πεπραγμένων (?)] Schubart
^ 3.8. corr. ex καιρύτδ  ̣  ̣  ̣
^ 3.8. δὲ η Schubart
^ 3.9. l. ἀπέδειξας
^ 3.9. ἔ̣λ̣α̣θε Schubart
^ 3.10. α̣ν̣α̣2.βαλ̣ι̣κ̣[  ̣  ̣  ̣] Schubart
^ 3.12. ἐ̣δι[κ]η̣[μέ]νος Schubart
^ 3.13. βα[  ̣  ̣  ̣  ̣]εν[  ̣  ̣  ̣  ̣] Schubart
^ 3.13. l. ξίφει
^ 3.15. [σ]ωφρονια Schubart : [Σ]ωφρονία Wilcken
^ 3.15. [  ̣  ̣  ̣]σ̣α̣[  ̣  ̣  ̣  ̣] Schubart
^ 3.15. τοῦ ο̣ν̣[  ̣]  ̣ Schubart
^ 3.16. τ̣α̣  ̣[  ̣]σα̣[  ̣  ̣  ̣]η̣  ̣  ̣ Schubart
^ 3.16. ὁ δὲ Schubart : τόδε Braßloff
^ 3.17. καταλαβ̣ὼ̣ν̣ Schubart : καταλαβοῦσα Braßloff
^ 3.17. τ̣ὴ̣ν φεύγο[υσαν] Schubart : τὸν φεύγ[οντα] Braßloff
^ 3.20. καλη̣[  ̣  ̣] γ̣ὰ̣ρ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ο̣ς μη ρ̣  ̣υ̣σ̣α̣σα Schubart
^ 3.21-22. ξίφο̣[ς - ca.9 -]κέναι, αλλ’ ὑπερ|ἔτην Schubart
^ 3.22. δ̣[- ca.10 - ἀ]λ̣η̣θείας Schubart
^ 3.23-24. [  ̣  ̣  ̣  ̣] ἀ|σεβῆ Schubart
^ 3.26. διδάσκ̣αλ̣ο̣ν̣ [⁦ -ca.?- ⁩] Schubart
^ 3.29. σωφρ[ονίζουσαν (?)] Schubart : Σωφρ[ονίαν] Wilcken
^ 3.30. ἀπέ̣κ̣[τεινε] Schubart
^ 4.1. [Πρός τι]να⟦ς⟧ ἐκβ[αρβαρωθέ]ντα⟦ν⟧ π̣[  ̣  ̣  ̣  ̣] Schubart
^ 4.2. [  ̣  ̣  ̣  ̣]ι ν̣ε̣κ̣ροῦ Schubart
^ 4.2. ταφθέν[τος] Schubart
^ 4.4. l. ἐξορώρυχας
^ 4.5. [νεκρὸ]ν ἡ πόλις <καὶ> Schubart
^ 4.5. l. ἠλέησεν
^ 4.6. Schubart (in the margin) : [ψυχὴν ἔ]χειν prev. ed.
^ 4.8. l. πρόσεισιν
^ 4.9. l. φείδονται
^ 4.10. l. σώματι
^ 4.11. l. ἔσχες
^ 4.13. l. ἐλπίδος
^ 4.16. l. ἐκδέξει
^ 4.18. φ̣ιλο̣[ῦν]τα Schubart
^ 4.19. κ̣α̣τ̣α̣λαβὼ[ν] Schubart
^ 4.21. [ἤδη δ]ὲ̣ ὑ̣π̣[οζ]ητούμενος Schubart
^ 4.22. π[ρ]ὸς Schubart
^ 4.22. κ[ατὰ τὴν ἑξῆς] ἡμέραν Schubart
^ 4.25. [παρῆλθεν μ]ετανοῶν Schubart
^ 4.27. [- ca.23 -] λόγων Schubart
^ 5.3. l. σοι
^ 5.4. l. ἀβελ[τερ]ίαν
^ 5.5. Schubart
^ 5.6. corr. ex την, τὴν (την corr. ex ξην) Schubart
^ 5.6. μ̣[ε]τ̣άλ<λ>ῳ Schubart
^ 5.7. ἔπ̣ρ̣α̣σ̣ε̣ς̣ Schubart : ἔδ̣ρασες (l. ἔδρασας) Wilcken
^ 5.7.   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]σθη  ̣  ̣  ̣ Schubart
^ 5.8. ἀξ̣τίαρ[χο]ν (l. ταξίαρχον) Schubart : ἀστίαρ[χ]ον (l. ἀστύαρχον) Wilcken-Mitteis : ἁστιάρ[ιο]ν Sijpesteijn-Worp (BL VII)
^ 5.11. [ὢν πολ]λὰ ἔχων καλὰ Schubart : [ὢν ὅπ]λα ἔχων κατὰ Wilcken
^ 5.12. l. μητέρα
^ 5.13.   ̣  ̣  ̣[τὴ]ν   ̣[  ̣  ̣  ̣]ν̣ ἀπο[δη]μίαν Schubart : τ[ὴ]ν <τῶν> νό[μ]ω̣ν ἀπο[τ]ο̣μίαν Wilcken
^ 5.15. [  ̣]ν̣η̣κει̣ν  ̣ Schubart
^ 5.16. l. ἀλλ ̓ ἐναντία
^ 5.16. l. ταύτῃ ἡ
^ 5.16. l. γενομένη
^ 5.17. l. ἐλέγχουσα
^ 5.18. ’ποιήσω papyrus
^ 5.19. corr. ex αλλοντι, ἁκόντι Wenger
^ 5.19. κοινώνησ̣[ιν ἐλπ]ί̣δα Schubart
^ 5.20. l. σύμβλησιν
^ 5.22. l. ἐλέγχομαι, ἐλένχομαι (ελενχομαι corr. ex εγενχομαι) Schubart
^ 5.23. l. οἰκήσεις μειωθείς, οἱκήσ[εις (?)   ̣]  ̣  ̣\θ/η[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] χ̣ώραν Schubart
^ 5.24. ϊνα papyrus
^ 5.26-27. ἐ̣μ̣  ̣  ̣  ̣τα προσερχο[μέ]|[νων] αὐτῷ κοσμί[ων] ἐπικειμέν[ω]ν τ[ῇ   ̣  ̣  ̣  ̣] Schubart
^ 6.3. π⟦ρ⟧ολιτευόμενον Schubart : προ<πο>λιτευόμενον Wilcken
^ 6.4. l. Ἀλεξανδρέα
^ 6.5. δημοσία̣ς Schubart
^ 6.5. l. ἥσθη, ἤσθει (l. ἤσθιε) Schubart : ἠσθ<έν>ει Wilcken : ἥσθη Kennan
^ 6.10. δεσμωτηρίῳ Schubart : δεσμωδηρίῳ Wilcken
^ 6.12. l. ἠξίωσαν
^ 6.13. ⟦καὶ⟧ Schubart
^ 6.15. ἄλ’ογον papyrus
^ 6.15. corr. ex αξωσιν, ἀξίοσιν Wilcken
^ 6.16. συν’έθετο papyrus
^ 6.17. corr. ex αληθες
^ 6.18. corr. ex εξερ
^ 6.24. l. λυποὶ
^ 6.26. l. ἀ̣πὸ, [⁦ -ca.?- ⁩ πίστ]ε̣ι̣ς ἀπὸ Schubart
^ 6.27. [λαβόντες (?) ἔπει]σαν Schubart : [  ̣  ̣  ̣]α̣σαν Wilcken
^ 7.1. Schubart
^ 7.2. δι[  ̣  ̣  ̣  ̣]ον κ̣[5.]ν̣ Schubart
^ 7.4. l. προενεχθῆναι
^ 7.5. l. προενεχθείη, π̣ρ̣ο̣ενο̣ί̣θη δ̣ὴ̣ Schubart
^ 7.6. ἐξε  ̣  ̣α[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] Schubart
^ 7.7. ο̣τ̣ι̣ο[  ̣]τ̣ονγετα̣[  ̣  ̣  ̣ ὁ]μολ̣ογήσ̣ιν Schubart
^ 7.7-8. l. πεφονευκέναι
^ 7.14. ῖνα papyrus
^ 7.17-18. corr. ex γυναι  ̣ια, ὡς μέτρια γυναικῖα Schubart
^ 7.20. l. Διόδημε
^ 7.20. corr. ex ασσχρως : αϊσχρωσ papyrus
^ 7.23. l. νῦν, ν̣υ̣π̣ε̣ριον Schubart
^ 7.24. μ[ὴ]ν̣ ἐ̣λ̣έησα Schubart
^ 7.24. l. δυσδαίμονα, δυσδ[αίμον]α Schubart
^ 7.26. l. ἐπίεζεν
^ 7.26. πε[ρισσῶς (?) αὐτὴν ἡ] Schubart
^ 7.27. πωλοῦσ[αν σῶμα (?) καὶ] Schubart : πωλοῦσ[α αὐτὴν πρὸς] Wilcken
^ 7.29. l. ἀντικιχανομένην
^ 7.29-30. l. γυναικῶν, [πλήρη πόνων διη]|[νεκῶν] Schubart
^ 8.1. Schubart
^ 8.2. [οὐχ] ἵνα δ̣ιεξ  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ησι̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]ως Schubart
^ 8.3. l. ἀναγκαίως
^ 8.3. παρὰ τῷ Schubart
^ 8.4. l. ὡμολόγησα, [  ̣  ̣]ολ̣ογ̣ι̣σ̣α̣το π̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ε̣ι̣ης Schubart
^ 8.5. τὸ⟦ν⟧ μαρτύρη̣μα [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ρ̣ωσιν Schubart
^ 8.6-7. π[αρὰ] | [τὸ ἐ]μμένον σεμνὸν τοῦ Schubart
^ 8.8. l. καθαίρων (καθαιροῦντα Schubart)(*)
^ 8.10. l. ξίφει σε
^ 8.11. l. αὐτὴ
^ 8.12. l. πρεσβῦτις
^ 8.15. l. θυγατέρα
^ 8.16. l. ἀπώλεσε
^ 8.16-17. l. κληρονομήσει

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.