Papyri.info

sign in

p.fam.tebt.20 = HGV P.Fam. Tebt. 20 = Trismegistos 10738 = sb.3.6611DDbDP transcription: p.fam.tebt.20 [xml]

AD 120-1 Tebtynis?
[Reprinted from: sb.3.6611] SB 3 6611

1
ἀντίγραφον.
Βουκόλωι τῶν ἠ[γ]ορανομηκ̣ό̣των γενομένωι ἱερεῖ Ἀλ[ε]ξάνδρου κτ̣ίστου τῆς [πόλ]εως
κα[ὶ] τῶν ἡ̣[λ]ε̣ικειῶν(*) ἱερεῖ ἀρχιδικαστῆι καὶ πρὸς τῇ̣ ἐπιμελείᾳ τῶν χρημ̣α̣τι[στ]ῶν ―
καὶ τῶν ἄλλων κριτηρε[ί]ων(*) δ̣ιὰ̣ τοῦ υἱοῦ Σαραπίωνος καὶ αὐτοῦ γενομέ[νου]
5ἱερέος(*) Ἀ[λ]εξάνδρου κτίστου [τ]ῆς πόλεως̣ καὶ τῶν ἡλεικειῶν(*) δ̣ιέπ̣ον[το]ς τὰ [κα]τὰ
τὴν ἀρχιδικαστείαν(*)
παρ[ὰ] Ἡρακλείας τῆς καὶ Ἰσιδώρας τῆς Μύσθου ἀπούσης, ὑπὲρ ἧς χρημα̣τίζε[ι] κατὰ
τ̣ὴ̣ν τετελειομένην(*) διὰ τοῦ ἐν Π̣τ̣ολεμαΐδ̣ι Εὐε̣ρ̣γέτιδι τοῦ Ἀρσινοΐτου νομοῦ γραφίου(*)
τῷ διεληλ̣υθότι ἔτι(*) μηνὶ Ἐπὶφ ὁμολογίαν ὁ ἀδε̣λφὸς α̣ὐ̣τῆς Πτολεμαῖος Μύ̣σθου
10καὶ αὐτοῦ Πτολεμαίου καὶ Λ̣υσιμάχ[ο]υ το̣ῦ Διδύμου τοῦ Λυσιμάχου μητρὸς [Ἀ]πίας ―
κ̣[α]ὶ παρὰ Ἡρακλείδου τοῦ Σαραπίωνος τοῦ Ἡρακλείδου, πάντων ἀπὸ τῆς μητ[ρ]οπόλεως
τοῦ Ἀρσινοΐτου νο̣μο̣ῦ̣. [ἐ]πὶ(*) ὁ Ἡρακλείδης συνε̣βίωσεν ἀγ̣ρ̣άφως τῇ [τ]ῆς Ἡρακλεία(ς)
τ[ῆς] καὶ Ἰσιδώρας καὶ τοῦ γ̣[ε]νομένου αὐτῆς ἀνδρός, τοῦ δὲ Λυσιμάχ̣ου ἀδελφο[ῦ] Κ̣ρο̣νίωνο(ς)
[θυ]γατρεὶ(*) Ἀπίᾳ τῇ καὶ Ἡρακ̣λ̣είᾳ καὶ ἐν τῷ τῆς συνβιώ[σ]εως χρόνωι ἐνκύ[μ]ο̣νος
15[αὐ]τῆς ἐξ αὐτοῦ [γ]ε̣νομέν[η]ς κ̣αὶ ἀποκυησάσης τὸ βρ[έ]φος οὐκ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣, ἔ]τ[ι] δ̣ὲ
κ̣αὶ συνβά̣ντος τ̣ε̣λευτῆσαι τὴν Ἀπίαν τὴν κα[ὶ] Ἡρ̣άκλειαν, [ἐγέν]ετ̣[ο] κ̣[α]τά̣στασις
τῆς Ἡρακλείας τῆς καὶ Ἰσιδώρας καὶ τοῦ προγεγραμμέ[ν]ου αὐτ̣ῆς [ἀδελ]φοῦ Π[το]λ̣εμαίου
καὶ τοῦ Λυσιμάχου κ̣αὶ τοῦ Ἡ̣ρακλείδου ἐπὶ τοῦ τῆς Ἡρακ̣λείδου μ[ερ]ίδος τοῦ Ἀ[ρσι]νοΐτου
στρατηγοῦ Εὐδήμου, π[ρ]οφερομέ̣νων τῶν μὲν πε̣ρὶ τὴν Ἡ̣ρά̣κλειαν <τὴν> καὶ [Ἰσ]ιδώραν
20τὸ ἀποκυηθὲν ὑπὸ τῆς Ἀπίας τ̣ῆς καὶ Ἡρακλ̣είας παιδ̣[ί]ον τ̣[ε]τ̣[ελε]υτηκέν[α]ι̣ καὶ τὸν
Ἡρακλείδην ἕτερον ἀνιρῆσθαι(*), τοῦ δὲ Ἡρακλείδου [κα]ὶ αὐτ̣οῦ̣ π̣[ρο]φερομέ̣ν̣[ο]υ τὸ ἀνα-
κομισθὲν ὑπὸ αὐτοῦ πα[ιδ]ίον αὐ̣[τ]ὸ εἶναι τὸ ὑπὸ τῆς Ἀ̣[π]ίας τ̣[ῆ]ς̣ κ̣[αὶ] Ἡ̣ρακλεία[ς ἀ]ποκυηθέ[ν,]
[ὡ]ς̣ οἱ γενάμενοι ἐπὶ τοῦ στρατηγοῦ, καθὼς προφέροντ̣ε(*), ἐπὶ το[ῦ τ]ετάρτο[υ ἔ]τ̣ους
Ἁδριανοῦ τοῦ κυρίου Ἐπὶφ ὑπομν̣ηματισμοὶ περι[έχ]ουσ̣ι, διʼ ὧ[νπ]ερ πράγμ̣[ατ]ο̣ς̣ ―
25ὑπερτεθέντος εἰς τὴν μ̣ίζονα(*) [ἐ]ξουσίαν συνεβ[η]ι̣(*), καθὼς [ἅπ]αντες [π]ροφέ̣ρο̣ντ[αι,]
καὶ αὐτὸ τὸ παιδίον, εἴτε ἦ̣ν τῆς Ἀπ[ί]ας τῆς καὶ Ἡρακλείας εἴτε ἀλλό̣τριον, τε[λε]υτῆσαι,
τὰ νῦν εἰς διάλυσιν ἀγίωχαν(*) πάν̣τα τὰ κατὰ τὴν ἀμ̣φισβή̣τησ̣ι̣ν καὶ συνχ̣ωροῦσι[ν]
ἡ μὲν Ἡράκλεια ἡ καὶ Ἰσιδώρα κα̣ὶ Πτολεμαῖος καὶ Λυσίμαχος μ̣ὴ ἐπελεύσ̣ε̣σθαι
ἐπὶ τὸν Ἡρακλείδην μηδ̣ὲ περὶ ὧν̣ μετήρχον̣το α[ὐτ]ὸν διὰ τῶν τοῦ στρ[ατ]ηγοῦ ―
30ὑπομνηματισμῶν μηδὲ περὶ [ἄ]λ̣λου μηδενὸς ἁπ[λ]ῶ̣ς ἐνγρά[π]του ἢ ἀγρά̣φου
2
π[ρ]ά̣γματος [ἀπὸ τῶν] ἔνπροσθε[ν χρόνων μέχρι]
τ[ῆ]ς ἐνεστώ̣ση[ς ἡμέρ]ας, ὁ δὲ ἀ[ντίδικος Ἡρακλείδης]
μ̣ηδὲ αὐτὸς ἐ[πελεύσ]ασθαι(*) ἐπ̣ὶ [τὴν Ἡράκλειαν τὴν]
κ̣αὶ Ἰσιδώραν ἢ [τ]ὸν [Π]τολεμαῖον [ἢ τὸν Λυσίμαχον]
35[ἀ]λ̣λὰ μηδὲ ἐπὶ μ̣[ηδὲ]ν τῶν ὑπὸ [Ἀπίας τῆς καὶ]
Ἡ̣ρ̣ακλείας ἀπολ̣[ελειμ]μένων, μ[ηδὲ διὰ τῶν]
[ὑ]πομνηματισμῶν μηδὲ ἀπο[- ca.11 -]
[ἁπ]λῶς   ̣  ̣[  ̣]δ̣ι[  ̣]αις  ̣[  ̣  ̣]  ̣[  ̣]  ̣[  ̣]  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣[- ca.9 -]
[κ]ατὰ μηδεμίαν̣ παρε̣ύρεσιν̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ διὰ τὸ]
40[π]αριληφέναι(*) ἑαυτ̣ὸ̣ν̣ [  ̣]η̣  ̣  ̣  ̣λ  ̣  ̣[- ca.9 -]
Ἡ̣ρακλείδης τῆς τ̣ε̣τ̣ε[λ]ευτηκυ[ίας Ἀπίας τῆς]
[κα]ὶ Ἡρακλείας μέχρι τ̣[ῆ]ς κρίσεω̣ς [- ca.9 -]
[  ̣]τ̣ίαν, μὴ ἐλα̣ττο̣υμένων(*) [τῆς Ἡρακλείας]
τ̣ῆς καὶ Ἰσιδώρας καὶ τοῦ [Πτολεμαίου καὶ τοῦ]
45[Λ]υ̣σιμάχου [π]ε̣ρὶ̣ [ἄ]λλο[υ μηδενὸς ἁπλῶς]
[εἴ]τʼ ἐνγρά̣[πτου εἴτε ἀγράφου ὀφειλήματος. ἀξι(οῦμεν).]
(ἔτους) πέμπ̣[του Αὐτοκράτορος Καίσαρος Τραιανοῦ Ἁ-]
δριανοῦ Σεβ̣[αστοῦ ⁦ -ca.?- ⁩]

Apparatus


^ 1.3. l. ἡλικιῶν
^ 1.4. l. κριτηρίων
^ 1.5. l. ἱερέως
^ 1.5. l. ἡλικιῶν
^ 1.6. l. ἀρχιδικαστίαν
^ 1.8. l. τετελειωμένην
^ 1.8. l. γραφείου
^ 1.9. l. ἔτει
^ 1.12. l. ἐπεὶ
^ 1.14. l. [θυ]γατρὶ
^ 1.21. l. ἀνῃρῆσθαι
^ 1.23. l. προφέρονται
^ 1.25. l. μείζονα
^ 1.25. l. συνέβη
^ 1.27. l. ἀγείοχαν
^ 2.33. l. ἐ[πελεύσ]εσθαι
^ 2.40. l. [π]αρειληφέναι
^ 2.43. corr. ex ελα̣ττο̣υμενησ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

HGV 10738 Translation (English) [xml]

textpart

1  Copy. To Boukolos, ex-agoranomus, ex-priest of Alexander founder of the city and of the classes, priest, chief-judge, and curator of the chrematistae and the other courts, through his son, Sarapion, also ex-priest of Alexander founder of the city and of the classes, temporarily performing the duties of chief-judge, from Herakleia also called Isidora, daughter of Mysthes, who is absent and on whose behalf her brother, Ptolemaios, son of Mysthes, is acting by virtue of an agreement done through the registrar’s office at Ptolemais Euergetis in the Arsinoite nome, in the month of Epeiph of the last year, and from Ptolemaios himself and Lysimachos, son of Didymos, son of Lysimachos, whose mother is Apia, and from Herakleides, son of Sarapion, son of Herakleides, all of them from the metropolis of the Arsinoite nome. 12  Whereas Herakleides has been married without written contract with Apia also called Herakleia, daughter of Herakleia also called Isidora, and the latter’s deceased husband, Kronion, brother of Lysimachos, and as during the marriage she became pregnant through him and was delivered, the child - - -; (whereas), moreover, Apia also called Herakleia having died, Herakleia also called Isidora and her said brother, Ptolemaios, and Lysimachos and (on the other side) Herakleides have attended before Eudemos, strategos of the Herakleides district in the Arsinoite nome, the party of Herakleia also called Isidora argued that the child borne by Apia also called Herakleia had died and that Herakleides had adopted another one; 21  Herakleides himself, however, argued that the child which he had taken with him was really the child born by Apia also called Herakleia, as appears according to their own information from the record drawn up in the presence of the strategos in the month of Epeiph of the 4th year of Hadrian the lord, which proves also that the case has been left to the higher court. 24  Since it has happened, as both parties concede, that the infant itself, either of Apia also called Herakleia or a strange one, has died, they have now settled the whole controversy and agree with each other, viz. Herakleia also called Isidora and Ptolemaios and Lysimachos, that they will not proceed against Herakleides neither on account of the charge taken down in the minutes of the strategos nor of any other matter with or without written

textpart

31  document from past times until today; and the other party, Herakleides, that he will proceed neither against Herakleia also called Isidora and Ptolemaios and Lysimachos nor against any of the possessions left by Apia also called Herakleia, neither on the strength of the minutes nor of any other - - -; 43  Herakleia also called Isidora and Ptolemaios and Lysimachos suffering no loss in any other debt contracted with or without a written document. We request. 47  (Date). (Translation: B.A. van Groningen, P.Fam. Tebt. 20)