Papyri.info

sign in

sb.4.7404dupl = HGV P.Fam. Tebt. 24 = Trismegistos 10742DDbDP transcription: sb.4.7404dupl [xml]

AD117-38 Arsinoite
[Reprinted from: p.fam.tebt.24dupl] dupl=PFamTebt24

1
[ -ca.?- ]ριν[  ̣  ̣] κ̣αὶ ἐπὶ τῆς ἀνακτήσεως
[ -ca.?- Αὐτο]κρ[ά]τορος Καίσα[ρο]ς Τραιανοῦ
[ -ca.?- Ἡρακλείδην τὸν καὶ] Οὐαλέριον καὶ Λυ̣σίμαχον ἀμφοτ̣(έρους)
[ -ca.?- Σα]ρα̣π̣ίωνι Ἡρακλείδου Εὐανγέλου
5[ -ca.?- ]σος τὸν πατέρα αὐτο̣ῦ̣ Πάτρωνα
[ -ca.?- μ]ηνὶ Ἐπὶφ καὶ μίναντα(*) ἐν τῇ τάξει
[ -ca.?- παραλαβόντα παρ]ὰ̣ τῶν πρὸ αὐ[τ]οῦ [β]ιβλιοφυλάκω[ν]
[ -ca.?- ] τεταγμένω[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] δὲ κοινωνόν·
[ -ca.?- Σουλπικίῳ Σιμ]ί̣λ̣ι̣ τῶι ἡγεμ[ον]εύσαντι τῷ
10[ -ca.?- τῶν πρὸ αὐ]τοῦ τετελ̣[ευτηκότω]ν καὶ ἀξιοῦντα
[ -ca.?- Λ]εωνίδηι [- ca.12 -] εἰς τὴν
[ -ca.?- ]τ̣ηδι[  ̣]ν̣ε̣ι̣[- ca.12 -]του
[ -ca.?- ]ημ[- ca.18 -] γ̣ίνεσθ(αι)
Traces 5 lines
2
β[ι]βλία ὁ Λεωνίδης δίχα τ[ο]ῦ Ἡρακλείδου καὶ τοῦ Πάτρωνος, ὧν τὴν σύν̣οψει̣[ν](*) οὐκ ἐνλογήσηι(*) εἰς τὸ διδόμενον
20δαπάνημα, καὶ τοῦ Δημητρ[ί]ου με[τ]απερισπασθέντος εἰς δημοσίαν χρίαν(*) τὸν με[τ]ὰ τὸν Ἀπολλώνιον στρατηγὸν
Σαραπίωνα ἐπεσταλκέναι Ἰσιδώρωι γεγυμνιασαρχηκωτει(*) τὰ α̣ὐ̣τὰ ἀπαρ̣τείσαι(*)·· διʼ οὗ ἑστ̣[ά]σθαι τὴν εἰς τὴν συν-
κ[ό]λλησιν δαπάν[η]ν τῶν ὑπὸ τῶν πατέρων ἡμῶν παραλημφθέντων, ἐφʼ οὗ κ[α]ὶ τὸν Λεωνίδην ὑπεσχῆσθαι
ποιήσιν(*), ὅπερ δαπάνημα ἀποδεδωκέναι τῷ Λεων[ί]δηι, οὗ καὶ ἀπ[ο]χὴν ἐσχηκέναι ἐπὶ τοῦ ιη (ἔτους) μηνὸς Φαμενώθ,
ὁς(*) κατὰ ταῦτα δεῖν Ἁρποκρατίωνα καὶ Ἀκ[ουσί]λα[ο]ν̣ τοὺς τοῦ γραμματέως Λε̣[ω]ν̣ίδου κληρω[νό]μ̣[ους](*) τὰ ζητούμενα
25ἀπαρτίσαι κατά τε τὰ συ[μφ]ω̣νηθέντα π̣[ρὸς] τ̣ὸ̣[ν] πατέρα αὐτῶν καὶ τὰ κεκριμένα. vac. ? [Ἁρπο]κρατίωνος
καὶ Ἀκουσιλάου διὰ τῶν π̣[αρʼ αὐτοῖ]ς συνηγ̣[ορού]ντων Γαίου καὶ Πασίωνος ῥητ[ό]ρων εἰ̣π̣[όντω]ν τὸν πατέρα αὐτῶ(ν)
Λεων[ί]δην γραμματέα γ[εγο]νέν̣α̣ι̣ τῶν βι̣[βλι]οφυλάκων ὀψονίου(*) καὶ μὴ δεῖν αὐτὸν ἐ̣[νέχ]ε̣σ̣θ̣αι παραδώσι(*),
πάντα μέντοι τὰ βιβλία [πα]ρα[δ]ε[δ]όσθαι ἔξ̣ω̣ι(*) ἀνάρχων καὶ διεφθωρότων(*) καὶ σητοβρότων(*), ἅπερ τ[ὸν] πατέρα
αὐτῶν παριληφέναι(*) π[αρὰ] κληρονόμω[ν] Προτογένους καὶ Ἰσιδώρου γεναμένων βιβλιοφυλάκων
30Σουλπικίου Σιμίλεως τοῦ [ἡ]γεμωνεύσαντος(*) οὕτως παριληφέναι(*) κελεύσαντος, τὴν δὲ παράλημψειν(*)
——
γεγονέναι κεινδύνωι(*) τῶ[ν] α̣ὐ̣θεντῶν κρίναντος τοῦτο διʼ ὑπομνηματισμῶν Λεωνίδου τοῦ στρατηγήσαντο(ς)·
Ἀπολλώνιος· ἀνάγνωτέ μοι τὸ ἀχθὲν τῷ κρατίστῳ ἡγεμώνι(*) ἐν διαλογισμῶι εἶδος. ἀναγνωσθέντος
Ἀπολλώνιος· ἀνάγνωτέ μοι καὶ τοὺς Ἀπολλωνίου καὶ Λεωνίδους ὑπομνηματισμούς. ἀναγνοσθέντος(*) ἑνὸς
μὲν Λεωνίδους ἐπὶ τοῦ ι[β (ἔτους)] Φ̣α̣μενὼθ λ, διʼ οὗ τοῦ Λεωνίδου ἐπιζητοῦ̣ν̣τ[ο]ς, τίνος κεινδύνου(*) ὁ Λεωνίδης
35παραλαμβάνι(*) τὰ βλία(*) [ὁ στ]ρ̣α̣τ̣ηγὸς ἀπεφήνατο οὕτως· πυνθανόμεν[ος] ἀμέλειαν σεαυτοῦ ὑποφένις(*)· πρότερον
οὖν τῷ σεαυτοῦ παραλή[μψῃ], ε̣ἶ̣τ̣α καὶ τῷ τ̣[ο]ῦ βιβλιοφύλακας(*)· ἑτέρου δὲ ἐ[πὶ τ]ο̣ῦ̣ αὐτοῦ ιβ (ἔτους), Παῦνι κβ, διʼ οὗ ἀπεφήνατ(ο)
ο[ὕ]τως· περίσσως τοὺς [αὐθέ]ντας ἐπιζητεῖς ἔχοντάς σε ἀποδεδιγμ[έ]νον(*) {σε} γραμματέα· ε[ἰ]ς τοῦτο γὰρ κατεστάθης,
ε̣ἵ̣να(*) κεινδυνῶι(*) αὐτῶ[ν ἅπ]αντα διοικῇς, ἐγώ σοι καὶ πρότερον παρή[γγ]ειλα καὶ νῦν παρανγέλλωι(*) παραλαμβάν̣[ει]\ν/
τὰ βιβλία, ἐφʼ ἧς ἐστιν δια[θέσ]εως· εἵνα(*) δὲ μὴ παρενθυμηθῇς, χιρογράφησον(*) οὕτως ποιήσιν(*). καὶ ἐξῆλθεν Σαραπίω(ν)
40[ὑπ]ηρέτης. καὶ Ἀπολλ[ω]ν̣[ίο]υ γ[ε]νομένου στρατηγοῦ ὑπομνηματισμο̣ι̣(*) ἐπὶ τοῦ ιζ (ἔτους), μηνὸς Καισαρείου κβ, διʼ οὗ
[ἀ]π̣ε̣φ̣[ή]να(το) οὕτως· εἰ̣ [πρώτ]ω[ς] ἐγὼι(*) τοῦ πράγματος ἤκουε̣ν(*), <ᾔδειν>, τί με δῖ(*) στῆσαι· ἐπὶ(*) δὲ ὁ πρὸ ἐμοῦ στρατηγὸς
[Ἀπίω]ν διαγινώσκ[ων](*) [μ]εταξὺ τοῦ γραμματέως Λεωνίδου καὶ τῶν περὶ τὸν Ἡρακλείδην ἠθέλησεν
[τὸν] μὲν Λεωνίδην [τὴ]ν̣ παράδωσιν(*) τῶν βιβλίων ποιήσασθα[ι] μὴ λαμβάνοντα [σ]αλάριον παρὰ τῶν
[με]θ̣εσταμένων βιβλιοφυλάκων ἐν ὧι χρόνωι ἡ διακόλλησις γείνηται καὶ ἡ παράδωσις(*), τὴν δὲ εἰς τὴν
45[συν]κόλλησιν δαπάνην [εἶ]ναι π[ρ]ὸς τοὺς αὐθέντας βιβλιοφύλακας· κ[αὶ] μετὰ ταῦτα ὁ κράτιστος ἡγεμὼν
[Ῥου]τίλιος Λοῦπος ἐν δι[αλ]ογισμῷ τοῦ [πράγ]ματος ἀκούσας, Ἀπίωνος ἀνανενκόντ[ο]ς(*) αὐ[τ]ῶι περὶ τούτου
[ἀπε]φήνατο τὰ μὲν ἕτ̣[ο]ι̣μα παραδιδ[όν]αι τὸ[ν] Λεωνίδην, περὶ δὲ τῶν λοιπῶν δια[γ]νῶναι τὸν Ἀπίωνα,
[ὁπό]τ̣ερον δʼ ἂν μέρος τ[ῶ]ν διαδικα[ζο]μ̣έ̣νων παρέλκῃ τὸ πρᾶγμα, γραφῆναι αὑτῶι, ἵνα ζημιωθῇ,
[καὶ τ]οῦτον τὸν ὑπομνηματισμὸν [σ]ὺν̣ [κα]ὶ τῇ γραφίσῃ(*) ὑπὸ τοῦ κρατίστου ἡγεμώνος(*) [ἐ]πιστολῆι τοῖς
50[τῶν] τριῶν μερίδων στρ[α]τ̣η̣γ̣[οῖς ἐπέστ]ε̣ι̣[λ]έν(*) εμοι(*), δοκεῖ μοι περὶ μὲν τῆς ἀμε̣[λ]ε̣ίας τ[ο]ῦ προτέρου χρόνου
κ[οιν]ῇ̣ διασκέψασθαι σὺ[ν] καὶ τοῖς τ[ῶν ἄλλ]ω[ν] μ̣ε̣ρίδων στρατηγοῖς, ἐπὶ(*) κοινῆι τ[οῖ]ς τ[ρισὶν ἐγρ]άφη, ἵνα δὲ
[ἀπὸ το]ῦ ν̣[ῦ]ν̣ μηδεμία π[ρ]όφασι[ς] μ̣[ηδετέρῳ μέ]ρ̣ι(*) διολκῆς καταλείπηται, ἐντε̣[ῦθεν τῶ]ν̣ μηδέπωι(*)
[παραδεδ]ομένων βιβλ[ί]ων συν̣ο̣[ψισθῆναι τὴν] εἰς τὴν συνκόλλησιν δαπάν[η]ν ὑ[πὸ Δημ]η̣τρίου γεγυμνια-
[σαρχη]κωτος(*), καὶ τοὺς [μὲν] κλη̣ρ̣[ονόμους τῶ]ν βιβλιοφυλάκων τὸ π̣[ρ]οσφ̣ω̣[νηθησ]όμενον ὑπὸ τοῦ
55[Δημητ]ρίου ἀνάλωμ[α εὐ]θ[έως τῷ Λεωνίδ]ῃ ἀποδοῦναι, τὸν δὲ Λεω[ν]ί̣δ[η]ν̣ δ̣[ί]χα πάσης ὑπερθέσεω(ς)
3
παραδοῦναι τοῖς νυνεὶ(*) βιβλιοφύλαξιν [τὰ] βιβλία. Ἀπολλώνιος· περὶ ὧν
παρίληφεν(*) ὁ Λεωνίδης δίχα τοῦ πατρὸ[ς τ]ῶν περὶ τὸν Ἡρακλείδην καίτοι
διαστολεικὸν(*) εἰληφὼς ὥτε(*) μηδὲν δίχ[α τ]ο̣ύτου παραλαμβάνιν(*); τί σοι δοικεῖ;
Πασίων· διʼ ἑαυτοῦ οὐδὲν παρέλαβε. Ἀπολλ[ών]ιος· ὅσα παρεδόθη τῷ πατρὶ τῶν
60ἡμετέρων, τούτοις αὐτὸς ὁ πατὴρ ὑπέγρα[ψ]εν, τὰ δὲ λοιπὰ διʼ ἑαυτοῦ οὗτος
παρέλαβεν. ὁ στ[ρα]τηγὸς Δημήτριος ὁ μ[έλ]λων τὴν σύνοψε[ι]ν(*) τῆς εἰς τὴν συν-
κόλλησιν δα[πάνη]ν(*) ποιεῖσθαι ἐπιγνώσ̣[εται] δὲ εἴ τινα παρ̣έ[λαβε]ν βιβλία
ὁ Λεωνίδης [δίχα] το[ῦ] Ἡρακλείδου καὶ το[ῦ Πά]τρωνος καὶ τού[των] τὴν σύνοψειν(*)
οὐκ ἐνλογήσ[ει τ]οῖ[ς] κλ[η]ρωνόμοις(*) τῶν α[ὐθ]εντῶν βιβλι̣[οφυλάκ]ων.
65Ἀπολλώνιος γ[ε]νάμενος στρατηγὸς Θεμίσ[το]υ μερίδος ὁ κ[ρ]ιτής· [ἐ]κ τῶν
λεχθέντων καὶ ἀναγνωσθέντων ἐπ̣ʼ [ἐ]μοῦ δοκεῖ μοι, ὅσα παρέλαβεν ὁ γραμματ[ε-]
ύσας τοῖς βιβλιοφύλαξει(*) Λεωνίδης χ̣[ωρ]ὶ̣ς̣ τῶν βιβλιοφυλάκων,
ἀναλώσασθαι τοὺς τούτου κληρωνό[μο]υς(*) κεινδύνωι(*) τῶν κληρωνόμων(*)
τῶν πιστευσάντων αὐτῶι βιβλι[ο]φυλάκων, ὁς(*) καὶ τοῖς πρότερον
70ἀκηκοάσι τοῦ πράγματος ἔδωξε[ν](*)· [ἐ]ὰν μέντοι βούλονται(*) πρὸς ἑτέρους
τινὰς λέγε̣ιν, δύνανται ἐπὶ τῆς μίζο[ν]ος(*) ἐξουσίας. τῶν περὶ Ἡρακλείδη(*)
τὸν καὶ Οὐαλέριον καὶ Εὐάνγελ̣ο̣ν̣ [ἀξι]ωσάντων τὸν πώρον(*) τῶν τοῦ
Λεωνίδου κληρονόμων κατασκε̣[θ]ῆναι(*), ἄχρι ἂν ἐκβιβασθῆι
Ἀπολλώνιος· πάντων τῶν δ[ιαδικασ]αμένων ὁ πόρος κατασκεθή-
75σεται(*), ἄχρι ἂν τὸ κελευσθὲν ὑπὸ τοῦ κ[ρα]τίστου ἡγεμώνος(*) πέρας λάβητ[αι].
ἐποίσετε δὲ τ[ο]ῦτόν μου τὸν ὑπο[μν]ηματισμὸν τοῖς τῶν ἐνκτήσε(ων)
βιβλιοφύλαξει(*), καὶ οὕτως ἡ κατοχὴ γενήσεται. Ἀπολλώνιος ἀνέγνων
τὸν προκίμενον ὑπομνηματισμ[ὸν] (ἔτους) η̣ Αὐτοκράτορος Καίσαρος
Τραιανοῦ Ἁδριανοῦ Σεβαστοῦ, Παχὼν κθ. ἕως τούτων οἱ ὑπομνη-
80ματισμοί. διὸ ἀκολούθως τοῖς κριθεῖσι ἐ̣ν̣ τοῖς ἐνεχο̣[μ]ένοις τ̣ὸ̣ κ̣ε-
λευσθαι(*) πράσεσθαι(*) ἐπὶ τῶι καὶ ἀπαρτίσαι τὰ ἐπιζητούμενα
ἀναλαμβάνε[τ]ε ἀργ(υρίου) (τάλαντον) α, πρ[ο]σ(διαγραφόμενα) τ̣ο̣ε (γίνονται) (τάλαντον) α (δραχμαὶ) το̣ε̣.

Apparatus


^ 1.6. l. μείναντα
^ 2.19. l. σύνοψιν
^ 2.19. l. ἐλλογήσει
^ 2.20. l. χρείαν
^ 2.21. l. γεγυμνασιαρχηκότι
^ 2.21. l. ἀπαρτίσαι
^ 2.23. l. ποιήσειν
^ 2.24. l. ὡς
^ 2.24. l. κληρονόμους
^ 2.27. l. ὀψωνίου
^ 2.27. l. παραδόσει
^ 2.28. l. ἔξω
^ 2.28. l. διεφθορότων
^ 2.28. l. σητοβρώτων
^ 2.29. l. παρειληφέναι
^ 2.30. l. ἡγεμονεύσαντος
^ 2.30. l. παρειληφέναι
^ 2.30. l. παράληψιν
^ 2.31. l. κινδύνωι
^ 2.32. l. ἡγεμόνι
^ 2.33. l. ἀναγνωσθέντος
^ 2.34. l. κινδύνῳ
^ 2.35. l. παραλαμβάνει
^ 2.35. l. β<ιβ>λία
^ 2.35. l. ὑποφαίνεις
^ 2.36. l. βιβλιοφύλακος
^ 2.37. l. ἀποδεδειγμένον
^ 2.38. l. ἵνα
^ 2.38. l. κινδυνῷ
^ 2.38. l. παραγγέλλω
^ 2.39. l. ἵνα
^ 2.39. l. χειρογράφησον
^ 2.39. l. ποιήσειν
^ 2.40. l. ὑπομνηματισμοῦ
^ 2.41. l. ἐγὼ
^ 2.41. l. ἤκουον
^ 2.41. l. δεῖ
^ 2.41. l. ἐπεὶ
^ 2.42. l. διαγιγνώσκων
^ 2.43. l. παράδοσιν
^ 2.44. l. παράδοσις
^ 2.46. l. ἀνενεγκόντος
^ 2.49. l. γραφείσῃ
^ 2.49. l. ἡγεμόνος
^ 2.50. l. [ἐπέστ]ει[λ]έν
^ 2.50. l. μοι
^ 2.51. l. ἐπεὶ
^ 2.52. l. [μέ]ρει
^ 2.52. l. μηδέπωι
^ 2.53-54. l. γεγυμνα|[σιαρχη]κότος
^ 3.56. l. νυνὶ
^ 3.57. l. παρείληφεν
^ 3.58. l. διαστολικὸν
^ 3.58. l. ὥ<σ>τε
^ 3.58. l. παραλαμβάνειν
^ 3.61. l. σύνοψ[ι]ν
^ 3.62. l. δαπάνης
^ 3.63. l. σύνοψιν
^ 3.64. l. κληρονόμοις
^ 3.67. l. βιβλιοφύλαξι
^ 3.68. l. κληρονόμους
^ 3.68. l. κινδύνῳ
^ 3.68. l. κληρονόμων
^ 3.69. l. ὡς
^ 3.70. l. ἔδοξε[ν]
^ 3.70. l. βούλωνται
^ 3.71. l. μείζονος
^ 3.71. l. Ἡρακλείδη<ν>
^ 3.72. l. πόρον
^ 3.73. l. κατασχεθῆναι
^ 3.74-75. l. κατασχεθή|σεται
^ 3.75. l. ἡγεμόνος
^ 3.77. l. βιβλιοφύλαξι
^ 3.80-81. l. κε|λευσθὲν
^ 3.81. l. πράσσεσθαι

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: p.fam.tebt.24dupl [xml]

AD-124 Tebtynis
[Reprinted from: .] dupl=SB4,7404

1
[ἐξ ὑπομνηματισμῶν Ἀπολλωνίου γεναμένου στρατηγ]ο̣ῦ̣ Θεμίστου μ[ε]ρίδος
ριτοῦ καὶ ἐπὶ τῆς ἀνακτήσεως τῶν -ca.?- ἀλλοτ]ρ̣ι̣ουμένων̣ [ -ca.?- ]
[καταστῆναι ἐπʼ ἐμοῦ (ἔτους) θ Αὐτοκράτορος Καίσαρος Τρα]ι̣ανοῦ Ἁδριαν[οῦ Σεβαστοῦ]
[μηνὸς Παχὼν -ca.?- Εὐάγγελον Πάτρωνος καὶ Ἡρακλείδη]ν \τὸν/ καὶ Οὐαλέριον καὶ
5[Λυσίμαχον ἀμφοτέρους Ἡρακλείδου καὶ Ἁρποκρατίωνα καὶ] Ἀ̣κουσίλαον ἀμφοτεροις(*)
[Λεωνίδου -ca.?- Σαραπίωνι Ἡρακλείδου. Εὐανγέλου δι]ὰ τῶν συνηγορούντων
[αὐτῷ -ca.?- ῥητόρων εἴπαντος τὸν πατ]έρα αὐτοῦ Πάτρωνα
[κατασταθέντα δημοσίων λόγων βιβλιοφύλακ]α τῶι δεκάτῳ ἔτει
[ἐν μηνὶ Ἐπὶφ καὶ μείναντα ἐν τῇ τάξει τετελευτηκένα]ι̣ τῷ δωδεκάτῳ ἔτει
10[ἐν μηνὶ -ca.?- παραλα]βόντα παρὰ τῶν πρὸ
[αὐτοῦ βιβλιοφυλάκων διὰ τοῦ γραμματέως Λεωνίδου το]ῦ πατρὸς Ἁρποκρατίω\νο̣(ς)/
[καὶ Ἀκουσιλάου -ca.?- τεταγμένω   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ δε κοινωνόν· -ca.?- ]του Ἡρακλείδ(  ) [τὸ]ν πατ̣έρα
[ -ca.?- Σουλπικίῳ] Σιμίλι(*) τῶι ἡγεμονεύ-
[σαντι -ca.?- τῶν -ca.?- διὰ τῶν τοῦ ια (ἔτους) διαλογι]σ̣μοῦ ὑποδιγμ̣[ατισμ]ῶ̣ν(*)
15[ -ca.?- ]  ̣  ̣[  ̣κ]έναι κ[αὶ ἀξιοῦντα] παραλαμβάνειν αὐτ[ὸν τὰ βιβ]λ̣ία
[ -ca.?- ]ν̣αι τῷ γ̣ρα̣μ̣α̣τ̣[εύσαντι](*)εω]ν̣ί̣[δῃ] ρ̣α̣\  ̣/τιν αὐτὸν εἰς τὴν β̣  ̣  ̣  ̣
[ -ca.?- ]  ̣τινο̣  ̣ καὶ   ̣  ̣[- ca.10 -]  ̣  ̣α̣[  ̣]  ̣ Ἡρακλείδου κ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- Λ]ε̣ω̣ν̣ίδου τε \τοῦ/ γραμα̣τ̣ε̣ύ̣σ̣α̣[ντος](*) [τοῦ π]α̣τρὸ[ς αὐ]τοῦ καὶ τοῦ Ἡρ[ακλείδου]
[ἐπιζητοῦντος τίνος κι]ν̣δύν̣ου τὴν παράλή[ψιν] τῶν βι̣[βλ]ίων δεῖ(*) γε[νέσθαι,]
20[τὸν στρατηγήσαντα Λε]ω̣ν̣ί̣δην κεκρικέ[ν]α[ι   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] Λ̣ε̣ωνί̣[δου] τοῦ γραματέω̣[ς](*)
[ -ca.?- ]  ̣αρ̣  ̣υ  ̣θεν τὴν̣ \α  ̣  ̣  ̣/ π̣α̣ρ̣α̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ τ̣ῶ̣[ν α]ὐθεντῶν(*) π̣ο[  ̣  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣ο̣π̣  ̣  ̣  ̣ω  ̣  ̣ιη  ̣  ̣  ̣ο̣  ̣  ̣εζητη[  ̣  ̣  ̣]  ̣ τ̣ῷ(*) τοῦ ϛ (ἔτους) [θεοῦ]
[Τραιανοῦ δια]λο̣γισμῷ περί τινων βιβλ[ί]ων παρα[λη]μφθέντων(*) ὑ̣[πὸ τῶν πρὸ]
[αὐτῶν βιβλιοφυλά]κ̣ων καὶ ἀποκειμένων ἐν μέρ[ει] τιν[ὶ τ]ῆς βιβλιοθήκ̣η̣[ς   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
25[ -ca.?- ]ρ̣ώτα, τὸν κράτισ[τ]ον ἡ[γ]εμων(*) [τὸν] στρατηγὸν [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]τ̣α εἶναι ἄχρηστα καὶ δ̣ηλ̣ῶσε(*) το[  ̣  ̣] γ̣ὰρ σταθ̣ήσετα̣ι̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[ -ca.?- γ]ε̣ν̣αμ[έ]νῳ διαλογισμῷ τὸν στρα̣[τη]γήσαντα Πτο[  ̣  ̣]
[ -ca.?- ]  ̣κέναι καὶ δεδηλωκέναι τίνα ἐστ[ὶν τ]ὰ βιβλία κα̣ὶ̣ [τὸν]
2
[ἡγε]μώνα(*) κεκρ̣κέναι(*) τοὺς ἐνε̣χωμένους(*) τῇ παραδώσει(*) ὅσα δ̣εῖ ἐκ τῶν αλ  ̣[  ̣  ̣  ̣]
30[  ̣  ̣]  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣ζομένω[ν] ἐν \ἑ̣ξαμ̣ήνῳ/ ἀν̣α̣μεταιτῆσαι(*) ἢ π̣ρ̣αχθῆναι τά[λα]ντον καὶ ποιήσα̣-
[σθ]αι· πρὸς ταῦτα ὑ[  ̣  ̣  ̣]β̣ο̣ν ⟦  ̣  ̣⟧ \⟦αι⟧/ αὐτὸν̣ καὶ ἀξιοῦντα μὴ [ἐ]νέχεσθαι διὰ τὸ τὰ μὲν παρα-
[λ]ημφθέντα(*) ὑπὸ [τοῦ] πατρὸς αὐτο[ῦ] π̣αραδεδόσθαι̣, τὸν δὲ ἀνεπιτήδιον(*) ὄντα μὴ
[ἐ]ν̣έχεσθαι, ἅμ[α] τε τὰ ζητούμεν̣α βιβλία ὑπ̣ὸ̣ τ̣ο̣ῦ γραματέως(*)Λεωνίδου παρι̣λ̣ῆ̣-
μ̣[φ]θε(*), ἐσχηκέναι κριτὴν σὲ τὸν σήμερον ἀκούοντα· ὅθεν ἀξιοῦν μὴ ἐνεχόμενον
35[α]ὐτὸν μὴ κρατῖ̣σ̣θαι(*). Ἡρακλείδο[υ] τοῦ καὶ Οὐαλερί[ο]υ καὶ Λυσιμάχου διὰ τῶν συν-
[η]γορησάντων αὐτοῖς Ἀμων̣ίου(*) καὶ Ἑρμίου ῥη̣τόρων ἀποκριναμένων τὸν
[π]ατέρα αὐτῶν [Ἡ]ρακλείδην γενά̣μενο̣ν̣ βιβλιοφ[ύ]λακα δημωσίων(*) λόγων σὺν
[τ]ῷ τοῦ Εὐανγέλ[ου] πατρὶ Πάτρωνι [ἐ]ν τῷ αὐτῷ χρό[ν]ῳ κατασταθέντας, ἀλλὰ προτέ[ρο]υ
[τοῦ Π]άτρωνος [τ]ετελευτηκότ[ο]ς δὲ αὐτοῦ τῷ ιβ (ἔτει) θεοῦ Τραιανοῦ μετὰ τ̣[ὴν]
40[γε]ν̣αμένην ἐπ[ὶ] τοῦ διαλογισμοῦ τῶν πραγματ[ι]κῶν ἀναγορία̣ν̣, τὸν πατέρα
[α]ὐ̣τῶ̣ν ἐντετυ̣[χη]κέναι τῷ ἡγ̣εμωνεύσα\ν/τι(*) Σιμί[λ]ι(*) ἵνʼ ὁ Εὐάνγελος σὺν αὐτῷ κατασ-
[τα]θῇ, ὃν̣ καὶ μεμ̣[ε]νηκέναι πρὸ\ς/ τῇ [τά]ξι(*) ἕ̣ως \ἂν/ ἀμφότ̣εροι τῷ ι̣γ (ἔτει) δ̣ι̣ʼ ἐπιστολὴν
[το]ῦ [Σ]ιμίλεως(*) ἀ̣[πολ]υθῶσ̣ι, τὸ δὲ παρὸν ζήτημα μ̣ὴ̣ αὐτοῖς ἀνήκε̣[ι]ν, ἀλὰ(*) τοῖς τοῦ
[τ]ετελευτηκ[ότος] αὐτῶν̣ γραματέως̣(*) Λεωνίδο[υ κ]ληρονό̣μοις, ἐκεῖνον γὰρ ἐπί
45τ̣ε̣ τοῖς αὐτοῖς̣ ἐ̣ν̣[έ]χ̣ε[σ]θα̣[ι σ]α̣λ̣αρ̣ων̣(*) τε λαμβάνοντ[α κ]αὶ̣ τ  ̣  ̣ιν  ̣  ̣ πρ  ̣  ̣  ̣ιτει τὴν πα-
[ρ]άλημψιν(*) τῶν β̣ιβλίων τ̣[ὴν] π̣α̣ρ̣άδ̣ωσιν(*) ποιήσασθαι, δ[ί]χα̣ δ̣ὲ τῆ̣ς̣ τοῦ πατρὸς α̣ὐτ(ῶν)
[παρ]ανομῆς(*) ἕτερα̣ β̣[ι]βλ̣\λ/ία(*) πα̣[ρε]ι̣λ̣[η]φέ[ν]αι, ἀ̣λ[λ]ὰ καὶ \κε/κρί[σ]θαι τὰ πράγματα(*), καὶ μετʼ ἄλ\λ/α̣ς̣
[ἰ]δ̣ί̣ας κρίσεις   ̣[  ̣] Ἀπολ\λ/ώνιο̣ν̣ τὸν στρατηγήσ[α]ντα τῆς Ἡρακλείδου μερίδος
[κ]εκρ̣[ι]κέναι τὸν Λεωνίδην παραδοῦνα̣ι τ̣οῖς νυνὶ βιβλιοφύλαξι, τῶν κ̣λ̣η̣-
50ρ̣[ο]ν̣ό̣μ̣ων τῶν π[ρο]τέρων, το̣ῦ τελευ̣τή̣σ(αντος) αὐτῶν <πατρὸς> κ̣αὶ̣ τοῦ̣Εὐανγέλου, ἀποδιδ̣ούν-
τ̣ων(*) τὴν εἰς τὴν συνκόλ̣ησιν(*) δαπάνην ἣν συ̣ν̣όψει Δημήτριος γεγυ̣μνασαρ-
χηκώς(*), ὃς ἐπ̣ι̣γνώσει εἴ τινα παρέλαβεν βιβλία ὁ Λεωνίδης δίχα τοῦ Ἡρακλεί̣[δο]υ
[κ]αὶ τοῦ Πάτρωνος ὧν τὴν συνψωσιν(*) οὐκ ἐνχωρή̣σι(*) εἰς τὸ(*) δειδόμενον(*) δαπάνημ(α)·
κ̣αὶ τοῦ Δ̣ημητρ[ίο]υ μεταπερισπα[σθ]έντος εἰς δημοσίαν χρείαν, τὸ\ν/ μ̣ετὰ τὸ\ν/ Ἀπ̣ο̣λ̣ώ̣νιο\ν/
55[σ]τρατηγὸν Σαραπίωνα ἐπεστ[αλ]κέναι Ἰσιδώρῳ γεγυμνιασαρχηκότι(*) τὰ αὐτὰ
[ἀ]παρτίσαι, διʼ οὗ̣ ἑ̣σ̣τ̣άσθαι τὴν εἰ[ς τ]ὴν συνκώλησιν(*) δαπάνην τῶν [ὑ]πὸ τῶν πατέρων
3
ἡμῶν παραλημφθέν̣των(*), ἐφʼ οὗ κ[α]ὶ τὸν Λεωνίδην ὑπεσχῆσθαι ποι-
ήσιν(*), ⟦δ⟧ ὅπερ δαπάνημα ἀποδεδωκέναι τῷ Λεων[ί]δῃ, οὗ καὶ ἀποχὴν ἐσκηχέναι
ἐπὶ τοῦ ιη (ἔτους(?)) μηνὸ[ς] Φαμενώ̣[θ], ὁς(*) κατὰ ταῦτα δεῖν Ἁρποκρατίωνα καὶ Ἀκουσίλα[ο]ν̣,
60τοὺς τοῦ γρ[α]ματέως(*) Λεωνίδου κληρωνόμο[υ]ς(*), τὰ ζητούμενα ἀπαρτίσαι κατά τε
τὰ συνφων̣ηθέντα πρὸς̣ τὸν πατέρα αὐτῶν καὶ τὰ(*) κεκριμένα. Ἁρποκρατίω\νος/
καὶ Ἀκουσιλάου διὰ τῶν ⟦συν⟧ αὐτοῖς συνηγορούντων Γαίου καὶ Πασίωνος ῥη-
τόρων εἰπόντων τὸν πατέρα αὐτῶν Λεωνίδην γραματέα(*) γεγονέναι
τῶν βιβλ[ι]οφυλάκων ὀψονείου(*) καὶ μὴ δεῖν αὐτὸν ἐνέχεσθαι παραδώσει(*), πάν-
65τα μέντοι τὰ βιβλία παραδεδώσθαι(*) ἔξω [τῶ]ν \ἀν/άρχων καὶ διεφθορότων(*) καὶ
σητοβρότων(*), ἅπερ τ[ὸν] πατέρα αὐτῶν πα̣ριληφέν̣αι(*) παρὰ κληρονόμων
Πρωτο\γ̣[ένου]ς/ καὶ Ἰσιδώρ[ου] γεναμένων βιβλιοφυλάκων, Σουλπικίου
Σιμίλεω[ς] τοῦ [ἡ]γεμωνεύσαντος(*) οὕτως παριλ̣ηφέναι(*) κελεύσαντος, τὴν
δὲ παράλ[η]μ̣ψιν(*) γ̣[εγ]ονένα̣ι κεινδύνωι(*) τῶ̣ν αὐθεντῶν, κρίναντος τοῦτο
70διʼ ὑπ[ομνη]ματισμῶν Λεωνίδου τ̣ο̣ῦ̣ σ̣τ̣ρ̣ατηγήσαντος· Ἀπολ\λ/ώνιος·
ἀνά[γνωτέ] μοι τὸ ἀχθὲν [τ]ῷ κρα[τίστ]ῳ ἡγεμώνι(*) ἐν διαλογισμῷ ἶδος(*).
ἀν̣αγ[νωσθ]έντος Ἀπολ\λ/ώνιος· ἀν̣[άγν]ωτε καὶ τοὺς Ἀπολωνίο[υ] καὶ Λεωνίδ(ου)
ὑ̣π̣[ο]μ̣ν̣η̣μ̣α̣τισμούς. ἀναγνωσθέν̣τ̣ο̣ς̣ Λεωνίδους μὲν ἑνὸς ἐπὶ̣ τ̣οῦ ιβ (ἔτους)
Φαμ̣ε̣νὼθ̣ λ, διʼ οὗ τοῦ Λεωνίδου ἐπ̣ιζητοῦντος τίνος κινδύνῳ ὁ Λεωνί\δης/
75παραλαμβάνι(*) τὰ βιβλία, ὁ στρατηγ̣ὸ̣ς ἀπεφήνατο οὕτως· πυνθανόμενος
ἀμέλε\ι/αν σ̣εαυτοῦ ὑποφένεις(*)· πρότερον οὖν τῷ σεαυτοῦ παραλή-
μψῃ(*), εἶτα καὶ τῷ τοῦ βιβλιοφύλακος· ἑτέρου δὲ ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ ιβ (ἔτους) Παοῖνι κβ,
διʼ οὗ ἀπεφήνατο οὕτως· περισῶς(*) τοὺς αὐθέντας ἐπιζητῖς(*) ἔχοντας
ἀποδεδιγμένο\ν/(*) σὲ γραμα̣τέα(*)· εἰς τοῦτο γ̣ὰρ κατεστάθης ἵνα κινδύνῳ αὐτῶν
80πάντα διοικῇς. ἐγώ σοι καὶ οἱ προτεροι(*) παρήνγειλα(*) καὶ νῦν παρανγέλω(*) παρα-
λαμ̣βάνιν(*) τὰ βιβλία ἐφʼ ἧς ἐ̣στιν δ[ι]αθέσεως· ἵνα δὲ μὴ παρενθυμ̣ηθῆς, χιρο-
γράφησον(*) ο̣ὕτως ποι-
ήσιν(*). καὶ ἐξῆλθεν Σαραπίων ὑπηρέτης. καὶ Ἀπολλωνίου
γενομένου στρατηγοῦ ὑπ[ο]μνηματισμοῦ ἐπὶ τοῦ ιζ (ἔτους) μηνὸς Καισαρίου κβ
4
διʼ οὗ ἀπεφήνατο ο̣ὕτως· εἰ πρώ̣τως ἐγὼ τοῦ πράγματος ἤκουεν(*), ᾔδιν(*) τί με δῖ(*) στῆσαι· ἐπὶ(*) δὲ ὁ πρὸ ἐμο̣ῦ̣ στρατηγὸς
85Ἀπίων διαγινώσκων μεταξὺ τοῦ γραματέως(*) Λεωνί̣δου καὶ τῶν περὶ τὸν Ἡρακλε[ί]δην ἠθέλησ̣ε̣ν τὸν μὲν
Λεωνίδην τὴν παράδωσιν(*) τῶν βιβλίων ποιήσασθαι μὴ λαμβάνο̣ντα σαλαρων(*) παρ[ὰ τ]ῶν μεθεστα[μ]ένων βιβλιοφ(υλάκων)
ἐν ᾧ χρόνῳ ἡ διακώλησις(*) γείνητ̣αι καὶ ἡ παράδωσις(*), τὴν δὲ εἰς τὴν̣ \[σ]υν/κόλησιν(*) δαπάνη[ν] εἶναι πρὸς τοὺς αὐθέντας
βιβλιοφύλακας· καὶ μετὰ ταῦ\τα/ ὁ κράτιστος ἡγεμὼν Ῥουτίλιος Λοῦπος ἐν διαλογισμῷ τ̣[ο]ῦ̣ πράγματος ἀ̣κ̣ούσας, Ἀπίων[ο]\ς/
ἀνενενκόντος(*) αὐτῷ περὶ τούτου, ἀπεφήνατο τὰ μὲν ἕτυμα(*) παραδιδώναι(*) τὸν Λεων[ίδ]ην, περὶ δὲ τῶν λοιπῶν \  ̣  ̣  ̣/
90διαγνῶναι τὸν Ἀπίωνα, ὁπότερον δʼ ἂν μέρος τῶν δια\δι/καζωμένων(*) παρέλκῃ τὸ πρᾶγμα, γραφῆναι αὐτῷ, ἵνα ζημιωθῇ, καὶ το[ῦ-]
τον \τὸν/ ὑπομνηματισμὸν σὺν καὶ τῇ γραφίσῃ(*) ὑπὸ τοῦ κρατίστου ἡγε̣μώνος(*) ἐπιστολῃ [το]ῖ̣ς τῶν τριῶν μερίδων στρατηγοῖς
ἐπέστιλέ(*) μοι, δοκῖ(*) μοι περὶ μὲν τῆς ἀμελίας(*) τοῦ πρωτέρου(*) χρόνου κυνῇ(*) διασκεψεσθαι(*) σὺν καὶ τοῖς τῶν ἄλων(*) μερίδων
στρατηγοῖς, ἐπὶ κοινῇ τοῖς τρισὶ ἐγράφη, εἵνα(*) \δὲ/ ἀπὸ τοῦ νῦν μηδεμία πρόφασις μηδὲ ἑτέρῳ μέρι(*) διολκῆς καταλείπηται,
ἐντεῦθεν τῶν μηδέπω παραδεδωμένων(*) βιβλίων συνοψισθῆναι τὴν εἰς τὴν συνκώλησιν(*) δαπάνην ὑπὸ Δημητρίου
95γεγυμνιασαρχηκότος(*), καὶ τοὺς μὲν κληρονόμους τῶν βιβλιοφυλάκων ⟦τ̣ο̣υ̣⟧ \τὸ/ προσφονηθησόμενον(*) ὑπὸ \τοῦ/ Δημητρίου
ἀνάλ̣ωμα εὐθέως τῷ Λεωνίδῃ ἀποδοῦναι, τὸν δὲ Λεω̣νίδην δίχα πάσ[η]ς ὑπερθέσεως παραδοῦναι τοῖς νυνεὶ(*) βιβλιο-
φύλαξι τὰ βιβλία. Ἀπολώνιος· περὶ ὧν παρίληφεν(*) ὁ Λεωνίδης δίχα τοῦ πατρὸς τῶν περὶ τὸν Ἡρακλείδην καίτοι
διαστολικὸν εἰληφὼς ὥστε μηδὲν δίχα αὐτοῦ παραλαμβάνιν(*), τί σοι δοικεῖ; Πασίων· διʼ ἑαυτοῦ οὐδὲν παρέλαβεν. Ἀπολό\ν/ιο[ς·]
ὅσα παρεδώθη(*) τῷ πατρὶ τῶν ἡμετέρων, τούτοις αὐτὸς ὁ πατὴρ ὑπέγραψε, τὰ δὲ λυπὰ(*) διʼ αὑτοῦ οὗτος παρέλεβεν(*). ⟦ὁ στ̣⟧
100ὁ στρατηγός· Δημήτ̣ριος ὁ μέλων(*) τὴν σύνωψιν(*) τὴν(*) εἰς τὴν συνκώλησιν(*) δαπάνην(*) ποιεῖσθαι ἐπιγνώσεται εἴ τινα
δὲ παρέλαβεν β̣ιβλία ὁ Λεωνίδης δίχα τοῦ Ἡρακλείδου καὶ τοῦ Πάτρωνος καὶ τούτων τὴν σύνωψιν(*) οὐκ ἐνλωγήσι(*)
τοῖς κληρονόμ̣ο̣ι̣ς̣ τῶν αὐθεντῶν βιβλιοφυλάκων. Ἀπολλώνιος γενάμενος στρατηγὸς Θεμείστου μερίδος ―
ὁ κρι̣τής· ἐκ τῶν λεχθέντων καὶ ἀναγνωσθέντων ἐπʼ ἐμοῦ δοκῖ(*) μοι ὅσα παρέλαβεν ὁ γραμ\μ/ατεύσας τοῖς βιβλιοφύλαξι
Λεωνίδης χωρὶς τῶν βιβλιωφυλάκων(*), ἀναμάξεσθαι τοὺς τούτου κληρονόμους κινδύνου(*) τῶν κληρονόμων τῶν
105πιστευσάντων αὐτῷ βιβλιωφυλάκων(*), ὁς(*) ⟦α⟧ καὶ τοῖς πρότερον ἀκηκωάσι(*) τοῦ̣πράγματος ἔδοξε· ἐὰν μέντοι βού-
λοντα̣ι̣(*) πρὸς ἑτέρους τινὰς λέγε̣ιν, δύνανται ἐπὶ τῆς μίζωνας(*) ἐξουσίας. τῶν περὶ Ἡρακλείδην τὸν καὶ Οὐαλέριον
καὶ Ε\ὐ/άνγελο̣ν ἀξισωσάντων(*) τὸν πόρον τῶν τοῦ Λεωνίδου κληρονόμων κατασκεθῆναι(*) ἄχρι ἂν ἐκβιβασθῇ,
Ἀπολώνιος· πάντων τῶν δια\δι/καζωμένων(*) ὁ πόρος κατασκεθήσεται(*), ἄχρι ἂν τὸ κελευσθὲν ὑπὸ τοῦ κρατίστου ―
ἡγεμώνος πέρας λάβῃ. ἐποίσ̣ετε δὲ τοῦτόν μοι τὸν ὑπομνηματισμὸν τοῖς τῶν ἐνκτήσεων βιβλιοφύλαξ(ι),
110καὶ οὕτως ἡ κατοχὴ γενήσεται. Ἀπολώνιος ἀνέγνων τὸν προκείμενον ὑπομνηματισμὸν ἐν σελίσι τρὶσι ἡμίσει(*) .
[(ἔτους) η Αὐτοκράτορος Καίσαρος Τραιανοῦ Ἁδριανοῦ Σεβαστοῦ Παχὼν κθ.]
[ἕως τούτων οἱ ὑπομνηματισμοί. διὸ, ἀκολούθως τοῖς κριθεῖσι ἐν τοῖς]
[ἐνεχομένοις τὸ κελεῦσθαι πράσεσθαι ἐπὶ τῷ καὶ ἀπαρτίσαι τὰ ἐπιζη-]
[τούμενα, ἀναλαμβάνετε ἀργ(υρίου) (τάλαντον) α, προσ(διαγραφόμενα) τοε,]
115[(γίνεται) (τάλαντον) α (δραχμαὶ) το̣ε̣.]

Apparatus


^ 1.5. l. ἀμφοτέρους
^ 1.13. l. Σιμίλει
^ 1.14. l. ὑπομνηματισμῶν
^ 1.16. l. γραμματ[εύσαντι]
^ 1.18. l. γραμματεύσα[ντος]
^ 1.19. corr. ex   ̣  ̣ν
^ 1.20. l. γραμματέω[ς]
^ 1.21. [α]ὐθεντῶν[α]υθεντων corr. ex [α]υθεντην
^ 1.22. corr. ex τ̣η
^ 1.23. l. παραληφθέντων
^ 1.25. l. ἡγεμόνα
^ 1.26. l. δηλῶσαι
^ 2.29. l. [ἡγε]μόνα
^ 2.29. l. κεκρ<ι>κέναι
^ 2.29. l. ἐνεχομένους
^ 2.29. l. παραδόσει
^ 2.30. l. ἀναμεταστῆσαι
^ 2.31-32. l. παρα|[λ]ηφθέντα
^ 2.32. l. ἀνεπιτήδειον
^ 2.33. l. γραμματέως
^ 2.33-34. l. παρειλῆ|[φ]θαι
^ 2.35. l. κρατεῖσθαι
^ 2.36. l. Ἀμ<μ>ωνίου
^ 2.37. l. δημοσίων
^ 2.41. l. ἡγεμονεύσαντι
^ 2.41. l. Σιμί[λ]ει
^ 2.42. l. τάξει
^ 2.43. corr. ex [σ]ιμιοεως
^ 2.43. l. ἀλλὰ
^ 2.44. l. γραμματέως
^ 2.45. l. [σ]αλάριον
^ 2.45-46. l. πα|[ρ]άληψιν
^ 2.46. l. παράδοσιν
^ 2.47. l. [παρ]αμονῆς
^ 2.47. l. βιβλία
^ 2.47. corr. ex πραγμα⟦τα⟧τα
^ 2.50-51. l. ἀποδιδόν|των
^ 2.51. l. συγκόλλησιν
^ 2.51-52. l. γεγυμνασιαρ|χηκώς
^ 2.53. l. σύνοψιν
^ 2.53. l. ἐγχωρήσει
^ 2.53. corr. ex το⟦ν̣⟧
^ 2.53. l. διδόμενον
^ 2.55. l. γεγυμνασιαρχηκότι
^ 2.56. l. συγκόλλησιν
^ 3.57. l. παραληφθέντων
^ 3.57-58. l. ποι|ήσειν
^ 3.59. l. ὡς
^ 3.60. l. γραμματέως
^ 3.60. l. κληρονόμους
^ 3.61. corr. ex κα
^ 3.63. l. γραμματέα
^ 3.64. l. ὀψωνίου
^ 3.64. l. παραδόσει
^ 3.65. l. παραδεδόσθαι
^ 3.65. corr. ex διεφθεροτων
^ 3.66. l. σητοβρώτων
^ 3.66. l. παρειληφέναι
^ 3.68. l. ἡγεμονεύσαντος
^ 3.68. l. παρειληφέναι
^ 3.69. l. παράληψιν
^ 3.69. l. κινδύνωι
^ 3.71. l. ἡγεμόνι
^ 3.71. l. εἶδος
^ 3.75. l. παραλαμβάνει
^ 3.76. l. ὑποφαίνεις
^ 3.76-77. l. παραλή|ψῃ
^ 3.78. l. περισσῶς
^ 3.78. l. ἐπιζητεῖς
^ 3.79. l. ἀποδεδειγμένον
^ 3.79. l. γραμματέα
^ 3.80. l. πρότερον
^ 3.80. l. παρήγγειλα
^ 3.80. l. παραγγέλω
^ 3.80-81. l. παρα|λαμβάνειν
^ 3.81-82. l. χειρο|γράφησον
^ 3.82-58. l. ποιήσειν
^ 4.84. l. ἤκουον
^ 4.84. l. ᾔδειν
^ 4.84. l. δεῖ
^ 4.84. l. ἐπεὶ
^ 4.85. l. γραμματέως
^ 4.86. l. παράδοσιν
^ 4.86. l. σαλάριον
^ 4.87. l. διακόλλησις
^ 4.87. l. παράδοσις
^ 4.87. l. συγκόλλησιν
^ 4.89. l. ἀνενεγκόντος
^ 4.89. l. ἕτοιμα
^ 4.89. l. παραδιδόναι
^ 4.90. l. διαδικαζομένων
^ 4.91. l. γραφείσῃ
^ 4.91. l. ἡγεμόνος
^ 4.92. l. ἐπέστειλέ
^ 4.92. l. δοκεῖ
^ 4.92. l. ἀμελείας
^ 4.92. l. προτέρου
^ 4.92. l. κοινῇ
^ 4.92. corr. ex διασκέψασθαι, l. διασκέψασθαι
^ 4.92. l. ἄλλων
^ 4.93. l. ἵνα
^ 4.93. l. μέρει
^ 4.94. l. παραδεδομένων
^ 4.94. l. συγκόλλησιν
^ 4.95. l. γεγυμνασιαρχηκότος
^ 4.95. l. προσφωνηθησόμενον
^ 4.96. l. νυνὶ
^ 4.97. l. παρείληφεν
^ 4.98. l. παραλαμβάνειν
^ 4.99. l. παρεδόθη
^ 4.99. l. λοιπὰ
^ 4.99. l. παρέλαβεν
^ 4.100. l. μέλλων
^ 4.100. l. σύνοψιν
^ 4.100. l. τῆς
^ 4.100. l. συγκόλλησιν
^ 4.100. l. δαπάνης
^ 4.101. l. σύνοψιν
^ 4.101. l. ἐλλογήσει
^ 4.103. l. δοκεῖ
^ 4.104. l. βιβλιοφυλάκων
^ 4.104. l. κινδύνῳ
^ 4.105. l. βιβλιοφυλάκων
^ 4.105. l. ὡς
^ 4.105. l. ἀκηκοάσι
^ 4.105-106. l. βού|λωνται
^ 4.106. l. μείζονος
^ 4.107. l. ἀξιωσάντων
^ 4.107. l. κατασχεθῆναι
^ 4.108. l. διαδικαζομένων
^ 4.108. l. κατασχεθήσεται
^ 4.110. corr. ex ημισε  ̣

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.