Papyri.info

sign in

p.oxy.54.3758 = HGV P.Oxy. 54 3758 = Trismegistos 15267DDbDP transcription: p.oxy.54.3758 [xml]

AD 325 Oxyrhynchus

v
  ̣Traces
ὑπομν(ήματα) μ̣η̣(νὸς)   ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣
ὑπομν(ήματα) μη(νὸς) Φα̣μ̣ε̣[ν]ὼ̣θ̣ τ̣[ο]ῦ̣ ιθ ((s-etous)) θ ((s-etous)) ἔτους ἐπὶ Διοσκουρίδ̣ο̣υ̣
⁦ vac. ? ⁩ λογιστοῦ (π)ρ̣(ὸς) καταχωρι̣σ̣μ̣[ό]\ν̣/.
r
5  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ι̣  ̣  ̣[  ̣  ̣] ἐπὶ παρόντων   ̣  ̣  ̣  ̣ [  ̣]  ̣  ̣αρ̣χο  ̣  ̣  ̣  ̣
προπολ(ιτευομένων) καὶ \Τ̣είρ̣ω̣νος Ἡρακλείδου/ <καὶ> πλείστου μέρους τῶν δημοτῶν δ̣ι̣(ὰ) Σαραπίω̣ν̣[ος] Τα̣υ̣ς[  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣]  ̣[  ̣] κ̣α̣ὶ̣ Πα̣ρ̣ά̣μμωνος καὶ Ἄμμωνο̣[ς]
καὶ Ἀμμωνίου καὶ ἄλλων. ὁ λογιστὴς εἶ(πεν)· κατὰ τὴν ἀρχὴν κελ[ευ]σθέντ̣ε̣ς̣ ὑπὸ τ̣οῦ διακοσμήσαντο[ς]
τὸν θρόνον τῆς ἡγεμονίας Σαβινιανοῦ ὥστε ἀπ[α]ι̣τῆσαι ε̣ἴ̣τε κτήτορας ἢ βουλευτὰς
παγανοὺς ἀριθμὸν χρ̣ημάτων, οὕτως ἀ̣π̣ῃ̣τ̣ή̣σ̣α̣τ̣ε̣ [κ]α̣[θ]ὼ̣ς̣ προστέτακται. νῦν δὲ γράμ̣-
10ματα ἐκομισάμην τῆς ἀνδρείας τοῦ κυρίου μου τοῦ διασημοτάτου ἐπάρχου τῆς Αἰγύπτου Φλαουίου Μάγ[νου]
τ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τ̣ῶ̣ν̣ π̣α̣γ̣α̣ν̣[ῶ]ν̣   ̣  ̣  ̣  ̣θ̣ῆ̣ν̣α̣ι̣ ἐ̣κ̣ π̣λ̣ή̣ρ̣ο̣υ̣ς̣ μέχρι ἀσσαρίου ἑνός . ἐπεὶ ο[ὖν]
μετεκαλεσάμην ὑμᾶς τοὺς γενομένους συνωνητὰς τῶν στιχαρίων ὀνομασθέντας καὶ πεμφθ̣[έν-]
τας ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ ἡγεμονεύσαντος Σαβινιανοῦ ὥ̣σ̣τ̣ε τοὺς δημότας λαβεῖν̣
αὐτῶν τὸ ἀργύριον τὸ προσταχθὲν ὑπὸ τῆς ἀρετῆς τοῦ αὐτοῦ κυρίου
15μου τοῦ διασημοτάτου ἐπάρχου τῆς Αἰγύπτου Φλαουίου Μάγνου ⟦  ̣⟧ παραινῶ ὑμῖν ὥστε
δοῦναι αὐτοῖς τὸ ἀργύριον καὶ εἰ μὲν βούλονται βουλευταὶ ἢ κτήτορες καθὼς προστέτακται
ὑπὸ τῆς μ̣ε̣ί̣ζονος ἐξουσίας συνωνήσασθαι τὰ στιχάρια ἃ ἐλέγετε ἐνηνοχέν̣αι δύ̣ναν̣[ται]
πωλεῖν ⟦αι  ̣  ̣  ̣βο̣υ̣λ̣ο̣ν⟧ οἵας τιμῆς βο̣[ύ]λ̣[ο]ν̣[τ]α[ι.] Λ̣ε̣υ̣[κ]ά̣δ̣ι̣ο̣ς̣ ἀ̣π̣ε̣[κ]ρ̣(ίνατο)· ὁ κ̣ύ̣ρ̣ι̣ο̣ς̣ μ̣ου ὁ διασημότατος
πρὸς τῇ ἡγεμονίᾳ γενόμενος Σαβινιανὸς προσέταξεν ἀπ̣αν̣τ̣ῆ̣σαι ⟦η̣μ̣⟧ \ἡμᾶς/ εἰς Τύρον καὶ τὴν̣
20συνωνὴν τῶν παραγαυδίων ποιήσασθαι καὶ ἀν̣[έ]σ̣τ̣ε̣ι̣λ̣α ἀντʼ ἐ̣μαυτοῦ τὸν̣ βοηθὸν̣ κ̣[αὶ]
τὴν συνωνὴν πεποίηται ἑκάστου στιχαρίου (δηναρίων) (μυριάδων) ϛ Ε χωρ̣ὶ̣ς̣ τ̣ῶν ἀναλωμάτων καὶ ἠν̣[έ]χ̣[θη]
τὰ στιχάρια καὶ ἐνταῦθ̣α ἐστιν καὶ εἰ μὲν βούλε̣ι̣ ταῦτα ἐ̣ν̣έ̣γ̣κα̣ι̣ πρὸς σ̣ὲ καὶ διαδοῦν̣α̣ι̣ οἷ[ς]
βούλει καὶ δὴ εἰπέ· μόνον ἀσφάλειαν̣ θ̣έλω ε  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ρ̣α̣θ̣  ̣  ̣  ̣ οὐδὲ γὰρ τὸ ἀργύριον οι  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]
  ̣  ̣[- ca.25 -]  ̣  ̣α  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ δύναμαι ἅψασθαι. ὁ λογι(ιστὴς) εἶ(πεν)·
25τὰ στιχάρια οὐ λαμβάνουσι οἱ παγανοί, οὐ γὰρ ἐκελεύσθησαν λαβεῖν̣, ἀλλὰ τ̣ὸ ἀργύριον
ὅπερ καὶ παρὰ τὴν ε̣ὐ̣χὴν δεδώκασι. εἰ μὲν οὖν παρεκομίσατε τὰ στιχάρια, τοῖς
συνβουλευταῖς δύνασθε παραχωρῆσαι τοῖς κελευσθεῖσιν ὠνήσασθαι καὶ τοῖς κτήτορσιν
καὶ δοῦναι τὸ ἀργύριον τοῖς παγανοῖς· ποιήσατε. Λευκάδιος πρύτ(ανις) εἶ(πεν)· ἐγὼ ἀλλότριός εἰμι τῶν
παγανῶν· παραγαύδια ἠνέχθη· λαβέ, δός μοι ἀσφάλειαν καὶ δὸς οἷς βούλει. ὁ λογι(στὴς) εἶ(πεν)·
30α̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ ἀ̣π̣ο̣δ̣ο̣ῦ̣ν̣α̣ι̣ μ̣έ̣χρι ἀσσαρείου(*) ἑνός . Λευκάδιος πρύτ(ανις) εἶ(πεν)·
λαβὲ σὺ τὰ στιχάρια καὶ πώλει ἢ ὃ θέλεις̣ πρᾶτ’τε· μόνον δός μοι ἀσφάλειαν. πίστιν ἐγὼ
ἔσωσα. ὁ λογι(στὴς) εἶ(πεν)· πόσα στιχάρια ἠγάγετε τῶν (ταλάντων) Ζ π̣α̣ρ̣ὰ̣ τῶν δημοτῶν;
Λευκάδιος πρύτ(ανις) εἶ(πεν)· ⟦ε  ̣  ̣⟧ εἰς πάντα λόγον ἠνέχθη στιχ(άρια) ρν ἑκάστου στιχ(αρίου) (δηναρίων) (μυριάδων) ϛ 𐅵
καὶ ὑπὲρ ἀναλωμάτων (δηνάρια) Ε ἀνάλωται. δίδωμ̣ί̣ σοι τὸν λόγον εἰς ἕκαστον κατὰ τ̣ὴ̣[ν]
35κέλευσιν τοῦ κυρίου μου τοῦ διασημοτάτ[ο]υ ἡγεμονεύσαντος Σαβινια̣ν̣ο̣ῦ̣.
ὁ λ[ογ]ι(στὴς) [ε]ἶ̣(πεν)· δ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣ ἢ δὸς οἷς βούλει τὰ στ̣ιχάρια οἵας βούλει τιμῆς. πάντως γὰρ
δεῖ κατὰ τὴν πρόσταξιν τοῦ κυρίου μου τοῦ διασημοτάτου ἐ̣π̣ά̣ρ̣χ̣ο̣υ̣ [τῆς Α]ἰ̣[γύπτου Φλαουίου Μάγνου]
τὸ ἀργύριον ἑαυτῶν(*) μέχρι ἀσσαρίου ἑνὸς ἀπολαβεῖν.
[(ἔτους)] ι̣θ̣ ((s-etous)) θ̣ ((s-etous)) Φαμενὼθ ζ, ὑπατείας Πρόκλου καὶ Παυ̣λ̣ί̣[ν]ο̣υ̣.
40[- ca.14 -]  ̣[- ca.12 -]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]φάνο̣υ̣ π̣α̣ρ̣έ̣δ̣ρ̣ο̣υ̣.
Θ̣έ̣ω̣ν̣ ῥ(ήτωρ) εἶ(πεν)· Σαραπίων Ἀφυγχίου ἐπὶ παρούσῃ Ἑλένῃ γυναικὶ αὐτοῦ. τὴν ⟦σύμβιον⟧ \γαμετὴν/
ἑαυτοῦ περιγραφομένην \θεωρῶν ὁ βοηθούμενος/ λόγῳ μὲν καὶ τῷ δοκεῖν τῇ ἐντυχείᾳ(*) κέχρηται ἀνενε̣γ̣κὼν ἐπὶ
τὴν ἡγεμονίαν τὴν τότε, ἔργοις δὲ καὶ αὐταῖς ταῖς δυναμισιν(*) ἴδιον κτῆμα
ἡγούμενος εἶναι ταῦτα τὰ εἰς τὴν γυναῖκα με̣τ̣απ̣ηδήσαντα ὁμοίως τὴν ἐκδικείαν(*).
45ποιούμενος τῇ αὐτῇ ἀναφορᾷ κέχρηται. καὶ ἑξ(ῆς) λέγοντος ⟦ολο⟧ ὁ λογι(στὴς) εἶ(πεν)· περιττ\ῶς μὲν ἀνή/-
νεγκεν(*) ἐπὶ τὴν ἡγεμονίαν· ἐπειδὴ δὲ ἁπαξαπλῶς̣ νόμος ἐστὶν ὥστε τοὺς χαμαιδι-
κ̣α̣σ̣τ̣ὰ̣ς̣ ἀ̣κ̣ο̣ῦ̣σ̣α̣ι̣ <τοιούτων> τ̣ῶ̣ν̣ πραγμάτων, δίδωμι τὴν ἀκοὴ̣ν ⟦καὶ τῷ π⟧ \τῷ πράγματι/ καὶ ἀκούω τ\ῆς/(*)
⟦πράγματος⟧ \ὑποθέσεως/. Θέων ῥ(ήτωρ) εἶ(πεν)· ἕστηκεν ἡ γυ̣νὴ   ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣] τ̣ο̣[ῖς] ἀ̣νενεχθε̣[ῖ]σιν καὶ τοῖς λεγομέ-
ννοις(*) ὑπὸ τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς. ⟦Θέων ῥ(ήτωρ) εἶ(πεν)⟧ ἐκγόνων \τοίνυν/ ἰδίων κόσμον \πε̣ρ̣ι/ποιησάμενος χρύ̣σ̣ι̣[ν]ο̣[ν]
50παρέθετο τῇ ἑαυτοῦ γαμετῇ. ταῦτα τὰ εἴδη ἡ παῖς ὡς ἂν πρὸς πλείονα φυλακὴν
παρέθετο τῇ μητρὶ τῇ τοῦ βοηθουμένου· ἐκείνη καλῶς ποιοῦσα ἡνίκα
  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣ βο̣υλημάτιον συνισταμένη ἠθέλησε̣ν̣ ⟦  ̣  ̣  ̣  ̣⟧ π̣ά̣ν̣τα τὰ εἴδη
ἀποκατασταθῆναι τῇ παιδί. καὶ ἑξ(ῆς) \λέγοντος/ ὁ λογι(στὴς) εἶ(πεν)· ⟦ἡ διαθή⟧ τὸ βουλημάτιον διαλέγεται παραθή-
κην εἶναι καὶ δεῖν ἀποκατασταθῆναι τῇ παιδὶ ἢ οὐ; Θ[έων] ῥ(ήτωρ) εἶ(πεν)· οὕτως ἔχει καὶ ἀναγεινώσκω(*).
55ὁ λογι(στὴς) εἶ(πεν)· ἀνάγνωθι. καὶ ἀνεγνώσθη· μετὰ τὴν ἀνάγνωσιν ὁ λογι(στὴς) εἶ(πεν)· \τίς/ ἐπήνεγκεν
τῇ λογιστείᾳ τὸ βουλημάτιον πρὸς λύσιν; Θέων ῥ(ήτωρ) εἶ(πεν)· ἡμεῖς, παρʼ ᾗ Δημέας οὐκ ἀντεῖπεν.
ἀλλʼ ἐπειδὴ ἐδόκει χρόνον διατρέχειν τῆς γυναικὸς τῆς ἐχούσης τὰ εἴδη ⟦ὑπερ̣⟧ \τῆς παρού/-
\σης Ταπατρίνιος ὑπερ/τιθεμένης διὰ τοῦτο ἐδέησεν ἡμᾶς εἰς ἀνάγκην ἐ̣λ̣θόντας καὶ τῆς ἡγεμον̣ίας
[  ̣]  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ π̣ρὸ δίκης μὲν μηδεμί-
60α̣ν̣  ̣  ̣ιαν γείνεσθαι, ἀποδοθῆναι δὲ τῇ παιδὶ κατὰ τὴν βούλησιν τῆς μητρὸς τοῦ
\βοηθουμένου τὸ/ χρυσ̣ίον. Δημέας ἀπεκρ(ίνατο)· δέδωκα. Θέων ῥ(ήτωρ) εἶπεν· ἕστηκεν ἡ παῖς, ἕστηκεν δὲ
καὶ ἡ̣ τ̣ὸ χρυσίον ἔχουσα. λοιπὸν οὐδ̣ὲ̣ν̣ ὑ̣πολίπεται(*) ἢ ἀγανακτήσασαν
τὴν σὴν ἀγχίνοιαν ὅτι τολμᾷ τις ὑπεναντίον βουλήματος γεγενημένου
διαπράξασθαι ἀποφήνασθαι καὶ τὴν γυναῖκα τὴν διακατέχουσαν ἀπο-
65δ̣οῦναι ἡμῖν· \συνορᾷ γὰρ ἡ σὴ ἐμμέλια(*) ὡς καὶ τέκνων δικαίῳ γ̣ε̣γ̣έν̣ηται τὸ γύναιον/. Ἀμμώνιος ῥ(ήτωρ) εἶ(πεν)· συνχώρησον εἰπεῖν. Θέων ῥ(ήτωρ) εἶ(πεν)· παραγράφομαι
  ̣  ̣  ̣  ̣ Ἀ̣μ̣μ̣ώ̣ν̣ι̣ο̣ς̣ ῥ̣(ήτωρ) ε̣ἶ̣(πεν)· ἐ̣γ̣ὼ̣ πρὸς τὴν ἐναγωγὴν λέγ\ω̣/(*). Θέων ῥ(ήτωρ) εἶ(πεν)· ⟦οὐ̣δ̣ὲ̣ν̣⟧
ληρεῖ(*)· τὶς ἐδιδάξ\ατο/(*) αὐτὸν εἰπάτω. / ὁ λογιστὴς εἶ(πεν)· τίς ὢν ἀντιλέγεις; Ἀμ-
μώνιος ῥ(ήτωρ) εἶ(πεν)· ἐγὼ ἀντιλέγω πατὴρ ὢν τῆς παρούσης παιδὸς καὶ ὅτι αἱ ἐντολαὶ
Ἀλεξάνδρας ἐπληρώθησαν. / ὁ λογιστὴς εἶ(πεν)· πρὸ πόσου χρόνου ἡ Ἀλεξάνδρα
70ἀπεγένετο; Δημέας ἀπεκρ(ίνατο)· πρὸ τριῶν ἐτῶν. Ἀμμώνιος ῥ(ήτωρ) εἶ(πεν)· ἔστωσαν κύριαι
71,ms ((unintelligible))
αἱ διαθῆκαι. καὶ ἑξῆς λέγοντος / ὁ λογιστὴς εἶ(πεν)· εἴτε παρὰ τῷ πατρί ἐστιν τὰ εἴδη
εἴτε παρὰ τῷ ἀνδρὶ ἢ παρὰ τῇ Ταπατρίνῃ τῇ παρούσῃ δεήσει κατὰ τὸ βου-
λ̣η̣[μα]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ ταῦτα ἔχειν
[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ν εἰ βούλεται ἀπὸ ἰδίας γνώμης τῷ̣ [ἀν]δ̣ρὶ δο̣ῦναι, ἐξουσίαν ἔχει
75⟦εἰ δὲ⟧ \[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[  ̣]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]/ τῷ ἀνδρὶ μήτηρ ⟦  ̣  ̣⟧ \  ̣  ̣/ τ̣έ̣κ̣ν̣ω̣ν̣ γεγένηται ⟦ἀποδώ̣σ̣ι̣ ἕ̣ως γ̣ὰ̣ρ⟧ \ὑπὲρ τοῦ ἁπαξαπλῶς/
⟦μήτηρ τέκνων γέγονεν ἐξέσται αὐτῇ⟧ τῶν ἰδίων ἀπολαύειν ὧν̣
⟦ἔλαβεν⟧ \διετάχθη/ παρὰ τῆς γαμβρᾶς αὐτῆς τῆς ἀναπαυσαμένης.
(*)[(ἔτους)] α[θ] ((s-etous)) θ ((s-etous)) , Φαμενὼ̣θ̣ ι̣ζ̣. πρὸς τῷ Καπιτωλίῳ. ἐπὶ παρόντων
Ὡρίωνος καὶ Ἡρᾶ ὑπηρετῶν καὶ Εὐλογίου παρέδρου. / ὁ λογιστὴς εἶ(πεν)·
80πρόσταγμα τοῦ κυρίου μου τοῦ διασημοτάτου ἐπάρχου τῆς Αἰγύπτου Φλαυί(*)ο̣υ
81,msμ̣(  )
Μάγνου ἐπήνεγ̣κεν τῇ ἐμῇ μετριότητι Ἀϊ(*)θάλης ἀπὸ χώρας Μασσιτῶν(*)
περὶ πραγμάτων διαφερόντων τῇ ἐπιτροπευομένῃ ὑπʼ αὐτοῦ
\παιδ̣ὶ̣/ ⟦ε⟧ Ἴσιτι καὶ διακατεχομέν\ων/(*) ὑπὸ τοῦ παρόντος Φιλάμμωνος
καὶ τῶν ἀδελφῶν αὐτ[ο]ῦ κληρονόμων Βόκ’κα. ⟦καὶ τ̣ουν⟧ ἐν στέρνοις
85⟦ἔ̣χ̣ω̣ν⟧ \⟦οντες⟧/ \τ̣ο̣ίνυν ἔχων/ τὸν   ̣  ̣  ̣ τ̣ῆ̣ς̣ [ἀνδ]ρ̣[είας] φ̣[ό]β̣[ον τοῦ τηλικούτου ἄ]ρ̣χ̣ο̣ντος μετα
δ[έ]δ[ω]κα μὲν τοῖς ἀντιδικοῦσι τὰ προσ̣τετα[γμένα], ἐ̣ν̣ήγαγον δὲ καὶ αὐτοὺς
ἵ̣ν̣α̣ γνῶμεν τίνα ἐστὶν ἃ διεπράξαντ̣ο̣ πρὸς α̣ὑ̣τ̣ο̣ύς. Φιλάμμων ἀπεκρ(ίνατο)·
διελύθημεν καὶ ἔχω γραμμάτιον περὶ τούτου. / ὁ λογιστὴς εἶ(πεν)· ἀναγνωσθήτω.
καὶ ἀνεγνώσθη \οὕτως ὡς περιέχει/· μετὰ τὴν ἀνάγνωσιν Ἀειθάλης ἀπεκρ(ίνατο)· ἀπὸ τούτων
90τῶν πρα̣γ̣μάτων ἐνωφίλησέν(*) μοι ἀ̣ρ̣γ̣υ̣ρ̣ί̣ο̣υ̣ τ̣ά̣λ̣α̣ν̣τα πεντήκοντα
ὡν(*) \καὶ/ ἐγράψατό μοι εἴσω προθεσμία̣ς̣ ἀ̣π̣ο̣δώ̣σ̣ιν(*)· καὶ ἔχω \τὸ/ γραμμάτιον τῆς ὀφιλῆς(*).
/ ὁ λογιστὴς εἶ(πεν)· τὸ πρόσταγμα τοῦ κυρίου μου τοῦ διασημοτάτου ἐπάρχου τῆς Αἰγύπτου
Φλαυί(*)ου Μάγνου ἐ̣π̣[ὶ π]έρας [ἤ]χ̣θ̣[η]· τ̣ὸ̣ γ̣ρ̣α̣μ̣μ̣ά̣τιον τῆς μεταξὺ γενομένης
διαλύσεως διελέγχ\ε/ι πεπῖσθαι(*) ἀμφότερα τὰ μέρα(*). ὅθεν ἀναχωρήσειτε(*)
95ἐπὶ τοῖς γενομένοις ὑφʼ ὑμῶν συμφώνοις. περὶ δέ γε οὗ φ\η/σιν(*) ὁ Ἀειθάλης
γραμματίου τοῦ χρέους τῶν ταλάντων πεντήκοντα , κατὰ καιρὸν μετε̣λεύ-
σεται(*)
τὸν χρεώστην περὶ τῆς ἐνκ\ε/ιμένης ὀφε̣ι̣λ̣ῆ̣ς.
[(ἔτους) ιθ ((s-etous)) θ ((s-etous)) ], Φ̣[α]μ̣[ε]ν̣ὼ̣θ̣ ιζ. πρὸς τῷ λ̣[ο]γ̣ι̣σ̣τ̣[ηρίῳ]. ἐ̣[πὶ π]αρόντων Ὡρίωνος καὶ
Ἡρ[ᾶ] ὑπηρετῶν καὶ Εὐλογίου παρέδρο[υ]. Θ̣[έων ῥ(ήτωρ) εἶ(πεν)]· Ταχῶνσις Ἀμόϊτος ἀπὸ κ̣[ώ-]
100μης Ἰσίου Παγγᾶ ἐπὶ παρόντι Σύρῳ Λιβυεϊ(*). πολὺ τὸ παραλλάτ’τον κα̣θ̣έ̣-
στηκεν. Λίβυ̣[ς] γ̣ὰ̣ρ̣ ὢ̣ν̣ π̣ά̣ρο̣ικο̣ς̣ [  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ι  ̣  ̣ο̣ν περιπαισὼν(*) τῇ ἀπουσίᾳ τῆ̣[ς]
συνηγορουμένης ἐπελή̣λ̣υ̣[θ]ε̣ν̣ [οἰκοπέδῳ] δ̣ι̣αφέροντι αὐτῇ καὶ εἰ μὲ̣ν̣
δεσπότης ἐν τούτῳ δικ  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ ἀ̣π̣ὸ̣ κ̣α̣τ̣αγ̣ραφῶν ἢ ἀ̣π̣[ὸ]
διαθήκης τοῦ πατρὸς   ̣  ̣  ̣  ̣πα  ̣  ̣φ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣[- ca.17 -]
105[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] τοιοῦτον ἐπιφέρει ἀξ̣[ιοῦσα]
αὐτὸν ἀναχωρεῖν τῆς βίας ⟦ἣν⟧ \ἧς/ καθʼ ἡμῶν ἐργάζεται. τούτου γὰρ ἕν̣ε̣-
κα τῇ ἡγεμονίᾳ ἐντετυχήκαμεν, καὶ ἐκδικίας τυχεῖν ἐνταῦθα πάρεσμεν.
/ ὁ λογιστὴς εἶ(πεν)· τί πρὸς ταῦτα λέγει Σύρος; πόθεν διακατέχεις τὸ οἰκό-
πεδον; Σύρος ἀπεκρ(ίνατο)· ἀπὸ διαδοχῆς τοῦ πατρός. / ὁ λογιστὴς εἶ(πεν)· τὰ
110γνωρίσματα τῆς δεσποτίας(*) παράστησον. λεγ̣[έτ]ω̣ ἀ̣π̣[ὸ]
τίνος εὔχεται. Θέων ῥ(ήτωρ) εἶ(πεν)· Ταχῶνσ[ι]ς θυγάτηρ γείνεται Ἀμόϊ. Ἀμόϊς δὲ
Σύρῳ̣   ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣[  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ε̣ι̣λ̣ε. / ὁ λογι(στὴς) εἶ(πεν)· μή τ̣ι̣-
[νες συνεκλη]ρ̣[ο]νόμησαν τῇ γυναικί; Ταχῶνσις ἀπεκρ(ίνατο)·
ἀδελφὸν ε̣ἶ̣χ̣ον, ἀπέθανεν. / ὁ λογι(στὴς) εἶ(πεν)· σὺ μόνη ἐκληρονό-
115μησάς σου τὸν πατέρα; ἀπεκρ(ίνατο)· ναί. / ὁ λογι(στὴς) εἶ(πεν)· τὸ οἰκόπεδον τοῦτ̣[ο]
τίνος ἐστίν, μητρῷον ἢ πατρῷον; Ταχῶνσις ἀπεκρ(ίνατο)· ἀπὸ τοῦ πάππο[υ]
ἔσχεν ὁ πατήρ μου, ἀπὸ τοῦ πατρὸς ἐγώ. / ὁ λογι(στὴς) εἶ(πεν)· μή τι ὁ ἀδελφός σ̣ο̣υ̣
πέπρακεν περιών; Ταχῶνσις ἀπεκρ(ίνατο)· αὐ(*). Θέων ῥ(ήτωρ) εἶ(πεν)· παραστησάτω τῆ̣ς̣
δ̣ε̣σ̣π̣[ο]τ̣ί̣α̣ς̣(*) τ̣ὰ̣ς̣ ἀ̣ποδίξεις(*) ἢ ἀν[α]χωρησ̣[ά]τ̣ω̣. Σύρος ἀπεκρ(ίνατο)· μετὰ τὴν
120αὔριον ἐπιφέρω, οὐερεδάριος γὰρ ἐλθὼν ἤγαγέν με(*) ἀπὸ Ἀλεξαν̣-
δρε̣[ί]ας. / ὁ λογιστὴς εἶ(πεν)· Λίβυς δὲ τῷ γένει εἶ; ἀπεκρ(ίνατο)· ναί. / ὁ λογ(ιστὴς) εἶ(πεν)·
καὶ αὐτὸς ὁμολογεῖ ξένος εἶναι τῆς πολιτίας(*)· καὶ μέμνημαι ὡς
τῆς γυναικὸς κέλευσιν ἐπενε[γ]κούσης τῇ ἐμῇ μετριότητι τοῦ
κυρίου μου τοῦ διακοσμήσαντος τὸν θρόνον τῆς ἡγεμονίας Σ̣[α]β[ιν]ιανο[ῦ]
125  ̣[  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[- ca.15 -]  ̣  ̣  ̣ κ̣ελ̣εύε̣ιν προ[  ̣  ̣]  ̣σ̣ι
[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣ ἐπεὶ τοίνυ̣ν̣ [  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ σήμερον ἐπὶ τῶ̣ν̣ τό̣π̣[ων]
π̣α̣ρ̣ακεκομίσθαι αὐτῷ τὰ βιβλία κ̣α̣ὶ̣ μετὰ τὴν αὔριον ἐπίσειν(*)
τὰς ἀποδίξεις(*), δύνατ̣α̣ι̣ [  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣κ̣ων δεσπόζειν κατὰ τὰ
ἐνκίμενα(*) μέρη. εἰ δὲ μὴ π̣ε̣ρ̣ι̣ποιῇ, ἀλλότρειός(*) ἐστιν
130τοῦ οἰκοπέδου τοῦ ἐλθόντος εἰς τὸ γύναιον ἀπὸ κληρονομί[ας]
[  ̣]  ̣[- ca.12 -]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]β̣[- ca.9 -]υ̣.
ὑπατείας Πρόκλου καὶ Παυλίνου τῶν λαμπροτάτων.
{ὑπατείας}
/ (ἔτους) ιθ ((s-etous)) θ ((s-etous)) , Φαμενὼθ κα. ἐν τῷ Ἁδριανίῳ. ἐπὶ παρόντων Βερεν̣[ι]κ̣ι[α]ν[ο]ῦ β[ο]η̣θ̣(οῦ)
135/ καὶ Θεοδώρου τοῦ καὶ Ὡρίωνος καὶ Ἀμμωνᾶ(*) καὶ Ἰσχυρίωνος Ἀ̣ν̣ουβίωνος
/ τῶν τεσσάρων σφραγιστῶν καὶ Διογένους ταβελλίωνος καὶ Ὡρ[ί]ωνος
/ ὑπηρέτου. Διογένης ταβελλίων εἶ(πεν)· Τανεχ[ῶ]ντις ἐπινόσω̣ς ἔ̣χ̣\[ου]σ̣α/(*)
/ μετεκαλέσατό με καὶ ἠξίωσεν γραφῆναι αὐτῇ ⟦τὸ⟧ β[ο]υλημάτιον τῆς
  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣ α̣ὐ̣τῆς [- ca.18 -]  ̣  ̣ Ἡρακλᾶς βιβλιοφύλαξ ἐντο̣[⁦ -ca.?- ⁩]
140  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣] τ̣ο̣ῦ̣ βίου ἀπέλθοι   ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] πρὸ̣ς̣λύσιν. ἐπεὶ τοίνυν τε-
/ λ̣ε̣ύ̣τ̣η̣κ̣ε̣ν̣(*), σήμερον ἐπιφέρεται τὸ β̣ο̣υ̣λ̣η̣μ̣ά̣τ̣ι̣ο̣ν̣ τῇ σῇ ἐμμελείᾳ πρὸς
/ λύσιν. / ὁ λογιστὴς εἶ(πεν)· σύ, Ἡρακλᾶ, ἐ̣ν̣ε̣[χειρί]σθης τὸ γραμμάτιον ἐπενέγκαι
/ πρὸς λύσιν; ἀπεκρ(ίνατο)· ναί. / ὁ λο̣[γισ]τ̣ὴ̣ς̣ Δ̣ι̣ο̣γένι εἶ(πεν)· κατὰ γνώμην τῆς Τανε-
/ χώντιδο\ς/(*) συνεστήσω τὸ γραμ̣μ̣ά̣τιον; ἀπεκρ(ίνατο)· ναί. / ὁ λογιστὴς εἶ(πεν)· τί̣-
145/ νων παρόντων; ἀπεκρ(ίνατο)· τῶν σφραγιστῶν. / ὁ λογι(στὴς) εἶ(πεν)· πόσοι εἰσ[ὶ]
/ σφραγισταί; Διογένης εἶ(πεν)· ἑ̣π̣τ̣ά̣ , τέσσαρες δὲ πάρεισι. / ὁ λογι(στὴς) εἶ(πεν)· ὑπο-
/ γ̣[ρ]α̣[ψάτωσαν οἱ] τ̣έ̣σ̣[σα]ρ̣[ε]ς̣ ἐ̣[πεγνω]κ̣έ̣ν̣αι ἑ̣[α]υ̣τ̣ῶ̣ν̣ τ̣ὰ̣ς̣ σ̣φραγῖδα̣ς. καὶ τῶν̣
[/] π̣α̣ρ̣ό̣ν̣τ̣[ων] σφραγισ̣τ̣ῶ̣ν̣ ὑποσημιωσ̣αμένων(*) ἐπεγνωκέναι
/ ἑ̣α̣υ̣τῶν τὰς σφραγῖδας, / ὁ λογι(στὴς) εἶ(πεν)· λυθήτω τὸ γραμμάτιον
150/ κ̣[αὶ] ἀναγνωσθήτω. καὶ γραμματίου Τανεχῶντι\δ/ος ἀπὸ τῶν
/ αὐτὸθι λυθέντος \καὶ ἀναγνωσθέντος/ κεχρονισμένου εἰς \τὴ[ν αὐτὴν⟧ ἐνεστῶσαν/ ὑπατείαν, Φαμενὼθ(*) κ,
/ μετὰ τὴν ἀνάγνωσιν / ὁ λογι(στὴς) [ε]ἶ(πεν)· τὸ [μ]ὲ̣ν σῶμα τῆς κ̣[ατο]ιχομένη̣ς
/ τῇ ὁσίᾳ παραδοθήσεται· οἱ δὲ ἐνγεγραμμένοι κληρονόμοι φρον-
/ τιοῦ[σ]ι̣ τὰ ἀντίγραφα δ̣ιδόντες τ̣ο̣ῦ̣ βουληματίου λ[α]μβάνειν τὸ αὐθ̣εντ̣ι-
155[/ κόν]   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣]  ̣μ̣ο̣ν γενέσθαι.
(ἔτους) ιθ ((s-etous)) θ ((s-etous)) , Φαμενὼθ κβ. πρὸς τῷ Καπιτωλίῳ. ἐπὶ παρόντων
Ὡρίωνος ὑπηρέτου καὶ Εὐλογί̣ο̣υ̣ π̣α̣ρ̣έ̣δ̣ρ̣ο̣υ̣, Ἀμμώνιος ῥ(ήτωρ) εἶ(πεν)· Χαιρήμων
ὁ καὶ Ἰσχυρίων βουλευτὴς τ̣ῆ̣[ς   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] π̣ό̣λ̣ε̣ω̣ς̣ ἐπὶ παρούσῃ ⟦  ̣⟧ Θαήσει
Ἡρακλᾶτος ἀπὸ τῆσδε τῆς {δετης} π̣ό̣λ̣ε̣ω̣ς̣. ὑπάρχει τῷ βοηθουμένῳ
160οἰκία ἐπὶ τῆς αὐτῆς πόλεως ἣν   ̣  ̣  ̣  ̣ον Ἑρμείας γεωμέτρης
υἱὸς Παπιρίωνος κα̣ὶ̣   ̣  ̣  ̣  ̣ο̣  ̣  ̣σ̣η̣ς ἀλλʼ ἐπὶ τὴν Ὄασιν ἐκεῖνος διαβὰς
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ο̣γ̣η̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ο̣ν̣ ὑπὸ σημά̣ντροις ποιήσας α̣ὐ̣-
τ̣ὴ̣ν̣   ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ν̣η̣ν̣δ̣ε̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ι̣α̣ν̣ τοὺς τόπους ἔχειν
ἀξιοῦντες καὶ τὰ σήμαντ\τ/ρα(*) ⟦λυθῆναι⟧ \ἀφαιρεθῆναι/. προνοίᾳ̣ τῆς σῆς ἐμμελείας προσ-
165τέτακται τοῦτο γείνεσθαι, καὶ ἀξιοῦμεν ἐπείπερ ἀπ̣ο̣λίπεται(*) σήμερον
ἐν κυρίᾳ ὁ̣ Ἑρμείας τῆς μητρὸς παρούσης ὅτι δὴ μάλιστα καὶ παῖς
ὑποχίριός(*) ἐστιν τὸ πρό[σ]ταγμα ἐπὶ πέρας ἀχθ̣[ῆ]ναι. / ὁ λογιστὴς εἶ(πεν)·
τί λέγει Θαῆσις; π[ο]ῦ Ἑρμείας ὁ σ[ὸς] υἱός; ἀπεκρ(ίνατο)· εἰς Ὄασιν ἀ[π]ῆλθεν·
ἀπεκηρύξα\μεν/ αὐτόν· οὐκ ἔχω πρᾶγμα πρὸς αὐτὸν οὐδὲ ὁ πατὴρ
170αὐτοῦ προδ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣των̣ [ἀπ]ε̣π̣εμψ̣ά\[μ]ε̣θα/(*) αὐτὸν παρὰ τῇ ἡγεμονίᾳ
[- ca.22 - / ὁ λο]γι(στὴς) εἶ(πεν)· οἱ νόμοι κ̣ε̣λ̣ε̣ύ̣-
[ουσιν   ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ον ἀποχ̣α̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣λιων. ἐπεὶ οὖν
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ ἡ̣γ̣ε̣μ̣ο̣ν̣ικὴν περὶ τοῦ ἔχειν
τ̣ὴ̣ν̣ οἰκίαν αὐτοῦ καὶ   ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ε̣ι̣ κατὰ ἐνοίκησιν
175Ἑρμείας ἠξίωσεν δὲ ἐξαρ̣ι̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣το̣⟦ους τόπους⟧ \  ̣  ̣  ̣  ̣/ ἐκταγησετ[  ̣  ̣]
  ̣  ̣ι  ̣  ̣  ̣ι̣ο̣ς οσε  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ποιήσ̣ε̣τ̣α̣ι τὰ σκεύη \ἐκείνου/ καὶ εἰάσει(*) ενεν̣[  ̣  ̣  ̣]
  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]ο̣υ̣ τόπους Χαιρήμ\ονα/(*).
Ἀμμ[ώνιο]ς̣ ῥ(ήτωρ) εἶ(πεν)· ἀξιο̣[ῦ]μ̣ε̣ν̣   ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν̣ δημοσι  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.14 -]  ̣  ̣  ̣  ̣ρ̣  ̣[- ca.15 -]
180/ ὁ λογι(στὴς) εἶ(πεν)· ἐν τῇ αὔριον γενήσεται ὃ ἠξιώσατε.
(ἔτους) ιθ ((s-etous)) θ ((s-etous)) , Φαμενὼθ ιθ. πρὸς τῷ γυμνασίῳ. ἐπὶ παρόντων
Καπιτωλίνου ἄρξαντος τῶν αὐτόθι καὶ Σ̣α̣ρ̣απίωνος Ἑρμείου καὶ
Ἰσίωνος Ἡρᾶτος καὶ Ἀμοϊτᾶ Σιλβανοῦ καὶ Ὡρίωνος Ὡρίωνος τῶν δ
σφραγιστῶν καὶ Ὡρίωνος ὑπηρέτου \καὶ Εὐλογίου παρέδρου,/ Π̣οιμένιος ῥ(ήτωρ) εἶ(πεν)· τὴν κοινὴν \καὶ τεταγμένην/ ἐπὶ
185πάντ̣ων ὑπὸ τ̣η̣ς̣  ̣  ̣  ̣[- ca.15 -]  ̣  ̣τ̣ο̣υ̣ βίου ὑ̣πεστη[  ̣]  ̣  ̣
[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣[- ca.22 -]  ̣  ̣  ̣  ̣ησεως τῆς ἑαυ-
[το]ῦ γνώμης   ̣  ̣  ̣η̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ καὶ π̣ροσ̣κ̣α̣λ̣ε̣σ̣άμενος τὸν αἰδεσιμώτα-
τ̣ον Καπιτωλῖνον βουλευτὴν τῆσδε τῆς πολιτίας(*) ἐνεχίρισεν(*) ἐντο-
λὰς παρασχ[ό]μενος ⟦ι  ̣⟧ εἰ τοῦ̣ β̣ί̣ο̣υ̣ ἀ̣π̣έ̣λ̣θ̣ο̣ι̣ ἐπενεγκεῖν τῇ σῇ
190ἐντρεχίᾳ(*) κατὰ τὸ ἔθος πρὸς τὸ λ̣υ̣θ̣ῆ̣να̣ι̣ κ̣αὶ γνωσθῆναι τὰ ἐν αὐτῷ
γεγραμμένα. τούτου ἕνεκα ἐντ̣α̣ῦθα ἀπήντησεν τὴν ἐκίνου(*)
γνώμην ἀποπληρῶν καὶ ἀξιοῖ τὴν λύσιν τοῦ βουλήματος κατὰ
νόμους γενέσθαι. / ὁ λογιστὴ̣ς̣ ε̣ἶ̣(πεν)· τ̣ί̣ λ̣έ̣γ̣ε̣ι̣ ὁ παρὼν Καπιτωλῖνος;
σοὶ παρέθετο ὁ ἀναπ̣α̣υ̣σ̣ά̣μ̣ε̣ν̣ο̣ς̣ τὸ γραμμάτιον τ̣ο̣ῦ̣τ̣ο̣; ἀπεκρ(ίνατο)· ναί.
195[- ca.40 -] ἑπτὰ μέν εἰσι
[- ca.13 -]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ κυρια. / ὁ λογιστὴς εἶ(πεν)·
[τίς ἐστιν ὁ συστη]σάμενος ταβελλίων; Ποιμ[ένιος ῥ(ήτωρ)] εἶ(πεν)· ἐγώ. / ὁ λογισ[τὴς εἶ(πεν)· ἕκασ-]
τ̣[ο]ς̣ τῶν παρόντων σφραγιστῶν ὑπογραψ[ά]τ̣[ω ἐπ]ε̣[γνωκέναι ἑαυ-]
τοῦ τὰ γράμματα καὶ τὴν σφραγῖδα. καὶ τῶ̣ν̣ π̣α̣ρ̣[ό]ν̣τ̣[ων σφραγιστῶν]
200ὑποσημιωσαμένων(*) ἐπεγνωκέναι ἑαυτῶ̣ν̣ [τὰς σφραγῖδας],
/ ὁ λογιστὴς εἶ(πεν)· λυθήτω καὶ ἀνα[γνωσθήτω τὸ γ]ρ̣α̣μ̣μάτιον.
κ̣α̣ὶ̣ ἀναγνωσθέντος γραμματίου φ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣] Βησαρίωνος οὐετρανοῦ
κ̣α̣τ̣α̣μένοντος ἐν τῇδε τῇ π̣ό̣λ̣ε̣ι̣ [κεχρονισ]μ̣ένου εἰς ὑπατείαν τῶν
δεσπ[ο]τῶν ἡμῶν Κρίσ̣π̣[ου] κ̣[αὶ Κωνσταντίνο]υ τῶν ἐπιφανεστάτων
205[Καισάρων τὸ γ, ⁦ -ca.?- ⁩, Πο]ι̣[μ]έ̣ν̣ι̣ο̣ς̣ ῥ(ήτωρ) εἶ(πεν)· ἀναγνω[σ-]
θ̣ή̣τ̣ω καὶ τ̣α̣  ̣  ̣  ̣  ̣ν  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣]  ̣ τὸ γενόμενον ὑπὸ
  ̣[  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]χ̣ρ̣εων ἀπο[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ ἀ̣ξ̣ι̣ο̣ῦ̣μ̣εν δὲ τὰ
ἀντίγραφα [δ]ι̣δόντες λαβεῖν τὸ αὐθεντικὸν π̣ρ̣ὸ̣ς̣ ἀσφάλιαν(*)
τῶν κληρονόμων. / ὁ λογιστὴ[ς εἶ(πεν)]· τὸ μὲν σῶμ[α] τοῦ κατοιχομένου
210τῇ ὁσίᾳ παραδοθήσεται· ἀνεγνώσ̣θ̣η̣ δὲ̣ π̣αρὰ τῇ ἐμῇ μετριότητι τὸ
γραμμάτιον τὸ γενόμενον ὑπὸ̣ Βησαρίωνος οὐετρανοῦ καὶ δύναν̣τ̣α̣ι̣
οἱ κληρονόμοι διδόναι   ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣ι̣ τὰ ἴ(*)δια τοῦ βουλήματος πρὸς κλ̣η̣ρ̣ο̣-
[  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ π̣ρ̣ὸ̣ς̣ ἀσφάλιαν̣(*)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
213-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
214[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣υ̣ρ̣ο̣ς̣ ἀ̣π̣ε̣κ̣ρ̣(ίνατο)· [⁦ vac. ? ⁩(?)]
215[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣α̣  ̣  ̣  ̣  ̣ καταγραφῆναι   ̣  ̣  ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩] / ὁ λογιστὴς εἶ(πεν)·
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣ιακαρ  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣σ̣ιν. / ὁ λογιστὴ[ς εἶ(πεν)]·
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣ Π̣ε̣κ̣ῦ̣σις ἀνὴ̣ρ [⁦ -ca.?- ⁩]
220[⁦ -ca.?- ⁩] ⁦ vac. ? ⁩ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
220-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
221π̣ηρέτου καὶ Εὐλογίου π[α]ρ[έδρου ⁦ -ca.?- ⁩]
Ἰσίου Παγ’γᾶ. ἡ̣ μὲν εχ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ὑπομ⟦ο̣⟧νημ[⁦ -ca.?- ⁩]
ἔλεγ’χον παρασ̣τ̣η̣  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
225μένων τοῦ ο̣ἰ̣κ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
φυλακίοις κατακει  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣ιουμεν ις̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣]  ̣  ̣ντο̣ οικο̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ r.30. l. ἀσσαρίου
^ r.31. πρατ’τε papyrus
^ r.38. corr. ex εαυτον
^ r.42. l. ἐντυχίᾳ
^ r.43. l. δυνάμεσιν
^ r.44. l. ἐκδικίαν
^ r.45. corr. ex
^ r.47. corr. ex τ⟦ου⟧
^ r.48-49. l. λεγομέ |νοις
^ r.54. l. ἀναγινώσκω
^ r.62. l. ὑπολείπεται
^ r.65. l. ἐμμέλεια
^ r.66. corr. ex λεγ⟦ει⟧
^ r.67. corr. ex
^ r.67. corr. ex εδιδαξ⟦εν⟧
^ r.78. Text canceled with slashes
^ r.80. φλαυϊο̣υ papyrus
^ r.81. αϊθαλησ papyrus
^ r.81. l. Μαστιτῶν
^ r.83. corr. ex διακατεχομεν⟦ου⟧
^ r.84. βοκ’κα papyrus
^ r.90. l. ἐνωφείλησέν
^ r.91. l. ἃ
^ r.91. l. ἀποδώσειν
^ r.91. l. ὀφειλῆς
^ r.93. φλαυϊου papyrus
^ r.94. corr. ex
^ r.94. l. \πε/πεῖσθαι
^ r.94. l. μέρη
^ r.94. l. ἀναχωρήσετε
^ r.95. corr. ex φ⟦α⟧
^ r.96-97. corr. ex μετε̣λευ|σετε
^ r.100. l. Λίβυϊ
^ r.100. παραλλατ’τον papyrus
^ r.101. l. περιπεσὼν
^ r.110. l. δεσποτείας
^ r.118. l. οὐ
^ r.119. l. δεσποτείας
^ r.119. l. ἀποδείξεις
^ r.120. l. μοι
^ r.122. l. πολιτείας
^ r.127. l. ἐποίσειν
^ r.128. l. ἀποδείξεις
^ r.129. l. ἐγκείμενα
^ r.129. l. ἀλλότριός
^ r.135. corr. ex αμ̣μ̣ω̣νοσ
^ r.137. corr. ex ε̣χ̣⟦ω̣ν̣⟧
^ r.140-141. l. τε|<τε>λεύτηκεν
^ r.143. corr. ex
^ r.148. l. ὑποσημειωσαμένων
^ r.151. corr. ex
^ r.164. l. σήμαντρα
^ r.165. l. ἀπολείπεται
^ r.167. l. ὑποχείριός
^ r.170. corr. ex
^ r.176. l. ἐάσει
^ r.177. corr. ex χαιρημ⟦ων⟧
^ r.188. l. πολιτείας
^ r.188. l. ἐνεχείρησεν
^ r.190. l. ἐντρεχείᾳ
^ r.191. l. ἐκείνου
^ r.200. l. ὑποσημειωσαμένων
^ r.208. l. ἀσφάλειαν
^ r.212. ϊδια papyrus
^ r.213. l. ἀσφάλειαν
^ r.222. παγ’γα papyrus
^ r.224. ελεγ’χον papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.